Page 1

vízia , inovác ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita


v í z i a , i n ov á c ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita

Via Creativa O svojom živote, či už súkromnom alebo profesionálnom, hovorím ako o ceste. Ceste, ktorá nie je vždy rovná, často vedie neprebádaným územím, ale smeruje ku konkrétnym cieľom a vidno na nej množstvo zdolaných prekážok. Keď som sa prvýkrát uchádzal o vašu dôveru, ponúkol som vám cestu, ktorú som nazval „Via Cassovia“., Cesta Košíc, Košičanov. Cesta dialógu, úprimnosti, otvorenosti a transparentnosti a hlavne zodpovednosti. Sú to princípy, ktorými som sa snažil riadiť aj pri spravovaní a rozvíjaní nášho mesta. Dnes sa o vašu dôveru uchádzam znova. Chcem, aby sa naša Via Cassovia stala ešte príťažlivejšou, zaujímavejšou a tvorivejšou. Pred nami je preto cesta tvorivosti, Via Creativa. Slovo kreativita – tvorivosť dnes používa takmer každý. Čo však tvorivý, kreatívny prístup k životu a veciam okolo nás v skutočnosti znamená? V súčasnom svete ide o veľmi potrebnú schopnosť dokázať sa pozrieť na bežné, samozrejmé veci novými očami, nachádzať medzi nimi netradičné prepojenia, z ktorých pramenia nové nápady, riešenia, šťastnejší a plnší život. Našej košickej ceste je práve dnes potrebné dať opäť nový rozmer. Via Creativa je pre mňa aj cesta do sveta ekonomiky, ktorá je postavená predovšetkým na ľuďoch - Košičanoch, ktorých nápaditosť hýbe nielen umeleckú sférou mesta, ale aj jeho ekonomickým potenciálom, ktorý v konečnom dôsledku podporí stabilitu všetkých druhov zamestnaní. Som presvedčený o tom, že táto cesta je schodná a čaká nás na nej množstvo zaujímavých zážitkov, úspešne zvládnutých úsekov a príjemných prekvapení,. Tvorivosť sa môže aplikovať na všetky oblasti. Od spoločenskej, politickej, kultúrnej až po samosprávnu, výrobnú sféru, či oblasť poskytovania služieb.

2


Aj lekár, učiteľ, či obchodník sa stáva úspešným práve v tom okamihu, keď svojmu povolaniu dodáva nový, iný, kreatívny impulz, čím sa stáva výnimočným a jedinečným pre svoje okolie. Podobne chcem aj v v oblasti správy veci verejných, v správe zariadení, organizácii magistrátu alebo mesta a mestských častí vytvoriť priestor pre kreativitu, originalitu a invenciu. Chcem Košiciam ponúknuť ambíciu byť kreatívnym centrom – kreatívnym mestom. Počas môjho prvého obdobia v primátorskej funkcii získalo mesto titul Európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2013 práve vďaka projektu, ktorý predznačil ďalšiu cestu Košíc ku kreativite. Táto cesta je a bude postavená na ľuďoch. Dobudovaním kultúrnej infraštruktúry a infraštruktúry cestovného ruchu vytvoríme podmienky pre stabilizáciu a následné prilákanie kreatívcov z umeleckej brandže a z oblasti služieb. Kreatívne centrá sú všade na svete atraktívnymi miestami, ktoré priťahujú návštevníkov i obyvateľov. Príťažlivosť Košíc vytvárame predovšetkým my, ľudia, ale tiež atmosféra, dobré ekonomické podmienky, dopravná infraštruktúra, či kvalita vzdelávacích zariadení. Budem aj naďalej pracovať na zlepšovaní podmienok, podobne ako na zvyšovaní bezpečnosti v meste, jeho čistoty a zelene, zlepšovaní možností športového vyžitia, otvorenosti pre občianske aktivity a vytváraní podmienok pre rodinný život. Kreativita a inovácia pramení z netradičnosti. Spojením zdanlivo nečakaných vecí vzniká nový nápad, riešenie, umelecké dielo. Košice ako mesto na hranici, na rozhraní kultúr musia byť preto aj naďalej mestom tolerancie. Mesto, ktoré akceptuje rôznorodosť obyvateľov, životných štýlov a kultúrnych kontextov. Aj samotný Interface, rozhranie, je pre mňa symbolom tolerancie. Dochádza v ňom totiž ku spájaniu a komunikácií rozličných prostredí bez predsudkov v prirodzenom poriadku. Iba prostredníctvom takejto tolerancie a spájania zdanlivo nespojiteľného bude možné dosiahnuť prepoje-

3


v í z i a , i n ov á c ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita

nie minulosti a budúcnosti, ekonomiky a kultúry, Košíc a Európy. Stať sa kreatívnym centrom, mestom je beh na dlhé trate. Vydať sa na takúto trať si vyžaduje aj vysokú dávku rozvahy. Rozvaha znamená nestratiť nádej. V našom snažení sa nám cieľ niekedy stráca, alebo je zahmlený, no stále objavujeme jeho význam. Som presvedčený, že Via Cassovia je dobrou cestou, ktorá nás priviedla k dobrým cieľom. Pokračujme spolu cestou Via Creativa. Tá má nielen zmysel, ale aj svoju hodnotovú perspektívu. Urobí z Košíc nie lepšie mesto v akomsi hodnotiacom rebríčku, ale vytvorí lepšie mesto pre Košičanov, jeho návštevníkov a okolie.

1.Občan a mesto Cieľ: Vtiahnem Košičanov do rozhodovania nie len pri voľbách, ale aj počas každého dňa, vytvorím priestor pre ľudí, aby mohli svoje nápady a riešenia pre lepší život v meste komunikovať a aby videli, ako sa s ich nápadom naložilo. Naďalej budú Košice otvoreným mestom pre všetkých.

