Page 1

กีฬาโอลิมปิ ก Olympic Games


• สมัยใหม่ เป็ นการแข่งขันระหว่างประเทศทีส่ าคัญ ทัง้ กี ฬาฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยมีนกั กี ฬาหลายพันคนเข้าร่ วมการแข่งขันหลายชนิ ด กี ฬา กี ฬาโอลิ มปิ กถูกมองว่าเป็ นการแข่งขันกี ฬาทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของโลก โดยมีประเทศเข้าร่ วมกว่า 200 ประเทศ ปัจจุบนั กี ฬาโอลิ มปิ กจัด ขึ้นทุกสองปี ผลัดกันระหว่างโอลิ มปิ กฤดูร้อนกับโอลิ มปิ กฤดูหนาว หมายความว่า โอลิ มปิ กฤดูร้อนและโอลิ มปิ กฤดูหนาวจะจัดห่างกันสีป่ ี การสร้างสรรค์กีฬาโอลิ มปิ กได้รบั แรงบันดาลใจจากกี ฬาโอลิ มปิ กโบราณ ซึ่งจัดขึ้นในโอลิ มเปี ย กรี ซ จากศตวรรษที ่ 8 ก่อนคริ สตกาล ถึง คริ สต์ศตวรรษที ่ 4 บารอน ปี แยร์ เดอ กูแบร์ แต็ง ก่อตัง้ คณะกรรมการโอลิ มปิ กสากล(ไอโอซี ) ใน พ.ศ. 2437 นับแต่นนั้ ไอโอซี กลายเป็ น องค์การดูแลกระบวนการโอลิ มปิ ก (Olympic Movement) โดยมีกฎบัตรโอลิ มปิ กนิ ยามโครงสร้างและอานาจหน้าทีข่ องคณะ กรรมการฯ • วิ วฒ ั นาการของกระบวนการโอลิ มปิ กระหว่างคริ สต์ศตวรรษที ่ 20 และ 21 ได้ส่งผลให้เกิ ดความเปลีย่ นแปลงต่อกี ฬาโอลิ มปิ กหลาย ประการ การปรับแก้บางอย่างรวมไปถึง การริ เริ่ มโอลิ มปิ กฤดูหนาวเพือ่ แข่งขันกี ฬาน้าแข็งและฤดูหนาว กี ฬาพาราลิ มปิ กเพือ่ นักกี ฬาทีม่ ี ความพิ การทางร่ างกาย และกี ฬาโอลิ มปิ กเยาวชนเพือ่ นักกี ฬาวัยรุ่น ไอโอซี ได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิ จ การเมือง และเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที ่ 20 ตามความจริ ง ผลคือ กี ฬาโอลิ มปิ กได้ขยับจากลักษณะมือสมัครเล่นบริ สทุ ธิ์ (pure amateurism) ตามแนวคิ ดของกูแบร์ แต็ง เพือ่ ให้นกั กี ฬาอาชี พร่ วมการแข่งขันได้ ความสาคัญทีเ่ พิ่ มขึ้นของสือ่ มวลชนได้ก่อให้เกิ ด ปัญหาการอุปถัมภ์ โดยบริ ษัทและการใช้ประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์จากกี ฬาโอลิ มปิ ก สงครามโลกนาไปสู่การยกเลิ กโอลิ มปิ กเมือ่ พ.ศ. 2459, 2483 และ 2487 มีการคว่าบาตรครัง้ ใหญ่ระหว่างสงครามเย็น ซึ่งจากัดการเข้าร่ วมในโอลิ มปิ กเมือ่ พ.ศ. 2523 และ 2527 • กระบวนการโอลิ มปิ กประกอบด้วยสหพันธ์ กีฬาระหว่างประเทศ คณะกรรมการโอลิ มปิ กแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันของ กี ฬาโอลิ มปิ กแต่ละครัง้ เมืองเจ้าภาพเป็ นผูร้ บั ผิ ดชอบการจัดการแข่งขันและการจัดหาเงิ นทุนเพือ่ สมโภช (celebrate) กี ฬาตามกฎ บัตรโอลิ มปิ ก โปรแกรมโอลิ มปิ ก ซึ่งประกอบด้วยกี ฬาทีจ่ ะมีการแข่งขันในโอลิ มปิ ก ถูกกาหนดโดยไอโอซี เช่นกัน การสมโภชกี ฬาโอลิ มปิ ก หมายรวมพิ ธีการและสัญลักษณ์จานวนมาก อาทิ ธงและคบเพลิ งโอลิ มปิ ก ตลอดจนพิ ธีเปิ ดและปิ ด มีนกั กี ฬากว่า 13,000 คนเข้าร่ วม การแข่งขันโอลิ มปิ กฤดูร้อนและฤดูหนาวใน 33 ชนิ ดกี ฬา เกื อบ 400 รายการ ผูท้ ีช่ นะเลิ ศเป็ นอันดับหนึ่ง สองและสามในแต่ละรายการจะ ได้รบั เหรี ยญโอลิ มปิ ก ทอง เงิ นและทองแดง ตามลาดับ


