Page 1

4

Lördag 15 september 2012

Kalmar

5

Lördag 15 september 2012

3

Dementa var själva på natten

AVTRYCK IVECKAN

lämna / ”En natt var jag natt bortavar i tr jag borta immar.” kritik förFår att kritik brutit mot Socialstyrelsens Oxhagshemmets tvingades personal tvingades lämna / ”En i treFår timmar.” för att ha brutit motriktlinjer. Socialstyrelsens riktlinjer.

BRA TRYCK.

Saluhallen Bremersons på Sveaplan etablerar sig sakta men säkert även som en trevlig musikscen. I går äntrade David Urwitz med band scenen, och fick med sig publiken direkt. FOTO: MATTIAS RUBIN

Kan tvingas granska KALMAR Kalmar kommun tänkte först inte granska

hur utdelningen av försörjningsstöd sköttes när den låg under invandrarservice, men har nu svängt. Dessutom kan kommunen bli tvingad. En Kalmarbo har nämligen klagat hos förvaltningsrätten, och vill att rätten ålägger kommunen att granska. Ärendet är inte avgjort ännu. Kalmar kommun ska först få yttra sig i ärendet, innan Förvaltningsrätten i Växjö fattar beslut.

Var är alla läkare? KALMAR LÄN Varför är det så svårt för landstinget att rekrytera läkare till hälsocentralerna? Den frågan ställer Folkpartiet i en motion till landstingsfullmäktige. Hyrläkare är en dyr lösning, och hälsocentralerna tappar i kontinuitet, menar partiet, som vill att landstinget ska analysera vilka de specifika orsakerna är till läkarbristen. När dessa är kända bör ett åtgärdsprogram skapas, för att minska läkarbristen i primärvården.

BLOGGAT KAFFETANTEN

”Språket är väl en verktygslåda och språket är en överrenskommelse. Om man vet hur man använder en hammare kan man väl gott få kamma håret och fila tånaglarna med den också. Poängen är att man vet vad hammaren egentligen är till för och inte egentligen tycker att det är en nagelsax. ” Läs mer på Joanna Góreckas blogg.

LÄS HELA INLÄGGET Gå in på: blogg.ostran.se

HALLÅ! » ANKI LAGERCRANTZ

SAMORDNARE FÖR UNGDOMSFRÅGOR I KALMAR, SOM VARIT MED OCH ORDNAT EN FÖRELÄSNING OM HUR KOMMUNEN KAN BLI BÄTTRE PÅ ATT MÖTA ENGAGERADE UNGDOMAR.

Hur ska Kalmar bli bättre? – Vi i Kalmar kommun behöver fortfarande bli bättre på att skapa utrymme där ungdomar kan vara med och påverka i politiken. Framöver ska vi prova en metod i något vi kallar ”Medborgarprojektet” där man ska kunna vara med och påverka via webben. Vi hoppas även på att kunna starta ett kontaktcenter som kan hjälpa nya invånare att hitta rätt i kommundjungeln. Hur var intresset från kommunens sida? – Jag upplevde det som att det finns en god uppslutning kring frågan. Jag hoppas att vi kan hitta

?

KALMAR När nattpersonalen på Oxhagshemmet i Kalmar sprang på larm lämnades de dementa ensamma. Kvar fanns svårt sjuka människor, vars rop på hjälp ingen kunde höra. – Vad som helst kunde ha hänt, säger Ulla. Eva, Karin och Ulla, undersköterskor på Oxhagshemmet i Kalmar, upplevde sin arbetssituation som allt mindre mänsklig. – Jag hade ansvar för en demensavdelning men tvingades lämna den hela tiden. En natt var jag borta i tre timmar. Det var så många andra som larmade och behövde hjälp, säger Eva. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska en avdelning med dementa alltid vara bemannad. – Det gick bara inte, säger Eva. Oxhagshemmets nattpersonal hade fått ansvar för ytterligare ett boende, Bärnstenen, som från den första juni var utan nattbemanning. De mådde dåligt över att de tvingades bryta mot Socialstyrelsens riktlinjer och larmade sin chef.

MOTION

Doktorn uppmanar allt fler att röra sig, genom att skriva ”motion” på receptet. 1 659 länsbor fick en sådan ordination förra året.

”GICK BARA INTE”. Tre undersköterskor på Oxhagshemmet berättar om hur de i perioder tvingades lämna de dementa ensamma på natten. FOTO: MATTIAS RUBIN – Vi fick som svar att det bara var riktlinjer som vi inte behövde följa, säger Karin. Personalen ville bjuda in Socialstyrelsen – men chefen vägrade. I stället skulle en annan chef se över demensbemanningen. – Det känns fruktansvärt att veta att någon kanske låg och ropade utan att få hjälp. Vad som helst kunde ha hänt, säger Ulla. Nu får Oxhagshemmet hård kritik. – Socialstyrelsen riktlinjer ska följas. Det är väldigt lätt att ta personal från demenssjuka då de inte kan reagera, säger Eleonor Wilhelmsson, ordförande för Demensföreningen i Kalmar.

Monica Antonsson, verksamhetschef för omsorgsförvaltningen i Kalmar, svarar: – Det är inte lag på att demensavdelningarna ska vara bemannade hela tiden. Att vara borta kortare stunder måste få vara okej. Ann-Britt Gustavsson, inspektör på Socialstyrelsen, vill inte uttala sig om det enskilda fallet. – Men man kan inte ha som rutin att lämna en demensavdelning under vissa tider, säger hon. I måndags fick boendet Bärnstenen tillbaka två nattanställda.

NEDGÅNG

Anrika Hammarstedts försattes i konkurs i veckan. Underbud för att få uppdrag i den nedåtgående konjunkturen är en av orsakerna. Att banken sa blankt nej en annan.

Fotnot: Eva, Karin och Ulla heter egentligen något annat. 44

Lördag88september september2012 2012 Lördag

HÖSTYRA!g av

55

Lördag88september september2012 2012 Lördag

rsäljnin r vår utfö Nu pågå LA uteväxter* AL

FREDRIK SAMUELSON BLOGGAT BLOGGAT

HUVUDETPÅ PÅAHONEN AHONEN IIHUVUDET

Sverigehar harvivireligionsfrihet religionsfrihetvilket vilketinnebär innebäratt attalla allahar har ”I”ISverige rätttill tillsin sinreligion religionoch ochsjälvklart självklarthar harmuslimer muslimerrätt rätttill till rätt enmoské moskélikaväl likavälsom somvivikristna kristnahar harrätt rätttill tillvåra vårakyrkor.” kyrkor.” en Läsmer merpå påMarkku MarkkuAhonens Ahonensblogg. blogg. Läs

RUTINERAT PAR.

