Page 1

ČASOPIS SPOJENEJ ŠKOLY JURAJA HENISCHA V BARDEJOVE - ROČNÍK 6 - JANUÁR 2015

Tradičný O práci v Nemecku Riešenia Do duše Konštruktér


2014/2015


EDITORIÁL Lenka Macejová

Ach, ten máj

/foto na obálke: Dominika Rodáková, foto editoriál: Jozef Bakajsa/

Je

to tu. Nový rok. Nové sļuby. Nové predsavzatia. Snahy o zmenu našich duší pre dobro spoločnosti, ale hlavne preto, aby sme sa sami sebe páčili. Chodiť na výlety. Úspešne ukončiť tento školský rok. Byť šťastná, mať okolo seba ļudí, ktorí ma podporujú a vracať im to späť. Schudnúť, pribrať, kto to ako cíti. A v mojom prípade zmaturovať a preţiť. Si poviete „pche,― ale ja váţne pochybujem o tom, ako budem vyzerať v máji. Či sa budem chodiť vyplakávať k chladničke ako v tých mnohým známych filmoch z Hollywoodu, alebo budem s úsmevom na perách a s hlavou v oblakoch preţívať maturovanie a prijímačky. Čas ukáţe. Ale čo je momentálne problém, treba poslať prihlášky na vysoké školy! A poviem vám, ja ani len netuším, čo by som chcela v budúcnosti robiť. A čo je najhoršie, ani srnky netušia, a keď uţ tie nemajú páru, kto potom? A aby toho nebolo málo, treba sa rozhodnúť do konca februára, čo sčítanému študentovi hneď zabliká. Prázdniny. Áno, máme my ale šťastie! A ako sa poznám, a verte mi, ţe sa poznám dobre, budem myslieť na hocičo iné. Napríklad, kto-

rú časť zo seriálov som ešte nevidela, koļko roţkov si kúpiť k šalátu, ako si odloţiť peniaze tak, aby som ich neminula a ako nájdeme cestu do tej slávnej mestskej športovej haly v Košiciach, kde sa berieme s polovicou osadenstva redakčnej rady. Bude párty jak delo! Samozrejme, ţe Inekafe! A také menšie nebíčko sluchové, lebo tam budú ešte aj Zoči Voči a Rybičky 48. Ja viem, veď hovorím, ţe nebo ;) No vidíte, uţ teraz nad tým rozmýšļam, prosto nieto času nad úmornými myšlienkami o vysokej škole. A čím by som tak mohla byť? Učiteļka? No to by aj šlo, ale také veci, ako mi núkajú, ďakujem pekne. Ja a učiteļka slovenského jazyka a anglického tieţ? Alebo ešte lepšie, anglický jazyk a dejepis? Má ešte niekto nejakú kombináciu, pri ktorej ma budú neznášať deti viac? Aha hej, viem. Fyzika a chémia. Skrátka nejde nemilovať. Ale čo by som ja najviac chcela. Archeológia. Moţno ma do februára osvieti, a ak nie, pôjdem do Ameriky hovoriť, a potom zváţim to učiteļstvo! ;)

REDAKČNÁ RADA ŠÉFREDAKTOR: Lenka Macejová REDAKTORI: Soňa Stiedlová, Klaudia Hockicková, Patrícia Biathová, Nikola Hnatková, Lívia Paļová, Bernadeta Mackaničová, Michaela Fröhlichová, Michaela Ţdiļová, Denis Sopko, Alexandra Hockicková, Peter Buben FOTOGRAF: Jozef Bakajsa GRAFICKÍ EDITORI: Jana Bosáková, Radovan Sosňák, Tobiáš Prokop, Ján Helmanovský EDITORI: Mgr. Branislav Boďo, Mgr. Ivana Štefanišinová EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI: Mgr. Marián Martiček, Mária Pavuková, Mgr. Peter Reviļák, Mgr. Albert Balog KONTAKT: REDAKČNÁ RADA— gymos.ssjh@gmail.com; lenka.len23@gmail.com

Gymoš 03


OBSAH

Osvienčim – celé to miesto je nasiaknuté už desaťročia hrôzou, ktorá bola spôsobená veľkým zlyhaním ľud>HISTÓRIA< skosti a humanity

Koniec hrôzy

„Priznám sa, že pred mladých ľudí vždy predstupujem s pocitom maximálnej zodpovednosti, lebo ste to vy, kto nás v budúcnosti nahradí na našich postoch,“ povedal na úvod svojej prednášky Flo>ROZHOVOR< rian Bohne, zástupca Internationaler Personalservice O práci v Nemecku

>OBSAH< 3>EDITORIÁL< Ach, ten máj 4>OBSAH< 5>PRIESKUMNÍK< 6>PIŤO GYMOŠ INFORMUJE< 8>AKTUÁLNE< Riešenia 10>Pohļad späť< Praví Európania

04 Gymoš

12>HISTÓRIA< Koniec hrôzy

26>OČAMI ŠTUDENTA< Predsavzatia

14>UDALOSTI< Tradičný

27>5 OTÁZOK< Víťaz Zenitu

16>ROZHOVOR< O práci v Nemecku

28>OĻA A KOĻA< Inzerát

20>FINANCIE< Výhodný

29>ABIHO PORADŇA< Nábor polski

22>BÝVALÍ ŠTUDENTI< Konštruktér

30>YO-GHIHO VÍZIE< Fúria Nerézia a syn (1.časť)

