Page 1


Gerrit Jongbloed en Trude Bolhuis - sulveren brulloft  

Gerrit Jongbloed en Trude Bolhuis bitinke 15 Maeije (1928-'53) har sulveren brulloft yn Wânswert o/d Streek. It boekje mei sankjes is gearst...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you