LÄSHELA HELAINLÄGGET INLÄGGET LÄS

Arbetsmiljön ska utredas

Stefan lyckades få medoch Britt Idefelt var två av många som på onsdagen. ”Vi lemskap i höstens Kalmar Filmstudio med sex, sju år”, sa uppskattar kvalitetsfilm och har varit vet de efter sex, sju Stefan. Att man måste vara uti i tid ANDERSSON års filmtittande. FOTO: ODDBJÖRN

Gåininpå: på:blogg.ostran.se blogg.ostran.se Gå

ThomasTryggvesson, Tryggvesson,chef chef Thomas vidomsorgsförvaltningen. omsorgsförvaltningen. vid FOTO:KARIN KARINASMUNDSSON ASMUNDSSON FOTO:

Kommunen Kommunen skastarta starta ska utredning utredning

slutetav avjuli. juli.Männen, Männen,26 26och och27 27år årgamla, gamla,ska skaha hatatai islutet gitsig sigin inpå påköpcentret köpcentretgenom genomatt attbryta brytaupp uppen endörr. dörr. git Detog togsig sigsedan sedanin inpå påCafé CaféNilsson Nilssondär därde dehittade hittade De 500kronor kronori ikontanter. kontanter.De Deförsökte försökteäven ävenbryta brytaupp upp 500 ettkassaskåp, kassaskåp,vilket vilketde deinte intelyckades lyckadesmed. med. ett Männengreps grepsi isamband sambandmed medinbrottet. inbrottet.27-åringen 27-åringen Männen uppvisadebåde bådefalskt falsktkörkort körkortoch ochfalskt falsktid-kort, id-kort,för för uppvisade vilkethan hanockså ocksååtalas. åtalas. vilket

LINDÖTvå Tvåyngre yngremän mänmisshandlades misshandladesmed medbasebollbasebollLINDÖ

tränpå påLindö Lindösent sentpå påtorsdagskvällen. torsdagskvällen.Polisen Polisenfick fick trän kontaktmed medde detvå tvåvid vid23.20-tiden, 23.20-tiden,och ochde deberättade berättade kontakt dåatt attde dehade hadeattackerats attackeratsav aven enensam, ensam,för förmännen männen då okänd,gärningsman. gärningsman.Männen Männenfick fickuppsöka uppsökaläkare läkareför för okänd, vård. vård.

säger Monica Antonsson. Vad säger du om kritiken? – Vi har respekt för vad personalen säger och vi hjälper dem i ytterligare arbetsledning. Jag tycker HALLÅ! att vi gör insatser nu. Mia Lindgren vill inte kommentera kritiken.

Såldevaror varorsom sominte intefanns fanns Sålde KALMAR21-åringen 21-åringentog togbetalt betaltför förelektronikprylar elektronikprylar KALMAR

somhan haninte intehade hadeför föravsikt avsiktatt attleverera. leverera.Nu Nuåtalas åtalas som hanför förtvå tvåfall fallav avbedrägeri. bedrägeri.IIfebruari februarilade lademannen mannen han uttvå tvåannonser annonserpå påBlocket. Blocket.Det Detgällde gälldedels delsen enananut nonsom omtvå tvåmobiltelefoner, mobiltelefoner,dels delsen enom omflera fleraiPods. iPods. nons Ochsnart snarthade hadehan hanfått fåttnapp. napp.En Enkvinna kvinnabetalade betalade Och förskott55000 000kronor kronorför förtelefonerna telefonernamedan medanen enanani iförskott nankvinna kvinnabetalade betalade999 999kronor kronorför fören eniPod. iPod. nan Mennågra någravaror varoratt attleverera levererahade hadeinte inte21-åringen. 21-åringen. Men Mannenhar harerkänt erkänttill tillviss vissdel. del. Mannen

Tvingadesig sigin inpå påkrogtoalett krogtoalett Tvingade

4

gickin inpå påkrogtoaletkrogtoaletgick tenföljde följdemannen mannenefter efter ten ochträngde trängdesig sigin. in. och Händelsenutspelade utspelade Händelsen sigpå påKrögers Krögersi iapril. april. sig 20-åringenska skaha haföljt följt 20-åringen efterkvinnan kvinnandå dåhon honskulle skullegå gåpå på efter toaletten,trängt trängtsig sigin inoch ochhindrat hindrathenne hennefrån frånatt att toaletten, gågenom genomatt atttrycka tryckasin sinunderarm underarmmot mothennes henneshals. hals. gå Vaktersom somblev blevvarse varseom omvad vadsom somhänt häntkallade kalladepå på Vakter polisensom somgrep grepmannen, mannen,som somdå dåska skaha haförsökt försökt polisen slitasig sigloss. loss. slita Nuska ska20-åringen 20-åringenupp uppi irätten, rätten,åtalad åtaladför förofredanofredanNu deoch ochvåldsamt våldsamtmotstånd. motstånd.Själv Självförnekar förnekarhan. han.KvinKvinde nankräver kräver55000 000kronor kronori iskadestånd skadeståndför förkränkning. kränkning. nan

Kalmar

MISSA INTE

TIDIGARE ARTIKLAR

Vadska skadu du Vad görapå pånya nya göra jobbet? jobbet?

KÄNNERHOPPLÖSHET. HOPPLÖSHET.94-åriga 94-åriga”Anna” ”Anna” KÄNNER sägeratt atthon honinte inteorkar orkarkämpa kämpaför försina sinarättigrättigsäger heter.Nu Nugör görhennes hennesstyvdotter styvdotterdet detistället. istället. heter.

GUNNEL CARLS SON

? ?

FREDRIK SAMUELSON ? ?

ULFCARLSSON CARLSSON ULF

KALMAR KALMAR RullstolsbundnaAnna, Anna,94, 94, Rullstolsbundna intehjälp hjälptill tilltoalettoaletfifick ck inte tenpå påboendet. boendet.I Istället stället ten tvingadeshon honvänta väntai i45 45 tvingades minuter––och ochblev blevomomminuter beddatt attkissa kissai iblöjan. blöjan. bedd Detkänns kännsinte intevärt värtatt att ––Det leva,säger sägerhon. hon. leva, Senåtta åttaår årbor borAnna Annapå pådet det Sen kommunala trygghetsbotrygghetsbokommunala endetBärnstenen Bärnsteneni iKalmar. Kalmar. endet Honhar harreumatism reumatismoch ochsitsitHon teri irullstol. rullstol. ter

”Detkänns kännsovärdigt. ovärdigt.Det Det ”Det kännsinte intevärt värtatt attleva levaom om känns maninte intefår fårhjälp.” hjälp.” man 94-åriga”Anna” ”Anna”som sombor borpå påBärnstenen Bärnsteneni iKalmar. Kalmar. 94-åriga

