Page 1

Handlingsplan for FAS 2012 – 2013 Handlingsplanen 2012- 2013 tar sikte på å være en retningsgiver for speidingen i Frelsesarmeen på lokalt og territorialt nivå. Det er i gruppene speidingen hovedsakelig foregår. De fleste punktene gjelder både speidergruppene og korpsstyret. Punktene som er ment spesielt for korpsstyret står i kursiv. Frelsesarmeens speidere (FAS) sin fremste oppgave er å oppmuntre og hjelpe speiderne til å bli alt de kan bli i møte med Gud, seg selv og andre. Vi ønsker å være synlige i samfunnet ved å utvikle gode samfunnsborgere / ledere. FAS´ arbeid er i samsvar med Frelsesarmeens mål og strategidokument 2008, FAbUs langtids- og handlingsplan og NSF (Norges speiderforbund) sin strategiplan.

Kristen trening Vi ønsker å gi barna og de unge et positivt Gudsbilde, og peke på hvem Jesus er. Vi ønsker at enhver speider skal få kjennskap til de lederegenskapene Jesus hadde og bli bevisst på muligheten til å bruke bibelen som redskap til å møte hverdagssituasjoner. For å få til dette ønsker vi at det i perioden legges vekt på • Enhver speidersamling skal ha tid til andakt/refleksjon. • Legge til rette for at speiderne får oppleve at de er elsket av Gud, bli kjent med Jesus og hjelpe dem til å følge ham. • Gjøre seg kjent med og bruke ”integrert forkynnelse” som utarbeides av KFUK-KFUM-speiderne og korpsgruppene i NSF. • Samarbeid med korpsets øvrige medlemmer om kristen trening. • Planlegge og gjennomføre en friluftsgudstjeneste i samarbeid med det øvrige korpset. • Andaktstips legges ut jevnlig på nett. • Gjennomføre emnekurs i kristen trening. • Jobbe for årlig utgivelse av andaktsbok i lommeformat

Gruppene Det er i gruppene speidingen hovedsakelig foregår. Vi tror på speiding som metode for å bygge relasjoner der en kan føle seg trygg og akseptert. Vi mener at det er styrken i den nære relasjon barna opplever gjennom tilhørighet i patruljen, enheten og gruppa som ligger til grunn for utvikling av gode medborgere som ser andre og som selv blir sett. Vi tilbyr speiderne positive opplevelser i et rusfritt miljø, trener de i samarbeid og gir de opplevelse av samhold. Vi ser at barn og ungdommer i forskjellig alder har behov for å bli møtt på sitt nivå og ønsker å legge til rette for at ulike aldersgrupper skal bli møtt ved å ha fokus på: • Egne samlinger for patruljeførere og assistenter. • Informere speidere om aldersrelevante arrangement i FAbU. • Motivere speiderne til å ta FA- merket og Generalspeidermerket. • Gjøre speidergruppen synlig i korpset og i nærmiljøet. • Innkalle korpsleder / FAbU ansvarlig på gruppeting og invitere til speidermøter. • Dra nytte av hverandres kompetanse i FAS og FAbU. • Bevisstgjøre vandrere på lederfunksjon • Oppnevne nytt vandrerombud som har ansvar for å arrangere samlinger for vandrere. • Iverksette treårsprogram for vandrerarrangement sentralt. • Oppnevne nytt roverombud, som har jevnlig kontakt med roverlagene og arrangerer samlinger for rovere sentralt. • Korpsstyret gjennomfører ringerunde til gruppelederne. • Korpssjefen sender hilsen til FA speidernes dag. • Arrangere korpsleir i 2012. • Ha en åpen dialog med FAs ledelse i alle ledd. • Arbeide for å få distriktsjefsoppgaver inn i stillingsbeskrivelsen til FAbU ansvarlig i divisjonen


Lederomsorg og lederutvikling Vi ønsker å bevisstgjøre barn, unge og voksne på lederegenskapene de har. Vi tror at alle mennesker er skapt av Gud med egenskaper som er viktige for fellesskapet. Det er derfor viktig at vi som organisasjon har et miljø der det er fokus på at vi trenger hverandre for å kunne løse oppgaver best mulig. FAS ønsker å bevisstgjøre speidere fra tidlig alder ved å gi dem utfordring og mulighet til mestring. For å få til dette ønsker vi at det i perioden legges vekt på å: • Ha fokus på patruljesystemet der barn får prøve seg som ledere i ung alder. • Oppdra nye ledere fra ung alder og gi dem ansvar, tillit og veiledning. • Skape og opprettholde et positivt utviklingsfremmende og sosialt miljø blant ledere både i gruppene, korpset og territorialt. • Skape og opprettholde et positivt, utviklende og sosialt miljø blant ledere både i gruppene, korpset og territorialt. • Gjennomføre ledersamtale i gruppene. • Samarbeide med korps og divisjon. • Søke inspirasjon hos andre speidergrupper / krets og NSF. • Samarbeide med ledertreningspatruljen om ledertrening og kurs, og blant annet arrangere PIL(Patruljefører, inspirasjon og lederkurs) i perioden. • Korpsstyret eller ledertrenerpatruljen besøker alle speidergruppene. • Sende noen på inspiratorprogrammet til NSF. • Vurdere om handlingsplanen skal vare over en lengre periode enn to år, og se på muligheter for å lage et handlingsplanmerke. • Speidertema inn på BULK. • Jobbe for flere ansatte som har barn og unge som sitt arbeidsfelt i Frelsesarmeen. • Møte med FAbU Styret minst en gang i året • Etablere et samarbeid med Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy, mht ledertrening.

Samfunn Et av Baden Powells sitater er ”prøv å forlate denne verden litt bedre enn du fant den”. William Booth startet FA p.g.a. all nøden blant Londons innbyggere på midten av 1800 tallet. En del av Frelsesarmeens territoriale visjon er at vi skal være en levende armè med utstrakte hender. Vi er en del av et fellesskap og nettverk, både gjennom speiderarbeidet og Frelsesarmeen lokalt, men også territorialt og internasjonalt. Vi ønsker å gjøre våre medlemmer i stand til å se konsekvenser av sine egne valg i forhold til vennegjengen, lokalsamfunn og i internasjonal målestokk. Vi ønsker å benytte oss av muligheten vi har til å gjøre en forskjell gjennom bevisstgjøring og engasjement generelt, men også i forhold til følgende saker: • Holdningsskapende arbeid mot rus. La speiderne se fordelen ved et positivt rusfritt miljø. FA gruppene er et fristed der rus ikke aksepteres. Oppfordre til at speidergruppene markerer rusfri dag i nærmiljøet. • Aktivt delta til FAbU / FAS bistandsprosjekt og Speideraksjonen. • Gjennomføre minst halvparten av speidermøtene ute og peke på viktigheten av å ta vare på naturen og bruke den fornuftig. • Bli kjent med mulighetene som ligger i å benytte nærmiljøet til fysisk aktivitet • Profilere seg i media med fokus på speidernes holdning til samfunn og miljø. • Prioritere og bevisstgjøre rundt; rettferdig handel, økologiske varer og miljøhensyn. • Speiderne er pådrivere for at speidergruppen og korpset får en miljøplan. • Være med å se på muligheten for å tilrettelegge våre aktiviteter for å møte behov FAbU - lederråd har kartlagt i vårt nærmiljø.

/Frelsesarmeens  

http://staging.idium.net/frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Barn_og_unge_FABU/Frelsesarmeens_Speidere/pdf/HandlingsplanforFAS2012-20...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you