Page 1

fredericia c

energi

konference

Tema: Fokus på fremtiden med grøn energi, set i forhold til virksomhedens vilkår, udfordringer og muligheder.

Indbydelse Intelligente grønne energisystemer

Fra forsyning baseret på 80% fossil energi til 80% grøn energi i løbet af 30 år Hvad er de politiske planer? Hvordan nås målene? Hvad kommer det til at betyde for virksomhederne?


2

energikonference fredericia c Oplægsholdere

Torsdag den 4. nov 2010 fra kl. 16 til 20

Katherine Richardson Prodekan, Københavns Universitet, og formand for Klimakommissionen Prodekan, Københavns Universitet og formand for Klimakommissionen. Katherine Richardson er prodekan ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og professor i biologisk oceanografi. Hun har været aktiv både som medlem og formand for forskellige nationale og internationale forskningsudvalg og rådgivende organer. Hendes forskning fokuserer på betydningen af biologiske processer i havet for optaget af CO2 fra atmosfæren. Kilde: www.science.ku.dk

Dialog imellem

Mette Lis Andersen, Best. medl. for Fredericia C, Direktør i Realdania Arealudvikling A/S, Erik Jespersen, Teknisk direktør Fredericia Kommune Charles Nielsen, FoU-chef DONG Energy, Best. medl. FE.

Anders Eldrup Administrerende Diretør DONG Energy

Thomas Banke Borgmester Fredericia Thomas Banke er ny borgmester i Fredericia Kommune. Thomas Banke er fhv. landsformand for Venstres Ungdom og siden 2005 medlem af Fredericia Byråd, valgt for Venstre. Undervejs i perioden blev han viceborgmester. Kilde: Wikipedia

Anders Eldrup har siden 2001 været administrerende direktør for DONG og siden 2006 for DONG Energy, der er et af Nordeuropas førende energiselskaber. Som administrerende direktør har han stået i spidsen for den vækststrategi, der blandt andet i 2006 førte til fusionen af seks danske energiselskaber til det integrerede energiselskab DONG Energy. Gennem sin karriere har Anders Eldrup opnået en bred erfaring fra såvel den private som den offentlige sektor. Kilde: www.dongenergy.com


3

Program 15:45-16:00

Ankomst og registrering.

16:00-16:05 Velkomst ved Michael Sønderskov, formand for FE. 16:05-16:35 Hvordan kan vi finansiere investeringen og bære omkostningsbyrden? Katherine Richardson, prodekan, Københavns Universitet, og formand for Klimakommissionen. 16:35-17:05 DONG Energys vej fra fossil energiproduktion til produktion af vedvarende energi. Anders Eldrup, adm. dir., DONG Energy.

Omstilling til grøn ren Energi I løbet af de næste 30 år skal samfundet omstille sig til at 80% af vort energiforbrug skal bestå af grøn energi (d.v.s produceret fra vedvarende energikilder). Det vil få stor indflydelse på mange forhold og megen adfærd, som vi i vores hverdag tager som en fuldstændig selvfølge. Vi tænker ikke meget på, hvor strømmen eller varmen kommer fra. Klima kommissionens rapport giver en lang række løsningsforslag til, hvad der skal ske. Det er interessant viden at få indsigt i for den der vil sikre virksomhedens konkurrencedygtighed på fremtidens vilkår. Omstillingen til grøn energi er en udfordring både lokalt og globalt. Den indebærer krav om store omstillinger i virksomhedernes energiforbrug i retning af intelligente energisystemer, til udviklingen af nye teknologiske løsninger og besparelsesmetoder. Trusler og muligheder viser sig som følge af marked og til lovgivning. Konferencen belyser hovedaspekterne, og giver mulighed for spændende sparring med eksperter, interesserede virksomheder og politikere om, hvordan udfordringer tackles og muligheder udnyttes til gavn for lokalsamfundet.

