__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ČASOPIS SPOJENEJ ŠKOLY JURAJA HENISCHA V BARDEJOVE - ROČNÍK 7 - NOVEMBER 2016

? a i d u ľ í v No Dedinka v údolí Aby bola čistá Vôňa chleba Herec


EDITORIÁL Denis Sopko

/foto na obálke: Denis Sopko, foto editoriál:Tobiáš Prokop/

Cestný pirát „D al som to!― povedal som si tesne po tom, ako som úspešne urobil „vodičák―. Kaţdé ráno je pre mňa ťaţké, no toto ráno bolo obzvlášť. Hoci som myslel, ţe stres mať nebudem, všetko bolo inak. Motýle v bruchu som mal uţ od momentu, keď som vstal z postele. Na poslednú chvíľu som ešte cestou do Bardejova robil posledné testy z autoškoly. Prvé veľké vydýchnutie prišlo po tom, ako mi pani policajtka oznámila, ţe som cez testy prešiel. Vytiahol som si test, ktorý som vedel na sto percent. Ţeby náhoda? Neviem, no bol som rád, ţe som to dal. Na cvičisko som sa bál asi zo všetkého najviac. Ani sám neviem prečo, keďţe cvičisko nie je nič náročné. Aj to som bez problémov dal a uţ ma čakala iba posledná časť skúšky, jazda. Na tú som čakal niečo cez dve hodiny, keďţe som išiel medzi poslednými. Čakať na niečo, čo môţe dopadnúť aj zle, nie je nič moc. Hoci som pesimista, snaţil som sa myslieť pozitívne a veriť, ţe to spravím. Aj spolu-

ţiaci mi verili, keďţe sa na mňa aj stavili. Fakt, ďakujem za to, ţe mám takých super spoluţiakov. Presne o dvanástej nadišla moja chvíľa. Sadol som do auta, nastavil si sedadlo, spätné zrkadlá a dal si pás. Vtedy zo mňa všetok stres opadol a na jazdu som išiel s tým, ţe pôjdem bez chýb a prosto to urobím! Dvadsať minút za volantom bolo vtedy pre mňa ako večnosť. Keď som zastavil za Billou, vedel som, ţe vodičák som urobil. Išiel som presne tak, ako som chcel, bez chýb. Policajtke neostávalo nič iné, ako mi pogratulovať a odovzdať mi papier o úspešnej skúške. V tej chvíli ma zachvátila veľká radosť. Hneď na druhý deň som si išiel tú malú kartičku aj vybaviť. Hoci som rád, ţe tento deň je za mnou, na druhej strane mi budú chýbať tie super jazdy so skvelým inštruktorom, na ktoré som sa vţdy tešil. Uţ mi ostáva iba jediné, jazdiť. Dúfam, ţe ma čaká veľa šťastných kilometrov.

REDAKČNÁ RADA ŠÉFREDAKTOR: Denis Sopko REDAKTORI: Michaela Ţdiľová, Alexandra Hockicková, Peter Buben, Silvia Babčáková, Ema Rohaľová, Barbora Hudaková, Viktória Kašperová, Mária Rúčeková, Dominika Hankovská, Erika Babčáková, Michaela Fröhlichová, Anna Soroková FOTOGRAFI: Tobiáš Prokop, Simona Macejová GRAFICKÍ EDITORI: Radovan Sosňák, Ján Helmanovský, Aneta Balaščáková EDITORI: Mgr. Branislav Boďo, Silvia Babčáková EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI: Mgr. Albert Balog, Martin Majdák KONTAKT: REDAKČNÁ RADA— gymos.ssjh@gmail.com

Gymoš 03


OBSAH

Poskytnúť informácie o rozvoji robotiky a možnosti jej využívania v pedagogickom procese na stredných školách >UDALOSTI< bolo hlavnou témou diseminačného seminára na pôde Spojenej školy Juraja Henischa

Noví ľudia?

„Možno som mal šťastie, možno som chytil správne mesto, či uličku a ľudí,“ prezradil herec Peter Bojko, ktorý sa po rokoch na Slovensku rozho>ROZHOVOR< dol odštartovať svoju novú kariéru Herec v zahraničí ako pouličný hudobník

>OBSAH< 3>EDITORIÁL< Cestný pirát 4>OBSAH< 5>PRIESKUMNÍK< 6>PIŤO GYMOŠ INFORMUJE< 8>AKTUÁLNE< Gaboltov žije! 10>POHĽAD SPÄŤ< Pohyb!

04 Gymoš

12>HISTÓRIA< Dedinka v údolí

26>OČAMI ŠTUDENTA< Proti tyranii

14>UDALOSTI< Noví ľudia?

27>5 OTÁZOK< Parketový lev

16>ROZHOVOR< Herec

28>RÚRO< Prepáčte!

20>FINANCIE< Aby bola čistá

29>ABIHO PORADŇA< Na zjazde

22>BÝVALÍ ŠTUDENTI< Vôňa chleba

30>RECENZIA < Alica v krajine za zrkadlom

24>MÔJ SPLNENÝ SEN< Stáž

31>OUT<


PRIESKUMNÍK Ako sa vám páčila vaša stužková slávnosť? Stužková bola super, pretože to bolo veľmi dojímavé a užil som si to. Rado Sosňák, 4.H

Odpovedalo 48 maturantov gymnázia

PERLA DUCHA „V ktorom slove s predponou zá– sa poruší rytmický zákon? Poštová zá...“ „.....schránka.“ Simona Macejová z 1.H dokázala, ţe s príkladmi nemá ţiadny problém.

Gymoš 05


PIŤO GYMOŠ INFORMUJE

Z

aš zme še šicke jeden na druheho ňenormalňe uprimňe ušmivaľi, bo na calej škoľe buľi stuškove slavnosci. Ich največou vihodou je to, ţe i kec bi ich učiteľe bars radzi vzďelavaľi i počas toteho hektickeho obdobia, chapu, ţe še študenci

O

ktober je vof šickich hlavach na škoľe zakodovani jak mešac behu za krajšu buducnosc. Inak temu ňebulo aňi teho roku. Das tišicošemsto dzevjatakoch zos caleho okresu še zučastňilo Behu Radňičnim namesťim, ktori naša škola organizuje preto, ţebi še as-

das tri mešace pred ňima i das pul roka po ňich kvoľi maximalnemu psichickemu vipeťju ňemoţu pripravovac na viučovaňe. Naščesci maju učiteľe pripraveni nahradni program, a tak še vof totim obdobi calu školu ozivaju narodne pjesňe.

poň ras za mešac ňemušeľi našo študenci učic cali dzeň. Viber trasi vobec ňeje nahodni. Stare domi zos ňenormalňe hrubimi murami su toťiţ pre večinu štartujucich ňeprekonaťelnou prekaškou, taţe še organizatori ňemuša obavac teho, ţe še im dachto po cesce straci.

Piťo Piťo Gymoš

06 Gymoš

ňe študenci hodnoťiľi najme fakt, ţe še visjelaňje oneskorilo das o pejc minuti, co v koňečnom dôsletku sposobilo, ţe še nasledujuca hodzina začala zos viraznim oňeskoreňim. Som rat, ţe mame na škole takich uvedomelich ţjakoch, ktore sebe vlastnu školu vaţja.

/foto: archív Gymoša/

D

vacjati šesti oktober bul ňenormalňe viznamni pre Gimoš. Mojo dzeci spuščiľi visjelaňje novej televizije. Das cala škola še na to prišla pokukac do auli. Podľa reakciji, ktore som začul po odvisjelaňi spravoch, moţem zotpovedňe vihlašic, ţe mimorjadňe pozidiv-


PIŤO GYMOŠ INFORMUJE

K

im dachtore uš stuškovaľi, ine ľem natačaľi popularne video zos unosom trijednej kňihi. Buľi bi sce vof šoku, kebi sce znaľi, co šicko sebe dokaţu našo študenci vimišľec. Kec sebe odmišľim klasiki jak prepat učiteľa zos zbra-

P

eršaci maľi vof polufke oktobra ňenormalňe zaujimavu besedu zos psichologičku pot nazvom Kto je kto? Visletki su prekvapive. Ziscilo še toťiš, ţe Feri je vlastne Jančo, Jančo je Ďoďo a Ďoďo je uš treci tiţďeň Pišta. Ešči šokujucejše je to pri dzifčatoch.