24>MÔJ SPLNENÝ SEN< Do duše

31>OUT<


PRIESKUMNÍK Ste majiteľom študentského účtu? Áno, lebo je pre študenta výhodné mať neustálu kontrolu nad svojimi financiami. Mark Hudák, 1.N

Majú 24%

Nemajú 76%

Odpovedalo 323 študentov školy

PERLA DUCHA „Bidlo je taká tyčka, na ktorej sedí dobytok.“ Odpoveď Gabiky Mattovej z 1.H nepotrebuje komentár

Gymoš 05


PIŤO GYMOŠ INFORMUJE

T

ote našo študenci ňemaju vof sebe aňi trochu charakteru. Takoj, jak še škola ļem trochu dostala zos finančnej krizi, paru ňezotpovednich chlapcoch vihralo Okresne kolo vof florbale a teras zoberu finančne rezervi, ţebi muhļi isc na kraj-

C

ala školska špička odbornej školi še koncom decembra štretla na olympiadze zos angļičťini. Kandidaci na perše mejsto mušeļi zvladnuc blut ceškich disciplinoch. Asi najnaročňejšu bul vrch guļu po angļicki. Okrem teho mušeļi plavac po angļicki, rucac zos ošťepom po angļicki, ska-

ske kolo do Sňini. Oňi sebe zrobia paradni viļet a ostatne chudaci ňebudu preto mohļi skumac na chemiji benzenove jadra, ktore še planovaļi zakupic vof akciji tricec kusi za zvihodňenu cenu šidzem dzevedzešat pri minimalnom odbere ošem baleňi.

kac do ďiaļki po angļicki, skakac ces kozu po angļicki, šplhac na laňe po angļicki, hrac ping-pong po angļicki, rucac do koša po angļicki, kopac do labdi po angļicki, behac tri kilometre po angļicki a pisac test zos angļičťini. Aļe toten ňehral dôleţitu ulohu pri koňečnich visledkoch.

Piťo Piťo Gymoš

06 Gymoš

tom prišļi dadzi do mesta a povedzeļi, ţe kaţdi, kto pridze do nas študovac, dostaňe zļavneni poukaz na mļiko od troch kravoch i vlnu od das pejc ovcoch. Strategija ňenormalna. Teras uţ ļem treba najsc dajakeho sponzora, co škoļe venuje tri kravi i das pejc ovcoch.

/foto: archív Gymoša/

B

uļi zme na nabore vof zakladnich školoch. Ja konkretňe som ňebul, aļe poveril som najschpňejšich učiteļoch. Takich, co su schopni šickeho. Normalňe prišļi dadzi na dzedzinu a povedzeļi, ţe kaţdi, kto pridze do nas študovac, dostaňe tri kravi i das pejc ovcoch. Po-


A

PIŤO GYMOŠ INFORMUJE

ňi še mi ňechce veric, ţe uš prešol rok od pošļedneho Mikulaša. No je to tak, zaš zme šicke jak besne jaki ucekaļi pred čertami, bo ich jedinim cieļom bulo šickich poradňe zmaļovac na čarno. Ňeznam, či še mi to ļem zda, no mam taki silni pocit, ţe zaujem o poziciju

Z

ima, zima tu je, sňeţik poļetuje... Nam to moţe bic jedno, bo partija das tristo chlopoch zos Gorļicoch oļepila calu školu polistirenom tak ňenormalňe kvaļitňe, ţe planujeme zos dolneho poschoďa zrobic saunovi svet. Vof chemiji budze parna sauna, stači ļem dodac dajaki dim

zos pokusoch, vof fizike začaļi zos oštreļovaňim zos alfa časťicami, ţebi mohla vzňiknuc infrasauna, vof šatňi na ťelesnej še po kaţdom sprchovaňi vitvara tipicka mokra sauna a ostatne triedi budu sluţic jak finska sauna, bo viklad noveho učivo mnohim študentom pripada jak vo finčiňe. bi učiteļe znaļi, jake hri moţu hrac na tabletoch, co škola dostala vof ramcu novich metodoch vzďelavaňa, buļi tote najinteligentňejše zos ňich na školeňu vof Prešove. Za ňenormalňe kratki čas das ošem hodzin še naučiļi tableti zapinac i vipinac, spravňe ich

Ţe

K

aţdi, kto je ļem trocha schopni daco sam zmajstro-

čerta je zos roka na rok viši. Dokazom je banda das sto peršačok, ktore še teho roku virojiļi zos rohami na hlavoch. Vihodi totej pozicije oproťi poziciji Mikulaša abo aňjela zhodnoťila peršačka Aneta B. slovami: „Choļem raz vof roku še me šicke boja, bo som brudna!―

vac, še vof polufke decembra zučastňil vistafki prac študen-

šturic do nabijački i vibrac von. Pulne očakavaňi še po navrace takoj ruciļi na nove formi učeňa. Tri tiţdňe še študenci učiļi, jak toten tablet treba zapnuc i vipnuc. Potom zos teho pisaļi pisomku. Visletki ňikeho ňeprekvapiļi. Tri štirki a zvišok pejc. Co uţ, to ňe chemija.

toch škoļi. Dva dňi das tristo ļudzi na chodbe straţilo tote ňeuveriteļne pokladi, ţebi ich dachto ňedajboţe neukradnul jak darček pod stroček pre svoju frajirku. Bo viropki to su ňenormalňe kvaļitne. Uš roki vihravaju ceni na šickich moţnich zahraňičnich suťaţoch. Napošļedi

Jančo, co je preborňik inštalater, tak krasňe roskopal radijator na druhom poschoďi, ţe takoj za ňeho vihral perše mejsto na celosvetovej vistave moderneho umeňa vof Ulanbatare. A to ňeje hocičo, bo tam buļi suťaţiaci zos celej inštalaterskej špički na vichod od Marhaňi.