Východiská:

Magistrát mesta Košice zabezpečil základné kroky s cieľom priblížiť a otvoriť samosprávu občanom. Kancelária prvého kontaktu je miesto, ktoré každý druhý Košičan využíva na komunikáciu s mestom. Ďalším komunikačným nástrojom, ktorý prešiel významnou zmenou, je portál mesta Košice www.kosice.sk. O jeho zrozumiteľnosti a kvalite obsahu svedčí týždenná návštevnosť na úrovni 12.000 – 16.000 návštev. Zavedením integrovaného informačného systému sme položili kvalitné základy pre komplexnú elektronizáciu služieb občanom. Implementovali sme novú organizačnú štruktúru magis-

4


trátu, ktorá vytvára podmienky pre neustále zvyšovanie efektivity a kvality služieb poskytovaných občanom a kladie dôraz na rozvojové aktivity mesta. Od roku 2009 v rámci procesov verejného obstarávania používame elektronické aukcie. Vo vzťahu k mestským častiam sme pokračovali v procese prehodnocovania výkonu samosprávnych kompetencií, pripravili sme model financovania založený na normatívoch.

Návrhy riešení:

Na základoch vybudovaného integrovaného informačného systému spustím projekt „elektronizácie služieb“ (zdrojom financovania sú štrukturálne fondy EÚ, kde mesto pod mojím vedením získalo v operačnom programe informatizácia spoločnosti nenávratné finančné prostriedky vo výške 4 mil. €).

Tento projekt:

5

- sprístupní služby mesta pre občanov, čím im umožní napr. nahliadnuť do aktuálneho stavu jeho účtu v oblasti daní   a poplatkov, či využívať elektronickú podateľňu - umožní občanom sledovať proces vybavovania jeho   žiadosti resp. podnetu, t.j. umožní aktívnu elektronickú   komunikáciu s mestom resp. magistrátom - projekt zvýši informovanosť o uzatvorených zmluvách   a výsledkoch verejných obstarávaní. Ponúkne Košičanom   možnosť bez návštevy magistrátu vybaviť svoje úradné záležitosti doslova z pohodlia obývačky prostredníctvom transakčných   elektronických služieb (napr. elektronicky zrealizuje platbu, vydá rozhodnutie alebo zašle oznámenie o vyriešení podnetu),   zabezpečí nielen služby magistrátu, ale aj všetkých mestských častí v Košiciach


v í z i a , i n ov á c ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita

Budem pokračovať v modernizácii webového portálu, kde zjednoduším prístup ku všetkým informáciám týkajúcich sa najmä majetku mesta, výberových konaní na obsadzovanie pracovných miest, verejného obstarávania, rozpočtu, prideľovania sociálnych bytov, poskytovania sociálnych služieb, územného plánovania, či poskytovania dotácií. Tieto informácie budú prístupné z jedného miesta, čo výrazne prispeje k vyššej transparentnosti aktivít mesta. Spracujem príručku kvality magistrátu, ktorá bude základným dokumentom systému manažérstva kvality tohto úradu. Predmetom bude výkon mestskej samosprávy a prenesený výkon štátnej správy s cieľom zabezpečovať a permanentne zlepšovať všetky procesy s tým súvisiace a tak ešte kvalitnejšie plniť legislatívne požiadavky a požiadavky klientov – občanov a trvalo tak zvyšovať ich spokojnosť. Prehodnotíme koncepčne zákon o Meste Košice, aby sme zefektívnili výkon samosprávy a zabezpečili racionálne usporiadanie vzťahov mesta a mestských častí v súlade s programovým vyhlásením vlády. Ako primátor chcem dosiahnuť, aby Košice boli aktívnou súčasťou procesu komunálnej reformy na Slovensku. Vytvorím pozíciu splnomocnenca pre mimovládny sektor, ktorého úlohou bude najmä zmapovanie prostredia tohto sektora v meste Košice, jeho potrieb a problémov, s cieľom vytvoriť koncepciu spolupráce a posilniť partnerskú komunikáciu medzi verejnou správou a mimovládnym sektorom pri riešení spoločenských problémov a prijímaní rozhodnutí vo verejnej sfére. Vytvorím platformu pre spoluprácu mimovládneho sektora so súkromným a verejným sektorom, ktorá bude spolupracovať na vytvorení efektívneho modelu (donor-

6


ského systému) podpory aktivít mimovládneho sektora zo súkromných a verejných zdrojov. Za základ tohto partnerstva považujem vytvorenie združenia právnických osôb Koalícia 2013+ (s pôsobnosťou pre celé územie východného Slovenska), ktorého cieľom je podpora projektu Košice 2013 a udržateľnosť jeho aktivít aj po roku 2013. Za najvýznamnejšiu z hľadiska udržateľnosti aktivít projektu považujem koncepčnú podporu občianskej participácie.

2. Rozvoj mesta Rozvoj, Inovácie, Medzinárodná spolupráca a Eurofondy Cieľ: Vytvorím priaznivé podmienky pre podnikanie, aby bola v Košiciach pestrá ponuka pracovných príležitostí. Vytvorím podmienky pre využitie existujúceho ľudského potenciálu.  Pritiahnem ľudí, aby svoj kreatívny potenciál a talent realizovali práve v Košiciach. Východiská: Mesto sa spolupodieľalo a poskytovalo súčinnosť pri realizácii investičných aktivít Industrial park Košice Šaca, AUPARK, Cassovar Business Centre, OC Galéria, Business Centre Košice, IMMOPARK, atď. Mesto aktualizovalo územno-plánovaciu dokumentáciu v 56 lokalitách a pravidelne verejne prezentuje urbanistické práce a územnoplánovaciu dokumentáciu. Bola založená tradícia investičných konferencií Košice Invest (financovaných predovšetkým zo sponzorských príspevkov) a mesto sa pravidelne zúčastňuje najvýznamnejších realitno-investičných veľtrhov. Pre investorov je vytvorená a pravidelne aktualizovaná informačná základňa v súlade s medzinárodnými trendmi. V oblasti štrukturálnych fondov mesto úspešne realizuje 29 projektov v hodnote 55 mil. eur a ďalšie cezhraničné projekty financované Európskou úniou. V rámci projektu Košice –

