Page 1

‫راه ي ي‬ ‫ن  از  ي ا!‬

‫در له ا" !اد زد از اان ادا  ر ا‪% & .‬ر ا‪ +‬ر ه*)(ن در 'ل ا‪ -‬ا‪ ,‬ا‪ .‬در‬ ‫ا‪ +‬ن ه‪ (8:‬ا‪-‬اد  ‪ 95‬ا‪ +81‬ا‪567‬ت ‪3‬زم و ‪ %- "(1‬از ا‪ +‬ر و ‪1‬ا‪ 0‬ز‪ %/‬و در ن در را از *;‬ ‫"د <*ن ‪ 1‬و ا ا‪ %*< +‬ه (ه و "‪:‬رت ‪ %‬زد ‪.1% *8‬‬ ‫‪ =7‬ل ه= آ در ي ز‪= =/‬آ(; ا‪-‬اد زدي ا‪3‬ت ‪ =@98A‬درري ي و ‪1‬ا‪ 0‬در ا‪ +‬آر از ‪< +‬ا‪ .‬‬ ‫ ا‪ -‬ا‪! ,‬اد اا= آ * دار در آر ي ادا ي ده( *; ‪ ;8-/‬ا‪ 5*C +‬را آ ‪ 1‬ا‪567‬ت ‪=! 8B:‬‬ ‫*‪ D‬وري و (&; آ(;‪.‬در *‪ D‬وري ا‪ E F +‬از (‪ =@98A D‬د و در ارد ‪:‬ري ا‪567‬ت را زن ‪-‬ر= * آدام‪.‬‬ ‫در وا‪H ،DH‬ار د ا‪J 5*C +‬رت آ‪8‬ب در اان (‪1 8‬د آ ‪< 95 @8‬راي ‪6K‬ت ‪( . :‬ا‪LB7 ;8-/ ;* +‬‬ ‫روال  آ‪8‬بهي را‪N‬ن در ‪M-‬ي ا(‪ =88‬از "ا(‪/‬ن ‪ OP‬آ(; ‪ )(R‬ا‪ 5*C +‬را @ ‪ =Q9B (8-‬را '‪:‬ب (د "ي‬ ‫» ‪ «T‬وار آ((‪ .‬ا‪ : +‬از ل ‪ 1370‬در ‪ T E Z‬ار‪/‬ن ‪Z‬دو ‪ =8‬و ‪Z‬ا‪ =5@8‬هف '* از آدآن ‪Z =7‬ز آر‬ ‫آد ا‪ .‬اي ه*ي ‪ *1‬رزوي ‪ P-‬و ‪ 6‬دارم‪.‬‬ ‫اراد*(‬ ‫@‪ - L9F :‬ي‬

‫ درس ا(‪http://www.mahak-charity.org/main/ :=88‬‬ ‫‪*1‬ر '‪:‬به‪http://www.mahak-charity.org/main/fa/about-mahak2/bankaccounts :‬‬


2


‫ر در (ب‪1‬ق و در (‪PF‬ا د‪ 0" t‬ا‪8‬ا وا‪ .1 DH‬ا‪+‬‬

‫‬

‫ر دارا دو ‪; -‬ران و <ران ا و ‪R‬ر ‪8 -‬اول در ره ‬ ‫‪Z‬ا‪8‬ا‪ %‬ود ارد‪ .‬ا‪1 +‬ا‪Q 0‬ا‪ ،%-‬را ظ (ع ‪/‬ه‪ %‬و‬ ‫ر در ر‪ B‬ه‪ ;8‬ن ‪H‬ار داد و ‪ w5‬ود ن ااع ‪/‬هن‪' ،‬ات‪،‬‬ ‫ران و ا ‪ 8B‬ه ( ‪-‬د ;& ‪ 1‬ا‪.‬‬ ‫ا ‪1‬ت در دهه ‪ 95 8 81x/‬ر‪ 1‬و ! ‪ D‬ا‪8H‬د ‪.‬‬ ‫ر در ل ‪ 1957‬از ا‪*!8‬ر '| ا‪8:9N‬ن "رج ‪ ،1‬از له ‬ ‫‪ : 1981‬را در ر‪ 1‬ا‪8H‬د ‪Z‬ز د‪ .‬در وا‪ ،DH‬رو ر ن د‪8‬‬ ‫ ه * و ‪:A %7‬وز ‪ %37‬ت و ‪6 ،‬ش د از وا‪%N8:‬‬ ‫"د ‪J‬درات @ و ذ" ‪| %!B7‬ه و ‪x/ E9‬اران "ر‪ %‬و‬ ‫ر‪ !(J 1‬ر‪ " ;:‬و ز ز(‪ %‬و !ا ر €دازد‪.‬‬

‫در له ا"‪ ،‬دو  ه*)(‪8:/ +‬ش ا ‪ %*95‬و د ‪/ t‬م در را‪ D( ! 8‬ا‪%:‬‬ ‫و " ‪ %‬دا‪ 81‬ا‪ .‬ا‪ +‬ر ( دارد ‪ 10‬ل (‪ ،‬را ‪ EFH‬ز‪( %1‬ب ‪1‬ق ل ((‪ .‬‬ ‫ه*‪ +‬د ه  ‪ %2‬از د  ر ‪J‬ف ! ز‪ %1‬در دا‪N‬ه و ‪:‬ت ‪/% % 5‬دد‪.‬‬ ‫‪ C8‬ا‪6 +‬ش‪ -< ،‬و ‪ E:‬ر‪B‬ه "ب دا‪N‬ه در ‪.% ‚F‬‬ ‫در ا‪6 5*C +‬ش ‪N  1‬ه‪ %‬و‪ !O‬زش در و ‪ "(1‬ا‪ +‬ر و ‪H‬ا‪ +‬د در ن‪،‬‬ ‫راه(* (‪ %B‬ا ‪(*H65‬ان  در ‪-‬اه; ‪1‬د‪ .‬ا‪ )8 +‬راه(* دار ‪R‬ر ‪ ,A‬ا‪,A .‬‬ ‫اول‪  ،‬در ا"‪8‬ص داد ‪ 1‬در ن &م ز‪ %1‬ا‪ +‬ر‪ ،‬دوره ‪1 %-! ،%9‬ا‪0‬‬ ‫ ارس‪ ،‬ز‪N1‬ه زن ا‪ ،%:9N‬دا‪N‬ه "‪ %J‬و دو ‪1 ،%8‬ه ; دا‪< %C‬دا"‪.1 8‬‬ ‫در ‪ ,A‬دوم‪ ،‬ا‪567‬ت @ ا‪A8‬ب دا‪ E( N‬ا ‬ ‫ ‪OP8‬ن در ‪/‬د ور ‪ 1‬ا‪ .‬ا‪' ,A +‬و ‬ ‫ ‪ %B F‬درر ر‪81‬ه ‪ ،%9‬ر‪ (B‬دا‪N‬ه و ااع‬ ‫ ن‪ ،‬ر‪ (B‬دا‪N‬ه ‪ ،‬ارز‪ %‬وزارت ‪95‬م‪ ،‬ا‪P8‬ل‬ ‫دا‪ ،%C‬ه (ه ‪ %9‬و رس ‪ ,A .%9‬م‬ ‫ !‪ %-‬ر ا"‪8‬ص دارد و ا"‪8‬ر ‪!H‬‬ ‫‪Q‬ا‪ ،%-‬ر„‪ ،‬زن‪< ،‬ل‪xZ ،‬ا و ه ا‪ +‬ر !‪%-‬‬ ‫‪ 1‬ا‪ .‬ا‪ ,A +‬ه*)(‪ !H +‬اان دا‪ C‬و ‪Q‬ل‬ ‫‪3‬‬


4


‫ ‪1‬‬

‫آر وا‪ DH‬در (ب ‪1‬ق  ظ ‪Q‬ا‪ %-‬از دو ‪ *:H‬آ ‪ C 6‬ا‬ ‫) ‪ %H1‬و ‪ 1 K (%Z CB1‬ا‪  B1 .‬از *‬ ‫‪*1‬ل ر ‪ ،(9‬از (ب (‪<N‬ر و از ‪1‬ق و ‪Z‬ب آر او ه*‪:‬‬ ‫ا‪» A8< .‬آا‪€ 33‬ر« م دارد |‪ %‬از ‪A8< +tR‬ه ‬

‫ ي‬ ‫آ ؟‬

‫'‪:‬ب ‪ . %‬وزارت"ه و ‪:‬ر از ده دو ‪ %8‬و ‪ %‬دو  در‬ ‫‪<» 1‬ا« ‪H‬ار ‪ 8-/‬و ه*‪ +‬د ا‪ 1 +‬را »<‪ A8‬ادار « م دا‪.‬‬ ‫ ‪ 13‬ا‪8‬ن و (‪- PF‬را ‪ %‬دارد‪ .‬ا‪8‬نه ز & ا‪8‬ار و (‪- L7‬را ‪%‬‬ ‫‪ 0‬دو ادار ‪ %8(F9»  K' ;8: .1%‬و‪- 7‬را« ا دو‬ ‫ ‪H ‡9C‬ن‪ /‬ار )( و ‪1‬را( ادار ‪1%‬د‪ .‬ر آر را <د‪ 1‬و ر دو را‬ ‫‪:A‬وز ‪ 5‬دارد‪.‬‬

‫ر  ‪(5‬ان |‪ %‬از ره ˆو*( ‪ %‬در ر„ ‪ 31‬اوت ل ‪ 1957‬ا‪6P8‬ل ‪ .-‬ا‪ +‬ر ‬ ‫ر‪ D 1‬ا‪8H‬د و ˆ‪B‬ت ‪ %‬در ن ‪1‬ت دارد‪6 ،‬ش ‪  (%‬اس ‪!  t‬ا م‬ ‫»‪;R‬ااز ‪ 8* «2020‬از ‪ 10‬ل د‪ / N‬ره !‪€ 8-‬د‪ .‬ا وز ا‪€ 33‬ر از‬ ‫<‪A8‬ه رن ن '‪:‬ب ‪ %‬و جه دو‪8< 9H‬وس ‪(5‬ان |‪ %‬از ‪ +(9‬جه د *د ا‪+‬‬ ‫‪ B tR 1‬ا‪.‬‬ ‫ا‪6‬م د‪ +‬ر*‪ %‬ا‪ +‬ر ا و ‪60‬در‪ J‬از دم ‪*9:‬ن ه‪H LB7 .(8:‬ن ‪< ،‬وان ادن و‬ ‫ ‪x‬اه‪ Z E‬ا‪ % 6‬از *‪ 9‬د‪ ،: ،;:‬ه(و‪ ،;:‬ادن (‪ %(R %8‬و ‪ Z‬در <و از ا‪P85‬دات "د زاد‬ ‫ه‪ .(8:‬در دو ده ا"‪(5  ،‬ان آر ‪ % H(R ،+ ، ‚9J‬و ‪x‬اب ‪J‬رت ‪ t‬آ ‪C‬ر ‬ ‫ در د Šه ‪ 1‬و ا ‪* N‬ا ا ‪:‬ر از آره در 'ل ! '‪:‬ب ‪. %‬‬

‫"دم‬ ‫ ‪%‬ه ظ ا‪ %5*8‬د ‪‚9J %‬دو و "ن‪/‬م ه‪.(8:‬‬ ‫( ا‪567‬ت ر ل ‪ ،2009‬ا‪ +‬ر ر‪ 1‬دو در‪ J‬دارا ‬ ‫*!‪9 28 ‹ %8‬ن @ ا‪ .‬ا‪ !* +‬را ‪R‬ر Œاد‬ ‫ ‪53.3)%3‬در‪26.0) %(R ،(J‬در‪11.8) % ،(J‬در‪،(J‬‬ ‫ه( ) ‪7.7‬در‪ ،(J‬و ‪1.2) +‬در‪% K (J‬ده‪.‬‬

‫‪5‬‬


6


ETP

7

-


‫ ‪2‬‬

‫‪3‬زم ا دا‪C‬ن <‪ ,‬از ‪  * 5‬از ‪1‬ا‪ 0‬ز‪ %/‬در ا‪ +‬ر ‪ E:‬ا‪67‬ع‬ ‫((‪Q !H .‬ا‪ %-‬و ‪- ;8:‬ه(‪ %N‬ا‪ +‬ر *|‪ +‬ا ا ‪:‬ر از اان ‬ ‫ 'ل ‪ @ C‬و ز‪ %/‬در ره ‪ %‬را ا‪81‬ا ‪% & EC5‬ر‪ .‬‬ ‫ه*‪ +‬د ‪OP8 ،‬ن در <(د ‪1%‬د <‪ ,‬از *;‪ % /‬در ‪t‬‬

‫ز‬ ‫در ي‬

‫@ از ا‪ +‬ر زد ((‪.‬‬ ‫ ر ا‪8‬ا‪- %‬ه(ه ا‪H‬ام ‪ % ‘98A‬از *‪ ، 3 9‬ه( ‪ %(R ،‬و‬ ‫‪ Z‬در ن ن دارد‪ .‬ه*‪ A +‬از ‪ ،!B7‬ب و ها‪' ،‬ات و ران ‪ 8-/‬‬ ‫ !‪- ،‬ه( و ‪1‬ا‪ 0‬ز‪ %/‬در ن را ˆ ‪H‬ار داد ا‪ .‬در ادا  ‪7‬ر "‪J6‬‬ ‫ ز‪ %/‬در ‪.;1% (1‬‬

‫زن‬ ‫زن » ‪» «%3‬ه ‪ «3‬زن ر*‪ %‬ر  و ‪ 0‬دم Œاد ‪1% BJ %3‬د‪ .‬ا‪H +‬م‬ ‫‪65‬و  در (ب ‪<N( ،(9‬ر و ‪*1‬ل ‪ %H1‬ا ‪ +‬ه‪ .(8:‬در ر زن ا‪ %:9N‬‬ ‫‪J‬رت ‪8:/‬د در ورات ا‪@8‬د ‪1%‬د‪ ،‬و ا ‪ 8B‬زنه (‬ ‫» ار‪ « » ،« 8(» ،«+‬و »<(‪8 «%C‬اول ا‪.‬‬ ‫‪$‬ل‬ ‫وا' <ل »ر(‪ «N‬ا  ‪J‬رت ا"‪8‬ر ‪%(!)RM‬‬ ‫ر(‪1% 81 ( N‬د‪ .‬ا‪(K‬سه ‪ 50 ، 10 ،5 ،2، 1‬و‬ ‫‪ 100‬ر(‪ %8N‬و ‪K‬ه ‪ 20 ،10 ،5‬و ‪1 = +ِ 100) %(ِ 50‬‬ ‫ر(‪ (N‬وا'ه را– داد و ‪ .1% 8‬از ن ‪ %‬م ‪%9BH‬‬ ‫ر(‪» ،N‬د‪3‬ر « د !‪ %M‬از دم – وŒ ‪+:‬‬ ‫ه‪ -‬از ‪B5‬رت د‪3‬ر  ر(‪ N‬ا‪@8‬د ‪ .((%‬ا‪ 8| +‬ه(‪N‬م‬ ‫" دن ‪/‬ه‪ w5 %‬ء@ه; ‪N‬ده ‪1%‬د‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫&‪%‬ا‬ ‫ز‪ %/‬در _'‪ %8‬ا ‪ _ %‬ا‪ 8| +‬را ‪|1‬ر‬ ‫ ‪ (%‬دم  ‪xZ‬ا و ‪xZ‬ا"ردن اه* زد ‪%‬ده( و‬ ‫ز ن زد را ‪J‬ف ا‪ +‬ر ‪ .((%‬در وا‪ DH‬ا دم ‬ ‫‪xZ‬ا ( (‪1 B‬ن ارد و ‪:' % / %5‬ب ‪. %‬‬ ‫‪xZ‬ا در ‪+‬ه و (‪B‬ه ‪-‬ه(‪ %* N %N‬دارد‪ .‬در ا‪+‬‬ ‫ر ‪xZ‬ا از (ع زد "ردار ا و ‪%‬د ‪  :‬‬ ‫را » ‪xZ‬ا« ا‪7 .‬ر ‪( ،%9‬ع زد ‪xZ‬ا‪ %‬و ه*‪7+‬ر ا‪BP8‬ل دم از ‪J‬ف ‪xZ‬ا در "رج از‬ ‫" – '‪ %8‬ا ‪ -BJ‬ا ‪:‬ر از اان ‪ E‬ا‪ IUISSA .‬درري ‪xZ‬اهي ‪H‬م‬ ‫ ‪ %(R ، 3‬و ه( ه*)(‪ +‬هي ي ‪:81‬‬ ‫&‪%‬اه) ('‬ ‫وŒ‪" %/‬ص ‪xZ‬اه ‪ %3‬در ‪ „B7‬اž ‪xZ‬اه ا‪@8‬د ‪1%‬د‪ ،‬ا‪@8‬د از اد او ‪ %!B7‬و "‪ .%N‬اد‬ ‫‪K‬ده( اž ‪xZ‬اه ‪B5 %3‬ر( از‪ :‬ر‪1 ،/‬ر‪/ ،/‬د‪;!7 ،@9-‬ه ش ‪/‬ه‪ ،* < ،%‬ادو و‬ ‫زرد‪ R‬ه*ا اد ا‪xZ %9J‬ا‪ %‬ه*)ن ه‪ 1/ ،%‬و ‪C B‬ت‪ %| .‬از ‪xZ‬اه ‪B‬ب ‪ «%ِ» %3‬م‬ ‫دارد ‪ 1‬شه‪ %‬از ‪/ 1/‬و غ آ‪B‬ب ‪ 1‬ه*ا ‡ ‪ +1‬دامز (‪ .%‬ه*ا ا‪xZ +‬ا ‪B Z‬‬ ‫شه "ر‪< ،‬ز و آ‪<8‬ت)– ‪ 18‬در گ ‪ (A‬و ‪1%‬د‪ .‬از د‪xZ N‬اه ‪% %3‬ان »‪%‬‬ ‫ *¡«‪< %» ،‬دا«‪3» ،‬آ‪ :‬هر«‪ % » ،‬وا«‪» ،‬پ اآر« و » م« را م د‪.‬‬

