Page 1

NYHEDSBREV INDEKS

Nyhedsbrev 16 // 2012

SIDE 2

SPORTSFISKERE TIL MØDE MED DYREETISK RÅD FLERE ULOVLIGE GARN OG RUSER INDEKS

SIDE 3

K ÆRE L ANDBRUGSKOMMISSION: GENSK AB DE GODE VANDL ØB OG SØER NY RAPPORT: HAVETS NATUR ER ØDEL AGT INDEKS

SIDE 4

VANDTOPMØDE: FEM NYE VANDVEJE MEDHOLD I KL AGE OVER FORSINKELSE AF VANDPL ANER SPORTSFISKERFORBUNDET FÅR MEDHOLD I 8 ÅR GAMMEL MILJØSAG INDEKS

SIDE 5

LOG IND OG VIND EN L ÆKKER GEOFF ANDERSON FISKEJAKKE LYSTFISKERENS LOMMEBOG 2013 ER PÅ GADEN GRATIS NYHEDSBANNER TIL FORENINGENS HJEMMESIDE INDEKS

SIDE 6

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND I MEDIERNE

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider. Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


S PORTSFISKERE TIL MØDE MED DYREETISK RÅD

Dyrevelfærd for fiskene er på programmet, når Danmarks Sportsfiskerforbund mødes med Det Dyreetiske Råd i slutningen af december. Rådet vil gerne høre sportsfiskerne om deres erfaringer omkring dyreetiske problemer i de forskellige former for sportsfiskeri, og om de tiltag der gøres for at begrænse problemer. På mødet er Kaare M. Ebert, biolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund, inviteret til at fortælle om den bedste håndtering, hvis fisken skal genudsættes. Derudover kommer Jesper Mogensen, professor ved Institut for Psykologi på KU og leder af Unit for Cognitive Neuroscience, og fortæller om fisks evne til at føle smerte. På mødet deltager også Verner W. Hansen, der formand for Danmarks Sportsfiskerforbund. Han fortæller, at Danmarks Sportsfiskerforbund gennem årene har bidraget med flere etiske anbefalinger omkring genudsætning, håndtering af fisk samt korrekte og etisk forsvarlige fiskemetoder. – Vi er glade for invitationen, så vi kan bidrage til en bedre forståelse omkring de dyreetiske aspekter ved vores hobby. I Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder vi nemlig for, at sportsfiskeriet udføres på en korrekt etisk måde, der sikrer, at fiskene ikke lider unødig overlast, siger Verner W Hansen. På mødet deltager også repræsentanter fra Ferskvandsfiskeriforeningen, Dansk Havfiskerforbund, Federation of Fly Fishers Denmark og Fiskeringen. Det Dyreetiske Råd’s opgave er, ifølge dyreværnslovens §25, ud fra en etisk vurdering at følge udviklingen inden for dyreværn. Rådet gennemgår løbende en række forskellige områder omkring dyrevelfærd, og kan enten på eget initiativ eller på Fødevareministerens begæring afgive udtalelser om dyreværn.

FLERE ULOVLIGE GARN OG RUSER

Fiskerikontrollen har lavet en foreløbig status per 1. september over, hvordan det ser ud med lystfiskernes og fritidsfiskernes ulovligheder ved fiskevandet. Kontrollen har gennemført op imod 20 % flere inspektionsture i forhold til samme dato i 2102. Det har resulteret i, at flere fritidsfiskere samt garn og ruser er kontrolleret, mens der har været en mindre nedgang i antallet af lystfiskere, der er blevet tjekket. Antallet af overtrædelser med garn og ruser er steget med næsten 25 %, og kontrollen har taget mere end 1600 redskaber i bevaring mod knapt 1400 året før. Cirka 30 % af lovbryderne har mærket deres redskaber med navn og fiskerinummer, mens 70 % har undladt at gøre det. Antallet af lovbrud og det faktum, at en så stor del af lovbryderne fisker uden navn på redskaberne, bekymrer Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund. - Ulovlighederne ligger på et alt for højt niveau, og meget tyder på, at en stor del af tyvfiskerne gør det helt bevidst og med det formål at sælge fiskene sort. Det viser, at de nuværende bødestørrelser slet ikke har den ønskede præventive effekt, og det skal der gøres ved, siger Verner W. Hansen. I den nærmeste fremtid bliver der i regi af Fødevareministeriet nedsat et udvalg, som skal beskæftige sig med fremtidens rekreative fiskeri. Her vil Danmarks Sportsfiskerforbund blandt andet arbejde for, at der strammes op på sanktionsmulighederne.

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


K ÆRE L ANDBRUGSKOMMISSION: GENSK AB DE GODE VANDL ØB OG SØER

Danmarks Sportsfiskerforbund gav sidst i oktober Landbrugskommissionen sit bud på, hvordan fremtidens landbrug bør se ud. Budskabet var kort og præcist: Genskab de gode vandløb og søer. Landbrugskommissionen skal i foråret 2013 give sit bud på, hvordan naturen kan hjælpes samtidig med, at det ikke får en negativ påvirkning på landbrugets muligheder for at udvikle sig. På mødet, hvor formand Verner W. Hansen, miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen og biolog Kaare Manniche Ebert deltog for Danmarks Sportsfiskerforbund, fremlagde de forbundets politik, der både sikrer naturgrundlaget og erhvervsinteresser, og som vil kunne gøre vandmiljøet mere robust i forhold til de fremtidige klimaudfordringer. Danmarks Sportsfiskerforbund mener at der fint kan genskabes et sundt vandmiljø på en måde, der gør fortsat landbrugsdrift muligt, og som samtidig bidrager positivt med indtægter til statskassen fra en i dag relativt uudnyttet indtægtskilde. Dette skal gøres: Ved at genskabe den naturlige hydraulik på udvalgte strækninger i vandløbene, så åen og bækken atter kommer i kontakt med sin ådal, vil det gavne både dyre- og plantelivet – samtidig med, at risikoen for oversvømmelser reduceres på de nedstrøms beliggende arealer. Ved at udtage de sårbare jorde i ådalene, er det muligt at dyrke mere intensivt på robuste arealer, hvor overskydende næringsstoffer ikke ender i vandmiljøet. Det vil gavne vandkvaliteten generelt og i særdeleshed i fjordene og de indre farvande. Og ved at fokusere på fiskenes krav til vandløbene i forbindelse med genskabelsen af den naturlige hydraulik er det muligt at skabe et bæredygtigt lystfiskeri, der vil generere milliarder af kroner til statskassen. Danmarks Sportsfiskerforbund rådgivning til kommissionen kan opsummeres således: Ådalene og de sønære arealer skal tilbage til naturen og vandløbene have mere plads. Du kan læse mere og se alle fordelene ved DSF’s forslag på: www.sportsfiskeren.dk/genskab-de-gode-vandloeb NY RAPPORT: HAVETS NATUR ER ØDEL AGT

Danmarks Sportsfiskerforbund har sammen med 17 andre grønne organisationer fra Det Grønne Kontaktudvalg udgivet et forslag til handleplan for at sikre mangfoldigheden i havet. Fra rapportens lyder det, at til trods for tiltagende fokus og politiske erklæringer om at beskytte biodiversiteten er der observeret en generel tilbagegang i den marine natur i danske farvande. Ålegræs og tangbælter vokser ikke længere på så dybt vand som tidligere, algeopblomstringer forårsager iltsvind næsten årligt, og siden midt- 90erne er diversiteten af bundlevende dyr i dele af Kattegat omtrent halveret – dog med en påfaldende forbedring i de mere åbne områder i 2010-11. Flere bestande af fisk er kraftigt reducerede og nogle næsten helt forsvundet, ligesom flere bestande af ynglende, rastende og overvintrende fugle er pa retur, uden at årsagerne altid kendes. I forhold til forvaltning af fisk og fiskeri er der i handleplanen konkrete anbefalinger som du kan finde i ”Havets Natur”. Du kan læse rapporten her: www.dn.dk/Files/Filer/PDF/DGK_rapport_WEB_pdf.pdf

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


VANDTOPMØDE: FEM NYE VANDVEJE

Danmarks Sportsfiskerforbund var med, da Ida Auken den 22. oktober præsentation for pressen for resultatet af det store Vandtopmøde. Ministeren præsenterede 5 vandveje, der nu er skabt et nyt og fælles forståelsesgrundlag, som blev etableret på 24 timer i september, hvor Danmarks Sportsfiskerforbund bland andre landbrug, grønne organisationer og andre med interesse i vandplanerne var samlet på til Vandtopmødet. Ministeren afslørede sit bud på det videre forløb, hvilket bliver rettesnoren for det videre arbejde med 2. generations vandplaner fra 2015 - 21: 1. Den 1. vandvej: Vidensgrundlaget Få skabt fællesskab om fakta. Ny viden skal afprøves og dokumenteres i samarbejde med forskere, landbrug, erhvervsliv, organisationer og andre myndigheder. 2. Den 2. vandvej: Virkemidler Målretning af indsatsen til de steder, hvor der kan opnås den største gevinst for vandmiljøet. 3. Den 3. vandvej: Finansiering Vandplanerne må ikke koste skatteborgerne flere penge, så mulighederne for anden finansiering og mere fleksibilitet i EU-midler skal afsøges. 4. Den 4. vandvej: Folkeligt engagement Større lokal inddragelse i, hvordan vandplanerne skal gennemføres i det enkelte område. 5. Den 5. vandvej: Samarbejdsproces og rollefordeling Miljøministeren og Miljøministeriet har ansvaret for at fastlægge overordnede mål og rammer, så Danmark kan overholde EU's vandrammedirektiv. – Det er meget positivt med den store åbenhed og medinddragelse af alle interessenter, hvilket lover godt for gode løsninger af de udfordringer, der vil komme i næste planperiode” udtaler miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen efter miljøministerens offentliggørelse. Se mere på: Fem nye vandveje (www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2012/Femnyevandvejetildenaestevandplaner.htm) MEDHOLD I KL AGE OVER FORSINKELSE AF VANDPL ANER

Natur- og Miljøklagenævnet har givet Danmarks Sportsfiskerforbund ret i klagen over, at vedtagelsen af den statslige vandplan er sket med 2 års forsinkelse. Den sene vedtagelse af vandplanen i forhold til miljømålslovens frister kan imidlertid ikke i sig selv føre til, at vedtagelsen af vandplanen ophæves. – Vi ønsker heller ikke at ophæve vandplanen, men vi kan bruge afgørelsen til at sikre, man ikke fremover negligerer allerede vedtagne planer om vandmiljøet, siger miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

SPORTSFISKERFORBUNDET FÅR MEDHOLD I 8 ÅR GAMMEL MILJØSAG

Den har taget mere end otte år i klagesystemet, men nu er det vist: Natur- og Miljøklagenævnet ophæver og hjemviser Ribe Amts afgørelse af 23. december 2002 og Skov- og Naturstyrelsens afgørelse af 24. august 2004 om miljøgodkendelse af Ansager Mølle Dambrug til fornyet behandling i Varde Kommune. – Nu skal miljøgodkendelsen igen sagsbehandles, denne gang af Varde Kommune, og så kan der også blive skabt adgang, så der kan blive åbnet op for mange kilometer fantastisk gydevand for ørreder, stallinger, snæbel og laks, miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


LOG IND OG VIND EN L ÆKKER GEOFF ANDERSON FISKEJAKKE

I december skal Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsservice forberede kontingentopkrævninger til udsendelse i januar. Derfor vil vi bede dig om at tjekke, om dine medlemsoplysninger er korrekte. Du bedes tjekke navn, adresse, mailadresse og telefonnummer. Tjek ligeledes, om det er de rigtige foreninger, du er tilknyttet, eller om du måske skal være medlem af endnu en forening. På den måde sikrer du, at du får den rigtige opkrævning fra Danmarks Sportsfiskerforbund, hvilket gør det hele lettere for dig selv og for os. Du logger ind på medlemssystemet via: http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk Korrekte adresseoplysninger er desuden en nødvendighed, for at du kan modtage Sportsfiskeren og anden post fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Det er også fra http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk, at du først i 2013 kan udskrive medlemskort til de foreninger, du har betalt til. Alle der har kontrolleret/rettet sine kontaktoplysninger inden den 15. december deltager i lodtrækningen om tre stk. lækre MWS 3 fiskejakker fra Geoff Anderson til en værdi af 2.200,Se dem på www.geoffanderson.com

LYSTFISKERENS LOMMEBOG 2013 ER PÅ GADEN

Igen i år har Danmarks Sportsfiskerforbund hjulpet med tilblivelsen af Lystfiskerens Lommebog, der netop er udgivet af Forlaget Gyldendal. Lommebogen indeholder kalenderdel, fredningstider, højvandstabel, mindstemål og masser af andet, man som sportsfisker kan have brug for at vide. Du kan købe den for 129,- kr inkl forsendelse på www.sportsfiskeren.dk GRATIS NYHEDSBANNER TIL FORENINGENS HJEMMESIDE

Danmarks Sportsfiskerforbund har lavet et nyhedsbanner til medlemsforeningernes hjemmeside. På denne måde kan foreningen hele tiden servicere sine medlemmer med seneste nyt fra Sportsfiskeren.dk Banneret kan frit rekvireres med installationsvejning ved at sende mail til ow@sportsfiskerforbundet.dk

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND I MEDIERNE

Hos Danmarks Sportsfiskerforbund bestræber vi os altid på at kommunikere forbundets holdninger, viden og aktiviteter samt resultaterne af vores politiske arbejde og miljøarbejdet – og gerne så det også vækker interesse udenfor sportsfiskerverdenen. Vi bruger en internet-robot til at scanne nettet for nyheder, hvor Danmarks Sportsfiskerbund er nævnt. Derudover holder vi selv øje med de større, nationale medier. Vi kan dog ikke finde alt, så vi vil sætte stor pris på, hvis du giver os et tip, når Danmarks Sportsfiskerforbund er omtalt i din lokale avis, radio eller TV. Send os en mail på js@sportsfiskerforbundet.dk med information om indhold samt mediets navn og meget gerne et link eller måske endda udklip med omtalen. Her kan du se, i hvilke danske medier Danmarks Sportsfiskerforbund har været nævnt de sidste 12 dage:

11/05/2012 – Fyns Amts Avis – Trykte medier – Kram en hornfisk på søndag 21/09/2012 – DR - P4 Sjælland – Web – Vi har fået flere skarver 25/09/2012 – Kjellerup Tidende – Trykte medier – Fladfisk er ikke en »flad« fisk 25/09/2012 – Fyens Stiftstidende – Trykte medier – Katastrofe-krabben fra Kina 25/09/2012 – Morsø Folkeblad – Trykte medier – Ta' med ud og fisk 25/09/2012 – Kjellerup Tidende – Trykte medier – Månedens forret: Nordisk inspireret ceviche af ising 26/09/2012 – Danmarks Sportsfiskerforbund – Trykte medier – Kinesisk kæmpekrabbe i østfynsk å 27/09/2012 – Fiskeri Tidende – Trykte medier – Fik behåret kæmpekrabbe i ruse 04/10/2012 – www.vordingborg.dk – Web – Entusiastiske Sportsfiskere klar til samarbejde 05/10/2012 – www.odsherred.dk – Web – Sportsfiskere klar til havørred Sjælland 05/10/2012 – Nordvestnyt – Trykte medier – Urinkolbe-produktion får EU-tilskud 06/10/2012 – Dagbladet Ringsted – Trykte medier – 2,3 millioner kr. til Sorø-idéer 10/10/2012 – Fyns Amts Avis – Trykte medier – Kast på over 200 meter 13/10/2012 – Sjællandske Næstved – Trykte medier – Møn på vinderholdet 14/10/2012 – P4 Sjælland – Web – Havørreder skal trække turister til Sjælland 22/10/2012 – P1 Morgen – Radio – Fælles indsats skal hjælpe fiskebestanden i vandløbene 25/10/2012 – Sjællandske Næstved – Trykte medier – Med fluestang i Mexico 25/10/2012 – JydskeVestkysten – Trykte medier – Børnene vilde med at fiske 27/10/2012 – JydskeVestkysten – Trykte medier – Når flue og fisk tænder gnisten

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk

2012_16_Nyhedsbrev  

http://www.fredfisk.dk/2012_16_Nyhedsbrev.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you