Page 1

Portfolio Freddy Koelemeijer


Inhoud

Content

Plot Ya, Parijs (studioninedots)

Macro Lot Ya, Paris (studioninedots)

De kunst van verbinden - een kunsthotel als verbinder tussen stad en strand (afstuderen)

The art of connection - an arthotel connecting the city and the sea (graduation)

Buiksloterham Kavel 12, Amsterdam Noord (ML_A)

Buiksloterham Plot 12, Amsterdam North (ML_A)

Blok 0, Amsterdam Houthavens (ML_A)

Block 0, Amsterdam Houthavens (ML_A)

Prijsvraag Areal Hardturm, Zurich (ML_A)

Competition Areal Hardturm, Zurich (ML_A)

Olympiakwartier-West, Almere (Wingender Hovenier Architecten)

Olympiaquarter-West, Almere (Wingender Hovenier Architecten)

Apeldoorn Nieuwstraat, Apeldoorn (Wingender Hovenier Architecten)

Apeldoorn Nieuwstraat, Apeldoorn (Wingender Hovenier Architecten)

Prijsvraag Altwiesenstrasse, Zurich (Wingender Hovenier Architecten)

Competition Altwiesenstrasse, Zurich (Wingender Hovenier Arhcitecten)

Kop Jan van Galen, Amsterdam (Wingender Hovenier Architecten)

Endblock Jan van Galen, Amsterdam (Wingender Hovenier Architecten)

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae


Plot Ya

Macro Lot Ya

kantoorgebouw, 9300m2

office building, 9300m2

De bouwplaats is gelegen ter plaatse van de voormalige Renault fabriek langs de Seine in Parijs aan de rechterzijde van het nieuwe park met prachtig uitzicht over de Seine.

The buildingsite is located on the former Renault plant along the Seine in Paris, situated right at the new park with great views on the Seine.

De vraag is om een kantoorgebouw te maken op een perceel dat niet ideaal is voor kantoorruimte. Het gebouw dient daarbij gezien te worden als een duidelijk volume; een gebouw in de eerste linie van het park dat de aansluiting maakt met de omgeving. vanwege een aantal plot regels en het aangrenzende stedelijke weefsel is het gebouw horizontaal opgedeeld, waardoor setbacks zijn gecreëerd die als terrassen dienst doen. De entree is op het park georiënteerd en is de verbinding tussen het park en de binnentuin.

The question is to make an office building on a plot which isn’t ideal for officespace. The building was to be perceived as a single clear volume; a front-row building at the park which connects to it’s surroundings. The volume is divided horizontally according to the plotrules and the direct urban fabric and created setbacks for terraces. The entrance is orientated on the park and connected with the public space and inner court.

Het volume verschaalt tot die van woningbouw, maar behoudt zijn heldere iconische volume. De paradox van de locatie van van Plot Ya is het feit dat de zijde met het uitzicht op het park Billancourt tevens de zonnigste zijde is. Hoe kan je een gevel ontwerpen met een maximaal uitzicht naar het park die tegelijkertijd de directe straling blokkert? Het gebruik van verticale lamellen versterkt het zicht naar het park en de Seine en blokt tegelijkertijd het zonlicht. De gevel wordt naar mate hij hoger komt en meer zon vangt geslotener door de lamellen dichter op elkaar te plaatsen.

Situatie / Situation

The volume scales down to the size of the housing developments but still acts as a clear iconic volume. The paradox of the site is the fact that Lot Ya directly facing the park Billancourt is the sunniest part. How to design a façade using maximum view to the park and at the same time blocks the direct radiation? Using vertical blades we expand the view to the park Billancourt and the Seine and at the same time the direct sunlight is blocked. The facade is closing down in rhythm to the top blocking the sun.


Beeld / Image: A2Studio

Parkzicht / View from park

Beeld / Image: A2Studio

Zicht vanuit binnentuin / View from inner court


De kunst van verbinden

The art of connection

Een kunsthotel als verbinder tussen stad en strand (afstuderen)

An arthotel connecting the city and the sea (graduation)

Langs de boulevard van Vlissingen, op de plek waar vroeger Grand Hotel Britannia stond, is een voorstel gemaakt voor een kunsthotel. Een nieuwe hoteltypologie en beleving, waarbij kunst de ruimte dicteert. Het kunstlandschap verbindt de stad met de boulevard, binnen met buiten en overbrugt geleidelijk het hoogteverschil van 10 meter; het scheidt, filtert en verbindt alle individuele programma-onderdelen die ten opzichte van elkaar meer- of minder openbaar of privé zijn. De harde defensieve rand tussen stad en water wordt verzacht en beleefbaar gemaakt.

Along the boulevard of Vlissingen, on the sit of the former Grand Hotel Britannia, a proposal is made for an art hotel. A new hotel typology and experience, where space is dictated by art. The art-landscape connects the city with the boulevard, inside with outside and gradually spans the 10 meter height difference; it seperates, filters and connects all individual programmatic components which are more- or less private or public to each other. The hard, defensive border between city and sea is softened and made liveable.

Het kunstlandschap wordt gecreëerd met betonnen vloervelden in combinatie met een ‘tapijt’ van hout, wat het openbare en collectieve programma met elkaar verbindt. Een optimale zichtrelatie tussen binnen en buiten wordt gewaarborgd door de transparante vliesgevel - schuivende delen zijn hierbij in de gevel afleesbaar gemaakt. Het kunsthotel maakt van Vlissingen weer de badplaats met internationale allure die het ooit was.

The art-landscape is made out of concrete floor slabs combined with a wooden ‘carpet’ that connects the public and collective program. The transparant curtain wall guarantees an optimal relationship between inside and outside - sliding parts are made visible in the façade. The art-hotel will make Vlissingen the seaside town with intenational allure is once was.

Situatie / Situation


Beeld / Image: Freddy Koelemeijer

Kunstroute stadszijde / Artroute cityside

Beeld / Image: Freddy Koelemeijer

Kunstroute / Artroute


Beeld / Image: Freddy Koelemeijer

Interieur lobby / Interior lobby

Beeld / Image: Freddy Koelemeijer

Dwarsdoorsnede / Cross section


Dakopbouw: - in het werk gestort beton van portlandcement v.v. noors marmer toeslag - vegetatiedak tbv geleidelijke opname regenwater

Prefab betonnen gevelband ophanging aan in het werk gestorte vloer beton van portlandcement v.v. noors marmer toeslag na ontkisting > 'curing compound' (dunne film die verdamping tegengaat)

Glazen balustrade voorzien van U-profiel AMG profiel ingestort in betonband

Vloeropbouw: - in het werk gestort beton van portlandcement v.v. noors marmer toeslag - isolatie tbv zwevende dekvloer - afwerkvloer v.v. vloerverwarming

Consoles console t.p.v. constructieve wanden tbv opvanging betonplaten Prefab betonnen plafond / betonband hybride constructie: deels ophanging aan consoles en in het werk gestorte vloer deels oplegging op consoles beton van portlandcement v.v. noors marmer toeslag na ontkisting > 'curing compound' (dunne film die verdamping tegengaat)

Glazen balustrade voorzien van U-profiel AMG profiel ingestort in betonband

Vloeropbouw: - in het werk gestort beton van portlandcement v.v. noors marmer toeslag - isolatie tbv zwevende dekvloer - afwerkvloer v.v. vloerverwarming

aluminium schuifpui bovenkant onderdorpel gelijk met bovenkant vloer

Prefab betonnen gevelband ophanging aan in het werk gestorte vloer beton van portlandcement v.v. noors marmer toeslag na ontkisting > 'curing compound' (dunne film die verdamping tegengaat)

vloer verjongen bij overgang binnen-buiten tbv thermische isolatie

Prefab betonnen dorpel oplegging op kzs buitengevel beton van portlandcement v.v. noors marmer toeslag na ontkisting > 'curing compound' (dunne film die verdamping tegengaat)

houten landschap houten onderconstructie plaatselijk bevestigen op betonnen poeren tbv beloopbaarheid en fixatie

zitelement - interieur ontstaat uit het houten landschap houten constructie bevestigen op vloer en achterwand

Technische doorsnede en gevelaanzicht / Technical section and façade


Buiksloterham Kavel 12

Buiksloterham Plot 12

Energie-neutraal woon/werkgebouw

Energy neutral live/work building

Voor de duurzaamheidstender in Buiksloterham (Amsterdam) is voor kavel 12 een eenduidig bouwvolume ontworpen. Binnen de contouren van het kavel – 30 bij 80 meter – is het volume opgebouwd uit een ranke schijf van dertig meter hoog met appartementen en kantoorruimtes, en een lage plint van negen meter hoog met bedrijfsruimtes en woon/werk-lofts. In de opzet van het gebouw is rekening gehouden met een grote mate van flexibiliteit in schakeling en indeling van ruimtes en een uitwisseling van programma. Het hoge dak is voorzien van bomen, een symbolische verwijzing naar de 13e eeuwse Guinigi toren in Lucca.

