Page 1

VEJLEDER KURSUS

OCN METODEN

OCN Skaber mulighed for at tydeliggøre og anerkende uformelle kompetencer.


OCN DANMARK

FORMÅL Dette kursus har til formål at uddanne personalet i at forstå OCN metoden men endnu vigtigere at kunne bruge den i praksis. Vejleder kurset gør rede for for OCN’s historie, værdigrundlag og det metodiske fundament. De forskelige roller i brugen af OCN

EFTER DET ENDTE KURSUS ER DET MÅLET AT PERSONALET SKAL VÆRE KØRERKLAR. Kurset er udviklet til personale der skal bruge OCN metoden i praksis, men anbefales også for ledelse for at give dem en tydelig fornemmelse af hvordan metoden skal bruges i organisationen.

OCN BEVIS Kurset giver et OCN-bevis efter læringen er dokumenteret, samlet gives der 1 OCN-point på niveau 2.

AGENDA ▸

Introduktion

OCN’s Historie

Metoden i praksis

Teoretisk forståelse

Øvelser i praksis

Online navigation

Igang med OCN

!2

ocndanmark.dk


OCN DANMARK

HVORFOR BRUGE OCN Elever/borgere, der har svært ved at få papir på den læring de faktisk har bevist de kan. Hvis elever/borgere er så svage, at de ikke har glæde af læringsbeviset har forældrene det muligvis. Personalet på de institutioner, der anvender OCN – de får et fælles sprog og kan dokumentere den læring der foregår mens de arbejder. Lederne på institutionerne kan overfor kommunen (eller andre) dokumentere den læring, der sker på deres institution. Kommune – forvaltning og andre kan se hvad de får for pengene.


VI HAR IKKE ÆNDRET VORES PRAKSIS, VI HAR TILFØJET OCN TIL DEN PRAKSIS VI ALLEREDE HAR. Mikkel - STU underviser

!3

ocndanmark.dk


OCN DANMARK

HISTORIEN ENGLAND I 80’ernes England opstod OCN, det kom som en respons på at mange miner og industrielle virksomheder var lukningstruede. Man ville begynde og dokumentere deres kompetencer, for at de bedre kunne komme videre. Derigennem opstod denne nye form akkreditering som OCN er, som et alternativ til de konventionelle skole og eksamensbasereede uddannelser. OCN breder sig i landet, som en ny måde at anerkende læring for voksne, specielt for dem der havde brug for at få det igennem et alternativ til de formelle skoleformer. I 20 år vokser OCN som en græsrodbevægelse, der opleves stor fremgang, OCN bliver et nationalt fortagende med centre i hele landet. Der også modstand fra det formelle system, som i 1988 laver et benspænd ved at lave begrænsinger for hvem der må bruge ordet “degree” (dansk: grad el. bevis) hvilket gjorde at OCN måtte gentænke sig selv. Det gjorde de så og voksede fortsat frem til at de i 2000 bliver OCN accepteret som adgangsgivende til formelle uddannelsesinstitutioner. Det var i starten de progressive universiteter og uddannelser, der begyndte at optage studerende gennem OCN-point, men efterhånden er metoden blevet accepteret af højprofilerede uddannelser som Oxford og Cambridge Universiteter. I dag er OCN en af mange forskellige organisationer i England, der validerer uformel læring under autorisation fra den engelske stat. OCN Danmark er tilknyttet OCN London i et samarbejde, hvor vi får coaching og rådgivning i forhold til udviklingsprocesser og sikring af OCN-metoden, så det er de samme krav til kvalitet og validitet, der er gennemgående i England og Danmark. OCN London krediterer i dag uformel læring på en skala fra videregående uformel uddannelse, og kurser, der skaber adgang til universiteterne, over alle håndværk og servicebrancher og videre til jobtræning og skoler for mennesker med særlige behov, hvor OCN gør det muligt at dokumentere selv den mindste progression i læringen hos de allersvageste borgere med særlige behov. OCN-metoden har siden spredt sig til Sverige og Danmark

NOTER:

!4

ocndanmark.dk


OCN DANMARK

SVERIGE OG DANMARK For snart 15 år siden kom OCN-metoden til Sverige og de seneste 9 år, har vi anvendt OCN-metoden i Danmark. De primære samarbejdspartnere i Danmark er STU organisationer, ungdomsskoler, jobcentre, specialskoler, eksterne udbydere af jobtræning samt større virksomheder. Imellem 2012-14 besøgte vi, sammen med forskellige samarbejdspartnere, OCN London flere gange på studieture. Det gav inspiration til at udvikle programmer, der er rettet direkte mod den svageste borgergrupper – for som de siger i OCN i England – skal man tilbyde OCN i et land skal det være all inklusive. OCN arbejder hele tiden på at udvide brugerfladen, til glæde for alle de mennesker, der på den måde kan få et validt læringsbevis på de kundskaber de dokumenterer de kan. Der er i dag godt 100 organisationer, der samarbejder med OCN Danmark.

