Page 1

PORTFOLIO BY FREDERIK EMIL


CONTACT

JOB HISTORY

Fre d er i k E m i l H a n s en Fre dd y .eh @gm a i l.c o m +4 5 4 0 15 8 2 0 7

K AI KU - n ordi c desi g n , a ssi st a n t

8200 Aarhus N Trø j b o r gvej 74 , k ld

- Pa ck i n g - B u i l di n g of k i t chen - Sma l l ren ova t i on of i n du st ri a l b u i l di n g - K A I KU show room

A arh u s s ch o o l o f A r ch i t ect u r e B ac h el o r i n a r ch i t ect u r e, 2 0 1 2 - 2 0 1 5

A rk i B a l - Nort hSi de b u i l di n g of cover & b en ch- a rea a t Tu b org R ÅB A Rs 1 st f l oor - E l ef a n t b a r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 - B a rt en der, mu si cb ook er - Con cept devel opmen t

S k o l en fo r Ku n s t o g D es i gn H ig h S ch o o l s em es t er, K l o s t er p o r t A a rhu s, 2 0 1 2

Da n i sh Compu t er Cen t er, Rema 1 0 0 0

A arh u s S t a t s gy m n a s i u m S tx , H a s l e

SKILLS

EDUCATION

M e ll er u p E ft er s k o l e B o a r d i n g s ch o o l Eng d a l s k o l en Publ i c s ch o o l

Adobe Photos hop good Adobe I nD es ig n good Adobe I l l us t r ator medium Rhino good Re vit medium AutoCad bas ic S ke tc h-up bas ic V-R ay be g inne r


TABLE OF CONTENTS

0 0 4 6’rd se meste r

- badebroe n& bunke ren

0 2 6 5’rd seme ster

- mer g ing

0 3 0 4’rd sme ster 0 3 6 3’rd semeste r

- feltker ner, papirøe n - floating space s

0 42 ph otog r aphy and othe r proje ts


BADEBROEN & BUNKEREN

Sommerhuset er et tilflugtssted, en tidslomme hvor dagligdagens rytme ophører. Allerede i rejsen dertil begynder en rensning, en mental sondring fra jag og stress, pligter, vaner, larm og bekymringer til et andet sind – feriesindet. I dette sind er der plads og tid til små ting, der er en forventning om hygge, en vilje til at ofre sig eller måske bare fordybe sig i en bog eller gå en lang tur. Sommerhuset står som et sted hvor der er plads til at reflektere, måske finde sit indre legebarn frem eller genoptage en gammel hobby. Til stedet hører et anderledes mind-set og en alternativ livsstil. Tid og sted foldes ud omkring konteksten, naturen og bygningen indgår i en sammenhæng. I 1966 stod Hotel Lakolk færdig på Rømø, tegnet af Friis og Moltke. Bag voksende lyngklitter kom man frem til en klynge af pudsige betonsommerhuse. Med hjemmelavede detaljer såsom rødmalede vinduesrammer og som store sten i naturen fortalte disse rørende huse om en primitiv glæde, der ejendommeligt nok levede op til naturens storhed. Som en gammel tysk bunker hvælvede hotellet sig brutalt i disse sommerlige omgivelser. Betonmure voksede op ad sandet og dannede ryg mod påtrængende omgivelser. Dette hotel er et resultat af nybrutalistiske ideer, som dyrkede fæstningsagtige lukkede former, inspireret af tyske bunkers. Efter krigen beundrede man disse fæstninger på lige fod med ruiner fra det gamle Grækenland eller middelalderlige slotte.- erindringen om deres ubehagelige funktion var svækket knap 20 år efter. Hotellet var et forsøg på at klynge sommerhuse sammen ved Vesterhavet og skabe en alternativ oplevelse af ferieboligen.