Heľena aš na besedze ziscila, ţe je vlastňe šestra svojej najľepšej kamaratki, co je vof skutočnosci mama svojej ťeti. Najhorši asi opstala Marjena, ktora pochopila, ţe še das pret rokom uspešňe prefťeľila do svojeho uja, ktori je bratom svojeho švagra. Ta i uš.

po pjati ras chceľi študenci poraţic učiteľoch vof volejbaľe na Jesennim volejbalovim turnaju študentoch a učiteľoch školi. No keďţe uňikľi informacije o pripravovanej taktike študentoch, ktori chceľi učiteľoch zastrašic najme tim, ţe kec prehraju, prestanu še

J

ak kaţdi rok vof oktobru, i teho še brani našej školi otvoriľi pre šickich dzevjatakoch zos caleho ok-

ňu vof ruke a uňik na trabance, pripadne prepat školi zos vrtuľňikom, jak najoriginalňejše mi pripada vňiknuce do budovi cez zachodovu misu na hornich veckach. A uplňe najľepši je, kec pri tim zapomnu zdvihnuc zachodovu dosku!

resu. DOD ma medzi študentami školi ňenormalnu vaţnosc, co dokazuje aj zotpovednosc, zos ktoru gu to-

učic, oňi im otkazaľi, ţe im to vobec ňevaďi a po pjati ras še im to ňepodarilo. Viňimočnosc tehoročneho turnaja spočivala vof tim, ţe še ho po perši ras zučastňiľi aš štiri timi. Čitace dobre, aš štiri, co je ňenormalni uspech, kec sebe uvedomice, ţe turnaj še kona po viučovaňi!!!

temu dňu pristupuju. Uš das mešac pret ňim nacvičuju program i naprjek temu, ţe muša viňechavac šicke obľubene hodzini jak biologija, chemija abo fizika. Naščesci to pri-

naša svoje ovocje a dzevjataci su zos šickich prezentaciji take uchvacene, ţe dachtore dokonca ňepridu domu i pejc dňi. No to im vobec ňevadzi, bo jak povedzel jeden ňemenovani dzevjatak: „Mušim še priznac, ţe še tu ciťim bars dobre najme preto, bo nam vof našej škole otpadli tri hodzini.―

Gymoš Gymoš 07 07


AKTUÁLNE

Michaela Fröhlichová

-> Hlavným ťahákom večera bolo vystúpenie kapely Mafia Corner.

/foto: Radka Kostarová/

Gaboltov žije! Vďaka organizátorom v obci Gaboltov bola sála kultúrneho domu v polovici októbra doslova „nabitá“ ľuďmi, ktorí na čele s Mafiou Corner plní energie skákali a výskali „Gaboltov žije!“

V

íkend je čas relaxu a zábavy. A kam „Mafia Corner bola skvelá, s partiou sme sa sa chodia cez víkendy zabávať štu- bavili aţ do rána. Bol to úţasný večer.― Vystúdenti z našej školy a mnohí iní mla- penie čoraz populárnejšej kapely bola dlho dí? Samozrejme, ţe tam, kde to ţije očakávaná akcia a moţno aj vďaka tomu donajviac. Pre druhý októbrový padla tak úspešne. Alebo je to víkend sa strediskom zábavy zásluha organizátora? „Páčilo stalo známe pútnické miesto sa mi, ţe konečne prišiel na „Mafia Corner bola Gaboltov, kde nechýbali ani dedinskú zábavu organizátor, skvelá, s partiou sme redaktori nášho časopisu. ktorý ponúkol ľuďom niečo sa bavili až do rána.“ „Bolo naozaj dobré, samozrejnové oproti klasickému spojeme, poriadne som sa zabavil. A niu len kapely a DJ, tieţ ma určite by som tam šiel aj nabupotešil aj prístup a komunikádúce,― zhodnotil akciu náš školský reportér cia s ním, ktorú som uţ roky na zábavách neTelevízie Gymoš Adam Kralovič. Adamove zaţil,― otvorene hovorí DJ Danny White, „a slová potvrdila aj druháčka Viktória Vantová, čo sa týka hrania, tak začiatok bol ťaţší, prektorá nadšene opisuje atmosféru na zábave: toţe aktuálny trend medzi mladými je, ţe za-

08 Gymoš


AKTUÁLNE

/foto: Radka Kostarová/

-> Plná sála Kultúrneho domu v Gaboltove, ktorý je širokej verejnosti známy najmä ako pútnické miesto, sa druhý októbrový víkend poriadne vytancovala.

začínajú chodiť väčšinou aţ po polnoci. A tak to bolo aj tu, po dvanástej, keď sa zaplnila gaboltovská sála, sa mi uţ hralo super,― dodáva. Študenti našej školy, ale aj mnohí iní si túto udalosť uţívali plnými dúškami, čo bolo počuť aj vidieť. Svetelné vybavenie, výčap a dobrá hudba tvorili typickú atmosféru dedinskej zábavy, kde sa spevák Mike z Mafie Corner a DJ pokúšali dať zo seba maximum, aby ľudí zabavili, čo sa im aj podarilo. Neskôr sa to však odrazilo na spoločensky unavených ľuďoch, ktorí si od vyčerpania tancom /foto: Radka Kostarová/ zdriemli na stoličkách. Všetko však prebiehalo podľa plánov, Mike vystúpil na pódium -> Spevák Mike, občianskym menom Michal o pol jednej a spolu s ním si všetci zaspievali Marušin, nemal najmenší problém hneď po jeho najznámejšie pesničky. „Vystúpenie Ma- koncerte odfotiť sa so svojimi fanúšikmi. fie Corner sa mi veľmi páčilo, nakoľko nechodím aţ tak často na zábavy, či koncerty. Milo lo aj niečo navyše. Krátko po skončení účinma prekvapilo, aký bol Mike ochotný fotiť sa kovania hudobnej skupiny v reproduktoroch hneď po vystúpení so svojimi odznelo meno dievčaťa, ktoré fanúšikmi,― pridáva sa sa malo dostaviť na pódium. k pozitívnym ohlasom aj maSamozrejme, kaţdý si myslel, „Predo mnou je ešte turantka Radka Kostárová, ţe sa opäť našiel nejaký ten veľa roboty, a ak ktorá si takto chcela spríjemobčiansky preukaz, ako je chcem, aby to bolo stále niť víkend pred stuţkovou zvykom. Nikto netušil, čo je lepšie, musím na tom slávnosťou. pravdou, aţ kým zo zákulisia pracovať každý deň.“ Kaţdý hodnotil túto nepristúpil chlapec s ruţou akciu za veľmi vydarenú, no a malou krabičkou v ruke. spevák Mike cíti, ţe sa musí Ľudia v sále to všetko sledozlepšovať: „Vystúpenie bolo celkom fajn, ale v vali so zatajeným dychom. Kľakol si na kolemojom prípade je všetko len na začiatku. Pre- no pred svojou priateľkou a poloţil jej otázku: do mnou je ešte veľa roboty, a ak chcem, aby „Vezmeš si ma?― Po chvíľkovom šoku a vlne to bolo stále lepšie, musím na tom pracovať dojatia dievča povedalo svoje áno. Nuţ aj takaţdý deň.― kéto prekvapenia sa stávajú. Tak nech sú Toto vydarené vystúpenie však prinies- v ţivote šťastní.