Gymoš Gymoš 07 07


AKTUÁLNE -> Stretnutie v Prešove sa konalo formou workshopov, v ktorých účastníci diskutovali o najváţnejších problémoch mladých ļudí.

Riešenia Alexandra Hockicková

/foto: Ján Helmanovský/

Stredoškolský parlament na pomoc regiónom mal na svojom stretnutí začiatkom decembra v Prešove za úlohu zlepšiť komunikáciu medzi žiakmi z rôznych stredných škôl

„D

úfam, ţe program, ktorý sme chcem podporiť, aby ste boli tvoriví dnes pre vás pripravili, sa nám a kreatívni a aby ste všetky svoje nápady reapodarí naplniť a vyriešime všet- lizovali. Preto sme si pre vás pripravili worky problémy, ktoré mladých ļu- kshopy na témy ako dobrovoļníctvo, zamestdí vo vzťahu k regionálnej politike trápia,― nanosť a príprava na zamestnanie, zdravie povedal na úvod Milan Laca, zástupca riadi- a zdravý ţivotný štýl, tvorivosť a podnikavosť, teļa Strednej odbornej školy technickej mládeţ a svet, vzdelávanie, sociálne začlenev Prešove, ktorá stretnutie ornie a participácia.― ganizačne pripravila. Vedúca „Ospravedlňte nás, ţe ste Preto sme si pre vás Oddelenia metodických čindnes kvôli nám nemohli ísť do pripravili ností Odboru školstva Prešovškoly,― vtipne poznamenala na workshopy... ského samosprávneho kraja začiatok predsedníčka Rady Iveta Tarabčáková ho doplnimládeţe Prešovského kraja Sola: „To, čo mňa najviac teší, je, ţe mládeţníc- ňa Štefančíková. „Chcela by som vám poveku politiku nebudeme v úrade od stola riešiť dať, ţe cieļom Rady mládeţe Prešovského my, ale ţe práve túto koncepciu budú robiť kraja je najmä reprezentovať, obhajovať mladí ļudia, či uţ ţiaci školských rád, alebo a presadzovať záujmy mládeţe a napomáhať mládeţníckych organizácii. Práve mladí ļudia k ich aktivizácii, neformálne vzdelávať mlamajú dobre nápady, a preto si myslím, ţe bu- dých ļudí a podporovať dobrovoļníctvo. dú vedieť povedať, ako tieto problémy vyriešiť Chceli by sme, aby bol mladý človek informoa ich názory budú prínosom. Týmto vás vaný, aktívny, uvedomujúci si zodpovednosť

08 Gymoš


AKTUÁLNE -> Závery diskusií napísali na spoločnú nástenku.

/foto: Denis Sopko/

za svoje konanie, no hlavne podieļajúci sa na spoločenskom a politickom dianí, aby vedel, ako vyuţiť svoj potenciál či príleţitosti a aby bol schopný rozhodovať sám o sebe. Preto organizujeme aj rôzne vzdelávacie tréningy a školenia, medzinárodné mládeţnícke výmeny, informačno-aktivizačné kampane, konferencie, diskusné workshopy a tvorivé dielne,― dodala vzápätí. Na stretnutí organizátori vytvorili šesť workshopov, ktoré si zástupcovia študentských rád mohli vyskúšať formou rozhovoru s koordinátorom. Posadali si do kruhu a spolu debatovali na vopred vybratú tému. Jednou z tém bolo zdravie a zdravý ţivotný štýl - ako sa správne stravovať, ako si udrţať psychické zdravie, čo treba a čo netreba robiť, ak chce byť človek zdravý. Okrem iného študenti písali pozitívne a negatívne vplyvy na zdravie, definovali, čo je fyzické a čo psychické zdravie a čo si pod pojmom zdravie predstavujú. Zistili, ţe dôsledstrava a veļa pohybu. nosť, systém a pravidelnosť sú Druhou témou bolo dobDruhou témou bolo pre zdravie najdôleţitejšie a ţe rovoļníctvo. „Čo by vás motivodobrovoľníctvo. k zdravému ţivotnému štýlu je valo stať sa dobrovoļníkom?― potrebná psychická podpora opýtala sa na úvod koordináod priateļov a rodiny, zdravá torka workshopu Jana Jarinová. Na otázku najskôr zareagoval prvák z na/foto: Ján Helmanovský/ šej školy Ján Helmanovský: „Dobrý pocit.― Po jeho odpovedi aj ostatní nabrali odvahu a svoje názory spísali na papier. Prevládali tie, ktoré konštatovali, ţe dobrovoļníkom sa môţe stať hocikto a hocikde, aj mimo Slovenska, ak ovláda cudzie jazyky. Týmto sa ukončila formálna časť stretnutia. Nasledovala neformálna časť, program určený mladým, ale aj širokej verejnosti. Koordinátori ocenili dobrovoļníkov za Krajské srdce na dlani 2014. Po ocenení nasledoval koncert Na ţivo, kde vystúpili skupiny Potmehút a Edo Klena & Klenoty. Ako posledná prišla na rad voļná zábava, ktorá poskytla priestor na neformálne rozhovory medzi účastníkmi. „Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa dnes zúčastnili a čakáme vás aj o rok,― ukončil stretnutie Milan Laca. Verím, ţe Spojená škola Juraja Henischa sa opäť tohto stretnutia zúčastní. -> Moderátor stretnutia sa snaţil mladým ļuďom vysvetliť potrebu dialógu medzi školami. Gymoš 09