For the sustainability tender of Buiksloterham (Amsterdam) for plot 12 an univocal building volume is developed. Within the contours of the plot – 30 by 80 meters – the volume consists of a disc-shaped high rise of thirty meters with apartments and office spaces and a low plinth of nine meters high with business accommodations and living/working lofts. The design of the building reflects a high degree of flexibility in the layout of spaces and an exchange of program. The high roof is equipped with trees, a symbolic reference to the 13th century Guinigi tower in Lucca.

Maquette / Model

Conceptschema / Concept scheme


Situatie / Situation

Beeld / Image: Freddy Koelemeijer

Interieur kantoorruimte / Interior office space


Voorbeeld plattegronden / Example plans

Beeld / Image: A2studio

Straatbeeld zuidzijde / Streetview southside


Beeld / Image: A2studio

Straatbeeld noordzijde / Streetview northside


Blok 0, Houthaven

Block 0, Houthaven

33 woningen + collectieve voorzieningen

33 appartments + collective facilities

De Houthaven in Amsterdam West is het sluitstuk van de ontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever. Met het uitgeven van kavels in blok 0 wordt de eerste fase voor de ontwikkeling van de Houthaven in gang gezet. Voor blok 0 worden twee kavels uitgewerkt, ontworpen met als uitgangspunten de wijdsheid en openheid van de locatie enerzijds en het industriële karakter van het havengebied anderzijds. De gebouwen bevatten in totaal drieëndertig woningen – loftappartementen, kadewoningen en zogeheten penthouses – bovenop een plint met collectieve voorzieningen en parkeerplaatsen. De woningen beschikken over grote buitenruimtes in de vorm van een balkon, veranda, patio of dakterras. Bovenop de plint ligt een collectieve binnentuin, toegankelijk vanuit de aanliggende woningen. De gebouwen zullen tijdloos zijn in hun verschijningsvorm, met een verfijnde proportionering en een duurzame materialisatie.

The Houthaven area in Amsterdam West will be the capstone of the development of the Southern bank of the river IJ. With the issuance of plots in block 0 the initial phase for the development of Houthaven is put in motion. For block 0 two plots will be developed, which design sketch is made with in mind the vastness and openness of the site on the one hand and the industrial character of the harbor area on the other. The buildings contains thirty three houses – loft apartments, town houses along a quay and penthouses – atop a plinth with collective space and parking facilities. All dwellings have large outdoor spaces in the form of a balcony, porch, patio or rooftop terrace. On top of the plinth is a collective garden, accessible from the adjacent houses. The buildings design will be timeless in its appearance, with a delicate proportioning and sustainable materialization.

Maquette / Model


Luchtfoto locatie / Aerial photo location

Beeld / Image: aTasteofReality

Binnentuin / Courtyard


Organisatie / Organisation

Situatie / Situation


Beeld / Image: aTasteofReality

Kadezijde / Quay side

Beeld / Image: aTasteofReality

Interieur woonkamer / Interior living room


Hardturm Areal

Hardturm Areal

Prijsvraag 160 appartementen, kinderdagverblijf en ateliers

Competition 160 apartments, nursery and ateliers

Voor de prijsvraag voor de locatie van het voormalige Hardturm Areal, naast het stadion en tussen de toekomstig te ontwikkelen parken is een voorstel gemaakt voor een woongebouw met 160 appartementen, atelierruimtes en een parkeergarage. De autonome structuur van het gebouw, met zijn afgeronde hoeken, gaat een relatie aan met de toekomstige aangrenzende gebouwen. Drie grote doorgangen verbinden de rustige binnenplaats met de bruisende stedelijke ruimte.

For the competiton for the location of the former Hardturm Areal, next to the stadium and between the future development of parks, a proposal is made for a residential building combining 160 appartments, studio’s and a garage. The autonomous structure of the building, with its rounded corners, relate to the future adjecent buildings. Three large passages connect the quiet courtyard with the vibrant urban space

Alle appartementen zijn tweezijdig georiĂŤnteerd, op de stad en op de binnentuin. De diversiteit tussen het stedelijk gebied en de rustgevende binnentuin komt tot uiting in de gevel. Naar de stad ziet het gebouw er uit als een compact volume met een levendige gevel. Naar de binnentuin heeft elk appartement een eigen balkon met de nodige privacy, gecreĂŤerd door de balkons en gevel ten opzichte van elkaar te vouwen. De woningen zijn binnen een systeem flexibel ontworpen; woon- en eetkamer en slaapkamers kunnen gemakkelijk uitgewisseld worden, afhankelijk van de orientatie van de woningen of de wensen van de bewoner.

All appartments are two-side oriented, to the city and the courtyard. The diversity between the urban area and the peaceful courtyard is reflected in the facade. To the city, a compact volume with a lively facade is created. To the courtyard, each appartment has a private balcony with the necessary privacy, created by folding the facade and balconies in opposite direction. The appartment layout is designed within a flexible system. Living room, dining room and bedrooms can easily be exchanged, depending on the orientation of the dwellings or the residents wishes.

_23750+ _22950+

_20300+

_17500+

_14700+

_11900+

_9100+

_6300+

_3500+

_0000

_3000-

Dwarsdoorsnede / Cross section


m2

16

11m2

m2

16

m2

15

m2

15

47m2 11m2

4.5_96m2 (95-105) 2.5_67m2 (60-65) 15m2

48m2 17m2

10m2

16m2

50m2

5.5_117m2 (110-115) 17m2 15m2

Standaard verdieping / Typical floorplan m2

10

10m2

13m 2

13m2

11m2

5.5_1

21m2

11m2

12m2

13m2

17m2

2

17m

18m2

63m2 10m2

4.5_109m2 (95-105)

2 (6

2 20m 2

5.5_

68m

17m2

14m 2

17m2 17m2

3.5_90m2 (80-85)

122m

2

10-1

2

2

2 (1

2

13m

5.5_

2 2

16m

23m

20m2

10m2

18m2 44m2

15

14 m2

125m 2 (1

14m 2 63m 2

18m 11m

26m

(110-115)

61m2

15m

60m

5.5_115m2

12m2

20m

2

10m2

21m2

35m

(95-1 05)

65m2

5-10 2

(110115)

65m2

16m

15m2

12m2

2

5.5_1

21m2

14m

(95-1 05)

17m2

2.5_

19m2

63m2

67m

5.5_1

11m2

15)

15m2

28m2

10-1

25m2

2

11m2

18m

14m2 14m2

2

16m

28m

23m2

2

12m2

0-1

(11

23m2

12m 2

14m2

15m

20m2

10m

m2

15m2

2

67m2

14m

13m2

50m

15)

16m2

2

16m

63m2

2

10-1 25

11m2

16m

10m2

11m2

2

_1

10m2

2

14m

17m2

17m

37m2

2

15m2

5.5

13m2

2

46m2

16m

16m2

)

12m2

0-85

63m2

53m

2 (1

4.5_115m2 (110-115)

115m

(95-100)

5.5_

4.5_111m2

55m2

2

2.5_60m2 (60-65)

(110-115)

(95-100)

12m

4.5_112m2

2

19m2

17m 17m

11m2

14m2

17m 2

2 (9

5.5_119m2

16m2

50m

102m

3.5_79m2 (80-85)

52m2

4.5_

11m2

15m2

2

12m

12m2

15m2

16m

5.5_128m2 (110-120)

12m2 12m2

2

15m2

50m2

14m2

11m2

2 (1

(110115)

14m2

m2

117m

5.5_1 14m2

15m2

11

2 2

5.5_115m2 (110-120)

(110115)