ประวัตกิ ฬ ี าโอลิมปิ ก • กี ฬาโอลิ มปิ กโบราณ (Ancient Olympic Games) เป็ นเทศกาลทางศาสนาและกรี ฑาซึ่งจัดขึ้นทุกสีป่ ี ณ สถานทีศ่ กั ดิ์ สิทธิ์ แห่งซุสในโอลิ มเปี ย กรี ซ โดยนครรัฐและราชอาณาจักรกรี ซโบราณได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน โอลิ มปิ กโบราณนีเ้ น้นกรี ฑาเป็ นหลัก แต่ก็มีการแข่งขันต่อสูแ้ ละรถม้าด้วย ระหว่างการแข่งขัน ความขัดแย้งระหว่างนครรัฐทีเ่ ข้าร่วมทัง้ หมดจะถูกเลือ่ นไปจนกว่าการแข่งขันจะเสร็ จสิ้ น[1] จุดกาเนิ ดของกี ฬาโอลิ มปิ กเหล่านีย้ งั เป็ นปริ ศนาและตานาน[2] เรื ่องปรัมปราหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิ ยมมากทีส่ ดุ ชีว้ ่า เฮราคลีสและซุสผูเ้ ป็ นบิ ดาเป็ นแบบฉบับของกีฬาดังกล่าว[3][4][5] ตาม ตานาน เฮราคลีสเป็ นผูแ้ รกทีเ่ รี ยกกีฬานีว้ ่า "โอลิ มปิ ก" และตัง้ ธรรมเนียมจัดการแข่งขันขึ้นทุกสีป่ ี [6] ตานานยืนยันว่า หลังจากทีเ่ ฮราคลีสสาเร็ จภารกิ จ สิ บสองประการ (twelve labors) แล้ว เขาได้ทรงสนามกี ฬาโอลิ มปิ กเพือ่ ถวายเกี ยรติ แด่ซสุ หลังการแข่งขันนี ้ เขาเดิ นเป็ นเส้นตรงระยะ 200 ก้าว และเรี ยกระยะทางนีว้ ่า "stadion" (กรี ก: στάδιον, ละติ น: stadium, "เวที ") ซึ่งภายหลังชาวกรี กยังใช้เป็ นหน่วยวัดระยะทางด้วย เรื ่อง ปรัมปราอีกเรื ่องหนึ่งเชือ่ มโยงกี ฬาโอลิ มปิ กครัง้ แรกกับมโนทัศน์การพักรบโอลิ มปิ ก (กรี ก: ἐκεχειρία, ekecheiria, อังกฤษ: Olympic truce) ของกรี ซ[7] วันก่อตัง้ กี ฬาโอลิ มปิ กโบราณทีไ่ ด้รบั การยอมรับมากทีส่ ดุ คือ 776 ปี ก่อนคริ สตกาล ตามรอยจารึ กซึ่งพบที ่โอลิ มเปี ย และมีการ ระบุรายชือ่ ผูช้ นะการวิ่ งซึ่งจัดขึ้นทุกสีป่ ี เริ่ มตัง้ แต่ 776 ปี ก่อน ค.ศ.[8] กี ฬาโอลิ มปิ กโบราณมีรายการแข่งขันวิ่ ง ปัญจกี ฬา (ประกอบด้วยการกระโดด ขว้างจักร พุง่ แหลน วิ่ ง และมวยปล้า) ชกมวย มวยปล้า ศิ ลปะป้องกันตัวแพนแครชัน (pankration) และขี ่มา้ [9][10] ความเชือ่ มี อยู่ว่า คอโรเอบัส (Coroebus) พ่อครัวจากนครเอลลิ ส (Elis) เป็ นผูช้ นะโอลิ มปิ กคนแรก[