POHĽAD SPÄŤ Martina Randárová

Praví Európania Vedeli by sme odpovedať na otázku, či sa viac cítime ako Európan než občan svojej krajiny? Isteže áno, ak by sme sa nad takýmito otázkami zamýšľali častejšie /foto: Marián Martiček/

-> Veļkou zábavou bola tvorba obrazu moderného Európana na motívy portrétov známych maliarov. /foto: Marián Martiček/

-> Prezentáciu na večer pre rodičov bolo treba zodpovedne pripraviť.

T

úto, ale aj mnoho iných otázok týkajúcich sa Európskej únie, sme si predposledný novembrový týţdeň poloţili na treťom stretnutí Projektu Comenius v Holandskom Zwolle. V tomto projekte sú zapojení študenti z Nemecka, Talianska, Slovenska a hosťujúcej krajiny. Príleţitosť zúčastniť sa výmenného pobytu sa Vám nenaskytne kaţdý deň. Je pravdou, ţe prvý deň sa napätie a strach z neznámeho

10 Gymoš

dali krájať, no sprevádzalo nás aj nadšenie, túţba zlepšiť sa v anglickom jazyku a zároveň spoznávať niečo nové. Keď sme nasadli do vlaku, postupne sme si začali uvedomovať, ţe čochvíļa sa to všetko stane skutočnosťou. Na stanici v Zwolle nás uţ s otvorenou náručou čakali hosťujúce rodiny a naše starosti hneď opadli. Nasledujúce ráno bolo pre nás výzvou, keďţe sme do školy išli, ako je pre Holandsko typické-na bicykloch. V škole Carolus Clusius Collage nás privítala jej riaditeļka Jacqueline Drok a všetko sa mohlo začať. Tentokrát kaţdá krajina prezentovala výsledky dotazníka,


POHĽAD SPÄŤ

-> Súčasťou programu bola aj návšteva galérie kráļovského paláca v Apeldoorne.

/foto: Marián Martiček/ /foto: Marián Martiček/

ktorý vyplňoval určitý počet ţiakov z daných sa s nami ochotne porozprával i odfotil. Neškôl. Týkal sa Európskej únie a toho, čo my menej zaujímavou bola návšteva paláca Het ako mladí ļudia od nej očakávame, čo je pod- Loo neďaleko mesta Apeldoorn. Hneď, ako ļa nás dôleţité pre jej budúcnosť. A ako to uţ sme vystúpili z autobusu, zacítili sme vôňu býva, výsledok nebol prekvapivý. Mladí ļudia vianočného punču tiahnucu sa od neďalekých túţia po mieri, dobrých pravianočných trhov, ktoré sme si covných a študijných podnemohli nechať ujsť. Aby toho mienkach či po príleţitostiach nebolo málo, deň pred odchoTýkal sa Európskej viac spoznávať svet v rámci dom sme navštívili úţasný únie a toho, čo my školy. Amsterdam. V tomto meste by ako mladí ľudia od No tento program nebol chcel bývať určite kaţdý. Očarí nej očakávame. len o prezentovaní v anglicvás tam všetko, na čo sa pokom jazyku, ale chcel aj, aby zriete, a zrazu máte pocit, ţe sa hravou formou študenti iných štátov na- sa tu iste vrátite. vzájom spoznávali. „Najzábavnejšou časťou Partia ļudí na tomto projekte bola nebola hodina umenia, na ktorej sme z nastri- uveriteļná, a tak nie je ţiadnym prekvapehaných častí slávnych obrazov mali vytvoriť ním, ţe pri lúčení neostalo ani jedno oko suoriginál. Náš výsledok sa od Mony Lízy mier- ché. Zaţili sme spolu nezabudnuteļný týţdeň ne líšil, ale hlavné bolo, ţe počas tejto hodiny najmä preto, ţe sme stretli priateļov, na ktosme si to všetci uţili," s úsmevom zhodnotila rých nikdy nezabudneme. aktivitu Mina Fadhil, jedna z holandských ţiačok. Mali sme vytvorené dve skupiny, ktoré vţdy pracovali na nejakej úlohe spoločne. „Mne sa najviac páčilo preskakovanie hula hoop kruhov. Náš úspech závisel od toho, ako bol tím zohratý, a ja si myslím, ţe našej skupine sa darilo veļmi dobre," spomína Lívia Paļová, jedna zo zúčastnených ţiačok spojenej školy Juraja Henischa. Súčasťou projektu bola aj návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli. Europoslanec Miroslav Mikolašik, ktorého sme tam stretli, -> Holandsko je krajina bicyklov.