17:05-17:35 Hvad er Fredericia Kommunes vision på energi-, miljø- og klimaområdet i de kommende 15-20 år? Thomas Banke, Borgmester i Fredericia. 17:35-18:25 Fredericia C som europæisk laboratorium for bæredygtige bydele i lyset af en kommende energiplan for Fredericia Kommune. Dialog mellem Mette Lis Andersen, Best. medl. for Fredericia C, Direktør i Realdania Arealudvikling A/S, Erik Jespersen, Teknisk direktør Fredericia Kommune, og Charles Nielsen, FoU-chef DONG Energy, Best. medl. FE. 18:25-19:10 Networking. Posters (v/ indledere og udvalgte virksomheder) – Hertil en bid brød m. vand/ øl. 19:10-19:45 Gruppedialoger. 19:45-20:00

Indsamling af kompetenceark, korte resumeer.

20:00-20:05

Afrunding ved arrangøren.

Tilmelding inden 1. nov via sekretariatet på info@fa-ehf.dk eller på www.fredericiaerhvervsforening.dk.


4

energikonference fredericia c

Udskiftes

Fremtidens grønne energi vil få stor betydning for dagligdagens Danmark Over de kommende 30 år vil vi være på vej mod grøn ren energi og opleve forandringer. Vi kender allerede nogle. Udvikling af elbiler, solenergi, vindmøller, biogas, biodiesel sågar eksperimenter med dragesejl i skibsfarten. Vi vil se nye brændstoføkonomiske motorer, og vi vil se den tunge trafik få endnu mere fokus på anvendelsen af ren energi. Vi vil se industrierne indenfor grøn energi vokse og vi vil formentlig møde nye globale konkurrencesituationer. Alene udskiftning fra el- til sparepærer i virksomheden viser hvor stor en udfordring, vi står over for. Vi vil se servicevirksomheder tilbyde ekspertviden indenfor omstilling til grøn energi, og vi vil se forandrede forbrugsmønstre. Det kan tænkes, at det bliver dyrere at flyve og dermed vil charterbranchen blive påvirket. Det kan også tænkes, at det at trække en campingvogn bliver dyrt og vi derfor vil se nye tiltag på denne front. Endelig kunne større transportomkostninger også betyde forandring af transportsektoren – toge, lastvogne og skibsfart. Hvilken betydning vil forøgede transportomkostninger have for arbejdskraftens mobilitet. I Fredericia har vi over 40% der pendler ind til deres arbejde hver dag.

”Fredericia Centralrenseanlæg skal levere biogas, og Dong Energy skal opgradere den til naturgas og sende den ud i naturgasnettet. Med biogas i nettet kan det blive miljømæssigt ekstra interessant, hvis vores planer om at køre Fredericias bybusser på gas kan blive virkelighed.” Erik Jespersen, Fredericia Kommune


5

Fremtidsperspektiver på energiområdet

Udviklingen er i gang globalt og nye former for erhvervsudvikling skal fremmes lokalt Der er mange udfordringer og muligheder i markedet i forbindelse med omlægningen af energiforbruget. Det vil betyde at innovative virksomheder, der er dygtige til at omstille sig til de nye muligheder i markedet vil have gode vækstmuligheder. Det vil også betyde en ændret omkostningsstruktur, hvis virksomheder, skal bevare konkurrenceevnen. Der er mange indsatsområder: - Solceller, vindkraft, biomasse, biogas og decentrale input er vækstbrancher. - Energibesparelser er lavthængende frugter: både private og boligselskaber skal renovere.

- Transportsektoren skal fokusere på reduktionen af udslip og udviklingen af nye energi-effektive transportformer. - Industrien skal minimere energi- og materialeforbrug i proces og produktion. Det giver alt sammen mening, når man ser på energiforbruget på samme måde som alle andre udgifter. En kilojoule sparet er kroner sparet. Det ses på bundlinjen på lang sigt. Og det hjælper på klimaet.

BlueLimeSolar leverer nøglefærdige solcelleanlæg, inkl. finansieringsløsninger i Danmark og Sverige. Siden årsskiftet har BlueLimeSolar opsat og installeret mere end 50 solcelleanlæg hos private, institutioner og boligforeninger. BlueLimeSolar er projektleder i projektet ” Intelligente markedssystemer for tilskudsfri PV” under ForskVE programmet der administreres af Energinet.dk. Projektet har til formål at belyse den reelle økonomi i solcelleanlæg, når der tages hensyn til markedsværdien af den producerede el og de indvirkninger en større udbredelse af solcelleanlæg vil have på eldistributionsnettet.


