Page 1


ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบอย่างกว้างขวางใน สาขาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับบุคคลและองค์การ ทำาให้ มีการนำาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ทาำ งานในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น ธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ และงานบริการสังคมด้านต่างๆ สำาหรับองค์การที่สามารถจัดการกับสารสนเทศได้ดีภายใต้การ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่ อมจะดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผล ทำาให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และช่วยให้เกิด ความพอใจในการทำางานมากขึ้นอั นจะนำาพาองค์การสู่ วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาใว้


ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพือ่ จุดมุง่ หมายหลายประการ จุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็ นสารสนเทศ (Information) และ นำาไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาใน การดำาเนินงาน


ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ ผ่านการประมวลผล ยังไม่มคี วามหมายในการนำาไปใช้งาน ข้อมูลอาจเป็ นตัวเลข ตัวอั กษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือ ภาพเคลื่อนไหว


สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผา่ นการประมวลผลหรือจัด ระบบแล้ว เพือ่ ให้มคี วามหมายและคุณค่าสำาหรับผูใ้ ช้


เนื้อหา (Content) • ความสมบรูณ์ครอบคลุม (completen ess) • ความสัมพันธ์ กับเรื่อง (relevance) • ความถูกต้อง (accuracy) • ความเชื่อถือได้ (reliability) • การตรวจสอบได้ (verifiability)


รูปแบบ (Format) • ชัดเจน (clarity) • ระดับรายละเอียด (level of detail) • รูปแบบการนำาเสนอ (presentation) • สือ่ การนำาเสนอ (media) • ความยืดหยุ่น (flexibility) • ประหยัด (economy)


เวลา (Time) • ความรวดเร็วและทันใช้ (timely) • การปรับปรุงให้ทนั สมัย (up-to-date) • มีระยะเวลา (time period) กระบวนการ (Process) • ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility) • การมีส่วนร่วม (participation) • การเชือ่ มโยง (connectivity)


1) กำาหนดสารสนเทศที่ต้องการ (What) โดยพิจารณาจากลักษณะงานหรือหน้าที่ของหน่วยงาน 2) พิจารณาเวลา (When) ที่ต้องใช้สารสนเทศนั้น เพือ่ ที่จะกำาหนดเวลาในการรวบรวมประมวล และจัดทำารายงานให้สอดคล้องกับเวลาที่ต้องการ 3) ทราบว่าจะหาสารสนเทศดังกล่าวได้ที่ไหน (Where) จะเป็ นแหล่งข้อมูลจากภายในหน่วยงาน หรือ ภายนอก 4) เข้าใจว่าทำาไม (Why) จึงต้องมีสารสนเทศนั้น การเก็บข้อมูลโดยไม่ทราบถึงเหตุผลและความ จำาเป็ นอาจนำาไปสู่การเก็บข้อมูลผิดประเภท หรือการมีข้อมูลมากเกินไปและไม่ได้นาำ มาใช้ 5) ทราบว่าผูใ้ ช้ (For whom) สารสนเทศคือใคร เพือ่ จะได้จัดทำารูปแบบในการนำาเสนอให้ เหมาะสม 6) จะใช้เครื่องมืออะไร (How) ในการเก็บรวบรวม ประมวล รักษาสารสนเทศ 7) สามารถเข้าใจความหมายของสารสนเทศที่หามาได้ 8) สามารถดำาเนินการหรือปฏิ บัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยการพิจารณาจากสารสนเทศที่มีอยู่ หรือที่ได้มา 9) ใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม


ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศมีความหมายเป็ น 2 นัยคือ ความหมายแบบแคบ จะหมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื ่อสาร โทรคมนาคม ส่วนความหมายแบบกว้าง จะเป็ นความหมายคล้ายกับระบบสารสนเทศ (Information Systems) โดยทั่วไปจะนิยมใช้ความหมายแบบแคบโดยพิจารณาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น ส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศ ความหมายของระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (Management Information System) ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ คือ ระบบที่รวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่สารสนเทศ เพือ่ ใช้ในหารวางแผน การพัฒนาตัดสินใจ ประสานงาน และควบคุมการดำาเนินงาน


ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ อุปกรณ์ทชี่ ่วยในการป้ อนข้อมูล ประมวลจัดเก็บ และผลิตเอาท์ พุ ทออกมาในระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทชี่ ่วยให้ฮาร์ดแวร์ทาำ งาน ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึง่ เก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกัน เครือข่าย (Network) คือ การเชือ่ มโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพือ่ ช่วยให้มกี ารใช้ทรัพยากร ร่ วมกัน และช่วยการติดต่อสือ่ สาร กระบวนการ (Procedure) ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ วิธกี าร และกฎระเบียบต่างๆ ในการใช้ ระบบสารสนเทศ คน (People) เป็ นองค์ประกอบทีส่ าำ คัญทีส่ ุดในระบบสารสนเทศ ซึง่ ได้แก่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องใน ระบบสารสนเทศ เช่น ผู อ้ อกแบบ ผู พ้ ัฒนาระบบ ผู ด้ ูแลระบบ และผู ใ้ ช้ระบบ


พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ [1] ได้ให้คาำ จำากัดความไว้วา่

“ข้ อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้ อมูลทีน่ ำามาประมวลผล แล้ วเสนอออกมาในรูปทีผ่ ้ ู ใช้ ร้ ูหรื อเข้ าใจความหมาย” ขั้นตอนในการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ ประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 [2] ได้ให้คาำ จำากัดความไว้วา่ “เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรูในผลิตภัณฑ หรื อ ในกระบวนการดำาเนินการใดๆ ทีอ่ าศัยเทคโนโลยีทางดาน  คอมพิวเตอรซอฟตแวร    (software) คอมพิวเตอรฮารดแวร    (hardware) การติดตอสื  ่อสาร การรวบรวมและการนำาขอม  ู ลมาใชอยางทั   นการ เพือ่ กอใหเกิ   ดประสิทธิภาพทัง้ ทางดานการผลิ  ต การบริ การ การบริ หาร และการดำาเนินงาน รวมทัง้ เพือ่ การศึกษา และการเรี ยนร้ ูซึ่งจะสงผลตอความไดเปรี    ยบทางเศรษฐกิจ การคา และการพัฒนาดานค  ณ ุ ภาพชีวติ และคณ ุ ภาพของประชาชนใน สังคม”


• ข้ อมูลสารสนเทศเพือ่ การประมวลผลรายวัน •ข้ อมูลสารสนเทศเพือ่ การจัดการระบบเอกสาร •ข้ อมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการองค์ กร •ข้ อมูลสารสนเทศเพือ่ การตัดสิ นใจ •ข้ อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์


power point  
power point  

power point test weblog

Advertisement