!5

ocndanmark.dk


OCN DANMARK

VÆRDIGRUNDLAG OG PRINCIPPER OCN har som mission at skabe bedre mulighed for at give anerkendelse for læring, særligt det som ligger i kategorien uformel læring. Til at udføre denne mission har vi disse værdier og principper, som vil bliver uddybet igennem kurset og hæftet her.

1. AL LÆRING ER VÆRD AT ANERKENDE UANSET HVOR OG HVORDAN DET SKER

2. ANDERKENDELSE AF LÆRING SKAL SKE I SMÅ SKRIDT

3. ALLE SKAL GIVES LIGE MULIGHEDER UANSET FORUDSÆTNINGER

4. DER TAGES UDGANGSPUNKT I DELTAGEREN

5. KVALITETEN UNDERSTØTTES AF NETVÆRK OG SKABES MED BRUGERNE AF OCN.

!6

ocndanmark.dk


OCN DANMARK

EU MEMORANDUM: OM LIVSLANG LÆRING (2000) Nøglebudskab 4 (af 6): Værdsættelse af læring

MÅLSÆTNING: GENNEMFØRE EN MARKANT FORBEDRING AF DE MÅDER D E LTA G E L S E I L Æ R I N G O G R E S U LTAT E R N E D E R A F O P FAT T E S P Å O G VÆRDSÆTTES, ISÆR HVAD ANGÅR IKKE-FORMEL OG UFORMEL LÆRING. ”Udtrykkelig anerkendelse – uanset hvilken form den har – er et effektivt middel til at motivere grupper, der ikke traditionelt deltager i læringsaktiviteter, til at gøre det, og til at motivere dem, som ikke har været på arbejdsmarkedet i en periode pga. arbejdsløshed, familiemæssige forpligtelser eller sygdom. Nye beviser for ikke-formel læring er også vigtige for i det hele taget at udvide spektret af, hvad der kan anerkendes, uanset hvilken deltagertype det drejer sig om.

NOTER:

!7

ocndanmark.dk


OCN DANMARK

AL LÆRING ER VÆRD AT ANERKENDE UANSET HVOR OG HVORDAN DEN SKER Indledning I Danmark er der en lang tradition for at udbyde læring i mange forskellige sammenhænge: i folkeskolen, på videregående uddannelser, i ungdomsskoler, på arbejdspladser, i jobtræning osv. Men der er kun tradition for, at give standardiseret anerkendelse og bevis for læringen i den formelle del af skolesystemet.
 OCN Danmark arbejder for at give valid dokumentation til den uformelle læring, der ikke traditionelt er blevet anerkendt. Her er definitionen på, hvad vi mener, når vi anvender begrebet ”uformel læring”.

Formel læring Den læring, der finder sted i den almindelige skole og de højere læreanstalter. Oftest valideret af stat eller kommune.

Ikke-formel læring Struktureret læring som finder sted uden for den formelle skole. For eksempel i aftenskoler, på arbejdspladsen, i klubber og foreninger.

Uformel læring Den læring, der finder sted i hverdagslivet, ofte uden at man tænker over det.

I OCN SKELNER VI IKKE MELLEM IKKE-FORMEL OG UFORMEL LÆRING, OG KALDER DEM BLOT UFORMEL LÆRING/KOMPETENCE.

!8

ocndanmark.dk


OCN DANMARK

ANERKENDELSE AF LÆRING SKAL SKE I SMÅ SKRIDT For at kunne anerkende uformelle kompetencer har vi lavet en ensartet form til at beskrive dem i. Denne bruges til at opdele læring i små skridt, på den måde kan anerkendelsen ske for den del af læring deltageren har lært sig, også selv om man ikke skulle kunne lære sig alle kompetencerne. Dette skaber en mulighed for deltageren at sætte fokus på det der er nødvendigt eller muligt at lærer.