Därförbehöver behöverhon honhjälp hjälp Därför attta tasig sigtill tilltoaletten. toaletten. att Men sedan sedan nattpersonattpersoMen nalen togs togs bort bort den den första första nalen junii iår årfår fårhon honvänta. vänta.När När juni

honlarmar larmargår gårsamtalet samtalettill till hon SOS Alarm Alarm i i Växjö, Växjö, som som SOS senskickar skickarut utpersonal personalsom som sen Kalmar.Det Detkan kandrödröfifinns nns i iKalmar. 45minuter. minuter. jaja45

Är du i Kalmars centrum i morgon vid lunchtid bra tillfälle att titta är det ett in i den nyrenoverad e domkyrkan. Klas Magnusson sjunger och spelar orgel och gitarr. En lurig slamkrypare på frågesport är i vilket landskap församling ligger, och Kalmar rätt svar är Uppland. däremot Kalmar domkyrkofö I vårt län finns rsamling.

kvinnan behöver behöver stöd stöd dygnet dygnet runt. runt. Styvdottern Styvdottern kräver kräver nu nu en en utredning. utredning. kvinnan

Annatvingas tvingasdärför därförsjälv själv Anna ta sig sig ur ur rullstolen rullstolen och och gå gå ta tilltoaletten toaletten––trots trotsatt atthon hon till lättkan kanramla. ramla. lätt

Blivitdeprimerad deprimerad Blivit Honminns minnsspeciellt speciellten ennatt natt Hon sommar när när personalen personalen i i sommar dröjde: dröjde: Jag frågade frågade varför varför de de –– Jag kom så så sent sent när när jag jag hade hade kom larmat.Då Dåsa sade deåt åtmig migatt att larmat. jag kunde kunde kissa kissa i i blöjan blöjan jag stället. Jag Jag blev blev så så ledsen ledsen i i stället.

ochkunde kundeinte intesova sovapå påhela hela och natten. natten. En gång gång ramlade ramlade hon hon så så En illa på på natten natten att att hon hon fifick illa ck körastill tillsjukhus. sjukhus. köras Honhade hadedå dålegat legatinne innepå på Hon toaletteni itvå tvåtimmar timmarinnan innan toaletten personalenkom. kom. personalen Jag behöver behöver hjälp hjälp från från –– Jag morgon till till kväll. kväll. Men Men jag jag morgon orkar inte inte ta ta strid, strid, säger säger orkar Anna. Anna. Anna tycker tycker att att vården vården Anna övrigt fungerar fungerar bra bra på på i i övrigt

Bärnstenen, personalen personalen är är Bärnstenen, braoch ochmaten matengod. god. bra Men hon hon är är förskräckt förskräckt Men övernattrutinerna. nattrutinerna. över Personalen har har sitt sitt –– Personalen schema och och kan kan inte inte göra göra schema såmycket. mycket.Det Dethär härkommer kommer så uppifrån,säger sägerhon. hon. uppifrån,

Det känns känns inte inte värt värt att att –– Det levaom omman maninte intefår fårhjälp. hjälp. leva Hennesstyvdotter styvdotterkräver kräver Hennes nu att att kommunen kommunen utreder utreder nu Annassituation. situation. Annas Jagvill villatt attfolk folkska skahöra höra ––Jag hur hon hon har har det det så så att att fler fler hur vågarberätta. berätta.Hon Honär ärsäkert säkert vågar inteensam. ensam. inte ”Kännsovärdigt” ovärdigt” ”Känns Honfortsätter: fortsätter: Hon Händelserna har har satt satt sina sina Händelserna Det här här får får inte inte hända, hända, –– Det detär ärhelt heltvidrigt. vidrigt. spår –– och och gjort gjort henne henne det spår deprimerad. deprimerad. Detkänns kännsovärdigt. ovärdigt. ––Det

Fotnot:Anna Annaheter heteregentligen egentligen Fotnot: någotannat. annat. något

FAKTA »»FAKTA

oddbjorn.andersson@ostran

Försökte

.se 0480-42 93 36

smita från polisen BÄRNSTENEN ETT TRYGGHETSBOENDE BÄRNSTENEN ––ETT TRYGGHETSBOENDE KALMAR Vid

upprepade tillfällen ska den 21-årige mannen Bärnstenen varha tidigare varit ett servicehusdit ditäldre äldremänmän■■ Bärnstenen var tidigare varit ett servicehus kört bil utan körkort. Nu åtalas han för fyra fall aven olovlig niskorflyttat flyttat efter en biståndsbedömning. niskor efter biståndsbedömning. körning, i april, maj, juni och juli. Vidjuni det sista Frånförsta första juniär ärhuset huset etttrygghetsboende, trygghetsboende, därdet det ■■ Från ett tillfället körde 21-åringendär en bil runt med bilfyllt endakravet kravet ärstulen attman man fyllt 70förfalskad år. enda är att 70 år. med registreringsskylt. en polispatrull upptäckte Då honom tryckte botten och försökte Källa:Kalmar Kalmar kommun Källa: kommun han gasen i komma undan genom både bil- och cykelvägar att köra på i centrala Kalmar. incidenten åtalas För den han på fyra punkter: grov olovlig TEXT körning, tillgrepp av fortskaffni FOTO TEXT FOTO ngsmedel, vårdslöshet i trafik samt FREDRIK HELEN FREDRIK HELEN märkesförf alskning.

SAMUELSON SAMUELSON

EDVALL EDVALL

helen.edvall@ostran.se helen.edvall@ostran.se Mer pensionspen gar trillar in

fredrik.samuelson@ostran.se fredrik.samuelson@ostran.se

Mejlfråga om matav

KALMAR

fall

Kalmar kommun har via mejl fått om varför det inte en fråga sorteras matavfall. Det förekommer i flera kommuner och tekniskt, säger mejlskriva är inte svårt att lösa ren. Det är märkligt kommun som annars att en är modern och miljömedv med bland annat eten, biogasdrivna bussar, gör mycket energi på grund av att matavfall av med så menar han. inte sorteras,

HALLÅ!