7


v í z i a , i n ov á c ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita

Európske hlavné mesto kultúry 2013 mesto pripravuje a koordinuje investičné projekty v hodnote vyše 60 mil. eur. V rámci cezhraničnej spolupráce mesto realizovalo niekoľko projektov zameraných predovšetkým na rozvoj turizmu a kultúrnu výmenu a stalo sa dejiskom výjazdových rokovaní európskych inštitúcií a medzinárodných konferencií. V Košiciach pôsobia konzuli piatich krajín, mesto privítalo vyše 170 zahraničných návštev. Podľa prestížneho talianskeho denníka Corriere della Sera patria Košice do prvej desiatky svetových miest budúcnosti. Ocitli sa medzi mestami ako Pittsburg, Vladivostok, či čínsky Tianjin. Denník ocenil najmä rozvojový potenciál mesta v oblasti investícií a strategickú polohu. Košice dostali v rebríčku prívlastok „glocal“, čím denník upozorňuje na ich špecifickú identitu, ktorá tvorí základ pre budúci rozvoj.

Návrhy riešení:

Košice sa stanú miestom pre stretávanie sa partnerov z celej Európy v oblasti kreatívnej ekonomiky, miestom pre konferencie, workshopy, semináre, festivaly, kde sa kreujú nové myšlienky, prístupy, vytvárajú sa partnerstvá –– vybudovaním kreatívneho inkubátora vznikne priestor s ambíciou vytvoriť a priťahovať/koncentrovať ďalšie kreatívne subjekty a aktivity. Aj naďalej budem prostredníctvom budovania technologických parkov s vyššou pridanou hodnotou podporovať investície. Košice sa stanú spoluautorom priorít pre ďalšie programovacie obdobie EÚ (2014-2010). Mesto vytvorí silné kultúrne a hospodárske partnerstvá s mestami, ktoré Košice inšpirujú pri realizácii projektu Európske hlavné mesto kultúry a ktoré poskytujú mestu Košice neoceniteľné skúsenosti pre

8


úspešnú realizáciu projektu a trvalo udržateľný rozvoj (Essen, Liverpool, Marseille, atď.). Staneme sa výrazným a aktívnym členom medzinárodných sietí a budeme sprostredkovávať získané skúsenosti prostredníctvom konkrétnych spoločných projektov ďalším mestám a regiónom, predovšetkým v strednej a východnej Európe. Mesto potvrdí svoju pozíciu metropoly širšieho cezhraničného regiónu a stane sa európskou bránou pre región za Schengenskou hranicou, predovšetkým voči Ukrajine. Budem iniciovať zmenu národnej legislatívy, s cieľom motivovať investorov prostredníctvom modifikácie dane z nehnuteľností. Vytvorím Košický investičný fond (KIF) resp. program a k nemu zodpovedajúce aktivity na podporu prílevu priamych (zahraničných) investícií do mesta Košice. Medzi hlavné aktivity bude patriť vypracovanie a aktualizácia Rámcovej investičnej stratégie mesta, reprezentácia mesta Košice na investičných a realitných veľtrhoch a konferenciách, organizácia proinvestičných podujatí v meste (vrátane každoročnej investičnej konferencie Košice Invest), administratívna podpora prichádzajúcich investorov, príprava území, ktoré môžu byť ponúknuté potenciálnym investorom, sledovanie výziev a projektov podporujúcich proinvestičné aktivity, vytvorenie prvého kontaktného bodu pre potenciálnych investorov. Aktivity budú financované najmä z dohodnutého percenta sumy získanej z odpredaja mestského majetku, financií z vládnych programov, resp. štrukturálnych fondov určených na proinvestičné aktivity, a sponzorských zdrojov.

9


v í z i a , i n ov á c ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita

3. Vzdelávanie Cieľ: Aby naše deti radi chodili do školy, vytvorím moderné, bezpečné a kvalitné školy rešpektujúce ich individuálne potreby a záujmy.

Východiská:

V súčasnosti je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 57 materských škôl, 35 základných škôl, jedna jazyková škola, 5 základných umeleckých škôl a 5 centier voľného času. Mesto prevádzkuje 95 zariadení školského stravovania. V rámci financovania základného školstva sme zabezpečili jeho udržateľnosť, oddlžili sme školy a mesto oproti predchádzajúcemu obdobiu nevytvára do budúcich období záväzky. Úspešne sa začala realizácia obnovy škôl, školských zariadení a skvalitnenie vzdelávacieho procesu zo štrukturálnych fondov vo výške 12,3 mil. eur. Mesto sa stalo organizátorom a koordinátorom množstva mimoškolských podujatí zameraných na podporu talentov a zručností žiakov. Na základných školách sme otvorili dejiny mesta Košice prostredníctvom dejepisnej čítanky „Kľúče k dejinám Košíc“. Skvalitnili sme služby poskytované zariadeniami školského stravovania. Návrhy riešení: Budem pokračovať v rekonštrukcii školských zariadení (materské školy, základné školy, základné umelecké školy, centrá voľného času). Budem presadzovať víziu moderných škôl a školských zariadení rešpektujúcich individuálne potreby a záujmy žiakov. K tomu je potrebné poskytnúť viac kompetencií školám a obmedziť centralizáciu

10


vzdelávacieho procesu. V spolupráci so štátom budem podporovať realizáciu kurikulárnej reformy, zníženie počtu žiakov v triedach a posilnenie postavenia učiteľa v spoločnosti, prehodnotenie originálnych kompetencií a ich financovania. Vytvorím programy pre vzdelávanie učiteľov, aby sa z „centier memorovania“ stali „školy pre život“ a aby „škola bola viac ako vyučovanie“: - škola bude prostredím, v ktorom dochádza k interakcii medzi žiakmi, pedagógmi, rodičmi a širšou komunitou mesta - žiaci budú aktívnou súčasťou dobročinných projektov (pomoc tým, ktorí sú sociálne znevýhodnení: napr. bezdomovcom,   seniorom a pod...), čo výrazne prispeje k ich hodnotovej   formácii - efektivita a získavanie zručností a vedomostí budú vyvážené dôrazom na školu ako bezpečné prostredie (prepojíme   formálne a neformálne vzdelávanie, zvýšime význam   teambuildingov pri budovaní triednej komunity, pozíciu   školského psychológa a pod.) V spolupráci s partnerským mestom Wuppertal, ktoré vytvorilo a úspešne realizuje program Junior Uni (http://www.junioruni-wuppertal.de/), vytvorím spolu s košickými univerzitami a súkromným sektorom celoročný program Detskej univerzity na podporu zážitkového vzdelávania detí vo veku 4-18 rokov (celoročné vzdelávanie doplnkového charakteru voči tradičnému vzdelávaniu). Budeme tak jednoduchšie vyhľadávať a systematicky podporovať talentované deti bez ohľadu na sociálne prostredie, z ktorého pochádzajú.

