Page 1

F RE E L ANCE RMAP

ME DI ADAT E N


F RE E L ANCE RMAPGmbH ME DI ADAT E N

ÜBE RUNS

Überuns : f r e e l a nc e r ma p. dei s te i nede rf ühr e nde nPr oj e k t bör s e ni mI T Be r e i c h. S e i t2005unt e r s t üt z e nwi rF r e e l a nc e r , F r e i be r ufle r , S e l bs t s t ä ndi g es owi e Unt e r ne hme nbe i de rS uc hena c hI T Pr oj e k t e node rde mg e e i g ne t e nE x pe r t e n f ürI hr eVi s i one n. Mi tme hra l s3000ne ue nAus s c hr e i bung e npr oWoc heundübe r70000 r e g i s t r i e r t e nNut z e r nbi l de nwi re i ne ffe kv e sPr oj e k t -undP e r s ona l ne t z we r kohneVe r mil ung s g e bühr e n. I nde rt ä g l i c ha k t ua l i s i e r t e nPr oj e k t da t e nba nkfinde nF r e e l a nc e rv a k a nt e Pr oj e k t ea usde mI TBe r e i c hundk önne ns i c hdi r e k tda r a ufbe we r be n. P e r s ona l s uc he ndeUnt e r ne hme nk önne nPr oj e k t a us s c hr e i bung e ne i ns t e l l e n undF r e e l a nc e ra usde rumf a ng r e i c he nPr ofil da t e nba nkk os t e nf r e i a ns c hr e i be n.


F RE E L ANCE RMAPGmbH ME DI ADAT E N

ÜBE RUNS

F AKT E N: •e i nede rf ühr e nde nde ut s c hs pr a c hi g e nPr oj e k t bör s e nf ürF r e e l a nc e r •s e i t2005e r f ol g r e i c h • übe r3000ne ueAus s c hr e i bung e npr oWoc he •k na pp600. 000Z ug r i ffea ufde nDACHP or t a l e n • Ve r t r e t ung e ni n14L ä nde r n. • Übe r70. 000r e g i s t r i e r t eF r e e l a nc e ra usde mI TBe r e i c h • Übe r32000Ne ws l ee r E mpf ä ng e r • Ke i neVe r mil ung s g e bühr e n Z AHL E NF RE E L ANCE RMAP . DE( GOOGL EANAL YT I CSMÄRZ2012) : • Vi s i t s : 114, 852 • Uni queVi s i t or s : 56, 963 •P a g e v i e ws : 622, 438 •P a g e s/Vi s i t : 5. 42 • Av g . Vi s i tDur aon: 00: 05: 25 • Bounc eRa t e : 43. 84% • Ne wVi s i t s : 42. 15% DE MOGRAPHI E : Ams t ä r k s t e ni s tf r e e l a nc e r ma pi mde ut s c hs pr a c hi g e nRa um De ut s c hl a nd, Ös t e r r e i c hundde rS c hwe i zv e r t r e t e n.


F RE E L ANCE RMAPGmbH ME DI ADAT E N

ÜBE RUNS

DI EZ I E L GRUPPEGL I E DE RTS I CHWI EF OL GT : •Z u80%mä nnl i c h • Al t e r : 25bi s54J a hr e • We ba ffineBe s uc he rmi thohe mI nt e r e s s ea mGe s c he he n de rI T Mä r k t e • HoheWe ba ffini t ä t • Übe r dur c hs c hnil i c he sE i nk omme n WE RBE NAUFF RE E L ANCE RMAP-I HREVORT E I L E : • HoheZ i e l g r uppe ng e na ui g k e i t : Auff r e e l a nc e r ma pt r e ffe ns i c h I T a ffineE x pe r t e n, F r e i be r ufle rundUnt e r ne hme n– de ri de a l ePl a t zf ürI hr ez i e l g e na ueWe r be s c ha l t ung ! •S t a r k ePr ä s e nz : He be nS i es i c hmi tI hr e rWe r be s c ha l t ung v onde rKonk ur r e nza b! • Gr oßeVi e l f a l t : Ve r s c hi e de neWe r be mög l i c hk e i t e ne r mög l i c he nI hne n v i e l f ä lg eZ ug ä ng ez umpot e ne l l e nKunde n–wä hl e nS i ede nKa na l , mi tde mS i eI hrPr oduk ta mbe s t e nv e r ma r k t e nk önne n. •S i c he r eZ uk un : Pr ä s e nza ufe i ne mi nt e r e s s a nt e n, r a s a nt wa c hs e nde nMa r k t ! •T opBe r a t ung : Wi re r a r be i t e ng e r nemi tI hne ng e me i ns a me i n Konz e pt , wi eS i eI hrWe r be pot e na l be i unsa mbe s t e n a us s c höpf e n–s c hl i e ßl i c hi s tI hrE r f ol ga uc huns e r e r !