Betald utbildning för sjuksköterskor Gudrun Brunegård

– Det att

har gjort sjuksköterskor

säger Gudrun Brunegård. Istället får de finansiera den själva. Vårdförbundets beräkningar visar det kan innebära att en sjuksköterska måste jobba i 9 -19 år innan utbildningen lönar sig. – Då är det lätt att tappa motivationen, säger Gudrun Brunegård. Hon vill att landstinget ska se över om det behövs

Tisdag 11 september

FÖR

Hepatit C-smittad skvätte blod

Östran berättade

Hemlig protestlis ta – Det är så orättvist och ovärdigt och jag har varit så arg men jag börjar bli van. – Vi lever i underliga tider, allt förändras och blir sämre. Vi gamla är bara till besvär.

i lördags Kommunen har,enligt enligt Kommunen har, om Anna, 94, på det komhonom, extrapersonal honom, munala extrapersonal trygghetsboendet Elisabet visar påBärnstenen nattenför föriatt att klaraav av på natten klara upp en Kalmar. hemlig protestlista larm ochsitter fasta ibesök besök på larm och fasta på Anna mot rullstol och nattrutiner behöver hjälp att na. Tolv signatutrygghetsboenden. trygghetsboenden. ta sig till rer har skrivit på. toaletten. Vi har har tidigare tidigare erer–– Vi – Alla på boendet Men sen farenhet av att att det det ska ska farenhet av är övernattperson alen ens. Det togs bortsäger finns mycket mer den första fungera, säger Tryggvesfungera, Tryggvesjuni har att säga hon fått vänta i men jag vill inte son. son. 45 minuter. säga mer. Personal har gett Vadhänder händernu? nu? Vad henne Hon vill inte utmåla det att ”kissa i blöjan”. råperVi kommer kommer ha ha en en –– Vi sonalen som ansvariga. Nu vågar ytterligare särskild person, en en särsärsärskild person, en – Det finns många boende berätta om änglar nätterna skild resursutifrån, utifrån, som skild resurs som här bland personalen på Bärnstenen. men kör igång igång med med det det här här kör också några som säkert har nästaupprepade vecka. nästa vecka. haft det svårt och Hänt kommit gånger på FREDRIKSAMUELSON SAMUELSON FREDRIK

ostran.se

50 MINUTERS VÄNTAN. Det dröjde länge innan personalen kom för att hjälpa ”Elisabet” till toaletten.

Vaknade inte ens när brandkåren kom

Sally vanligtvis sover ”Det spelar ingen som helst roll att in en annons gott! En natt räcker för att jag ska lägga Går och lägger mig! på blocket! Natten som var: 22:35gallskriker. 00:4523:10- Har inte somnat. 23:30- Sally inte vet jag! Ungen skriker än, varför? Tänder, magknip, på mamma! 02:15- Sally har väckt Sid som nu skriker Åh tack, skjut mig!” Läs mer på Sofi Sjöströms blogg.

LÄS HELA INLÄGGET Gå in på: blogg.ostran.se

Erkänner misstag / Omsorgsnämnden ska se över de äldres behov på nytt.

2 041

Kommunens tvärvä Bärnstenen får nattpndning: ersonal

» JESSICA NESSMAR, SOM ÄR PROJEKTLEDA RE HOS RÄDDA BARNEN I KALMAR SOM UNDER HÖSTEN STARTAR PROJEKTET ELLEN FÖR TJEJER I ÅTTONDE KLASS.

”De äldre måste känna sig trygga”

KALMAR I sex månaders tid fick de två polismännen vänta på beskedet om att de inte hade smittats av Hepatit C. I slutet av juni 2011 kallades en polispatrull till Giraffens köpcentrum. En kraftigt berusad 62Fick vänthade årig man a i 45fallit och skurit Östra sig på enminu trasig ter på hjälp n 8 septe mber. flaska. De två poliserna, KALMAR en man och en kvinna, De tog bort nattpersonafann den blödande manlen på boendet Bärnstenen på toaletten. nen. Nu medger omsorgsHan ville dock inte ha nämndens politiker sitt någon polisassistans och misstag. för att hålla dem på av– Att få hjälp till toaletten stånd började han kasta i tid är en grundläggande med sina händer så att rättighet, säger Steve blod stänkte i ansiktet på Sjögren (S), nämndordföpoliserna. Kalmar rande. 10 000 i skadestånd Missförhållandena på Till polismännens lätttrygghetsboendet Bärnnad fick de efter ett halvstenen i Kalmar har skakat år besked om att de inte kommunen. hade smittats av den HeI måndags fick Bärnstepatit C-smitta som mannen tillbaka två anställda nen var fullt medveten på natten, i alla fall till årsom att han bär. skiftet. Nu har den nu 63-åri– Vi gjorde en missbege mannen dömts för dömning och måste titta på försök till grov missbehoven igen. – De äldre måste känna handel. Straffet blir två sig trygga, säger Steve Sjömånaders fängelse samt HALLÅ! gren (S), ordförande i omskyddstillsyn. sorgsnämnden. Till den mest utsatte Det var den första juni polismannen ska han som servicehuset Bärnstebetala ett skadestånd på nen gjordes om till trygg10 000 kronor. SIMON KARLSSON hetsboende, där de boende simon.karlsson@ostran.se bara behöver vara över 70 år. Nattpersonalen togs bort. I stället skulle nattpatruller komma direkt vid larm. Så blev det inte. personer färre har Östran kunde i stället avvapen i Kalmar län slöja missförhållanden: ✓ Rullstolsbundna fick i dag, jämfört med för vänta i 50 minuter på hjälp fem år sedan. I dag till toaletten. finns 22 516 personer ✓ En kvinna fick inte med vapenlicens, hjälp och orkade inte larvilket innebär att ma. var tionde länsbo har ✓ De äldre blev ombedlicens. Bara i Norrda att ”kissa i blöjan”. botten, Västerbotten, Jämtand och Dalarna är det tätare med jägare.

innan hon lyckas forma orden.

fel plats. Men – De sa att de skulle jag har komma förlåtit dem. ”alldeles strax” när jag larVad vill du säga made för att gå på till dem toaletten. som läser det här? Det tog 50 minuter, säger – Jag önskar bara Elisabet, en rullstolsbu att allt nden ska bli bra. kvinna i 80-årsålde rn. – Att kärleken ska Och det är inte komma enda tillbaka gången, menar hon. till vårt boende, vårt land. Vi behöver till – Det har hänt det, många mer än någonsin. gånger. Under en natt, för Fotnot: Elisabet heter inte så länge sen, fick hon egentligen något annat. hjälp två gånger till toaletten. Men tredje gången hon larmade kom ingen. TEXT Sen dess har hon slutat FREDRIK att larma. SAMUELSON – Jag orkar inte när jag fredrik.samuelson@ostra inte får någon hjälp, n.se Jag får kissa i blöjan i stället, ibland tre-fyra gånger per natt, sä- FOTO ger Elisabet. PEO Hennes ögon fylls av tå- LARSSON rar. Det tar flera sekunder peo.larsson@

BLOGGAT MAMMAN

5

HALLÅ!

