Page 1

NYHEDSBREV INDEKS

Nyhedsbrev 12 // 2012

SIDE 2

NYE EU-KRAV FOR HAVMILJØET NY ADFÆRDSK AMPAGNE TIL RANDZONE-GÆSTER OVERFL ADEVAND FRA LOSSEPL ADSER SIVER TIL VANDMILJØET INDEKS

SIDE 3

DYNDSMERLINGEN ER TILBAGE DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND – NU PÅ FACEBOOK DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND VINDER KL AGER FLERE FISK I HAVET INDEKS

SIDE 4

KLIMAFORANDRING HALVERER MAJFLUERS LIVSCYKLUS SPORTSFISKERI STØRST I USA FISK SMARTERE INDEKS

SIDE 5

KEMI REDDER L AKSEN I L ÆRDAL FLERE STØ T TER CATCH AND RELEASE I NORGE DANMARKS FEDESTE FISKEUDDANNELSE – SIDSTE UDK ALD INDEKS

SIDE 6

TAG MED PÅ DRØMMEREJSE TIL BRASILIEN DM I SURFCASTING INDEKS

SIDE 7

KURSER & ARRANGEMENTER DM I HAVFISKERI 2012 INDEKS

SIDE 8

SENIOR DM I MEDEFISKERI 2012 EM OG VM I MEDEFISKERI 2012 BORTSKRÆMNING AF SK ARV INDEKS

SIDE 9

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND I MEDIERNE Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider. Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


N YE EU-KRAV FOR HAVMILJØET

EU’s Vandrammedirektiv gælder også for marine områder en sømil ud for kysten. Det skal sikre, at vandmiljøets struktur (bundforhold), funktion og biologiske forhold kun er meget svagt ændrede som følge af menneskelig aktivitet og derfor kun afviger lidt fra, hvad der vil gælde for vandområdet under uberørte forhold. Fremadrettet kommer der også et nyt Vandrammedirektiv, der skal gælde for havet: Havstrategidirektivet, hedder det. Det bliver et fælleseuropæisk mål for havmiljøet udenfor 1-sømilgrænsen. Allerede nu er basisanalysen for Havstrategidirektivet under behandling. Det endelige Havstrategidirektiv skal være fuldt implementeret i 2020. – Danmarks Sportsfiskerforbund har gennem de seneste år arbejdet hårdt på at sætte markante fingeraftryk på implenteringen af Vandrammedirektivet, og vi går nu meget aktivt ind i processen frem mod Havstrategidirektivet, hvor vi i første omgang vil levere sportsfiskernes høringssvar til basisanalysen. Det er nu, hvis vi skal nå at redde fiskebestandene i hav og fjorde rundt om Danmark. De har det generelt ikke godt, i forhold til det potentiale vores hav og fjorde rummer. Vejen til at beskytte de unikke fiskebestande går gennem rent vand og naturlige, uberørte bund-, fauna- og planteforhold, slutter Verner W. Hansen. Læs i øvrigt hele artiklen om Danmarks Sportsfiskerforbunds fokus på det marine område i det kommende nummer af Sportsfiskeren, hvor temaet er kystnært fiskeri i saltvand.

NY ADFÆRDSK AMPAGNE TIL RANDZONE-GÆSTER

Friluftsrådet lover nu at lave en kampagne om adfærd og færdsel i de kommende 50.000 hektar randzoner, der skal etableres fra 1. september. Friluftsrådet er dog overbeviste om, at adgangen langt de fleste steder ikke vil give problemer, fordi mange randzoner er utilgængelige og ligger, hvor der færdes meget få mennesker. – Men vi anerkender, at der kan opstå nogle problemer ved de bynære randzoner med nem adgang, og derfor vil Friluftsrådet påtage sig et ansvar for at mindske problemerne," siger Jan Eriksen til Altinget.dk Randzonerne blev vedtaget af det tidligere VKO-flertal, mens det nuværende S-R-SF-EL-flertal ændrede loven, så befolkningen får adgang til bræmmerne efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om adgang til udyrkede arealer. Spørgsmålet om adgang bliver behandlet på et samråd med fødevareministeren i næste uge.

