Page 1

F REDYSOSA DI S EÑADORGRÁF I CO EDI T ORMUL T I MEDI A


SOBREMI Minombr e esF r edy S os a,s oy Di s eñador Gr áf i co y Edi t orMul t i medi a.Cuent o con conoci mi ent oenelanál i s i s s emi ót i code l ai magen que,compl ement ado con l as habi l i dadest écni caspar al a pr oducci ón de mat er i al es audi ovi s ual es ,dan como r es ul t adoeldes ar r ol l ode pr oduct oscon al t acal i dades t ét i caygr áf i ca.


CONOCI MI ENT OS YHABI L I DADES Mi spr i nci pal eshabi l i dadess edes ar r ol l anf undament al ment eenel as pect ocr eat i voyl aapl i caci óndes of t war ededi s eñoyedi ci ón par ai mágenes ,audi oyvi deonol i neal . engo conoci mi ent o de T eor í a mus i calque me per mi t e Ademast t r abaj armásf áci l ment e yconmayorcal i dad pr oyect osque r equi er an de s i ncr oní a,mus i cal i z aci ón ( adapt ando una s el ecci ón cor r ect adepi s t as ) ,cont i nui dadyr í t mi ca.


DAT OSGENERAL ES NOMBRE:F REDYS OS AMEJ Í A

DI RECCI ÓN:Z ACAT ECAS47F CO.VI L L AI Z T APAL APAD. F . MAI L :cr eat i ve. f ul l power @gmai l . com

T EL ÉF ONO:5529706376

NI VELACADÉMI CO: L I CENCI AT URAENCOMUNI CACI ÓNS OCI AL ( UAM XOCHI MI L CO 200920013) I DI OMA: I NGL ESI NT ERMEDI O ( COMPRENS I ONDET EXT OSDEORDEN ACADÉMI CO)CONS T ANCI AL ENGUAS EXT RANJ ERASUAM SOF T WARE: PL AT AF ORMASMAC YPC ADOBES UI T E( PHOT OS HOP,I NDES I GN,PREMI ERE, AF T EREF F ECT S ,AUDI T I ON,I L L US T RAT OR) F I NALCUT EXPERI ENCI APROF ESI ONAL : F REEL ANCE( GRACI ASALCUALHEDES ARROL L ADO UNES T ÁNDARDECAL I DADENCUANT O AT RABAJ OSREMUNERADOSYS I MUL T ÁNEAMENT E UNACAPACI DADDEAPRENDI Z AJ EENELT RABAJ O BAJ O PRES I ÓN) ENES T EÁMBI T O HET RABAJ ADO PARACRAS H ( F ES T I VAL ESMÓVI L ESDEART E)COMO DI S EÑADOR YEDI T ORMUL T I MEDI ADES DEELAÑO 2012.


F UL LPOWER

2013

DENOMI NACI ÓN:POS T ER EMPRESA:F UL LPOWER F ECHADECREACI ÓN:06/ 2013 SOF T WARE:PHOT OS HOP-I L L US T RAT OR

F UL LPOWER ESUNA EMPRES A DEDI CADA A L A EDUCACI ÓN MUL T I MEDI A EN ELÁMBI T O REL I GI OS O,S U PÚBL I CO OBJ ET I VO ESMAYORI T ARI AMENT EJ UVENI LPORL O QUES UI MAGEN DEBES ERF RES CA.PARA EL POS T ER S EUT I L I Z ARON F OT OGRAF Í ASREF ERENT ESA EQUI PO T ECNOL ÓGI CO DEVANGUARDI A Y A ÉS T E OPERADO PORJ ÓVENES .T AMBI ÉNS EI NCL UYERONAL GUNOS ANCL AJ ESCONI MÁGENESREL I GI OS ASYDE ES T AMANERACONT EXT UAL I Z AREL S ENT I DO DELCURS O.ENL APART EI NF ERI ORS EL EDAUNGRANES PACI O AL OSI NF ORMESYA L OSPAT ROCI NI OSDELCURS O,L ASMARCASQUERES PAL DAN ELVAL ORDELMI S MO S ONDEUNPES OI MPORT ANT EPARAELS ECT ORALQUEVADI RI GI DO.


F UL LPOWER

2013

DENOMI NACI ÓN:L OGOT I PO EMPRESA:F UL LPOWER F ECHADECREACI ÓN:6/ 2013 SOF T WARE:I L L US T RAT OR

ELL OGOT I PO DEF UL LPOWERES T ÁCARACT ERI Z ADO PORUNAT I POGRAF Í ADECOL OR NEGRO YS I N REMAT ESL O QUEL EDA UN AS PECT OF ORMALYS ERI O,PERO ALMI S MO T I EMPO ELCOL ORAZ ULL EDA ES T I L O YF RES CURA.L ASDI MENS I ONESDELL OGO YEL S L OGAN RES PET AN PROPORCI ONESDEJ ERARQUÍ A ENT REUNO YOT RO.ELCARÁCT ER MI NI MAL I S T AHABL AS OBREL AVERS AT I L I DADYL AEL EGANCI ADES USPRODUCT OS .