» SOFI SJÖSTRÖM SOM ÄR

IGÅNG SOM NY BLOGGARE FÖR ÖSTRAN/NYHETERNA UNDERTEMAT ”MAMMAN” .

Du skriver inte bara om att vara mamma?

– Nej, det handlar om familjeliv

?

Och du kan vara rätt Birgitta inte Axelsson Ed- i rosenrött precis, om livet skriver – Jag ström (V) är mer osäker. Fick vänta i 45 minuter på hjälp Ja, jag kan vara vass sarkastisk. vara – Det villlite jag inte uttala utan gillar att om faktiskt, säger hon. Östran 8 september. i tonen. migFolke Fagerlund (KD) våläsare? det gargillar inte gedina ett svar. ”Vi gamla är bara till besvär”Men Folk – Finns på fler som stäl- jag uppskattar. beröm fåttdet – Jag har len så kommer det säkert Östran 11 september. skriver pricksäkert och jag skriver jag har sagt attupp efter det här, säger han är kul att höra. Det säga. ”Vi gjorde våga – Helt fruktansvärt att på andra boenden i Kalingen annan som bara. saker

?

man kan säga så. Att få hjälp till toaletten i tid är en grundläggande rättighet, säger Steve Sjögren.

Sällsynt företeelse Nämndledamoten Birgitta Kommunens(FP) tvärvändning: Nordlöw håller med: Bärnstenen får nattpersonal – Men jag vet att personalen inte alltid hinner fram. Verkligheten är nog sådan. Finns samma problem

mar? – Jag hoppas att det är en sällsynt företeelse men jag kan inte svara om det är så, säger Birgitta Nordlöw. – Jag har inte fått signaler på det heller, fortsätter Steve Sjögren. Inte heller ledamöterna Marika Danielsson (C) och Rolf Wahlberg (M) tror det.

Östran har förgäves försökt nå S-ledamöterna Lena Bromberg och Nura Mahmutagic. Jan Petersson (S) vill inte ge någon kommentar.

vara nattpersonal på Bärnstenen så finns det säkert några namn längst ner på beslutet som man säkert kan kontakta för att få klarhet. Att slösa pengar på ännu en utredning känns väl inte vettigt när så kompetenta personer redan fastslagit att Anna inte ska få hjälp innan dagen gryr. Det beslutet kom sig inte av sig självt. Mikael G

För jävligt! Lös problemen omedelbart - bums! Det har väl fungerat tidigare så då vet man hur man skall göra? Johannas morfar

ANDERSSON ODDBJÖRN en missbe-

TEXT

dömning och måste titta på behoven igen.”

fredrik.samuelson@ostran.se

Steve Sjögren, ordförande i omsorgsnämnden.

FREDRIK SAMUELSON

KOMMENTARER PÅ OSTRAN.SE OM DE ÄLDRES SITUATION PÅ BOENDET

Anställ era snåldjåpar Johan Persson ska ha sina arvoden. Istället kunde man anställt extra personal på alla boenden med trygga anställningar. Arbetslösheten skulle minskat, de äldre skulle haft det mycket bättre. Johan Persson kan gå över till alliansen. Samma skit. JFK

över huvud taget,

BÄRNSTENEN. Trygghetsboendet Bärnstenen i Kalmar Östrans avslöjande om missförhållanden. Nu har boendet tillfälligt livetavär. hur skakas fått tillbaka två anställda på natten. FOTO: HENRIK HALLBERG tuff?

trygghetsboende. Skäms, tusenfalt, ni som inte kan hushålla med skattemedel TILLSAMMANS med vad kunden betalar så att det blir en värdig boendemiljö. Holger2010

a på Bärnstenen. ”Det var bara en tidsfråga vågar tre anställda berätta om missförhållanden

KALMAR

?

Efter Östrans avslöjande någon värdering om missförhållanden i. Men på omsorgstagarnas Bärnstenen, får boendet trygghet måste gå först, tillbaka två anställda säger Mia på Lindgren. natten. Visste du om att – Jag beklagar det persointräfnal sagt att boende fade, säger Mia Lindgren, skulle kissa i blöjan? enhetschef för nattpersoMia Lindgren, enhetschef – Det kom till . nalen. min kännedom först i slutet på Redan på måndagen beslu- allt som förra veckan. Det tade personalen är aldrig på trygg- Lindgren. hänt, säger Mia acceptabelt att bemöta en hetsboendet Bärnstenen person på det sättet, att Det var den första vidta åtgärder. säger juni Lindgren. som Bärnstenen Nu får boendet förlorade två an- sina två Vad vill du säga ställda på natten. nattanställda. till de Var det ett misslyck- drabbade? – I alla fall fram till års- ande – Jag beklagar å att ta bort nattperskiftet. det djupaste och tar det sonalen? på största – Samtidigt får vi utreda BEKLAGAR. Enhetschef allvar. – Det kan jag inte Mia lägga Lindgren tar kritiken FREDRIK SAMUELSO på största N allvar.

”Omsorgstagarnas trygghet går först.”

KALMAR Äldreteamet på geriatriska kliniken på länssjukhuset togs bort i våras när projektpengarna tog slut. Sveriges pensionärsförbund, SPF, är oroliga för att den lyckade satsningen försvinner. – Det är bekymmersamt för den äldre befolkningen om man inte skjuter till pengar till den här verksamheten, DANIEL ODÉN

KOMMENTARER PÅ OSTRAN.SE OM DE ÄLDRES SITUATION att Bärnstenen blev tryggPÅ BOENDET heller. Skulle inte hetsboende

Kalmar kommun år 2012 Utredning ska startas och krissamtal ska inledas. Vad är detta för tjaffseri ni lägger tid och pengar på. Se för hellskotta till att de äldre blir väl omhändertagna och kan leva värdigt och i trygghet den tid de har kvar. Har politikerlönerna och tjänstemannalönerna inom kommunen blivit så kostsamt att de äldre ska behöva lida. ( JFK) Personalneddragnin gar

, vilken trygghet det blev!! Personal har flaggat för att de inte kan ge den hjälp och omsorg som vårdtagarna behöver, tyvärr har det tagits emot med kalla handen. Nu får det vara slut på neddragningar, vi i Kalmar kommun måste arbeta för att ge våra äldre ett värdigt liv. (Trygghet?)