11


v í z i a , i n ov á c ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita

4.Kultúra a turizmus Cieľ:

Z Košíc budem aj naďalej vytvárať živé centrum kultúry a turizmu tak, aby bolo úspešným Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013, ale aj v nasledujúcich desaťročiach.

Východiská:

Mesto Košice získalo v náročnej súťaži slovenských miest titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. V decembri 2008 založilo mesto Košice za účelom prípravy, realizácie, monitoringu a hodnotenia projektu neziskovú organizáciu Košice 2013, n.o. Od roku 2009 prebieha intenzívna príprava investičných projektov s cieľom dobudovať kultúrnu infraštruktúru mesta. V meste vznikli desiatky nových kultúrnych podujatí, z ktorých mnohé budú súčasťou programu v roku 2013. Mesto realizovalo investície v oblasti ochrany historických a kultúrnych pamiatok a podporilo projekty publikačnej a edičnej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva. Mesto Košice v spolupráci s partnermi zo súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu založilo v júni 2010 špecializovanú organizáciu destinačného manažmentu, s cieľom prezentovať mesto Košice ako destináciu cestovného ruchu voči domácim aj zahraničným návštevníkom. Jedným z prvých produktov organizácie je Košice Gurmán Fest, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v septembri 2010. Jednou z nosných turistických atrakcií sa stala Zoologická záhrada v Košiciach, ktorá zatraktívnila areál a každoročne priťahuje viac ako 170 000 návštevníkov. Jedným z kľúčových podujatí budú Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011, kde bude mesto plniť úlohu hostiteľa, a kto-

12


ré využije na svoju širšiu prezentáciu ako destinácie pre turizmus a budúce Európske hlavné mesto kultúry.

Návrhy riešení:

Vybudujem novú kultúrnu infraštruktúru v meste: - vznikne kultúrna štvrť Kasárne/Kulturpark (kultúrne centrum centrum kreatívnej ekonomiky, mestské výstavné priestory, - sieť komunitných centier na sídliskách (projekt SPOTs), - obnovíme Amfiteáter (multifunkčný priestor pre kultúrne   podujatia a kongresy), - zrekonštruujeme Starú krytú plaváreň, - zrevitalizujeme parky – Mestský park, Park na Moyzesovej, Park Komenského, - dokončíme rekonštrukciu Dómu sv. Alžbety, - obnovíme Uličku remesiel, - zrekonštruujeme a dobudujeme Dom autentickej kultúry (sídl. KVP), - zrekonštruujeme Kaštieľ v Krásnej, - Košický hrad (ukončenie archeologického prieskumu   a vybudovanie hradového areálu), - zo zdrojov štrukturálnych fondov zrealizuje Košický samo správny kraj ďalších 7 projektov (napr. dokončenie rekonštrukcie Východoslovenského múzea) a Ministerstvo kultúry SR 3   projekty (napr. rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice) V spolupráci so súkromným sektorom vytvorím podporný   finančný systém (nadačný fond) na financovanie aktivít v oblasti kultúry. V spolupráci s košickými univerzitami vytvorím vzdelávací   program v oblasti kultúrneho manažmentu.

13


v í z i a , i n ov á c ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita

Prebehne rekonštrukcia siete kultúrnych domov v „malých“ mestských častiach. V Jakabovom paláci vznikne múzeum, prezentujúce aktivity a diela osobností mesta Košice.

Zasadím sa za vytvorenie podmienok pre čerpanie eurofondov v rámci nového programovacieho obdobia 2014-2020 s cieľom dobudovania areálu a expozičných zariadení ZOO Košice, čím zvýšime jej konkurencieschopnosť v rámci Strednej Európy.

Vytvoríme návštevnícke centrum, mestskú kartu, návštevnícky portál, tematické a pobytové balíky pre skvalitnenie cestovného ruchu v našom meste. Autentické historické vínne cesty – Tokaj – Košice – Krakow budú obnovené.

Košice sa stanú kreatívnym a dynamicky sa rozvíjajúcim   centrom, priťahujúcim návštevníkov i obyvateľov Košice budú Európskym hlavným mestom kultúry nielen v roku 2013, ale ich význam a pozícia na mape Európy sa bude vďaka nastaveným stratégiám neustále posilňovať aj v horizonte ďalších rokov a desaťročí

