Page 1

ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ညီAကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွ ခြန္ထြန္းUီးAား ဂုဏ္ျပဳသည့္ ေမြးေန႕Aခမ္းAနား က်င္းပျခင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စင္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕ ယေန႕ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ Uကၠဌ ခြန္ထြန္းUီး၏ (၆၈) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕ Aခါသမယတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ညီAကို ေမာင္ႏွမမ်ားက ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းေပးလုိက္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္မွာ သူ၏ ေမြးေန႕ကို ေထာင္တြင္းမွာပင္ ေက်ာ္လြန္ေစခဲ့ရသည္။ ခြန္ထြန္းUီးAား ေ၀းလံေခါင္းပါးလြန္းလွသည့္ ပူတာAုိၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ရွိ Aက်U္းေထာင္တြင္ သူ႕ကို Aက်U္းခ်ထားဆဲျဖစ္သည္။ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ရွမ္းတုိင္းရင္းသားညီAကို ေမာင္ႏွမမ်ားမွ ခြန္ထြန္းUီးAား ဂုဏ္ျပဳသည့္ ေမြးေန႕Aခမ္းAနားကို Uီးေဆာင္က်င္းပ ၾကသည္။ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ ၀ပ္ကူေတာက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ Aာရုံဆြမ္းကပ္၍ ေမြးေန႕ ဆုေတာင္းပြဲ Aခမ္းAနားကို မြန္းလြဲပုိငး္ ၁း၃၀ နာရီမွ ၄း၀၀ နာရီAထိ က်င္းပသည္။ ေထာက္ခံAားေပးသူ မိတ္ေဆြမ်ား

ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလုိသူမ်ားကို

ဤAခမ္းAနားသုိ႕

ရွမ္းတုိင္းရင္းသား

ညီAကုိေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္Aတူ လာေရာက္ဆုေတာင္းၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ဤAခမ္းAနားတြင္ ခြန္ထ ြ န္းUီး ႏွ င့္

ျမန္မ ာႏု ိင ္င ံမ ွ

ႏုိ င္ ငံ ေရးAက်U္းသားမ်ားAားလု ံး

လြ တ္ ေျမာက္ေ ရးAတြ က ္

ဖေယာင္းတုိင္မီးထြန္း၍ ဆုေတာင္းမႈမ်ားျပဳၾကသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၈) ရက္ေန႕ (၉) ရက္ေန႕မ်ားတြင္ တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးAရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး Aတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေနေသာ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ Aေယာက္ (၃၀) Aား စစ္Aစုိးရက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎တုိ႕Aနက္ ေခါင္းေဆာင္ (၉) UီးAား မတရား တရားစြဲဆုိ၍ ယုတၱိမတန္ေသာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်ခဲ့ရာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပထမမဲ Aမ်ားဆုံးႏွင့္ Aႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ ရွမ္းAမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ခြန္ထြန္းUီး AပါA၀င္


ျဖစ္သည္။ ခြန္ထြန္းUီးမွာ ေထာင္ဒဏ္ (၉၃) ႏွစ္ခ်ခံရၿပီး Aျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း ေထာင္ဒဏ္ (၇၅) ႏွစ္မွ (၁၀၆) ႏွစ္Aထိ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဤAခါသမယတြင္ ခြန္ထြန္းUီး၏ ရဲ၀ံ့စြာ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ Aထူးမီးေမာင္းထုိးျပလုိ ပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဘာျပစ္မႈမွ က်ဴးလြန္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က ျမန္မာျပည္သူလူထုဆီ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တရားမွ်တမႈ တန္းတူညီမွ်မႈေတြ ရရွိလာေစဖုိ႕Aတြက္ ကိုယ့္လူထုထဲမွာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ Aင္Aားေတြ ျမင့္မားလာေစဖုိ႕က ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ပဲဆုိတာကုိ Aတည္ထပ္ျပဳပါတယ္။” “က်မတုိ႕

Aျမင္ကေတာ့

ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားေတြကို

ဖမ္းၿပီးခ်ဳပ္ထားတာဟာ

ဒီမုိကေရစီေရးနဲ႕

တရားမွ်တမႈကို မေလးစားတာပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စU္တခု စႏုိင္ဖုိ႕ဟာ ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားေတြAားလုံးကို လႊတ္ေပးမွျဖစ္မွာ” ဟု ဤAခမ္းAနား စီစU္သူတUီးျဖစ္သည့္ ယိင္းဟန္ဖ ကေျပာပါသည္။ “လုန္းခြန္ထြန္းUီးရဲ႕ က်န္းမာေရးAတြက္လည္း က်မတုိ႕ Aထူးစိုးရိမ္ပူပန္မိပါတယ္။ လုန္းခြန္ထြန္းUီးက ဆီးခ်ဳိ ဆီးAိမ္ျပႆနာနဲ႕ ေသြးတုိးေရာဂါေတြကို AလူးAလဲ ခံစားေနရတယ္။ သူ႕ရဲ႕ က်န္းမာေရး AေျခAေနပုိဆုိးရြားလာေပမဲ့လည္း၊ ေထာင္Aျပင္ဘက္က ေဆးဆရာန္ေတြနဲ႕ ျပသခြင့္မရဘူး” ႏုိင္ငံေရး Aက်U္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးAသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ မွတ္တမ္းျပဳထားခ်က္မ်ားAရ ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသား (၂၀၀၀) နီးပါရွိေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ၏ ခြန္ထြန္းUီး AပါA၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားAားလုံး

ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို

စစ္Aစုိးရက

လ်စ္လ်ဴရႈထားခဲသ ့ ည္။ ခြန္ထြန္းUီး ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားAားလုံး ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္စဲ၍ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စU္တစ္ခုကို စတင္ရန္ ျမန္မာAာဏာပုိင္ AစုိးရAား ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ ယိင္းဟန္ဖ

၀၈၉ ၂၆၂ ၇၈၄၈

စုိင္းတုမ္ေမာက္ဟန္

၀၈၉ ၄၃၁ ၅၄၀၆

Aီးေမးလ္ - hkunhtunoo@gmail.com, free_hkunhtunoo@yahoo.com

A Mark of honour for Hkun Htun Oo on his 68th birthday  

by the Shan community in Chiang Mai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you