I denne opgave vil jeg ikke arbejde med det ”almindelige” sommerhus, men den alternative feriebolig – tilflugtsstedet. Jeg vil forsøge at skabe rammerne om et sted, der intensiverer oplevelsen af Vesterhavet og dets specielle natur. Omkring Hvide Sande bugter der sig et specielt landskab med hvide strande, sandklitter og store heder. Omringet af vand på begge sider er Hvide Sandes natur helt unik og nordisk. I denne opgave vil jeg hængsle ferieenhederne med naturen. Jeg vil lade natur og bygning indgå i en spænding – et dynamisk og kontrastfuld forhold. Jeg vil arbejde med den horisontale bygning, der som en badebro, hæver sig over landskabet og strækker sig over sandbankerne, klitlandskabet og hederne. Jeg vil skabe et liv imellem enhederne og arbejde med det udstrakte felt som livliner i naturen. Jeg vil arbejde med en mere offentlig og åben sektion og en mere tilsluttet og privat. Jeg vil aktivere det barnlige sind og lade naboer mødes, samtidig med at jeg vil skabe muligheden for at pakke sig ind. I opgaven vil jeg inddrage teorier og referencer bl.a. en fortolkning af Gottfred Sempers fire arkitektoniske elementer og deres ophav – the hearth, the roof, the enclosement, the mound. Pejsen som den tunge kerne og første led i civilisationen, tømmerens håndværk – skibsbunden som tag. Vægge inspireret af vævning – de lette vægge som kan skydes til og fra og den tunge kerne. Jeg vil inddrage postmodernistiske elementer såsom overdimensionering af visse elementer (skorsten, nummerering), som set i beach house af Robert Venturi samt kompositionen og møder melllem kendte elementer - almindelig kompleksitet. I opgaven vil jeg aktivt arbejde med bygningens lag og dets materialesammensætning. Jeg vil skærpe kontraster og fremhæve overgange. Elementer fra traditionel og lokal bygningsstil kan indgå i en mere modernistisk bygningsstil. Ligesom i Lene Tranbergs eget sommerhus, er jeg inspireret af ladens form og materialers sammensætning. Den private del som lukker sig som en fæstning og den åbne, favnende del, som træder ind igennem stuen. Eller tilflugtsstedet i Jørlunde af Dorthe Mandrup arkitekter, hvor det åbne plans sommerhus, lader interiør og eksteriør smelte sammen og hvor man med stofskærme, kan skærme til for omgivelserne, men stadig lade naturen og lyset sitre igennem væggene og nyde naturen i mere private omgivelser. Til fælles er de to referencer bygget op omkring et dæk, der slører forholdet mellem inde og ude. Jeg vil undersøge forholdet small-living og den hængslende og frie bevægelse i et åbent rum og lege med de forskellige lag af materialesammensætninger i kontrastfulde overgange. Tilflugtsstedet skal henvende sig til den målgruppe af mennesker, der ønsker sig en anderledes sommerhusoplevelse. Intensitet og intimitet.


badebroen badebroen BADEBROEN

bunkeren bunkeren

BUNKEREN

naturen naturen

NATUREN

vesterhavet vesterhavet

VESTERHAVET

skydedøren skydedøren

SKYDEDØREN

skorstenen skorstenen

SKORSTENEN En fortolkning af de 5 elementer overleveret fra Cast Study af Pulkinen House og en tilpasning til Vesterhavet, Holmslandklit.


THE HEARTH

THE ROOF

GOTTFRED SEMPERS 5 ELEMENTER THE ENCLOSEMENT

THE MOUND

CASESTUDY PULKININ HOUSE


U D SIG TSLI NJE 2

U DS I GTSLINJE

N

SITE


Fre d e r i k E m i l H a n s e n , 2 0 1 2 1 3 7 6 . s e m e s te r, b a c h l e o ro p g a v e

f ort id ba debroen, der hæv er sig ov er et sa ndla ndsk ab - det golde m å n e la n d s ka b

PROGRAMATISK COLLAGE

t ung - let horisont a l, hæv et og udst rak t åbent og t islut t et hængslende og ak t iv erende

e t ho r i s o n ta l t l a n d s k a b o m ri n g et a f h a v p å begge s i d er n o rd i s k n a tu r, h vi d e s tra n d e o g k l i tter ri ven d e vi n d o g d et br u s en d e h a v no ge t in ti m t o g n o g et i n ten s t, n o g et h yg g el i g t o g v ol d s o m t n o g et å ben t o g n o g et l u k k et k o nt r a s tf u l d , vi l d o g rå t, h yg g el i g t o g i n ti m t

