Page 1


REKLAMA

FREE TV on-line / e -fre e tv.pl

3


REKLAMA


PROFESJONALNIE SPRZ¥TAMY: - mieszkania - biura - domy - lokale u¿ytkowe - gabinety lekarskie - po remontach Potrzebujesz elastycznego rozwi¹zania, które zagwarantuje Ci wysok¹ jakoœæ przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej ceny? Proponujemy us³ugi jednorazowe oraz cykliczne. Oferujemy sprz¹tanie: podstawowe, kompleksowe oraz indywidualne uzgadniane z klientem.

Ka¿de pomieszczenie traktujemy jak swój dom!! cleaningservicekalisz@wp.pl

tel.:513 072 862

REKLAMA

HUMOR W autobusie na jednym z krzese³ siedzi blondynka, a obok stoi starsza pani z dzieckiem. Babcia œwidruje dziewczynê wzrokiem, w koñcu nie wytrzymuje i mówi: - Mo¿e by tak pani ust¹pi³a miejsca? - Nie mogê - dziewczyna na to. - A dlaczego? - Jestem w ci¹¿y! - Hmm, w ci¹¿y, akurat. I taki p³aski brzuch? A d³ugo jest pani w ci¹¿y? - Pó³ godziny! Jeszcze mi siê nogi trzês¹! ........................................................................................................................................................................ Wychodzi blondynka od lekarza i zastanawia siê: - Wodnik czy panna, wodnik czy panna? Wraca do lekarza i pyta go: - Panie doktorze, to by³ wodnik czy panna? dowcipy udostêpni³ serwis: Lekarz odpowiada: - Rak, proszê pani, rak. FREE TV on-line / e -fre e tv.pl

perelki.net

5


FREE TV on-line / e -fre e tv.pl

7


REKLAMA


Hurtownia Art. Przemys³owych kwiaty sztuczne i ¿ywe zaopatrzenie kwiaciarni Kalisz, Czêstochowska 151 tel. 62 7530697


Fundatorem nagród za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówek jest Domino’s Pizza Nagrod¹ dla pierwszej osoby z ka¿dej krzy¿ówki jest

DU¯A PIZZA za 1z³

Rozwi¹zanie zawieraj¹ce has³o, imiê i nazwisko oraz nr tel. prosimy przesy³aæ na adres: 066sm@dominospizza.pl

DU¯A

A MER ICANO

tel. 62 596 05 01

29,90

dominospizza.pl

REKLAMA

?

reklama tel. 790 044 229 www.e-freetv.pl

REKLAMA

Adres redakcji: Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe "PRIME" Marlena Sad³owska, ul. Prymasa Stafana Wyszyñskiego nr 32, lok. 58, 62-800 Kalisz tel. 790 044 229, e-mail: kalisz@e-freetv.pl Realizacja Wydawnicza: PW "PRIME" Marlena Sad³owska Redaktor Wydania: Marlena Sad³owska Wydawca: Wall Street Invest Group Konrad Waszczyk, 59-230 Prochowice, ul. Roli ¯ymierskiego 2 Redaktor Naczelny: Konrad Waszczyk, Druk: Polska Press sp. z o.o., DTP: PW "PRIME" Redakcja nie odpowiada za zmiany w programie TV Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada - Wszelkie prawa zastrze¿one


. y irm

f j oje

w T la

e i tm

d e c s j

s e j To REKLAMA - AUTOPROMOCJA

29 .pl 2 4 v 4 t 0 e e 0 79 @e-fr : ñ o w isz l z a d k a : z z s i ap n o alb


FREE TV on-line / e -fre e tv.pl

13


HUMOR Podje¿d¿a BMW pod blok, wysiada ³ysy koleœ w dresie i wrzeszczy: - Jolkaaa! Na balkon na pi¹tym piêtrze wypada teflonowa blondyna. - Co? - Zrób se grê wstêpn¹, zaraz przyjdê. ........................................................................................................ Kontrola drogowa zatrzymuje blondynkê: - Ma pani gaœnicê? - Mam. - A trójk¹cik? - Wczoraj zgoli³am. ................................................................................................