‫•‬

‫‪xZ‬اه ‪%(R‬‬

‫– و ر‪ 81‬از ‪xZ‬اه ا‪ %9J‬و رد ‪%(R H65‬ه آ ه*ا ‪C B‬ت ون ادو و ااع ‪ 1/‬و‬ ‫ ‪1%‬د‪%(R .‬ه !*‪ 3‬ر‪ 81‬را پ و – را ‪J‬رت ‪ 18‬در ‪ .((%‬ر‪81‬ه‪  %‬پ آر و (‬ ‫‪ 3*! 1% „B7‬ه*ا غ و ‪ ( (<) -‬د ‪ %" .1%‬از ‪xZ‬اه ‪B5 %(R‬ر( از‪ –» :‬و غ‬ ‫ه( «‪» ،‬ا‪< N‬و‪-‬ن«‪» ،‬وا‪8‬ن ‪» ،«%‬دل ‪ » ،« /‬م ‪3‬آ‪.«:‬‬

‫•‬

‫‪xZ‬اه ه( ‬

‫‪7‬ر ‪xZ %9‬اه ه( ‪xZ‬اه اا‪ B1 %‬ا ا‪@ +‬وت در ‪xZ‬اه ه( ‪P‬ار ‪ 8‬ادو |ر‬ ‫ ‪%‬رود‪%» .‬آار« از *‪xZ 9‬اه ‪B‬ب ه( ه‪ «%» .‬واژ ‪ – (! %‬و »آار« ‬ ‫ !( '* ‪ 1 R‬ا‪ 95 .‬م‪x/‬ار ا‪xZ +‬ا  ‪-‬وش ن ‪ 0‬دور‪/‬ده در دوران ‪ ;H‬‬ ‫ ‪/%‬دد‪ .‬ا‪xZ +‬ا ‪ – 1‬و غ ‪ 1/‬ه‪ %‬در "رش ‪ ¤9Z‬آر ‪ .‬ن در ‪ +‬ه( ه از ‪B‬‬ ‫"‪" %J‬ردار ا و ا‪|1‬ل ‪1% „B7 ‘98A‬د‪» ،«%<R» ،« » .‬ن«‪» ،‬رو‪» ،«%‬آ « و »ا ‪«%‬‬ ‫‪9‬‬


Rambutan –

-

Lychee –

-

Durian –

-

C

10


Mangosteen

Dragon Fruit –

Star Fruit – A

11

-

-

-


-

-

12


‫ا در ‪J‬ر‪ %‬وا'ي ه*‪A +‬ت در ا‪7‬اف ا‪€ 33‬ر را ‪%‬ان ‪1400 600‬ر(‪ N‬ار د‪.‬‬ ‫ه ( | در "ا‪ N‬دا‪N‬ه ‪ ‘98A‬از ‪ 550 100‬ر(‪ N‬در ا‪.‬‬ ‫در »"دن« ‪ t‬رت ا؛ ا(| ‪ R R‬را ‪ R‬ز ‪ %‬و از ‪" C‬ار ( ‪P‬ون ‪1 -J‬‬ ‫|‪ ˆ %* 8‬زد در ‪A‬رج ه دارد‪ .‬ا žل‪ ،‬در زار‪R‬ه ‪ %9‬ارزان و ز از‬ ‫!‪- %M‬و‪N1‬ه و " <‪ ¡1‬و ازم ( ل در ‪-‬ه 'اج و  ا‪@8‬د از رته ‪%M! M5‬‬ ‫و‪N1‬ه @‪" D‬ار ا‪.‬‬‫ ‪7‬ر ‪ ،%9‬ه ( ا(‪ 8‬ه ‪ 70‬ر(‪* ،3 N‬س دا"‪  %9‬ه د‪ 1 PH‬ر(‪ ،N‬و ‪ 08‬ه‬ ‫و‪xZ 5‬ا از ‪ 30 7‬ر(‪ N‬ا‪ .‬و < ‪ 10 % *5 t1‬ر(‪ 3 N‬و < ‪ ¬A8 t1‬در *ر‪8‬ن ‪50‬‬ ‫ر(‪ .3 N‬دا‪C‬ن ه(‪N‬م ورود دا‪ * N‬در ‪H %‬ار ‪ /%‬و ‪ BP‬از *م ه (ه ‬ ‫< ‪! %|1‬ف ه‪.(8:‬‬ ‫‪*+,‬‬ ‫ار ‪ +|:‬از او ‪ +‬ا‪H‬ا ت ه اا‪ ‡< %‬از وارد ‪1‬ن  ‪ .‬وا'ه ‪ %|:‬د در ا‪€ 33‬ر و‬ ‫‪1‬ه ا‪7‬ا‪J  ,-‬رت ‪< ،D*8C‬ر*ن و و‪1% 8" %6‬د‪ .‬ا ‪% Z‬ه ا (‬ ‫و ا |ت ر‪-‬ه‪ 8| +; %‬در ا‪A8‬ب ز‪ .%/‬اان ‪1% J‬د 'ا‪ H‬در و‬ ‫ورود و ز ‪ 1% (1 0  %‬در ‪D*8C‬ه رگ | ((‪ .‬ا‪D*8C +‬ه اžا‬ ‫ا |‪ & %‬ا‪ + ،A8‬نز ‪ %( ،‬ر‪ ،‬و‡ &‪M- ،-‬ه ‪ % *5‬و ز دن‬ ‫و ‪ Z‬را در ا"‪8‬ر (‪H +‬ار ‪%‬ده‪ .‬در رد "ه و‪ %6‬ا‪ 8| +‬را در & دا‪   1‬ب و‬ ‫‪ 3‬ف اژ ا "(‪t‬دن ‪ M-‬دا"‪ +(R %9‬ا <ر*ن ا و ‪ &-‬از‬ ‫ها ا‪8‬ا‪ً *! ، %‬‬ ‫" در ا 'ات ز |‪6‬ت "ص "دش را دارد‪ +*O .‬ا(| "ه و‪ %6‬در ‪¡1‬ه ‪H‬ار ار‪،‬‬ ‫ا |‪ %( ،-& ،%BN & %‬ر‪ ،‬ا‪ A8‬و ‪M-‬ه ‪ E( % *5‬و ‪ Z‬را ار و ‪-‬اه; وردن نه‬ ‫‪7‬ر ‪ P8:‬ه ( زاد در <‪" %‬اه دا‪.1‬‬ ‫‪"/‬ا‪- .‬ر‬ ‫ ‪7‬ر آ‪ =9‬در ي ‪1‬ا‪ 0‬آر اي دا‪C‬ن و "ر=ه ‪ K‬ا ا ‪Q‬ل آر ‪1‬ن !اد زدي از‬ ‫اان و ‪9‬هي د‪ N‬در ا‪ +‬آر ن ده(ي ان ا آ راه= در ‪ :‬ود دارد‪.‬‬ ‫اي žل ا! ه ر‪R %‬ن ‪ jobdb ،jobstreet‬و ‪ monster‬آ ˆ‪ B‬م در‬ ‫ ن رزو اي از "د را وارد آد و آر‪ -‬ن از = ده ‪ /C8: +1 0‬ا‪+‬‬ ‫ ه رزو ي ‪ *1‬را ر= آ((‪.‬‬ ‫‪13‬‬


‫ا ‪ 8B‬در & دا‪ 1 81‬آ در ي زن هي ‪ =(R ،=3‬و ه(ي رواج دارد و ‪ 8‬آ‪ -‬ن * دار آ‪=:‬‬ ‫را ا‪A8‬ام آ(( آ ‪65‬و زن ا‪ =K =:9N‬از ا‪ +‬زن ه ‪ 09:‬دا‪(5 *1 ‡1 .(1 81‬ان ‪" T‬ر=‬ ‫‪< 8‬اآدن آر در ‪1‬آ هي ‪ +‬ا *‪1 =99‬آ هي = آ ز آر (ا= از آرهي ‪‘98A‬‬ ‫دارد‪% .‬ه  ‪x‬ب ‪ +A8‬ا‪H‬ام ‪J‬ور و ا ر ‪x ((%‬ا ‪ ( %81‬دارد ‪" t‬ر‪ %‬را ‬ ‫ا‪A8‬ام در ورد دو را ‪ ( DH‬و "ر‪ %‬از ‪ ¬A‬وŒا "ردار ا ا‪-‬اد ‪ H- %‬ن‬ ‫ه‪ (8:‬و  ه د ‪8 1‬ا‪- 8:‬د ‪8:1‬ا را در ر ‪ .( ,( /‬در ا‪1 +‬ا‪1 0‬ه اžا از ‪%OP8‬‬ ‫ر ‪ 8:-‬ر‪ 81‬ر ‪' -‬ا‪ 3 H‬ل ‪ P‬ر @ در"ا ‪ x(( %‬و '‪B‬ا را <‪ ,‬از ا‪A8‬ام ‪E‬‬ ‫ ‪%‬ده(‪.‬‬

‫ا در )‬ ‫‪7‬ر آ‪= =9‬ان ‪ ž @/‬هي د‪ EO N‬ا (= در ي  *‪ %‬ه‪1‬ر و ‪/‬ه‪%‬‬ ‫‪:‬ر آ*‪1 = 8‬د‪: .‬ري از ‪D*8C‬ه در ا‪ +‬ر دارا ‪B1 %BN‬روزي و ه‪‡°‬‬ ‫ون ه*ه(‪%* "E'J %N‬ا وارد ‪D*8C‬ه ‪1 %|:‬د‪ .‬ا ‪ 8B‬ا‪ %BN ;8: +‬در ه‬ ‫ ‪ D*8C‬از @ ‪@8‬و‪" %‬ردار ا‪ .‬ه*)(‪ +‬آ‪*8" 9‬نه و <ر(ه و ‪-‬و‪N1‬ه ‪ C‬‬ ‫ دور‪ +‬ار‪ 8:‬ا‪.‬‬ ‫‘‪ %<H‬و ‪ , E‬از ا; در م ا‪ .‬دزد ه‪ %‬از ا‪ +‬د ‪ 8‬در ‪5‬ت *‪ E1‬و‬ ‫در "نه "‪9‬ت و در "نه <ر‪ -‬و ر‪ %8:‬ا@ق ‪%‬ا‪ .8-‬دزد ا‪B‬ب"‪ 8H ،+1 ،‬و دمر‪%‬‬ ‫ رت ‪ /‬ارش ‪1%‬د‪ .‬در ‪J‬رت وز ه‪% %9| /‬ا ا <‪ ‡9‬ا! د و ‪7‬ح ‪،( |1‬‬ ‫و ‪%‬ا "‪F‬ط ‪*1 ˆ +@9‬ر ‪ 999 :+@9‬و ‪ +@9‬ه*ا ‪*1‬ر ‪* ،112‬س ‪.N‬‬

‫‪14‬‬


โ€ซ โ€ช3โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช$0โ€ฌุง* ูˆุง) ) ูˆ โ€ช '2$2โ€ฌุฏุฑโ€ช 3โ€ฌูˆุงโ€ฌ โ€ซูˆุง) โ€ช"4โ€ฌุฏโ€ช)"2/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุง"โ€ช xโ€ฌุงโ€ช +โ€ฌูˆ ุง ุฒ ุงุฑุง ุฑยก "โ€ช : %Jโ€ฌูˆ ุง ุงุงู† <ย‡ ุงุฒ ูˆุฑูˆุฏ โ€ฌ

โ€ซุงโ€ฌ

โ€ซโ€ช-โ€ฌูˆุฏโ€ช 3 /โ€ฌูˆ ุง โ€ช/โ€ฌุฏโ€ชJ N1โ€ฌุฏุฑ โ€ช1%โ€ฌุฏโ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ โ€ฌ

โ€ซูˆุง) ุฏุงโ€ช'$56โ€ฌโ€ฌ โ€ซ<ย‡ ุงุฒ ุฏุฑโ€ชx<  -โ€ฌุด ุงุฒ |โ€ช %โ€ฌุงุฒ ุฏุงโ€ชNโ€ฌู‡ โ€ช:โ€ฌู‡ ุฒุด โ€ช % 5โ€ฌุฏุฑ โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุฏุฑโ€ช -โ€ฌุงโ€ช +โ€ฌูˆ ุง  โ€ช+ ,Aโ€ฌุง *โ€ช 9โ€ฌุฏุงโ€ช Nโ€ฌุง! (โ€ช .โ€ฌุช ุฒ ู† ูˆ ุง โ€ฌ โ€ซุฏุงโ€ชt %Cโ€ฌู„ ุง ูˆ ุงโ€ช 8โ€ฌุฒ ู† โ€ช .1% * Hโ€ฌุง <โ€ช ,โ€ฌุงุฒ โ€ช* 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ูŠ "'โ€ช "*8โ€ฌุงุฑุงูŠ ูŠ <โ€ชxโ€ฌุด @ุฑุช ูŠ ุฏุฑ ุงู† ูˆ ุงูŠ ุฏุงโ€ช=Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช Hโ€ฌุฏุฑโ€ช -โ€ฌุข(โ€ช .โ€ฌุฏุฑ โ€ช Zโ€ฌุงโ€ชJ +โ€ฌุฑุช โ€ช< *8โ€ฌุฏุง" โ€ช 500 ย‹9Bโ€ฌุฑ(โ€ช* Nโ€ฌโ€ฌ

โ€ซ"ุงู‡ โ€ช .1โ€ฌุงุณ โ€ชHโ€ฌู†โ€ช ุŒโ€ฌุฏุงโ€ชCโ€ฌู† "ุฑโ€ช% ( %โ€ฌุง( โ€ชJโ€ฌุฑุช *ูˆโ€ช Hโ€ฌูˆ ุฏุฑ โ€ชQ1โ€ฌู‡ โ€ช %Aโ€ฌุฑ ((โ€ช .โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ ุง ุฏุงโ€ช% %Cโ€ฌุงู† ุงุฒ ุฑ "ุฑุฌ โ€ช 1โ€ฌูˆ ู† ุฒโ€ช  /โ€ฌุงโ€ช6FJโ€ฌุญ ู† ุฑุงโ€ชMultiple Entry Visaโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช .( %โ€ฌุงุฒ โ€ช %Cโ€ฌุงุงู† โ€ช%โ€ฌุง( ู‡(โ€ชNโ€ฌู… ูˆุฑูˆุฏ โ€ช-โ€ฌูˆุฏโ€ช /โ€ฌูˆ ุง โ€ช 3โ€ฌู‡ ุฏุฑโ€ช.(( -โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงูŠ ุงโ€ช' 78โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงูŠ โ€ชJโ€ฌูˆุฑ ูˆ ุง ุงโ€ช %5*8โ€ฌุฏโ€ช (5โ€ฌุงูŠ ุงุฒ ูŠ โ€ช % ยฌA1 t ุŒ1 tโ€ฌูˆ ุงโ€ช-โ€ฌุงุฏ ุฏุฑ โ€ช tโ€ฌู‡โ€ฌ โ€ซโ€ช" ยฌA1โ€ฌุฏ ูˆ ุง ุงโ€ช ุŒ Hโ€ฌุฏุงโ€ช %Cโ€ฌุฑ ุฏุงุฑุฏ ุฒ ุง โ€ช .โ€ฌุงโ€ช +โ€ฌูˆ ุง โ€ช 6 2โ€ฌุงโ€ชB85โ€ฌุฑ ุฏุงุฑุฏ ูˆ โ€ชtโ€ฌุฑ ูˆุฑูˆุฏ ุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ!(= *โ€ช%โ€ฌุงู† ู† ุงุฒ "ุฑุฌ ูˆโ€ฌ โ€ซุฏูˆุฑ ู† ุฒโ€ช ./โ€ฌุฑุฏู† ุงโ€ช+โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ ุง โ€ช .%HZโ€ฌุง ู‡*ุงู‡ู†โ€ฌ โ€ซุฏุงโ€ชCโ€ฌู† "ุฑโ€ช %โ€ฌุฏุฑ  ูˆ ุง โ€ฌ โ€ซุงโ€ชJ %5*8โ€ฌุฏุฑ โ€ช1%โ€ฌุฏโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงูŠ โ€ช-โ€ฌุฑโ€ฌ โ€ซุงโ€ช +โ€ฌุน ูˆ ุง ุงโ€ช '6FJโ€ฌู† โ€ชCโ€ฌุฒโ€ฌ โ€ซุฑ )โ€ช (/% (Work Permitโ€ฌโ€ฌ โ€ซุฏูˆ โ€ชJโ€ฌุฑุช โ€ชJโ€ฌุฏุฑ โ€ช1%โ€ฌุฏุ› ุง(|โ€ฌ โ€ซโ€ช %A1โ€ฌุฏุฑ โ€ช (% Bยˆ 1โ€ฌูˆ ุงุณ ู† ูˆ ุง ุฑ ุฏุฑโ€ช (% -โ€ฌูˆ ุงุฒ โ€ช7โ€ฌู โ€ช 1 tโ€ฌุฏโ€ช5โ€ฌุช ุฑโ€ฌ โ€ซ โ€ช1%โ€ฌุฏโ€ช .โ€ฌุฏุฑ โ€ชJโ€ฌุฑุช ุฏูˆู…โ€ชx 1 ุŒโ€ฌุฑ โ€ช:โ€ฌูˆ ุง"โ€ช xโ€ฌูˆ ุง ุฑ ุฑุง โ€ช/% 5โ€ฌุฏโ€ช .โ€ฌูˆ ุง ุฑ โ€ช tโ€ฌุฏูˆ ุง ูˆโ€ฌ โ€ซโ€ช15โ€ฌโ€ฌ