F RE E L ANCE RMAPGMBH: ME DI ADAT E N

WE RBE F ORMAT EUNDPRE I S E Ih r Ba n n e r 1 6 0x6 0 0p x

S k y s c r a p e r

BANNE R Di r e k ti ms i c ht ba r e nBe r e i c hpos ioni e r tf ä l l tI hrAng e botuns e r e n I T S pe z i a l i s t e nundUnt e r ne hme ns of or ti nsAug e . I hrBa nne ri mWi deS k y s c r a pe rF or ma t( 160x 600Pi x e l )wi r da ufde r S t a r t -unda l l e nUnt e r s e i t e ne i ng e s t e l l t . Di eE i nbl e ndung s f r e que nz undAus l i e f e r ung s z e i t r ä umek önne ns e l bs t v e r s t ä ndl i c h a bg e s pr oc he nwe r de n.

Ba nner E i nbl endung en E i nbl e ndung e n

Pr e i s e

Bi s50. 000E i nbl e ndung e n

€30T KP

Bi s100. 000E i nbl e ndung e n

€25T KP

Ab100. 000E i nbl e ndung e n

€22T KP

Da sMi nde s t buc hung s v ol ume nl i e g tbe i 25. 000E i nbl e ndung e n. Al l ePr e i s ev e r s t e he ns i c hz z g l . MwS t .


F RE E L ANCE RMAPGMBH: ME DI ADAT E N

WE RBE F ORMAT EUNDPRE I S E

PROJ E KT AGE NT( T E XT E MAI L ) Di ePr oj e k t be na c hr i c hg ung e nwe r de nv onuns e r e nE x pe r t e nmi thohe r Auf me r k a mk e i tg e l e s e n. Mi te i ne mk ur z e n, pr ä g na nt e nT e x tundL i nk k önne nS i eI hr eBot s c ha uns e r e nE x pe r t e ng e z i e l tnä he r br i ng e n.

T e x t a nz ei g e Z e i c he n

E i nbl e ndung e n

Pr e i s e

ma x . 150Z e i c he nundURL

25. 000

€125

ma x . 150Z e i c he nundURL

50. 000

€225

ma x . 150Z e i c he nundURL

100. 000

€400

Wöc hent l i c herVer s a nd. Al l ePr ei s ev er s t ehens i c hz z g l . MwS t .


F RE E L ANCE RMAPGMBH: ME DI ADAT E N

WE RBE F ORMAT EUNDPRE I S E

Anz ei g ei m Ne ws l e er Uns erNews l e eri s tbei uns er enMi t g l i eder ns ehrbel i ebtundwi r dei nma l i nderWoc hea nmehra l s32000Empf ä ng erv er s endet . I hr eWer bea nz ei g e umf a s s t400Z ei c henT e x t , ei neI l l us t r aon( 217x239Pi x el )s owi ewi eei nen L i nkz uI hr emAng ebot .

Ne ws l e er T e x t a nz ei g e Z e i c he n ma x . 400Z e i c he n

Bi l d

Pr e i s

217x239Pi x e l +L i nk

€299

Wöc hent l i c herVer s a nd. Al l ePr ei s ev er s t ehens i c hz z g l . MwS t .


F RE E L ANCE RMAPGMBH: ME DI ADAT E N

WE RBE F ORMAT EUNDPRE I S E

Ih r eWe r b e a n z e i g e S t a nda l oneNe ws l e er S i ek önne na uc he i nek ompl e eAus g a beuns e r e sNe ws l ee r sf ürI hr e We r be a nz e i g ebuc he n. Wi ri nt e g r i e r e nI hrHT ML S ni ppe tz wi s c he n uns e r e nHe a de runduns e r e nF oot e runds e t z e ne i nI nt r ov onuns e r e r S e i t ev or we g , da mi tuns e r eKunde nni c hti r r ie r ts i nd. Anz a hl de rE mpf ä ng e r

T KP

7. 000-9. 999

€350T KP

10. 000-14. 999

€240T KP

15. 000-19. 999

€180T KP

20. 000-24. 999

€160T KP

25. 000-30. 000

€140T KP

Da sMi nde s t buc hung s v ol ume nl i e g tbe i 7. 000E mpf ä ng e r n. Al l ePr e i s ev e r s t e he ns i c hz z g l . MwS t . Ag e nt ur r a ba ( AE )mög l i c h


KONT AKT Phi l i ppPr e i s c hl f r e e l a nc e r ma pGmbH Phi l i pp. pr e i s c hl @f r e e l a nc e r ma p. de T e l . : +4991137750272 F a x : + 4940356798806 www. f r e e l a nc e r ma p. de Ger neer s t el l enwi rI hnenei nper s önl i c hesAng ebot ! I MPRE S S UM f r e e l a nc e r ma pGmbH Pr e t z f e l de rS t r a ße711 D90425Nür nbe r g De ut s c hl a nd T el . :

+ 49-1805-47117426 14Ct . / Mi n. a usde mdt . F e s t ne t z , ma x . 42Ct . / Mi n. a usde mMobi l ne t z

F a x :

+ 49-911-99399402

E Ma i l :

offic e @f r e e l a nc e r ma p. de

VE RT RE T UNGS BE RE CHT I GT E RGE S CHÄF T S F ÜHRE R Mi c ha e l Amt ma nn, He r ma nnHohe nbe r g e r Amt s g e r i c ht : Nür nbe r g F i r me ns i t z : Nür nbe r g HRB: 27944 US t . I D: DE 260465872 Ve r a nt wor t l i c hi . S . d. MDS t V: f r e e l a nc e r ma pGmbH

freelancermap Mediadaten  

freelancermap Mediadaten