NOTER:

!9

ocndanmark.dk


OCN DANMARK

METODEN Program Et overordnet undervisning område kaldes et program, det kan bedst sammenlignes med det der i almen skole kaldes fag, såsom; ridning, træværksted, medborgerskab. Programmerne er udviklet til almene færdigheder der også kan læres og anerkendes i det formelle system, men er også til sociale kompetencer og andre mere uformelle områder, hertil skaber programmerne en mulighed for at lave et skærpet fokus på netop disse.

Læringsforløb Læringsforløb bruges til at kategorisere et program, for på den måde nemmere at kunne finde læringsresultater i samme “boldgade”, såsom

Læringsresultat Den konkrette færdighed en deltager skal lærer, i nogle tilfælde giver det også mening at vælge noget en deltager allerede har lært for at give anerkendelse af det lærte.

Bedømmelseskriterie Det kriterie, som skal opfyldes, for at læringsresultatet er opnået. Alle bedømmelseskriterier i et læringsresultat skal være opfyldt for at deltageren kan få point for læringsresultatet. (Det er i bedømmelseskriteriet niveauet bestemmes)

!10

ocndanmark.dk


OCN DANMARK

METODEN I OVERBLIKSFORMAT NIVEAU, POINT OG PANEL NIVEAU ▸ Betegner sværhedgraden på et læringsresultat ▸ Gør det muligt at anerkende flere typer læringsniveau. ▸ Er ikke en generel betegnelse for personers læringsevne, men et udgangspunkt for det specifikke læringsområde. ▸ Læringsresultater hedder ofte det samme på tværs af niveau. ▸ Niveau er defineret af bedømmelseskriteriet detaljer.

POINT ▸ Gives efter vurderet gennemsnits tid, det tager at tilegne sig en kompetence, som en man ikke har forhåndskendskab til. ▸ Der gives 1 Point efter hvad der er vurderet tager 10 timer at lære for en almen dannet person. ▸ Point gives ikke for hvor lang det tid læringen reelt tager, men hvor lang tid den er vurderet at tage.

PANEL ▸ Før et program bliver godkendt skal det igennem en panelproces, denne udføres at et panel. ▸ Et panel er sat sammen af fagkyndige inden for det område programmet udvikles til. ▸ Panelet udvikler ikke programmet, de revidere det og godkender det. ▸ Paneldeltagerne har deres navn på beviserne som kvalitetsstempel. ▸ OCN har til ansvar at sammensætte panel og kører panelprocessen.

NYE PROGRAMMER Når et nyt program bliver udviklet er det ofte som en respons på at mange organisationer viser sig at have det samme behov for et program til et nyt område. Herefter varetager den programudviklings ansvarlige fra OCN, opgaven at samle de parter der har vidst interesse og få dem til at udvikle programmet, så det bedst rammer de behov der er. Når programmet er færdig med første udvikling, tages det op af panelet som evt. kommer med rettelses forslag 


!11

ocndanmark.dk


OCN DANMARK

VEJLEDENDE ORD TIL NIVEAUERNE Ordene i skemaet kan bruges som rettesnor for, hvad der kræves på de enkelte niveauer. Desuden kan man bruge dem i teksten, hvis man skal lave nye programmer. Det skal dog understreges, at ordene kun er vejledende. I sidste ende er det sund fornuft og konkret indhold, der bestemmer niveauet. Vær også opmærksom på, at i modsætning til nogle retninger inden for pædagogikken, så betyder det, at man mestrer noget, ikke nødvendigvis, at det er niveau tre. Hvis ungdomsskoleeleven på et knallertprogram mestrer, at skifte en karburator uden at vide noget om, hvad en karburator er, så er det ikke niveau tre.

NIVEAU ET

NIVEAU TO

NIVEAU TRE

Kendskab

Kundskab

Mestring

Liste

Beskrive

Analysere

Identificere

Forklare

Evaluere

Vælge

Afgrænse

Sammenligne og nuancere

Optegne

Illustrere

Konkludere og opsummere

Navngive

Diskutere

Beherske

Gengive

Undersøge

Undersøge kritisk

Demonstrere

Teoretisk forståelse

Simpel praksis

Højere krav

Praktisk mestring

Med løbende vejledning

Efter instruktion fra vejleder

Selvstændigt bygger videre

Lært separeret fra individ

Lært og relateret til sig selv

Lært, relateret til sig selv og reflekteret over

!12

ocndanmark.dk


OCN DANMARK

DATABASEN EN GUIDE TIL AT BRUGE VORES DATABASE Vores online database er forsøgt skabt på en måde der bedst imødekommer jeres behov, af og til