En som varit i den hårda skolan! Märkligt att kommunen inte vet om detta. Har varit så i minst 10 år. Mottot har ju varit att personalen löser allt annars är dom lata. Den palliativa vården har inte fungerat

tro att kommuncheferna vill vara själva dom sista dygnen som dom har kvar i livet. Hur länge till ska detta fortgå? (F.d. USK)

Utredning? Man blir rasande över att läsa sånt här. Anna har jobbat och slitit i ett helt liv och sedan behandlas hon såhär. Alla med lite vanligt sunt bonnförnuf t begriper ju att det måste finnas nattperson al på ett ”trygghetsboende”. Ska det vara så svårt att begripa det? (Dr Gaukler D.Y)

får hoppas att man slipper hamna på hemmet. skäms! (cs)

Perspektiv Jag tycker ändå

inte att 45 minuter låter som speciellt lång tid. Snarare rätt snabbt. Blöjan finns ju faktiskt till av en anledning också. (P)

Cyniskt : P - tänk till lite! Blöjan är till för olyckshändelser med anledning av t ex att den äldre inte själv noterar sin kissnödighe t, eller inte alltid kan kontrollera blåsan. Att annat är inhumant och därför ovärdigt! (Carina Agrell) Samma skit överallt!

Det är tragiskt att läsa detta, men tyvärr är det så överallt! Inte bara i Kalmar, tyvärr! Har själv jobbat inom vården men sa upp mig då jag inte ville vara delaktig i deras sätt att jobba. (Johnny)

Man blir både ledsen, rädd och förbannad ! Jag blir helt gråtfärdig när jag läser om den gamla damen i dagens artikel. Det är helt oacceptabe lt att det ska vara så i ett land som Sverige!!! Jag blir förbannad, men också rädd. Är det meningen att min mamma ska behandlas så en dag? (Emma, Nybro)

terapeut, en sjuksköterska och en farmaceut som tar emot de äldre på sjukhuset och ser till hela människan. – Det förstärker livskvalitén, säger Lars Hamrin, vice ordförande. Tyvärr anser jag att detta är en konsekvens av de personalindragningar som gjordes i samband med

Fy fan Värdigt åldrande?

man

Svårt att hitta läkare När pengarna från staten tog slut kunde landstinget bidra med lite mer pengar. De användes till att be-

HÖR AV DIG TILL OSS!

Är du drabbad? Eller någon i din närhet? Tveka inte att ta kontakt med oss! Mejla Fredrik Samuelson eller ring nyhetschef Hans Hedenmalm.

Vadå utreda? Frågan har väl redan utretts? Någonstans finns det garanterat ett dokument där det fastslogs att nattpersonalen skulle bort. Av detta dokument torde även underlaget för detta beslut framgå. Om det ändå råder oklarheter om varför det inte ska

Trött nattpersonal Så blir konsekvensen när Bärnstenens nattpersonal är borttagen och personalen på Oxhagshemmet ska springa över till Bärnstenen. Springande USKA

Politiker bli aldrig sjuka eller gamla De tänker bara på makt och pengar till sig själva. Äldrevården blir bara sämre och sämre på ”skrytbyggenas” bekostnad. snart gammal

Trygg... Trygghetsboende innebär det inte att man ska känna sig trygg, 24 timmar om dygnet??? Det är inte gratis att bo på

Kalmar valde fel broms Inför valet 2010 fanns det ett parti som hade en ”reklamfilm” om 2 stycken olika bromsar. Kalmar kommun verkar ha valt den politiskt korrekta bromsen. Nu ser vi hur illa det valet blev för Anna. Fy sjutton att en gammal människa ska behöva sluta sin sista tid på detta sätt. Torsten H

Mejla:

fredrik.samuelson@ostran. se

”Förstärker livskvalitén.” Ring:

0480-42 93 10

Lars Hamrin, vice ordförande Kalmar SPF

till att det lades ner var ock-

bild. FOTO: MATTIAS RUBIN

Kalmar

Kommunen ska starta utredning

att vi inte skulle fixa det.”

/ ”Eva” undersköterska: ”Vi sa Personalen känner sig överkördfick vänta i 50 minu- förvaltningen, säger sig inte

nattpersonal. – Vi sa att vi inte skulle fixa det, att det bara var en tidsfråga innan något skulle hända, säger Eva, undersköterska på Oxhagshemmet, som ligger bredvid Bärnstenen. – Våra chefer lovade dyrt

stenen ter på hjälp till toaletten – och blev ombedda att ”kissa i blöjan”. – Om någon har sagt att Prioritera ner de skulle kissa i blöjan så är Bärnstenen Servicehuset förkastligt, säger Karin. skulle bli ett trygghets- det Kollega Eva håller med. boende med vanlig hem– Jag har svårt att tro att togs juni första Den tjänst. av oss skulle strunta de två nattanställda bort. någon ta larm, säger hon. I stället anställdes en extra i att på Oxhagshemmet. oväntat Plötsligt skulle de sju Inte tre riktar skarp kritik nattanställda på Oxhags- Alla Mia Lindgren, enhetshemmet också ansvara för mot på Oxhagshemmet. Bärnstenen, totalt drygt 100 chef – Hon skyller det här på personer. men vi varnade ju för – Vi blev tillsagda att oss det skulle bli så här. Vi prioritera ner Bärnstenen. att oss helt överkörda, Samtidigt försökte vi ta känner Karin. alla i turordning, men det säger Mia Lindgren vill inte ge var omöjligt att hinna med kommentarer. alla, säger undersköterskan några Monica Antonsson, verkKarin. på omsorgssamhetschef Bärnpå Rullstolsbundna

och heligt att det skulle fungera, säger kollegan Ulla.

känna till att personalen varnat för konsekvenserna. – Vi hade diskussioner innan beslutet togs men jag hörde inte att de sa ifrån, säger hon. Karin suckar när hon hör

det. – Vad ska man säga? Det kommer inte oväntat.

HÖR AV DIG TILL OSS!

TIDIGARE ARTIKLAR OM BÄRNSTENEN

Fick vänta i 45 minuter på hjälp är” till besv la är bara ”Vi gam

HALLÅ!

? ?

Kalmar

MISSA INTE

Kalmar

Fotnot: Eva, Ulla och Karin

heter egentligen något annat.

”De äldre måste känna sig trygga”

Är du drabbad? Eller någon i din närhet? Tveka inte att ta kontakt med oss! Mejla Fredrik Samuelson eller ring nyhetschef Hans Hedenmalm.

I Östran den 8, 11, 12 och 13 september TEXT

FREDRIK SAMUELSON

HÖR AV DIG TILL OSS!

fredrik.samuelson@ostran.se

FOTO

MATTIAS RUBIN mattias.rubin@ostran.se

HÖR AV DIG TILL OSS!

SPF är oroade över äldreteamet Kan du förklara vad Ellen är?