• กี ฬาโอลิ มปิ กมีความสาคัญทางศาสนาเป็ นหลัก โดยมีการแข่งขันกี ฬาร่ วมกับพิธีกรรมบูชายัญเพือ่ ถวายเกียรติ แด่ ทัง้ ซุส (ซึ่งมีเทวรู ปอันมีชือ่ เสียงโดย ฟิ เดียส ในเทวสถานของพระองค์ทีโ่ อลิ มเปี ย) และฟี ลอปส์ เทพวีรบุรุษและ พระมหากษัตริ ย์ตามตานานของโอลิ มเปี ย ฟี ลอปส์มีชือ่ เสียงในการแข่งรถม้ากับพระเจ้าอีโนมาอัส (Oenomaus) แห่งปี ซาทิ ส (Pisatis)[12] ผูช้ นะจากการแข่งขันดังกล่าได้รบั การยกย่องและมีอนุสรณ์ ในบท กวีและรู ปปั้น[13] กี ฬาโอลิ มปิ กจัดขึ้นทุกสีป่ ี ซึ่งคาบนีเ้ รี ยกว่า Olympiad ซึ่งชาวกรี กใช้เป็ นหน่วยในการวัดเวลา อย่างหนึ่ง กี ฬาโอลิ มปิ กเป็ นส่วนหนึ่งของวัฏจักรทีเ่ รี ยกว่า กี ฬาแพนเฮลลิ นนิ ค (Panhellenic Games) ซึ่งมี กี ฬาไพเธี ยน กี ฬานีเมียน และกี ฬาอิ สท์เมียน[14] • กี ฬาโอลิ มปิ กรุ่งเรื องถึงขีดสุดในศตวรรษที ่ 6 และ 5 ก่อนคริ สตกาล แต่จากนัน้ ค่อย ๆ เสือ่ มความสาคัญลง เมือ่ ชาวโรมันมีอานาจและอิ ทธิ พลในกรี ซ ขณะทีย่ งั ไม่มีการเห็นพ้องต้องกันในทางวิ ชาการว่ากี ฬาโอลิ มปิ กโบราณสิ้ นสุด ลงอย่างเป็ นทางการเมือ่ ใด ส่วนใหญ่มกั ถือ ค.ศ. 393 เมือ่ จักรพรรดิ ธีโอโดเซี ยสที ่ 1 ทรงประกาศให้ลทั ธิ และการ ปฏิ บตั ิ ตามหลักเพเกิ นถูกกาจัดไป[15] ส่วนการอ้างอีกอย่างหนึ่ง คือ ใน ค.ศ. 426 เมือ่ ผูส้ ืบราชบัลลังก์ จักรพรรดิ ธี โอโดเซี ยสที ่ 2 มีพระบรมราชโองการทาลายเทวสถานกรี กทัง้ หมด


• หลังจากโอลิ มปิ กโบราณได้ลม้ เลิ กไปเป็ นเวลาถึง 15 ศตวรรษ โอลิ มปิ กยุคใหม่ก็เกิ ดขึ้น โดยมีนกั กี ฬาคนสาคัญของ ฝรัง่ เศสชือ่ ปิ แอร์ เดอ ดูเบอร์ แตง ท่านขุนนางผูน้ ีเ้ กิ ดในกรุงปารี ส เมือ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2406 (ค.ศ. 1863) สนใจ ประวัติศาสตร์ ปัญหาการเมืองและสังคม ในปี พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) ท่านอายุได้ 26 ปี ได้เกิ ดความคิ ดทีจ่ ะ ฟื ้ นฟูการแข่งขันโอลิ มปิ ก ซึ่งได้ลม้ เลิ กมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 936 (ค.ศ. 393) โดยติ ดต่อกับบุคคลสาคัญของประเทศ อังกฤษ, สหรัฐอเมริ กา และฝรัง่ เศส เป็ นเวลาถึง 4 ปี ในทีส่ ดุ ได้เปิ ดการประชุมอย่างไม่เป็ นทางการขึ้น ทีต่ าบลซอร์ บอนน์ ในกรุงปารี ส เมือ่ วันที ่ 25 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) และประกาศ ณ ทีน่ นั้ ว่า การแข่งขัน โอลิ มปิ กซึ่งได้หยุดมานานกว่า 15 ศตวรรษ จักได้พืน้ ขึ้นใหม่เป็ นการปัจจุบนั และแผนการของงานโอลิ มปิ กปัจจุบนั นัน้ ได้เป็ นทีต่ กลงกันในทีป่ ระชุมจานวน 15 ประเทศ ณ ตาบลซอร์ บอนน์ ประเทศฝรั่งเศส • คณะกรรมการผูร้ ิ เริ่ ม ได้ลงมติ ว่า ให้ทาการเปิ ดการแข่งขันโอลิ มปิ กปัจจุบนั ขึ้น โดยกาหนด 4 ปี ต่อ 1 ครัง้ โดยให้ ประเทศสมาชิ กหมุนเวียนผลัดเปลีย่ นกันเป็ นเจ้าภาพ แต่การเปิ ดแข่งขันครั้งแรกให้เริ่ ม ณ กรุงเอเธนส์ ใน พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) เพือ่ เป็ นอนุสรณ์ แห่งการกาเนิ ดกี ฬาโอลิ มปิ กเมือ่ ครัง้ โบราณ จากนัน้ เป็ นต้นมา การแข่งขันและ วิ ธีเล่นกรี ฑาก็พฒ ั นาไปอย่างกว้างขวาง และการแข่งขันทุก ๆ ครัง้ ให้ถือเอากรี ฑาเป็ นกี ฬาหลัก ซึ่งจะขาดเสียมิ ได้ ในการแข่งขันแต่ละครั้ง