Opret deltagergruppe 1. Før musen op på opgavestyring og vælg “Deltagergrupper” 2. Tryk på den grønne “+Ny” knap 3. Udfyld skema med gruppenavn (evt. navne på valgte læringsforløb) 4. Tryk på “Gem” når den er udfyldt 5. Tilføj deltagere til gruppe ved at trykke på “Deltagere” 6. Tryk på “redigér deltagerliste” 7. Vælg deltager/deltagere der skal være i gruppen

Vælg læringsresultater 1. Opret deltager gruppe som guiden beskriver det herover. 2. Tryk på Læringsresultater 3. Tryk på “Til” for at vælge et læringsresultat til din oprettede gruppe

Print eller udfyld opgavehæfte 1. Tryk på “Deltagere” 2. Vælg hvilken deltager du vil printe opgave hæfte til og tryk på ikonet ud for opgave som her 3. Gå hen til knappen “Start Udfyldning” 4. Herfra kan du med deltageren udfylde opgavehæftet eller printe det ud 5. PRINT: Tryk på print, og vælg evt. at sætte det op som brochure

Opret deltager 1. Før müssen op til “Brugere” og tryk på “Deltagere” 2. Tryk på “Ny+” 3. Udfyld skema, det er kun krævet at der er et navn. Hvis du skriver en email og et kodeord kan de efterfølgende bruge det til selv at logge ind. 4. Deltageren er nu klar til bruges i en deltagergruppe

!13

ocndanmark.dk


Opgavesamling En opgavesamling giver dig muligheden for at ændre i opgaverne i OCN, således at de matcher jeres deltagere bedre. Når du opretter en ny opgavesamling, opretter du i første omgang en kopi af den originale, men herefter har du mulighed for at redigere i den. 1. Før musen op til opgavestyring, klik på opgavesamlinger 2. Tryk på “Ny+” 3. Udfyld navn, evt. med “programnavn + dit navn” 4. Tryk på “Læringsresultater” 5. Tryk på “Tilpas Opgaver” 6. Tryk på “+Ny Opgave) 7. Vælg et bedømmelseskriterie du vil lave en opgave til 8. Opret Opgave: Beskriv hvad deltageren skal udføre, for at 
 kunne dokumentere at hun kan bedømmelseskriteriet. 9. Opret delopgave: Når du opretter en delopgave vælger du hvordan det skal dokumenteres, i opgavetekst feltet
 skal du fx. skrive Udfyld skemaet, vedhæft billede,
 Eller evt. lade den stå tom, hvis ikke den er nyttig 10. Vælg dokumentationsmetode,

Kvalitetssikring 1. Før müssen op til kvalitetssikring 2. Tryk på vejledergodkendelse 3. Find den gruppe du vil godkende i 4. Tryk på godkend ved de læringsresultater deltageren har udfyldt opgaverne til.

!14

ocndanmark.dk


KVALITETSKRAV TIL DOKUMENTATION Dokumentations retningslinjer For at kunne lave en troværdig kvalitetssikring med OCN skal læringen dokumenteres. Det betyder, at der skal foreligge et fysisk, håndgribeligt bevis for bedømmelseskriterierne. Denne dokumentation underlagt nogle retningslinjer

▸ Alle bedømmelseskriterier
 Deltagerne skal producere dokumentation for samtlige bedømmelseskriterier for at få point. ▸ Løbende
 Dokumentation laves oftest bedst undervejs i forløbet. ▸ Revidere
 Man kan ikke dumpe et OCN-forløb ▸ Dokumentationsmuligheder
 Alt kan bruges som dokumentation: skriftlige øvelser, video, fotografier, produkter af den ene eller anden art.

Kvalitetskrav til dokumentationen: For at OCN’s læringsbevis kan have den fornødne tyngde, skal det hvile på en troværdig dokumentation. OCN har derfor opstillet 4 krav, som beviserne skal leve op til, for at de kan godkendes.

▸ Validt 
 Man skal dokumentere det rette. ▸ Pålideligt 
 Man skal dokumentere på en troværdig måde. ▸ Individuelt 
 Alle deltagere skal producere dokumentation på læringen. ▸ Passende med undervisningen
 Dokumentationen skal gøre undervisningen bedre, ikke dårligere.


!15

ocndanmark.dk


KVALITETSIKRING Vejleder ▸ Formidle læring ▸ Strukturere OCN-forløb ▸ Observere at målet er nået ▸ Dokumentere læring ▸ Bedømme at det er på rette niveau ▸ Godkende/gennemgå opgavehæfter ▸ Skal se alle opgaver grundigt efter

Intern Kvalitetsikre ▸ Sparring med vejledere ▸ Flaskehals for “best practice” ▸ IK Netværk ▸ Dokumentation ▸ Stikprøve 1/3 ▸ Primær kontaktperson til OCN ▸ En hjælpende hånd.

