Page 1

M otor sport

FreeDo


HONDA INTEGRA DC5 Full Race ตัวแข่ง Asian Touring Car Series Division I โมดิฟาย MUGEN ทั งคั้ นมาแรงในรายการ AFOS สำ�หรับเจ้าHONDA INTEGRA DC5 คันที ่กำ�ลังโชว์ โฉมมาจากเมื องนอกเมื องนา เพราะเป็ นรถแข่งจาก “ไต้หวัน” ที ่นำ�มาแข่งขันในรายการ AFOS หรื อ Asian Festival Of Speed ที ่จัดแข่งในโซนเอเชี ย แบ่งหนึ ่ง ในนั นคื ้ อ “ไทย” ด้วยก็ ใช้สนามพี ระฯ เป็ นลานประลองอยู ทุ่ กปี โดยการแข่งในรายการ AFOS ก็จะแบ่งเป็ นรุนต่่ างๆ มากมาย มี รถแข่ง สวยๆ น่าสนใจมาแข่งหลายคัน หนึ ่งในนั นก็ ้ มี DC5 คันนี ้ เป็ นการผลิตของที ม BUDDY CLUB ลงแข่งในรุน่ ATCS จัด “ชุดใหญ่”จึงอยากให้ทุ กคน เห็นถึงความพิ เศษของรถคันนี กั้ นค่ะ


MUGEN K20A Type R Wide Power Band

ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ รถทำ�มาจาก MGENทังคั้ น ส่วนประกอบก็ ของยีห้่ อนีเป็้ นส่วนใหญ่ส�ำ หรับ"เครืองยนต์ ่ "เป็ น K20A Type R ตามรุนของ ่ ตัวรถ ทีลงแข่ ่ งขันในรุนที่ ใช้่ กฎของ SUPER 2000 ก็เป็ นการบังคับความ จุ ไว้ว่า "ห้ามเกิน 2,000 ซี.ซี." ยังไงก็ตาม ต้องมีการโมดิฟายกันเต็มที แต่ ่ ก็ บังคับความจุไว้ไม่ให้เกิน 2,000 ซี.ซี. พอแข่งขันจบ รถทียืน่ ตำ�แหน่งโพเดียม (Pole Position) ต้องมีการ "ตรวจวัดความจุ" โดย ทีมตรวสภาพของผูจัด้ การ แข่งขันรายการนันๆ้ สำ�หรับนิสยั เครือง่ MUGEN ตัวนี ก็้ โมดิฟายไว้ให้ "มี ช่วงกำ�ลังกว้าง" โดยจำ�กัดรอบสูงสุดไว้แค่ 9,000 รอบ ถ้าเทียบกับเครือง่ Full Race รอบขนาดนีก็ถ้ ือเป็ นเรืองปกติ ่ ไม่ได้สงู อะไรมาก แต่ไปได้ดใี นรอบก ลางๆ มีก�ำ ลังให้ใช้มากเหมือนกัน เครืองที ่ มี่ชว่ งกำ�ลังกว้าง จะได้เปรียบตรง ทีว่า่ “ขับง่าย” กดก็มาสม่�เสมอในเกื ำ อบทุกช่วงรอบ มันมีขอ้ ดีตรงทีว่า่ สา มารถเซ็ตอัตรา ทดเกียร์ได้หลากหลาย


ช่วงล่างสองชุด ดาม Floor Plan แข็งแรงมากพิเศษ

ในส่วนของช่วงล่าง คันนีก็ย้ งั คง ลักษณะการทำ�งานแบบเดิมๆ เอาไว้ มีการ อัพเกรดอุปกรณ์บางชินให้ ้ เหมาะสำ�หรับ การแข่งขัน พวก บูชยางต่ ๊ างๆ ก็เปลียน่ เป็ น Ball Joint เพือการทำ ่ �งานทีว่อ่ งไว ให้ มุมการทำ�งานได้เยอะ