Gymoš 11


HISTÓRIA Bernadeta Mackaničová

/foto: webmagazin.teraz.sk/

Koniec hrôzy

-> V Osvienčime boli dva tábory, druhý sa volal Treblinka a bol rovnako krutý ako prvý.

/foto: www.fansshare.com /

/foto: furtherglory.wordpress.com/

-> Nápis nad hlavnou bránou v tábore smrti sa stal symbolom ļudského utrpenia. /sk.topky.sk/

-> Obete holokaustu si v roku 2012 uctila aj bývalá premiérka Slovenska Iveta Radičová.

12 Gymoš

Osvienčim – celé to miesto je nasiaknuté už desaťročia hrôzou, ktorá bola spôsobená veľkým zlyhaním ľudskosti a humanity

V

januári minulého roku ubehlo päťdesiat rokov od oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime. Asi dve desiatky preţivších väzňov prešli cez bránu, ktorá nesie neslávne známy nápis Arbeit Macht Frei, - Práca oslobodzuje. Ļudia, ktorí preţili toto peklo, spomínajú na Osvienčim ako na krutú minulosť. „Keď som šla do koncentráku, mala som dvadsaťdva. To je najkrajší vek. Keď sme dorazili do Osvienčimu, z vlaku sme vystúpili na rampu, kde nás hneď selektovali. Ak esesák zbadal mladú, povedal doprava. Tí, ktorých odsúdili do plynu, išli doļava,― spomína na koncentračný tábor Gizela Lipovská, ktorá mala šťastie, ţe preţila. Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau neďaleko poļského mestečka Osvienčim bol najväčší nemecký vyhladzovací tábor. Len zo Slovenska tam bolo deportovaných pribliţne šesťdesiatpäť tisíc osôb. Celkovo bolo deportovaných pribliţne 1,3 milióna ļudí. Zomrelo v nich viac ako milión. Tábory mali byť podļa nacistov súčasťou konečného riešenia ţidovskej otázky, ktorú naplánoval nacistický vodca Adolf Hitler. Obeťami tohto nacistického vodcu boli Ţidia, Rómovia, Poliaci, sovietski vojnoví za-


HISTÓRIA

-> Oslobodenia Osvienčimu sa doţilo len sedem a pol tisíc väzňov, viac ako milión ich fašisti popravili. /foto: topky.sk/

jatci a ďalší, ktorí sa pridali protifašistickému zmiznúť z povrchu zemského. Oslobodenie odboju. Väčšinu poslali do plynových komôr koncentračných táborov je dejinným paradoalebo umierali ako zotročení robotníci. Prí- xom, kedy väzni jedného totalitného reţimu slušníci SS nebrali ohļad na niboli vyslobodení väzňami iného koho ani na deti a tehotné ţeny. totalitného reţimu. Veļa väzňov trpelo hladom, V súčasnosti je na mieste Veľa väzňov trpelo keďţe namiesto stravy im dávali bývalého koncentračného tábora na hlad, keďže jesť pomyje. Toto všetko zvermúzeum holokaustu. Krutosť namiesto stravy im stvo holokaustu sa skončilo tohto miesta, ale aj sila príbedávali jesť pomyje. koncom druhej svetovej vojny. hov, ktoré sa v ňom odohrávali, Vďaka 322. Divízií Červenej arfascinuje kaţdoročne milión mády, ktorá 27. januára 1945 prekročila brá- návštevníkov z celého sveta. Od tých najmenny koncentračného tábora a podarilo sa jej ho ších aţ po ļudí v pokročilom veku. Často sa oslobodiť. 27. január sa tak stal Medzinárod- robia exkurzie na toto miesto aj v rámci školným dňom pamiatky obetí holokaustu, ktorí ských výletov. Ļudia si uvedomujú dôleţitosť sa pripomína kaţdoročne. V boji o záchranu poznania krutej minulosti koncentračných väzňov zahynulo 233 sovietskych vojakov. Po táborov. Dôkazom je aj bývala premiérka Iveoslobodení bolo v tábore vyše sedemtisícpäť- ta Radičová, ktorá sa pri návšteve koncentračsto väzňov, medzi nimi deti, ţeny, starci a vše- ného tábora v Osvienčime vyjadrila takto: tci na pokraji smrti. Pri úteku príslušníkov SS „Kaţdý ļudský ţivot je jedinečný a vzácny, sa snaţili usmrtiť ešte čo najviac väzňov. a pokiaļ si neuvedomíme, čoho sme boli Ostala tam jedna veļká spúšť. No všetko, čo schopní v minulosti, tak hrozí, ţe to budeme tam ostalo a čo neskôr našli sovietski väzni, opakovať znova. Obávam sa, ţe to začína prenasvedčovalo tomu, ţe ak by nedošlo javmi arogancie, nenávisti, pomenúvania nek oslobodeniu, tak by v tých dňoch mal tábor priateļov, odsudzovania iných len preto, ţe sa spolu aj so všetkými dôkazmi o zločinoch, nám na nich nepáči moţno farba očí. Treba to ktoré boli páchané na zúboţených väzňoch, zastavovať uţ v zárodku.―

Gymoš 13


UDALOSTI -> Medzi chlapcami zvíťazil pár z druţobnej školy v poļskom Bieczi.