Ekstern Kvalitetsikre ▸ Standardisering - èn metode ▸ Stikprøve (min. 1/5) ▸ Revidering ▸ Godkendelse af point ▸ Færdigt Læringsbevis

!16

ocndanmark.dk


ALLE SKAL GIVES LIGE MULIGHEDER ▸ Alle skal have lige mulighed for at dokumentere deres læring. ▸ At give lige muligheder er ikke at behandle alle ens, men tværtimod at tage hensyn til særlige behov hos den enkelte. ▸ Dokumentationen skal tænkes på en måde, så alle får mulighed for at opfylde bedømmelseskriterierne. Også selvom de er kørestolsbrugere, ordblinde, har problemer med sproget eller andre forhold, der kan gøre det svært at dokumentere på traditionel vis.


NOTER:

!17

ocndanmark.dk


IMPLEMENTERING OCN skal implementeres på en god og naturlig måde, det vil hjælpe med, så godt vi kan. Vi har erfaret at der ikke nødvendigvis er én bedste måde at have OCN kørende i en organisation, da det altid er forskelligt hvad behovet er for borger og institution, samt størrelsen på organisation og prioritet af OCN, der spiller ind. Vi har her lidt råd til hvordan OCN kan bruges.

Udvælg enkelte læringsområder OCN’s programmer spænder vidt og vi oplever ofte begejstring for de mange muligheder. Vi anbefaler dog, at man starter med forholdsvis enkelte OCN forløb. Udvælg eventuelt samme læringsforløb fra et program, som hele teamet starter ud med. Hold det simpelt så alle i organisationen kan nå i mål, og få gennemført succesfulde OCN forløb med deres deltagere.

Lav materiale, der kan genbruges Erfaringen fra vores samarbejdspartnere viser, at det bliver lettere at sætte et OCN forløb i gang, og at passe det ind i den almindelige planlægning af undervisningen, hvis der laves OCN undervisningsmateriale der kan genbruges.

Tag på besøg hos andre For at forbinde OCN metoden til praksis, kan det være en god ide at besøge nogle af dem, der allerede bruger OCN i deres hverdag. Vi anbefaler at I tager ud til andre organisationer, der arbejder med OCN og lader jer inspirere af deres ideer og erfaringer. Vi fra OCN hjælper gerne med at finde et godt match til jeres organisation.

Tag del i OCN netværk Vi har flere former for netværk mellem OCN organisationer, på hjemmesiden kan du se en kalender over hvornår der er netværksevents for vejledere og IK’er. Vi hjælper også med at sætte gang i lokal-specifikke netværk, hvor organisationer mødes for at sparre på tværs af hvilke borgergrupper der arbejdes med. Kontakt OCN hvis I vil vide, om der findes et netværk i jeres lokalområde. 
 Brug også vores facebook grupper til vejledere og IK’ere. Opfordre gerne jeres medarbejdere til at melde sig ind i disse online netværk.

Ledelsen tager ansvar for rammer ved implementering Når der skal sættes mål for OCN arbejdet i en organisation, er det vigtigt at det er ledelsen der tager ansvar for dette. Det kan være en god ide at de uddannede IK’ere er med i beslutningsprocessen om hvilke målsætninger, der skal sættes. Vi anbefaler at ledelsen er tydeligt tilstede i formidlingen af de nye mål og rammer for implementering af OCN i organisationen. Den Interne Kvalitetssikres rolle skal være at hjælpe med at nå målsætningerne, ikke at sætte dem.

!18

ocndanmark.dk


Hold jer opdateret Vi sender nyhedsmails ud ca. en gang i kvartalet. Vi sender også invitationer til vores kurser, netværksdage og andet vi synes er relevant for vores samarbejdspartnere at vide. Det er vigtigt, at I er opmærksomme på disse mails, da det er vores bedste måde at videregive information og nyheder til jer.

Implementering Det kan være svært at sige noget generelt om at komme i gang med OCN, da det jo er meget forskelligt, hvor store organisationer vores samarbejdspartnere har. Derfor har vi valgt at lave tre modeller, som i kan lade jer inspirere af, alt efter der passer til jeres organisation. Det er ikke tænkt som et regelsæt, men blot gode råd.

