__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

De Historie gaat door Het Eigen Dorp A.Algra

Útjûn troch it Friesch Dagblad yn seis dielen Bledside 104 -131 (1958)


Plaatsjes foarop liend fan: http://www.dbnl.org/tekst/berg229noor01_01/berg229noor01_01_0019.php


Profile for Freerk Postmus

De historie gaat door het eigen dorp - Wânswert  

A. Algra hat yn de jierren fyftich fan in soad doarpen de skiednis beskreaun. Hjir it ferhaal fan Wânswert út diel fiif.

De historie gaat door het eigen dorp - Wânswert  

A. Algra hat yn de jierren fyftich fan in soad doarpen de skiednis beskreaun. Hjir it ferhaal fan Wânswert út diel fiif.

Profile for freark
Advertisement