Tradičný Nikola Hnatková

/foto: Dominika Rodáková/

Medzi najpopulárnejšie podujatia na Spojenej škole Juraja Henischa patrí už štrnásť rokov Vianočný volejbalový turnaj žiakov stredných škôl

Š

port je koníčkom mnohých mladých ļudí a niekedy vedie k úspešnej kariére. Ponúka napätie a neopísateļné pocity eufórie spojené s víťazstvom. Preto je záujem oňho medzi mladými ļuďmi veļmi veļký. Spojená škola Juraja Henischa kaţdoročne v predvianočnom čase dáva moţnosť ukázať svoj talent a vášeň k hre nielen svojim študentom, ale aj ţiakom z iných stredných škôl. Uţ po štrnástykrát sa 19. decembra v telocvični školy od rána mnoţstvo hráčov snaţilo vystúpiť aţ na vrchol. Vianočný volejbalový turnaj dvojíc je jednou z najtradičnejších súťaţí organizovaných školou. „Turnaj je populárny najmä svojou atraktívnosťou, keďţe sa nikde inde nič podobné nekoná. Je totiţ technicky náročné ho zorganizovať, lebo vyţaduje špeciálne upravenú sieť, ktorá je natiahnutá cez celú telocvičňu a

14 Gymoš

rozdeļuje ju tak na dva malé kurty, jeden pre kategóriu chlapcov, druhý pre dievčatá,― povedal tesne pred začiatkom turnaja jeden z organizátorov, učiteļ Branislav Boďo. „Kaţdú školu zastupujú dve dvojice mladých volejbalistov a na víťazov kaţdoročne čakajú atraktívne ceny. Hrá sa systémom kaţdý s kaţdým v dvoch skupinách, prví dvaja postupujú do semifinále. Nakoniec porazení semifinalisti hrajú o tretie miesto, víťazi sa stretnú vo finále. Na celý turnaj dozerajú dvaja profesionálni rozhodcovia.― /foto: Dominika Rodáková/


UDALOSTI -> Turnaj chlapcov ponúkal naozaj kvalitný volejbal s mnoţstvom zaujímavých výmen.

-> Reprezentantky Spojenej Školy Juraja Henischa Veronika Vagaská a Denisa Nogová nakoniec vybojovali tretie miesto.

/foto: Dominika Rodáková/

/foto: Dominika Rodáková/

Pravidelnými účastníkmi turnaja sú aj nika Vagaská tesne po skončení zápasu dve školy z Poļska- obchodná akadémia z o tretie miesto. „S tretím miestom sme spoGorlíc a odborné učilište z Biecza. Tento rok kojné, ale naďalej budeme trénovať, aby sme ho úplne ovládli, kategóriu chlapcov vyhrali o rok drţali víťazný pohár my," doplnila ju študenti z Biecza, u dievčat reprezentantky Denisa Nogová. obchodnej akadémie z Gorlíc Celý turnaj sa niesol v získali dokonca prvé dve príjemnej atmosfére. Kaţdý miesta. „V Poļsku je volejzápas bol napínavý a často „Počas hry som bal veļmi populárny, Poo víťazovi rozhodli len malé liaci sú majstrami sveta detaily, prípadne šťastie na nešťastne spadla a aj víťazmi Svetovej ligy. narazila som si nohu.“ strane nejakého páru. Po vyJe preto logické, ţe ţiaci čerpávajúcich zápasoch sa poļských škôl kaţdohráči dočkali vyhodnotenia a ročne patria medzi favecných cien. Škola pravidelne voritov aj na našom turnaji," zhodno- odmeňuje tých najlepších veļmi zaujímavými til silu Poliakov Branislav Boďo. cenami, medi iným striebornými šperkami, Najväčšie nádeje sme vkladali do dvo- elektronikou či športovým oblečením, čo sajice Veronika Vagaská, Denisa Nogo- mozrejme tieţ výrazne prispieva vá, ktoré od začiatku turnaja patrili k atraktívnosti turnaja. „Som tu uţ druhý rok k najlepším. Po bezproblémovom postu- a veļmi som sa tešila na vašu školu kvôli tej pe zo skupiny dievčatá veļmi nešťastne super atmosfére, ktorá tu vládne. Ļudia sú tu prehrali v semifinále s neskoršími víťaz- veļmi srdeční a my sa tu vţdy budeme radi kami. V boji o tretie miesto však uţ neza- vracať. Som šťastná, ţe sme získali prvé váhali a víťazstvom nad dvojicou miesto. Verím, ţe sa nám ho o rok podarí zoz Gymnázia Leonarda Stöckela zopakovali pakovať, pretoţe ak sa uspokojíme s tým, čo umiestnenie z predchádzajúceho roka. máme, uţ nikdy nebudeme mať viac," oko„Snaţili sme sa podať čo najlepší výkon, mentovala kapitánka víťazného tímu dievčat, dali sme do toho všetko. Počas hry som študentka gorlickej obchodnej akadémie Annešťastne spadla a narazila som si nohu, na Sarkowicz. A jej slová sú potvrdením toDenisa ma však podrţala a zápas sme na- ho, ţe šport naozaj spojuje národy a upevňukoniec vyhrali," opísala svoje pocity Vero- je priateļstvá. -> Chlapcov reprezentoval aj štvrták Ján Špirko.