14


5. Environment a šport Cieľ: Zvýšim atraktivitu Košíc pre jeho obyvateľov, návštevníkov, podnikateľov a investorov, čistým a zdravým prostredím mesta s možnosťami pre aktívny oddych a rekreáciu. Východiská: Správa mestskej zelene spravuje 460 ha verejných zelených plôch. Mesto udržalo vo svojom vlastníctve 19 000 ha lesných plôch, na ktorých vytvorilo 67 km cyklotrás a 3 náučné chodníky. V rámci obnoveného Fondu zdravia boli podporené aktivity za účelom podpory a ochrany zdravia a ochrany životného prostredia. Mesto Košice má stabilizovaný systému nakladania s komunálnym odpadom a zabezpečuje separovaný zber pre vyše 80 000 poplatníkov. V rokovaniach s dodávateľom služieb mesto výrazne zlepšilo podmienky zmluvy v prospech občanov mesta. Tento systém rozvinulo v oblastiach zriadenia ďalšieho zberného dvora a zvýšeného počtu zberných nádob. Mesto úspešne realizovalo projekt výstavby biokompostárne zo štrukturálnych fondov (3,8 mil. EUR) na spracovanie biologicky rozložiteľného zeleného odpadu. Mesto Košice má schválený investičný projekt Energetického zhodnotenia odpadu, ktorý predložilo na financovanie zo štrukturálnych fondov, v rámci ktorého dôjde k prvej významnej modernizácii spaľovne. Mesto získalo financie zo štrukturálnych fondov na rekultiváciu skládky v Myslave v sume vyše 13 mil. EUR. Mesto aktualizovalo koncepciu rozvoja športu, v rámci ktorej bola podporená činnosť rôznych športových klubov a združení. Mesto iniciovalo a podporuje nové významné športové podujatia a prispelo na výstavbu tréningovej haly pri Steel Aréne a mnohých multifunkčných ihrísk v celom meste.

15


v í z i a , i n ov á c ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita

Návrhy riešení: Modernizácia spaľovne, ktorá umožní energeticky zhodnocovať komunálny odpad a vytvorí predpoklady pre dlhodobú stabilizáciu cien v oblasti jeho zneškodňovania. Dobudujem sieť zberných dvorov, tak aby boli dostupné v každej mestskej časti s cieľom zlepšiť pre občanov a mesto priestor na minimalizáciu nelegálnych skládok a ďalšie zvýšenie podielu separovaného odpadu. V zmysle koncepcie tepelnej energetiky mesta budeme podporovať rozvoj sústavy centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) rozvoj sústavy ako celku - výroba (TEKO), rozvod a distribúcia (TEHO). V súlade s programovým vyhlásením vlády budeme podporovať zjednotenie vlastníctva sústavy a vytvorenie podmienok umožňujúcich vstup alternatívnych zdrojov energie (odpadové teplo - KOSIT, geotermálna energia - GEOTERM) V spolupráci s organizáciami zastupujúcimi samosprávy, jednotlivými športovými zväzmi a zástupcami vlády budem iniciovať vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľnú podporu vrcholového resp. výkonnostného športu najmä z hľadiska budovania infraštruktúry, pretože na základe takto definovaných princípov a zásad bude dlhodobo a systémovo dochádzať aj k podpore žiackeho a dorasteneckého športu Iniciujem vznik spoločnosti zastrešujúcej a spravujúcej kúpaliská a plavárne vo vlastníctve mesta Košice a mestských častí, s cieľom ich zlúčenia a modernizácie (aquapark a wellness). Budem iniciovať vznik obchodnej spoločnosti/družstva pre rozvoj

16


lokality Anička, kde by sa vlastníci stali cez vklady pozemkov členmi družstva/vlastníkmi podielov v obchodnej spoločnosti. Vznikne publikácia cyklistickej mapy mesta Košice. Vybudujeme nové cyklotrasy Barca – Letisko – Šebastovce, prepojíme Jazero a Aničku, vytvoríme prepojenie každej mestskej časti s centrom mesta prostredníctvom cyklotrasy.

6. Rodina a sociálna pomoc Cieľ: Podporujem mesto priateľské k rodinnému životu. Košičanom odkázaným na pomoc zabezpečím dôstojný život.

Východiská:

Východiskami pre tvorbu sociálneho programu sú na jednej strane jednoznačné demografické charakteristiky, ktoré vyplývajú z doteraz spracovaných analýz ako napr. vysoká nezamestnanosť, ktorá je dlhodobým fenoménom a nie iba dôsledkom hospodárskej krízy, starnutie obyvateľov mesta, sťahovanie sa mladých ľudí z mesta, zhoršujúci sa zdravotný stav obyvateľov, narastajúci fenomén medzigeneračnej chudoby charakteristický pre niektoré mestské časti, existencia lokalít s vysokou koncentráciou osôb sociálne exkludovaných. Na druhej strane je potrebné pri plánovaní činností v oblasti sociálnych vecí zobrať do úvahy aj existujúcu legislatívu, ktorá je najmä v oblasti financovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci nesystémová a neprehľadná a nedokončený proces decentralizácie sociálnej pomoci zo štátu na samosprávy. Jeho dôsledkom je neprehľadnosť v poskytovaní sociálnej pomoci, ktorá je rozdelená medzi štátne inštitúcie, samosprávne kraje a miestnu samosprávu.

17


v í z i a , i n ov á c ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita

Občan sa iba veľmi ťažko orientuje medzi všetkými inštitúciami a nevie, kedy má koho požiadať o pomoc. Je potrebné tiež vziať do úvahy zákonom stanovené kompetencie pre obce a mestá predovšetkým v oblasti poskytovania a vytvárania finančných podmienok pre poskytovanie niektorých sociálnych služieb, ale i procesy naštartované v rokoch 2007 – 2010 v meste Košice, ako napr. rozširovanie poskytovania sociálnych služieb aj prostredníctvom spolupráce s neverejnými poskytovateľmi (Arcidiecézna charita, HOMO – HOMINI, Geriatrická centrum a iné), vznik nových sociálnych služieb (monitorovanie a signalizácia potreby pomoci) a pod.

Návrhy riešení:

Chcem pokračovať v ambícii v rámci existujúcich možností zabezpečovať a ďalej rozširovať plnenie stanovených kompetencií, ako aj doplňovať a vyvažovať nedostatky platnej legislatívy tak, aby sa ich dopady na obyvateľov mesta prejavili čo najmenej. S tým zámerom chceme pozornosť venovať predovšetkým 4 cieľovým skupinám, ktorými sú rodiny s deťmi; občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ale i rodiny, ktorých sú títo občania súčasťou; seniori a to aj z dôvodu, že zákon o sociálnych službách zodpovednosť za poskytovanie sociálnych služieb seniorom, vrátane ich financovania, preniesol v plnom rozsahu na obce a mestá. Budem úzko spolupracovať so všetkými subjektmi na území mesta, ktoré pôsobia v oblasti sociálnych vecí, so samosprávou mestských častí, štátnymi inštitúciami ale aj mimovládnymi organizáciami. Za nutné považujem predovšetkým vytváranie vhodných podmienok pre ich činnosť, vrátane potrebnej finančnej podpory mimovládnych organizácii. Mojím zámerom je finančne podporovať subjekty, ktoré poskytujú efektívnu sociálnu pomoc rodinám s deťmi, občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, seniorom ale i sociálne vylúčeným občanom a sú zapísané do registra poskytovateľov sociálnej pomoci.

