Page 1

THI NKBI G,THI NKAMERI CAN SPONSORDOSSI ER


Geacht ekandi daatsponsor , GATO i seenor gani sat i edi ei n Genthetl ev enwer di nger oepen doordr i ej ongeent housi ast el i ngeni nhetj aar2011.Al l edr i e hebbenwi jel koponz eei gen mani ereenbepaal deaf fi ni t ei tdi e bel angr i j kwasbi jhetont st aan v anonz eor gani sat i e&dev er der eont wi kkel i ngv anni euwe par t yconcept s.Recentgedr opt i nhetecht est udent enl ev eni sde behoef t eont st aanom eenkwal i t at i ev ef ui ft eor gani ser en.Daar wi jdoordej ar enheenmer ken dathetaanbodv angoedui t gev oer deenor gi nel eev ent sni et meerv oor r adi gi s,wi l l enwi jdaar opeenor i gi nel emani ereenv er ander i ngi nbr engen.Echt er :hi er z i j nwedanmetBet aHous e.

GATO

Hetui t gangspuntv anonz eor gani sat i ei som deBel gi sche j eugddenachtv anhunl ev ent e bez or gen.Wi jpr ober enhen t egemoett ekomendoori et sop hunagendat epl aat senwaarz e wekenopv oor handz ul l ennaar t oev er l angen.Hoei sheti n" t he USA" ?" How dot heypar t y ?"Al l e best anddel env aneenAmer i kaansepar t yz ul l enaanwez i g z i j n,al l eenz ul l enz edez ekunnen bel ev eni neenv er t r ouwdeen bescher mendeomgev i ng. Gat oheef tt otdoeldej eugdt e v er eni genent ev er makendoor o. a.ev enement ent eor gani ser en.De“ Bet aHouse”par t y wor dtdi tj aarv oordeeer st e keergeor gani seer d.I neer st e pl aat swi l l enwemeerkwal i t a t i ev eenor gi nel eact i v i t ei t enaan

THI NKBI G,THI NKAMERI CAN

t ebi edendooronshar dewer k encr eat i v i t ei t .MetBet aHouse v er wez enl i j kenwedi tdoorde cl ubv ol l edi gom t ev or meni n eenhui s.Al t hanspr ober enwe def eest ganger shetgev oelv an eenhousepar t yt egev end. m. v dez al enom t ev or meni necht e del env anhethui s.Zowor dtde ‘ mai nr oom’bv .omgev or mdi n eenwoonkamer / keuken.


PARTNER SPONSOR

/ /Communi cat i e( fl y er s,ni euwsbr i ef ,Facebook)/ /2 VI Pt i cket s/ /Publ i beamer1/ 3/ /Facebook& Di gi t al eui t nodi gi ngen €250, -


SI LVER SPONSOR

/ /Communi cat i e( af fi che,fl y er ,ni euwsbr i ef )/ /4VI Pt i cket s/ / Wal l off ame( gr ootl ogo)/ /Publ i beamer1/ 2/ /Mai l i ng:27000 adr essenv i aCul t ur eCl ub/ /Facebookendi gi t al eui t nodi gi ng €350, -


GOLD SPONSOR

/ /Communi cat i e( af fi che,fl y er ,ni euwsbr i ef )/ /10VI Pt i cket s/ / Excl usi v eVI Pr ui mt e/ /1fl esGr eyGoose/ /Wal l off ame( gr oot l ogo)/ /Publ i beamer1/ 1/ /Mai l i ng27000adr essenv i aCul t ur eCl ub/ /Facebookendi gi t al eui t nodi gi ngen €500, -


PREMI UM SPONSOR / /Opal l ecommuni cat i e( af fiche,flyer ,t i cket s,ni euwsbr i ef ) / /Bet aHousepower edby… opAf fiche/ /Pr omofil m/ /10VI P-t i cket s/ /Excl usi veVI Pr ui mt e/ /1Fl esGr eyGoose/ / Excl usi vesponsorl abel sonbot t l es( VI Pz one)/ /Wal loff ame( gr ootl ogo)/ /Publ i beamer1/ 1/ /Mai l i ng27000adr essenvi aCC/ /Facebookendi gi t al eui t nodi gi ng €1250, -


GATO

THI NKBI G,THI NKAMERI CAN

BETA HOUSE  

BETA HOUSE @ CULTURE CLUB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you