Gymoš 15


/foto: Jozef Bakajsa/

ROZHOVOR

Klaudia Hockicková

O práci v Nemecku „Priznám sa, že pred mladých ľudí vždy predstupujem s pocitom maximálnej zodpovednosti, lebo ste to vy, kto nás v budúcnosti nahradí na našich postoch,“ povedal na úvod svojej prednášky Florian Bohne, zástupca Internationaler Personalservice

16 Gymoš


ROZHOVOR -> Prednášku si so záujmom vypočula plná aula.

Na

Spojenú školu Juraja Henischa sa dostal zásluhou riaditeļ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Bardejove Pavla Šotha. Študentom rozprával nielen o tom, aké sú ich moţnosti zamestnať sa po skončení školy v Nemecku, ale aj ako to prípadne skombinovať s ďalším vzdelávaním. Časopisu Gymoš potom poskytol exkluzívny rozhovor.

/foto: Jozef Bakajsa/

strednú odbornú školu, ale aj pre tých, ktorí absolvujú gymnázium a chcú ďalej pokračovať v duálnom vzdelávaní.

Ako je to zo zamestnaním študentov v Nemecku? Demografický vývoj v Nemecku síce nie je priaznivý, pretoţe stúpa počet starých ļudí, pribúda málo mladých ļudí, ale ekonomické zázemie je aj napriek tomu veļmi silné. Máme veļmi nízku neAká je vaša práca? zamestnanosť, čo sa týka Získate nové skúsenosti, Zastupujem národnú mladých. Dobré perspektízarobíte ďalšie peniaze, pracovnú agentúru, štátnu, vy napríklad v zdravotnícprevezmete nie súkromnú. Naša agentve, turistike, strojárstve zodpovednosť sami za túra pomáha ļuďom nájsť a elektrotechnike nemajú seba. si v Nemecku prácu. len veļké mestá, ale aj regióny. Čo sa týka nezamestPrečo ste prišli na našu školu? nanosti mladých, v Nemecku sú na to veļmi Svojou návštevou na vašej škole sme sa tvrdí. Z celkových osemdesiatich miliónov snaţili zvýšiť vašu šancu chytiť „dobré fleky―, ļudí je štyridsaťdva miliónov v zamestnaní. to znamená uplatniť sa tam, kde smerujete svojím štúdiom, kde chcete uplatniť svoje Na akom princípe je založený duálny znalosti a zarobiť si na dobrý ţivot. Sme tu aj vzdelávací systém? preto, aby sme vám ukázali, aké sú moţnosti Keď sa po gymnáziu rozhodnete pre zamestnať sa v Nemecku. Chceme vám uká- duálny vzdelávací systém, tak máte hneď zať perspektívy zamestnania sa nielen pre niekoļko výhod. Získate nové skúsenosti, za-

Gymoš 17


ROZHOVOR

-> Prednášku do slovenčiny tlmočila učiteļka nemčiny Iveta Vaverčáková.

/foto: Jozef Bakajsa/

robíte ďalšie peniaze, prevezmete zodpoved- ovládate nemecký jazyk. nosť sami sa seba, vaše sebavedomie sa zvýši a máte dobré šance na trhu práce po návrate Prečo by mali naši študenti vyhľadať domov. V Nemecku je toto vzdelávanie orga- práve vás? nizované trochu inak ako tu, u nás strávite Sme štátne zariadenie, preto máme zaistý čas v škole, kde sa učíte teóriu, a istý stúpenie v celom Nemecku. Naše poradenv podnikoch, kde si zarobíte stvo je zadarmo, preverujepeniaze a vykonávate prácu. me si zamestnávateļov, či Ak si zvýšite svoju Napríklad pekár, kozmetička ponúkaj fakt férové pracovné kvalifikáciu, aj plat alebo mäsiar zarobia počas podmienky, prevádzkujeme smeruje nahor. študovania za mesiac do štyaj najväčší on-line pracovný risto eur. portál v Nemecku. Ako je to v Nemecku s platením v zamestnaní po ukončení štúdia? Po absolvovaní sú zárobky oveļa vyššie. Ak si zvýšite svoju kvalifikáciu, aj plat smeruje nahor. Aká pozícia je v Nemecku najviac vyhľadávaná? Hļadáme v prvom rade dobre vyškolených a kvalifikovaných ļudí. Ļudia s ukončením vzdelaním si ļahko nájdu miesto. Najhoršie sú na tom tí, ktorí nemajú ukončené ţiadne vzdelanie. Nemecko hļadá najmä lekárov, zdravotné sestry, ošetrovateļov. Šance sú omnoho vyššie, ak pri tom

18 Gymoš

Ako zaujať zamestnávateľa? Najprv by ste mali určitej firme ukázať, prečo vy ste pre nich ten správny, v ţiadosti by nemali byť ţiadne chyby. Dôleţitý je aj ţivotopis, pričom je treba začať od najaktuálnejšieho údaju, čiţe od posledného miesta. Nie je to nutné, ale je výhodné, ak k ţivotopisu priloţíme aj serióznu fotografiu. Čo by ste poradili našim študentom? Len nech si pamätajú, ţe keď som pracoval v Nemecku, zarábal som trikrát viac ako poslanci národnej rady Slovenska. Nech sa venujú štúdiu cudzích jazykov, sami uvidia, ţe sa im to v ţivote vyplatí.