H ol m sl andkl i t , Vester hav et e t h o r i s o n t a l t l a n d sk a b om ringet a f ha v på begge sider n o r di s k nat ur, hv ide st ra nde og k lit t er r i ve n de v ind og det brusende ha v n o g e t i n t i mt o g n o g et int enst , noget hy ggeligt og v oldsom t n o g et å bent og noget luk k et k o n t r a s t f u l d , v ild og råt , hy ggeligt og int im t


KRYDSET


STRIBEN


B

front

C

A

B-B

B


C

bagside

A

C-C

A-A


C

A

B

B

C

A


bagside


front


A-A


B-B


C-C


M OD EL 1:50


MO DE L Z OOM 1:20


5th SEMESTER, collaboration with Thomas Harboe

MERGING

transformation of the danish pavilion an investigation of merging and light

aalvar aalto, aalborg kunstmuseum

mezquita, cathedral / church

louis kahn, kimberly artmuseum

carlo scarpa, stampalia foundation

In my 5’rd semester I took up the challenge merging arabic elements, such as the arrivial, the interconection and the columns with nordics elements as light and the materiality. This merging proved to be rather challenging but very interesting.

an eclectic architecture

I opgaven har jeg til hensigt at arbejde med mødet. Mødet mellem elementer, tilbygningen og pavilionen. Jeg er interesseret i kontrasten mellem det gamle og det nye, det rå og det forfinede - spændingen mellem overlappende rumligheder. Det er i overlejringen af elementer at et interessant møde finder sted,- en hængsling af rum, en tvetydig rumopfattelse. I arbejdet med Robert Venturis bog “Complexity and Contradiction in architecture” vil jeg gå på opdagelse i denne spænding mellem pavilion og tilbygning - hvordan kan jeg skærpe denne spænding og skabe en dualistisk arkitektur som på en og samme tid er kontrastfuld, men stadig taler sammen i sin helhed. På studietur i Venedig blev jeg optaget af Carlo Scarpa modsætningsfulde arkitektoniske virkemidler og hvordan han aktivt bruger disse overlejringer af elementer til at skabe en levende kontrastfuld arkitektur. I arbejdet med Aarhus rådhus af Arne Jacobsen og Erik Møller var det kontekstualiseringen af elementer samt materialerigdommen som optog mig. Materialesammensætningen er skarp, rafineret og næsten ornemental og empirisk i sit udtryk. Jeg vil med inspiration af Arne Jacobsen arbejde med materialets sammensætninger og forsøge at underbygge disse møder.


ITE - PAPIRØEN

PAPIRØEN CPH 4’th semester collaboration with Mads Hundahl Programmets feltkarakter opstår ud af bygningernes eksisterende søjlegrid som kan adderes. Hvis man trækker søjlerne ud mødes de på en velbalanceret måde, og det er derfor muligt at sy bygningerne sammen. I de store rum vil vi få lyset ind og binde rummene sammen. Vi vil bevare de store fleksible rum, men fortætte dem i form af pavillioner, flytbare vægge eller andre former for ruminddelere. Vi arbejder med subtraktion og addition, idet vi går ind og spiser af de eksisterende bygninger - lægger til eller trækker fra. Ligesom i Bank of England, skal det være en opdagelse at bevæge sig rundt i det transformede område. Vi arbejder med ortogonale views som går igennem de mange differencerede rum, med spændende lysfald og kontrastfulde overgange. I mellem de store haller indsætter vi lysatriums som skal give de gamle haller nyt liv, som samtidig er med til indele mindre områder i hallerne til 1. sal. På 1. sal manifisteres rejsen yderligere idet du kan overskue de store haller, hvor livet fra market, cafeér og køkkener ses.