1. Lille organisation eller gruppe (ml. 4-8 OCN vejledere) Vi har en del organisationer, hvor det kun er få fra den store stab, der bruger OCN. Her ser vi ofte at OCN kommer godt fra start, da det er et lille hold med et stort behov for OCN der går i gang. Også her er det vigtigt at lederen er tydelig i sine krav til OCN målene.
 Det er vigtigt at der hurtigt bliver fundet en IK og at der bliver sat tid af til OCN teamet.

2. Mellemstor Organisation (op til 30-40 OCN vejledere) I organisationer, der har op til 20 Vejleder, der skal i gang med OCN ser vi et behov for at ledelsen bliver endnu tydeligere om hvilke mål arbejdet med OCN skal nå, og i hvilket tempo. Vi oplever at det er godt at have teams, der samarbejder om et OCN-forløb, specielt i opstarten for at skabe fælles erfaringer. Det er meget vigtigt at der gives tid til at arbejdet med OCN kan påbegyndes umiddelbart efter vejlederkurset.

3. Stor organisation (over 40 OCN vejledere) Når en stor organisation, evt. sammensat af flere afdelinger, går i gang med OCN, er der behov for en klar melding fra ledelsen om, hvordan de ser metoden anvendt, hvilke krav de stiller og hvordan samarbejdet på tværs af afdelinger skal være. Vi ser ofte, at et netværk af IK’er internt, kan være rigtig godt. Nogle steder mødes dette netværk hver 2. uge for optimere ideer og udfordringer. 
 For at få optimalt udbytte af OCN metoden, er det vigtigt at der sættes tid af til implementeringen fra dag 1 efter OCN vejlederkurset – og vi har set det virker godt, hvis der bliver sat et mål som involvere alle uddannede OCN-vejledere fra start. Et eksempel kan være, at alle OCN vejledere skal give en elev et bevis inden for en afgrænset tidsramme.

!19

ocndanmark.dk


KOM GODT IGANG For at OCN bliver taget i brug er det vigtigt at jeres elever, borger eller hvem i nu arbejder med, kan se at det værdi i det. Derfor skal i nu tage en snak om dette:


Hvordan vil i bruge OCN som motivation?

NOTER:

Hvordan vil i præsentere OCN for målgruppen?

NOTER:

!20

ocndanmark.dk


PLANLÆGNING Når i skal igang med OCN er det vigtigt med en god plan, her kan i en simpel opsætning se hvad der skal tages hensyn til en i en sådan plan. 


NOTER:

!21

ocndanmark.dk


ORDBOG TIL OCN I arbejdet med OCN er der en del begreber som har en meget specifik betydning, derfor har vi lavet denne ordbog, som et lille opslagsværk, hvor du kan finde frem til den rette betydning af givent ord.

BEDØMMELSESKRITERIER. Det kriterie, som skal opfyldes, for at læringsresultatet er opnået. Alle bedømmelseskriterier i et læringsresultat skal være opfyldt for at deltageren kan få point for læringsresultatet. (Det er i bedømmelseskriteriet niveauet bestemmes) BEDØMMELSESSPECIFIKATIONER Er en yderligere underopdeling af bedømmelseskriterier. Bruges kun i programmet Personlig Progression. Særligt for dette program er at man kan opnå point per opfyldt bedømmelsesspecifikation. Hver opfyldt bedømmelsesspecifikation giver 0,1 point. DELTAGERGRUPPE En gruppe laves i databasen for at genere opgavehæftet og for at der kan skabes et bevis til sidst. Der skal altid laves en gruppe, også selvom du kun har én deltager. DOKUMENTATION Det bevis der foreligger på at en deltager har opfyldt en opgave og dermed et bedømmelseskriterie. I et samlet OCN forløb for en deltager kan dokumentation bestå af: a. Observation/underskrift fra vejleder - max 50 % af et samlet forløb b. Opgave (som løses på papir) max. 75% af et samlet forløb c. Fysisk dokumentation (foto, video, lyd osv.) min. 25% (gerne 100%) EK - EKSTERN KVALITETSSIKRER Når en organisation udskriver læringsbeviser sørger OCN for en ekstern kvalitetssikring af arbejdet. Det betyder OCN tager stikprøver fra alle gennemførte forløb for at sikre at dokumentationen er fyldestgørende og metoden er brugt korrekt. EK skal kontrollere min. 20% af deltagerne i alle gennemførte grupper. FORMEL LÆRING
 Den læring der finder sted i den almindelige skole og de højere læreanstalter. Oftest valideret af stat / kommune. Der hvor der gives et eksamensbevis
 FORSTÅ Forstå er i OCN regi et begreb der bruges på tværs af niveau. 
 Vi tillægger det definitionen: At danne sig eller at have en klar forestilling om en ting eller en sags rette sammenhæng. IK - INTERN KVALITETSSIKRER Alle organisationer der er med i OCN skal have en intern kvalitetssikrer. Personen/personerne gennemgår OCN’s IK kursus. En intern kvalitetsikrer har til opgave at sikre kvaliteten i egen organisation i forhold til OCN. IK tager stikprøver på om dokumentationen er fyldestgørende. I nogle organisationer fungerer IK også som OCN koordinator i organisationen og som OCN’s kontaktperson. IK skal kontrollere min. 33,3% af deltagerne i en gruppe.