วิธีวดั ความจุเครืองยนต์ ่ "อย่าง ง่าย" โดยไม่ตอ้ งเปิ ดฝาสูบ

ตอนทีแข่่ งเสร็จ หากรถได้ต�ำ แหน่งบน Pole Position ก็จะต้องมีการ "ตรวจ สภาพ" หนึงในนั ่ นก็้ คือ "ตรวจความจุ" ว่าอยูภายใต้ ่ กติกาของรุนแข่ ่ งนันๆ้ หรือไม่ หลายคนอาจจะสงสัยว่า เครืองรถแข่ ่ งต่างๆ ใครจะยอมให้เปิ ด หรือ อย่างเครืองแข่ ่ งแบบ Complete ทังตั้ ว ทีบริ่ ษทั แม่ไม่อนุญาตให้เปิ ด เราจะมี วิธีการวัด "ความจุ" โดยรวมอย่างไร วัดไม่ยากครับ แต่ตอ้ งมี "เครืองมื ่ อ" ในการวัด ดูมนั ง่ายๆ นะครับ ก็มนั ง่ายจริงๆ รูหลั้ กก็ใช้งานเป็ น ทีเห็่ นจะมี อยูสองแท่ ่ ง แท่งแรกทีท่่านเห็น จะเป็ นแบบมีขา กางออกมาสองข้าง อันนัน ้ เอาไว้ส�ำ หรับ "วัดความกว้างกระบอกสูบ" ไอ้ขาสองอันนีมัน้ สามารถยืดหด ได้ ตอนทีจะใช้ ่ ก็ดงึ แท่งเหล็กตรง ปลาย ให้ขามัน "หุบสนิท" แล้วก็มาร์คไว้ที ่ ปลาย ร้อยขาเข้าไปในรูหวั เทียน เสร็จแล้วก็ขนั ตัวเสือกั้ บเกลียวหัวเทียนทีฝา่ สูบให้แน่น หลัง จากนัน ้ ก็กดเหล็กปลายลง เพือให้ ่ ขามัน "กาง" ออก กดลง ให้สดุ เลยนะครับ แล้วก็มาร์คทีปลายไว้ ่ อีกจุดหนึง ่ พอมาร์คแล้ว ก็ดงึ ปลาย ขึน้ ให้ขามันหุบ ถอดเครืองมื ่ อออก แล้วนำ�ออกมาวัดว่า มาร์คทังสองอั ้ น ห่างกันเท่าไหร่ ขอขอบคุณ : BIG DAWG RACING (081-456-0123)


Singha Racing School

Singha Racing School คอร์ส Rising star เปิ ดสอนในวันที 27-29 ่ ม.ค.2555 ณ.สนามพีระ พัทยา หลังจากทีเราได้ ่ เลือนหนี ่ น�ท่ ้ ำ วมมากว่าสองเดือน โรงเรียนสอนแข่ง รถ Singha Racing School เปิ ดสอนขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย และปูพืนฐานให้ ้ กบั คนทีคิด่ จะเป็ นนักแข่งรถมืออาชีพ โดยเป็ นโรงเรียน สอนขับรถเพียงแห่งเดียวทีได้่ รบั การรับรองจากราชยานยนต์ สมาคม แห่งประเทศไทย สำ�หรับโครงการ “Singha Biz Course” เป็ นโครงการทีเปิ่ ดโอกาส ให้เยาวชน สามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์จริงในโลกของการ ทำ�งานได้อย่างเข้มข้น พร้อมเรียนรูประสบการณ์ ้ จริงและแนวคิดใน การบริหารงานในสภาพแวดล้อมของการทำ�งานจริงจากผูบริ้ หาร สิงห์และผูเชี้ยวชาญในสาขาวิ ่ ชาต่าง ๆ อาทิ การตลาด การบริหาร จัดการ การขาย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และทรัพยากรบุคคล เสมือนเป็ นหนึงในบุ ่ คลากรในบริษทั


Drift Competition(Thailand) สนาม 4–5

สนามที 4่ สนามโบนันซ่า อินเตอร์เนชันแนล ่ สปี ดเวย์ และ สนามที 5่ พัทยา ในเดือนธันวาคม ได้เลือนกำ ่ �หนดการแข่งขันออก ไป ด้วยปั ญหาวิกฤตน้�ท่ำ วมประเทศไทยครังนี้ ใหญ่ ้ จนไม่สะดวกทีจะ่ จัดงาน และเพือความเหมาะสมในภาวะการณ์ ่ เช่นนี ที้ มผูจัด้ งาน Drift Competition ได้ประชุมกันหลายครังจนได้ ้ บทสรุปดังนี Drift ้ Competition By M MAX สนามที 4-5 ่ จะมีขนอย่ ึ ้ างแน่นอนในวันที 12-15 ่ มกราคม 2555 แหลมบาลิไฮ พัทยา รายได้จากค่าผ่านประตูทงหมด ั ้ บริจาคสภากาชาดไทย เพือช่่ วยเหลือผูประสบมหาอุ ้ ทกภัยน้�ท่ำ วม ไป ชมการ Drift ทีมั่นส์ สะใจและยังได้ท�ำ บุญช่วยเหลือผูประสบภั ้ ยน้� ำ ท่วมด้วย อย่าพลาดชมเชียวค่ะ


งาน BANGSAEN THAILAND SPEED FESTIVAL ครังที้ 5่

เตรียมพบกับมหกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ ใหญ่แห่งปี “BANGSAEN THAILAND SPEED FESTIVAL” ครังที้ 5่ รายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบทีรวบรวมความมั ่ นส์ของการแข่งขัน จากแวดวงมอเตอร์สปอร์ต ในรายการใหญ่ Super Car Thailand Championship , Toyota Motorsport และ Toyota Bangsaen Endurance ที ่ พร้อมจะระเบิดความมันส์กนั แล้วบนสนามแข่งเฉพาะกิจแบบปิ ดเมืองริม ชายหาดบางแสน แหลมแท่น เขาสามมุข จังหวัดชลบุรี ด้วยมาตรฐาน ความปลอดภัยระดับสากล เพือรองรั ่ บกองทัพรถแข่งทางเรียบ และนัก แข่งชันแนวหน้ ้ าของประเทศไทย อย่าพลาดความมันส์นในวั ี ้ นที 1่ – 5

Freedom motor  

lover the car and race.

Advertisement