Gymoš 09


POHĽAD SPÄŤ Erika Babčáková

Pohyb! Každoročne sa počas písomných maturitných skúšok koná na škole branné cvičenie

->Túra striedala asfaltovú cestu s poľnou. /foto: Erika Babčáková/

-> Študenti museli počas túry absolvovať aj prechod cez drevený most v Bardejovských Kúpeľoch. /foto: Erika Babčáková/

V

edci kaţdým rokom zisťujú čoraz vlastne znamená, Spojená škola Juraja Heviac obezity vo svete. Tento prob- nischa organizuje pre svojich študentov lém sa vo veľkej branné cvičenia. Jedno z miere týka aj Slonich sa uskutočnilo v marci Veľké množstvo venska. Väčšina pritom neminulého školského roku mladých ľudí chápe, aké nebezpečenstvá pod odborným dohľadom v dnešnej dobe sa s obezitou spájajú. učiteľky telesnej výchovy nepozná slovo pohyb, Veľké mnoţstvo mlaRadky Rohaľovej. Cieľom čo sa samozrejme dých ľudí v dnešnej dobe týchto cvičení je najmä viac považuje za veľmi nepozná slovo pohyb, čo sa usmerňovať mládeţ negatívny jav. samozrejme povaţuje za k športu a pohybovým aktiveľmi negatívny jav. Pohyb vitám. sa môţe charakterizovať viacerými spôsobmi. Trasa branného cvičenia viedla smePre niekoho to znamená pohyb od postele k rom do Bardejovských Kúpeľov. Samozrejpohovke. Iní to vnímajú ako lyţovanie, kor- me, ţe to niektorí „flákli― a ostali doma, mysčuľovanie, behanie, čiţe šport. Práve preto, lím si však, ţe tým ublíţili len sami sebe. Veľaby si ţiaci začali uvedomovať, čo pohyb mi trefne to vo svojom príhovore na začiatku

10 Gymoš


POHĽAD SPÄŤ

-> Chvíľka oddychu po náročnom pochode padla kaţdému vhod.

/foto: Erika Babčáková/

cvičenia vystihla Radka Rohaľová: „Športové v kolektíve, či uţ pri nájdení správnej cesty cvičenia určite patria do vášho rozvrhu, a tak, v teréne, alebo pri zapojení sa do daných ako musíte absolvovať hodiny slovenského športových hier, ktoré sú vopred určené,― hojazyka, matematiky či fyziky, mal by kaţdý vorí o branných cvičeniach Rohaľová. Všetci absolvovať aj toto cvičenie. Pre ţiaka je to len iste vedia, ţe pohyb je pre človeka dôleţitý. V prospešné! Študent častokrát získa poznatky tejto dobe má kaţdý počítač, telefón a mnohé nielen z kultúrno-poznávacej oblasti, ale aj z výdobytky techniky, ktoré si môţu dovoliť a oblasti ochrany ţivota a zdravia.― málokto sa venuje pohybu, či nejakému A aj keď to na prvý pošportu. Dá sa povedať, ţe sa na hľad nevyzeralo ako náročný to popritom všetkom zabúda. Možno sa niekomu pochod, v Bardejovských Kú„Pohyb v ţivote človeka je veľbude zdať, že peľoch si všetci vydýchli. Kaţmi dôleţitý. Je uţ len na zváštudenti nevyužili dý čakal na dôleţité slovo a ţení kaţdého, v akom rozsahu čas naplno. keď učitelia povedali rozchod, ho preferuje. Sú rôzne druhy, všetci si prišli na svoje. Kaţdý či je to chôdza, beh, plávanie, sa vydal inou cestou, napríprechádzka alebo len klad sa osvieţili zmrzlinou, zašli do kaviarne „pochod― od televízie ku chladničke. Môj nána kávu a keďţe niektorí boli zvedaví, tak ich zor je, ţe ak sa chce človek aspoň trochu lepcelé dôkladne preskúmali. Iní boli zase veľmi šie cítiť, či uţ fyzicky alebo psychicky, istá leniví a celý voľný čas presedeli na lavičkách. dávka pohybu nesmie chýbať,― pokračuje učiDúfam, ţe sa aspoň kochali krásnou príro- teľka o pohybe, ktorý je významný pre kaţdédou, ktorá ich v tomto kúpeľnom meste ob- ho z nás. „Akcie takéhoto charakteru priam klopoval. vyhľadávam. Nie je nič lepšie ako pohyb na Moţno sa niekomu bude zdať, ţe štu- čerstvom vzduchu v kombinácií s dobrým kodenti nevyuţili čas naplno. „Takéto praktické lektívom ţiakov a príjemným počasím. Deň, cvičenia sú pre ţiakov mnohokrát prospeš- ktorý som mala moţnosť absolvovať, sa mi nejšie ako tie teoretické. Ţiaci zapájajú nielen veľmi páčil,― s dobrým pocitom na záver zacelé telo, ale aj myseľ. Učia sa spolupracovať končuje Rohaľová.

Gymoš 11


Peter Buben

Dedinka v údolí

/foto: hradzborov.sk/

HISTÓRIA

/foto: Peter Buben/

Malebná obec ležiaca v Nízkych Beskydách severne od Bardejova. Takáto je Jedlinka, na prvý pohľad malá, nenápadná dedinka, no predsa poznačená svojou históriou

-> Starý otec Petra Bubena prišiel do kontaktu s vojakmi počas druhej svetovej vojny.

/foto: Peter Buben/

-> Kronika obce ponúka jedinečný materiál o histórii Jedlinky.

12 Gymoš

P

-> Pamätník Gašpara Šerédiho, ktorý bol prvým známym majiteľom panstva, do ktorého patrí aj obec Jedlinka.

odľa hory Makovica v Nízkych Beskydách dostala svoj názov celá pohraničná oblasť, ktorá sa rozprestiera od Zborova aţ po Dukliansky priesmyk. „Podľa starých záznamov a výpovedí jej názov pochádza z priezviska Mak, o ktorom vieme len to, ţe ţil v danom období a ţe mu maďarský kráľ Vojtech podaroval Zborovský hrad, aby udrţiaval v tejto oblasti kráľovský poriadok,― cituje z miestnej kroniky kronikár obce Jedlinka Andrej Halecký. V tejto oblasti bohatej na historické javy si uţ od dávna zakladali neveľké obce a osady občania, ktorí boli nútení slúţiť mocným feudálom. V tejto oblasti vznikla aj malá dedinka Jedlinka. „Najstaršia správa o nej je z roku 1559, keď šľachtica Gašpara Šerédiho uviedli do vlastníctva panstva Makovica, ku ktorému patrila aj Jedlinka. Odhaduje sa, ţe vznikla niekde v polovici 16. storočia. Vybudovali ju usadlíci spolu so šoltysom (funkcia, ktorú udeľoval zemepána na osídlenie nového územia) podľa takzvaného zákupného práva,― pokračuje Halecký. Názov dostala prevzatím staršieho pomenovania zalesneného údolia, v ktorom sa hojne vyskytovali jedle. „S týmto názvom sa prvýkrát stretávame v 17. storočí. V roku 1567 tu hospodárili štyri sedliacke domácnosti na polovičných usadlostiach. V roku 1600 bolo