18


Mám za to, že je potrebné vo väčšej miere využívať aj možnosti platného zákona o sociálnych službách. Jednou z nich je aj podpora vzniku nových netradičných sociálnych služieb (ako napríklad monitorovanie a signalizácia potreby pomoci), ktoré sú finančne dostupné, ale hlavne uľahčia život odkázaným obyvateľom mesta v domácom prostredí. V rámci podpory práce vytvorím poradenské centrum pre rodinu, ktoré bude poskytovať komplexné odborné poradenstvo vrátane pracovného poradenstva a motivácie a poradenstva pre nízkopríjmové rodiny. Vo zvýšenej miere budem podporovať mimovládne organizácie poskytujúce sociálnu pomoc rodinám napr. sociálne služby ako sú denné pobyty, odborné rodinné poradenské služby a pod. Chcem pokračovať vo výstavbe nájomných bytov, vhodných ako štartovacie byty pre mladé rodiny V rámci Podpory rodín dôchodcov budem vytvárať podmienky pre rôznorodé aktivity dôchodcov a preferovať podporu sociálnych služieb a podporných sociálnych služieb pre rodiny dôchodcov, resp. pre rodiny s ťažko zdravotne postihnutým členom v prirodzenom rodinnom prostredí. Pre sociálnu integráciu budem pokračovať v podpore moderného systému sociálnych služieb s preferenciou terénnych a podporných sociálnych služieb a medzitrhu práce (agentúra dočasného zamestnávania, príležitostné práce), ktoré poskytujú účinnú pomoc pri získavaní pracovných návykov a zároveň umožňujú osobám ohrozeným sociálnym vylúčením získať finančné prostriedky pre základné životné potreby.

19


v í z i a , i n ov á c ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita

Chcem venovať zvýšenú pozornosť deťom v detských domovoch a deťom opúšťajúcim detské domovy. Budem koordinovať poskytovanie sociálnych služieb pre osoby bez domova tak, aby boli služby rovnomerne rozdelené v jednotlivých okresoch kraja, čím predídeme koncentrácii týchto služieb v našom meste

7. Bezpečnosť Cieľ: Budem pracovať na tom, aby sme sa v meste cítili stále bezpečne, predchádzali ohrozeniam a včas a účinne riešili krízové situácie.

Východiská:

Mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok, ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta. Dohliada na dodržiavanie mestských nariadení (VZN) schvaľovaných mestským zastupiteľstvom. Mestská polícia zorganizovala takmer sedemsto preventívno-bezpečnostných prednášok, ktorých sa zúčastnilo viac ako dvadsať tisíc žiakov materských, základných a stredných škôl ako aj seniorov. Pre posilnenie bezpečnosti sa začala modernizácia a rozširovanie kamerového systému v najfrekventovanejších lokalitách centra mesta. Do ulíc vyšli prvýkrát uniformované cyklistické hliadky. Ich aktuálny počet je 17. Na monitorovanie bezpečnostnej situácie v meste je k dispozícii 23 bezpečnostných kamier, z toho 13 nainštalovaných v mestskej časti Staré mesto, 7 v mestskej časti Šaca a 3 v mestskej časti Západ. Spustenie mobilného informačného systému tiež napomohlo zvyšovať bezpečnosti obča-

20


nov. Mestská polícia riešila za štyri roky na úseku porušenia VZN a porušenia verejného poriadku vyše 79 tisíc priestupkov. Na úseku statickej dopravy ich bolo viac ako 70 tisíc. Približne polovicu z nich riešila mestská polícia preventívnym spôsobom, teda napomenutím. Povodne, ktoré zasiahli Košice v lete 2010, spôsobili škody na majetku vo výške 8,4 milióna eur. Na ich odstránenie mesto z rozpočtu vyčlenilo viac ako 300 tisíc eur. Ochrana životov, zdravia a majetku obyvateľov bola prioritou pri udalostiach v niekoľkých mestských častiach, kde sa realizovali opatrenia po zosuvoch pôdy, povodniach a záchranných prácach, pátracích akciách, ako aj pri ohrození dodávok plynu začiatkom roka 2009. Solidárnu materiálnu pomoc poskytlo mesto aj okolitým obciam postihnutým povodňami a zosuvmi pôdy – obci Nižná Myšla kontajnerové byty pre riešenie situácie obyvateľov, ktorí prišli o svoje rodinné domy v dôsledku zosuvov. Spoločnosť Eltodo osvetlenie, v zmluvnom vzťahu s mestom, spravuje 16 891 svetelných bodov na cestných, parkových a historických stožiaroch verejného osvetlenia. V nasledujúcom období mesto Košice plánuje vymeniť 1 180 stĺpov verejného osvetlenia. Počas môjho pôsobenia sme naštartovali systematickú obnovu, opravu a údržbu verejného osvetlenia, v rámci ktorej prvýkrát dochádza k postupnej obnove rozvodných zariadení, náteru stĺpov verejného osvetlenia a regulácii intenzity osvetlenia pri rešpektovaní zásad hospodárnosti a zároveň bezpečnosti.