OVERFL ADEVAND FRA LOSSEPL ADSER SIVER TIL VANDMILJØET

Ny undersøgelse fra DTU afslører, at gamle lossepladser er en giftbombe for nærtliggende vandløb. Ifølge www.ing.dk lækker knap 600 gamle lossepladser i Danmark stoffer til åer og vandløb – stoffer som ammonium og jern. DTU-forskerne har analyseret vandet i Risby Å, som ligger op ad Risby Losseplads, og resultaterne viser blandt andet koncentrerede mængder af ammonium – som er toksisk for fisk – og jern, som sætter sig i fiskenes gæller. De gamle lossepladser er ikke sikret af nogen membran, hvilket bekymre professor på DTU Miljø, Poul L. Bjerg. I dag lever Danmark ikke op til EU's Vandrammedirektiv, fordi myndighederne kun fokuserer på forurening af grundvand og ikke på overfladevand, som direktivet påbyder. Nogle regioner har allerede kortlagt de gamle lossepladser, men fagbladet Ingeniøren har blandt andet ved hjælp af indberetninger fra læserne fundet yderligere 78 lossepladser, som ikke før var registreret. Tjek gamle lossepladser i dit nærområde eller indberet lossepladser, som endnu ikke er registreret: www.ing.dk/artikel/129938-hjaelp-ingdk-med-at-finde-danmarks-farligste-lossepladser

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


DYNDSMERLINGEN ER TILBAGE

Onsdag den 20. juni dukkede Danmarks mest sjældne fisk, dyndsmerlingen, op til overfladen i Sølsted Mose. Dyndsmerlingen er ikke set herhjemme siden 2008. Miljømedarbejder og naturvejleder Hans Tonnesen fangede den i en rejeruse, opsat i håbet om at genfinde den sjældne fisk i sit sidst kendte tilholdssted. En fantastisk fangst som giver håb for, at den truede fisk endnu kan reddes. Et stort EU LIFE-projekt har til formål at genskabe Sølsted Mose – til fordel for dyndsmerlingen og mange andre dyre- og plantearter.

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND – NU PÅ FACEBOOK

Danmarks Sportsfiskerforbund har nu fået sin egen side på Facebook, hvorfra forbundet vil komme med relevante nyheder, flotte fangster, lovændringer og alt muligt andet, som har interesse for dig som sportsfisker. Formålet med siden er blandt andet at gøre endnu flere interesserede i fiskeriet som hobby, men også at opnå større synlighed på det sociale medie. Danmarks Sportsfiskerforbund håber naturligvis på, at du vil „synes godt om“ den nye side og hjælpe med at sprede nyheden blandt dine fiskekammerater. Desuden har du på siden mulighed for at deltage i lodtrækningen om flotte præmier. Se mere på www.facebook.com/DanmarksSportsfiskerforbund Hvis din forening er på facebook, så henvis til Danmarks Sportsfiskerforbunds nye fb-side. Til gengæld vil vi gerne tilføje jeres fb-side til Danmarks Sportsfiskerforbunds sides favoritter. Send et direkte link til js@sportsfiskeren.dk

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND VINDER KL AGER

Danmarks Sportsfiskerforbund klagede den 19. april 2011 og igen den 23. januar 2012 til Natur- og Miljøklagenævnet over Haderslev Kommunes miljøgodkendelse og tilladelse til en forøget udledning på Fole dambrug. Fole Dambrug er et såkaldt model III anlæg ved Flads Å i Ribeåsystemet, hvor ejeren har ombygget til et moderne anlæg med hensyntagen til miljøet, men kommunen har ikke stillet de nødvendige krav til dambrugsejeren. – Vi har klaget over Haderslev Kommunes tilladelse, da vi ikke mener, at kommunen har krævet den nødvendige dokumentation for, at en øget fiskeproduktion ikke vil ændre på den fine miljøtilstand i Flads Å nedstrøms dambruget, siger Lars Brinch Thygesen, der er miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund. Desuden har Danmarks Sportsfiskerforbund klaget over, at der ikke er foretaget den krævede konsekvensvurdering af produktionsudvidelsens betydning i forhold til udledning af kvælstof til Vadehavet, der både er Ramsarområde R 27, fuglebeskyttelsesområde F 57 og habitatområde H 78. Natur- og Miljøklagenævnet har givet Danmarks Sportsfiskerforbund medhold i begge forhold, og sagen er nu tilbagevist til Haderslev Kommune til fornyet sagsbehandling.

FLERE FISK I HAVET

WWF har lavet en underskriftindsamling for at sikre flere fisk i havet og skabe en bedre politisk agenda på området. Der tages afstand fra den eksisterende fiskeripolitik i EU, som er godt i gang med at tømme havene for fisk. Giv din underskrift, og vær med til at sikre havets fisk på www.flerefisk.wwf.dk/flerefisk.php. Se også den tilhørende film, der på en sjov og simpel måde forklarer problemstillingen, vi står over for. WWF har allerede indsamlet over 110.000 underskrifter internationalt. På www.wwf.dk finder du også Fiskeguiden – Hvá for en fisk, som giver et hurtigt og nemt overblik over, hvilke fiskearter du bør styre indkøbsvognen uden om, og hvilke du kan købe med god samvittighed.

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


KLIMAFORANDRING HALVERER MAJFLUERS LIVSCYKLUS

I en artikel i magasinet National Geographic fortæller engelske biologer, at majfluerne i River Dover i dag bliver kønsmodne allerede efter et år i stedet for to. Halveringen af de store insekters livscyklus begyndte efter 2007 og omfattede næsten alle individer i 2011. Forklaringen skal sikkert findes i klimaforandringen, der har hævet vandtemperaturen i River Dove med en grad i løbet af de sidste 20 år. Den gennemsnitlige vandtemperatur i sommermånederne er endda hævet med helt op til to grader. Det varmere sommervand kan udgøre en fare for majfluernes æg og tvinger derfor insekterne til at gennemleve deres livscyklus så hurtigt, som de er i stand til. En synlig konsekvens bliver, at majfluerne er blevet mindre. En mere alvorlig følgevirkning er, at etårige hunner kun bærer halvdelen af det antal æg, som hvis de havde fået lov til at gennemgå deres normale, toårige livscyklus. www.news.nationalgeographic.com/news/2011/10/111026-mayflies-climate-change

SPORTSFISKERI STØRST I USA

Sportsfiskeri er stadig den mest populære fritidsaktivitet i USA, og der er endda flere og flere, der kaster sig over sportsfiskeriet. En ny undersøgelse viser, at der samlet er kommet 800.000 flere sportsfiskere til. Således er der 46,2 mio amerikanere, der dyrker sportsfiskeriet, hvilket svarer til 16,2 % af befolkningen. Rapporten, der er udarbejdet af RBFF – Recreational Boating and Fishing Foundation, viser blandt andet at: •  antallet af fiskedage er faldet fra 20,4 til 18,2 dage •  8 mio stoppede med at fiske – 8,8 mio begyndte at fiske. •  der er flest nye sportsfiskere blandt kvinder og børn fra 6-12 år •  voksne med børn i husstanden holder bedst fast i sportsfiskeriet •  fluefiskeri har størst interesse blandt nye sportsfiskere Frank Peterson, der er præsident i RBFF er begejstret: – Flere sportsfiskere øger salget af fiskelicenser, som giver flere midler til naturgenopretning og -beskyttelse, siger han.

FISK SMARTERE

Helt op mod 80 % af amerikanske sportsfiskere, som har fanget ferskvandsfisk, de kunne tage med hjem, har indrapporteret genudsætning på nogle af fiskene. Og i saltvand genudsættes årligt 200 millioner fisk, fortæller American Sportfishing Assciation – ASA, der vurderer, at catch & release, C&R, fremover vil fylde endnu mere i fangstrapporteringerne fra både fersk- og saltvand. Derfor har ASA nu lanceret et nyt projekt: FishSmart. Formålet er at udbrede viden om og forståelse for C&R og øge overlevelsen hos fisk, der genudsættes. Endvidere skal projektet udvikle og implementere nye teknologier og nyt udstyr, der forbedrer fiskens chance for at overleve. FishSmart projektet er et samarbejde mellem den amerikanske grejbranche, sportsfiskere, statens fiskeriforvaltere, biologer og andre videnskabsfolk. Som et led i FishSmart programmet kåres de bedste FishSmart produkter på det store Icast grejshow. SeaQuilzer blev årets FishSmart-produkt. Produktet aktiveres ved et bestemt vandtryk og er beregnet til at genudsætte fisk i bestemte dybder.

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


KEMI REDDER L AKSEN I L ÆRDAL

Lærdalselven – kendt som Queen of Salmon Rivers – er udpeget til forsøgselv i kampen mod dræberparasitten Gyrodactylus salaris. Målet er at bekæmpe den farlige parasit uden at skade laksebestanden. Elven behandles med surt aluminium – AIS – i august og igen i september. Fiskene får 14 dage til restituering mellem de to behandlinger. Dette er den anden og afsluttende del af forsøget, der begyndte i efteråret 2011. Den første behandling reducerede antallet af parasitter til et bundniveau. Der tilføres store mængder svovlsyre til elven for at regulere surheden og aluminiumsulfat for at få den rigtige koncentration af aluminium. Parasitten er nemlig mere følsom overfor aluminium i surt vand end laksen. For høj koncentration af aluminium kan dog dræbe fiskene, så det er vigtigt, der doseres korrekt. Det lærte man af en fejlslagen indsats med aluminium tidligere. Efter den afsluttende behandling her i efteråret begynder arbejdet med at forstærke den genetisk unikke Lærdalsstamme, og der meldes om en meget god opgang af laks i år. Lykkedes behandlingen, kan elven dog først endelig friskmeldes i 2017. Det vil i givet fald være første gang, det lykkedes at behandle en lakseelv ved hjælp af andet end giften rotenon, der dræber alt liv i elven.

FLERE STØ T TER CATCH AND RELEASE I NORGE

Hvor der tidligere har været en stor norsk modstand mod „fang og slipp“ – catch and release, C&R – er stemningen nu vendt. Barometeret har de sidste ti år vist, at 37 % var positive overfor C&R, mens 56 % var imod. I en ny undersøgelse – „Natur- og Miljøbarometeret“ lavet af Gallup i Norge – er der for første gang nu flere der er for end imod C&R: 49 % er for og 44 % er imod. Norges Jeger og Fiske Forbund, NJFF, har en tvedelt holdning til spørgsmålet om C&R. NJFF vil ikke acceptere C&R som en generel fiskeriforvaltning, der kan legitimere fiskeri på truede fiskestammer. Derimod finder NJFF, at C&R kan benyttes i nogle vande til specifikt at beskytte eksempelvis hunfisk eller store fisk.

DANMARKS FEDESTE FISKEUDDANNELSE – SIDSTE UDK ALD

Det er nu ved at være sidste chance for at tilmelde sig til Danmarks Sportsfiskerforbunds traditionsrige Juniorlederkursus – Danmarks fedeste fiskeuddannelse for unge. Årets kursus fortsætter stilen fra de sidste års kurser, hvor der i særdeleshed lægges vægt på de praktiske fiskefærdigheder og evnen til at lære fra sig ved vandet. Derudover vil der selvfølgelig også være undervisning i foreningslære, undervisningsteknik og praktisk instruktion, som kursisterne kan bruge hjemme i deres foreninger. Kurset afvikles på Aalestrup Naturefterskole i skolernes efterårsferie (uge 42) fra mandag den 15. oktober til lørdag den 20. oktober. Prisen for deltagelse er 2.100 kroner. Ophold, alle måltider og undervisningsmaterialer er inkluderet i prisen. Tilmelding sker ved at udfylde ansøgningsformularen, du finder på: www.sportsfiskeren.dk/tilmelding-og-betaling – senest den 24. august 2012. Se www.sportsfiskeren.dk/danmarks-fedeste-fiskeuddannelse for yderligere info.

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


TAG MED PÅ DRØMMEREJSE TIL BRASILIEN

Kunne du tænke dig at møde regnskovens aggressive fightere, så har du nu chancen for at føre ønsket ud i livet. Danmarks Sportsfiskerforbund arrangerer i dagene 9.-19. november en fisketur, som med garanti vil blive et minde for livet. Afgang fra København fredag den 9. november 2012. Hjemkost mandag den 18. november. Der bliver otte overnatninger på båden og mindst seks fiskedage. Prisen per deltager er 20.820 kr i delt dobbeltkahyt. Turen er kun for medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund. Medlemskab for et år koster 475 kr. Inkluderet i rejsens pris: Flyrejse København – Manaus t/r. Transport lufthavn – skib t/r. Engelsktalende lokalguide. Rejseleder fra Danmarks Sportsfiskerforbund (Kaare Manniche Ebert). Ekspedition og fisketur på Amazonfloden med fuld forplejning – herunder gratis vand, kaffe, te og kakao Ikke inkluderet: Bidrag til rejsegarantifonden og EU-ansvar og sikkerhedsfond. Forsikringer. Drikkevarer i baren – kolde øl og Caipirinha. Drikkepenge til bådens personale – minimum 7 USD per dag per deltager. Fiskekort – 25 USD Tilmelding: Senest den 25. september. Kontakt Danmarks Sportsfiskerforbund på telefon 40 97 14 92 eller 76 22 70 73 eller skriv til kme@sportsfiskerforbundet.dk og få nærmere information.

DM I SURFCASTING

Danmarks Sportsfiskerforbunds Surfcastingsektion og Dansk Surfcastingklub afholder i samarbejde DM i surfcasting i dagene 28.-30. september på Langeland. Det er et åbent arrangement, hvor alle kan deltage. Danmarksmesterskabet består af en fiskekonkurrence – bundmede – om lørdagen og en kastekonkurrence om søndagen. Der kåres individuelle danmarksmestre i hver konkurrence samt en kombineret vinder – den der klarer sig bedst i begge konkurrencer. Arrangementet har base på Færgegårdens Camping, i Spodsbjerg, hvor der kan bestilles overnatning og mad. Deltagergebyr er 200,- per person. Tilmelding hurtigst muligt – da der skal sikres overnatning til alle – og senest den 5. september. Tilmelding til Arne Jørgensen, 86786499 / 29459612, arne.jorgensen@stofanet.dk Tilmeldingsseddel kan downloades fra www.surfcastingklub.dk eller tilsendes ved henvendelse til ovenstående. Se program og yderligere informationer på: www.sportsfiskeren.dk/dm-i-surfcasting

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


KURSER & ARRANGEMENTER

1.-2. september:3. landsholdsudtagelse i medefiskeri – Lammefjordskanalerne 7.-9. september: Lakseweekend – Skjern Å 7. - 9. september Kursus i vandløbsrestaurering del 2 8.-9. september Junior-DM i medefiskeri – Karlsgårde Sø 15. september Danehof Cup for tremandshold i medefiskeri 29. september Med flue i put and take – Harlev Put and Take 28.-30. september DM i surfcasting – vest for Storebælt 6. oktober Geddefluefiskeri i brakvand – Stege Nor 14. oktober Guidet kysttur – Haderslev Fjord 15.-20. oktober: JLK, Danmarks fedeste fiskeuddannelse – Aalestrup Naturefterskole 21. oktober Guidet kysttur – Isefjorden 27.- 28. oktober Kursus i elfiskeri 28. oktober Guidet kysttur – Sydvestsjælland Yderligere oplysninger: www.sportsfiskeren.dk/aktiviteter

DM I HAVFISKERI 2012

Lørdag den 11. august blev der afholdt DM i havfiskeri med 25 deltagende hold. Konkurrencen havde udgangspunkt fra Helsingør Havn, og Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening stod for afholdelsen. Vejret viste sig fra den pæne side med blank havoverflade og høj sol – forhold der normalt kan gøre fiskeriet vanskeligt. Vejret til trods blev der fanget en del fisk. Største fisk var en torsk på 2,45 kg i renset vægt, og der blev i alt fanget 12 forskellige arter. Fred & Humle vandt holdkonkurrencen foran Team Ishøj med Holbæk på tredjepladsen. – Selv om der ikke blev fanget nogle store fisk, så gik konkurrencen rigtig godt. Humøret hos deltagerne var i top, og der var i det hele taget en rigtig god og hyggelig stemning omkring arrangementet, siger Ejvind Hartmund fra Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening. Placering 1 2 3 4 5

Navn Michael Lorentzen Brian Jensen Cees Vader Morten Gjøderum Lars Bøje Christensen

Klub Team Ishøj Holbæk Fred & Humle Frederikshavn Høng

Vægt/g 9500 8100 6000 6700 4100

Point 195 181 180 167 161

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


SENIOR DM I MEDEFISKERI 2012

Høj sol og næsten ingen vind dannede rammer om årets Senior DM i medefiskeri, som foregik den 11.-12. august. Ved konkurrencen blev der fisket i fire forskellige søer i Sorø og Ringsted området. Team Browning 1 fra Bellinge Medeklub vandt årets holdkonkurrence, mens Team Preston 2 blev nr. 2 og Team Preston 1 blev nr. 3. Individuelt blev Mads Petersen fra Team Browning Danmarksmester, mens holdkammeraten Jon Nørgaard blev nr. 2 og Mark Holmboe fik en 3. plads. Arrangørerne var Sorø Lystfiskerforening, der i samarbejde med Ringsted Sportsfiskerforening og Bellinge Medeklub, havde lavet et godt arrangement med mulighed for overnatning i klubhusene og fællesspisning. Det gode vejr gjorde fiskene sky, og vægtene svingede fra 0,6 kg op til 72,0 kg fisk fanget på fire timer. I alt blev der fanget 1.268 kg af de 56 fiskere. Placering 1 2 3 4 5

Navn Mads Petersen Jon Nørgaard Mark Holmboe Peter Larsen Bo Pedersen

Klub Browning 1 Browning 2 OSK 1 Preston 1 Preston 2

Vægt/kg 83,343 81,530 44,600 33,694 43,637

Point 2,0 2,0 3,0 4,5 5,0

EM OG VM I MEDEFISKERI 2012

I løbet af sommeren har Danmark været repræsenteret ved EM i medefiskeri og VM i feederfiskeri. Og den 15.-16. september drager et hold afsted til det VM i medefiskeri i Tjekkiet. Ved alle tre stævner er Danmark repræsenteret af medefiskere, der i tiden forinden har været i konkurrence om at kvalificere sig til holdene. Ved EM i Merida, Spanien, deltog 23 nationer, hvoraf Italien trak det længste strå efterfulgt af England. Danmark endte sidste af de 23 deltagende lande. Ved feeder-VM i Belgien blev Danmark nummer 19 ud af 22 deltagende hold, og Holland løb med førstepladsen.

BORTSKRÆMNING AF SK ARV

De foreninger, der ønsker en tilladelse til bortskræmning af skarver, skal i gang nu, hvis skarvens fødesøgning giver skader på sårbare fiskebestande på en vandløbsstrækning”. Hvis I søgte sidste vinter til regulering i 2012, har I tilladelse året ud. Husk at ansøge om tilladelse for 2013. Hvis I aldring har søgt gøres følgende: Få en skriftlig accept fra lodsejerne, hvor I ønsker at regulere. Søg reguleringstilladelse på nettet på: www.virk.dk/integration/49067 (Bemærk under ”situation og metode” kan I skrive: ”Bortskydning/skræmning af skarv, da det er konstateret, at den æder af sårbare fiskebestande”) Husk at der i reguleringsadressen skal angives stednavn og strækning. Foreningen skal indsende en liste over de lodsejere, der har givet skriftligt accept til reguleringen. Husk Foreningen skal foretage en samlet indberetning efter tilladelsens udløb. Det virker omstændeligt, men det hænger sammen med, at Naturstyrelsen skal indberette resultaterne til EU en gang årligt. Da ”skarvsæsonen” i vandløb er i vinterhalvåret, skal foreningen ansøge om tilladelse til 2012 og igen for 2013. Efterfølgende skal I kun ansøge én gang årligt. Der er en forholdsvis ny EU-hjemmeside om skarver, hvor der kan findes meget generel information – se: http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND I MEDIERNE

Hos Danmarks Sportsfiskerforbund bestræber vi os altid på at kommunikere forbundets holdninger, viden og aktiviteter samt resultaterne af vores politiske arbejde og miljøarbejdet – og gerne så det også vækker interesse udenfor sportsfiskerverdenen. Vi bruger en internet-robot til at scanne nettet for nyheder, hvor Danmarks Sportsfiskerbund er nævnt. Derudover holder vi selv øje med de større, nationale medier. Vi kan dog ikke finde alt, så vi vil sætte stor pris på, hvis du giver os et tip, når Danmarks Sportsfiskerforbund er omtalt i din lokale avis, radio eller TV. Send os en mail på js@sportsfiskerforbundet.dk med information om indhold samt mediets navn og meget gerne et link eller måske endda udklip med omtalen. Her kan du se, i hvilke danske medier Danmarks Sportsfiskerforbund har været nævnt:

22/05/2012 – Lokalavisen Budstikken – Trykte medier – Lystfiskeriets dag 24/05/2012 – DR P1 Morgen – Radio – Hundestejlen 31/05/2012 – Fiskeri Tidende – Trykte medier – Temadag om havbund 05/06/2012 – Salling avis – Trykte medier – Skive-lystfiskere kan fiske laks i eget vand 07/06/2012 – DR P1 – Radio – Kunstige stenrev skal skabe liv i havet 12/06/2012 – Bornholms Tidende – Trykte medier – Grus og sten skal hjælpe ørreder 13/06/2012 – Fyns Amts Avis – Trykte medier – Bierhvervsfiskere: Vi fanger næsten ingen havørreder 16/06/2012 – Fyens Stiftstidende – Trykte medier – Landbruget og den gode fortælling 18/06/2012 – Viborg Stifts Folkeblad – Trykte medier – LANDMÆND STÆVNER STATEN 19/06/2012 – Bornholms Tidende – Trykte medier – Gydegrus udlagt i Bagge Å 26/06/2012 – DR P1 – Radio – Laksens færden kortlægges med pop-up-sender i rygfinnen 30/06/2012 – Midtjyllands Avis – Trykte medier – GÅ PÅ JAGT EFTER ABORREN 12/07/2012 – Netavisen Faxe.nu – Web – Der er fundet døde ørreder i Karise Bæk 13/07/2012 – DR P4 - Smutvejen – Radio Storrygeren 16/07/2012 – DR P1 – Radio – Fiskebiolog Kaare Manniche Ebert i DR P1 Morgen 20/07/2012 – DR P1 – Radio – Fiskebiolog Kaare Manniche Ebert i DR P1 Morgen 25/07/2012 – Odsherreds Kysten – Trykte medier – Månedens fisk; aborren 26/07/2012 – Salling Avis – Trykte medier – Skive-fiskere kan kaste snøre efter den sortstribede røver 27/07/2012 – DR P4 Trekanten – Web – Gode tegn i Vejle Å 08/08/2012 – Herning Bladet – Trykte medier – Aborren -flot og finurlig fisk 09/08/2012 – Villabyerne.dk – Web – Månedens Fisk: Havørreden 10/08/2012 – Fyens Stiftstidende – Trykte medier – Miljøets forkæmper 13/08/2012 – Dagbladet Ringsted – Trykte medier – Der blev hevet fisk i land 13/08/2012 – Helsingør Dagblad – Trykte medier – Havfiskere fra Fredensborg-Humlebæk er dygtige 14/08/2012 – Sorø Avis – Trykte medier – Hev 72 kilo fisk i land på fire timer 15/08/2012 – Holstebro Onsdag – Trykte medier – Månedens Fisk: Havørreden 16/08/2012 – Ringsted Weekend – Trykte medier – Fisk blev hevet i land

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk

2012_12_Nyhedsbrev  
2012_12_Nyhedsbrev  

http://fredfisk.dk/2012_12_Nyhedsbrev.pdf

Advertisement