HISTÓRIA

-> Obec Jedlinka svoj názov dostala pravdepodobne prevzatím staršieho pomenovania zalesneného údolia, v ktorom sa vyskytovali jedle. /foto: Peter Buben /

v sídlisku sedem obývaných poddanských do- o spomenutú horu bol vedený prevaţne zbramov a obydlie šoltysa. Šoltysovstvo s mlynom ňou jednotlivca, puškami a bodákmi. Najviac patrilo štyrom domácnostiam. Chudobné sed- vojakov padlo pri boji s bodákmi. Do boja tieţ liacke domácnosti tvorili väčšinu obyvateľ- zasiahlo ruské jazdectvo Kozáci. Ruskí vojaci stva. Jedlinka patrila k dedinám s rusínskym ťahali svoje dela cez obec, hore Jedlinským obyvateľstvom. Je pravdou, ţe tento jazyk do- chotárom, cez lúku „pasienku― aţ na Smilňandnes počuť na kaţdom kroku.― ský vrch, odkiaľ spravili cestu, ktorá funguje Aj Jedlinku, podobne ako iné obce na dodnes, pamätne nazvaná Moskaľská dráha. Slovensku, postihla v minulosti maďarizácia. Druhá svetová vojna síce nejako zásadJej názov sa v úradných dokumentoch neuvá- ne nezasiahla obec, no poznačila obyvateľov dzal ako Jedlinka, ale ako Boróa ich rodiny navţdy. V kronike kas. Celková výmera obce je sa uvádza, ţe ruské lietadlo, Druhá svetová 420 hektárov. V roku 1711 sa postrelené nad Niţnou Polianvojna síce nejako obec vyľudnila útekom poddakou, letelo zotrvačnosťou ďalej, zásadne nezasiahla ných, no uţ v roku 1797 mala zatiaľ čo navigátor vyskočil, avobec, no poznačila dvadsaťšesť domov a 151 obyvašak padák sa mu neotvoril. Leobyvateľov a ich teľov. V roku 1828 dokonca tec, ktorý ostal v lietadle s ním, rodiny navždy. štyridsať dva domov a 316 obypristál na území Jedlinky pod vateľov. lesom a snaţil sa o útek do lesa, Za prvej ČSR sa ľudia zaoberali poľno- ale nemeckí vojaci ho guľometmi prinútili hospodárstvom, obchodom a povozníctvom, vzdať sa. Vojaka ošetrili a následne odviezli so neskôr za socializmu, v roku 1959, zaloţili sebou, trosky lietadla odtiahli ku vtedajšej druţstvo. „Počas obdobia prvej svetovej voj- škole. „Počas bojov, v období, keď sa pribliţony, v zimných mesiacoch v roku 1914-1915, vali sovietske vojská, boli vyslaní slovenskí neďaleko od obce boli veľké boje o horu Kaš- vojaci smerom na Poľsko, aby bránili telik, kde zahynulo okolo desať tisíc vojakov a nepustili Rusov bliţšie. Týchto vojakov vieruských a rakúsko-uhorských vojsk. Plač zol môj dedo na voze s koňom. Počas príchoa skonanie bolo počuť aţ do obce,― spomína du späť domov sa kvôli počasiu nachladol Halecký na ťaţké obdobie. Časť vojska bola a dostal zápal pľúc, na ktorý následne skopochovaná v Hutke, pod pamätnou Dalňou nal,― spomína na vojnu obyvateľ obce Peter horou na Niklovskom chotári. Boj Buben.

Gymoš 13


UDALOSTI

Noví ľudia? /foto: Denis Sopko/

-> Základné informácie o robotike prítomným podal profesor Mikuláš Hajdúk z Technickej univerzity v Košiciach. /foto: Denis Sopko/

Denis Sopko

Poskytnúť informácie o rozvoji robotiky a možnosti jej využívania v pedagogickom procese na stredných školách bolo hlavnou témou diseminačného seminára na pôde Spojenej školy Juraja Henischa

„V

-> Ţiaci Spojenej školy Juraja Henischa predstavili terénny vozík, s ktorým vyhrali Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

äčšina absolventov stredných patrí pod záštitu programu Erasmus Plus, odborných škôl nie je dostatoč- programu Európskej Únie. Tento program ne pripravená na prácu podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, ods robotmi, respektíve na ich bornej prípravy, mládeţe a športu. Program ovládanie, čo je uţ v dnešnej dáva príleţitosť študentom, pedobe potrebné hlavne dagógom a dobrovoľníkom Hlavným cieľom v automobilovom priemysle. stráviť isté obdobie v zahraničí semináru bolo Preto by sme chceli aj touto a zlepšiť si tak svoje poznatky oboznámiť formou vzdelávania zvýšiť vea zručnosti,― v krátkosti opísal pedagógov domosti študentov, a tak uľahprojekt Erasmus Plus jeden s vývojom robotiky. čiť ich uplatnenie v práci,― z koordinátorov projektu Ruzhodnotil na úvod semináru sos Marek Vagaš. jeden z prednášajúcich profesor Mikuláš Po krátkom predstavení celého Hajdúk, vedúci katedry robotiky na strojníc- projektu sa začala úvodná časť celého semikej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. nára. V tejto časti išlo hlavne o prezentovanie Hlavným cieľom semináru bolo oboznámiť vývoja a vízie robotiky. „Rozvoj robotiky na pedagógov s vývojom robotiky a jej uplatne- celom svete je veľmi rapídny, preto je čím ním v pedagogickom procese na stredných ďalej tým viac treba ľudí, ktorí týchto roboodborných školách. „Projekt RUSOS, Roboti- tov budú programovať, či ovládať. Roboti sa ka pre učiteľov stredných odborných škôl, pomaly, ale isto dostávajú do všetkých odvet-

14 Gymoš


/foto: Denis Sopko/

UDALOSTI

-> Seminár bol určený najmä učiteľom a majstrom odborného výcviku. /foto: Denis Sopko/

-> K najzaujímavejším častiam seminára patrila praktická ukáţka fungovania robota.

ví. V Kórei sme sa stretli s tým, ţe ţiakov bot všetky pokyny do bodky splnil. Následne v školách vyučuje robot a nie človek. Myslím, si prácu s robotom mohli vyskúšať aj majstri ţe práve toto poukazuje na to, aký rýchly vý- a pedagógovia. Zaujímavosťou je, ţe tento voj robotiky je.― robot dokáţe ukončiť svoju činnosť pri styku Okrem vývoja bolo ros iným predmetom, respektízoberanou témou aj spojenie ve sa pri náraze zastaví mládeţe a robotiky. Podľa a nedokončí daný pokyn. Následne si prácu slov jedného z koordinátorov „Určite je to veľké plus, ţe sa s robotom mohli projektu sa práci s robotmi robot zastaví a nedokončí davyskúšať aj majstri venuje čoraz viac mladých ný pokyn. Boli uţ prípady, ľudí. Prekvapujúci je na tom a pedagógovia. keď robot dokonca zranil člofakt, ţe čoraz viac sa práci veka, preto je dobré, keď pri s robotmi venuje neţné poistom probléme zastaví, čím hlavie. „Keďţe chodíme na rôzne súťaţe ro- sa výrazne zmenší riziko ublíţenia na zdrabotov, stretávame sa čoraz viac s mladými ví,― hovorí Vagaš. ľuďmi, ktorých práca s robotmi naozaj baví. Po tejto azda najzaujímavejšej časVo veľa prípadoch sú to práve dievčatá, ktoré ti programu nasledovala prestávka na obed, sa robotike venujú, tvoria si vlastných robo- a po nej uţ finálna fáza celého semináru. tov, a potom s nimi chodia súťaţiť na rôzne V tomto bode sa uţ riešilo konkrétne začlesúťaţe,― opísal vzťah mladých k robotom Ma- nenie robotiky do pedagogického procesu na rek Vagaš. stredných odborných školách. Celý seminár Po prvej časti a následnej krátkej pre- sa ukončil niekoľkominútovou diskusiou na stávke prišla na rad reálna ukáţka robotov. rôzne témy, ktoré zúčastnených zaujímali Programátori z firmy UniversalRobots pred- a chceli sa o nich dozvedieť viac, či vzájomne stavili prítomným princíp programovania si o nich vymeniť poznatky. Verme, ţe semirobota. Po tejto skôr teoretickej časti nasle- nár svoju úlohu splnil, a zo stredných odbordovala aj praktická. Stačilo niekoľko správ- ných škôl budú vychádzať čoraz kvalifikovanych kliknutí myšou a po pár sekundách ro- nejší študenti.