christiansholm


Da vi undersøgte sitet, Christiansholm, var det første de enorme haller samt bygningernes rå, blottethed o trielle look. Papirhallerne er ikke bygget til menneske til lastbilens hvilket resulterer i portenes store dimens menes triple højde. Hallerne som har været brugt til fragtesitet, papir og bomuld er første enorm mørke Da vi undersøgte Christiansholm, var det der slog os, deog spænde enorme haller samt bygningernes rå, blottethed og dets industrielle åbne meter. look. Papirhallerne er ikke bygget til menneskets skala, men til lastVi har valgti Le Corbusier, Chandigarh, og John Soa bilens, hvilket resulterer portenes store dimensioner og rummenes England FraogChandigarh har triple højde. Hallerne som som harreferrenceværker. været brugt til at fabrikere fragte papir og bomuld er enorm mørke over mange åbne meter. jlesystemets logikog tilspænder os som opdeling af felter samt d og tiloghinanden. FraofBank Vi har valgttilLebygningerne Corbusier, Chandigarh, John Soane, Bank Englandof England som referrenceværker. har vibinder taget søjlesystemets logik byggeri sa inspireretFraafChandigarh lyset som det enorme til os som er opdeling af felter samt deres tilpasning til bygningerne konstant i kontakt med hallerne, der og på trods af d til hinanden. Fra Bank of England er vi blevet inspireret af lyset som ogsammen. symmetri bliver bundet binder dettede enormerum byggeri Lyset er konstant i kontaktsammen. med

hallerne, der på trods af dets forskelligartede rum og symmetri bliver bundet sammen. Programmets feltkarakter opstår ud af bygningernes

FIELDCONDITIONS

de søjlegrid som kan bygges ud af. Hvis man trækk mødes de på en velbalanceret måde og det er derf bygningerne sammen. I de store rum vil vi få lyset ind og binde rummene s bevare de store fleksible rum, men fortætte dem i fo er, flytbare vægge eller andre former for ruminddeler med subtraktion og addition idet vi går ind og spiser ende bygninger - lægger til eller trækker fra. Ligesom i Bank of England skal det være en opdag æge sig rundt i det transformede område. Vi arbejd onale views som går igennem de mange difference spændende lysfald og kontrastfulde overgange. I mellem de store haller indsætter vi lysatriums som gamle haller nyt liv, som samtidig er med til indele m hallerne til 1. sal. På 1. sal manifisteres rejsen yderlig overskue de store haller, hvor livet fra market, cafeér ses.


PLAN ZOOM

2

1 3

6

4

5


1. ATRIUM, COURTYARD 2. MARKETPLACE 3. CONCERTHALL AND AUDITORIUM 4. LIBARY 5. EXHIBATIONROOM 6. BOAT & CRAFT WORKSHOP


VISUALS


COVER The concept has evolved from the idea of the tree. I n contrast to the raw walls of the old school the space grow up from the ruins, stretching its arms into and around the building - keeping the walls from collapsing and dividing the space in an elegant and tectonic way. From public to private. The first floor is an open space ment for heavy machinery and other workshop tools.


THE TREE an investigation in model 3. semester The concept has evolved from the idea of the tree. In contrast to the raw walls of the old school the space grow up from the ruins, stretching its arms into and around the building - keeping the walls from collapsing and dividing the space in an elegant and tectonic way. From public to private. The first floor is an open space ment for heavy machinery and other workshop tools. The further floots are more secluded, yet open up interesting and stimulating views.


FLOATING SPACES This project on my 3’rd semester was part of an investigation in the theme “cover”. The site was in “Latiner Kvarteret” in Aarhus city, an attractive part of the old city - housing a variety of people. Just as Latiner Kvarteret we intended to create a stimulating place with varieties of space and functions. A creative enviroment embracing the city and its qualities.


2st APARTMENT

1st SHARED DEPARTMENT

ATELIER + HEAVYMACHINES


MO DE L 1:50


THANK YOU

Portfolio. Frederik Emil. 19-05-15  

Bachelor Portfolio

Portfolio. Frederik Emil. 19-05-15  

Bachelor Portfolio

Advertisement