Návrhy riešení:

Budem iniciátorom úpravy legislatívy, aby sme vytvorili podmienky pre inštitucionálnu spoluprácu štátnej a mestskej polície – zefektívnenie systému ochrany verejného poriadku a bezpečnosti na úrovni

21


v í z i a , i n ov á c ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita

mesta Košice a ďalších väčších miest s cieľom posilnenia spolupráce medzi Políciou SR a mestskou samosprávou, čím sa tiež posilní vplyv mestskej samosprávy na zabezpečení ochrany verejného poriadku na území mesta. Chcem pokračovať v rozširovaní kamerového systému v požadovaných lokalitách mesta. V súlade s možnosťami rozpočtu mesta, budem prehodnocovať počet a štruktúru mestských policajtov a pobočiek Mestskej polície Mesto Košice spracuje v spolupráci so štátnou správou strategický dokument, na základe ktorého dôjde k vyhodnoteniu rizík a vytvoria sa podmienky pre zabezpečenie jednotného, koordinovaného a efektívneho zásahu všetkých zložiek v prípade krízových situácií ako sú živelné pohromy, priemyselné havárie a ďalšie rizikové situácie. Zasadím sa za vybudovanie záchytnej stanice s tým, aby sa eliminovalo nežiaduce správanie sa neprispôsobivých ľudí v exponovaných lokalitách mesta. Mesto Košice bude implementovať projekt Lokálnej stratégie komplexného prístupu v oblasti Luník IX., zloženého z 5 podprojektov s cieľom zlepšenia životného prostredia na sídlisku Luník IX, rozšírenia služieb  komunitného centra, zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu  rómskych  detí, posilnenia terénnej sociálnej práce, skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu aj na úrovni pedagóg - žiak - rodič. Iniciujem zmenu národnej legislatívy, s cieľom implementovať prin-

22


cíp zásluhovosti vo vzťahu k sociálnym dávkam. Neplatičstvo budeme môcť potom riešiť aj formou verejno-prospešných prác, v rámci ktorých bude možné napr. odpracovanie si dlhu na nájomnom, spotreby energetických médií alebo daní a poplatkov.

8. Doprava Cieľ: Zabezpečím kvalitnú dopravu pre občanov mesta a košického regiónu, spojím všetky druhy verejnej hromadnej dopravy osôb jednotnou dopravnou tarifou. Zvýšim dostupnosť parkovania pre rezidentov a návštevníkov mesta.

Východiská:

Pozemné komunikácie mesta tvorí cestná sieť v dĺžke 747 km s plochou 4 354 188 m2 , chodníky v dĺžke 351 km a jej súčasťou je tiež 7 046 uličných vpustí. Na obnovu a údržbu cestných komunikácií vyčlenilo mesto takmer 16 mil. eur. Do výstavby nových cestných komunikácií bolo investovaných 1,4 mil. eur. Rekonštrukcia, výstavba a modernizácia cestnej svetelnej signalizácie bola realizovaná v objeme viac ako 0,2 mil. eur. Vybudované boli komunikácie: Hrbová - Červený breh, chodník na Markušovej ulici, prepojovacia komunikácia Popradská - Gemerská, III. etapa, parkovisko na Popradskej ul., prepojenie komunikácií Klimkovičova - Moskovská, preklenutie priepasti pod cestou III/5473 v Kavečanoch, združený cyklistický chodník na Komenského ulici. Spoločnosť Kosit, zmluvný partner mesta, dodávateľsky realizuje čistenie a zimnú údržbu prioritne na úsekoch mestskej hromadnej dopravy v dĺžke 166 km, ostatných komunikáciách a chodníkoch v

23


v í z i a , i n ov á c ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita

dĺžke 137 km resp. 121 km, parkoviskách s plochou 46 tisíc m2 a mostných objektoch v dĺžke 3, 8 km. Za obdobie od roku 2007 do prvej polovice roku 2010 oddelenie správy komunikácii magistrátu evidovalo výšku výkonov vo finančnom objeme 3,74 mil. eur pre zabezpečenie letnej čistoty a 3,97 mil. eur za výkony zimnej údržby. Náklady na komplexné vodorovné a zvislé dopravné značenie komunikácií, potrebné orezanie stromov, porastu a kosenie pri komunikáciách, ako aj oprava a nátery zvodidiel a zábradlí v uvedenom období činili 2,6 mil. eur. V septembri 2010 sa začali práce na stavbe parkovacieho domu s kapacitou takmer 500 miest. Dokončený bude do februára 2011, pred podujatím Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Košiciach a Bratislave. Úver vo výške 3 mil. eur čerpá mestská spoločnosť Správa majetku mesta Košice. Pozemky na výstavbu schválili mestskí poslanci ako vklad mesta do základného imania SMMK. Slúžiť bude nielen návštevníkom podujatí Steel Arény a neďalekého biznis centra, ale aj občanom priľahlých ulíc ako rezidentom. Spoplatnenie parkovania, zavedené v auguste 2009 sa ukázalo ako nevyhnutné pre reguláciu preťaženej statickej dopravy v centre mesta. Platené parkovanie sa týka 2 793 miest na 67 uliciach v centrálnej časti mesta, 7 rampových parkovísk s 363 parkovacími miestami a štyroch vybraných parkovísk mimo centra so 196 miestami. Spolu sa na území mesta spoplatňuje 3 352 parkovacích miest, vrátane 26 miest pre autobusy. Už po dvoch mesiacoch od začiatku platenia parkovného priemerná obsadenosť parkovacích miest v spoplatnenej zóne klesla na 51%. Od júna 2010 môžu vodiči zaplatiť za parkovanie aj krátkou textovou SMS správy cez mobilný telefón. Za prvé tri týždne si zakúpilo parkovné vyše tisíc vodičov, v súčasnosti platí parkovné týmto spôsobom mesačne takmer 6 000 vodičov.