6

energikonference fredericia c

”Hele biomasseområdet har gennem længere tid været i vækst, og som en naturlig del af arbejdet med at optimere havneområderne investerer vi naturligvis i overensstemmelse med efterspørgsel og markedsudvikling.” Jens Peter Peters, ADP

[ 12 ]

Et samfun d fri for fossile bræ ndsler

Klimakom missionen har starte med bud t sit svære på, hvord arbejde m an Danm for at bru ark et ste ed at kom ge kul, oli d ude i fr me e og natu emtiden rgas. kan slipp e ZAf Jesper Tornbjerg

- Vi har p umpet CO 2-koncentr sfæren op ationen i til et langt atmohøjere niv seneste en eau end million år den . Det er vi n noget ved ødt til at ! gøre Og det ag ter hun at gø th

hvis arbejd e følges tæ t af en stri lægge væ be ministe gt på dialo rier, g med om under Sk verdenen attekomm – heris si on en og In kommissi frastruktu onen, som rder er klar selv om ti e snitflad dshorison er til, terne er fo rs


7

Erhvervsforeningen arbejder med følgende projektområder:

Fredericia Erhvervsforening arbejder for at fremme erhvervslivets interesser lokalt og formidle viden om erhvervsvirksomhedernes fremtidige vilkår Gennem de seneste 2-3 år har Fredericia Erhvervsforening målrettet positioneret sig i det erhvervspolitiske spektrum - kommunalt såvel som regionalt. Det er sket gennem en række konferencer og udviklingsprojekter, herunder f.eks. udbuds- og indkøbspolitik, bidrag til kommuneplanen, branding af Fredericia, dialogforum for transport & logistik samt ved deltagelse i udviklingsrådet og fra 2010 i Erhvervskontaktudvalget. Et kig forbi www.fredericiaerhvervsforening.dk vil give læseren de seneste opdateringer på vore aktiviteter. Det er vigtigt med bred opbakning i blandt virksomhederne, og vi kan ikke opfordre nok til at man melder sig ind i Fredericia Erhvervsforening.

I en tid hvor Fredericia Kommune er kommet i en position som en af landets mindste købstadskommuner med en ringe tilflytning, men med en forholdsvis stor tilvækst af nye virksomheder, f.eks. i DanmarkC, udfordres både kommunale interesser og erhvervsinteresser til fælles, strategiske vækstinitiativer. Den nye politiske situation i Fredericia Byråd skaber i erhvervslivet forventninger om en fornyelse og en vækstdagsorden for byen og byens erhvervsliv. Disse forventninger vil Fredericia Erhvervsforening være med til at udmønte, fastholde, synliggøre og ikke mindst følge op på med seriøse initiativer - gerne i samarbejde med byråd og forvaltninger. Konferencen bør ses som sådan et initiativ og erhvervslivets fremstrakte hånd.

- Kommuneplan, byudvikling og bosætning - Branding af Fredericia - Udbuds- og indkøbspolitk - Transport og logistik - Udviklingspark - Erhverv og turisme - Fredericia C - Bidrag til ny erhvervspolitik - Samarbejde med erhvervsfremmeaktører i Trekantområdet


Praktisk oplysninger Tid

Torsdag den 4. nov 2010 kl. 15:00 til 20:00

Sted

Fredericia C, Kastelsvej 5, 7000 Fredericia

Arrangør

Fredericia Erhvervsforening

Tilmelding

Tilmelding inden 1. nov via sekretariat på: – Tlf.: 76 22 11 40 – Mail: info@fa-ehf.dk

www.fredericiaerhvervsforening.dk

13768_Danline

energikonference fredericia c

Prospekt: Energikonference i Fredericia C  

Tema: Fokus på fremtiden med grøn energi, set i forhold til virksomhedens vilkår, udfordringer og muligheder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you