VI VEL AVI DA

2012

DENOMI NACI ÓN:L OGOT I PO EMPRESA:VI VEL AVI DA F ECHADECREACI ÓN:08/ 2012 SOF T WARE:I L L US T RAT ORPHOT OS HOP ELCENT RO F AMI L I ARVI VEL A VI DA ESUNA I GL ES I A PERT ENECI ENT EA L ASAS AMBL EASDEDI OS EN MÉXI CO,S US ACT I VI DADES ES T ÁN ORI ENT ADAS A L AI NT EGRACI ÓN F AMI L I AR EN UN AMBI ENT EDEVAL ORESYPRI NCI PI OS .ELL OGOT I PO ES T Á COMPUES T O PORL AI MAGEN DEL A F AMI L I ACONVENCI ONALDEBAJ O DEUNÁRBOLQUE,ENUNS ENT I DO REL I GI OS OI NT ERPRET AA L A HUMANI DAD.L OS COL ORES S ON S OBRI OS Y L A T I POGRAF Í A S I N REMAT ES EXPRES A T RANQUI L I DAD.


VI VEL AVI DA

20102011

DENOMI NACI ÓN:POS T ERS EMPRESA:VI VEL AVI DA F ECHADECREACI ÓN:20102011 SOF T WARE:I NDES I GNI L L US T RAT ORPHOT OS HOP

L OS POS T ERS DI GI T AL ES E I MPRES OS DE DI S T I NT OS EVENT OS REAL I Z ADOS POR ELCENT RO F AMI L I ARVI VEL AVI DACUMPL ENCONL AI MAGENI NS T I T UCI ONALYS UDI S EÑO ESACORDEAL PÚBL I CO AL QUE VA DI RI GI DO YA S EA EL S EGMENT O F EMENI NO, J UVENI LO A S U CONGREGACI ÓNENGENERAL


VI VEL AVI DA

20102011

DENOMI NACI ÓN:BANNERDI GI T AL EMPRESA:VI VEL AVI DA F ECHADECREACI ÓN:08/ 2011 SOF T WARE:I L L US T RAT ORPHOT OS HOP

ELBANNERDI GI T ALES T Á PENS ADO PARA S U US O EN REDESS OCI AL ESCOMO F ACEBOOKO T WI T T ER,AS ÍCOMO S I T I OSWEBDEPROMOCI ÓN.


F ES T I VALCRAS H

2012

DENOMI NACI ÓN:L OGOT I PO EMPRESA:CRAS HMUS I C F ECHADECREACI ÓN:8/ 2012 SOF T WARE:PHOT OS HOP-I L L US T RAT OR

ELL OGOT I PO ES T Á CONF ORMADO POR UN CÍ RCUL O BI COL OR QUEESDES BORDADO POR VECT ORESDEUNAF I GURAABS T RACT AQUEREPRES ENT AELART E;HABL ADECÓMO ELES PÍ RI T U HUMANO ( S I NI MPORT ARELS EXO)VA MÁSAL L Á DEL OSCÁNONESPREES T ABL ECI DOSHAS T A APODERARS E DEL S ER.L A PRI MERA T I POGRAF Í A( EN ORDEN DE PROPORCI ÓN)EXPRES A J UVENT UD,L AS EGUNDACAL I DADYL AT ERCERAES PECT ÁCUL O.


CRAS HMUS I C

2012

DENOMI NACI ÓN:F OT OGRAF Í A EMPRESA:CRAS HMUS I C F ECHADECREACI ÓN:10/ 2012 SOF T WARE:PHOT OS HOP CRAS H MUS I C EN EL 2012 ERA UN PROYECT O DEDI CADO A APOYAR A BANDAS I NDEPENDI ENT ESPORL O QUEDECI DI MOSREAL I Z ARS ES I ONESF OT OGRÁF I CASCONCADAUNA DEL ASBANDASPART I CI PANT ESYCREARMAT ERI ALPROMOCI ONALPARACADAUNA,S I EMPRE RES PET ANDO L AI DENT I DAD GRAF I CA DECRAS HMUS I C.S EUT I L I Z Ó ELL OGO DECRAS HMUS I C COMO MARCA DEAGUA Y EN L ASPL ECASCON T RANS PARENCI ASL OSNOMBRESDEL AS BANDASCONUNAMI S MAT I POGRAF Í A.