24


V roku 2008 mesto Košice, Železnice SR , Ministerstvo dopravy SR a Košickým samosprávny kraj podpísali dodatok k Dohode o spolupráci na realizáciu Integrovaného dopravného systému koľajovej osobnej dopravy (IDS). Spracovávaná technicko-ekonomická štúdia realizovateľnosti projektu predpokladá združenú investíciu rozloženú na tri etapy s finančnými nákladmi vo výške 100 mil. eur ich krytím z fondov Európskej únie. Dopravný podnik mesta Košice pre skvalitnenie prepravy obyvateľov mesta realizoval rekonštrukciu 4 električiek KT8D5.RN2 v celkovej sume viac ako 1,1 milióna eur a 6 autobusov Karosa v objeme 2,9 milióna eur. Do vozového parku v uvedenom období pribudli nové dopravné prostriedky: 3 autobusy SOLARIS URBINO 18, 19 autobusov TEDOM C12 G, 10 autobusov IRISBUS CITELIS. Mesto Košice získalo v októbri 2009 pre projekt „Zníženie emisií modernizáciou MHD“ nenávratný finančný príspevok vo výške 9,1 mil. € v rámci Štrukturálnych fondov Európskej únie, Operačného programu Životné prostredie – Ochrana ovzdušia. Realizácia projektu prispela k zníženiu emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy s výsledkom ďalších 19 nových autobusov IRISBUS CITELIS. Dohromady tak za uplynulé roky pribudlo do košického vozového parku 51 nových autobusov.

Návrhy riešení:

Zámerom integrovaného dopravného systému - IDS je spojiť všetky druhy verejnej hromadnej dopravy osôb. Zjednotíme dopravnú tarifu, zabezpečíme kvalitnú obsluhu pre občanov mesta a košického regiónu. Základom dopravnej sústavy v Košiciach bude električková doprava a nosný dopravný systém postavený na koľajovej doprave - električkách a vlakoch. Osobitným produktom, ktorý je pre Košičanov pripravený, je tzv. re-

25


v í z i a , i n ov á c ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita

žim Tram-Train, teda električko-vlak. Značí to, že jedným hybridným dopravným prostriedkom bude možné cestovať z mesta do okolia a opačne bez prestupovania. Prioritou mesta Košice je prebudovanie električkovej koľaje na trase Železničná stanica, Kuzmányho ulica a Námestie Maratónu mieru, a jej rozšírenie o úsek trate Námestie MMM, vybudovanie terminálov Sever – HyperTesco a sídlisko Ťahanovce. Vybudujem jednotný systém parkovania, ktorý uľahčí občanom a návštevníkom mesta orientáciu a vyhľadávanie voľných parkovacích kapacít. Do systému informovanosti budú zapojené rozhlasové  médiá, tiež prostredníctvom web stránky a do systému informovanosti sa zapoja aj najnovšie informačné technológie (napr. navádzací informačný systém). Na zlepšenie parkovacích kapacít, pre ľudí dochádzajúcich za prácou, prepojím záchytné parkoviská s IDS. Zabezpečím ochranu obytných zón regulačnými opatreniami pred parkovaním motorových vozidiel vodičov prichádzajúcich do tejto zóny za prácou alebo za inými aktivitami, zavediem systém a poriadok v statickej doprave v ďalších zónach mesta a na sídliskách s využitím a vybudovaním alternatívnych spôsobov parkovania (napr. PPP projekty pre parkovacie domy). Budem naďalej pokračovať v obnove vozového parku DPMK a koľajových tratí (prioritou je koľajová križovatka na Nám. Osloboditeľov). Budem zvyšovať rozsah spojov tak, že nosné linky budú mať interval najviac 15 minút, v špičke najviac 10 minút. Budem zlepšovať interval liniek premávajúcich do rekreačných zón počas letnej sezóny a naďalej budem rozvíjať prevádzku Detskej železnice.

26


Na menej frekventované trasy zavediem minibusy . Pre zvýšenie cestovnej rýchlosti prostriedkami MHD: - zabezpečím optimalizáciu prejazdov dopravných prostriedkov MHD na väčšine svetelných križovatiek /v prvej etape pre električky/ - vyhradím aspoň 5 častí existujúcich komunikácií na tzv.   BUS-pruhy, vybudujeme aspoň 2 nové BUS-pruhy, - pri všetkých investičných aktivitách budem dbať na rozvoj a podporu MHD, pešej a cyklistickej dopravy (prístrešky,   odkladanie, požičovne atď). Zlepším služby MHD pre telesne a zrakovo postihnutých: - naďalej budeme zakupovať výlučne nízkopodlažné vozidlá - zrekonštruujeme najmenej 10 zastávok na bezbariérový prístup, doplníme na ne vodiace prvky pre nevidiacich,   sprevádzkujeme špeciálne hlásenia pre nevidiacich vo vozidlách - dovybavíme všetky vozidlá MHD bez elektronických tabúľ   kontrastnými LED-tabuľami - predajne DPMK vybavíme akustickým navádzacím zariadením pre nevidiacich Zlepším informovanie o MHD: - sprevádzkujeme informačné panely s najbližšími odchodmi na najmenej 10 nástupištiach - sprevádzkujeme online monitoring polohy vozidiel--- zlepšíme kontrolu nadväzností spojov pri prestupe cez nové možnosti   dispečerského riadenia

27


v í z i a , i n ov á c ie,

via

i n ve st

íc ie ,

i nšp

i rá c

ia,

a tr

ak

tiv

ita

Mesto Košice sa úspešne uchádzalo o nenávratné finančné prostriedky takmer vo výške 3 mil. EUR) na nákup čistiacej techniky (zametacie stroje, polievacie cisterny) prostredníctvom ktorej zabezpečím výrazné zlepšenie čistoty na komunikáciách každého druhu (odstraňovanie prachu, lístia, kropenie, atď.). Dobudujeme osvetlenie kritických prechodov pre chodcov, na frekventovaných križovatkách aj ochranné bariéry pre chodcov. Budem na Ministerstve dopravy, CR a RR presadzovať urýchlenie výstavby R2/R4 a jej prepojenia s D1 v bode Rozhanovce/Košické Olšany do Šebastoviec na R4 s D1 .

9. V mojom programe je a bude stále miesto pre vaše podnety, nápady, pripomienky, či príspevky. www.facebook.com/frantisekknapik    nasprimator@frantisekknapik.sk    www.frantisekknapik.sk

4U 

28

Vie Creativa 2010  

via v í z i a , i n ov á c i e , i n v e s t í c i e , i n š p i r á c i a , a t r a k t i v i t a 2 via v í z i a , i n ov á c i e , i n v...