Gymoš 15


/foto: archív Petra Bojka/

ROZHOVOR

Alexandra Hockicková

Herec „Možno som mal šťastie, možno som chytil správne mesto, či uličku a ľudí,“ prezradil herec Peter Bojko, ktorý sa po rokoch na Slovensku rozhodol odštartovať svoju novú kariéru v zahraničí ako pouličný hudobník

16 Gymoš


ROZHOVOR

-> Jeho najväčším hereckým úspechom je účinkovanie v seriáli Kobra 11.

/foto: archív Petra Bojka/

H

erectvo vyštudoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Uţ po mesiaci štúdia hral Malého princa v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, neskôr Jánošíka v novej verzii muzikálu Na skle maľované. Potom odišiel do Prešova, kde v Divadle Jonáša Záborského absolvoval viac ako tristo predstavení vo Fidlikantovi na streche.

v Prešove. Dostal som ponuku ísť hrať do Národného divadla v Bratislave, ktorú som odmietol, a šiel som do zahraničia.

Ktorú krajinu ste si vybrali? Nemecko. Odišiel som tam kvôli hudbe, vţdy ma lákalo koncertovať. Všetko som nechal tak a rozhodol som sa odísť a začať od nuly. Šiel som na ostrov Sylt v Severnom mori za bývalou priateľkou, ktorá mi umoţnila prekonať prvé Keď je človek mesiace v cudzom prostredí. aktívny, tak vie Na začiatku som hral na ulici zarobiť aj päťsto eur ako pouličný hudobník. Spiedenne. val som po anglicky.

Ako ste popri hraní stíhali školu? My sme mali časovo voľnejšiu školu. Mali sme tam úlohy, ktoré sme museli urobiť, a na základe toho, ţe od nás chceli, aby sme šli hneď do praxe, tak nám to dovolili. Cez víkend sme prišli do školy, kde s nami urobili dlhšie celodenné prednášky. Takţe v istých okamihoch som bol akoby externý študent. Vtedy som býval v Prešove, priamo v divadle. Promovali ste v roku 2002. Čo potom? Vtedy som ukončil aj svoje hranie

Koľko dokáže zarobiť taký pouličný hudobník? Pribliţne od sto do dvesto eur za hodinu. Keď je človek aktívny, tak vie zarobiť aj päťsto eur denne. Pre mňa to bola zlatá baňa, ale poznám aj umelcov, ktorí tam stáli dva dni a zarobili pätnásť eur. Moţno som mal šťastie, moţno som chytil správne mesto, či uličku a ľudí.

Gymoš 17


ROZHOVOR Kam ste smerovali potom? Po mesiaci som sa určite šťastnou náhodou dostal k hudobníkom. Niekto ma na ulici videl a pozval ma na jednu párty, kde bol jeden bubeník a gitarista. Tí mi povedali, ţe sa im páči, ako spievam a pýtali sa ma, či s nimi nechcem zaloţiť kapelu. Asi o mesiac sme ju zaloţili, natočili sme jedno demo a prihlásili sme sa na súťaţ, kde vybrali štyri amatérske kapely z tridsiatich, pozvali na jeden obrovský festival. Vydržala kapela dodnes? Nie, tá kapela uţ nefunguje. Fungovala osem rokov. Preţil som úţasné časy, veľké mnoţstvo koncertov. Prišlo sa na nás pozrieť vyše päťtisíc ľudí. Koncertovali sme po celom Nemecku.

Ako ste sa dostali do seriálu Kobra 11? Samozrejme, ţe som šiel na konkurz. Bol na epizódnu postavu. Nevedel som presne, koho budem hrať, vedel som len, ţe budem zlý. Nakoniec som hral v štyroch epizódach. Ako Rumun som spálil dve ţeny, viedol som ruskú mafiu v boji proti Semirovi. Dokonca som uniesol Semira a jeho partnera a trýznil som ho v pivnici. Na obrazovke som bol v priemere asi pätnásť aţ dvadsať minút. Tých pätnásť minút som natáčal asi dva týţdne. Rád by som sa do Kobry 11 ešte vrátil. Hrali ste aj iné roly? Hral som v najväčšom nemeckom monumentálnom filme Tsunami. Bol to katastrofický film, kde celý ostrov zaliala voda. Potom mnoţstvo stredne veľkých aj malých postáv pre všetky televízie ako RTL, SAD1, PRO7, mnoho reklám či dokumentárnych vecí.

-> Peter v Nemecku začínal ako pouličný hudobník, neskôr mal dokonca vlastnú kapelu.

18 Gymoš

/foto: archív Petra Bojka/

Skúste porovnať film a divadlo. Čo sa týka Nemecka, v divadle človek nezarobí.

/foto: archív Petra Bojka/

Pokračovali ste v herectve? Dostal som sa k nemu aţ o dva roky. Medzitým som čakal a pracoval na svojej nemčine, kým sa značne nezdokonalila. Aţ potom som sa odváţil ponúkať sa ako herec s nemčinou. Vyberal som si len väčšie veci, ktoré som stíhal točiť.


FINANCIE

-> Brigádnici sa väčšinou pohybujú v zadnej časti areálu, kde upratujú, kosia, prípadne zhrabujú staré lístie.

Aby bola čistá Mária Rúčeková

/foto: nsp-bardejov.sk/

Jednou z možností, ako si dokáže študent zarobiť peniaze počas letných prázdnin, je aj brigáda v bardejovskej nemocnici. Denis Sopko túto možnosť minulé leto využil

N

emocnica. Z pohľadu beţného člo- Sopko. veka je to prevaţne miesto, kam by „Hlavnou motiváciou pre prácu sa nechcel dostať ani čo i len na v nemocnici boli pre mňa určite peniaze, tie chvíľu. Väčšina z nás sa snaţí svoje sa v dnešnej dobe zídu na všetko,― tvrdí Dezdravie udrţať si aspoň na tom priemernom nis. „Takisto som sa pre brigádu rozhodol aj leveli, pri ktorom preţijeme v pokoji svoj z toho dôvodu, ţe som cez prázdniny nechcel miestami nezdravý ţivot. A ak sedieť len tak bezcieľne doma. sa nám aj niečo podarí vypa- Avšak nemocnica nie je Zo školy chceme ísť na výlet ratiť a ocitneme sa so zlome- vyhľadávaným miestom do Paríţa alebo do Londýna, nou nohou na jednotke zdraa tak som si povedal, ţe aj iba kvôli zdravotným votnej starostlivosti, túţobne týmto spôsobom si naň nejaproblémom. čakáme na návštevy pripomíko našetrím. Časť peňazí som najúce blíţiaci sa odchod si teda odloţil do budúcna z tohto miesta presýteného vôňou Sava. a zvyšné som pouţil na zaplatenie vodičského Avšak nemocnica nie je vyhľadávaným kurzu. Tento rok ma priradili ku skupine zámiestom iba kvôli zdravotným problémom. hradníkov. Našou náplňou práce bolo prevaţHŕstka študentov si môţe cez leto privyrobiť ne kosiť, hrabať, zametať, rozbíjať starý nábyrôznymi pomocnými prácami, ako je výpo- tok, nosiť jedlo, upratovať, a vlastne všetko, moc v práčovni, práca v kuchyni, staranie sa čo bolo potrebné urobiť. Aj keď to nebola úplo chorých či rôzne manuálne práce ako naprí- ne ľahká robota, uţil som si takmer kaţdý klad natieranie plotov. Na jeden mesiac túto deň, pretoţe sme boli dobrá partia, takţe bola moţnosť vyuţil aj ţiak tretieho ročníka Denis sranda, jednoducho, uţívali sme si kaţdú voľ-

20 Gymoš


-> Denis mal okrem iného na starosti aj zbierať odpadky, ktoré v areáli zanechali nezodpovední návštevníci.