Blondynka dzwoni na komisariat i mówi: - Panie w³adzo, ukradli mi kierownicê, peda³ gazu i hamulec. Minê³o parê minut... Blondynka znowu dzwoni i mówi: - Fa³szywy alarm, usiad³am z ty³u. ................................................................................................ Le¿¹ dwie blondynki na pla¿y i jedna mówi do drugiej: - Ej, co jest bli¿ej: Radom czy S³oñce? - A widzisz st¹d Radom? ............................................................................................... - Jakie s¹ ulubione ryby Tadeusza Rydzyka ? - Du¿e sumy ............................................................................................... dowcipy udostêpni³ serwis: perelki.net


REKLAMA

ZAPYTAJ PRAWNIKA O ODSZKODOWANIE NALE¯NE NAWET DO 20 LAT WSTECZ! Pe³nomocnik Kancelaria Prawna zak³ada sobie jako cel pomoc osobom poszkodowanym oraz ich bliskim w uzyskaniu godnego odszkodowania od zak³adów ubezpieczeñ, w których sprawca wypadku mia³ wykupion¹ polisê w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej.

SPECJALIZUJEMY SIÊ W: - WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH Odszkodowanie mog¹ dochodziæ wszystkie osoby poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych, poza sprawc¹ zdarzenia. Odszkodowanie nale¿y siê poszkodowanemu pieszemu, rowerzyœcie. Ka¿dy wie, ¿e nale¿y siê odszkodowanie za naprawê auta z polisy OC pojazdu sprawcy. Natomiast nie ka¿dy wie, ¿e nale¿y mu siê odszkodowanie za obra¿enia cia³a. . - WYPADKACH ROLNICZYCH Ka¿dy przypadek jest inny, wiêc warto sk³adaæ zapytania. ZAPYTAJ ZANIM ZG£OSISZ WYPADEK DO KRUS-u!!! - WYPADKACH PIESZYCH S¹ to wypadki, które powsta³y na skutek nienale¿ytego utrzymania nawierzchni chodników . itp. - WYPADKACH PRZY PRACY Nie zawsze musi byæ wina pracodawcy, aby uzyskaæ odszkodowanie. - INNE ZDARZENIA W KTÓRYCH NAST¥PI£A UTRATA ZDROWIA LUB ¯YCIA NIE ZE SWOJEJ WINY - POMAGAMY TAK¯E PRZY SZKODACH RZECZOWYCH (ZANI¯ONE KOSZTORYSY POJAZDÓW PRZEZ UBEZPIECZYCIELI) -MAJ¥TKOWYCH (ZANI¯ONE WYCENY ZNISZCZEÑ NIERUCHOMOŒCI) NIE POBIERAMY ¯ADNYCH OP£AT NA WSTÊPIE!!!

PE£NOMOCNIK KANCELARIA

PRAWNA

Przedstawiciel Regionalny

tel.: 533 363 823

NAJPIERW TWOJE ODSZKODOWANIE POTEM NASZE WYNAGRODZENIE! REKLAMA

FREE TV on-line / e -fre e tv.pl

15


PROFESJONALNIE SPRZ¥TAMY: - mieszkania - biura - domy - lokale u¿ytkowe - gabinety lekarskie - po remontach Potrzebujesz elastycznego rozwi¹zania, które zagwarantuje Ci wysok¹ jakoœæ przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej ceny? Proponujemy us³ugi jednorazowe oraz cykliczne. Oferujemy sprz¹tanie: podstawowe, kompleksowe oraz indywidualne uzgadniane z klientem.

Ka¿de pomieszczenie traktujemy jak swój dom!! cleaningservicekalisz@wp.pl

tel.: 513 072 862

REKLAMA

REKLAMA

16

FREE TV on-line / e-freetv.pl

FreeTv - Kalisz - marzec/2018  

Free Tv to bezpłatna gazeta z programem TV. Naszym zdaniem Free TV jest najlepszą bezpłatną tego typu gazetą w Polsce. Jako pierwsi łączymy...

FreeTv - Kalisz - marzec/2018  

Free Tv to bezpłatna gazeta z programem TV. Naszym zdaniem Free TV jest najlepszą bezpłatną tego typu gazetą w Polsce. Jako pierwsi łączymy...

Advertisement