MM2H

-

16


‫‪ Z‬ا‪J +‬رت ‪-‬د ‪x‬آر * ‪t‬ل زان و <دا" *ا !دل ‪9 t‬ن ر(‪K N‬م ‪1%‬د‪.‬‬ ‫‪$4‬اه' را ‪'4‬‬ ‫ ‪-:‬ان ‪%‬ا ت  از ‪/‬اه‪+ %‬ا *‪ %99‬در ر‪1‬ن ‪J‬در ‪ 1‬ا‪@8‬د (( و <‡ از ن‪)(R ،‬‬ ‫و ا ‪ %37‬ت دار ا در‪/ -‬اه‪ %  %‬ا‪H‬ام *(‪ .‬دا‪C‬ن =ا( <‡ از در‪ -‬و ا ‬ ‫دا‪ %C‬در‪/ -‬اه‪ %  %‬ا‪H‬ام *(‪.‬‬ ‫ا در‪/ -‬اه‪ %  %‬ا‪8‬ا * ر*‪/ %‬اه‪ %‬اا‪ %‬را  @رت اان در ر و‬ ‫<‡ از ن ه*ا ا‪x/ J‬ر و ‪ %| ‡|5 !FH t‬از د‪ ‡9< -‬وŒ ‪J‬ور ‪/‬اه( را(‪JPJ) ) %/‬در‬ ‫آر ا! د‪ .‬ه ( ا‪/ +‬اه‪! %‬دل ‪ 30‬ر(‪ N‬در ل ا و ‪J‬رت ‪J 5  1‬در‬ ‫ ‪1%‬د‪ .‬دو ز  | ‪:‬ر از اان د‪ t‬از ا ا‪:‬‬ ‫• <‪ JPJ ‡9‬در ‪< 1‬ا‬ ‫‪Blok D4, JabatanPengangkutan Jalan, 62616 Putrajaya :%‬‬ ‫• <‪ JPJ ‡9‬در ‪ 1‬ا‪€ 33‬ر‬ ‫‪Maju Junction Mall 1001 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur:%‬‬ ‫ت " ‪8‬د‪(Road Tax) :‬‬ ‫ *‪ +8‬رك ا ا = ه(‪N‬م را(‪ =/‬در ي دا‪ E:R +81‬ت د ‪ Road Tax‬و ‪/‬اه‪ %‬ا ‬ ‫‪/‬ه‪ ‡9< 0 %‬را (‪8‬ل ‪1%‬د‪.‬‬

‫‪ E:R‬ت د  در < ‪" 9 1‬درو ‪1 B:R‬د ‬ ‫‪J‬رت  ‪ ,1‬ه از ا <‪" H :‬ار ‪ ‹9B .‬ا‪+‬‬ ‫‪ ;C' E:R‬ر "درو و ت ا‪B85‬ر ن ت ا‪B85‬ر * "درو ‪%N8:‬‬ ‫دارد‪ 6ž .‬ا‪" * /‬درو ‪ 0P- %A1‬دو از ا‪B85‬رش ‪1 %H‬‬ ‫‪ E:R‬ت د ‪J‬در *‪1%‬د و ‪ ‘Š %OP8‬ا ا‪8‬ل ‪7‬ل ت‬ ‫* را ا‪ -‬ا‪ ,‬ده‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫ ت د هف ود دن ا‪@8‬د از "دروه < ف ‪7‬ا'‪ .1 %‬ا‪ +‬اس ت د ‪t‬‬ ‫"درو '‪ ;C‬ر ‪'  cc 1000‬ود ‪ 20‬ر(‪ ;C' ،N‬ر ‪ cc 2000‬در 'ود ‪ 380‬ر(‪ N‬و '‪ ;C‬ر‬ ‫‪ cc 3000‬در 'ود ‪884‬ر(‪ N‬ا‪.‬‬ ‫‪ "8‬ه) را ‪ '4‬در )‬ ‫دو  ا ‪@9A‬ت را(‪ %/‬ا; (‪ %(N‬ا‪*5‬ل ‪ .(%‬ا žل‪' ،‬ت *‪ %‬و ر<‪‘H C( °‬‬ ‫"درو‪ ،‬داد‪/‬ه‪1%‬ن را( و <دا" ‪200‬ر(‪1% * 3 N‬د‪ (* +8:B .‬ا*(‪50 %‬ر(‪B5 ،N‬ر از "‪0‬‬ ‫ *‪ 130 8‬ر(‪  BJ ،N‬ه(‪N‬م را(‪ 70 %/‬ر(‪ ،N‬و ‪B5‬ر از ‪R‬اغ ‪ 150 H‬ر(‪ N‬ا‪65‬م ‪.1‬‬ ‫ه*)(‪ +‬را(‪ ‡< %/‬از ف ا |‪ 5000 ،‬ر(‪ * N‬و ‪ ¬A‬داد‪/ ‘H /‬اه‪ %‬و زدا‪ 1‬و زان‬ ‫را در <‪" %‬اه دا‪.1‬‬ ‫‪$0‬ا* ‪-‬ر دا‪$56‬ن‬ ‫خ <‪K +‬ري در ي ن ده(ي ‪ L-‬ا‪ +‬آردر ز ( ا‪C‬د ا‪Q81‬ل اي دم آرش ا‪ .‬ر‪1‬‬ ‫ ا زش ‪ % 5‬و ‪x‬ب دا‪C‬ن "ر‪ %‬ا‪C‬م دو  در ‪- 15‬ر ل ‪H 2005‬ن (‪ D‬ر ا ‬ ‫دا‪C‬ن "ر‪ %‬را ‪ Q‬داد‪ .‬ه‪ 95 (R‬ارزان دن و ر در‬ ‫ ا‪H +‬ن *‪(R t‬ا‪ %‬دا‪C‬ن "ر‪| %‬د ‪R‬ا ‪Q1‬ه ‬ ‫!‪ 8 1 +‬در ز ( " ‪ %‬د‪ *8‬د <‪ +‬ه‪ .(8:‬در ر‪8‬ران‪،‬‬ ‫<*‪ < ،+ (À‬ره ‪ ،tR‬ه‪ ،8‬راه(* ر‪" ،‬ا(‪ %/‬و‬ ‫از‪.%/‬‬

‫‪18‬‬


‫از ‪%C‬آ دو  » زش« را در او ه  ! ‪H‬ار داد‪3 ،‬‬

‫ ‪4‬‬

‫د ‪ %6‬اهاف ز‪ %1‬ا"‪8‬ص داد ‪1%‬د‪ .‬در ‪H ( ،‬ن‪ ،‬‬ ‫در ‪ D7P‬ا‪8‬ا‪ %‬و ‪ F8‬ا آ‪ 9‬دا‪ ,‬زان رده (‪ 17 7 %‬ل را‪N‬ن‬ ‫ا‪.‬‬

‫‪"#‬‬ ‫در ‬

‫در ‪ DFP‬ا‪8‬ا‪ , ،%‬از ‪ %97‬آدآن ا‪ +‬ر در ارس دو ‪ ((% %8‬و دو ‬ ‫*; دارد زود زش در ا‪ +‬دور را ا‪B‬ر ا‪65‬م (‪ ,  .‬از ‪%93‬‬ ‫اد‪ %| ،‬از ‪ +3‬خه اد در ‪ +‬ره د را "د ا"‪8‬ص داد‬ ‫ا‪.‬‬

‫‪D‬م ‪ 'C‬در )‬ ‫وزارت ‪95‬م‪PP ،‬ت و ‪(-‬وري در آ‪)8‬اي &م ‪ =9‬در ي را ا‪7 +‬ر ‚ آد ا‪:‬‬ ‫ان در ‪6 9' 5‬ت "د را از »<‪,‬د‪» ،«%8:‬ا‪8‬ا‪» ،«%‬د‪8‬ن« ‪Z‬ز ‪ ((%‬و <‡ از ا"‪x‬‬ ‫ ر¡ »<‪,‬دا‪N‬ه‪ ،«%‬دور »دا‪N‬ه‪ «%‬را ‪x/%‬را(‪OP8 .‬ن ‪ % Z‬در ا‪ +‬ر <‪ ,‬از‬ ‫دا‪% ( N‬ا( از ارس ‪+‬ا *‪ %99‬و ارس "‪ .1 ( %J‬در ‪ » ,A‬ارس« ‪1‬ا‪ 0‬‬ ‫‪% Z‬ه ‪ ‚O‬داد ‪.1‬‬ ‫<‪,‬د‪ :%8:‬در ا‪ DFP +‬از ‪Z %N 5 4‬ز ‪1%‬د‪،‬‬ ‫‪-‬ه ‪ %(,< %A‬و دروس ‪7‬ر ‪N %9‬ه‪ %‬‬ ‫روا(‪ ،%‬زشه ‪ % P‬و ‪ %ž'B‬ط !‪ ;9‬و ‬ ‫دن دارد‪.‬‬ ‫ا‪8‬ا‪ :%‬دا‪ ,‬زان‪ ،‬ا‪ +‬دور را از ‪Z %N 6‬ز ‪ ((%‬و ‪ 6 %7‬ل‬ ‫ <ن ‪%‬ر(‪ .‬در ‪ ;8:‬ز‪ ، %1‬ل اول را »دور ‬ ‫‪ «1‬و ل ! را »دور ‪.( % «2‬‬

‫‪19‬‬


‫د‪8‬ن‪6 :‬ت د‪8‬ن  دو دور ‪1% ;:P 3‬د‪ .‬دا‪ ,‬زان در ل اول د‪8‬ن دروس ‪95‬م‬ ‫<‪95 ،‬ما‪ ،%:‬ه( و زشه ‪ %8!(J‬را ‪-‬ا ‪ /%‬و در ا ‪ %8‬م )‪1 (PMR‬آ ‪%‬آ((‪ .‬دور دوم‬ ‫ ل ا آ دا‪ ,‬زان دروس ‪ %A‬را ا‪A8‬ب د و ‪ 8‬در ا ‪8‬ت ‪Malaysia Certificate of‬‬ ‫‪1 (Education (SPM‬آ ‪.(*%‬‬ ‫<‪,‬دا‪N‬ه‪ :%‬ا ورود دا‪N‬ه ‪ ،‬دا‪ ,‬زان دور ‪ t‬د‪ N‬را ‪xN‬را( و ‪ P-‬در‬ ‫ا ‪8‬ت " ل ر¡‪(Malaysia Higher School Certificate (STPM‬‬

‫را ا"‪ .(( x‬ا‪ +‬ر¡ !دل‬

‫د€‪ ;9‬د‪8‬ن در اان و ار¡ ‪ A Level‬در &م ز‪ %1‬ا‪8:9N‬ن ا‪.‬‬ ‫دا‪N‬ه‪ :%‬دار‪/‬ن ر¡‪SPM‬‬

‫ ‪%‬ا( در آ –ه و <‪t(K%9‬ه‪ ،‬و دار‪/‬ن ر¡‪% ،STPM‬ا( در‬

‫دا‪N‬ه ادا  ده(‪ .‬ز ن ‪|( B1 BP STPM‬ر در اان ا‪ .‬داو‪B97‬ن اس ر‪B‬ا در‬ ‫ا‪ +‬ز ن ‪ ((% E:‬ا |ن در‪x< -‬ش در ر‪81‬ه ‪ ‘98A‬در دا‪N‬ه ‪ ‘98A‬را دار‪ .‬وا'‬ ‫ آ ‪Central Unit‬‬

‫وزارت زش ر‪! %‬ل ا ‪8‬ت‪ STPM‬و ا‪ L‬در‪ ،%OP8 %‬درر <‪x‬ش‪،‬‬

‫ر‪ %9 81‬و دا‪/% ;* N‬د‪.‬‬

‫دور‪:‬ه) ‪'C‬‬ ‫ردا‪ :%‬ا‪ +‬ر¡ ا‪ /‬م ‪ ! 1 Diploma‬از ل و ا‪ /‬م‪ ! 1 Certificate‬از دو ل ‬ ‫در آ –ه <‪t(K%9‬ه ارا ‪1%‬د‪ .‬ا‪-‬اد آ ر¡‪ Certificate Diploma‬دا‪% (1 81‬ا(‬ ‫ا در ‪ DFP‬ر‪ %(1‬وارد دا‪N‬ه ‪ .1‬در !‪ %M‬دا‪N‬ه دور  ‪ Diploma‬ارا‬ ‫‪ 100 90 3‬وا' در‪ %‬ه*ا ا‪.‬‬ ‫ ‪1%‬د !* ً‬ ‫ق ردا‪ : (Post Graduate Diploma (PGD %‬در‪ -‬ا‪ +‬ر¡ در ‪J‬رت دا‪ +81‬ر¡ ‪Diploma‬‬‫ز ‪t‬ل و ر¡‪ Certificate‬ز دول دارد‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫‪ 180 150 3‬وا' در‪ %‬ه*ا‬ ‫ر‪ :%(1‬ا‪ +‬دور ‪R  1‬ر ل ‪ .%9‬ر¡ ر‪ً *! %(1‬‬ ‫ا ا ‪ 8B‬ا‪! +‬اد در ه دا‪@8 N‬وت ا‪ .‬ر¡ دور ر‪ %(1‬دو ع‪Honours‬‬

‫و‪Ordinary‬‬

‫‪1% ;:P‬د و ر¡‪" Honours‬د  ع اول‪ ،‬دوم و م ‪1% ;:P‬د‪.‬‬ ‫ر‪%(1‬ار‪ :1‬در ورود ا‪ +‬دور ز ( ‪x/‬ران ا ‪8‬ن ورود ‪ ،:‬ا دا‪ +81‬ر¡ ر‪ %(1‬و‬ ‫ !ف ‪ %*95‬ا ا ‪1 .%‬ط !ل دور ر‪ %| %(1‬از ‪¬"1‬ه ورود ا‪ DFP +‬ا ‪ 8:‬‬ ‫دا‪ N‬و ر‪ ‘98A %9 81‬ا‪.‬‬ ‫ا‪ +‬دور  ‪J‬رت ارا ‪1%‬د‪:‬‬ ‫ا ‘ ‪x/ -‬ران وا'ه در‪ : ((Taught Course %‬در ا‪x/ ' +‬ران ‪ 33 30‬وا' در‪ %‬ا‪B‬ر و <‡‬ ‫از ن  <وژ ‪ 6 3 1 %PP‬وا' ارا ‪1‬د‪ .‬ا‪< +‬وژ ا‪B‬ر ا ز د‪-‬عدن و‬ ‫‪x/‬ران ا' م <ن را ارد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬درس و <Œوه‪ : (Taught Course and Research) ,‬در ا‪x/ ' +‬ران ‪ 19 12‬وا' در‪%‬‬ ‫ا‪B‬ر و <‡ از ن دا‪ +81 ‘Š C‬و د‪-‬ع از <ن <Œوه‪" %‬د ‪1%‬د‪.‬‬ ‫ج‪Œ< -‬وه‪ : (By Research) ,‬در ا‪6 ' +‬س و ‪x/‬ران‬ ‫وا'ه در‪ %‬ود ارد و دا‪ ( C‬ز ( ارا و د‪-‬ع از‬ ‫<ن <Œوه‪.%‬‬ ‫د‪"7-‬ا‪Bˆ :‬م در ا‪ +‬دور  ‪x/‬ران ا ‪8‬ن ورود ز ارد‬ ‫ا ‪1‬ط ا‪! ،%9J‬ل ‪ 3‬در دور ر‪%(1‬ار‪ 1‬ا‪ .‬ا‪ +‬دور‬ ‫ دو ‪J‬رت ‪ /‬ار ‪1%‬د ا ‪ ' 8B‬اول در ‪:‬ر از‬ ‫دا‪N‬ه (‪ 1 %@8‬ا‪.‬‬ ‫ا ‘‪ -‬در ا‪ ، ' +‬دا‪ ( C‬ز ‪x/‬ران ‪ 90‬وا' در‪ %‬‬ ‫ !ل ‪ 3‬دارد و <ن ارا *‪%‬ده‪.‬‬ ‫ب‪ -‬در ا‪ ' +‬ر¡ د‪8‬ا <‡ از ‪x/‬ران ‪ 30 15‬وا' در‪%‬‬ ‫و ارا <ن ا |ن<‪ x‬ا‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫|‪ :8‬در !‪ %M‬از دا‪N‬ه  دا‪ %C‬دور ر‪ %(1‬را !ل ا ‘ ‪x/‬را ‪ (1‬و در '‪ B‬‬ ‫'‪M‬ر ا * ‪ ،N % BH‬از در دور د‪8‬ا ون ‪x/‬ران دور ر‪%(1‬ار‪ 1‬داد‬ ‫ ‪1%‬د‪.‬‬ ‫ر‪E‬‬ ‫ ر در ‪7‬ر ‪» ،%9‬دو ‪ «%8‬و »"‪ .«%J‬در وا‪ ،DH‬ارس‬ ‫»‪+‬ا *‪ «%99‬در د‪ (8‬ارس "‪H %J‬ار ‪ ./%‬دا‪ ,‬زان‬ ‫‪% % Z‬ا( |‪ %‬از ارس ‪+‬ا *‪ %99‬را ا ا‪A8‬ب ((‪%M! .‬‬ ‫از ا‪ +‬ارس ‪+‬ا *‪ % %99‬و !‪ %M‬وا‪ 8:‬ره د‪ & N‬ا‪8‬ا ‪،‬‬ ‫ |‪ ،‬ژا<‪* ،+‬ن‪- ،‬ا‪ ،:‬و ‪ Z‬ه‪ 8 .(8:‬ارس ‪+‬ا *‪ %99‬در‬ ‫ < &م ز‪ %8 %1‬ر‡ د و !ود از &م ز‪%1‬‬ ‫ |‪< %‬و ‪.((%‬‬