FINANCIE

/foto: Tobiáš Prokop/

nú chvíľu.― zaţil kopu skvelých momentov. Hoci som No nie vţdy to bolo idylické. „Najhorší vďačný za nové skúsenosti, ktoré mi brigáda záţitok, ktorý som si z nemocnice odniesol, v nemocnici dala, no na budúci rok by som bol ten, keď nás chceli uţ na chcel vyskúšať radšej prácu tretí deň z nemocnice vyhoniekde inde,― priznáva Denis. diť, pretoţe sme sa len tak Myslím, že ako každá iná Dôvodom je únavný časový brigáda, aj táto mi po„poflakovali― za nemocnicou. harmonogram a nedostatok V tom momente som si spolu mohla v tom, že som sa spánku. „V podstate som nies partiou uvedomil, ţe sa ne- naučil väčšej zodpoved- kedy spával iba štyri hodiny nosti. môţeme k svojej práci stavať denne, čo ma dosť vyčerpalo aţ tak ľahostajne a ţe by sme a polovica prázdnin ubehla mali byť zodpovednejší,― spomína si aj na ako voda. Preto plánujem v budúcnosti ísť chvíle, keď im uţ do smiechu nebolo. s partiou niekam, kde by sme si zarobili oveľa Keď musí človek tak tvrdo „makať―, viac a zároveň mali viac času aj na zábavu, aby dostal zaplatené aspoň minimum, určite napríklad do Talianska na zber jabĺk,― ukonuţ voči peniazom zaujme iný postoj a dvakrát čuje Denis. si premyslí, či ich bude rozhadzovať na veci, /foto: nsp-bardejov.sk/ ktoré nie sú uţitočné. Taktieţ sa naučí spolupráci a vybuduje si rešpekt k ľuďom, s ktorými cez brigádu pracuje. „Myslím, ţe ako kaţdá iná brigáda, aj táto mi pomohla v tom, ţe som sa naučil väčšej zodpovednosti uţ i pri rannom vstávaní. Nemohol som spať aţ do obeda ako iní moji rovesníci, čo ma trochu mrzelo, vstával som o štvrtej ráno, ale neľutujem to, aspoň som si našetril peniaze a -> Aj nemocnica s poliklinikou v Bardejove ponúka študentom zarobiť si nejaké peniaze formou letných brigád.

Gymoš 21


BÝVALÍ ŠTUDENTI Denis Sopko

Vôňa chleba

„Momentálne sú pre mňa najväčšími prioritami rodina a dobrý chlieb,“ stručne hovorí o svojich súčasných prioritách Rastislav Kašper -> Vyučený mechanik nastavovač Rastislav Kašper síce vo svojom odbore nezostal, no svoje pracovať v pekárenskom priemysle nikdy neoľutoval.

/foto: Tobiáš Prokop/

K

to by bol počas štúdia na strednej Elenou Friedrichovou, či svojou triednou škole povedal, ţe z mechanika na- Zdenou Tomkovou. Neraz sa pousmejem nad stavovača bude nakoniec vedúci hláškami ako dvihnite hokejky, či máš uši ako jednej z najlepších bardejovských blatníky. Je krásne si takto zaspomínať na pekární. „Počas strednej školy skvelé časy na strednej škole,― som uţ tušil, ţe technický smer hovorí o svojich najlepších spo„Na pozíciu pekára nebude to, čo by som rád mienkach. som sa dostal cez v ţivote robil. Hoci som nevyBezprostredne po úspešmôjho bratranca.“ študoval odbor, ktorému sa venom zmaturovaní smerovali prnujem, aj tak na strednú školu vé Rastislavove kroky na úrad spomínam len v dobrom,― spopráce. Po pár mesiacoch sa však mína na svoje pôsobenie na strednej škole. Aj vyučený mechanik nastavovač zamestnal po dvoch desiatkach rokov si Rastislav rád v jednej z bardejovských pekární. „Na pozíciu zaspomína na nejeden záţitok zo strednej pekára som sa dostal cez môjho bratranca. školy. „Rád spomínam na hodiny s učiteľkou Keďţe v Bardejove vznikla nová pekáreň, bola

22 Gymoš


/foto: Tobiáš Prokop/

/foto: archív Ľudovíta Malíka/

-> Chlieb je základnou surovinou kaţdej domácnosti. /foto: Tobiáš Prokop/

to skvelá príleţitosť skúsiť niečo iné, ako som spokojný. „Pekári tak ako doktori nepoznajú vyštudoval,― hovorí o svojich začiatkoch sviatky, víkendy a podobne. Čerstvý chlieb v pekárni. Aj keď v tejto práci nevydrţal dlho, a pečivo musí byť napečené vţdy. Hoci prácu pretoţe pekáreň skrachovala, dlho sa doma pekára a lekára nemôţeme porovnávať, časoneohrial. vo je to v podstate to isté. Pekári sú v práci či Uţ po pár mesiacoch nastúpil na zá- je deň a či noc.― kladnú vojenskú sluţbu do Bratislavy. Po roV súčasnosti ma Pekáreň Druţba ku strávenom v hlavnom meste celkovo päť predajní po celom Slovenska sa opäť vrátil späť do Bardejove a zamestnáva okolo „Po celom Bardejorodného Bardejova. „Po návratridsaťpäť ľudí. „Po celom Barte zo základnej vojenskej sluţby dejove máme päť samostatných ve máme päť samosom sa opäť zamestnal ako pepredajní. V Bardejove a jeho statných predajní. kár v jednej z bardejovských okolí nemáme v podstate ţiadpekárni. Keďţe som si v tom nu konkurenciu, keďţe ostatné čase našiel priateľku, súčasnú pekárne sú len súčasťou obmanţelku, aj z tejto práce som odišiel. chodných reťazcov a pečú len z polotovarov.― S manţelkou sme bývali v Zborove, preto bolo Pekáreň Druţba ponúka aj moţnú prax pre lepšie pracovať v pekárni tam, ako dochádzať študentov študijného odboru pekár na Spojestále do Bardejova,― hodnotí dôvody odchodu nej škole na Štefánikovej ulici, či moţnosť obz bardejovskej pekárne. Časom sa Rastislav jednávok pečiva na rôzne akcie, ako sú svads manţelkou opäť presťahovali do Bardejova, by, stuţkové slávnosti či bankety. a tak netrvalo dlho a Rastislav bol opäť za- V budúcnosti Rastislav zmenu neplánuje mestnancom jednej z bardejovských pekárni. a naďalej sa chce venovať pekárenstvu. Jeho Uţ bolo jasné, ţe mu to vydrţí dlho. V Pekárni aktuálnymi prioritami sú hlavne jeho dve Druţba, lebo o nej je reč, pracuje dodnes. krásne dcéry a manţelka. Okrem toho chce, I keď podľa jeho slov nie je práca aby mali ľudia v Bardejove na stole vţdy červ pekárenstve jednoduchá, baví ho a je s ňou stvý a chutný chlieb.

Gymoš 23

/foto: archív školy/

BÝVALÍ ŠTUDENTI

-> Dnes sa uţ chlieb nepečie ručne ako v minulosti. Výroba je plne automatická.


MÔJ SPLNENÝ SEN

Stáž

-> Aj Metropolitná univerzita v Prahe ponúka zahraničným študentom moţnosť vyuţiť program Erasmus.