15m2

12m2

31m2

16m

5.5_

5.5_1 14m2

50m2

17m2

21m2

16m 46m

2 (8

12m2

17m2

17m2

14m2

2

82m

(110115)

12m2 12m2

14m2

12m2

3.5_

5.5_1 14m2

50m2

15m2

53m2

3.5 _82m 2 (80 -85 )

115)

15m2

16m2

2 2

(110-

14m2

11m2

18m2

39m2

52m

15m2

18m2

5-1

4.5_1

16m2

17m2

14m2

15m2

2 (9

m2

57m2

11m2

13m2

5m

10

17m2

53m2

52m

10

13m2

16m2

2.5_58m2 (60-65)

m2

16m2 16m2

39m2 53m2

15m2 13m2

11m2

4.5_103m2 (95-105)

05 .5_

14m2

15m2

47m2

3.5_82m2 (80-85)

3.5_81m2 (80-85)

2

4.5_106m2 (95-105)

28m2

8m

15m2

3.5_82m2 (80-85)

_1

8m2

46m2

4.5_106m2 (95-105)

3.5_77m2 (80-85)

4.5 )4

14m2

16m2

2.5_67m2 (60-65)

4.5_96m2 (95-105)

05

-1 (95 05 )

20 )

2

0-65 )

2

0) 20)

2

16m 2

10m

16m 2

2

10-1 15)

12m 2 2

2

2

12m

16m 2

2 2

2

12m2 49m2

17m2

m2

12m2

N

4.5_105m2 (95-105) 52m2

2.5_67m2 (60-65)

Dakverdieping / Top floorplan

Obergeschoss 2–6

Dachgeschoss 7

Situatie / Situation

N


Beeld / Image: Freddy Koelemeijer

Binnentuin / Garden view

Beeld / Image: Freddy Koelemeijer

Panorama / Panorama


Beeld / Image: Freddy Koelemeijer

Interieur / Interior


Olympiakwartier-West

Olympia quarter-West

Kantoren, appartementen, studentenwoningen, parkeergarage

Offices, appartments, student housing, parking

In Almere Poort, de vierde stadskern van Almere, wordt een bijzonder stedelijke woonomgeving gemaakt: Het Olympiakwartier. Dit gebied ligt direct na de Hollandse brug en kenmerkt zich door een grote menging van wonen, werken en vrije tijd. Bos en strand zijn vlakbij, Amsterdam en Utrecht goed bereikbaar. Het stedenbouwkundig plan voor het Olympiakwartier heeft een zeer hoge bebouwingsdichtheid. Wonen en werken is sterk vermengd en het aanbod appartementen ten opzichte van grondgebonden woningen is groot. Het stuk stad dat gecreĂŤrd wordt is duurzaam met een flexibele structuur. Wat nu kantoor is, kan later woontoren worden, en andersom. Het ontstane beeld kenmerkt zich door een groepering van gebouwen met een gezamelijke architectonisch uitstraling. Het Olympiakwartier kent stedelijk wonen aan levendige straten, maar ook wonen in een toren met een rustiek en weids uitzicht over bos en water. Differentiatie binnen de bouwblokken wordt bereikt door de regels van het spel met horizontale en verticale elementen per gebouw anders toe te passen.

Beeld / Image: Freddy Koelemeijer

Zicht naar kantoorgebouw / View to office building

In Almere-Poort, the fourth citycentre of Almere, a very special urban environment is being developed: The Olympia quarter. This area is located immediately next to the Dutch bridge and is characterized by a wide mix of housing, work and leisure. Forest and beach are nearby, Amsterdam and Utrecht are easily accessible. The urban plan for the Olympia quarter has a very high density. Living and working is strongly mixed and the ratio of apartments compared to dwellings is large. The created piece of city is sustainable with a flexible structure. What is offcie now, can become a housing tower in the future, and vice versa. The image that arises is characterized by a group of buildings with a common architectural look. The Olympia quarter knows urban living on busy streets, but also high rise tower appartments with rustic and panoramic views over forest and water. Differentiation within the blocks is achieved by the rules of the game with horizontal and vertical elements which apply different for every building.


ink oopruim te ga ra ge

LET OP: gebouw (c onstr uc tie) ga at 480 mm

tr a foruim te ga r age (hoog spa nning)

f ie ts ens ta llin g / ops la g / cont a in er s ( 86 m 2 )

tr a foruim te k a nto ortr a foruim te k a nto or (la a gs pa nning) (hoog spa nning)

door 30m zone

nuts t bv 6.2 en 6.3 nuon w / nuon e k pn / c ai c . w at erinv .

f ie ts en s ta pelen

cvz w at erinv oer

w ar m te-inv oer

cai

k pn

entree garage / lift n.t .b. conform tekeningen HvdN

entree gara ge

fal colevel, 24 fietsen vrije hoogte 2650 m m

f la tk a s t

pa tc hk a st

stadsverwarmi ngsruim te

kk

o=200 a=210

dbl

ka ntoor bvo 482 m2 v vo 397 m2

be 7 m2

kk 13 m2

kk

be 7 m2

kk 13 m2

kk

be 7 m2

kk 13 m2

69 pa rkeerpla atsen

geperforeerde begroeide gevel i vm nat uurli jke ventilatie parkeerkelder

kk

dbl

vri je ho ogte 26 50 mm

fal co le ve l 38 fi etse n

fal co le ve l 38 fi etse n

vri je ho ogte 26 50 mm

optionele traforuimt e blok 6

kk 13 m2

be 7 m2 fal co le ve l 38 fi etse n

hoofdentree kantoor

opsla g veegm achin e

vri je ho ogte 26 50 mm

pan try

totaal 228 fiets en 4 per woning Peil = 0

parkeergarage conform ontwerp HvdN

beh eerder

woning 1 gbo 4 9 m2 k 25 m2

kk

voorzetwan d

kk

fal co le ve l 38 fi etse n vri je ho ogte 26 50 mm

kk 13 m2

vri je ho ogte 26 50 mm

be 7 m2

fal co le ve l 38 fi etse n

const ru ct ie wonin gen losgeko ppeld van const ru ctie parkeergarage

fal co le ve l 38 fi etse n vri je ho ogte 26 50 mm

wanneer ervoor wor dt gekozen om elke woning een i ndividuel e berging op de begane grond te geven dient ook de ruimte ac hter het kantoor aan de woontoren toegekend te worden.

dbl

hyd rof oor Peil = 350

kp n / ca i

be 7 m2

kk 14 m2

250

const ru ct ie woont oren l osgekop peld van const ru ctie parkeergarage

be. 7,5 m2

be. 4,7 m2

be. 5,3 m2

h wa i n metse l werk pe na nt

c. wate rin v.

Peil = 0

f la tkast/c vz

entree woningen

kk

k 90 m2

entree bergingen

be 7 m2

kk 14 m2

woning 2

gbo 1 14 m 2

kk 14 m2

dbl

h wa i n metse l werk pe na nt

Peil = 0

450

b el le nta bl ea u

14260

kk

hydrofoor ruimte

comm erc iële ruim te vvo 118 m2

be 7 m2

ca i k pn

p ostk aste n

cv z i nv . w. fl atk ast

Peil = 0

b ui ten ka nt s chi l t/m b ui te nk an t con stru cti eve wan d = 14960

comm erc iële ruim te vvo 169 m2

o=208 a=210

be. 6,1 m2

kk

woning 3

gbo 4 4 m2 kk 30 m 2

woning 4

gbo 4 4 m2 kk 30 m 2

woning 5 gbo 4 4 m2 kk 30 m 2

o=208 a=210

v oor zieningen bvo 412 m 2 v vo 362 m 2 bvo tota al 894 m 2 v vo tota al 759 m 2

aan sl uiti ng i.o.m . Hvd N

blok 4b en 6

situatietekeni 1:1000

Wingen Hoveni Archite

Situatie / Situation

Beeld / Image: Freddy Koelemeijer

Gevel kantoorgebouw / Façade office building


Gevelmaquette / Faรงade model


Zicht over marktplein naar woontoren / View over market square to housing tower

7800

4.H

7800

4.H

falcolevel, 24 fietsen vrije hoogte 2650 mm

be 7 m2

kk 13 m2

kk

7800

4.G

7800

4.G

4.F

7800

be 7 m2

4.E

7800 be 7 m2

kk 13 m2

kk

7800

be 7 m2

kk 13 m2

62400

kk

7800 62400

4.E

kk 13 m2

kk

4.F

4.D

opslag veegmachine

Peil = 0

parkeergarage conform ontwerp HvdN

beheerder 4.C

4.C kk

voorzetwand

7800

totaal 228 fietsen 4 per woning

kk 13 m2

wanneer ervoor wordt gekozen om elke woning een individuele berging op de begane grond te geven dient ook de ruimte achter het kantoor aan de woontoren toegekend te worden.