!22

ocndanmark.dk


KVALITETSSIKRING Kvalitetssikring på et OCN forløb ligger delvist hos samarbejdspartneren og delvist hos OCN. Se mere under IK og EK LÆRINGSFORLØB Et læringsforløb er en underkategori til et program. (fx. Køkkenredskaber eller madvarer) Læringsforløb består af læringsresultater og bedømmelseskriterier. LÆRINGSRESULTATER Læringsresultater er den kompetence /viden deltageren skal opnå. Det er er delmålene i læringsforløbene. Læringsresultatet kan bruges på tværs af niveauer. LÆRINGSBEVIS Det diplom en deltager får efter endt og godkendt OCN forløb. Herpå står deltagers navn, cpr nr., hvilke læringsresultater der er gennemført og hvor mange point deltageren har opnået. NIVEAU Betegner sværhedsgraden af læringsresultat, Man kan arbejde på flere niveauer på én gang. Niveau har ikke noget at gøre med en persons generelle indlæringsevne, men hvor udgangspunktet for den specifikke læring opstarter. Niveau 1 / Kendskab Deltageren skal have kendskab til emnet. Simpel praksis, med løbende vejledning. Nedenstående ord bruges i bedømmelseskriterier på Niveau 1: •

Liste - Kunne liste min. 3 gerne 5 ord

Identificere - Kan udpege

Vælge - kan udvælge korrekte redskaber

Optegne - Det fx. kan bruges i forhold til at placere sig korrekt i en given   arbejdssituation, og til at

tegne ruter ved transport. •

Navngive - Kan navngive vigtige elementer fra den specifikke læring, uden nødvendigvis at kunne

videre forstå brugen af •

Gengive

Niveau 2 / Kundskab Deltageren skal i forhold til et emne selvstændigt kunne anvende / udføre. Nedenstående ord bruges i bedømmelseskriterier på Niveau 2: • Beskrive - redegøre for hvordan noget (eller nogen) er, ser ud eller forholder sig, ved fx at nævne særlige træk eller egenskaber • Forklare - gøre noget klart for andre ved at beskrive, oplyse eller på anden måde fortælle nærmere om det • Afgrænse - adskille emner, områder el.lign. ved at ved at vælge til og fra i forhold til læringen •

Illustrere - anskueliggøre eller tydeliggøre ved hjælp af et eksempel. Billede, tegning bevægelse eller

andet •

Diskutere - udveksle forskellige synspunkter. Belyse en sag ved at fremføre forskellige sider af den

!23

ocndanmark.dk


Definere - beskrive indhold, omfang eller betydning af et begreb i forhold til bedømmelseskriteriet.

Undersøge - I stand til at se nærmere på et emne (i forhold til bedømmelseskriterium) med henblik på

at få en bedre forståelse af emnet. • Demonstrere - vise hvorledes noget skal gøres, eller hvordan noget fungerer Niveau 3 / Mestring Deltageren skal mestre en opgave/emne og selvstændigt kunne bygge videre på praksis. Nedenstående ord bruges i bedømmelseskriterier på Niveau 3: •

Analysere - at kunne adskille læringen i forskellige områder

Evaluere - Kunne gennemgå læring efter endt opgave og se områder for forbedring og udvikling,

samt genkende egne styrker. •

Sammenligne og nuancere - Kan se sammenhæng med læring fra andet område og forstå hvordan

det kan påvirke den specifikke læring. Kunne se positive og negative forskelle på læring. •

Konkludere og opsummere - Efter endt læring kunne opsummere

Beherske - Have gode færdigheder eller kundskaber i forhold til bedømmelseskriteriet