Martin Majdák

/foto: hdlicka.cz/

/foto: mup.cz/

Vysoká škola je výnimočná aj tým, že študentom dáva možnosť využiť programy ponúkajúce zahraničné stáže. Jedným z nich je aj program Erasmus

P

-> Praha zahraničných študentov láka nielen historickými pamiatkami, ale určite aj kvalitou ponúkaného vzdelávania.

osledný rok na vysokej škole vie byť zaujímavý sám o sebe, minimálne vďaka štátniciam a diplomovej práci. Mne to asi nestačilo a rozhodol som a podobné nevyhnutné záleţitosti. Ešte pred sa okrem toho ešte prihlásiť na Erasmus. začatím semestra sme mali niekoľko prípravV septembri, keď si zvyšok mojich spoluţia- ných stretnutí z Erasmu a svojich budúcich kov odpykával povinnú mespoluţiakov som mal moţdiálnu prax, som sa ja utánosť spoznať skôr, neţ začaRáno 25. septembra som pal v byrokracii, aby som la škola. Skupinka dievčat sa po dlhej nočnej ceste mohol o pár dní vycestovať z Kórey, Islanďan, Turek, ocitol dezorientovaný na na štyri mesiace do Prahy. dievča z Brazílie... Od zaCieľová inštitúcia – Metročiatku mi bolo jasné, ţe tenPražskej stanici. politná univerzita v Prahe. to semester sa nudiť nebuRáno 25. septembra dem mať čas. som sa po dlhej nočnej ceste ocitol dezorienUrčite ste uţ všetci boli v Prahe tovaný na Praţskej stanici. Prišiel som týţdeň a stihli ste navštíviť tie klasické turistické atpred začatím semestra, aby som mal čas rakcie. Prejsť sa po Karlovom moste, pozrieť zorientovať sa v meste, zistiť, kde mám školu si Orloj, hrad... Všetky tieto povinné jazdy

24 Gymoš


-> Kaţdý má rád výhľad z Karlovho mosta, no Martin si viac obľúbil výhľad na hlavnú stanicu z Vinohradov.

MÔJ SPLNENÝ SEN

/foto: archív Martina Majdáka/

-> Prospekty z Metropolitnej univerzity – všetky informácie o škole v úhľadnej forme. Súkromná univerzita vie, ako sa robí dojem.

som mal za sebou. Nie však ale moji noví cu/foto: archív Martina Majdáka/ dzokrajní kamaráti, s ktorými som to musel absolvovať. To, ţe rozumiem Čechom, sa veľmi rýchlo ukázalo ako nevýhoda. Univerzita predmety tu na MUP s predmetmi, ktoré by síce má takzvaný „Buddy system―, čo sú českí som mal absolvovať doma, takţe aţ sa študenti, ktorí vo voľnom čase pomáhajú za- v januári vrátim na univerzitu do Košíc, nehraničným študentom s úradmi alebo komu- zbláznim sa z ďalšieho skúškového. Ak sa nikáciou s internátom. Keď chcem v máji dostať na štátnisme ale boli večer v meste ce, nesmiem si dovoliť zlyhať Koniec koncov tento a niekto sa nevedel dorozuani na jednom z predmetov, či Erasmus nie je len mieť s čašníkom, samozrejuţ tu, alebo doma. Popritom o nekonečných párty me, ja som bol po ruke. Večer sa ešte po večeroch musím a flákaní sa po meste. v podniku pri pive si predstavenovať svojej diplomovej vujem inak, ako nedobrovoľpráci na tému „Pohľad na koným prekladaním. merčné médiá prostrednícKeďţe tu mám školu iba dva dni tvom animovaných seriálov pre dospelých―. v týţdni, môţem sa venovať systematickému V tom mi čiastočne pomáha predmet Film prieskumu Prahy a všetkých jej podnikov, an- v rámci vizuálnej kultúry, ktorý absolvujem tu tikvariátov, výstav a nočných klubov. Párty tu v Prahe. trvajú do rána a fakt som nečakal, ţe tak rýchKoniec koncov tento Erasmus nie je len lo zistím, kedy ide prvé ranné metro a ţe sa o nekonečných párty a flákaní sa po meste. stane mojím obľúbeným spôsobom dopravy Toto by mal byť môj posledný rok na škole z mesta na internát. a ja musím spraviť všetko pre to, aby aj naNašťastie sa mi podarilo zosúladiť si ozaj bol.

Gymoš 25


OČAMI ŠTUDENTA ->

Proti tyranii Barbora Hudaková

V

ystúpenie študentov z davu a obrátenie sa proti nacistom. Kto by to uţ len povedal, ţe v roku 1939, v noci zo 16. na 17. novembra, študenti v Čechách naberú odvahu na protest? Nacisti ich však nenechali dlho čakať na odpoveď. Ešte v ten večer boli popravení deviati študenti a pribliţne tisícdvesto ţiakov, študujúcich v Prahe, bolo poslaných do koncentračných táborov. Ráno 17. novembra 1939 sa neotvorili ţiadne brány vysokých škôl. Vďaka tomuto odváţnemu činu študentom v mnohých krajinách priradili pamätný deň, no mnohým je stále neznámy. A pritom by mal byť tento deň študentom veľmi blízky. Moţno ţiaci vysokých škôl tento deň berú viac na vedomie ako ţiaci stredných a základných škôl. Je to škoda, pretoţe keby sme my ţili v tej dobe a preţili si to, čo oni, takisto by sme chceli, aby si tento deň ľudia, a najmä študenti, pripomínali dlhé roky. Určite by nás netešilo, ak by bola táto neobyčajná udalosť rýchlo zabudnutá. V dnešnej dobe si uţ ani len nevieme predstaviť, akým odváţnym gestom bolo postaviť sa proti nacistom. Tým ťaţkým časom uţ našťastie odzvonilo. Kaţdopádne, stále máme svoje problémy, no v porovnaní s problémami

26 Gymoš

/foto: splatter.com/

minulých čias nie sú aţ také veľké, ako sa nám občas zdajú. Dnes ţijeme v demokratickom štáte, v dobe neobmedzených moţností a takéto udalosti nám snáď ani nehrozia. Máme na výber mnoţstvo základných, stredných a vysokých škôl. Pomaly sú uţ aj celkom dosť početní študenti, ktorí vyuţili moţnosti štúdia vysokých škôl v krajinách Európy, ale aj v krajinách mimo Európy. Ďalšou ponukou súčasnosti je príleţitosť spoznávať aj iné kúty sveta prostredníctvom výmenných pobytov do zahraničia. Slovenské školy sú týmito projektmi takmer preplnené. Je to skvelá moţnosť zlepšiť sa v príslušnom cudzom jazyku a zároveň spoznávať kultúru, gastronómiu, dejiny alebo zvyky iných národov. Kto vie, kam nás zavedú naše rozhodnutia, naše vzdelanie, naše schopnosti? Nech sa dostaneme kamkoľvek, nech budeme robiť čokoľvek, mali by sme si na toto vystúpenie študentov za práva aspoň spomenúť. Moţno sa nám tento deň, ktorý od roku 2001 oslavujeme na Slovensku ako Deň boja za slobodu a demokraciu, ľahšie zapamätá, keď pochopíme, v akom ťaţkom období ţili tí, ktorí sa počas vojny vzopreli cudzej okupácii.


v e l ový

t e k r Pa

5 OTÁZOK

ák liver Des O : o n e M Vek: 17 am ie: lev ám, nečít m e Znamen n : y ov né knih án prsteň P , it b o Obľúbe ::H ová né filmy o: sviečk l d Obľúbe e j posilní.― e a i ť š j o e t , n e e ij b nezab Najobľú : „Čo ťa k o r ý le v ný nikdy lab y t Obľúbe : a n i ná skup Obľúbe port : tanec, š y b u ľ á Z

Ema Rohaľová

P

rečo práve spoločenské tance? Uţ ako päťročný som začal so spoločenskými tancami, na ktoré ma dotlačili rodičia. Momentálne navštevujem ZUŠ KESEL v Bardejove, kde tancujem štandardné aj latinsko–americké tance. Vystriedalo sa mi viacero partneriek a s terajšou partnerkou Klaudiou tancujeme uţ rok. Zúčastňujeme sa rôznych súťaţí po celom Slovensku, kde je mnoho iných národností— Poliaci, Česi, Maďari a taktieţ aj Ukrajinci. Na posledných súťaţiach, ktoré sa konali v Rimavskej Sobote, sme sa v štandardných tancoch umiestnili na treťom mieste, v Marti-