– Det är ett projekt där tjejer i årskurs trycka sina tankar 8 får utoch värderingar fritt. De träffar tillsammans två samtalsledare och får ta plats och bli lyssnade på. Det låter dem bygga upp sin egen självkänsla. Projektet har funnits i Sverige sedan 2001 och har äntligen kommit till Kalmar. När kommer Ellen grupperna börja träffas? – Det är inte klart riktigt än, vi håller rekrytera samtalsled på att are. Men så snart som möjligt under hösttermin en hoppas vi kunna börja med träffarna. Går det bra hoppas vi kunna motsvarande projekt starta ett Allan för killar. Det intresset ser ut. beror på hur

SMEDBY Grannarna hörde rökvarnaren som tjöt men ingen öppnade. Inte heller när brandkåren kom öppnade någon, så brandmännen fick slå ut en ruta för att ta sig in i marklägenheten i flerfamiljshuset. Där inne stod en kastrull och torrkokade på spisen. Den boende hade somnat. Även om allt nu slutade bra är torrkokning farligt, enligt brandkåren. Det finns nämligen risk att fett i spisfläkten fattar eld, och leder till en fullt utvecklad brand.

skulle hända”, säger ”Eva”, till höger i

innan något

De slog larm om situationen

PERSONALENS BERÄTTELSE. Nu

KALMAR – Vi varnade för att det skulle bli så här. Nu väljer tre anställda att tala ut om missförhållandena på boendet Bärnstenen – och om chefernas beslut att dra in nattpersonalen. BärnTrygghetsboendet stenen i Kalmar skakas av Östrans avslöjande om missförhållanden. Nu vågar tre anställda de för kampen om berätta äldre, som lämnades utan

Gäller alla prydnadsträd, sortimentsperenner, klätterväxter. Rabatten gäller på ordinarie priser.

5 4

Är du drabbad? Eller någon i din närhet? Tveka inte att ta kontakt med oss! Mejla Fredrik Samuelson eller ring nyhetschef Hans Hedenmalm. Mejla:

fredrik.samuelson@ostran.se

Ring:

0480-42 93 10

– De grupperna som växer in i ålderdomen kommer med all sannolikhet ha andra krav. 40-talisterna kommer inte att gå med på att skjutsas runt, säger Sven-Erik. – Tyvärr kan det bli så här när staten ger pengar för ett år, då är det tufft att fortsätta. Men den geriatriska kliniken finns kvar och ger bra vård till de äldre, säger

HALLÅ!

: vändning ens tvär personal Kommun 2 041 en får natt Bärnsten

Mejla:

fredrik.samuelson@ostran.se

Ring:

I Östran den 8, 11 och 12 september

0480-42 93 10

Plantera nu och njut i vår!

FÖR

FELTÄNK

Att som äldre få gå på toaletten på trygghets6 Bärnstenen i boendet 200… 30% rabatt Kalmar kan vara svårt. Nattpersonalen togs nämligen bort, men har 2 nu återinsatts sedan Öst50% 70… rabatt ran uppmärksammade problemen.

HÖSTLJUNG exemplar! Ljung. Blanda fritt av fina kraftiga Calluna vulgaris i 10,5 cm kruka. Erica gracillis i 11 cm kruka. (Ord. pris 39,90/st)

Onsdag 12 september 2012

Kalmar

2012

Ovärdigt / ”Elisa bet” �år inte hjälp när hon behöv er den.

Om det det finns finns saker saker som som Om måste justeras, justeras, säger säger måste Thomas Tryggvesson, Tryggvesson, Thomas omsorgsförvaltningsomsorgsförvaltningschefi iKalmar. Kalmar. chef KALMAR Hur allvarligtär ärdet det Hur allvarligt här?Elisabet behövde hjälp till här? på boendet Situationen som bebe-men ––toaletten Situationen som fick vänta i 50 minuter. skrivits är inte inte acceptaacceptaskrivits är Tredje gången hon blev bel.Det Detska skavara varamycket mycket bel. nödig kom ingen. Nu orkar speciella omständigheter speciella omständigheter hon inte larma. om–det det dröjer 45minuter minuter om 45 Jagdröjer får kissa i blöjan tills personal kommer tills personal kommer i stället, säger hon. vidlarm, larm,säger sägerhan. han. vid

Är du trädgårdsin tresserad får du passa på att träffa kvinnan med landets grönaste fingrar på Kolbodagården på torsdag. En perfekt upptakt för höstsäsong inträde är det också. en. Gratis

Trygghetsboendet Bärnstenen Bärnstenen utan utan nattpersonal nattpersonal // 94-åriga 94-åriga Trygghetsboendet

Jagkommer kommeri iförsta första ––Jag handatt attvara varaett ettstöd stödför förförhandlingsavdelningarna förhandlingsavdelningarna hand påvåra våranio niokontorsorter. kontorsorter. på Dujobbar jobbarjujuredan redanpå påFastighetsägareföreningen. Fastighetsägareföreningen. Du Vadblir blirstörsta störstaskillnaden skillnadenmot motjobbet jobbeti idag? dag? Vad Jagfår fårhela helalandet landetsom somarbetsfält. arbetsfält.IIdag daghandlar handlar ––Jag detmest mestom omKalmar Kalmarlän. län. det Dublir blirjujulite liteav avkändis kändisnär närdu dustrandade strandadehyresförhyresförDu handlingarnaför för55500 500lägenheter lägenheteri iKalmar. Kalmar.Hur Hur handlingarna hardu dumärkt märktav avdet? det? har Dethar harinte intevarit varitså såmycket mycketkändisskap. kändisskap.StrandStrand––Det ningenhandlade handlademest mestom ommycket mycketjobb. jobb.Och Ochsedan sedan ningen lyckadesvi viju junå nåen enöverenskommelse. överenskommelse.Det Detvar varbra. bra. lyckades

6

Mest känt är datumet för Trade center och Pentagonattackerna i USA mot World Det faktum faktum att att en en –– Det 2001. Alla minns var dagen. Inte bara USA de var den var i chock, resten anhörig tar tar upp upp detta detta av världen undrade anhörig vad som hände. Två år senare, på samma gör att att vi vi måste måste underundergör datum, avled politikern Anna Lindh, som då var Sveriges söka vad vad som som har har hänt. hänt. utrikesminister.. söka

KALMAR

Färre operationer Under sommaren har det varit brist på operationsoch a n e s te s i s j u k s k ö te rs ko r och det har gjort att operationerna blivit färre. Landstinget har en pott för vidareutbildning

5

100…

procent färre lingen lediga jobb anmäldes till Arbetsförmed samma månad i länet i augusti, jämfört med samma period 2011. Arbetslösheten har under stigit från 7,4 till 8,2 procent.