บารอน ปิ แอร์ เดอ ดูเบอร์ แตง ต้ องการให้ การพลศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศดีขึ ้น สิง่ เหล่านี ้รวบรวมอยู่ในกีฬาโอลิมปิ กสมัยใหม่


เจ้ าภาพ การกาหนดว่าประเทศใดจะได้ เป็ นเจ้ าภาพในครัง้ ต่อไปนัน้ กระทาขึ ้น ณ สถานที่ที่การแข่งขันครัง้ ล่าสุดดาเนินอยู่นนเอง ั ้ คณะกรรมการโอลิมปิ กสากลจะพิจารณาบรรดา ประเทศสมาชิกที่เสนอขอจัด และมีอานาจเด็ดขาดที่จะลงมติให้ ประเทศใดเป็ นเจ้ าภาพ ซึง่ จะประกาศให้ ทราบอย่างเป็ นทางการ ในวันพิธีเปิ ดการแข่งขันครัง้ ล่าสุดนัน้ ประเทศที่ได้ รับพิจารณาให้ เป็ นเจ้ าภาพ ถือได้ ว่าเป็ นเกียรติอย่างสูงที่ได้ รับความไว้ วางใจ อันก่อให้ เกิดความภาคภูมิใจต่อประชาชนทัง้ ประเทศ

สมาชิก ในปั จจุบนั ประเทศทัว่ โลกเป็ นสมาชิกโอลิมปิ กประมาณ 197 ประเทศ แต่บางประเทศไม่ได้ เข้ าร่วมการแข่งขัน เพราะเป็ นประเทศเล็ก ขาดความพร้ อมในเรื่ องตัว นักกีฬา บารอน ปิ แอร์ เดอ ดูเบอร์ แตง ได้ ให้ นิยามการเข้ าร่วมการแข่งขันโอลิมปิ กว่า ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันนันไม่ ้ เลือกผิวพรรณ ศาสนา ลัทธิ การปกครอง แต่อย่างใด ความหมายการแข่งขันเพื่อให้ นกั กีฬาชาติต่าง ๆ ได้ มาร่วมชุมนุมกัน ตัวนักกีฬาเปรี ยบเสมือนทูตสันถวไมตรี ส่งมาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ร่วมเล่นสนุกสนานด้ วยความเห็น อกเห็นใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดทังสร้ ้ างความเข้ าใจอันดีต่อกัน อันนามาซึง่ ความสามัคคีและเพื่อสันติภาพของโลก การแพ้ หรื อชนะไม่ใช่สิ่งสาคัญ แต่สิ่งสาคัญ ที่สดุ คือ “การเข้ าร่วม

รางวัล รางวัลของการแข่งขันในสมัยโบราณผู้ที่ชนะจะได้ รับการสรรเสริญมาก รางวัลที่ให้ แก่ผ้ ชู นะในสมัยนั ้น คือ กิ่งไม้ มะกอกซึง่ ตัดมาจากยอดเขาโอลิมปั ส อัน เป็ นที่สงิ สถิตของซุส แล้ วทาเป็ นวงคล้ ายมงกุฎ จักรพรรดิจะเป็ นผู้พระราชทานครอบลงบนศีรษะของผู้ชนะนั ้น ๆ พร้ อมทั ้งได้ สร้ างอนุสาวรี ย์ไว้ ให้ ชนรุ่นหลัง ศึกษาและชื่นชมต่อไป


คบเพลิงโอลิมปิ ก • โคมไฟโอลิมปิ ก เมื่อมีการแข่งขันโอลิมปิ กจะมีการจุดไฟกองใหญ่ขึ ้นบนยอดเขาโอลิมปั ส เพื่อให้ ความสว่างไสว และเพื่อเป็ นสัญญาณ ประกาศให้ คนทัว่ ไปได้ ทราบว่า การเฉลิมฉลองได้ เริ่ มขึ ้นแล้ ว พิธีการจุดไฟนัน้ เริ่ มแรกทาบนยอดเขาโอลิมปั ส โดยใช้ แว่นรวมแสงอาทิตย์ ไปยังเชื ้อเพลิง เมื่อติดไฟแล้ ว จึงนาตะเกียงต่อเอาไว้ ไฟกองใหญ่จะคงลุกโชติช่วงต่อไปจนตลอดงานฉลอง ส่วนตะเกียงนันจะมี ้ การวิ่งถือ ไปทัว่ ทุกนครรัฐ ด้ วยการส่งต่อกันไปเป็ นทอด ๆ จากนักวิ่ง คนละ 2 ไมล์ หากผ่านทะเลหรื อแม่น ้าก็จะลงเรื อข้ ามฟากโดยไฟไม่ดบั ไฟนี ้ ชาวกรี ก ถือว่าเป็ นไฟศักดิ์สิทธิ์ และความสงบสุขของชาวกรี ก ซึง่ พระเจ้ าจะทรงพระพิโรธต่อบุคคลที่ไม่สนใจในกิจการนี ้ • โอลิมปิ กในปั จจุบนั ยังคงรักษาประเพณีเรื่ องการจุดไฟไว้ ดงั เดิมทุกประการ กล่าวคือ ก่อนจะมีการแข่งขันจะมีพิธีจดุ ไฟ ณ เขาโอลิมปั ส ผู้ จุดคือ สาวพรหมจารี ย์ผ้ บู ริ สทุ ธิ์ เป็ นผู้ตอ่ ไฟจากแว่นรวมแสงของดวงอาทิตย์ด้วยคบเพลิง และไฟนี ้จะถูกแจกจ่ายไปยังประเทศสมาชิกทัว่ โลก และข้ ามน ้าข้ ามทะเลไปสูป่ ระเทศเจ้ าภาพ และมีการวิ่งถือคบเพลิงส่งต่อกันไปจุดที่กระถางใหญ่บริ เวณงานในวันแรกของพิธีเปิ ดการ แข่งขัน ไฟจะต้ องไม่ดบั ตังแต่ ้ เริ่ มจุด ณ ภูเขาโอลิมปั ส จนกว่าจะสิ ้นสุดการแข่งขันโอลิมปิ กในครัง้ นัน้

สัญลักษณ์ โอลิมปิ ก ธงโอลิมปิ กมีผืนธงเป็ นสีขาว ขนาดมาตรฐานยาว 3 เมตร กว้ าง 2 เมตร ส่วนเครื่ องหมายห้ าห่วงคล้ องกันอยู่บนกลางธง ขนาด 2 เมตร คูณ 0.60 เมตร มีสี ฟ้า สีเหลือง สีดา สีเขียว สีแดง ตามลาดับจากซ้ ายไปขวา คล้ องไขว้ กนั อยู่ตรงกลางสองแถว แถวบน 3 ห่วง แถวล่าง 2 ห่วง ห่วงสีที่คล้ องกันอยู่ตรงกลาง ธงบนพื ้นธงสีขาว รวมเป็ น 6 สี โดยแท้ จริงแล้ ว ห้ าห่วงหมายถึง ห้ าส่วนของโลกที่อยู่ในโอบอ้ อมของ “โอลิมปิ กนิยม” มิเจาะจงเป็ นห้ าทวีปในโลกอย่างที่ เข้ าใจกัน แต่บงั เอิญห้ าทวีปนี ้ก็เป็ นห้ าส่วนของโลกก็เลยอนุโลมกันไปเช่นนั ้น ส่วนสีที่ห่วง 5 สี มิได้ หมายถึงสีประจาทวีป ซึง่ สีทั ้งหมด 6 สี รวมทั ้งสีขาวที่ เป็ นพื ้นธง หมายความว่า ธงชาติของประเทศต่าง ๆ ในโลกประกอบด้ วยสีใดสีหนึง่ หรื อมากกว่านั ้นในจานวนหกสีนั ้น และไม่มีธงชาติของประเทศใดที่มีสี นอกเหนือไปจากหกสีนี ้


อ้างอิง • กีฬาโอลิมปิ ก 11/7/2562 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC% E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B 8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81

Profile for freefa.kud

กีฬาโอลิมปิก  

กีฬาโอลิมปิก  

Advertisement