/foto: archív Olivera Desáka/

ne a Banskej Bystrici na druhom mieste. Tanec je jedeným z mojich najobľúbenejších koníčkov, bez ktorého si neviem predstaviť čo i len jeden deň. Najlepší učitelia a prečo? Medzi mojich najobľúbenejších učiteľov patrí určite Branislav Boďo, pretoţe mi vyhovuje spôsob jeho výučby a takisto je zábavný, na hodinách vie uvoľniť atmosféru, vţdy sa schuti zasmejeme. Aké sú tvoje životné ciele? Dostať sa na majstrovstvá Slovenska v spoločenských tancoch, samozrejme úspešne zmaturovať a dostať sa na dobrú vysokú školu. Ak by mi to náhodou nevyšlo, tak robiť prácu, ktorá ma bude baviť. Kto je tvoj idol a prečo? Jednoznačne je ním šesťnásobný majster sveta v latinsko-amerických tancoch a zároveň môj tréner Vlad Silde.

-> Oliver momentálne tancuje za Základnú umeleckú školu Kesel.

Skús opísať ideálneho partnera. Ideálna partnerka by mala byť pekná nielen z vonku, ale aj z vnútra. Bolo by dobré, keby mala také záľuby ako ja.

Gymoš 27


Prepáčte!

RÚRO Ján Helmanovský

/foto: Tobiáš Prokop/

Rúro, ale asi príde.

Na úv od zistím hodiny si e ku. K dochádzto chý ba?

o, é rán Dobr tu. m uţ so

iteľ, Pán uč dem te, ţe i č á p e r p o. neskor , ale m í d i To v ideš o preč eskoro? n zase

28 Gymoš

! aspil z m So


Z ARCHÍVU -> Balog sa vo svojom prejave odvolával najmä na prvého kozmonauta Jurija Gagarina.

Albert Balog

Na zjazde /foto: premuţa.sk, archív Gymoš/

Prvý Celosvetový zraz ateistov v Moskve bol aj s našou účasťou. Záujmy mladých komunistov našej školy s mimoriadnym zápalom hájil predseda školského Ateistického krúžku Albert Balog

S

pevy, tance a takmer dvadsaťminútový neutíchajúci potlesk mladých ateistov z celého pokrokového sveta otvoril dlho očakávanú konferenciu. Moskva, matka všetkých miest, oţila v týchto novembrových dňoch a privítala tisícky delegátov a sympatizantov novej viery, viery v komunizmus a zdravý rozum socialistického človeka. V jej úvode najvyšší predstaviteľ Ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu pozdravil nádejných nositeľov svetlých zajtrajškov. Na tribúne sa vedľa čelných predstaviteľov Sovietskeho zväzu, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Číny, Mongolska, Angoly, Vietnamu a mnohých iných krajín objavil aj náš nádejný ateista Albert Balog. (viď obr.) Jeho príspevok do diskusie mal obrovský ohlas a vyvolal vášnivé debaty. Ako sám prezradil, dôkazov, ţe Boh neexistuje, je veľa. Odvolával sa pritom na vyjadrenie prvého

človeka v kozme, sovietskeho kozmonauta Jurija Gagarina, ktorý počas svojho letu okolo Zeme povedal pamätné slová: "Druzja, ja smatrju, nu Boga neviţu, zdes toľka zvjezdy i mésjac." Toto vyjadrenie Albert vo svojej reči doslovne citoval spamäti, čo svedčí o jeho schopnosti pamätať si výroky, ktoré hýbu svetom. Na tento príspevok reagoval maďarský študent Lászlo Kecskés (neskorší protisocialistický ţivel a burţoázny voľnomyšlienkar, pozn. redakcie) a tvrdil, ţe keď ho Gagarin nevidel, odkiaľ vie, ţe nie je. Vie iba to, ţe ho nevidel. Ani súdruţku Jelenu Bykovovú z Jerevanu nikto nevidel a všetci vedia, ţe sedí na oblastnom výbore strany. V sále sa v tej chvíli ozval piskot, ktosi zakričal: "O súdruţku Bykovovú si obtierať papuľu nebudeš, ty maďarský kapitalista....." a v tej chvíli zasiahli dobrovoľné poriadkové hliadky mládeţe a vyviedli súdruha Kecskésa von.

Gymoš 29


RECENZIA

Alica v krajine za zrkadlom Anna Soroková

U

rčite si kaţdý z vás pamätá tradičné rozprávky, na ktorých sme vyrastali, a všetci mali tú svoju srdcovku. Tou mojou bola uţ od malička Alica v krajine zázrakov. Vţdy ma fascinovalo, ako sa obyčajné malé dievča zrazu dostane do krajiny plnej kúziel a čarov, kde je všetko moţné. Veľmi ma potešila správa o sfilmovaní tohto príbehu a nevedela som sa dočkať slovenskej premiéry. Takmer dospelá Alica (Mia Wasinkowska), ktorá stále verí, ţe dokáţe spraviť šesť nemoţných vecí ešte pred raňajkami, sa opäť dostáva do krajiny, kde je všetko moţné cez zrkadlo v tajomnej izbe. Hneď po príchode sa vydáva hľadať klobučníkovu rodinu, o ktorej si všetci okrem neho myslia, ţe je mŕtva. Na svojej náročnej ceste zaţívajú mnoho nástrah a postupne odhaľujú skryté tajomstvá minulosti (či uţ nenávisť dvoch sestier kvôli zjedenému koláčiku alebo záhadne veľkú hlavu srdcovej kráľovnej (Helena Bonham Carter)...) pomocou chronosféry, ktorá

Gymoš 30

/foto: hollywoodreporter.com/

umoţňuje cestovanie časom. Po preplávaní morí minulosti sa im konečne podarí nájsť stratenú klobučníkovu rodinu. V tomto príbehu hrá veľkú rolu aj sám čas (Sacha Baron Cohen), ktorý bez Alicou ukradnutej chronosféry nemôţe fungovať. Samozrejme, ako v kaţdej rozprávke, aj tu víťazí dobro nad zlom a Alici sa podarí nielen zachrániť celú krajinu pred jej zničením, ale aj zmieriť dve na smrť znepriatelené sestry. Po návrate do reálneho sveta Alica rázne odmieta prácu sekretárky a spolu s matkou sa vydáva na more prebádať svet. Po premiére prvej časti pred šiestimi rokmi, ktorá si získala srdcia miliónov divákov z celého sveta, sa dlho polemizovalo o ďalšom pokračovaní Disneyho rozprávky. No napriek dlho zauţívanej fráze, ţe druhé časti filmov nie sú aţ také dobré ako prvé, v tomto prípade to určite neplatí. Reţisér James Bobin si spolu so svojim tímom naozaj dal na tomto filme záleţať, čo sa odzrkadlilo na spokojnosti divákov.


OUT

01.11.2016 Inštalatér 4,95€

01.11.2016 Dievča vo vlaku 4,95€

02.11.2016 Zilionári 4,95€

TIKET TIKET

KUPÓN č.8

MÁJ 2013 November 2016

MÁJ 2013

Meno a trieda: .................................................


Vieme, čo sa deje

na našej škole

cena: 0,50€

Časopis Gymoš vydáva: Redakčný krúţok, Spojená Spojená škola škola Juraja Juraja Henischa, Henischa, Slovenská Slovenská 5, 5, 085 085 01 01 Bardejov Bardejov

Profile for Frantisek Haluska

Gymoš r8č2 november 2016  

november 2016, Gymoš

Gymoš r8č2 november 2016  

november 2016, Gymoš

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded