Page 1

ČASOPIS SPOJENEJ ŠKOLY JURAJA HENISCHA V BARDEJOVE - ROČNÍK 7 - JANUÁR 2016

n ó r t a n ť ä Op Hore Rýchlo a zručne Drahá zábava Tajné


Kedy? 29.1.2016 Kde? V školskej jedálni O koľkej? O 19:00 Hrá: Modet Vstupné : 14€ tombola 0,25€

predaj lístkov v učebni 51


EDITORIÁL Janka Bosáková

Nech sa darí

/foto na obálke: Petre Dulenčin , foto editoriál: archív Jany Bosákovej/

N

ový rok. Prelom dvoch rokov. Veľa ľudí je o rok starších. Končí sa jedna etapa a začína druhá. Nový rok je aj dňom, keď si ľudia ţelajú všetko dobré. Zíde sa celá rodina a kaţdý ţelá kaţdému zdravie, šťastie, lásku. Celý predchádzajúci rok všetci ţili, ako vedeli. Ale všetci si ţelajú, aby bol ten ďalší rok lepší, krajší, aby nás obchádzalo všetko zlé, aby sme boli zdraví a šťastní. Tieto slová nás pri srdci zohrejú a dodajú nám určitú nádej, ţe moţno bude lepšie. Keby nebolo zdravie, nebolo by ani poriadneho ţivota. Keď je človek chorý, nevie vnímať ţivot tak, ako zdravý človek. Nedokáţe sa tešiť z kaţdého slnečného lúča, keď leţí v posteli a popíja horúci čaj. Zdravie je pre kaţdého najdôleţitejšie, a preto si ho navzájom ţelajú. Pre mňa je dôleţitejšie ako peniaze alebo iné hmotné statky, lebo zdravie sa kúpiť nedá. Čo sa týka šťastia, to je pocit, ţe sme uţ konečne celí, ţe nám nič nechýba. Cítime sa krásne. Plnia sa nám tajné sny, uskutočňujú

sa naše plány. Ak je človek šťastný, nepotrebuje k ţivotu viac, lebo vie, ţe viac uţ mať nemôţe. Je dôleţité byť šťastný, lebo šťastný človek šťastie nielen prijíma, ale aj rozdáva. Preto aj ja kaţdému prajem šťastie a aby ho pociťovali naplno! Láska, tak obyčajné slovo, ktoré však dokáţe v sebe ukryť mnoho pocitov, nádejí, úsmevov. Človek nie je človekom, ak nepozná lásku. Je dôleţité ukázať druhému, ţe nám na ňom záleţí. Ale nie len raz do roka! Aj keď Vianoce sú najkrajšími sviatkami lásky a pokoja, láska by sa mala rozdávať po celý rok, aby všetci vedeli, ţe kaţdého má niekto rád.. Nový rok je len raz do roka, preto je čarovný. Vonia pokojom a láskou. Všetko, čo má človek v srdci, vypláva na povrch ako mydlová bublina. Preto všetkým čitateľom aj celej redakčnej rade prajem, aby rok 2016 bol pre nich ešte lepší ako ten predchádzajúci.

REDAKČNÁ RADA ŠÉFREDAKTOR: Jana Bosáková REDAKTORI: Klaudia Hockicková, Patrícia Biathová, Nikola Hnatková, Lívia Paľová, Martina Randárová, Michaela Ţdiľová, Denis Sopko, Alexandra Hockicková, Peter Buben, Michaela Haríňová, Silvia Babčáková, Ema Rohaľová, Barbora Hudaková FOTOGRAF: Tobiáš Prokop GRAFICKÍ EDITORI: Radovan Sosňák, Ján Helmanovský, Aneta Balaščáková EDITORI: Mgr. Branislav Boďo, Mgr. Ivana Štefanišinová EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI: Mária Gajdárová, Mgr. Peter Reviľák, Mgr. Albert Balog KONTAKT: REDAKČNÁ RADA— gymos.ssjh@gmail.com; bosakova.janka@gmail.com

Gymoš 03


OBSAH

Gymoš sa po ročnej prestávke opäť tešil z víťazstva v Súťaţi stredoškolských časopisov Prešovského kraja. Jej >UDALOSTI< vyhodnotenie sa koncom novembra konalo v Detskej kniţnici Slniečko v Prešove

Opäť na trón

„Keď sa mladý človek rozhodne pracovať v zahraničí, nutne potrebuje ovládať jazyk,“ tvrdí Gabriela Grohoľová, ktorá uţ osem rokov pracuje v >ROZHOVOR< hoteli v Tirolských Alpách

V Tirolských Alpách

>OBSAH< 3>EDITORIÁL< Nech sa darí 4>OBSAH< 5>PRIESKUMNÍK< 6>PIŤO GYMOŠ INFORMUJE< 8>AKTUÁLNE< Rýchlo a zručne 10>Pohľad späť< Hore

04 Gymoš

12>HISTÓRIA< Rozum na nete

26>OČAMI ŠTUDENTA< Pomoc

14>UDALOSTI< Opäť na trón

27>5 OTÁZOK< Ťah jazdcom

16>ROZHOVOR< V Tirolských Alpách

28>OĽA A KOĽA< Profilovka

20>FINANCIE< Drahá zábava

29>ABIHO PORADŇA< Tajné

22>BÝVALÍ ŠTUDENTI< Pre trojboj

30>YO-GHIHO VÍZIE< Sen mnohých slimákov

24>MÔJ SPLNENÝ SEN< S titulom Bc.

31>OUT<


PRIESKUMNÍK Aké jedlo by ste chceli na školskom plese? Na plese by som si ţelala prírodné bravčové a kuracie mäso s ryţou a hranolčekmi, lebo to povaţujem za tradičné plesové jedlo. Gabika Mattová, 2.H

prírodné bravčové a kuracie 86%

s egedínsky gul áš 14%

Odpovedalo 51 študentov

PERLA DUCHA „Autor sa štylizuje do postavy otroka. Ja som ten otrok.“ „Kto? Vy?“ Henrieta Haneková z 3.H dokázala, ţe pozorne počúva výklad učiteľa.

Gymoš 05


PIŤO GYMOŠ INFORMUJE

N

aša škola prešla vof pošľednom obdobi viraznimi zmenami. Okrem novich oknoch i fasadi je bespochibi najkrajšou časťou calej školi nova vapencova jaskiňa vof šatňi štvartakoch. Nadherne stalaktiti i stalagniti i stalaktati, abo jak še to vola, še ot

Po

zverejňeňi visletkoch a odovzdaňi hodnotnich cenoch pre viťazoch zos olimpijadi zos ňemčini, še cala škola zblazňila. Študenci odbornej škoľi okamţiťe kontaktovaľi svojich učiteľoch angličťini, ţebi i im zrobeľi taku ňenormalňe fantasticku suťaš, dze

peršeho momentu staľi največšu atrakciju suterenu. Zaujem o prehľatku bul dokonca v istim čaše taki ňenormalni, ţe paru podňikateľoch planovalo robic školske exkurzije zos caleho okresu. Naščesce buľi šatňe včas vihlašene za narodnu prirodnu pamjatku.

viťas še takoj objavi vof rebričku najvplivňejšich ľudzi šveta takoj za Obamom, Serenu Williams i šickima aktivistami boja proci lovu veľriboch. Malo to ľem jednu chibu, ţe vihodnoceňe po skončeňi bulo po angľicki, taţe doteras ňikto ňezna, kto vihral.

Piťo Gymoš

06 Gymoš

ňena a za druhe im pripomenul, ţe muša brac ohľat i na svojich spoluţiakoch, co ňigda ňic ňevihraľi a su zos teho tak ňešťastne, ţe odmjetaju pisac poznamki zos chemiji. Mojo dzeci to pochopiľi a sebe sľubiľi, ţe še najbľiše umiestňa aš kolo petnasteho miesta.

/foto: archív Gymoša/

Po

tim, jak mojo novinki povihravaľi šicko, co še dalo, to riaďiteľ nevitrimal a šickich redaktoroch i grafikoch sebe zavolal do kancelarňi. Dôrazňe ich upozorňil, ţe takto to daľej ňemoţe isc, bo za perše škola ňeje banka, ţebi furt kupovala dajake oce-


PIŤO GYMOŠ INFORMUJE

V

of pošľednom obdobi še na našej škoľe roztarhlo vrece zos olimpijadami. Najskorej nabraľi odvahu ňemčinare a za učasťi das tristo študentoch gimnazija zrobeľi školske kolo. Oficijalňe ho otvoril zastupca škoľi Jan Ţidzik,

V

eľke proroci še ňemiľiľi, kec hutoreľi, ţe koňec šveta ras muši nastac. Na našej škoľe to prišlo osmeho decembra, bo bulo roďičko. Uš ot rana bulo ciťiť vof vzduchu, ţe toten dzeň budze ini jak ostatne. Martve cicho še ňeslo školu počas caleho dňa. Študenci se-

be zos slzami vof očoch vijadrovaľi uprimnu sustrasť, pisaľi testamenti i lučiľi še zos svojim ňeneplňenim ţivotom. Na druhi dzeň še uš ľem bilancovalo. Dosletki buľi katastrofalne-štiristo študentoch ňepreţilo a ošemdzešatošem je doteras ňezvestnich.

Na

koncu decembra še uš tradičňe vof našej škoľe konaju dva turnaje vof volejbale dvojicoch. Najskorej je to školske kolo a o dzeň na to i medzinarodni turnaj za učasci bardijiovskich i druţobnich poľskich školoch. Največšu vihodu totich turnajoch je to, ţe še konaju doobe-

T

išictristodvacec. Teľo našich štvartakoch chceľi presvečic zos Fakulti humanitnich vedoch Uni-

ktori vof svojim uvodnim prihovore najskorej šickich privital a potom študentom zaţelal, ţebi še hlavňe ňezľekľi, kec budu vidzec otaski napisane po ňemecki, bo pre večinu to bul ňenormalni šok, na ktori še vobec ňepripraviľi.

verziti Konštantina i Metoda vof Trnave, kec začiatkem decembra prišľi robic nabor. Treba popravdze po-

da a učastňici nemuša bic na viučovaňi. Taţe sebe asi znace prectavic, jaki boj je medzi našima študentami o dve mjesta na medzinarodni turnaj. Dokonca je vof pošľednej dobe i vaţne podozreňe zos potplacaňa ťelocvikaroch, bo minimalňe dvojo še vof škoľe objaviľi vof novich teniskoch!

vedzec, ţe našo gimnazisci buľi zos teho dosc zňechucene, bo maľi mac slovenčinu, na ktoru še uš tri tiţdňe ňenormalňe cešiľi, keďţe tam moţu otpovedac zos maturitnich otaskoch, no a mesto teho mušeľi sluchac o nudnich disko-

tekoch, na ktore kaţdi pjatek chodzi cala univerzita, o ňezmiselnich zoznamovacich večierkoch, dze še vobec ňepije i o vimenich pobitoch v ňeatraktivnich štatoch jak Sejšeli abo Madagaskar. Ňetreba še preto čudovac, ţe maximalni počet našich študentoch vof Trnave budze o rok tišicdvasto.

Gymoš Gymoš 07 07


AKTUÁLNE

Rýchlo a zručne

/foto: Silvia Babčáková/

Silvia Babčáková

-> Dôleţitá je nielen rýchlosť, ale aj zručnosť súťaţiacich.

/foto: Silvia Babčáková/

-> Víťazi jednotlivých kategórií si z Bardejova odniesli aj takéto poháre.

Začiatok decembra priniesol mladým hasičom súťaţ Plameň, v ktorej sa ukázalo päťdesiatosem hasičských druţstiev. Výherné putovné poháre si z bardejovského okresu odniesla obec Becherov

Š

tvrtý december bol pre mladých hasi- ralo dlhšiu cestu. Niektorým sa to oplatilo, iní čov výnimočným dňom. V bardejovskej si domov odniesli aspoň nové skúsenosti športovej hale sa totiţ konal dvanásty a spomienky na súťaţný deň. ročník halovej súťaţe V kaţdom druţstve bolo dobrovoľných hasičov. Ako sa päť súťaţiacich vo veku od šesť neskôr ukázalo, bol to veľmi Tu hrala hlavnú úlohu do pätnásť rokov. Prvou disrýchlosť a šikovnosť vydarený „predmikulášsky― ciplínou bolo viazanie uzlov na rúk. darček nielen súťaţiacim, ale čas. Tu hrala hlavnú úlohu aj početnému obecenstvu. rýchlosť a šikovnosť rúk. Skoro šesťdesiat druţV ďalších dvoch disciplínach, stiev bojovalo o dobré miesta a výherné ceny. štafetách, museli súťaţiaci myslieť na viac veJe pôsobivé, koľko druţstiev prišlo z iných cí naraz, najmä na presné odovzdávanie okresov. Asi osemnásť z celkového počtu me- prúdnice, čiţe rúry, ktorá sa pripája na hadi-

08 Gymoš


->Druţstvá tvorili súťaţiaci od šesť do pätnásť rokov.

/foto: Silvia Babčáková/

AKTUÁLNE

/foto: Silvia Babčáková/

-> Kaţdoročne sa v predvianočnom čase v bardejovskej športovej hale koná súťaţ dobrovoľných hasičov.

cu, ale predovšetkým na správne vykonanie tvrdil aj jeden z rozhodcov: „Záujem súťaţiacelej štafety, aby im neboli pridelené trestné cich stále rastie, ich pokroky sa výrazne zväčbody, ktoré môţu druţstvo pripraviť o dobré šujú.― Je si stopercentne istý, ţe takéto súťaţe umiestnenie. Svoju úlohu tu sú výhodné pre všetkých mlasamozrejme zohráva aj čas. dých hasičov. „Veľkou výhodou Zaujímavou bola štafeta je tréning uţ od malička, hasiči „Veľkou výhodou je dvojíc, v ktorej sa jeden zo súsú potom zručnejší na súťaţi tréning uţ od ťaţiacich musel naučiť čo najdorastencov a ovládajú základmalička...“ rýchlejšie stočiť hadicu. Takáto né prvky.― zručnosť samozrejme potrebuje Víťazom súťaţe kolektívov mlaveľa tréningu. To, ţe sa „makať― dých hasičov sa stali druţstvá oplatí, potvrdila aj súťaţiaca z obce Široké, s najmenším počtom bodov. Najlepšími haktorá má takéto hasičské súťaţe uţ v malíčku. sičkami zimného kola súťaţe Plameň „Chodím na túto súťaţ uţ štvrtý rok. Naším z Bardejovského okresu sa stali dievčatá najväčším úspechom je prvé miesto z Becherova. Rovnako šikovní boli ich chlapci v celoslovenskej súťaţi Plameň.― Toto druţ- a oba tímy si domov odniesli dve zlaté miesta stvo naplno ukázalo svoje kvality a oba tímy aj s putovnými pohármi. Po Becherovčankách zo Širokého úspešne ovládli prvé miesta nasledovali dievčatá z Kľušova a Malcova. v chlapčenskej aj dievčenskej kategórii druţ- Druhé a tretie miesto chlapcov obsadili šikovstiev mimo bardejovského okresu. Naopak, ní hasiči zo Sverţova. Najkrajší mikulášsky začiatočníckemu dievčenskému druţstvu darček teda dostali druţstvá z Becherova z Beloveţe to síce tohto roku nevyšlo, ale pri- a Širokého, ktorí sa môţu popýšiť ziskom znali sa, ţe cestou k úspechu je dlhodobý poc- všetkých štyroch zlatých miest. Bez ohľadu na tivý tréning. „Na súťaţi som prvý raz, no vi- to, na akých miestach sa umiestnili ostatné dím, ţe tréning netreba brať na ľahkú váhu,― druţstvá, mali by vedieť, ţe víťazstvo predsa priznáva jedna z nich. „Musíte byť veľmi dob- neznamená len dobré umiestnenie v tabuľke. rí, aby ste porazili všetky tímy. Dnes nám to Prioritou nie je porovnávanie sa s ostatnými. nevyšlo, ale budeme sa snaţiť ďalšie roky uţ Oveľa dôleţitejšie je prekonávať samých seba len zlepšovať.― a vtedy o sebe môţu povedať, ţe sú skutočnýKonkurencia bola naozaj veľká, čo po- mi víťazmi.

Gymoš 09


POHĽAD SPÄŤ Barbora Hudaková

Hore

-> Záverečná časť výstupu viedla po náročnom kamenitom teréne.

Krásny výhľad v podobe majestátnych okolitých hôr a plies čakal študentov Gymnázia pri Spojenej škole Juraja Henischa po dlhom a vyčerpávajúcom výstupe na najkrajší vrch Slovenska-Kriváň /foto: archív školy/

/foto: archív školy/

E

mócie ako nadšenie a nedočkavosť boli cítiť vo vzduchu od prvého okamihu príchodu do slovenských veľhôr. Aby sa však študenti mohli pokochať krásnym výhľadom, museli najskôr zvládnuť náročný výstup. Začiatok vôbec nenasvedčoval tomu, ţe to nebude prechádzka ruţovou záhradou. Naopak, obísť Štrbské pleso väčšina povaţovala za príjemnú prechádzku. No potom, ako sme na druhej strane vstúpili do lesa, cesta sa začala dvíhať. Úzke cestičky, vysoké a ostré kamene rýchlo aj tých najväčších optimistov presvedčili o tom, ţe to bude veľmi náročné. Našťastie, úsmevy vracajúcich sa turistov všetkým vlievali nádej, ţe hore čaká zaslúţená odmena v podobe krásneho výhľadu. Aj napriek tomu všetkým prišla vhod prestávka pri malom jazierku, po ktorom si spokojne plávali kačky. Bolo veľmi vhodným prostredím na fotografie, čo študenti okamţite vyuţili. Najedení, vydýchaní a plní odhodlania sme pokračovali v ceste. Sprievodcovia nás upozornili na najťaţší nasledujúci úsek. Kamene boli ešte väčšie ako na

/foto: Jozef Bakajsa/

10 Gymoš


POHĽAD SPÄŤ ->

/foto: archív školy/ /foto: archív školy/

-> Prestávka na občerstvenie prišla počas náročného výstupu všetkým vhod.

začiatku. Šmýkalo sa a hmla nám to vôbec dych! Všetko na malý moment zrazu stíchlo. neuľahčovala. Okrem kameňov sme vôbec nič Dokonca aj tí študenti, ktorí počas cesty hore nevideli. Nastali aj chvíle, keď si viacerí pove- nedokázali prestať hovoriť, zostali stáť bez dali, ţe sa vrátia, ţe je nemoţné to prejsť. No slov,― popisuje svoje prvé pocity po príchode vtedy nastúpili na scénu naši na vrchol Kriváňa Aneta. Všeučitelia a stali sa našou psytci s márnym pokusom utajiť „Dokonca aj tí chickou oporou. Myslím, nadšenie skúmali pohľadom študenti, ktorí počas ţe len vďaka nim a vedomiu, všetko, čo sa len dalo. Vykúkacesty hore ţe nechceme byť horší, ako júce majestátne hory spod nedokázali prestať mnohí turisti okolo nás, sme hmly, okolité dediny, tvoriace hovoriť, zostali stáť nabrali silu ísť ďalej. „Pred sa a zároveň miznúce poskytobez slov.“ príchodom do Tatier by som vali jedinečný záţitok aj tým, si nepomyslela, ţe vysokohorktorí to nezaţili po prvýkrát. ská túra môţe byť taká náročná. No keď som Za povšimnutie určite stálo aj pleso mihajúce videla, s akou ľahkosťou sa omnoho starší sa pod oblakmi. Všetko vyzeralo viac ako čaturisti šplhajú po nebezpečných skalách, po- rovne. Takmer okamţite sa stredobodom povedala som si, ţe to musím zvládnuť,― hodno- zornosti stal drevený slovenský dvojkríţ tí túto časť výstupu druháčka Aneta Balaščá- umiestnený na najvyššom bode vrchu. Stal sa ková. súčasťou väčšiny fotografií. Poloţený bol pri Pokračovali sme pomaly a opatrne. Vi- ňom veniec vytvorený z ihličia s malou slonou náročného terénu a nedostatočných skú- venskou vlajkou. Dvojkríţ zdobia okrem venseností viacerých z nás sa náš výstup trochu ca aj vlajky, ktoré tu zanechali turisti predĺţil, no myslím si, ţe väčšou prioritou bo- z viacerých štátov. Slúţia nielen na ozdobu, lo prísť bez zranení ako bez časového sklzu. ale aj ako pripomienka ich výstupu. Našťastie k ţiadnemu zraneniu nedošlo Po krátkom oddychu, ktorý väčšina vya vyčerpaní, no aj zvedaví sme sa nako- uţila na výmenu suchého oblečenia, sme poniec šťastne spoločnými silami vyšplhali maly začali z vrcholu zostupovať. Trvalo to na vrch. o niečo kratšie, čo bolo pre všetkých príno„Ten pohľad prekonal všetky moje som. V doline sme si ešte vychutnali studenú očakávania. Normálne mi to vyrazilo kofolu a mohli sme nasadať do autobusu. -> Učitelia Peter Bednár a Stanislav Boruv a študentky Veronika Kaščáková a Denisa Nogová pri dvojkríţi na vrchole Kriváňa.

Gymoš 11


/foto: commons.wikimedia.org /

HISTÓRIA

-> Jimmy Wales-jeden zo zakladateľov Wikipédie.

/foto: interviewly.com /

-> Druhým spoluzakladateľom internetovej encyklopédie bol Larry Sanger. /foto: biznology.com /

-> Wikipédia v súčasnosti obsahuje okolo 287 jazykových verzií.

12 Gymoš

Michaela Ţdiľová

Rozum na nete Mnohí študenti si bez nej dnes uţ nevedia svoje štúdium ani predstaviť.

V

šetci ju poznáme a častokrát pouţívame. Reč je o internetovej encyklopédii s názvom Wikipédia. Oficiálne sa na internete objavila 15. januára 2001 ako jednojazyčná verzia na adrese wikipedia.com. Zakladateľmi sú Jimmy Wales a Larry Sanger. V súčasnosti obsahuje okolo 287 jazykových verzií vrátane slovenskej, do ktorej je preloţených pribliţne 207 502 článkov, pričom dominuje anglická verzia, po nej nasleduje nemecká a najvýznamnejšiu trojku uzatvára verzia francúzska. Wikipedia je sponzorovaná neziskovou organizáciou Wikimedia Foundation. Je jedným z najpouţívanejších zdrojov informácii na internete. Môţeme tu nájsť články rôznych typov, okrem encyklopedických aj podobajúce sa almanachu, atlasu či stránky aktuálnych udalostí. Obsahuje viac ako 24 miliónov článkov . Svoj pôvod má v Nupedii ako doplnkový projekt, ktorý bol písaný odborníkmi. Dnes ju môţeme sami upravovať a čítať. Ako samostatná stránka bez kontroly Nupedie bola Wikipédia spustená nanovo, pričom sa snaţila o nezaujatý postoj. Prebrala prispievateľov z Nupedie a tieţ jej vyhľadávací program. S pribúdajúcimi rokmi pribúdali aj jazykové verzie tejto stránky. Nupedia a Wikipédia existovali súčasne aţ do roku 2003, keď sa pôvodné servery odstavili a články Nupedie boli premiestnené do Wiki-


HISTÓRIA

-> Populárna internetová encyklopédia funguje uţ pätnásť rokov.

/foto: blog.keepcalling.com /

pédie. Funguje na programe MediaWiki Okrem Nupedie uţ na internete existos otvoreným zdrojovým kódom. Server je valo a stále existuje mnoho encyklopédií poumiestnený na Floride v USA. dobných Wikipédii. Neformálnejšie stránky Pôsobenie začala na jednom serveri, sú h2g2 či Everything2. Ďalej sú to projekty v januári 2005 projekt beţal uţ na 39 serve- Susning.nu a Encyklopedia Libre, ktoré tieţ roch. Zostava obsahovala jeden server pouţívajú software wiki. Existuje aj súbor s hlavnou databázou. No uţ začiatkom júna sa pravidiel s názvom Čo wikipedia nie je, ktorý zoskupenie serverov rozrástlo na viac ako uvádza, aký druh informácií nie je vhodný na šesťdesiat a museli byť preuverejnenie na tejto stránke. miestnené do novej budovy. Na rozdiel od mnoţstva Wikipédia má na svojom konpodobných stránok, Wikipédia Wikipédia má na te mnoho ocenení. Dve hlavné poskytuje svoj obsah pod lisvojom konte mnoho získala uţ v roku 2004, a to cenciou GNU Free Documenocenení. Golden Nica od Prix Ars Electation Licence. Od januára tronica za digitálnu komunitu 2005 má pribliţne 13 000 reaj za internetové vyznamenadaktorov. Mnohí z nich sa sťanie. Taktieţ bola nominovaná ţujú, ţe sú čoraz viac na tejto na cenu Najlepšie metódy. Na základe Wiki- stránke uprednostňovaní ľudia so svojráznypédie vznikli aj niektoré sesterské projekty, mi názormi. Napriek tomu je povaţovaná za napríklad Wikislovník (Wiktionary), Wikikni- hodnotnú a spoločenskú. Autori tu môţu byť hy (Wikibooks) alebo Wikinoviny(Wikinews). poţiadaní, aby obhájili alebo objasnili svoju Asi najväčšími problémami tejto strán- prácu. ky sú nepresnosť a vandalizmus. Jej cieľom je Aj napriek problémom mnohí pouţívasíce vytvoriť voľne dostupnú, spoľahlivú jú Wikipédiu pravidelne. Uţ pätnásť rokov je a najväčšiu encyklopédiu v rozsahu súčasťou našich ţivotov. Pre študentov sa stáa dôkladnosti, no mnoţstvo prispievateľov va sa zdrojom informácií najmä pri písaní zniţuje jej dôveryhodnosť. Práca členov sa školských referátov a tvorbe projektov. Jej označuje za spoluprácu, ale práve kvôli otvo- široký záber však bráni získavaniu informácií renosti Wikipédie často vznikajú komerčné zo zdrojov ako sú knihy, čo je trochu na škovojny a spory medzi redaktormi, ktorí s tým du. Či uţ je táto stránka dôveryhodná alebo nesúhlasia, lebo neexistuje záruka pravdivos- nie, vyuţívať ju pravdepodobne budeme nati. ďalej.

Gymoš 13


UDALOSTI Aneta Balaščáková

Opäť na trón /foto: Peter Dulenčin/

Gymoš sa po ročnej prestávke opäť tešil z víťazstva v Súťaţi stredoškolských časopisov Prešovského kraja. Jej vyhodnotenie sa koncom novembra konalo v Detskej kniţnici Slniečko v Prešove

-> Šéfredaktorka Gymoša Jana Bosáková preberá ceny za prvé miesto.

C

eloročná „makačka― v časopise rozhodne stojí za to. Prvé miesto v celkovom hodnotení potešilo všetkých členov Redakčnej rady. Cesta k nemu však vôbec nebola ľahká. Neúčasť minuloročného víťaza Gymploviny zo Starej Ľubovne naše šance výrazne zvýšila. Zdalo sa, ţe reálnym konkurentom pre Gymoš tak ostali len keţmarské Stretnutia. Skutočnosť však bola iná. Počas slávnostného vyhodnotenia sa ukázalo, ţe viacero časopisov sa za posledný rok zlepšilo, čo svojím hodnotením potvrdila aj odborná porota. Našťastie ani Gymoš nezaspal na vavrínoch. To, ţe je naozaj kvalitný, dokazuje aj skutočnosť, ţe sa viaceré časopisy po minuloročnom vyhodnotení inšpirovali našou grafi-

14 Gymoš

kou. No Gymoš nie je výnimočný len grafikou, čo dokazujú hodnotenia porotcov. „Je to úplne fantastické. Mne sa Gymoš veľmi páči, chválila som ho uţ aj minulý rok a myslím, ţe aj rok pred tým. Je to výborná vec, majú napríklad vţdy na začiatku graf, kde poloţia nejakú otázku, na ktorú študenti odpovedajú. Je to veľmi efektné,― povedala na adresu časopisu predsedníčka poroty Veronika Fitzeková. Pre ďalšieho člena poroty, športového redaktora Jána Jacoša, je Gymoš od začiatku srdcovou záleţitosťou. „Čítal som to a hodnotil, keď prebiehala Tour de France, takţe som mal dvojnásobný záţitok. Robíte to dobre, Gymoš je kvalitný, mne sa napríklad páči rubrika Piťo Gymoš informuje. Má šťavu, ťaţko je jej niečo vyčítať.― Porotca Mi-


UDALOSTI

-> Predsedníčka poroty Veronika Fitzeková ocenila najmä Prieskumník, v ktorom študenti kaţdý mesiac odpovedajú na nejakú otázku. /foto: Peter Dulenčin/

lan Grejták ho doplnil: „Veľmi pozitívne hod- nej školy Juraja Henischa v Bardejove,― ofinotím to, ţe časopis vychádza kaţdý mesiac, ciálne vyhlásila Veronika Fitzeková. čo je naozaj veľmi náročné. Mne sa páči Oľa Na záver pracovníci Tlačovej agentúry a Koľa a napríklad aj rozhovory s bývalými Slovenskej republiky (TASR) spolu so záštudentami, čo je to veľmi zastupcami časopisov napísali ujímavá rubrika. Uvidíme, správu o priebehu slávnostako to bude o rok, zatiaľ je to ného vyhodnotenia. "Náš čaVšetky tie pocity veľmi vydarená práca.― sopis vznikol v roku 2010, vyNajvzrušujúcejšia chvíchádzame mesačne, na jeho a emócie boli ľa celého slávnostného vytvorbe sa podieľa okolo dvadneuveriteľné. hodnotenia prišla na konci saťpäť ľudí. Je to pre nás česť oceňovania najlepších časopipracovať v tomto časopise a sov pred vyhlásením druhého informovať o dianí v našej miesta. Bolo jasné, ţe neskončíme horšie ako škole. Mnohí z redakčnej rady by sa v budúcpred rokom, no musím priznať, ţe sa nám to nosti chceli venovať ţurnalistike. Prvé miesto málilo. Chceli sme víťazstvo. „Na druhom je pre nás výzvou a zároveň aj povzbudemieste sa umiestnil časopis Strednej odbor- ním," povedala pre TASR šéfredaktora Gynej školy na Ulici Alexandra Dubčeka vo Vra- moša Jana Bosáková, ktorá tým, myslím, vynove Dubkáčik,― zaznelo z úst predsedníčky jadrila pocity všetkých tvorcov časopisu. poroty a v tom momente bolo jasné, ţe sme /foto: Peter Dulenčin/ prví. Všetky tie pocity a emócie boli neuveriteľné. Chvály, slová porotcov a samozrejme dlho očakávané vyhlásenie víťaza boli zrazu tak blízko a my sme si ich začali naplno uţívať. „Nebudem to ďalej zdrţiavať, pretoţe uţ všetci vieme, kto získal prvé miesto. A myslím si, ţe je to absolútne zaslúţené. Niet v Prešovskom kraji časopisu, ktorý by bol lepší. Blahoţeláme časopisu Gymoš zo Spoje-> Na záver pracovníci TASR predstavili webový portál www.skolskenoviny.sk.

Gymoš 15


/foto: Jozef Bakajsa/

ROZHOVOR

Alexandra Hockicková

V Tirolských Alpách „Keď sa mladý človek rozhodne pracovať v zahraničí, nutne potrebuje ovládať jazyk,“ tvrdí Gabriela Grohoľová, ktorá uţ osem rokov pracuje v hoteli v Tirolských Alpách

16 Gymoš


ROZHOVOR

-> Pre hotel Gothard-Zeit v alpskej dedine Obergurgl je ťaţiskovou časťou roka zima.

Do

/foto: gothard-zeit.com/

Rakúska odišla hneď po strednej škole so zámerom ísť na nejakú letnú brigádu, po ktorej by pokračovala v štúdiu na vysokej škole. Nakoniec zostala a v Rakúsku ţije uţ osem rokov.

hy k jedlám. Čiţe mojou úlohou je dbať na to, aby boli vhodné a postačujúce. Okrem toho vymýšľam nejaké večerné menu, pretoţe u nás to fungujte tak, ţe počas dňa je à la carte od dvanástej asi do piatej. Vtedy fungujeme ako beţná reštaurácie s jedálnym lístkom. Našou prioritou je však skôr starostlivosť o tých Prečo si odišla do zahostí, ktorí počas obeda lyţuhraničia? jú a prichádzajú aţ na večeru. Našou prioritou je však Mojou hlavnou motiTým pripravujeme kompletskôr starostlivosť o tých váciou boli určite peniaze. né menu. hostí, ktorí počas obeda lyţujú a prichádzajú aţ Pokiaľ viem, v Rakúsku Tomu je určite prispôsona večeru. si nakoniec ostala. bený aj tvoj pracovný Áno, pracujem tam uţ čas. ôsmy rok. Pôsobím prevaţÁno, nastupujem ne v Tirolských Alpách v zimnom hoteli Got- o deviatej, do druhej robím à la carte, od druthard-Zeit v dedine Obergurgl. Je to zimný hej do piatej mám pauzu, v tom čase čašníci hotel, pretoţe oni majú len zimnú sezónu, v obsluhujú à la carte, potom nastúpim o piatej lete sa to neoplatí, v tomto období sú v dedine a robím večeru pre personál, ktorá je o šiestej. otvorené pribliţne iba štyri hotely a náš medzi Na záver prichádza večera pre hostí, ktorá je nimi nie je. Ja pracujem v kuchyni. o siedmej a trvá do pol deviatej. Aká je tvoja náplň svojej práce? Toto povolanie nemá ani slovenský názov. Som vlastne vedúcou na jednom z oddelení a mám za úlohu pripravovať všetky prílo-

Aké rôzne prílohy pripravujete? Kaţdý deň sú to iné prílohy. Keďţe sa u nás striedajú prevaţne týţdňové turnusy, nemôţeme im ponúknuť tri dni ryţu a tri dni

Gymoš 17


ROZHOVOR -> Rakúska dedinka Obergurgl je vyhľadávaná najmä kvôli kvalitnej lyţovačke.

/foto: gothard-zeit.com/

/foto: gothard-zeit.com/

-> Hotelová terasa ponúka hosťom očarujúci výhľad na okolité hory. Aj preto je hotel Gothard-Zeit mimoriadne obľúbený.

zemiaky. Strava musí byť pestrá, aby boli hostia spokojní.

V prvom rada odporúčam ísť študovať do zahraničia, napríklad na vysokú školu, a popri tom si hľadať prácu. To platí všeAko dlho trvá príprava týchto príloh? obecne pre prácu v zahraničí. Konkrétne Tak napríklad prídem ráno o deviatej na prácu, ktorú robím ja, musíte byť vyučea to, čo potrebujem na večeru, sa musím sna- ný. Ja som mala trošku výhodu, lebo môj ţiť pripraviť čo najskôr, preotec pracoval osemnásť rotoţe o dvanástej mi začína à kov v Rakúsku. Mohla som Ak nemáte problém la carte. Keď sú slnečné dni prísť za ním a mala som zas bývaním, omnoho a je silná časť sezóny, čo je bezpečené ubytovanie, čo je ľahšie sa vám hľadá vlastne od januára do marca, veľmi dôleţité. Ak nemáte práca. hotel je dosť plný, vydáme problém s bývaním, omnoho okolo sto šesťdesiat jedál ľahšie sa vám hľadá práca. spolu s à la carte, pretoţe na obed chodia aj ľudia, ktorí nie sú ubytovaní v hoteli. Je ľahké si nájsť pracovné miesto v Rakúsku? Kde bývaš? Nie, nie je. Je to zo začiatku veľmi ťaţBývam v časti hotela určenej pre perso- ké, hlavne ak dobre neovládate jazyk. nál. Mám normálnu hotelovú izbu. Čo robíš v lete, keď je hotel zatvoreČo musí človek urobiť pre to, aby som ný? získal takúto prácu? Robím sezónne práce.

18 Gymoš


FINANCIE

Patricia Biathová

-> Stuţková je síce iba raz za ţivot, ale finančne to vôbec nie je jednoduchá záleţitosť.

/foto: Tomáš Puškáš/

Drahá zábava Aj vy ste v maturitnom ročníku? Aj vás čaká stuţková slávnosť či stuţkový výlet s vašou triedou? Pri takýchto akciách je potrebné počítať s tým, ţe to nie sú práve lacné záleţitosti

P

rvou moţnosťou je stuţková sláv- nosti nesmie chýbať, veď zabávať sa bez hudnosť, ktorá potrebuje čas na prípra- by je takmer nemoţné, a práve tá berie za vevu, no je o to viac slávnostná a určite čer priemerne 450 eur, rovnako ako kameranezabudnuteľná. Stuţková slávnosť man či fotograf. Ďalšiu podobnú sumu vezme však nie je ţiadny „lacný špás―. Mnoţstvo pe- aranţérka. A to sme ešte len na začiatku. Zraňazí, ktoré sa hromadí na účte od prvého roč- zu ste v situácii, kde sa cítite ako milionár níka strednej školy aţ do záverečného štvrté- a rozdávate financie kaţdým smerom, kam sa ho, zmizne ako šibnutím čaotočíte. rovného prútika. „Toľko za Aj keď všetky tieto poloţky Aj keď všetky tieto popoháre? Čoţe? Nie je niečo nie sú lacné, určite je najväčloţky nie sú lacné, určite lacnejšie? Ešte viac peňazí, to šou finančnou záťaţou stuţje najväčšou finančnou kovej jedlo. V dnešnej dobe to nemyslíte váţne?― ozýva sa pravidelne triedou, keď je záťaţou stuţkovej jedlo. nie je lacná záleţitosť, preto je stuţková slávnosť za dverami. stravná jednotka najväčšou Sama viem, do čoho sme investovali poloţkou potrebnou pri stuţkovej slávnosti. a nemuseli sme, pokiaľ by sme si vybrali stuţ- Samozrejme vţdy je ovplyvnená počtom ľudí. kový výlet. Poháre ukroja z rozpočtu pribliţne Cena za jedlo a občerstvenie, ktoré je v cene 150 eur, a potom pár rokov či mesiacov zabe- zariadenia, kde sa stuţková koná, sa v Barderajú miesto vo vitrínke, kde sa na nich hro- jove pri počte okolo stodesať ľudí pohybuje madí kôpka prachu. Kapela na stuţkovej sláv- niekde okolo 1 400 eur, pričom v tejto cene je

20 Gymoš


-> Najatraktívnejšími sú stuţkové výlety k moru. Študenti Spojenej školy Juraja Henischa na móle v chorvátskej Baške Vode chvíľu po tom, ako im triedny učiteľ pripol zelené stuţky.

/foto: archív školy/

FINANCIE

->

-> Chorvátsko ponúka aj romantiku v podobe palmových listov, ktorými sa môţe vyznačiť cestička pre budúcich maturantov.

započítaná uţ aj sála. A to nie je ani zďaleka všetko. Pripočítať k tomu všetkému treba ešte nejaký ten alkohol, menšie občerstvenie s ovocím či sladkosťami a v neposlednom rade aj nejaké tie koláče, bezpochybne triedny darček či ďalšie menšie sumy potrebné na prípadné rekvizity pri programe, sviečky alebo aj tortu k narodeninám pre spoluţiačku, ako to bolo aj v našom prípade. Zrátať všetko dohromady a výsledok je na svete. Pribliţne 5 000 eur a krásny večer za nami. Druhou moţnosťou je triedny stuţkový výlet. V minulosti bol veľmi obľúbený a v poslednom čase sa opäť pomaly dostáva do módy. Najatraktívnejšie sú výlety k moru, hlavne do Chorvátska. Jednou z cestovných kancelárii, ktorá takéto výlety ponúka, je prešovská Franka Tour. „Ponúkame dve alternatívy. Prvou je sedemdňový pobyt v stredisku Baška Voda na Makarskej riviére. Zahŕňa dopravu, štyrikrát nocľah, polpenziu a slávnostnú stuţkovú večeru. Cena tohto vý-

/foto: archív školy/

letu je 189 eur na osobu. K tomu treba pripočítať poistenie a vreckové. Druhou alternatívou našej cestovnej kancelárie je šesťdňový výlet s dopravou, ubytovaním a stravou na tri noci v tom istom stredisku. Aj tu je pre študentov pripravená slávnostná večera a ponúkame ho za 169 eur na osobu,― hovorí referentka predaja Franka Tour Martina Hudáková. Teraz uţ len sami zhodnoťte, či zvolíte stuţkovú slávnosť v honosnom štýle, v krásnych šatách, či elegantnom obleku alebo sa poberiete na stuţkový výlet, kde to bude o čosi menej honosnejšie, no o to viac relaxu pri mori či omnoho viac slnka. No nepochybne sa hromada spomienok nakopí rovnako zo stuţkovej slávnosti ako zo stuţkového výletu.

Gymoš 21


BÝVALÍ ŠTUDENTI Denis Sopko

Pre trojboj Ľuboslav Velgos patril v minulosti medzi najväčšie atletické talenty na Slovensku. Hoci sa atletiky vzdal, o niekoľko rokov neskôr ho zlákal silový trojboj, ktorému sa venuje dodnes

„N

/foto: Denis Sopko/

iekedy bola atletika na Sloven- a súťaţe, ktoré sme ako tím spoločne absolvosku hlavne o vzťahoch medzi vali.― trénermi a atletickým zväzom. Posledné preteky absolvoval v roku Ak človek nemal trénera, čo 1994 v Banskej Bystrici. V tom istom roku sa mal kontakty na zväze, do aj oţenil a pomaly musel zareprezentácie Slovenska sa čať plánovať budúcnosť. „Po dostal len s ťaţkosťou,― spo- „Niekoľkokrát som vyhral skončení s atletikou som odimína po rokoch na pomery halové majstrovstvá Slo- šiel pracovať spoločne v slovenskej atletike. Hoci s otcom do Nemecka. Tam venska v skoku o ţrdi. Ľudoslav patril k jedným som strávil asi rok a potom z najväčších atletických talentov na Slovensku, s týmto športom musel skončiť uţ v juniorskom veku. „Niekoľkokrát som vyhral halové majstrovstvá Slovenska v skoku o ţrdi. Po škole to uţ bolo naozaj náročné skĺbiť s prácou, a aj to bol jeden z dôvodov, prečo som skončil. Nikdy však nezabudnem na rôzne sústredenia

22 Gymoš

som sa vrátil späť na Slovensko, kde som pracoval ako vojak v Martine,― hovorí o svojich začiatkoch po ukončení kariéry športovca. Po návrate z Martina si splnil svoj sen a otvoril si bar. V podnikaní bol úspešný, a preto sa mohol viac venovať iným činnostiam, na ktoré dovtedy nemal čas. „V podnikaní sa mi naozaj


BÝVALÍ ŠTUDENTI

/foto: archív Ľuboslava Velgosa/

/foto: archív Ľuboslava Velgosa/

-> Silový trojboj sa stal jeho koníčkom aj povolaním. -> Momentálne Ľuboslav Velgos pôsobí ako prezident Slovenského zväzu silového trojboja.

/foto: archív Ľuboslava Velgosa/

darilo, preto som mal čas aj na svoje koníčky. športu venovať naplno, musí si uvedomiť, ţe Vtedy som sa začal aj viac zaujímať o silový je potrebné trénovať skoro kaţdý deň trojboj, ktorý ma uţ predtým oslovil a venoval v týţdni,― odporúča všetkým, ktorých tento som sa mu viac-menej amatérsky.― šport láka. A keďţe má pre tento Jeho postavenie nie je šport vynikajúce silové prednáhodné. Bardejov patrí me„Momentálne som uţ ispozície, je logické, ţe časom dzi elitu v tomto športe na rok prezidentom Slosa tento jeho koníček zmenil Slovensku a neraz sa tu konali na jeho prácu. Začínal ako venského zväzu silového majstrovstvá Slovenska, priradový športovec, no vidiac čom Bardejovčania tvoria aj trojboja. „ pomery v slovenskom silozáklad reprezentácie, ktorä vom trojboji, ktorý je, bohupravidelne zbiera najvyššie ţiaľ, na okraji záujmu nielen spoločnosti, ale, ocenenia na majstrovstvách Európy a sveta. čo je horšie, aj kompetentných športových or- „Kaţdoročne sa snaţíme zodpovedne pripraganizácii, rozhodol sa vstúpiť do organizač- viť našich zverencov na tieto vrcholy sezóny. ných štruktúr aj ako funkcionár. Ţe sa nám to darí, momentálne potvrdzuje „Momentálne som uţ rok prezidentom Slo- Ján Velgos, aktuálny majster sveta venského zväzu silového trojboja. Hoci som z amerického Las Vegas a svetový rekordér túto prácu najprv nechcel, nakoniec som ju medzi dorastencami.― vzal, aj keď je naozaj náročná. Ide hlavne o to, ţe neustále musím zháňať sponzorov, vybavovať rôzne veci okolo súťaţí a podobne,― hovorí o náročnosti jeho práce. Podľa jeho slov musí mať človek pre tento šport najmä telesné vlohy a, samozrejme, aj financie. A kedy je podľa neho najvhodnejší čas začať? „Nedá sa presne určiť, kedy je dobré s týmto športom začať, no ja si osobne myslím, ţe je to okolo šestnásteho roku ţivota. Ak sa niekto chce tomuto -> Jeho syn Janík Velgos (vpravo) patrí medzi najväčšie talenty tohto športu na svete. Gymoš 23


-> Dobrý ţurnalista musí vedieť nielen napísať zaujímavý článok, ale aj urobiť kvalitnú fotografiu.

S titulom Bc. Mária Gajdárová

Po troch rokoch štúdia ţurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ruţomberku môţe Mária od leta pouţívať titul bakalár

je to niekoľko mesiacov, čo znela: Tibor Huszár ako ikona slovenskej dos o m n a p o s l e d y p í s a l a kumentárnej fotografie. Tvorbu tohto výzo svojom zaujímavom ţivote namného slovenského fotografa som obdivovysokoškoláčky. Zmenilo sa vala uţ dávno, a preto som sa nemusela dlho toho veľmi veľa. Teda, aspoň pokiaľ ide rozhodovať, výber bol jasný. Náročnejšia bola o moje štúdium. Od mája sa môţem aj ja pýšiť následná realizácia mojich myšlienok, túţob titulom Bc. pred mea predstáv, čo by som o tom nom. Dopracovať sa k nemu chcela napísať. Informácie nebolo vôbec jednoduché. a materiál na písanie som čerPred svojou prvou Jar vrcholila, slnečné pala predovšetkým z filmovej štátnou skúškou som lúče pribúdali a ja som sedela a dokumentárnej tvorby, ktomala akýsi rešpekt. znechutená vo svojej izbe rá vznikla v súvislosti a učila sa. Pred svojou prvou s Tiborom Huszárom. Samoštátnou skúškou som mala zrejme, mnohé poznatky som akýsi rešpekt. Nechcela som lenivosťou našla v knihách či časopisoch. Čo povaţujem a nedbanlivosťou zahodiť tri roky pomerne za prínos vo svojej bakalárskej práci, bol roznáročného štúdia. Naše štátnice mali testovú hovor s Matúšom Zajacom, fotografom, ktorý formu, čo je v prípade budúcich ţurnalistov dlhé roky pôsobil s Huszárom. Keďţe sleduzvyknutých na ústny prejav, nie veľmi typic- jem aj jeho tvorbu, bol to pre mňa osobne veľké. Otázky v teste boli zamerané na všeobecný mi pekný moment. Počas tohto hektického prehľad učiva, ktoré sme prebrali počas troch obdobia som praxovala v RTVS v štúdiu rokov. Politológia, dejiny ţurnalistiky, teória v Banskej Bystrici. Túto príleţitosť povaţujem médií, no aj lexikológia, morfológia či syntax za kľúčovú aj pri špecifikácii média, ktorému spôsobili mnohým „okno―. Našťastie, všetci by som sa chcela v budúcnosti venovať. sme štátnicový test zvládli a čakala nás obhaÚspešne som dokončila prvý stupeň svojoba bakalárskej práce. Téma mojej bakalárky jej vysokoškolskej púte a momentálne som

24 Gymoš

/foto: archív Márie Gajdárovej/

MÔJ SPLNENÝ SEN


MÔJ SPLNENÝ SEN -> Po absolvovaní bakalárskeho štúdia sa Mária rozhodla viac venovať tvorbe televíznych reportáţí.

/foto: archív Márie Gajdárovej/

/foto: archív Márie Gajdárovej/

-> Od leta je Mária nositeľkou titulu bakalár.

/foto: archív Márie Gajdárovej/

-> Zaujímavé bolo aj natáčanie Novín Katolíckej univerzity v šarištine.

rané aj na ortoepické predmety, mediálne systémy v Európe, ţurnalistickú fotografiu, no aj na médiá všeobecne. Za čo som naozaj v prvom ročníku na magisterskom stupni. vďačná, je všeobecný prehľad, ktorý je a bude Práve nasledujúce dva roky dôleţitou súčasťou môjho som sa rozhodla venovať skôr budúceho povolania. Pomotelevíznemu vysielaniu. Dôlehol mi vo viacerých dôleţiDôleţitou náplňou ţitou náplňou môjho štúdia je tých situáciách. Samozrejme, môjho štúdia je tvorba tvorba televíznych reportáţi ani môj mimoškolský ţivottelevíznych reportáţi... z teoretického, no predovšetný ţúr nezaostáva. V ročníku kým praktického hľadiska. Tosme výborná partia. Rozučíme podujatia, ktoré sa konamieme si a občas si zájdeme jú v priestoroch univerzity, ale aj samotnom aj na nejakú študentskú párty. Ruţomberku. Tie potom hodnotia naši pedaVysokoškolský ţivot je náročný, no ak si gógovia. ho uţívate a máte z neho radosť, môţe to byť V tomto semestri je moje štúdium zame- jedno z najkrajších období vo vašom ţivote.

Gymoš 25


OČAMI ŠTUDENTA

Pomoc

-> Pomoc môţe mať rôzne podoby, no vţdy hovorí o charaktere toho, kto pomáha.

Lívia Paľová

D

nes kaţdý človek myslí najmä na seba. Kaţdému je prvoradé vlastné blaho. Všetci by sme sa chceli mať čo najlepšie, ale pritom často zabúdame na tých, ktorým osud nedoprial príliš veľa šťastia. Existuje veľa spôsobov, ako pomáhať. Môţeme napríklad pomôcť blízkym, ale aj úplne cudzím ľuďom. Môţeme pomôcť zo zbieraním odpadu alebo darovať krv. Nemusíme cestovať do ďalekých krajín, aby sme poznali silu, pocit a výsledky dobrovoľníctva. Nemusia to byť veľké činy, stačia drobné skutky. Ich reálny dopad sa počíta! Váha zrnka piesku je malá, takmer zanedbateľná, ale predstavte si, akú váhu má milión zrniek vo vreci! A v nás navţdy ostane ten dobrý pocit, ţe sme niekomu pomohli a zlepšili sme tento svet. Lebo ak nezmeníme svoj postoj, svet čaká skaza. Nejde len o ekologické škody, ale aj o tie v medziľudských vzťahoch. Môţeme si poloţiť otázku: ,,Čo vlastne dobrý človek musí spĺňať?― U kaţdého je to niečo iné. Stará babička bude tvrdiť, ţe dobrý človek chodí do kostola. Človek stredného veku, ţe dobrý človek sa správa slušne, prípadne vţdy pozdraví. A mladý človek zase povie,

26 Gymoš

/foto: www.jatodokazu.cz /

ţe s dobrým človekom sa dobre zabáva a pozerá na futbal. Našťastie sa ľudia častokrát snaţia urobiť dobrú vec. Dnes sa všetko točí okolo peňazí, a tak najjednoduchší spôsob, ako pomôcť, je darovať niečo z nich. A v tomto smere súhlasím, pretoţe peniaze dosť kazia človeka. Preto keď ich darujete niekomu, kto ich potrebuje, dokazujete, ţe váš ţivot je zaloţený na iných, ušľachtilejších hodnotách. Nie je to však ľahké, lebo človek je povahovo veľmi lakomé stvorenie. Treba si však uvedomiť, ţe existujú ľudia, ktorí sú na takejto pomoci závislí. Viem, je ťaţké dať niekomu poctivo zarobené peniaze, ale keď pochopíme, aké máme šťastie, ţe ich môţeme zarábať, bude to pre nás dostatočná motivácia. A stačí im minimum z toho, čo máme my, aby mohli napríklad študovať. Byť dobrým človekom nie je aţ také zloţité. Dôleţité je, aby sme to robili s dobrým úmyslom a nie z vypočítavosti, pretoţe potom dobrota stráca svoje kúzlo. Bolo by predsa smutné, keby sa ľudia snaţili robiť dobro iba vtedy, keď sa im to nejako vráti.


Ťah

m o c jazd

5 OTÁZOK

ová va Polák E : o n e M ie je Vek: 17 , Nebo n ík ryby n : n e e i d n e ý ínsov Znam nihy: Dţ k é n e b Obľú po opici i c i r o v t l š e L, Vo výmys ilmy: LO f é n e b izza í Obľú jedlo: p e i š ťa posiln j e o t n , e e b ij ú b ľ Najob a Marilyn o ťa neza h Č : it k m o S r ý , Sam ný v Rihanna Obľúbe : a n i p u ná sk Obľúbe a Manson vír, hudb la k , h c a š : Záľuby

Ema Rohaľová

/foto: archív Evy Polákovej/

O

dkedy sa venuješ šachu? Šachu sa venujem uţ od škôlky, kde som si hrou krátila chvíle, keď som musela čakať na rodičov. Postupne som sa tomu začala venovať aj profesionálne. Za moje najväčšie úspechy povaţujem 2. miesto na majstrovstvách Slovenska s postupom na majstrovstvá Európy a tieţ aj reprezentáciu za šachový klub Českej republiky na medzinárodnom turnaji. Šach pre mňa predsta-

vuje samozrejme zábavu a istú formu oddychu. No ak chcem podať nejaký výkon, je to pre mňa aj psychická záťaţ. Najlepší učitelia a prečo? Pre mňa je to učiteľ Jozef Homza, pretoţe kaţdá hodina je zábavná a toľko zaujímavých vecí sa nedozviem asi na ţiadnej inej hodine. Aké sú tvoje ţivotné ciele? V najbliţšej budúcnosti to je určite zmaturovať, dokončiť vysokú školu, no a neskôr si zaloţiť rodinu, mať prácu, ktorá by ma bavila a samozrejme byť šťastná. Kto je tvoj idol a prečo? Keďţe konkrétny idol nemám, inšpiruje ma niekoľko osobností a to v rôznych smeroch.

->

-> Eva (vľavo) nedávno vyhrala krajské kolo v šachu.

Skús opísať ideálneho partnera. Mal by to byť muţ, ktorý vie, čo chce. Múdry, zábavný a priateľský. S úsmevom, ktorý ma dostane do kolien.

Gymoš 27


OĽA A MOĽA

Profilovka

/foto: Tobiáš Prokop/

Barbora Hudaková, Jana Bosáková

Jéj, ty máš novú profilovku?

ohla To je super, m ra by si mi ju zajt poţičať???

A načo?

28 Gymoš

Áno, práve som si ju zmenila.

áme rafiu m jag o e g e Na fotku n ať s e i n i pr kat rodnej í r p j e k strofy.


-> Laboratórium na prvý pohľad pôsobí ako miesto s veľmi príjemnou atmosférou. Ale to je klam!!!

ŠOKUJÚCE ODHALENIA

/foto: archív školy/

Albert Balog

Tajné Trvá uţ takmer trinásť mesiacov, čo sa snaţíme zistiť odpovede na niektoré nezodpovedané otázky. Fakty hovoria jasnou rečou

K

to ovláda chemické laboratóriu takoj pri jedálni? Strieborné Clio zaparkované na nenápadnom mieste, dlho zasvietené svetlo v kabinete na treťom poschodí, podozrivý dym unikajúci spod dverí laboratória, príliš veľa chemikálií a skúmaviek za milióny eur, neznáme dotácie z neznámych bánk, študenti s bolesťami hlavy a závratmi, mnohí sa dokonca nemohli na anglickom jazyku sústrediť, bo jak povedali: „Pan učiteľ, mne tak plano!― A ja na to: „Ta ic von!― Šak to kaţdy zna, ţe im plano ne z totych kolbaskoch ........ Tí šikovnejší, ktorí poznajú internet a stránku www.wtfchemistry.com, si môţu v angličtine prečítať originálnu správu napísanú v čínštine, ktorá sa odvoláva na nemenované ruské zdroje, o tajnom laboratóriu niekde v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice. Doposiaľ sa ţiadnemu agentovi sveto-

vých mocností nepodarilo dostať do blízkosti laboratória, v ktorom sú údajne vykonávané tajné pokusy s vynervovanými ţiakmi. Podľa očitých svedkov, ktorí chcú zostať v anonymite, nedávno jeden z nich vybehol z laboratória v prezúvkach!!!! a vykrikoval nejaké nezmysly a meno, ktoré znelo ako nejaké Drodro. Bohuţiaľ, z bezpečnostných kamier nebolo dobre počuť nielen krik, ale ani výstrely, ktoré vzápätí zazneli. Kaţdý mlčí, kaţdý sa bojí. Vyzývame preto študentov, aby sa anonymne prihlásili, ak si myslia, ţe aj na nich boli vykonávané brutálne pokusy v našom školskom laboratóriu. Je podozrenie, ţe pokusy slúţia pre nejaké tajné zahraničné účely. Zastavme to, bratia! Článok je písaný v tajnosti večer na začiatku kalendárneho roka. V prípade, ţe nenastúpim do práce, oznamujem, ţe som sa stal aj ja obeťou kolegyne.

Gymoš 29


YO-GHIHO VÍZIE

Sen mnohých slimákov Peter Reviľák

S

limák Edo vykročil do nového roka tou správnou nohou. Veď inou ani nemohol. V slimáčom tempe prekročil prah ďalšej kapitoly ţivota. V duchu hesla pomaly, ale isto. Nuţ, akýţe ţivot majú slimáky? Niekde končia na tanieri a inde v záhrade roztečené na kašu. Uvedomelý slimák Edo túto ťarchu poznania niesol so sebou celý ţivot. Ako keby nestačilo, ţe na chrbte vláči ťaţký bungalov a pritom si serie na chrbát. Snom kaţdého poriadneho slimáka je preto zaţiť atmosféru vodného sveta. Plaziť sa po tráve či blate totiţ po čase nie je záţivné – Edovi sa zdá o zemskom povrchu vo dne i v noci. Navyše je potrebné sa čas od času okúpať – a to sa slimákovi prihodí len v období daţďa, kedy ho zaleje voda, alebo pod pneumatikou automobilu, keď ho zaleje krv. Blíţila sa noc a Edo si hľadal nejaký veľký list, najlepšie javorový, pod ktorým

Gymoš 30

/foto: nahuby.sk/

by zloţil svoje ostatky. Doplazil sa aţ k plotu neznámeho objektu, kde bolo na kope väčších listov viacero. Potom zaspal a nič neriešil. Nadránom, tesne pred REM fázou spánku, sa mu opäť prisnilo o tak vytúţenej morskej vode. Zamlada mu o nej dedo toľko bájok nahovoril. O jej blahodárnych účinkoch a o tom, ako v nej radostne vajčia bratranci z druhého kolena. Edo však nevie, ţe morský slimák a obyčajný slizniak je čosi úplne iné. A keď ho sen voľky-nevoľky premohol, vlny morskej vody ho hompáľali po hladine a Edo načisto precitol. Ráno si okoloidúce slimáky medzi sebou niečo intenzívne šuškali a pri buku bolo vyvesené parte. Kaţdý z nich tušil, ţe Edo zablúdil do cudzej záhrady, kde pre slimákov miesto nebolo ani nebude. Lokálny gazda Juraj mu doprial rýdzej kuchynskej soli na telo. Česť Edovej pamiatke.


OUT

Čierne duše

Stávka na neistotu

Osem hrozných

07.01 .2015

07.01.2015

07.01.2015

5,2€

5,2€

5,2€

Cinemax PO

Cinemax PO

Cinemax PO

BOY WONDER NORBERT RONIN

SCLUB 15.01.2016 21:00

TIKET TIKET

KUPÓN č.8

MÁJ 2013 Január 2016

MÁJ 2013

Meno a trieda: .................................................


cena: 0,50€

Časopis Gymoš vydáva: Redakčný krúţok, Spojená Spojená škola škola Juraja Juraja Henischa, Henischa, Slovenská Slovenská 5, 5, 085 085 01 01 Bardejov Bardejov

Gymoš r7č4 január 2016  
Advertisement