‫‪$‬ز‪:2/‬ه) زن ا‪',C2‬‬ ‫‪:‬ر از دم "ور و ‪ ،‬ر را ا ‪x/‬ران ‪ t‬دور زش زن‬ ‫ا‪% E( %:9N‬دا(‪R ،‬ا ‪65‬و ود ‪:‬ه ‪+‬ا *‪ ،%99‬ا |ن ‪BJ‬دن و‬ ‫‪(1‬ن ا‪ +‬زن در ! ود دارد‪ .‬دو ‪ : (R ( ،‬ا |ن ر‡ ‪-‬د ‬ ‫زن ا‪ %:9N‬را دار از در"ا ‪J‬ور و ا دا‪ %C‬را داد ا‪ %M! .‬از ا‪+‬‬ ‫ ‪:‬ه ‪(5‬ان ‪ P8:‬در ا‪€ 33‬ر ا‪7‬اف ن ‪ ((% !-‬و !‪ %M‬د‪N‬‬ ‫وا‪–  8:‬ه دا‪N‬ه "‪ %J‬ه‪! .(8:‬اد از ا‪: +‬ه ‪B5‬ر( از‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ ‪ :ELS :‬ا‪+ : +‬ا *‪ , %99‬از ‪ 50‬ل ‪' P‬ود ‪ 100‬ز‪ %1‬را ‪ ,‬از‬ ‫‪9 2‬ن زن ز در ‪ 140‬ر د ادار ‪.(%‬‬

‫‪-‬‬

‫ ‪ :Erican :‬ا‪ % : +‬در ل ‪" !- 1990‬د را ‪Z‬ز د و ه;ا(ن ‪ ,‬از ‪B!1 30‬‬ ‫در ر |‪ %‬از ا‪A8‬به ا د‪ /‬زن ا‪ .%:9N‬در ا‪6 : +‬سه ز‪ | %1‬‬ ‫ رته ‪ ‘98A‬و ا ‪/‬و (‪ / ‘98A %‬ار ‪1%‬د‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫‪-‬‬

‫ ‪ British Council: :‬زن زان در (‪ +‬و ‪F‬ح ‪% ‘98A‬ا( در ا‪+ : +‬ا *‪ %99‬‬ ‫ زن ا‪€ %:9N‬داز‪ .‬در ا‪6 : +‬سه وŒا ا زش زن در ز ( ر و‬ ‫‪C‬رت ارا ‪1%‬د‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ آ ‪ : IMEC‬ا‪ +‬در "رج از ا‪€ 33‬ر وا‪ 1 DH‬و دارا ‪6:‬ت ز‪ %1‬و ر‪-‬ه‪.%5(8 %‬‬ ‫ا‪ +‬زن ‪ %‬از ا‪8‬دان "ر‪% %‬د و ا |ت ط "ا‪ ،N‬و ورز‪ %1‬و‬ ‫@‪ %‬را ا زن زان در ‪7‬ا ا"‪- %J8‬اه; ورد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ ‪ :IH :‬ا‪+ +‬ا *‪ %99‬در ز & دا‪¡; » %J" N‬و(« ‪ (% !-‬و در‬ ‫'ل '‪ O‬دا‪ : 120 +81‬در ‪ 41‬ر د |‪ %‬از ا زش زن ‪ 1 8"(1‬ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ –‪West Minister:‬‬

‫وا‪ 8:‬ر ‪C‬رت (ن ا و در (‪«» PF‬در ‪Z‬ب‬

‫ا‪€ 33‬ر وا‪ .1 DH‬دوره زن ا‪ %:9N‬در ا‪ – +‬در ‪ «3 08 » ،«08 » ‚F‬و‬ ‫»<‪ /«8-‬ار ‪1%‬د‪.‬‬

‫دا‪:26‬ه) ‪'F$ G‬‬ ‫در له ا" دو  وŒا ا ا‪ -‬ا‪ ,‬ا دا‪N‬ه‪%‬‬ ‫در ا‪ +‬ر ا‪A‬ذ د و *; دارد را ‪ EFH‬ز‪ %1‬در‬ ‫ (‪( PF‬ب‪1‬ق ل (‪ .‬ه*‪ +‬د !اد دا‪N‬ه و –ه ‬ ‫دو ‪ %8‬و "‪ %J‬در ر‪ 1‬زد دا‪ 81‬ا‪ .‬در 'ل '‪ ،O‬‬ ‫دارا ‪ 12‬دا‪ N‬دو ‪ %8‬و د‪ – 600 t‬و دا‪.%J" N‬‬ ‫ ‪:‬ت "‪ %J‬از (‪ B‬ز‪ %1‬ز & وزارت زش ‪ % 5‬‬ ‫! ‪ ((%‬ا  ظ = ‪ P8:‬ه‪8* .(8:‬اي م )‪(MQA‬‬‫ا‪8‬ارده ‪ %*95‬د‪ %PH‬را و‪ +‬د  اس ن @ ز‪ %1‬و‬ ‫ ر¡ ا‪ +‬دا‪N‬ه را رد ارز‪H  %‬ار ‪%‬ده و ‪ !- )(R‬‬ ‫ا‪ +‬دا‪N‬ه "رج از ا‪8‬اده !‘ ‪ 1 1‬نه "رد ‪ 1‬و ‬ ‫ ‪C‬ز‪1‬ن از ا‪B85‬ر ‪/% 0H‬دد‪.‬‬

‫‪23‬‬


University College

-

College University

24


โ€ซโ€ช 1 3โ€ฌุฏูˆ ;ู„ ุงโ€ช %9Jโ€ฌุง ;ู„ ุงูˆู„ ุฏุฑ โ€ช 3โ€ฌูˆ ; ู„ ุฏูˆู… ุฏุฑ ุฏ โ€ชZ Bโ€ฌุฒโ€ฌ โ€ซโ€ช ;Pโ€ฌุฏุงโ€ชNโ€ฌู‡โ€ชู‹ *! %โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช1%โ€ฌุฏโ€ชBยˆ 9 .โ€ฌู… ุง ุง"โ€ชx< xโ€ฌุด ุง ุฏุงโ€ช Nโ€ฌู‡ โ€ช@8 ย‘98Aโ€ฌูˆุช ุงโ€ช7 .โ€ฌุฑ โ€ช %9โ€ฌุงโ€ช: +โ€ฌุช ุฏุฑ โ€ช/ 3โ€ฌูˆโ€ฌ โ€ซโ€ช1 (PB7โ€ฌุงโ€ช (Polytechnic) t(|%9< ย– ุŒ(College) ย– :โ€ฌูˆ ุฏุงโ€ช.(University) Nโ€ฌโ€ฌ โ€ซ!ุงุฏ โ€ช 17โ€ฌุฏุงโ€ช % *5 Nโ€ฌุฏุฑ ยˆโ€ช 1 Bโ€ฌูˆ ุงุฒ ุฑโ€ช +โ€ฌู†ู‡ ุฏุงโ€ช ุŒ(UM)3 Nโ€ฌุฏุงโ€ช< Nโ€ฌุง)โ€ชุŒ(UPMโ€ฌโ€ฌ โ€ซุฏุงโ€ช ุŒ(UKM)%9 Nโ€ฌุฏุงโ€ช (| Nโ€ฌฺ˜ )โ€ช (UTMโ€ฌูˆ ุฏุงโ€ช95 Nโ€ฌู…)โ€ช (USMโ€ฌุงโ€ช .โ€ฌุงโ€ช 5 +โ€ฌุฏุงโ€ช %PP Nโ€ฌู‡ โ€ฌ โ€ซุงุฒ ุฏู‡ โ€ช+ %*95โ€ฌุง *โ€ช %99โ€ฌุฑุฏ ุงุฑุฒโ€ชH %โ€ฌุงุฑ โ€ช 8-/โ€ฌูˆ ุฏุฑ โ€ช % ย‚Fโ€ฌุฑโ€ชBโ€ฌู‡ ุฏุฑ"โ€ช %โ€ฌุฑุง โ€ชBP .((% E:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ*ู… ุฑโ€ช81โ€ฌู‡ โ€ช %9โ€ฌุงโ€ช ;5โ€ฌุงุฒ (โ€ช95 ุŒ%|1 < ุŒ%โ€ฌู… <โ€ช ุŒโ€ฌู‡( ูˆ โ€ช95โ€ฌู… ุงโ€ช %:โ€ฌุฏุฑ ุฏุง|ู‡ โ€ช ย‘98Aโ€ฌุงโ€ช +โ€ฌุฏุงโ€ชNโ€ฌู‡โ€ฌ โ€ซุฑย‡ โ€ช1%โ€ฌุฏโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฏุงโ€ชCโ€ฌู† ุงุงโ€ช %โ€ฌุฑยก <โ€ช,โ€ฌุฏุงโ€ชNโ€ฌู‡โ€ช %โ€ฌุฑุง ุฏุฑโ€ช| -โ€ฌุฏุง ุงโ€ช8โ€ฌุง ุฏูˆุฑ โ€ช Fundation tโ€ฌุฑุง โ€ชxNโ€ฌุฑุง( ูˆโ€ฌ โ€ซย€ย‡ ุฏุฑ ุฏูˆุฑ ุฑโ€ชBยˆ %(1โ€ฌู… ((โ€ช3 .โ€ฌุฒู… ุฐ ุง ุง ูˆุฑูˆุฏ *ู… ุฏุงโ€ชNโ€ฌู‡ โ€ช ุŒโ€ฌุฑยก ุฒู†โ€ฌ โ€ซุงโ€ช ยซ-ยป %:9Nโ€ฌูˆ ยป โ€ช ยซย‡89โ€ฌุง ุง โ€ช %โ€ฌูˆ ู‡ ุฏุงโ€ช * Nโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฒ "โ€ช %Jโ€ฌุงุฒ ุงโ€ช +โ€ฌุงุฑยก ุฑุง โ€ช(5โ€ฌุงู† โ€ช1โ€ฌุท โ€ช% BHโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช65โ€ฌู… โ€ช .(%โ€ฌุง !โ€ช %Mโ€ฌุงุฒ ุฏุงโ€ชNโ€ฌู‡ ุงโ€ช J- +โ€ฌุฑุง ุฏุฑ ุง"โ€ช8โ€ฌุฑ ุฏุงูˆโ€ชB97โ€ฌู† โ€ชHโ€ฌุงุฑ โ€ช%โ€ฌุฏู‡( <โ€ช ,โ€ฌุงุฒ โ€ช1โ€ฌูˆุน โ€ช ุŒโ€ฌุฏุฑโ€ฌ โ€ซุฏูˆุฑู‡ ุฏโ€ช %/โ€ฌุฒู† ุงโ€ช (( 1 %:9Nโ€ฌูˆ <ย‡ ุงุฒ โ€ชBH H * E:โ€ฌู„  ุงุฏุง ุฏู‡(โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช25โ€ฌโ€ฌ


‫ ‪5‬‬

‫ ‪ B:‬اان ر ‪(R‬ان و!‪ .: %‬در وا‪ ': ،DH‬ا‪ +‬ر ‬ ‫ا'‪:8‬ب دو  رگ ‪BJ‬ح و راوا¡ !دل ‪ ': ;C(< t‬اان ا‪- .‬‬ ‫‪1‬ه  ‪1 95‬ا‪Q 0‬ا‪1 B1 R %-‬ه دو ا‪8‬ن ‪6/‬ن و‬

‫('&ه ي‬ ‫دا*)‬

‫ زران ه‪ (8:‬و در ‪ 1 1 t :‬د‪" - N‬ص در ا‪8‬ن رگ‬ ‫‪N6‬ر‪ -‬ز ‪ %:‬د *‪1%‬د‪.‬‬ ‫ا ا ‪OP8‬ن ‪1 %(1 ،‬ه دا‪ %C‬ا‪ +‬ر ‪O‬ور ‬ ‫‪R‬ا ‪1‬ه ‪ ‘98A‬ا‪ +‬ر ( *م د ‪  8:‬ان !‪! ،‬اد دا‪C‬ن‬ ‫"ر‪ %‬و ر‪:‬ه‪ ،‬از ا |ت ‪@8‬و‪ ( %‬ه‪ .(8:‬در ادا ‪1‬ه ; دا‪%C‬‬ ‫ را !‪.;(% %-‬‬

‫‪"H/‬ه) ‪ H‬دا‪'$56‬‬ ‫دو  ‪6‬ش د  "‪ +8‬دا‪N‬ه و‪ D‬در "رج از <‪ * ،A8‬ز‪ %1‬را در ‪ ‚F‬ر ‪8:/‬ش‬ ‫ده‪ .‬ه*‪ +‬د ‪ ،‬در له ا" ا ا‪8‬نه د‪3  N‬دن ا |ت ز‪ %! %1‬در ‪x‬ب ‪8‬‬ ‫دا‪C‬ن دا"‪ %9‬و "ر‪ %‬دا‪ 13 .‬ا‪8‬ن ا و ‪- PF( 3‬را ‪ %‬دارد‪- PF( 3 .‬را ‪ 1 %‬‬ ‫‪1‬ه ا‪€ 33‬ر‪< ،‬ا و ‪3‬ان ا ز & دو ادار ‪ 1%‬و ا‪8‬نه را ا‪8‬ار ه ه ا ادار‬ ‫ ‪.((%‬‬ ‫‪$‬ا((‪$I‬ر )‪(Kuala Lumpur‬‬‫ا‪€ 33‬ر <‪ A8‬ر*‪ %‬و |‪ %‬از ‪*9H‬و ‪-‬رال ‬ ‫ '‪:‬ب ‪ *P8:  %‬ز & دو ادار ‪1%‬د‪.‬‬ ‫در وا‪ DH‬ا‪€ 33‬ر ‪(5‬ان ‪ P8: PF( t‬در و‪0‬‬ ‫ا ‪N6‬ر ‪H‬ار ‪ H .8-/‬ا‪  1 +‬م‬ ‫ا"‪8‬ر “‪1% 8"(1 ”KL‬د اوا‪H 0‬ن ‪6 19‬د ‬ ‫ ‪%‬ر‪ .‬ا‪€ 33‬ر در "رد رود"ه ‬ ‫»‪ 6‬و ‪ 1 ( «¡B*/‬و !( ‪ Q‬ن »د ‪ Z‬‬ ‫‪ /‬د رود"« ا‪( .‬ه در ا‪€ 33‬ر ‪*! 1‬ر ا‪ % ،% Q< ،%:9N‬و ا‪.% 6‬‬ ‫ اس ره ا‪ +‬ر‪ ،‬در‪ J‬اد در ‪ 1‬ا‪€ 33‬ر ‪ %97.5‬ا ‪ +3‬ان در ر ‬ ‫'‪:‬ب ‪ BP . %‬در *م ‪P‬ط ا‪€ 33‬ر ‪%‬ان زن ا‪ %:9N‬دم ار‪B‬ط ‪H‬ار د‪ .‬دا‪ UM N‬‬ ‫‪26‬‬


‫‪(5‬ان ‪ +%*H‬دا‪ N‬در ل ‪ 1962‬در ‪ E9H‬ا‪€ 33‬ر "‪ .1 8‬ا‪ +‬دا‪ %| N‬از ‪: +%*H‬ت‬ ‫ زش ‪ % 5‬در (‪( PF‬ب ‪:'  %H1‬ب ‪ . %‬از د‪ N‬دا‪N‬ه ا‪% 1 +‬ان »دا‪N‬‬ ‫‪+‬ا *‪ %99‬ا‪» ،« % 6‬دا‪» ،«UCSI N‬دا‪+ N‬ا *‪» ،«%|1 < %99‬دا‪»،«OPEN N‬دا‪N‬‬ ‫ا‪€ 33‬ر«‪» ،‬دا‪ N‬ار‪ «%9 ,‬ا‪1‬ر د‪ .‬ا‪+‬ه در (ر !اد زد ‪ :‬و ز‪ ،%1‬ا‪ 1 +‬را ‬ ‫|‪ %‬از ‪EFH‬ه ز‪ %1‬ر ل د‪.‬‬ ‫‪:/‬‬

‫)‪(Shah Alam‬‬

‫‪ «; 51» 1‬ا اان ‪ 95‬ود دا‪ N‬دو ‪UiTM %8‬‬

‫ ‪ .(1 %‬ا‪ 1 +‬ا‪8‬ن‬

‫»‪N6‬ر« ا و در ‪ 8 9 25‬ا‪€ 33‬ر ‪H‬ار دارد‪ .‬در وا‪ DH‬ل ‪ 1978‬ا‪€ 33‬ر ا‪8‬ن ‪N6‬ر‬ ‫د ا ! از ن ‪J‬رت ‪-‬را ‪ & %‬دو ‪H‬ار ‪ -/‬و ‪ ; 51 1‬ا‪8‬ن ا‪A8‬ب ‪ .1‬م ا‪ 1 +‬از‬ ‫( <ر ‪F9‬ن ا‪8‬ن ‪N6‬ر ‪ .1 8-/‬در ‪ 1 ‚F‬دده زد ا‪ +‬م ‪"% ;R‬رد‪.‬‬ ‫دا‪  C(< %8 H UITM N‬دارا ‪ B!1 12 ،À* 8‬و ‪– 19‬‬ ‫وا‪ 8:‬در  ‪ .‬ا‪ +‬دا‪ N‬در ز ( ‬

‫ر‪81‬ه ‬

‫‪95‬ما‪ %:‬از *‪ 9‬ه( و ‪P' ،%P‬ق‪*! ،‬ر ‪ ،‬ار‪7B‬ت‪:' ،‬ار ‪،‬‬ ‫ ر‪ ;:‬و ‪ !- Z‬ه ‪ 8:‬و ‪ %P-‬ا‪C‬م داد ا‪ .‬ه‬ ‫ دا‪N8" ,‬ن ‪:‬ر از ا‪ +‬دا‪x N‬ب ده <Œوه‪ %‬ر‬ ‫ ‪x< .1%‬ش دا‪C‬ن "ر‪ ( %‬در ‪ DFP‬ر‪%(1‬ار‪ 1‬و د‪8‬ا‬ ‫ا‪C‬م ‪1%‬د و  ر‪81‬ه ‪95‬ما‪ ،%:‬ر‪81‬ه (‪ %‬و ‪95‬م ‬ ‫در *م ‪ D7P‬ارا ‪/%‬دد‪.‬‬ ‫‪(Malacca) -T‬‬ ‫ ‪! 6‬وف »‪ « H 1‬در (ب ‪ %Z‬وا‪ 1 DH‬و |‪ %‬از ا ر‪ %8:‬ا‪ +‬ر '‪:‬ب ‪. %‬‬ ‫در ا‪( ،tR 1 +‬ه ر‪ ،%A‬ز و ‪ %*H :9 (R‬ود دارد و ‪E1‬ه ‪ t‬زار ‪N %9 B1‬د را‬ ‫‪/‬م ‪ .(%‬در ‪ B!1‬دا‪ « %8 » N‬در ا‪ 1 +‬وا‪ 1 DH‬دا‪C‬ن اا‪ %‬زد ‪ .((%‬ا‪+‬‬ ‫دا‪ N‬او ‪ +‬دا‪ 0 1 %J" N‬دو  و ‪ B!1‬ا‪ %9J‬ن در ‪. «B» 1‬‬ ‫‪$8‬ه‪$‬ر رو )‪(Johor Bahru‬‬ ‫»هررو« ظ و! رگ از ا‪€ 33‬ر ا و اان زد ‪ 95‬در دا‪ N‬دو ‪%8‬‬ ‫‪ ،UTM‬ا‪ 1 +‬را ‪ ((1%‬و در ن ز‪ .((% %/‬ا‪ 1 +‬در ‪/» (! Q‬ه « ا و م‬

‫‪27‬‬


JB

Penang

Air Asia

Malaysia Airlines USM

Research University

Kuala Terengganu

28


‫ ‪%‬ا‪ .8-‬در ا‪ +‬ا‪8‬ن دو دا‪ N‬دو ‪ (UMT) N %8‬و دا‪ N‬دارا‪*3‬ن )‪ (UDM‬و ‪ %J" – 10‬وا‪1 DH‬‬ ‫ا‪.‬‬ ‫") )‪(Miri‬‬ ‫» « |‪ %‬از ‪1‬ه  در ‪ %H1  ,A‬و در ‪*1‬ل ا‪8‬ن راوا¡ وا‪ .1 DH‬ا‪ 1 +‬‬ ‫*!‪ , %8‬از ‪ 300‬ه ار @ دو ‪ 1 +‬رگ ا‪8‬ن ‪*1‬ر ‪ . %‬در ل ‪(5 2005‬ان ده*‪1 +‬‬ ‫ ‪" !-‬د را ‪Z‬ز د‪ %!B7 DB( +8* @ .‬در ا‪ PF( +‬ا‪ «1» %€* .‬در ل ‪ 1910‬ا ‬ ‫او ‪+‬ر ا‪A8‬اج @ در ا‪ PF( +‬را ‪Z‬ز و در ل ‪ N3< +8:A 1914‬را در ' ‪ 1‬ا'اث د‪.‬‬ ‫ " او ‪ +‬دا‪" N‬ر‪ %‬در ‪ ، 1‬ا‪ PF( +‬رد دا‪C‬ن ‪H‬ار ‪ .-/‬دا‪ N‬ا‪8‬ا ‪Curtin %‬‬ ‫ ظ &م ز‪ %1‬ز & دو  ‪ (% !-‬در ا' ز‪ B‬ا‪ 1 +‬وا‪ 1 DH‬ا‪65 .‬و ا‪+‬‬ ‫دا‪ : 5 ،N‬و – ز‪ %1‬د‪ N‬در ‪ 1‬ود دارد از *‪ +8‬نه دو ‪ :‬در ز ( ‬ ‫ رس ا‪.‬‬ ‫‪(Kota Kinabalu) $ - $‬‬‫» ( « ‪ -‬ا‪8‬ن ‪BJ‬ح‪ -‬در ‪%H1  ,A‬‬ ‫ ‪H‬ار دارد‪ .‬ا‪ 95 1 +‬دا‪ | %8!B7 +81‬و ز‪ B‬و‬ ‫ه*)(‪ ;&5 +‬و ‪ %| « (» (9‬از ‪P‬ه ‪+‬ا *‪%99‬‬ ‫‪N‬د '‪:‬ب ‪ . %‬ا‪ PF( +‬ر„ < ‪-‬از و ‪%B‬‬ ‫< ‪x/‬ا‪ 81‬و ظ ا‪8‬اŒ‪ t‬رد ره ‬ ‫ ‪ ‘98A‬د ا‪ .‬ا وز ‪ ‡  ( 1‬ر"ه رگ ‪ 1 B %8!(J t‬و ه*‪ +‬د ‬ ‫"ر‪%‬ه زد در ن ز‪ .((% %/‬دو ر ‪+‬ا *‪ %99‬ا‪ %:9N‬و ژا<(‪B!1 ،%‬ا از دا‪N‬ه دو ‪%8‬‬ ‫»‪.‬اس‪.‬ام‪ «.‬و » را )‪ «(UITM‬در (ر ‪ %J" – (R‬از *‪ – » 9‬ن‪B5‬ا زاق«‪+ – » ،‬ا *‪%99‬‬ ‫‪ «AlmaCres» «INTI‬و » – ( وŒ ر‪C 81‬رت« ‪ !* * w5‬دا‪ ,‬زان و دا‪,‬ن‬ ‫"ر‪ %‬در ا‪ 1 1 +‬ا‪.‬‬ ‫‪`"H/‬ه) ا‪"b‬اف ‪$-‬ا((‪$I‬ر‬ ‫در (‪ (PF‬ه ‪ L7( 1‬ا‪7‬اف ا‪€ 33‬ر (‪6» PF‬و ‪ .(/% «%‬ه*ن‪7‬ر <‪‚O ,‬‬ ‫داد ‪ 1 ،1‬ا‪€ 33‬ر ظ ‪Q‬ا‪ %-‬در ا‪8‬ن ‪N6‬ر وا‪ 1 DH‬ا  ‪J‬رت ‪-‬را ‪ %‬ز & دو ادار‬

‫‪29‬‬


‫ ‪1%‬د‪ .‬از ن‪6 PF( %‬و ‪ %‬در ا‪7‬اف ا‪€ 33‬ر وا‪ ،1 DH‬در له ا" ر‪ %8!* 1‬و ! ‬ ‫ا‪8H‬د زد دا‪ 81‬و ‪:‬ر از دا‪N‬ه !وف دو ‪ %8‬و "‪ %J‬در ا‪ PF( +‬وا‪1 DH‬ا‪.‬‬ ‫‪(Cyberjaya) 8"cE‬‬ ‫»‪ %| «B‬از (‪ * L7‬دا‪C‬ن "ر‪ %‬و ا ‪ 8B‬اا‪ .%‬دو دا‪ %J" N‬و *"‪%J‬‬ ‫» ;¡و(« و » ‪ « %8‬ا‪ 1 +‬را |‪ %‬از ا ; دا‪ %C‬ر ل د‪ B .‬در ل ‪1997‬‬ ‫در ‪ 8 9 50‬ا‪€ 33‬ر "‪ 1 8‬و ‪H‬ار ا در ( ه*ن‪7‬ر از ‪< ,‬ا ‪(5‬ان ‪ 1‬ه‪ (*1‬در‬ ‫ر ‪ 95 .( !-‬ود ا‪ +‬دو دا‪+ N‬ا *‪ %99‬و ه*)(‪ «B %|1 < – » +‬و ‪ % – (R‬د‪،N‬‬ ‫(‪ +‬ا‪ 1 +‬را ‪ 8‬دا‪C‬ن | ‪%‬ده(‪.‬‬ ‫‪"E‬دا‪(Serdang) g‬‬ ‫ (‪» PF‬دا« ‪ %A‬ار ' » *‪NB‬ن« ا و در‬ ‫‪ 8 9 18 9J‬از ‪ 1‬ا‪€ 33‬ر وا‪ .1 DH‬ا‪PF( +‬‬‫ ‪ 95‬د|‪ %‬دا‪B!1 ،UPM N‬ا از دا‪،«/(» N‬‬ ‫ ر ‪+‬ا *‪ %99‬ا‪8‬ا ‪%‬ه‪ B!1 ،‬زن ‪ IMEC‬و ‪(R‬‬ ‫ – و ‪ :‬ز‪ %1‬د‪ N‬از ا ‪ D*C‬اان ‬ ‫‪*1‬ر ‪%‬رود‪ .‬در *م ‪D*8C‬ه د‪ t‬دو " » ( «‬ ‫و »ت‪ «%8‬ه;و‪(7‬ن ‪:‬ر زد ز‪ .((% %/‬در ا‪PF( +‬‬ ‫ د‪ 17 t‬ر‪8‬ران‪ < ،‬ر‪1%- ،‬پ و ا‪0 %‬‬ ‫اا‪%‬ه ادار ‪1%‬د‪ .‬ه ‪ *H (R‬ار " در !‪ %M‬از‬ ‫ ‪D*8C‬ه ا‪ PF( +‬از ا‪€ 33‬ر و (‪R %P7‬ن »دا نا« ‬ ‫» را« ارزان ا ا |‪ %‬از ‪/‬ان‪ +‬ه‪8‬ه و‬ ‫ز ‪+‬ه ‪ ‘9/‬در (ر ( ل ‪ %A1‬ه * –‬ ‫‪:A‬وز ‪ - L‬در (ر در‪ R‬ز‪ ( B‬در ا‪ PF( +‬وا‪ 1 DH‬ا‪.‬‬

‫دان‪"E‬ا )‪(Damansara‬‬ ‫»دا ن ا« در ل ‪(5 2006‬ان »‪ 1 8"(1 «1‬در ‪Z‬ب ا‪€ 33‬ر وا‪ 1 DH‬و *! زد از‬ ‫اان ا‪ 1 +‬را ‪ 8‬ان‪" ،‬اده ‪7‬ح ا‪ "» %8 H‬دوم« و ا ‪8B‬‬ ‫ِ‬ ‫"ر‪%‬ه در ن |(‪ / %‬ا‪.‬‬ ‫دا‪C‬ن –ه "‪% | %J‬ده(‪ .‬در ا‪! 1 +‬اد ‪ – 23‬و دا‪ %J" N‬ود دارد از *‪ 9‬‬

‫‪30‬‬


‫ نه – ‪ IACT ،KBU ،KDU‬و –‪-‬دا‪+ N‬ا *‪ (| %99‬ژ ‬ ‫را ‪%‬ان م د‪ .‬در (‪ B PF‬دا نا ‪65‬و  –ه ‬ ‫‪+‬ا *‪ ،%99‬ا @‪ %‬و " ‪(8‬ع و ‪ t‬ر ‪+‬ا *‪ %99‬ود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪E‬نو) )‪(Sunway‬‬ ‫‪* BP‬م ر‪:‬ه اا‪ %‬در @  'ا‪t H‬ر ا‪+‬‬ ‫ (‪% PF‬رو ‪R‬ا <ر¡ ‪/3 » %‬ن« ‪ %| -‬از ‪x‬اب‪+‬‬ ‫ ا @‪ -%‬در ا‪ PF( +‬وا‪ .1 DH‬ا‪ 1 +‬در له ا" ‬ ‫!  دا‪ » %J" N‬ش«‪ « » ،‬و »وان د ‪ «%‬‬‫|‪ %‬از ‪EFH‬ه ز‪ %1‬ل ‪/‬د‪ .‬ا‪ +‬دا‪N‬ه !اد زد ‬ ‫دا‪ % C‬و "ر‪ %‬را در ‪ D7P‬و ر‪81‬ه ‪ ‘98A‬زش‬ ‫ ‪%‬ده(‪ .‬در ‪' +5‬ل ‪ 95‬ود ر رگ‪" ،‬اده ‪ %‬و "ر‪ %‬زد در ا‪ PF( +‬ز‪%/‬‬ ‫ ‪ .((%‬ا |ت @‪ ،%‬ر‪-‬ه‪ %|1 < ،%‬و ‪ %| ،E( %|:‬د‪ N‬از د‪ !* * 3‬در ا‪ 1 +‬ز‬ ‫‡ ا‪.‬‬ ‫"اس )‪(Cheras‬‬ ‫»‪R‬اس« |‪ %‬از ‪1‬ه رگ در (ب ‪ %H1‬ا‪€ 33‬ر ا از ‪*1‬ل (‪» PF‬ا €(« و از (ب‬ ‫ (‪ «(C» PF‬را دارد‪ .‬در ا‪ 8 9 10 ( 1 +‬ا‪€ 33‬ر ‪ 9J-‬دارد دا‪ UCSI N‬وا‪ 1 DH‬‬ ‫اان زد در ن ‪Q‬ل  ه‪ .(8:‬ود –ه د‪R N‬ن ‪ YPC-Itweb‬و ‪ CiCT‬و ‪ +(R‬ر و‬ ‫ ‪ :‬ز‪ %1‬دو ‪ ،%8‬ا‪ 1 +‬را |‪ %‬از ا ز‪ B %1‬د ا‪.‬‬ ‫‪(Kajang) g 5‬‬‫»(‪ «tC‬از ‪1‬ه رگ و ‪  %*H‬در ‪ 8 9 21‬ا‪€ 33‬ر ‪H‬ار دارد‪ .‬در له ا" ‪95‬‬ ‫! ‪ 1‬و ‪B‬د ا |ت '* و ‪! ,/ ،P‬اد زد ا‪ ،%81‬ز‪D*8C ،%1‬ه ‪ %|:‬و‬ ‫@‪ !* ،%‬ن ا‪ -‬ا‪ N*R ,‬دا‪ .81‬اان ‪ ، ;P‬ا‪ PF( +‬را ‪+  8‬ا *‪ %99‬زن ‪IMEC‬‬ ‫ ‪R ((1%‬ا ‪ B!1‬ا‪ %9J‬ا‪ 3 !* : +‬دا‪ C‬اا‪ %‬در (‪ 8» B PF‬ه« در ‪(C‬‬ ‫وا‪ .1 DH‬دا‪N(» %J" N‬م«‪ – » ،«Uniten /(» ،‬دا‪» ،«KLIUC N‬دا‪B5 N‬ا '*‪+‬‬ ‫‪ ،«UTAR‬دا‪C‬ن "ر‪ %‬زد را ‪x‬ب د‪ .‬در ‪ +*O‬دا‪ N‬دو ‪ %8‬و !‪ UKM B8‬در (‪«%N(» PF‬‬ ‫‪(R 9J-‬ا‪ (C %‬ارد‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫ ‪6‬‬

‫ا‪A8‬ب دا‪ %N8: N‬زد او ه ‪ %OP8‬دارد‪ .‬ا !‪ %M‬از دا‪C‬ن‬ ‫ر‪ ; %9 81‬از دو ‪%J" %8‬دن دا‪ N‬و او را دا‪N‬ه‪%‬‬ ‫ ‪%‬ده( ر‪ 81‬رد ‪1H65‬ن در ن ر‡ ‪1‬د‪/ .‬وه‪ %‬د‪%| !H N‬‬

‫‪&)-.‬ش‬ ‫‪/"#‬‬

‫دا‪ N‬ان ‪:‬ر ; ا و دا‪N‬ه ا‪€ 33‬ر و ا‪7‬ا‪ ,-‬را ‪1‬ه و‬ ‫ا‪8‬نه د‪% ‚ N‬ده(‪ .‬ا ‪/‬وه‪ %‬ر‪ % B‬و ا‪B85‬ر دا‪ N‬در‬ ‫وزارت ‪95‬م اان او ‪ 8‬دارد‪.‬‬ ‫ا ا‪A8‬ب دا‪ 8 N‬ا "‪8‬ر ز‪ %1‬دا‪N‬ه د‪ .‬در !‪ %M‬از‬ ‫دا‪N‬ه دور ر‪  %(1‬و ‪R‬ر  ا‪ .‬در !‪ %M‬از دا‪N‬ه ا |ن‬ ‫ا‪A8‬ب دور ر‪%(1‬ار‪ 1‬ون <ن ود دارد و در !‪ %M‬ا‪ +‬ا |ن ‪ 0P-‬‬ ‫ر‪81‬ه "‪ %J‬ود ‪1%‬د‪ .‬دا‪C‬ن <(د ‪1%‬د او ه "د را‬

‫ه(‪N‬م ا‪A8‬ب دا‪ N‬در & دا‪ .(1 81‬در دا‪N‬ه دو ‪ %J" ،%8‬و –ه زد ود دارد ه‬ ‫ام از نه *|‪ +‬ا ا !‪ %B‬دا‪ 8 .1 81‬ا <‪ ,‬از *;‪H /‬ا‪ % *5 +‬دا‪N‬ه ‬ ‫ ور ‪1‬د‪.‬‬ ‫دا‪ +81‬ر¡ »<‪,‬دا‪N‬ه‪ «%‬ا ‪OP8‬ن ‪ DFP‬ر‪ %(1‬ا ا ‪ .%‬در ‪ Z‬ا‪J +‬رت ‪ ,< :%‬از‬ ‫‪1‬وع ‪ t ،‬ل دور »<‪ ,‬دا‪N‬ه‪ «%‬را در |‪ %‬از دا‪N‬ه ‪xN‬را(‪7 .‬ر ‪' %9‬ا‪H‬‬ ‫ز ن ا"‪x< x‬ش دوره زن ا‪ ، 1 %:9N‬ر‪ ، 2 %(1‬ر‪%(1‬ار‪ 4 1‬و دآ‪8‬ا ‪ 6‬ا‪.‬‬ ‫ا ‪ 8B‬ا‪ +‬ز نه ‪ 8:‬دا‪N‬ه ‪@8 ‘98A‬وت ا‪.‬‬ ‫ر‪7/‬ه) ‪'C‬‬ ‫در ا‪ +‬ر ‪!  -‬اد زد دا‪N‬ه و –ه‪-‬‬ ‫*م ر‪81‬ه روز د زش داد ‪1%‬د‪ .‬د‪ +‬را‬ ‫ا ‪ +8-‬ر‪ %9 81‬د ‪A‬ان وب دا‪N‬‬ ‫ا‪ %M! .‬از دا‪N‬ه ‪ %9 D7P‬را در ‪,A‬‬ ‫‪% ‚O Program‬ده و در ه*ن ا‪67‬ع‬ ‫ ‪%‬ر( در ‪ R %!FP R‬ر‪81‬ه‪ %‬ارا ‪1%‬د‪ .‬در‬ ‫!‪ %M‬د‪ N‬از وبه‪* ،‬م ر‪81‬ه در (‪t‬ه ‬ ‫دا|ه )‪ 1 : (Faculty‬ا‪.‬‬

‫‪32‬‬


‫در ‪ 5‬دا‪ N‬دو ‪ %8‬و ‪* BP %PP‬م ر‪81‬ه ‪95‬م <‪ %( ،‬و ‪95‬ما‪ %:‬ر‡ ‪1%‬د‪ .‬دا‪N‬ه‬ ‫در ‪/‬ا‪,‬ه < ‪ %|1‬و ه( ود ه‪ %M! .(8:‬دا‪N‬ه ( در 'ز |( ژ و ‪ +-‬ور ‪ ((% !-‬و‬ ‫!‪ (R %M‬ر‪" 81‬ص در ‪ DFP‬ر‪.1% J6" %(1‬‬ ‫ر ‪ ) c‬دا‪:26‬‬ ‫ر‪ (B‬د ‪ t‬دا‪N‬ه ن اس <را ‪8‬ه ‪ %@98A‬ا‪C‬م ‪/%‬د‪.‬‬ ‫ر‪ (B‬ه ‪%‬ا اس @ "‪¬"1 %‬ه د ا‪C‬م ‪1‬د‪ .‬از *‪ٔ 9‬‬ ‫ا‪¬"1 +‬ه ‪%‬ان ره ‪ ،%C‬ورده ط ر‪ +‬و ا‪،‬‬ ‫ره‪ ،‬دا‪C‬ن‪ ،‬داو‪ +B97‬ورود دا‪ N‬و "‪ %‬د‪ N‬ا‪1‬ر د‪%" .‬‬ ‫از ر‪ (B‬ه ه; ه‪  (8:‬اس ٔ <‪x‬ش و ورود دا‪C‬ن دا‪N‬‬ ‫‪J‬رت ‪/%‬د‪65 .‬و ر‪: (B‬ت‪ %" ،‬ر‪ (B‬ه د‪ N‬ه; ود دارد ا ه ز‪،%1‬‬ ‫د<ر*نه و ارس ‪J‬رت ‪/%‬د‪ .‬ر‪ (B‬ه اس ده‪6C %" %‬ت و روز ه و ‪/‬ه‪ %‬ه; ‪0‬‬ ‫دا‪N‬هن و ‪-‬ه(‪N‬ن ا‪C‬م ‪/%‬د‪.‬ر‪ +|* (B‬ا از ر ر د‪@8 N‬وت ‪.1‬‬ ‫ا‪$‬اع ر ‪) c‬‬ ‫‪ LP t‬در دا‪ N‬ن داد ر‪ (B‬دا‪N‬ه در ا‪3‬ت ‪J 8‬رت !(دار ˆ ‪;8:‬‬ ‫<‪x‬ش دا‪ C‬و در ا‪8:9N‬ن ˆ !اد ‪3P‬ت در ت د ‪ t‬ا‪ .‬در ادا ا‪ ،E9F +‬از ن‬ ‫ر‪ (B‬ه ‪F‬ح د !‪ %-‬ر‪ ، QS (B‬ارز‪ ،SJTU %‬زو‪|9*5 ،t‬د ‪3P‬ت ‪%*95‬‬ ‫دا‪N‬ه )‪8- ،HEEACT‬ر ِ‪ (g-factor) %‬و ر‪» (B‬و ‪<% «t8‬داز;‪:‬‬ ‫ر ‪QS ) c‬‬ ‫ ٔ زش ‪( *» % 5‬ن« ‪ ٔ t‬وا‪ DH‬در ا‪8:9N‬ن و ط زش ‪ % 5‬‬ ‫ه*|ر ‪ ٔ :‬ر ‪* %‬ز ‪ ،Quacquarelli Symonds‬ه  ‪ %8:‬از ‪٢٠٠‬‬ ‫دا‪ N‬د را ‪(5‬ان ‪8( THES - QS World University Rankings‬‬ ‫ ‪ .(%‬در ‪ :P‬ر‪ (B‬ه د‪ ،N‬در ا‪ +‬ر‪: 3 (B‬ر از دا‪N‬ه ‬ ‫‪ %| Z‬و "‪ ًJ‬ا‪ %:9N‬در ن ر‪B‬ه ‪ 3‬ن ‪H‬ار دار‪.‬‬ ‫ارز' ‪SJTU‬‬ ‫از ر‪ (B‬ه ; ز‪ %1‬دا‪N‬ه ن‪ ،‬ر‪ (B‬ا ‪ 0‬دا‪J  N1 N‬رت ‪8-/‬‬ ‫ا‪ .‬ا‪ +‬ر‪ (B‬در ‪< t E H‬وژ ٔ رگ در ر ‪ +R‬ا‪C‬م ‪ 1‬و هف ن ر‪ (B‬دا‪N‬ه د رت‬ ‫‪ P8: 6‬د و در وا‪ DH‬ا ااز‪ ٔ 9J- /‬دا‪N‬ه ‪ %(R‬و دا‪N‬ه روز د ‪J‬رت ‪ -/‬و ‪ –8‬ن‬ ‫ ً‬ ‫‪33‬‬


‫در ‪ ٔ 9C‬ا ‪R :‬پ ر‪ .‬ان <را ‪8‬ه ˆ در ا‪ +‬ر‪ 8 (B‬در 'ز ٔ ‪95‬م ‪H %!B7‬ار دار و‬ ‫‪B5‬ر( از !اد ‪3P‬ت (‪ 1 8‬در ‪6C‬ت ) و (‡ ) ه دو در 'ز ٔ ‪95‬م ‪! ،(((% !- %!B7‬اد‬ ‫‪/‬ن  ) ‪95 8‬م ‪/% L9! t -‬د( و  ‪9-‬ز )در 'ز ٔ ر‪O‬ت(‪.‬‬ ‫‪$ )"6‬زو‪o‬‬ ‫در ‪ ) ٢٠٠Î /‬داد ‪ ٔ ،(١٣٨Ò‬زو‪ | t‬ر‪ ١٠٠ (B‬دا‪ N‬اول د را *‪! t‬ره دو‬ ‫ر‪ (B‬د‪ %(!) N‬ر‪ (B‬ز‪ %1‬دا‪N‬ه د ‪ 0‬دا‪ N1 N‬و ٔ زش ‪ ( * % 5‬و ‪t‬‬ ‫ !ر  !اد ‪8‬به و ‪6C‬ت ‪A8‬ه د ارا‪ Ó‬د‪.‬‬ ‫ ‪"+C‬د ‪(p‬ت ‪(HEEACT) ' C‬‬ ‫ر‪|9*5 (B‬د ‪3P‬ت ‪ %*95‬دا‪N‬ه )‪ t (HEEACT‬ر‪ (B‬اس روش ‪8‬ب(‪ %C‬ا ‪ 0‬ا‪+*C‬‬ ‫ارز‪ %‬و ار‪P‬ده‪ %‬زش ‪ % 5‬ان ‪J‬رت ‪8-/‬ا‪ .‬در ا‪ +‬روش‪ ¬"1 ٩ ،‬در & ‪1 8-/‬ا ‪B5‬ر(‬ ‫از‪3P :‬ت ‪ ١١‬ل ا"‪3P ،‬ت (‪ ،%‬ار‪5‬ت ‪ E8‬و ‪3P‬ت در ‪ ١١‬ل ا"‪ ،‬ار‪5‬ت ‪ E8‬و ‪3P‬ت در‬ ‫'ل '‪ ، H¬"1 ،O‬ان رد ‪H D‬ار ‪3P +8-/‬ت‪3P ،‬ت ‪R‬پ ‪ 1‬در ‪6C‬ت ‪x/ ˆ EO‬ار ‪3‬‬ ‫و 'زه ‪ . !-‬ا‪ +‬ع ر‪  (B‬ا‪ ¬"1 ٩ +‬نده( ٔ !ر رد ‪3P‬ت ‪ %*95‬ا‪:‬‬ ‫ور ‪PP‬ت‪ ،‬ان ˆ‪x/‬ار ‪PP‬ت و ‪PP‬ت‪ .‬در ا‪< +‬وژ *‪ t‬روش ‪8‬ب(‪ %C‬رد‬ ‫ ‪3P‬ت ‪ Ò٠٠ %*95‬دا‪ N‬د ‪ 9‬و ر‪1 (B‬ا‪.‬‬ ‫‪$7-3‬ر ‪'ِ8‬‬ ‫|‪ %‬از روشه ر‪ (B‬دا‪N‬ه اس و ‪ ،t8‬روش ‪8-‬ر ‪ ) %‬ا‪ (G-factor :%:9N‬ا !اد‬ ‫<ه وب ‪ t‬دا‪ N‬را در ن وب د‪ N‬دا‪N‬ه ‪8- .(% B‬ر ‪ %‬دروا‪ DH‬ان ‪B‬‬ ‫و اه* وب ‪ t‬دا‪" N‬ص را در ن وبه دا‪N‬ه د‪ N‬ن ‪%‬ده‪( .‬ا‪8- +‬ر ‪%‬‬ ‫' ‪ %8‬از ‪8:/‬د‪ %/‬و ان @ذ ‪ t‬دا‪ N‬اس وب ن ا‪.‬‬ ‫و‪o"7$‬‬ ‫ر‪ (B‬و ‪ t8‬دا‪N‬ه د ‪ 0‬ز ‪- (CINDOC) t8 B N‬‬ ‫وا' از ا‪PP %9 +*C‬ت ا€ )‪1 -(CSIC‬ا‪ .‬ا‪ +‬ر‪ , (B‬از‬ ‫‪ Õ٠٠٠‬دا‪ N‬د را اس ا‪567‬ت ‪ %(8B‬وب ‪ 9‬دا‪.‬‬ ‫ر‪ (B‬و ‪ |8 t8‬از ‪ N< t‬داد ‪ 1‬‬ ‫ ‪ %PP‬ا‪.‬‬

‫‪،٠٠٠‬‬

‫‪١،٠٠٠‬‬

‫دا‪ N‬و ‪ ,‬از‬

‫‪،٠٠٠‬‬

‫دا‪ N‬اول در ر‪1 ¬A (B‬ا‪ ،‬و دا‪N‬ه د‪ N‬در ر‪ (B‬ه ‪ %9‬و‬ ‫‪34‬‬


‫ ‪ %Ó‬ا‪: .‬ت زش ‪ % 5‬و ا ‪ %PP‬ره در 'ل ! در ا‪ +‬روش ر‪H ، (B‬ار‬ ‫دادن د‪8‬ورده ‪" %*95‬د رو ا(‪% 8‬ا( و‪< 8 !O‬ا (( ‪R‬ا *|‪ +‬ا ‪ B:‬دا‪N‬ه ‬ ‫از اول د ‪:‬ر ‪ 9J-‬دا‪ (1 81‬ا  ا‪ +‬روش ‪%‬ا( و‪" !O‬د را ‪* 8‬ن ((‪.‬‬ ‫ا‪ +‬ر‪ (B‬او ‪ +‬ر در ل ‪ ٢٠٠Õ‬ا‪C‬م ‪ 1‬و اس ‪ E %"1‬از ‪< +(R‬را ‪ .1 8‬ا‪< +‬را ‪8‬ه‬ ‫‪B5‬ر( از '‪ ;C‬ا‪567‬ت د رو وب‪ 9H ،‬د‪ %8‬و ‪ B:‬ا‪567‬ت (‪ 1 8‬در وب  ان (‪t‬ه ‬ ‫‪" %8/‬ر‪ %‬ن ا‪ .‬ا‪ +‬ر‪ (B‬ه  در د و  وز ‪1%‬د و ‪P t‬س و‪ %‬ا دا‪N‬ه و‬ ‫ ا ‪- %PP‬اه; ‪ %‬ورد‪ .‬ا‪ +‬ر‪ (B‬ان ‪ %*95 !-‬وب‪/‬ه ز‪ %1‬را رت دورا ن ‪%‬ده‪.‬‬ ‫‪¬"1‬ه و ‪ t8‬ا‪ +‬د د ا  ان ‪:‬ت را  ا(‪ %88‬ن ده‪( .‬ا‪+‬‬ ‫دا‪N‬ه @ ز‪ +|* 3 %1‬ا د ‪5‬م * ه ا‪8‬ر ا(‪ ،%88‬در ا‪ +‬ع ر‪ (B‬‬ ‫ر‪ ٔ B‬رد ا‪&8‬ر "د را ور‪.‬‬ ‫ر ‪ ) c‬دا‪:26‬ه) )‬ ‫در له ا" دا‪N‬ه ‪6‬ش زد ‪ ((%‬در ااع ر‪ (B‬ه (‪PF‬ا ‪ % ،‬و ‪+‬ا *‪N %99‬‬ ‫ (‪ %B‬را "د ا"‪8‬ص ده(‪ .‬ه*ن‪7‬ر ‪ ‚O 6BH‬داد ‪ ،1‬ر‪ (B‬ه اس ‪¬"1‬ه ‪J %@98A‬رت‬ ‫ ‪/%‬د و ه ام <را ‪8‬ه ‪ %@98A‬را ر‪ .((% %‬ر‪» (B‬ر ‪  « *%‬م ا"‪8‬ر ‪8"(1 qs‬‬ ‫ ‪1%‬د |‪ %‬از ‪F‬ح‪+‬ه در ز ( ر‪ (B‬دا‪N‬ه د‪ .‬ا‪ : +‬ه ل ‪ %8:‬از ‪ 200‬دا‪ N‬‬ ‫د را ‪(5‬ان )‪.(% 8( (These - QS World University Rankings‬‬ ‫ ;‪¬"1 +‬ه در ا‪ +‬ارز‪B5 %‬رتا از‪ %*95 P %C(& :‬از ه*|ران و د‪ N‬ا دا‪N‬ه‪،%‬‬ ‫&(‪ %C‬از ر‪ -‬ن‪ B: ،‬دا‪ C‬در دا|‪ P ،‬ه ه دا|‪ B: ،‬هت ‪+ %*95‬ا *‪ %99‬و ‪B:‬‬ ‫دا‪C‬ن ‪+‬ا *‪ %99‬ه ام در‪ %@98A J‬را در ا ‪8‬ز ‪ %‬دار‪.‬‬ ‫ ر‪ (B‬دا‪N‬ه ن"‪"qs‬در ارز‪ %‬ل ‪ ،2009‬دا‪N‬ه را ا‪7+‬ر ارز‪ %‬د‪ .‬دا‪N‬‬ ‫»‪.‬ام‪ «.‬ر‪ ،180 B‬دا‪.%.» N‬ام« ر‪ ،291 B‬دا‪.» N‬اس‪.‬ام« ر‪ ،314 B‬دا‪.%.» N‬ام‪«.‬‬ ‫ر‪ 320 B‬و دا‪.%<.» N‬ام‪ «.‬ر‪.345 B‬‬ ‫ه*‪ : +‬در ارز‪ %‬ل ‪ 2010‬دا‪N‬ه ‪ 5 ،%‬دا‪ %PP N‬را ‪(5‬ان ‪ 100‬دا‪ N‬‬ ‫ !‪ %-‬د‪ .‬در ا‪ +‬ارز‪ %‬دا‪N‬ه ‪ UPM ،USM ،UKM ،UM‬و ‪ E UTM‬ر‪B‬ه ‪،58 ،42‬‬

‫‪35‬‬


‫‪ 77 ،69‬و ‪ 82‬را در ‪ +‬دا‪N‬ه ‪ E: %‬د‪ LB7.‬ه*‪ +‬ر‪ ، (B‬دا‪+ N‬ا *‪ %99‬ا‪ % 6‬‬ ‫)‪ (IIUM‬ر‪ 159 B‬را از ن "د د‪.‬‬ ‫ ‪ SETARA %PP‬در ل ‪ 2009‬ارز‪ @ %‬ز‪ %1‬دور ر‪* %(1‬م دا‪N‬ه دو ‪ %8‬و‬ ‫"‪< %J‬دا"‪ .‬در ا‪ +‬ارز‪» ¬"1 %‬و ز‪ 1» ،«%1‬زش« و »@‬ ‫دا‪N8" ,‬ن« رد ر‪H %‬ار ‪ .8-/‬در ‪ ¬"1‬و ز‪ ،D( %1‬ا‪ %‬ا و @ ‪ ،‬در‬ ‫‪ 1 ¬"1‬زش‪@ ،‬د و وا'ه در‪ %‬و در ‪ ¬"1‬دا‪N8" ,‬ن @ ‪ %9‬و دا‪,‬‬ ‫رغا ‪68‬ن ا‪: +‬ت <دا"‪ .1 8‬در ول ز ر‪ (B‬دا‪N‬ه در ‪ DFP‬ر‪ %(1‬در ‪/ 6‬و‬‫قا !د‪"%9" ،% 5 ،‬ب‪" ،‬ب‪ 08 ،‬رو ‪ ‘!O‬و ‪1 (;:P ‘!O‬ا‪ 1 .‬دا‪N‬ه دو ‪ %8‬و ‪2‬‬‫دا‪N‬ه "‪ %J‬را ‪:(% ¬A‬‬ ‫م دا‪:26‬‬

‫‪-‬‬

‫ –‪-‬دا‪Metropolitan N‬‬

‫‪2‬‬

‫م دا‪:26‬‬

‫م دا‪:26‬‬

‫‪$G'CG‬ب‬

‫‪-‬‬

‫‪$3‬قا‪v‬د‪:‬‬

‫دا‪B5 N‬ا '*‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫دا‪AIMST N‬‬

‫‪2‬‬

‫ود ارد‬

‫دا‪B5 N‬ا زاق‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫'‬

‫دا‪ +:' N‬اوون‬

‫‪1‬‬

‫دا‪UtraN‬‬ ‫‪UUM‬‬ ‫ –‪-‬دا‪Binary N‬‬

‫ –‪-‬دا‪ (| N‬ژ و ور ‪Asia‬‬ ‫‪Pacific‬‬ ‫ – –دا‪95 N‬م < ‪B %|1‬‬

‫‪2‬‬

‫ا‪:26‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1‬‬

‫ –‪-‬دا‪HELP N‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫ –‪-‬دا‪INTI N‬‬

‫‪2‬‬

‫دا‪Curtin N‬‬ ‫ – |( ژ ا‪8‬ن راوا¡‬ ‫دا‪+ N‬ا *‪ %99‬ا‪ % 6‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫ –‪-‬دا‪-Infrastructure N‬‬ ‫ا‪€ 33‬ر‬ ‫ –‪-‬دا‪+ N‬ا *‪ %99‬ا‪N6 % 6‬ر‬

‫‪2‬‬

‫دا‪+ N‬ا *‪%|1 < %99‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫دا‪ N‬و ‪95‬م‬

‫‪2‬‬

‫دا‪ H6" N‬و |( ژ ‬ ‫‪Limkokwing‬‬ ‫ –‪-‬دا‪Nilai N‬‬

‫‪2‬‬

‫دا‪Monash-Sunway N‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫ –‪ -‬دا‪Sunway N‬‬

‫‪2‬‬

‫دا‪UCSI N‬‬

‫‪2‬‬

‫ود ارد‬

‫دا‪Darul Iman N‬‬

‫‪1‬‬

‫دا‪ (| N‬ژ ‪-Swinburne‬‬ ‫راوا¡‬ ‫ –‪-‬دا‪Taylor’s N‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫دا‪N‬ه ز از *‪ 9‬ا ه‪95  (8:‬‬ ‫ز ‡ دن و ا‪ +81‬دور ر‪%(1‬‬ ‫ارز‪. %‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دا‪Open N‬‬

‫دا‪N6 %8!(J N‬ر‬

‫‪2‬‬

‫دا‪Nottingham N‬‬

‫‪2‬‬

‫دا‪ N‬ا‪8‬ن <ه‬

‫‪1‬‬

‫دا‪ + N‬ا *‪Al-Madinah %99‬‬

‫‪2‬‬

‫دا‪ N‬ا‪8‬ن < ‡‬

‫‪1‬‬

‫دا‪Kebangsan N‬‬ ‫‪UKM‬‬ ‫دا‪ N‬ا‪€ 33‬ر‬

‫‪1‬‬

‫ –‪-‬دا‪ N‬ه‪98‬ار ‪Berjaya‬‬

‫‪2‬‬

‫دا‪ N‬ا‪8‬ن ‪BJ‬ح‬

‫‪1‬‬

‫ ‪! F‬ت  ‪x/‬ار ‬ ‫ا‪% 6‬‬ ‫ –‪-‬دا‪TATi N‬‬

‫‪2‬‬

‫دا‪ N‬ا‪8‬ن ‪N‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫دا‪ N‬ا‪8‬ن راوا¡‬

‫‪1‬‬

‫دا‪95 N‬م و |( ژ ‬

‫‪2‬‬

‫دا‪F9 N‬ن ادر‡‬

‫‪1‬‬

‫ –‪-‬دا‪SEGi N‬‬

‫‪2‬‬

‫دا‪95 N‬م ا‪ % 6‬‬

‫‪1‬‬

‫دا‪Wawasan OpenN‬‬

‫‪2‬‬

‫دا‪ (| N‬ژ ‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫دا‪Kelantan N‬‬

‫‪1‬‬

‫دا‪TenagaNasional N‬‬

‫‪2‬‬

‫دا‪3 N‬‬ ‫‪UM‬‬ ‫دا‪ %8 N‬‬ ‫‪MMU‬‬ ‫دا‪< N‬ا‬ ‫‪UPM‬‬ ‫دا‪95 N‬م‬ ‫‪USM‬‬ ‫دا‪ (| N‬ژ ‬ ‫‪UTM‬‬ ‫دا‪ N‬را‬ ‫‪; 5 1 – UiTM‬‬ ‫دا‪ (| N‬ژ <‪8‬وس‬

‫ –‪-‬دا‪ + N‬ا *‪ (| %99‬ژ ‬ ‫‪Twintech‬‬ ‫ –‪-‬دا‪InsaniahN‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .E$7‬رو ‪wvx‬‬ ‫ود ارد‬ ‫‪wvx‬‬

‫‪36‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬


‫ارز' وزارت ‪$C‬م ا"ان‬ ‫وزارت ‪95‬م‪PP ،‬ت و ‪ +-‬ور اان ه ل ارز‪ %‬دا‪N‬ه "رج از ر‪(5 %8: ،‬ان »دا‪N‬‬ ‫ رد "رج از ر« (‪.(% 8‬‬ ‫در ‪ )8‬ارز‪» %‬دا‪N‬ه "رج از ر«  ‪J‬رت ‪ +6‬در د‪8‬س ا @ ‪ ‚O‬داد‬ ‫‪ 1‬در ه ‪ R DFP‬ت و ‪ (R‬وا' در‪x/ %‬را ‪1‬د‪ .‬در ‪ P‬ا‪1» : )8 +‬را ارز‪ %1‬‬ ‫‪N‬ه‪ %‬د‪ LH‬و '‪:‬ب‪ < 1‬در "رج از ر‪ %NNR ،‬ارز‪ %1‬ار¡ ‪ %9‬و ‪¬"1‬ه را‬ ‫!‪* +‬د و ن اس *‪8‬ه ‪ C ،%A‬ر‪ /‬ا‪¬"1 +‬ه در ارز‪ %1‬ار¡ ‪،(1%‬‬ ‫ه*)(‪ +‬ر‪ %‬و ‪P +B‬ط ‪ ‘!O‬و ‪H‬ت دا‪N‬ه در &م ز‪ %1‬ره رد & از وŠ‘ اا‪ %‬ا‪+‬‬ ‫*‪8‬ه‪8...‬ب '‪ O‬اس ا‪C +‬رب و ارز‪%‬ه ‪1‬ا‪ 0‬در د‪ N‬ره را ن دا‪ 81‬ا‪ ،‬از‬ ‫ا‪+‬رو داو‪B97‬ن در "رج از ر ‪1% J‬د ا‪ +‬ا‪567‬ت ‪ (8:‬را ‪" /;* (B‬د ‪H‬ار‬ ‫ده( و از در‪ -‬ا‪567‬ت <ا( از ‪: L7‬ت و ‪ Z‬ر*‪" %‬ددار ورز«‪ .‬وزارت زش‬ ‫‪ % 5‬ه*)(‪(5 ‘! +‬و‪ +‬ه ر¡ در ‪ %NNR‬ارز‪ %‬و !دل نه را در اان ‪ ¬A‬د ا ‬ ‫ ‪1‬ح ز ا‪:‬‬ ‫‪ .1‬آ‪ 9‬ار¡ ‪ Diploma‬و ‪ 3 Certificate 2‬ل آ (‪ C‬ا"‪ x‬ر¡ ر‪1%* %(1‬د‪ ! ،‬از‬ ‫د€‪ ;9‬د‪8‬ن <‪,‬دا‪N‬ه‪ ،%‬آردا‪ %‬ارز‪1% %1‬د‪.‬‬ ‫‪ 2‬ا‪ /‬ار¡ ‪ Diploma‬ه*ا ر¡‪ 1 (Post Graduate Diploma (PGD‬ر‪ %(1‬ارز‪1% %1‬د‪.‬‬ ‫‪ :B‬در ‪J‬رت دا‪ +81‬ر¡ ر‪ ،%(1‬اي ر¡ ‪J J 0P- PGD‬ور ‪1%‬د‪.‬‬ ‫‪ 3‬ار¡ ر‪ %(1‬از دا‪N‬ه !‪ ! B8‬از د€‪ ;9‬د‪8‬ن <‪,‬دا‪N‬ه‪ ،%‬آر‪ %(1‬ارز‪1% %1‬د‪.‬‬ ‫‪ 4‬ار¡ ر‪%(1‬ار‪ ( 1‬از دا‪N‬ه !‪ B8‬و ‪1‬ط دا‪ +81‬ر¡ آر‪ ،%(1‬ارز‪1% %1‬د‪.‬‬ ‫* )‪1 )(R‬وع  در دوره <Œوه‪ ‡< (By Research) %‬از اول ژا ‪H 1 2011‬‬ ‫ر‪ %‬و ارز‪ .(: %1‬ا ‪» ‚O‬دوره <Œوه‪ ,A «%‬دوره ‪ %9‬ا! (‪.‬‬ ‫‪ 5‬ار¡ د‪8‬ا ( از دا‪N‬ه !‪1 B8‬ط دا‪ +81‬آر‪%(1‬ار‪ ،1‬ارز‪1% %1‬د‪.‬‬

‫‪37‬‬


) )â&#x20AC;ŤŮ&#x2021;â&#x20AC;Ź:26â&#x20AC;Ť' داâ&#x20AC;ŹC `â&#x20AC;Ť' اعâ&#x20AC;Ź/â&#x20AC;Ť' اعزâ&#x20AC;Ź2$2 â&#x20AC;ŤŮ&#x2C6;Ů&#x201E;â&#x20AC;Ź8 '/â&#x20AC;ŤŘ§ŘąŘ˛â&#x20AC;Ź

.â&#x20AC;Ť"اâ&#x20AC;Ź/

â&#x20AC;ŤاعŮ&#x192;â&#x20AC;Ź

'â&#x20AC;ŤŘ˘عداâ&#x20AC;Ź

,< â&#x20AC;ŤŮ&#x2020;â&#x20AC;Ź8â&#x20AC;Ť; ŘŻâ&#x20AC;Ź9Â&#x20AC;â&#x20AC;Ť Ů&#x201E; ! از ŘŻâ&#x20AC;Ź3 2 %â&#x20AC;ŤŮ&#x2021;â&#x20AC;ŹNâ&#x20AC;ŤŘŻŘ§â&#x20AC;Ź

Diploma Certificate

;9Â&#x20AC;â&#x20AC;ŤŘą Ů&#x201E; ! از ŘŻâ&#x20AC;ŹR B8! â&#x20AC;ŤŮ&#x2021;â&#x20AC;ŹNâ&#x20AC;ŤŘ§Ř˛ داâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ť*Řšâ&#x20AC;ŹC â&#x20AC;Ť ŘŻŘąâ&#x20AC;ŹŘ&#x152;%â&#x20AC;ŤŮ&#x2021;â&#x20AC;ŹNâ&#x20AC;Ť داâ&#x20AC;Ź,< â&#x20AC;ŤŮ&#x2020;â&#x20AC;Ź8â&#x20AC;ŤŘŻâ&#x20AC;Ź

Diploma+P.G.D

'E /â&#x20AC;ŤŘ˘Řąâ&#x20AC;Ź

,< â&#x20AC;ŤŮ&#x2020;â&#x20AC;Ź8â&#x20AC;Ť; ŘŻâ&#x20AC;Ź9Â&#x20AC;â&#x20AC;Ť ŘŻâ&#x20AC;Ź+81â&#x20AC;Ť داâ&#x20AC;ŹB8! â&#x20AC;ŤŮ&#x2021;â&#x20AC;ŹNâ&#x20AC;ŤŘ§Ř˛ داâ&#x20AC;Ź %â&#x20AC;ŤŮ&#x2021;â&#x20AC;ŹNâ&#x20AC;ŤŘŻŘ§â&#x20AC;Ź

Bachelor

/â&#x20AC;Ť'اعâ&#x20AC;ŹE /â&#x20AC;ŤŘ˘Řąâ&#x20AC;Ź

B8! â&#x20AC;ŤŮ&#x2021;â&#x20AC;ŹNâ&#x20AC;ŤŘ§Ř˛ داâ&#x20AC;Ź

Master

â&#x20AC;Ť"اâ&#x20AC;Ź7â&#x20AC;ŤŘŻŘ˘â&#x20AC;Ź

B8! â&#x20AC;ŤŮ&#x2021;â&#x20AC;ŹNâ&#x20AC;ŤŘ§Ř˛ داâ&#x20AC;Ź

(Ph.D.)

'E /â&#x20AC;ŤŘ˘Řąâ&#x20AC;Ź

:â&#x20AC;ŤŘą( ازâ&#x20AC;ŹB5 1 â&#x20AC;ŤŮ&#x2026;â&#x20AC;Ź65â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹB8! â&#x20AC;Ť(Ů&#x2C6;ŘąŮ&#x160; ااŮ&#x2020;â&#x20AC;Ź- â&#x20AC;ŤŘŞ Ů&#x2C6;â&#x20AC;ŹPP Ř&#x152;â&#x20AC;ŤŮ&#x2026;â&#x20AC;Ź95 â&#x20AC;Ť Ů&#x2021;= آ از Ů&#x160; Ů&#x2C6;زاعتâ&#x20AC;ŹNâ&#x20AC;ŤŘŻŘ§â&#x20AC;Ź D7P 9 â&#x20AC;Ť ŘŻŘąâ&#x20AC;ŹUniversiti Malaya (University of Malaya

.1

D7P 9 â&#x20AC;Ť ŘŻŘąâ&#x20AC;ŹUniversiti Kebangsaan Malaysia

.2

D7P 9 â&#x20AC;Ť ŘŻŘąâ&#x20AC;ŹUniversiti Sains Malaysia

.3

8â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6; ŘŻâ&#x20AC;Ź1â&#x20AC;Ť اعâ&#x20AC;Ź%(1â&#x20AC;Ť Řąâ&#x20AC;ŹD7P â&#x20AC;ŤŮ&#x2039; ŘŻŘąâ&#x20AC;Ź-J Universiti Teknologi Malaysia

.4

8â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6; ŘŻâ&#x20AC;Ź1â&#x20AC;Ť اعâ&#x20AC;Ź%(1â&#x20AC;Ť Řąâ&#x20AC;ŹD7P â&#x20AC;ŤŮ&#x2039; ŘŻŘąâ&#x20AC;Ź-J Universiti Putra .5 ( â&#x20AC;Ť Â&#x20AC;Řąâ&#x20AC;Ź33 B!1 â&#x20AC;Ť ŘŻŘąâ&#x20AC;Ź0P-) 8â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6; ŘŻâ&#x20AC;Ź1â&#x20AC;Ť اعâ&#x20AC;Ź%(1â&#x20AC;Ť Řąâ&#x20AC;ŹD7P â&#x20AC;ŤŮ&#x2039; ŘŻŘąâ&#x20AC;Ź-J Universiti Teknologi Mara.6 Engineering, ) â&#x20AC;Ť Ů&#x2021;â&#x20AC;Ź81â&#x20AC;Ť ŘŻŘą Řąâ&#x20AC;Ź8â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6; ŘŻâ&#x20AC;Ź1â&#x20AC;Ť اعâ&#x20AC;Ź%(1â&#x20AC;Ť Řąâ&#x20AC;ŹD7P â&#x20AC;ŤŮ&#x2039; ŘŻŘąâ&#x20AC;Ź-J Universiti Malaysia Sarawak .7 (Resource science and Technology, Economic and Business 8â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6; ŘŻâ&#x20AC;Ź1â&#x20AC;Ť اعâ&#x20AC;Ź%(1â&#x20AC;Ť Řąâ&#x20AC;ŹD7P â&#x20AC;ŤŮ&#x2039; ŘŻŘąâ&#x20AC;Ź-JUniversiti Malaysia Sabah .8 8â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6; ŘŻâ&#x20AC;Ź1â&#x20AC;Ť اعâ&#x20AC;Ź%(1â&#x20AC;Ť Řąâ&#x20AC;ŹD7P â&#x20AC;ŤŮ&#x2039; ŘŻŘąâ&#x20AC;Ź-J Universiti Utara Malaysia .9 8â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6; ŘŻâ&#x20AC;Ź1â&#x20AC;Ť اعâ&#x20AC;Ź%(1â&#x20AC;Ť Řąâ&#x20AC;ŹD7P â&#x20AC;ŤŮ&#x2039; ŘŻŘąâ&#x20AC;Ź-J International Islamic University of Malaysia .10 8â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6; ŘŻâ&#x20AC;Ź1â&#x20AC;Ť اعâ&#x20AC;Ź%(1â&#x20AC;Ť Řąâ&#x20AC;ŹD7P â&#x20AC;ŤŮ&#x2039; ŘŻŘąâ&#x20AC;Ź-J ( â&#x20AC;ŤŮ&#x2020; ŘŻŘąâ&#x20AC;Ź8:9Nâ&#x20AC;ŤŮ&#x2026; اâ&#x20AC;ŹN( Nâ&#x20AC;Ť داâ&#x20AC;ŹB!1) Nottingham -11 8â&#x20AC;Ť ŘŻâ&#x20AC;ŹDFP â&#x20AC;Ť Ů&#x2021; Ů&#x2C6;â&#x20AC;Ź81â&#x20AC;Ť Řąâ&#x20AC;Ź9 â&#x20AC;Ť ŘŻŘąâ&#x20AC;Ź1â&#x20AC;Ť اعâ&#x20AC;Ź%(1â&#x20AC;Ť Řąâ&#x20AC;ŹDFP Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) .12 %:9Nâ&#x20AC;Ť Ů&#x2C6; زŮ&#x2020; اâ&#x20AC;ŹEducation â&#x20AC;Ť Ů&#x2021;â&#x20AC;Ź81â&#x20AC;ŤŮ&#x2039; ŘŻŘą Řąâ&#x20AC;Ź-J 38


‫‪ DFP Universiti Tenaga Nasional (UTN) .13‬ر‪ %(1‬ار‪ 1‬و د‪ ً-J 8‬در ر‪ 81‬ه (‪%‬‬ ‫‪ D7P Universiti PETRONAS .14‬ر‪ %(1‬و ر‪ %(1‬ار‪ 1‬در ‪ 9‬ر‪ 81‬ه و ‪ DFP‬د‪ ً-J 8‬در‬ ‫ر‪ 81‬ه (‪ @ ،%*1 %‬و |‪t‬‬ ‫‪DFP ً-J Asia Pacific University - College of Technology & Innovation (U.C.T.I) .15‬‬ ‫ر‪ %(1‬ار‪ 1‬در ر‪ %( 81‬م ا‪ -‬ار‬ ‫‪ DFP ً-J Management & Science University (MSU .16‬ر‪ %(1‬ار‪ 1‬در ر‪ 81‬‬ ‫‪ DFP ً-J Universiti Tun Abdul Razak -17‬ر‪ %(1‬ار‪ 1‬در ر‪ 81‬و زش )‪(Education‬‬

‫ا‪p7‬ل دا‪'$56‬‬ ‫ا‪P8‬ل دا‪ %C‬از ‪ 8:‬ه ر و ه دا‪H N‬ا‪ +‬و ‪O‬ا‪@8 0‬وت دارد‪ .‬ه !اد زد *‪N‬‬ ‫‪ %A‬دا‪N‬ه د در ‪ /‬ار ‪1%‬د‪ .‬در ا‪N* +‬ه ‪1‬ا‪ 0‬ا‪P8‬ل دا‪ %C‬از ‪ L7‬ور‬ ‫دا‪N‬ه و ‪1‬ه وŒ ا‪P8‬ل دا‪ %C‬ارا ‪1%‬د‪ .‬ا! ا‪N* +‬ه ‪1‬ه ‪%‬ان در‬ ‫ن ‪1‬ا‪ 0‬ا‪P8‬ل دا‪ %C‬دا‪N‬ه ‪H ‘98A‬ار ‪ .-/‬دا‪ %OP8 %,‬ا‪P8‬ل دا‪ %C‬از اان ‬ ‫دا‪N‬ه ه‪% (8:‬ا( ‪H LB7‬ا‪ +‬ه دا‪ N‬ار¡ رد ز را و ارل ((‪.‬‬ ‫‪7‬ر ‪H ،%9‬ا‪ +‬ا‪P8‬ل دا‪x/ %C‬ران وا'ه ط ر‪ 81‬رد & در دا‪ ،P N‬ارز‪–8 %‬‬ ‫ا ‪8‬ت‪ %9 P ،‬و  !ف ا‪8‬د دا‪ N‬و ا‪65‬م ر‪ O‬و از ‪1‬ا‪ .%OP8 %9 0‬دا‪N‬ه‬ ‫‪1‬ا‪ 0‬و ار¡ ‪@8‬و‪ %‬ا ‪OP8‬ن ‪ ‘98A‬ا‪65‬م ‪% & .(%‬ر در ا‪P8‬ل دا‪ %C‬از  ‬ ‫ره ‪" -‬ص ره !‪ %N8: -8-‬زد ر‪ O‬ا‪8‬دان ‪ 7‬در دو دا‪B N‬ا و ‪ P‬دارد‪.‬‬ ‫‪39‬‬


โ€ซุฏุฑ ุฑ โ€ช B!1 5โ€ฌุงุฒ ุฏุงโ€ชNโ€ฌู‡ "ุฑโ€ช %M! .((% !- %โ€ฌุงุฒ ุงโ€ช +โ€ฌุฏุงโ€ชNโ€ฌู‡ ุง |ู† ุงุฏุง  ุฑุง โ€ฌ โ€ซ ุช โ€ช 2 1โ€ฌู„ ุฏุฑ ุฑ โ€ชBโ€ฌุง ุฏุฑ ุง"โ€ช8โ€ฌุฑ ุฏุงโ€ชCโ€ฌู† โ€ชx/%โ€ฌุฑุง(โ€ช .โ€ฌุฏุฑ โ€ช' +5โ€ฌู„โ€ช ุŒโ€ฌุฑยก โ€ช %โ€ฌุงโ€ช +โ€ฌุฏุงโ€ชCโ€ฌู† โ€ช0โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฏุงโ€ช Nโ€ฌุงโ€ช %9Jโ€ฌุฏุฑ ุฑ โ€ชBโ€ฌุง โ€ช1%โ€ฌุฏโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช (Rโ€ฌู„ ูˆุฒุงุฑุช โ€ช95โ€ฌู… ุงุงู† (&ุฑ โ€ช Lโ€ฌูˆ โ€ช EZโ€ฌุฏุงโ€ชCโ€ฌู† ุงุงโ€ช" %โ€ฌุฑุฌ ุงุฒ ุขุฑ ุฒโ€ช /โ€ฌุงุงู† ูˆโ€ฌ โ€ซุงู‡;*ุฏู† ุง โ€ชKโ€ฌู† ุงุฏุง  ู† ุฏุฑ ุฏุงโ€ชNโ€ฌู‡ ุฏุง"โ€ช  + ุŒ%9โ€ฌุฏุฑ โ€ช 11โ€ฌุฏ โ€ช Eโ€ฌุฏโ€ช .โ€ฌุฏุฑ ุงโ€ช( ุŒ+8 +โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช1โ€ฌุงโ€ช ) % *5 0โ€ฌุฏ โ€ช (2โ€ฌุงโ€ช1โ€ฌุฑ โ€ช .;(%โ€ฌุฏุงโ€ชCโ€ฌู† ุงุงโ€ชQ %โ€ฌู„  ุฏุฑ  โ€ช %OP8โ€ฌุงโ€ชP8โ€ฌู„ โ€ฌ โ€ซุฏุงโ€ชNโ€ฌู‡ ุงุงู† ู‡โ€ช(< (8:โ€ฌุฏ โ€ช1%โ€ฌุฏ *ู… โ€ช 11โ€ฌุฏ ูˆ โ€ชBโ€ฌู‡ ุฐ โ€ช 1โ€ฌุฑุง โ€ช.(( ! Fโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช"/โ€ฌุงโ€ช {$ .โ€ฌุงโ€ชp7โ€ฌู„โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 1โ€ฌู€ !โ€ช B8โ€ฌุฏู† ุฏุงโ€ชB Nโ€ฌุง ุงุฒ & ุงุฏุงุฑ ุข ุง ุฑ ุฏุงโ€ชN8" ,โ€ฌู† ูˆุฒุงุฑุชโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช )(R : 1Bโ€ฌุงโ€ชB85โ€ฌุฑ ุฏุงโ€ชB Nโ€ฌุง ุงุฒ โ€ช7โ€ฌู ูˆุฒุงุฑุช ุฐ โ€ช6Jโ€ฌุญ ู† ุขุฑ โ€ช 1 1โ€ฌูˆ โ€ช %โ€ฌุงุฒ & ุงุฏุงุฑ ุข ุง ุฑโ€ฌ โ€ซุฏุงโ€ชN8" ,โ€ฌู† ูˆุฒุงุฑุช  โ€ช ุŒ1โ€ฌุงโ€ชP8โ€ฌู„ ุฏุงโ€ช -J Cโ€ฌุง ุฏูˆุฑู‡ ุขุฑุฏุงโ€ช %โ€ฌูˆ ุขุฑโ€ช %(1โ€ฌูˆ โ€ช 0P-โ€ฌุฏุงโ€ชNโ€ฌโ€ฌ โ€ซ<ู…ุฑ ูˆ โ€ช:โ€ฌู‡ โ€ชZโ€ฌุงโ€ชZ %5@8โ€ฌุฏูˆ โ€ช %8โ€ฌูˆ ุฏุงโ€ช %*95 D Nโ€ฌุขุฑุฏ ุง โ€ชKโ€ฌู†<โ€ช xโ€ฌุงโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชx< :2 Bโ€ฌุด ุฏุงโ€ช 0P- Cโ€ฌุฏุฑ ู‡*ู† โ€ช %9 DFPโ€ฌุข ุฏุฑ ุฏุงโ€ชB Nโ€ฌุง โ€ชQโ€ฌู„  ุฏ ูˆ ุฑุฏ ุงุฏุงุฑ โ€ฌ โ€ซุข ุง ุฑ ุฏุงโ€ชN8" ,โ€ฌู† ูˆุฒุงุฑุช โ€ช H ุŒ1%โ€ฌุงโ€ชCโ€ฌู… ุงโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช2โ€ฌู€ ุงโ€ช %H D( +81โ€ฌุง ุงุฏุง  ุงุฒ & โ€ชPโ€ฌุฑุงุช ุฒโ€ช %1โ€ฌูˆุฒุงุฑุช ูˆ " ูˆยŠ@ โ€ช.% *5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช3โ€ฌู€ ุงโ€ช , +81โ€ฌุงุฒ โ€ช tโ€ฌู„ ูˆโ€ช @Hโ€ฌุฏุฑ ุฒ ู† โ€ช.OP ;9:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช4โ€ฌู€ ุฏุงุฑุงุฏู† ุงุฑยก โ€ช %9BH D7P %9โ€ฌุฑุฏ ุงโ€ช Dโ€ฌุฐ โ€ช6Jโ€ฌุญโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ@ุฑุช ุงุงู† ุฏุฑ ุงุฑยก ุฒ ุฑุง ุงโ€ชP8โ€ฌู„ ุฏุงโ€ช %Cโ€ฌุงุฒ  ุงุงู† ุงโ€ช65โ€ฌู… ุฏ ุงโ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช (1โ€ฌุงโ€ชx/  Jโ€ฌุฑ โ€ฌ โ€ซโ€ช +" (2โ€ฌุฑยก โ€ช%9โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช!FH 4 - ย‡|5 (3โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- *| (4โ€ฌู… โ€ช OPโ€ฌุงโ€ชP8โ€ฌู„ ุฏุงโ€ช Nโ€ฌุฏูˆ โ€ช %8โ€ฌุฒุงุฏ ุฑโ€ฌ โ€ซโ€ช/ (5โ€ฌุงู‡โ€ช %โ€ฌุงโ€ชQ81โ€ฌู„  ุฏุฑ ุฏุงโ€ชNโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช(6โ€ฌุงุฑุง ุฑ *ุงุช โ€ชx/โ€ฌุฑุง โ€ช:1โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฑโ€ช' ุŒ%(1โ€ฌุงโ€ช 12 Hโ€ฌูˆุง' ุฏุฑูˆุณ ุง"โ€ช%J8โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุฑโ€ช %(1โ€ฌุงุฑโ€ช' ุŒ1โ€ฌุงโ€ช 6 Hโ€ฌูˆุง' ุฏุฑูˆุณ ุง"โ€ช%J8โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช-โ€ฌุฏโ€ช8โ€ฌุงโ€ช / ุŒโ€ฌุงุฑุด <โ€ช%9 -โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช40โ€ฌโ€ฌ


:‫ وب هي‬9* ‫ از‬1 ‫@د‬8‫@= ا‬98A D( ‫ از‬E F +‫ وري ا‬D* ‫در‬ ‫= اان در ي‬N(‫ه‬- ‫ي و را ن‬N :(‫آ‬

‫ وري‬+- ‫ت و‬PP ،= 5 ‫وزارت زش‬

(=‫ر‬- ‫= و‬:9N‫= < )ا‬K‫و‬

http://iuisa.my ‫ هي ي‬N‫ن اا= دا‬C‫اد دا‬

 ‫ اري‬/B"

/ }3$ :‫دوري‬ ‫ب ~{ د‬, :‫ا‬$€‫{ را د‬Cc 73 ‚ ‫ب را‬7‫ … „ƒ ا* آ‬ ‫ارم‬2EIE . ‫" » ‡« وار آ‬G http://www.mahak-charity.org/main/ :=88(‫ درس ا‬ :‫به‬:' ‫*ر‬1 http://www.mahak-charity.org/main/fa/about-mahak2/bankaccounts

41

کتاب راهنمای تحصیل در مالزی  

کتاب راهنمای تحصیل در مالزی