falcolevel 38 fietsen vrije hoogte 2650mm

falcolevel 38 fietsen vrije hoogte 2650mm

kk

falcolevel 38 fietsen vrije hoogte 2650mm

falcolevel 38 fietsen vrije hoogte 2650mm

be 7 m2

falcolevel 38 fietsen vrije hoogte 2650mm

pantry

7800

falcolevel 38 fietsen vrije hoogte 2650mm

constructie woningen losgekoppeld van constructie parkeergarage

4.D

hwa in metselwerk penant

7800

hydrofoor Peil = 350

7800

kk 14 m2

250

dbl

be 7 m2

constructie woontoren losgekoppeld van constructie parkeergarage

kk 14 m2

be 7 m2

14260

7800

Peil = 0

blok 4.4

kk 14 m2

450

bellentableau

commerciĂŤle ruimte vvo 118 m2

kk

flatkast

Peil = 0

4.B

hwa in metselwerk penant

be 7 m2

cvz inv. w.

7800

commerciĂŤle ruimte vvo 169 m2

kpn

postkasten

cai

4.B

buitenkant schil t/m buitenkant constructieve wand = 14960

kk

Peil = 0

4.A

4.A

woningen blok 4 begane grond

aansluiting i.o.m. HvdN

7800

7800

9000

7800

7800

9000

5400

7800

1:250

7800

70200 4.1

4.2

4.3

4.4

blok 4.5

woningen

Begane grond blok 4 / Ground floor block 4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Wingende Hovenier Architecte


Apeldoorn Nieuwstraat

Apeldoorn Nieuwstraat

Appartementen, winkelruimte en parkeergarage

Apartments, shopping space, parking

De Nieuwstraat ligt op de grens van het historisch centrum en het Beekpark in Apeldoorn. Het gebouw bevat 48 appartementen, 3 stadswoningen, winkelruimte en een ondergrondse parkeergarage. De locatie wordt gekenmerkt door verschillende bouwhoogtes, gebouwtypes en een terugliggende rooilijn. De geleding in de gevel aan de Nieuwstraat reageert op verschillende richtingen in de rooilijn, op de zichtlijn naar het naastgelegen monumentale café en op de blik vanuit de van Kinsbergenstraat. De stadswoningen aan de tuinzijde dekken de blinde achterkant van de winkelruimte af. Hierdoor ontstaat een nieuw binnenhof binnen de dichte stedelijke bebouwing. De appartementen zijn georiënteerd op de Nieuwstraat of op het rustige binnenterrein en worden ontsloten via een licht atrium met een naar boven toe vertrappende gevel. Het project is uitgevoerd in een heldere gemêleerde gele baksteen. Ook het atrium is in deze steen gemetseld en ‘akoestisch’ uitgevoerd door gebruik te maken van open stootvoegen. Er is een gebouw ontstaan dat zich goed voegt in de karakteristiek van zowel het Beekpark als de dichte binnenstad van Apeldoorn.

The street ‘Nieuwstraat’ is situated on the border of the historical center and the park ‘Beekpark’ in Apeldoorn. The building contains 48 apartments, 3 townhouses, retail space and underground parking garage. The location is characterized by different building heights, building types and a recessed perimeter. The articulation of the facade on the Nieuwstraat responds to a number of directions in the building allignment, the sight line to the adjacent historic cafe and the view from the Kinsbergenstraat. The townhouses on the garden side cover the blind backside of the retail space. This creates a new courtyard within the dense urban fabric. The apartments are oriented on the Nieuwstraat or the quiet inner courtyard and are accessable via a light atrium with an upwardly setback façade. The project is carried out in a bright yellow mottled brick. The atrium as well is built in this stone masonry and is ‘acousticly’ carried out by the use of open vertical joints. A building is developed, that intergrates in the characteristic of both the Beekpark and the dense city center of Apeldoorn.

Situatie / Situation


Gevel Nieuwstraat / Faรงade Nieuwstraat

Atrium / Atrium


Plattegrond verdieping 1 en doorsnede / Floorplan first floor and section


Nieuwstraat / Nieuwstraat


Altwiesenstrasse

Altwiesenstrasse

110 appartementen en gemeenschappelijke voorzieningen

110 appartments and common facilities

Bij deze prijsvraag speelden twee vraagstukken een belangrijke rol: hoe kan je op locatie het volume verdubbelen, en hoe ga je om met het Steiner plan als geheel? De ranke gebouwen (10 m diep) bestaan uit gepleisterde lichamen en treden zo in de voetsporen van hun voorgangers; de buitenruimtes zijn in relatie tot dit volume als een onafhankelijke veranda-structuur ontworpen. Het terugbouwen van de bestaande footprint leidt ertoe dat bestaand en nieuw eenvoudig op elkaar aansluiten. De groene ruimte tussen de gebouwen plaatst de gebouwen in het historisch landelijke karakter van de plek.

Two issues played a particular important role in this competition: how can the volume be doubled, and how to deal with the Steiner plan as a whole? The slender buildings (10 m deep) consist op plastered bodies that follow the footsteps of their predecessors with outside spaces designed as an independent porchstructure. By building back the existing footprint, old and new match together easily. The green space between the buildings positions the plan in the historic rural character of the location.

De keukens en woonkamers zijn samen met het terras de overgangszone tussen het groene openbare landschap en de privéruimtes van de appartementen. Binnen de teruggebouwde footprint is in tegenstelling tot de bestaande structuur gereageerd op de specifieke hiërarchie van de plek. De mechanische herhaling van gebouwen heeft plaats gemaakt voor een karakteristiek ontwerp waarbij de ruimte niet meer tussen de gebouwen weg vloeit.

Waschküche / Trockenraum 75

Waschküche / Trockenraum 75

Waschküche / Trockenraum 75

Haustech 20

Haustech 20

Haustech 20

Velo 30

Velo 30

Velo 30

Kitchens and living rooms combined with the terraces form a transition zone between the green public landscape and the private spaces of the apartments. Within the footprint, in contrast with the current situation, the plan reacts to the specific hierarchy of the location. The mechanical repetition of buildings has been replaced by a more characteristic design in which the space between the buildings no longer flows away.

Waschküche / Trockenraum 75

Haustech 20

Velo 30

IV

Velo 10

Velo 10

Velo 10

IV

Keller 255

Velo 13

IV

IV

ttw

la

G e

ss

eg

tra

sw

ns

ch

se

Lu

ie

IV

Keller 143

25 PP (von 88)

63 PP (von 88)

möglicher Anschluss Tiefgarage

Keller 285m2

Zivilschutz 285 m2

n

iese

la G

chsw

ttw

s Lu

lhau

se

ie

Schu

e

ss

tra

ns

e

ss

tra

ns

se

Situation 1/500

ie

0 1 2 5

10

Situatie / Situation

0

1

2

5

10

0

1

2

5

nw

Kro

Das Erarbeiten eines Projektvorschlages für die Ersatzneubauten der Wohnsied-

Punktuelle Verdichtung in die Höhe

charakterisierten Plan. Zum anderen beinhaltet die Aufgabe die Frage des Umgangs

zu reagieren, ihnen Bedeutung zu verleihen,

lung Graphis ist städtebaulich doppelt herausfordernd. Zum einen stellt sich die Frage einer Verdichtung der Siedlung auf nahezu das doppelte Volumen in einem von niedrigen Zeilen und einheitlich von typischen Architekturen der Nachkriegszeit

Das Projekt folgt zwar der Grundordnung des zu den unterschiedlichen Strassen einen Sch eine Gelegenheit spezifischer auf Hierarchie Gla


Beeld / Image: Freddy Koelemeijer

Doorzicht groene ruimte / See trough green area

Beeld / Image: Freddy Koelemeijer

Diagonale verbinding / Diagonal connection


428

Einfahrt

Bad 6

Ausfahrt

Bad 6

Zimmer 14

Einfahrt

Zimmer 14

Bad 6

.

.

Container

Container

Küche 13

Küche 13 3

1

Küche 13

2 1/2-Zi 64 m2

Laube 13

3

1

Laube Wohnen 27 Eingang 7 Kinderw 12

Küche 13 Wohnen 28

Küche 13 Wohnen 28

429.5 m.ü.M.

K Wohnen 28

429.5 m.ü.M.

3 1/2-Zi 85 m2

429.5 m.ü.M.

3 1/2-Zi 85 m2

3 1/2-Zi 85 m2

Laube 12

Laube 12

Laube

Laube 12

Bad 6

Bad 6

Zimmer 13

Bad 6

Zimmer 13

Zimmer 18

Laube 12

Velo

Zimmer 20

Zimmer 13

Zimmer 18

Laube 12

Velo

Zimmer 20

Bad 4

Z

Bad 4

Eingang 7

Eingang 7

Zimmer 15

Zimmer 15

Zimmer 15

Küche 13

2 1/2-Zi 65 m2

K

Küche 13

2 1/2-Zi 65 m2 Eingang 11

2 1/2-Zi 65 m2

429

Eingang 11 Dusche 3

Laube 17

Zimmer 15

Wohnen 20

Eingang 11

Zimmer 20

Bad 5

Zimmer 20

Bad 5

Zimmer 15

5 1/2-Zi 127 m2

Küche 13

Laube 40

Laube

Z

Bad 5 Wohnen 30

Zimmer 15

5 1/2-Zi 127 m2

Küche 13

möglicher Hort 192 m2

Zimmer 15

Wohnen 20

Wohnen 30

Zimmer 15

Dusche 3

Laube 17

Zimmer 15

Wohnen 20

5 1/2-Zi 127 m2

Laube

Velo

Kinderw 12

Bad 4

Eingang 7

Wohnen 30

Zimmer 18

Kinderw 12

Küche 13

Zimmer 20

Z

Zimmer 20

Kinderw 12

Dusche 3

1

Kinderw 12

Küche 13

Laube 17

3

Laube 13 Wohnen 27 Eingang 7

Kinderw 12

Laube 12

K

2 1/2-Zi 64 m2

Laube 13 Wohnen 27 Eingang 7

A

3 Besucher-PP

428.6 m.ü.M

428.6 m.ü.M

.

2 1/2-Zi 64 m2

Zimmer 14

3 Besucher-PP

3 Besucher-PP

428.6 m.ü.M Container

K

Küche 13

Laube 40

Laube

Laube 40

Level

Level

429.7 m.ü.M.

Abstell 4

Dusche 2

Zimmer 16 430

2

Küche 13

K

Bad 4 Zimmer 16

Waschküche / Trockenraum 75

Waschküche / Trockenraum 75

Waschküche / Trockenraum 75

Waschküche / Trockenraum 75

Haustech 20

Haustech 20

Haustech 20

Haustech 20

Level 0: 5 1/2-Zi 128 m2

4 1/2-Zi 107 m2

Eingang 10

Wohnen 25

Velo 30

Velo 30

Velo 30

Laube Zimmer 14

Zimmer 20

430

Z

Velo 30

IV Bad 5

441.8

IV

Keller 255

430 m.ü.M.

Velo 10

Velo 10

Velo 10

Velo 13

Eingang 7 Bastelraum 15

432

IV

IV

K

Küche 13

438.5

IV

3 1/2-Zi 85 m2

Level 0: Keller 130m2 Trockenraum/ WK 40m2 Haustechn 20m2

435.5

Laube

Bastelraum 13

Wohnen 20 Velo 24

Keller 143

25 PP (von 88)

Terasse 59

432.5

63 PP (von 88)

Kinderwagen 15

Eingang/ Windfang 11

432.7 m.ü.M. Laube 10

Z

Gemeinschaftsraum 50

W

429.5

K

428.6 Zimmer 20

426.7 Eingang 37

möglicher Anschluss Tiefgarage

Keller 285m2

433.9 m.ü.M. 433.8 m.ü.M.

Zivilschutz 285 m2

Erdgeschoss 1/200 (Level 0/+1) 0 1 2 5

10

0

1

2

5

10

0

1

2

5

434

436

449.3 448.4

443.2 441.8

,6

x 433.8

440

433.9

430.9 429.8

429.4 428.5

427.9 426.7

Ostfassade 1/200

P r o j e k t w e t t b e w e r b

E r s a t z n e u b a u t e n

Begane grond en doorsnedes / Ground floor and sections

W o h n s i e d l u n g

A l t w i e s e n s t


428,1

x

Ausfahrt

Bad 6

Bad 4

Zimmer 14

Bad 4

Zimmer 16

Balkon 50

Wohnen 27

Küche 13

Zimmer 14

2 1/2-Zi 64 m2

3

Zimmer 16

Bad 4

Bad 4

Küche 16 Eingang 7

Eingang 7

Küche 13

Eingang 7

Eingang 6 Küche 15 Zimmer 14

3 1/2-Zi 86 m2

1

Zimmer 14

Zimmer 14

2 1/2-Zi 66 m2

3 1/2-Zi 83 m2

3 1/2-Zi 83 m2

Laube 13

e 13

Wohnen 33

Wohnen 27

Abstell 4

Eingang 7 Kinderw 12

Eingang Zimmer 15 7

Waschküche / Trockenraum 75

Wohnen 28

Haustech 20

Wohnen 27

Eingang Zimmer 15 Waschküche / 7 Trockenraum 75

WaschkücheWaschküche / / TrockenraumTrockenraum 75 75

Waschküche / Trockenraum 75

A 3 1/2-Zi 85 m2

Küche 15

Zimmer 15 Eingang Waschküche Waschküche / / 7 TrockenraumTrockenraum 75 75

Waschküche Waschküche / / Trockenraum Trockenraum 75 75

AKüche 13

Wohnen 26

Haustech 20

Wohnen 25

Zimmer 13 Eingang Waschküche Waschküche / / 10 Trockenraum Trockenraum 75 75

Waschküche / Trockenraum 75

A

A

Küche 13

Zimmer 16 Haustech Haustech 20 20

Haustech Haustech 20 20

Bad Velo 304 Velo 30

Velo 30

2 1/2-Zi 65 m2 Haustech 20 Haustech 20 Küche 14

Wohnen 26

Haustech 20 Haustech 20

Haustech Wohnen2027

Küche 15

Haustech 20

429.5 m.ü.M.

3 1/2-Zi 85 m2

Velo 30

Velo 30

Bad 4

2 1/2-Zi 64 m2

e 12

Bad 4 Velo 30 Velo 30

Velo 30

Laube 12 Wohnen 27 Abstell 4

IV Dusche 2

Velo 30

Velo 10

Bad 4 Velo 30

2 1/2-Zi 64 m2

Velo 30

IV

Zimmer 16

2

Velo 10

Velo 10

Velo 30

Laube 17

Abstell 4

Velo 10

Velo 10

Dusche 2

IV

Zimmer 16

2

Velo 13

Velo 10

Velo 10

Velo 10

Velo 10

Velo 13

Velo 13

Bad 6

Zimmer 13

e 12

Zimmer 16

Küche 16

Balkon 35

IV

Keller 255 Balkon 19

IV

Bad 4

Küche 13

Keller 255 IV

IV

IV

Bad 4

Küche 13

Zimmer 16

4 1/2-Zi 106 m2 Eingang 10 Zimmer 18

IV

Balkon 19

IV

25 PP (von 88) 63 PP (von 88)

Kinderw 12

IV

Zimmer 14

Zimmer 20

Keller 143

25 PP (von 88)

Balkon 35

Wohnen 25

IV 12 Laube Zimmer 14

Zimmer 20

IV

Eingang 10

Wohnen 25

Laube 12

Zimmer 20

Keller 255 IV

IV Zimmer 16

4 1/2-Zi 106 m2

Keller 143

448.4

Keller 143

25 PP (von 88) 63 PP (von 88)

63 PP (von 88)

Bad 5 Bad 4

Bad 5

445.1 Eingang 7

Eingang 7

Eingang 7 Zimmer 15

Zimmer 15

Zimmer 15

Küche 13

Küche 13

Dusche 3

Laube 17

Zimmer 15

3 1/2-Zi 85 m2

möglicherKeller Anschluss Tiefgarage 285m2

Eingang 11 Dusche 3

Dusche 3

Laube 17

Wohnen 20

Zimmer 20

432.5

5 1/2-Zi 127 m2

Zivilschutz 285 m2

Zimmer 15

438.5

435.5 Bad 5

Zimmer 15

Wohnen 30

4 1/2-Zi 107 m2

Zimmer 15

432.5

4 1/2-Zi 107 m2

Küche 13

Küche 13

Keller 285m2

Zimmer 20

Bad 5 Wohnen 30

Zimmer 15

Zivilschutz 285 m2

Wohnen 20

435.5

Bad 5 Wohnen 30

möglicher Anschluss Tiefgarage Keller 285m2

Eingang 11

Zivilschutz 285 m2

Zimmer 15

438.5

Wohnen 20

Zimmer 20

442.1 3 1/2-Zi 85 m2

möglicher Anschluss Tiefgarage

Eingang 11

e 17

Küche 13

441.8

2 1/2-Zi 65 m2

Küche 13

429.5

429.5 428.6

Laube 16

e 40

Laube 16

426.7

Level +1, +2 und +3 (Variante tief) 0 1 2 5

0

10

Waschküche / Trockenraum 75

1

2

5

10

Waschküche / Trockenraum 75

00 1 2 15

426.7

Level +3 (Variante hoch) 10

Waschküche Waschküche / / Trockenraum Trockenraum 75 75

2

0 51

2

5

Level +4, +5 (Variante hoch)

10

Waschküche Waschküche / / Trockenraum Trockenraum 75 75

0 01 2 51

2

10

WaschkücheWaschküche / / TrockenraumTrockenraum 75 75

0

15

2

5

10

WaschkücheWaschküche / / TrockenraumTrockenraum 75 75

0

1

2

Waschküche / Trockenraum 75

5 Waschküche / Trockenraum 75

l 0 (Erdgeschoss Altwiesenstrasse) Haustech 20

Haustech 20

Haustech Haustech 20 20

Haustech Haustech 20 20

Haustech 20 Haustech 20

Haustech 20 Haustech 20

Haustech 20

Haustech 20

Velo 30

Velo 30

Velo 30

Velo 30

Velo 30

Velo 30

Velo 30

Velo 30

l +1 (Erdgeschoss Dübendorfstrasse) Velo 30

Velo 30

IV

Velo 30

IV

IV

429.7 m.ü.M. Abstell 4

Abstell 4

Zimmer 16

Dusche 2

Velo 10

Velo 10

Dusche 2

IV

Keller 255

IV

Dusche 2

Velo 13

Zimmer 16 Velo 10

2

IV

Velo 10

Velo 10

Keller 255 IV

IV

4 1/2-Zi 107 m2

Küche 13

Bad 4

Zimmer 16

Velo 10

Velo 13

Zimmer 16 Bad 4

Eingang 10

442.1 Eingang 7

Küche 13

438.5

25 PP (von 88) 63 PP (von 88)

Glattwiesenstrasse

445.1

Bad 5

Keller 143

Level 0: Keller 130m2 Trockenraum/ WK 40m2 Haustechn 20m2

435.5 Abwart 19

Wohnen 20

Velo 24

432.5449.3

Zimmer 20

WC 4

429.5

Eingang 7

Keller 143

Keller 143

25 PP (von 88) 63 PP (von 88)

63 PP (von 88) 2 1/2-Zi 66 m2

Bad 5

Eingang 7

Eingang 7 Zimmer 15

Zimmer 15

Küche 13

Zimmer 15

Küche 13

möglicher Anschluss Tiefgarage 3 1/2-Zi 85 m2

IV Küche/ Wohnen 30

Zimmer 14

Zimmer 20

Zimmer 25

IV

Wohnen 25

Laube 12 Zimmer 14

Zimmer 20

25 PP (von 88)

Eingang 10

IV

Wohnen 25

Laube 12 Zimmer 14

Velo 13

IV

IV

Bad 4

Level 0: 5 1/2-Zi 128 m2 Eingang 448.4 10

Zimmer 20

Kinderwagen 13

Velo 10

Zimmer 16

Wohnen 25

e 17

Abstell 4

Velo 10 Keller 255 IV

IV

4 1/2-Zi 107 m2

Küche 13

Bad 4

4 1/2-Zi 107 m2

Zimmer 16 Velo 10

2

2

Küche 13

e 12

Velo 30

3 1/2-Zi 85 m2

möglicherKeller Anschluss Tiefgarage 285m2

Balkon 18

Eingang 7

möglicher Anschluss Tiefgarage Keller 285m2

Zivilschutz 285 m2

Keller 285m2

Abstell 3

Laube 17

Zimmer 15

Wohnen 20

Zivilschutz 285 m2

Eingang 7

Eingang 11 Dusche 3

Laube 17

3 1/2-Zi 85 m2

Zivilschutz 285 m2

Dusche 3

Zimmer 15

Wohnen 20

4 1/2-Zi 119 m2

Balkon 18

Zimmer 15

Zimmer 15

448.4

Zimmer 20 Bad 5 Wohnen 30

Zimmer 15

Küche 14

Wohnen 25

Zimmer 14

3 1/2-Zi 87 m2

Küche 8

4 1/2-Zi 107 m2

Küche/ Wohnen 59

Küche 13

426.7 433.9 m.ü.M.

443.2

Eingang 37

441.8

433.8 m.ü.M.

Laube 13

Balkon 35

Level +2 0 1 2 5

433.8

10

0

1

2

Level +3 5

10

00 1 2 1 5

10

2

0 51

2

Level +4, +5 5

10

0 01 2 51

10

2

0

15

2

5

10

0

433.9

430.9 429.8

429.4 428.5

427.9

,3

x

426.7

435

449.3 448.4

448.3

445.9

443.5

,7

442.1 440.5

x

439.1

433.9

433.8

430.9 429.8 429.4 428.5 427.9 426.7

t r a s s e

Westfassade 1/200

Z ü r i c h - S c h w a m e n d i n g e n

N o v e m b e r

2 0 0 9

E v e r g r e e n

443

1

2

5


Höhe 113.8m 2 3

1

3 4 35Total 4 6

Gebäude 6 12 6 33 6 6 11 11/2-Zi4

1 4 1/2 1

Küche 13

429

5 2 2 3 3 4 4 5 5

4

1 1

2 2

3 35

110

Total 36

6 66 6 5 1 2 86 3 m24 5 6 1 1 1 1 1 1/2 6 6 0 0 110 2 1 2 1/2 6 6 0 0 2 2 1/2 10 10 12 12 4 4 1/2 10 10 12 12 4 4 1/2 6 6 6 6 6 6 1/2 6 6 6 6 6 6 1/2 1 1 1 1 1 1 1/2 1 1Wohnen1 33 1 1 1

Küche-, Wohn-,

4 4 6

Wohnen 33

Bad 4

WT

0 2 2 16 1 2 3 4 5 5 66 10 10 12 12 4 4 5 52 62 16 2 1/2 6 6 0 0 2 Eingang 429.8 7 6 6 3 1/2 6 610 6 6 36 10 12428.5 12 4 4 Total 52 Gebäude 1

0

3

Gebäude

Total

Zimmer 16

2 1/2

Zimmer 14

6 16 16 110 52 52 36 36 6 6 Essraum110 110

6

6

5 0

Bad 4 Eingang 10

0

6 2 2

Küche 13

4 1/2 5 2 2 3 3 4 4 5 5

1 6 1 6 1 0 1 0 6 6 0 0 10 10 12 12 10 10 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 1 Küche 1 13 1 1 1 Küche 1 13 1 1

16

Zimmer 13

Eingang 7

4

52 Total Eingang 85 m2 Total 7 63 1/2-Zi 36 Bad 4 6 Bad 4

6 5 6 4 1 Küche 2 13 3 4 5 686 m2

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Küche 13

Zimmer 16

3 1/2-Zi

10 12 12 4 3 1/2 10 Gebäude Gebäude 6Küche2 613 3 6 1

W

Total

Abstell 4

1 2 3 4 5 5 66

Strasse

5 1/2

Gebäude

Baulinie

4 1/2

6

Wohnungstyp Wohnungstyp Wohnungstyp

Wohnungstyp

2,5

429.3

3 1/2

6

2

Bad 4

1 2 3 4 5 6 2 1/2

1

6 2 2

Gebäude 1

110

Wohnungstyp Wohnungstyp Wohnungstyp

5

4

Zimmer 16

Zimmer 14

Zimmer 16

1 6 2 31 21/2-Zi 16 2 862 m2 16 Bad 4 110 4 4 52 4Wohnen427 52 Eingang 7 6 6 36 Eingang 7 6 6 36 1 311/2-Zi 6 WT 3 1/2-Zi 1 861 m2 6 Wohnen 33 110 Dusche Wohnen m2 Abstell86 4 33 2 110

Küche 13

Zimmer 14

Zimmer 16 Zimmer 16 Zimmer 14

Küche 13

Zimmer 14

Küche 13

W

2 WT WT

WT

W

Abstell 4

Abstell 4

Abstell 4

Küche 13

Zimmer 16

Küche 13

Wohnen 33

Eingang 10

Eingang 10

Wohnen 33

Zimmer 13

Zimmer 13

Eingang 10

Zimmer 13

Bad 4 WT Küche 13

Küche 13

3 1/2-Zi

W

WT 4 3 1/2-Zi 1/2-Zi Abstell 4

106m2 m2 Abstell85 4

Küche 13

3 1/2-Zi

Wohnen 85 25

85 m2

m2

Küche 13

W

Eingang 10 Eingang 10 Eingang 10

Zimmer 13 Zimmer 16 Zimmer 16 13

Zimmer 16

Zimmer 16

Küche Zimmer13 20 Küche 13

Private Bereiche

3 1/2-Zi

Zimmer 14

Küche Zimmer13 20 Küche 13

Bad 4

3 1/2-Zi 85 m2 Wohnen 27

85 m2

Bad 4

Bad 4Zimmer 16 Zimmer 16

Wohnen 27

WT Wohnen 27

W Bad 4 Dusche Bad 24

Abstell 4 Bad 5 27 Wohnen

WT

2

WT Wohnen 27 Dusche 2

Abstell 4

Dusche 2

Abstell 4

Eingang 7 WT Küche 13

WT Abstell 4

2

Abstell 4 Küche 13

Zimmer 16

Küche 13

3 1/2-Zi 4 1/2-Zi 85 m2 106 m2

Küche 13 Küche 13

Bad 4

4 1/2-Zi 4 1/2-Zi

Zimmer 20

Wohnen 20

Eingang 10

4 1/2-Zi 106 m2 m2 106 106 m2

Zimmer 20

Wohnen 25

Zimmer 16

Eingang 11 Bad 4 Dusche Bad 3 4

Küche 13

Zimmer 15

Zimmer 14

Eingang Eingang 10 10 Eingang 10

Zimmer 20

Zimmer 15

Zimmer 20

Wohnen 25

Zimmer 16

Wohnen 25

Zimmer 16

Zimmer 16

Zimmer 14

Zimmer 20

Zimmer 14

Zimmer 20

Küche 13

Zimmer 16

Bad 4

Wohnen 25

Zimmer 16

W

Zimmer 16 Eingang 10

Zimmer 16 Wohnen 25

106 m2

Küche 13

Küche 13

Küche 13

4 1/2-Zi Querbezug

E W

Zimmer 16

2

Dusche 2 Dusche 2 2 Bad 4 2

Zimmer 20

Zimmer 14Zimmer 14

Zimmer Zimmer 2020

Zimmer 20

Bad 5 Bad 5

Eingang Wohnen730

E

Zimmer 15

4 1/2-Zi Bad 5 Küche 13

107 m2

Küche 13

Bad 5

3 1/2-Zi

Bad 5

Bad 5 Waschküche / Trockenraum 75

Waschküche / Trockenraum 75

Eingang 7 Waschküche / 85 m2 Küche 13 Trockenraum 75 7 Eingang

Waschküche / Trockenraum 75

Eingang 7

Eingang 7

E Küche 13

Eingang 11

Küche 13 Haustech 20

Haustech 20

Velo 30

Haustech 20

Velo 30

3 1/2-Zi

Velo 30

Velo 30

Gartenräume

Küche 13

85 m2

IV

Zimmer 20

Zimmer 20

3 1/2-Zi 85 m2

Velo 10

Velo 10

Velo 13

Wohnen 20

Keller 255

IV

IV

Eingang 11 Eingang 11 Dusche 3 Dusche 3

Wohnen 20

Eingang 11

Bad 5

Zimmer 20

Zimmer 15

Zimmer 15 Zimmer 15 Zimmer 15 Zimmer 20

Dusche 3

Wohnen 30

Wohnen 20

Eingang 11

Zimmer 15

Zimmer 15

Zimmer 20

Dusche 3

Küche 13 Zimmer 15

85 m2

Küche 13

85 m2

Velo 10

Dusche 3

Wohnen 20 3 1/2-Zi

3 1/2-Zi

IV

Küche 13

Zimmer 15 Haustech 20

Küche 13

Wohnen 20

Zimmer 15

Zimmer 20

Zimmer 15

Zimmer 15

IV

4 1/2-Zi 107 m2

Zimmer 20

Zimmer 20 Keller 143

25 PP (von 88)

1

2

Bad 5 Bad 5

63 PP (von 88)

3

4

1

2

3

Küche 13

4

Wohnen 30

Zimmer 15

Wohnen 30

Zimmer 15

Küche 13

4 1/2-Zi

1

2

3

4

1

Bad 5

2

3

4107 1/2-Zi m2

4

107 m2

Bad 5

Küche 13

5

6

Wohnen 30

möglicher Anschluss Tiefgarage

5

Zimmer 15

6

Küche 13

Keller 285m2

54 1/2-Zi 6

Gebäude

5

6

Gebäude

Total

4 1/2-Zi

5 1/2

1

1

2

Total 2 16

3 4 5 6

10 0 6 12 1 6

12 12 4 4 0 2 2 6 6 6 6 12 4 4 1 1 1 1 6 6 6

1

1

1

1

52 16 52

36 6

36 110 6

Gebäude 1/2 6 6 0

2 1 3 1/2 2 1/2 6 4 1/2 3 1/2 10 5 1/2 4 1/2 6

Wohnungstyp

0

5 1/2

0

2

107 m2

Bad 4

1 2 3 4 5 6

Wohnungstyp

2 1 13 2 Küche 10 3 1/2 2 1/2 6 66 4 1/2 3 1/2 10 110 5 1/2 4 1/2 6 6

Wohnungstyp

Wohnungstyp

Gebäude 1/2 6 6 0

Bad 4

Total 2 16 Bad 4

2 3 4 5 6

Bad 4

Küche 13 10 10 12 12 4 4 52 Eingang 7 6 0 0 2 2 16 6 6 6 6 6 6 36 10 12 12 4 4 52 Küche 13 Eingang 1 1 1 1 1 311/2-Zi 7 6 6 6 6 6 6 86 m2 36 110 Küche 1 1 13 1 1 1 311/2-Zi 6

Eingang 7

Zimmer 16

Zimmer 14

Küche 13

3 1/2-Zi

Zimmer 16

Zimmer 14

3 1/2-Zi

Zimmer 16

Zimmer 14 Zimmer 16

Zimmer 14

86 m2

110 Wohnen 33

Wohnen 33

Wohnungschlüssel Standaard verdieping (indelingsvrijheid) / Typical floorplan (freedom in layout) Grundriss mit Möblierung 1/100 WT33 Wohnen

WT33 Wohnen

Abstell 4

10

Eingang 7

86 m2 Küche 13

86 m2

110

0 1 2 5

Küche 13

Total

107 m2

1 2 3 4 5 6

Küche 13

Zimmer 15

Wohnen 30

Zivilschutz 285 m2

0

1

2

5

10

0

WT 1

Abstell 4

2

Eingang 10

5

Zimmer 13

Abstell 4 WT Abstell 4

Eingang 10

Zimmer 13

E


Hรถhe 13.6m

433.9

433.8

Beeld / Image: Freddy Koelemeijer

Interieur / Interior

Beeld / Image: Freddy Koelemeijer

Interieur / Interior

Baulinie

Strasse

434

432

Baulinie

Strasse

434

429.5

426.6 430.9

36

429.8

430 426.6

432

430

429.8

Wohnungstyp 2,3

430.9

Wohnungstyp

433.9

429.5 2,3

433.8

2 1/2

3 1/2

G

4 1/2 1 5 1/2 2 1/2 6

3 1/2 10 4 1/2

6

5 1/2

1


Kop Jan van Galen

Endblock Jan van Galen

24 appartementen en commerciele ruimten

24 appartments and commercial spaces

De vervangende nieuwbouw langs de Jan van Galenstraat vormt de kop van een langgerekt bouwblok. In de lengterichting van het bouwblok ligt de grens tussen de perceelgewijze 19e eeuwse bebouwing langs de Admiraal de Ruyterweg en het monumentale Amsterdamse school ensemble van architect Roodenburg langs de Bestevaerstraat. Het plan bestaat uit een gebouw met op de begane grond bedrijfsruimten en op de daarboven gelegen lagen woningen voor senioren en maisonnettes. De woningen hebben een gemeenschappelijke ingang aan de Admiraal de Ruyterweg.

This new building, consisting of shops on the ground floor, and appartments and maisonnettes above, replaces the end of an elongated perimeter block characteristic of Amsterdam West. The end block that meets Jan van Galenstraat is set forward from the street profile and spatially terminates the retail zone. It connects with two distinct types of structures: the late 19th century individual buildings on Admiraal de Ruyterweg and a monumetal ensemble in the Amsterdam School-style along Bestevearstraat. residents entre the block via a shared entrance on Admiraal de Ruyterweg that provides access to their dwellings via decks on the garden side.

Het gebouw, met zijn robuuste bakstenen gevel, is als een eenheid opgevat, waarbij het ritme van openingen van de voormalige bebouwing is overgenomen. De historische grens die de locatie doormidden snijdt, de hoeken van de blokken, de aansluitingen op de sterk verschillende bebouwing langs beide zijstraten en de entrees naar de bedrijfsruimten vormen aanleiding om het sterk reperterende karakter van de gevel te doorbreken en te nuanceren. Plinten, balkons en dakranden uit de omgeving keren op gestilerde wijze terug in het nieuwe gebouw. Daarmee legt het gebouw een relatie met zijn omgeving en geeft het tegelijkertijd uitdrukking aan het nieuwe programma op deze bijzondere plek in de stad.

Straat profiel / Street profile

While the building blends into its surroundings by reinforcing the existing urban structure it is also recognisable as a new insertion with a different type of organisation to its neigbours. The brickwork elements of the surrounding buildings are echoed in the new faรงade by bands of vertical brickwork and brickwork piers in a running bond. Visible expansion joints are avoided, helping to give a solid and coherent appearance. Subtle variations in the repetitive rhythm of the faรงade are introduced in response to the historical border that divides the block in two - the corners of the block and the connection to the neigbouring buildings. Characteristic features of the nearby buildings such as the plinths, balconies and roof edges, reappear in abstract form, firmly anchoring the new block to its surroundings.


BESTEVAERSTRAAT

ADMIRAAL DE RUIJTERWEG

JAN VAN GALENSTRAAT

Sitautie / Situation

N

Gevel Admiraal de Ruyterweg / Faรงade Admiraal de Ruyterweg


Vierde verdieping / Fourth floor

Eerste verdieping / First floor

Begane grond / Ground floor


Hoek Admiraal de Ruyterweg / Corner Admiraal de Ruyterweg

Hoek Bestevaerstraat / Corner Bestevaerstraat


Curriculum Vitea Persoonlijk / Personal Naam / Name: Freddy Koelemeijer Adres / Adress: Eerste Atjehstraat 113 hs 1094 KG Amsterdam Telefoon / Phone: 0031 (0)6 47768629 E-mail: freddykoelemeijer@gmail.com Geb.datum / Birth date: 10 augustus 1984 Nationaliteit / Nationality: NL Rijbewijs / Drivers licence: B Opleidingen / Education 2011 - 2012 Academie van Bouwkunst Tilburg - Architectuur Academy for Architecture Tilburg - Architecture 2006 - 2011 Academie van Bouwkunst Amsterdam - Architectuur Academy for Architecture Amsterdam - Architecture 2006 ArtEZ Hogeschool voor de kunsten - voorbereidende cursus Architectuur ArtEZ University for Arts - preparatory course Architecture 2002 - 2006 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HTS Bouwkunde - afstudeerrichting Architectuur Technical School of Arnhem en Nijmegen, Building science - specialisation Architecture 1996 - 2002 De Heemgaard, HAVO - profiel Natuur en Techniek Secondary school De Heemgaard - specialisation Nature and Technique Certificaten / Certificates 2005 - 2006

Cetificaat Ondernemerschap / Certificate Entrepreneurship

Werkervaring / Experience 2012 Architect bij studioninedots Architect at studioninedots 2011 - 2012 Projectleider / assistent ontwerper bij Marcel Lok_Architect Projectleader / assistent designer at Marcel Lok_Architect 2007 - 2011 Projectleider / assistent ontwerper bij Wingender Hovenier Architecten Projectleader / assistent designer at Wingender Hovenier Architecten 2006 - 2007 Technisch tekenaar bij UNStudio Technical draughtsman at UNStudio 2004 - 2006 Stagiair / technisch tekenaar bij FAME Architecten Stagiair / technical draughtsman at FAME Architecten Kennis / Knowledge Mac Os x Windows Vectorworks Autocad Sketch Up Artlantis Adobe Photoshop Adobe Indesign Adobe Illustrator Talen / Languages Nederlands / Dutch Engels / English Duits / German


Werkervaring

Work experience

studioninedots

studioninedots

Plot Ya - 9300 m2 kantoorgebouw, Parijs

Macro Lot Ya - 9300 m2 office building, Parijs

Cultuur Center Rheinlehne Pratteln, Basel

Culture Centre Rheinlehne Pratteln, Basel

Afstudeerproject

Graduation project

De kunst van verbinden - Boulevard Vlissingen een kunsthotel als verbinder tussen stad en strand

The art of connection - Boulevard Vlissingen an art hotel connecting the city and the sea

Marcel Lok _ Architect

Marcel Lok _ Architect

Energie-neutraal woon-werkgebouw - Amsterdam

Energy neutral live-work building - Amsterdam

33 woningen + collectieve voorzieningen - Amsterdam

33 housing units + collective facilities - Amsterdam

Stadswoningen - Utrecht

Townhouses - Utrecht

Boosterstation - Rotterdam-Hoogvliet

Booster station - Rotterdam-Hoogvliet

160 appartementen, kinderdagverblijf en ateliers - Zurich

160 appartments, nursery and studio’s - Zurich

Wingender Hovenier Architecten

Wingender Hovenier Architecten

152 woningen - zuidelijk veld Kolenkit, Amsterdam

152 appartments - zuidelijk veld Kolenkit, Amsterdam

34 woningen, zorgcomplex, parkeergarage - Middelburg

34 appartments, care complex, parking garage - Middelburg

143 appartementen, parkeergarage - Amsterdam

143 appartments, parking garage - Amsterdam

6.000 m2 kantoren, 75 appartementen, studentenwoningen, parkeergarage - Olympiakwartier West, Almere

6.000m2 offices, 75 appartments, student housing, parking garage - Olympiakwartier West, Almere

24 (senioren)woningen, 550m2 bedrijfsruimte Jan van Galenstraat, Amsterdam

24 (senior)appartments, 550m2 shop-space - Jan van Galenstraat, Amsterdam

27 appartementen, parkeergarage, 1000m2 winkelruimte Nieuwstraat, Apeldoorn

27 appartments, parking garage, 1000m2 shop-space Nieuwstraat, Apeldoorn

110 appartementen, parkeergarage - Zurich

110 appartments, parking garage - Zurich

UNStudio

UNStudio

Centraal Station - Arnhem

Central Station - Arnhem

Luxueus winkelcentrum Star Palace - Kaohsiung, Taiwan

Luxurious shopping mall Star Palace - Kaohsiung, Taiwan

Centrum voor Virtuele Ontwikkeling - Stuttgard, German

Centre for Virtual Engineering - Stuttgard, Germany

Studio Freddy Koelemeijer - Portfolio  
Studio Freddy Koelemeijer - Portfolio  

Portfolio van Studio Freddy Koelemeijer

Advertisement