ThomasTryggvesson Tryggvesson Thomas

MBER I DAG

Fick vänta i 45 minuter på hjälp

BLIRNY NYBITRÄDANDE BITRÄDANDE BLIR AFFÄRSVERKSAMHETSCHEF AFFÄRSVERKSAMHETSCHEF HOSFASTIGHETSÄGARNA. FASTIGHETSÄGARNA. HOS

”Då är det lätt att tappa motivation.”

barrväxter i Gäller alla stora perenner i blom, kruka, trädgårdsrosor, häckväxter. Rabatten gäller på ordinarie priser.

20

”Vi gamla är bara till besvär”

Med Oddbjörn Andersson

DET ÄR 11 SEPTE

På årets första mun fått 4,5 miljoner månader har Kalmar komkronor mer i sin pensionsfond. Det är Kalmar läns pensionsförvaltnings som i en redovisnin g berättar att kapitalet AB (KLP) positivt hittills i utvecklats år. Marknadsvärdet på kommunens insättningar i KP-portföl jen är nu 74,4 miljoner nor. Totalt har kommunen krosedan 1996 satt in joner kronor. 40 50 milmiljoner 32 miljoner i obligatione av kapitalet finns i aktier, r, resten i likviditet.

Segerberg vill hon ha svar på hur landstinget tänker i frågan.

som sparkat sönder en ruta på Pressbyrån. hur en Sent den 22 oktober 2011 ser ett vittne Pressbyrån på man slår näven genom en ruta på s som snart kan Stationsgatan. Polis uppmärksamma säger sig 21-åringen lokalisera gärningsmannen. Själv Nu har han dömts inte minnas något av händelsen. dagsböter och 2 153 för skadegörelse. 3 500 kronor i lyder straffet. kronor i skadestånd till Pressbyrån

”Situatio”SituatioTisdag 11 september 2012 nensom som nen beskrivitsär är beskrivits inteaccepaccepinte tabel.” tabel.”

LUNCHMUSIK

LARSSTJERNFELT STJERNFELT, SOM , SOM »»LARS

fredrik.samuelson@ostran.se

KALMAR Drygt 5 600 kronor

HÅRD KRITIK. Oxhagshemmet lämnade stundtals lämnade stundtals sina demensavdelningar - och bröt mot Socialstyrelsens riktlinjer. FOTO: PEO LARSSON sina demensavdelningar obemannadeobemannade - och bröt mot Socialstyrelsens riktlinjer. FOTO: PEO LARSSON

KALMARNär Närkvinnan kvinnan KALMAR

70% rabatt

50% rabatt

ruta Dyrt att sparka sönder kostar det en 21-åring

KALMAR KALMAR Annasberättelse berättelsefår får Annas konsekvenser. konsekvenser. Nuska skatrygghetsbotrygghetsboNu endetBärnstenen Bärnstenen endet utredas. utredas. Vimåste måstese sehur hur ––Vi nattrutinernafungerar, fungerar, nattrutinerna sägerThomas ThomasTryggvesTryggvessäger son,omsorgsförvaltomsorgsförvaltson, ningschefi iKalmar. Kalmar. ningschef Annas berättelse berättelse om om Annas misstänkta missförhålmissförhålmisstänkta landen på på trygghetstrygghetslanden boendet Bärnstenen Bärnstenen i i boendet Kalmar väcker väcker starka starka Kalmar reaktioner. reaktioner. torsdags samlades samlades II torsdags personalen på på boendet boendet personalen förkrissamtal. krissamtal. för Samtidigtstartar startarkomkomSamtidigt munen en en utredning utredning för för munen att se se hur hur nattrutinerna nattrutinerna att fungerar. fungerar.

Misshandladmed medbasebollträ basebollträ Misshandlad

KALMAR Det är redan brist på specialsjuksköterskor i Kalmar län och värre kommer det att bli. Men en sjuksköterska som vill vidareutbilda sig kan tvingas ta lån för att finansiera sina studier. När Gudrun Brunegård (KD) fick signaler om att landstingets utbildningsbidrag för

bra tid September-oktober är en riktigt kommer så står för plantering. När våren sedan och får ett bra växterna på rätt plats från början ett enormt försprång. I våra butiker har vi blommande sortiment med lökar, häckväxter, du kan göra perenner, buskar och träd som riktiga fynd på. Fråga gärna våra trädgårdsmästare om råd.

Kalmar

KALMARTvå Tvåmän mänåtalas åtalasför förett ettinbrott inbrottpå påBaronen Baronen KALMAR

chef vid omsorgsförvaltningen. Mia Lindgren, enhetschef på Oxhagshemmet, har kritiserats för att inte vara delaktig i nattpersonalens arbete. – Jag tänker inte gå in och kommentera enhetschefen just nu. Hon har väldigt många medarbetare och behöver få lite avlastning,

Bästa tid för plantering är nu!

Kalmar

Brötsig sigin inpå påBaronen Baronen Bröt

KALMAR Nattpersonalen på Oxhagshemmet har öppet gått ut och kritiserat sin chef. Nu ska arbetsmiljön ses över. – Jag har tillsatt en chef på halvtid som ska se hur nattarbetet ser ut för personalen, säger Monica Antonsson, verksamhets-

5

Torsdag 13 september 2012 Torsdag 13 september 2012

4

HÖSTLÖKAR för 4. Köp 5 förpackningar men betala Nu finns även nyheterna i butik. Från 29,90/st.

FÖR

ALLA HANDREDSKAP 30% RABATT Gäller ej maskiner.

Blanda valfritt mellan 6 olika säckar. Dressjord, planteringsjord, barkmylla, täckbark och naturgödslad Planteringsjord. (Ord. pris 49,90/st)

FÖR

SVENSK ODLAD

CYKLAMEN ute i urna. i 12cm kruka. Fin både inne eller 59,90/st) Finns i flera fina färger. (Ord. pris

Öppettider:* Vardagar 10–19 Söndag 10–17

* Se plantagen.se för avvikande öppettider

* Ej ljung, hebe och andra samplanteringsväxter. Erbjudandet gäller t.o.m 16/9 dock så långt lagret räcker. Lokala avvikelser kan förekomma.

UTOMHUSKRUKOR Rabatten gäller på ordinarie priser.

ODDBJÖRN ANDERSSON

Följ oss på Facebook

www.plantagen.se

oddbjorn.andersson@ostran.se

Fredrik Samuelson: Granskning del 5 - De äldre på trygghetsboendet Bärnstenen  

Från Östran/Nyheterna, 15 september 2012. Granskning del 5 - De äldre på trygghetsboendet Bärnstenen i Kalmar. Författare: Fredrik Samuelso...

Fredrik Samuelson: Granskning del 5 - De äldre på trygghetsboendet Bärnstenen  

Från Östran/Nyheterna, 15 september 2012. Granskning del 5 - De äldre på trygghetsboendet Bärnstenen i Kalmar. Författare: Fredrik Samuelso...

Advertisement