CRAS HMUS I C

DENOMI NACI ÓN:F OT OGRAF Í A EMPRESA:CRAS HMUS I C F ECHADECREACI ÓN:10/ 2012 SOF T WARE:PHOT OS HOP

2012


F ES T I VALCRAS H

2013

DENOMI NACI ÓN:POS T ER EMPRESA:CRAS H F ECHADECREACI ÓN:2/ 2013 SOF T WARE:I L L US T RAT ORPHOT OS HOP

CRAS HMUS I C EVOL UCI ONA A UN F ES T I VALQUEI NCL UYEDI S T I NT OST I POSDEART EAL T ERNAT I VO YDECORT EI NDEPENDI ENT EPORL O QUECAMBI AS UNOMBREA“CRAS HENCUENT RO DE ART EI NDEPENDI ENT E” .L OS COL ORES EXPRES AN ELCOL OR DELART E COMO AGENT EDECAMBI O EN UN ENT ORNO HOS T I L .L ASF OT OGRAF Í ASDEL OSART I S T ASDET RÁS DELL OGOT I PO REF L EJ AN ELCARÁCT ERCOL ECT I VO DELF ES T I VAL ,L AF I GURA ABS T RACT A DELART EEVOL UCI ONAAUNROMBO CONDI RECCI ÓNAS CENDENT E.


F ES T I VALCRAS H

2013

DENOMI NACI ÓN:POS T ER EMPRESA:CRAS H F ECHADECREACI ÓN:5/ 2013 SOF T WARE:PHOT OS HOP-I L L US T RAT OR

ELPOS T ERT I ENEDEF ONDO UNAI MAGENQUEREPRES ENT AELMODEL O ART Í S T I COSMÁSPRI MI GENI O DELS ER HUMANO;S U ENT ORNO.ELCÍ RCUL O DELL OGOT I PO AHORA ABORDA UN AS PECT O DE MAYOR I NT ERI ORI Z ACI ÓN DEL A NAT URAL EZ A EN ELART E,L AF OT OGRAF Í A DELF ONDO APARECE I NVERT I DA COMO S INO T UVI ES EI NI CI O NIF I N.L AT I POGRAF Í A QUES EUS A EN L OSDAT OSESL I MPI A, DECARÁCT ERCAS IMI NI MAL I S T AYS UGI ERET RANQUI L I DADENMEDI O DELPROCES O ART Í S T I CO.


F ES T I VALCRAS H

2013 DENOMI NACI ÓN:F L YER EMPRESA:CRAS H F ECHADECRACI ÓN:06/ 2013 SOF T WARE:PHOT OS HOP

DENOMI NACI ÓN:L ONA EMPRESA:CRAS H F ECHADECRACI ÓN:06/ 2013 SOF T WARE:PHOT OS HOP

DENOMI NACI ÓN:BOL ET O EMPRESA:CRAS H F ECHADECRACI ÓN:06/ 2013 SOF T WARE:PHOT OS HOP

L AI MAGEN DECRAS HT I ENECI ERT OSEL EMENT OSGRÁF I COSQUEL ECARACT ERI Z AN, ENT REL OSQUES EENCUENT RAN PL ECASDECOL ORESF RÍ OSCON T RANS PARENCI AS , T I POGRAF Í A “BI G NOODL E” ,Y ELF ONDO F OT OGRÁF I CO.ES T OSEL EMENT OSES T ÁN PRES ENT ES EN T ODOS L OS MAT ERI AL ES DES DE BOL ET OS ,L ONAS ,BANNERS ,F L YERS , PROMOSAUDI OVI S UAL ES ,ET C.


F OT OGRAF Í A

2013

DENOMI NACI ÓN:F OT OGRAF Í A EMPRESA:F REEL ANCE F ECHADECREACI ÓN:2/ 2013 SOF T WARE:PHOT OS HOP

L AF OT OGRAF Í AESDES UMAI MPORT ANCI APARAL OSF I NESPUBL I CI T ARI OSDEAL GUNA MARCA,EMPRES AO ANI VELI NDI VI DUALPARAMODEL OSQUEQUI ERENPROMOVERS E PORMEDI O DEUN “BOOK” .L A EDI CI ÓN DET ERMI NA EN GRAN MANERA ELRES UL T ADO F I NALDELMENS AJ E,L OSCOL ORES ,L AT I POGRAF Í A,L OSF I L T ROS ,VAN EN F UNCI ÓN DE L AI NT ENCI ÓNF OT OGRÁF I CA.

Portafolio Digital Fredy Sosa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you