Page 1

Mým národům! Bylo nejvroucnějším přáním našich vlád, aby léta, která z vlastní milosti si dopřávájí vládnutí a bohatnutí, mohli zasvětiti dílům korupce a uchrániti své poddané občany před těžkými oběťmi a břemeny skutečné demokracie. V radě trpělivosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy vládnoucí elity plné nenávisti nutí mne, abych na obranu cti, demokracie a svobody naší krásné zemně, na ochranu její vážnosti a moci, k zabezpečení její budoucnosti, po dlouhých letech ústrků a tápání chopil se vlastních práv a svobod. S nevděkem rychle zapomínajícím nastoupilo bratrstvo mrzké, které od prvního začátku své státní služby až do nejnovější doby od svých voličů bylo voleno a podporováno, před lety nastoupilo cestu skrytého nepřátelství proti lidu své země. Když jsem se po dvou desetiletích požehnané práce v míru a pokoře rozhlédl po svých právech na důstojné žití, nalezl jsem jen, aroganci, výsměch a pohrdání. Vládnoucí klika nezřízeně užívá nahromaděného majetku a opilá mocí nikterak nedbá na potřeby obyčejných občanů. Také duchem hamižnosti vedena, neustále natahujíc svou nenasytnou dlaň, vysává svůj lid, stále požadujíc víc daní víc poplatků. Naděje, že mrzká vláda konečně pochopí, že více už dáti nelze, se nesplnila. Stále výše, šlehá plamen nenávisti a pohrdání proti lidu, stále otevřeněji vystupuje tato klika na obranu svých nepoctivých zisků a touhy po moci. Zločinné řádění sahá od hranice ke hranici po celé zemi, aby podkopalo základy státního pořádku, aby lid připravilo o svobodu, práva i domov, aby svedlo dospívající mládež a podněcovalo ji ke zločinným skutkům nerozumu a velezrady. S rozmyslem připravované a provedené spiknutí, jehož hrozný zdar, jest daleko viditelnou krvavou stopou oněch tajných pletich, které ze srdce země byly zahájeny a řízeny. Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná povýšenost vládnoucí elity musí se ukončiti, má-li čest a vážnost naší země zůstati neporušena a jeho státní a hospodářský rozvoj býti ušetřen stálých záchvěvů. A tak jsem nucen přikročiti k tomu, abych vyzval všechen lid k jednotnému odporu proti všemu zlu, korupci a aroganci. V této vážné chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti před vším lidem. Vše Jsem prozkoumal a uvážil. S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou mi povinnost, čest a pravda vykazuje. Spoléhám na své spoluobčany, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti se seřadili a pro čest, velikost a moc vlasti k nejtěžším obětem vždy byli ochotni. Vyzývám tě lide český k „M O B I L I Z A C I“ sil, k odporu, k boji za svá práva, svobodu a k boji za prosazení skutečné demokracie. A důvěřuji všem občanům, že společným a jednotným postupem dosáhneme vítězství.

František Vlásek Rozzlobený občan české republiky

Mobilizace  

Výzva k odporu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you