Undersøge kritisk - Forholde sig skeptisk, undersøgende og bedømmende til et emne. Dykke et lag

dybere OCN Forkortelse for Open College Network OPGAVE/ OPGAVEHÆFTE En opgave er det som skal løses for at bedømmelseskriteriet / bedømmelsesspecifikationerne er opfyldt. Opgavehæftet er en samling af opgaver der kan løses online eller på papir. De prædefinerede opgaver der ligger i OCN’s database kan bruges som de er, eller til inspiration til selv at lave andre opgaver der opfylder bedømmelseskriterierne. OCN POINT 1 OCN point vurderes at være lig med 10 timers læring for en almindelig person uden former for indlæringsudfordringer. De enkelte læringsresultaters point er således fastsat efter hvor længe det vurderes at lære de tilhørende bedømmelseskriterier. Noget der vurderes at tage 10 timer at lære, og dermed giver 1 point, må man altså gerne tage 20 timer om at lære, men det udløser stadig kun 1 point. OCN VEJLEDER En person der har gennemgået OCN’s vejleder kursus og dermed certificeret til at kunne bruge OCN metoden i deres egen organisation. OCN FORLØB En betegnelse der dækker over det forløb en vejleder har sat sammen for at deltagerne kan løse opgaverne i et ønsket program. OCN-CERTIFICERE At uddanne organisationers personale til at bruge OCN metoden. 
 At skrive fagligt indhold ind i OCN’s metode skabelon og få det godkendt af et ekspert panel.

!24

ocndanmark.dk


PANEL / PANELDELTAGER Et panel er en gruppe eksperter inden for et fagligt område OCN samler til at gennemgå og kvalitetssikre vores læringsprogrammer. Det er OCN’s opgave at sikre validiteten i læringsprogrammerne og de enkelte paneldeltagere vælges ud fra deres ekspertise inden for programmets fagområde. PERSONLIG PROGRESSIONS NIVEAU Før Niveau 1,2 og 3 ligger “Niveau Personlig Progression”. Det er et særligt program i OCN regi og bruges til at dokumentere læring og progression hos borgere med særlige behov. POINT ..se OCN point PROGRAM En betegnelse for et undervisningsområde, der indeholder et eller flere læringsforløb. (fx. Køkken og Kantine) Man kan sidestille ordet program med “Fag” SELVSTÆNDIG LIVSFØRELSE Et program udviklet på niveauet mellem Personlig Progression og OCN’s programmer på niveau 1,2,3. I programmet Selvstændig livsførelse bevæger vi os ligeledes på 3 niveauer, og betegner dem: • Kendskab 1 (svarende til niveau 1 simpelt) •

Kendskab 2 (svarende til niveau 1 typisk øget volumen)

Kundskab (svarende til niveau 2

UFORMEL LÆRING Struktureret læring som finder sted uden for den formelle skole. F.eks. i aftenskoler, på arbejdspladsen, i klubber og foreninger. Formålet er at lære noget. Uformel læring er også den læring der finder sted i hverdagslivet, oftest uden at man tænker over det. Et sted eller en situation hvor man lærer uden at det egentlig er meningen at der skal foregå en læring. VALID/VALIDITET Det er OCN’s vigtigste opgave at sikre validiteten i vores læringsprogrammer og de læringsbeviser deltageren i sidste ende får.

!25

ocndanmark.dk


OCN KONTORET Vi holder til i Aarhus hvor vi fra havnen holde hjulene kørende. Vores team forsøger at hjælpe så godt vi kan med brugen af OCN metoden, hvis du har brug for hjælp så ring til os eller lav en aftale om et besøg.

“Vi får altid hurtig hjælp fra OCN kontoret og ingen spørgsmål er dumme. Skønt med en service af den klasse” - Valdemar Nielsen
 CSU Kalundborg

Hanne Skov - Daglig leder
 Hanne@ocndanmark.dk - 28831773 Sisse Høy Simonsen - Udvikler af læringsprogrammer
 Sisse@ocndanmark.dk - 29886006 Frederik Svinth - Underviser og konsulent
 Frederik@ocndanmark.dk - 29711387 Lone Faarvang - Administrationsansvarlig
 Lone@ocndanmark.dk - 61687448 OCN Danmark
 Skolebakken 11
 Aarhus C Mail: adm@ocndanmark.dk 
 Tlf: 6168744


!26

ocndanmark.dk


!27

ocndanmark.dk


OCN SKABER MULIGHED FOR AT TYDELIGGØRE OG ANERKENDE UFORMELLE KOMPETENCER !28

ocndanmark.dk

OCN Kursus  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you