Študentský ples Spojenej školy Juraja Henischa 30. januára 2015

13€ Juventus & DJ Yo-ghi Lístky v uč. 51


FINANCIE

-> Učiteļka ekonomiky Slavka Gernátová sa snaţí svojim ţiakom vysvetliť pozitíva študentských účtov, aby ich tak viedla k samostatnosti.

Výhodný Patricia Biathová

/foto: Jozef Bakajsa/

„Študenti sa naučia rozumne hospodáriť so svojimi financiami,“ hodnotí najväčšiu výhodu študentského účtu učiteľka ekonomiky Slavka Gernátová

B

yť bez peňazí je nepríjemné, mať ich rokov, mal by mať aj súhlas rodiča. raz za čas pre dennú potrebu je fajn, Kaţdý študent potrebuje nejaké fino mať účet, kde sa financie hroma- nančné prostriedky, aby mohol existovať. Ak dia, je pocit na nezaplatenie. rodič zabezpečí to, ţe bude pravidelne posieA práve taký pocit mladým ļuďom ponúka lať študentovi peniaze na účet, študent sa študentský účet. Aby však nespôsobil viac s peniazmi naučí hospodáriť. Výhodou štuškody ako osohu, treba si najdentského účtu a vôbec kaţskôr pozrieť podmienky roz- Aby však nespôsobil viac dého obvyklého účtu je to, ţe ličných bánk, a tak sa zaují- škody ako osohu, treba si človek neminie peniaze tak mať o zavedenie študentskérýchlo, ako keď ich má v honajskôr pozrieť podho účtu. Jeho najväčšou výtovosti. Naopak, študent si mienky rozličných bánk. hodou oproti beţnému účtu môţe cez účet platiť inkaso za je, ţe vedenie účtu poskytuje telefón, môţe realizovať nákubanka zadarmo. „Ponuky jednotlivých bánk py a nemusí fyzicky chodiť vyberať peniaze do sa môţu líšiť v detailoch, práve preto je po- banky, čo je drahšie ako výber peňazí kartou. trebné si ich všímať, avšak platí, ţe banka „Študenti tretieho a štvrtého ročníka chodia zvyčajne začína s poskytovaním výhodných na brigády a pre podniky je jednoduchšie poštudentských účtov bez poplatkov preto, aby sielať peniaze na účet, ako im vyplácať hotozískala klienta do budúcna,― vysvetļuje uči- vosť. Dokonca sa môţe stať, ţe nejaký podniteļka Gernátová. Aby ho študent mohol zís- kateļ odmietne študenta aj kvôli tomu, ţe pekať, musí v prvom rade priniesť potvrdenie niaze vypláca len prevodom na účet.― o návšteve školy a pokiaļ nedovŕšil osemnásť V prvom rade si pri vytvorení účtu tre-

20 Gymoš


FINANCIE /foto: banky.sk/

-> Moţností je dosť, treba si len správne vybrať.

/foto: banky.sk/

učiteļka, treba pamätať aj na to, ţe ho treba splatiť. Opakom je disponibilný zostatok, čiţe suma, ktorou môţe klient disponovať bez toho, aby sa zadlţil. Treba ale pamätať, ţe na účte vţdy musí nejaká minimálna suma ostať, ba vybrať banku, najlepšie je to podļa dostup- aby banka účet nezrušila. Väčšinou sa pohynosti v mieste bydliska, podļa dostupnosti buje okolo troch eur. Študent sa môţe inforbankomatov, poplatkov za vedenie účtu alebo movať o svojich peniazoch pomocou bankovépoplatkov za jednotlivé transakcie. Všetky ho výpisu, ktorý mu banka môţe posielať buď potrebné informácie banky popoštou alebo SMS správou, priskytujú priamo v pobočkách čom za tieto sluţby neplatí ani Jednou z najväčších alebo na svojich webových cent. nástrah je debet. stránkach. Aj keď na začiatku A ako študentský účet hodnotia nemá banka veļký výnos z ich samotní študenti? „Banku som peňazí, keďţe účet je bez posi vybral podļa výhod, ktoré mi platkov, študenti sú pre ňu dôleţití ako po- ponúkli, účet môţem vyuţívať do svojich tenciálni klienti v čase, keď budú zárobkovo dvadsiatich šiestich rokov, a keďţe som sa načinní. Preto mnoţstvo bánk ponúka klientom učil zodpovedne hospodáriť so svojimi pevýhody študentského účtu aj potom, ako pre- niazmi, vrelo ho odporúčam aj ostatným štustanú byť študentmi. Takţe väčšinou do do- dentom,― zhodnotil jeho pozitíva tretiak Boris vŕšenia dvadsiatich piatich rokov banka po- Mihalov. núka klientovi rovnaké podmienky bez po/foto: vysokeskoly.cz/ platkov, ako keď bol študentom. „Skončí školu, začne pracovať, no naďalej vyuţíva účet bez poplatkov,― zdôrazňuje Gernátová. No študentský účet má aj svoje mínusy. Jednou z najväčších nástrah je debet. Je to mínusový zostatok na účte, ktorý treba neustále kontrolovať, pretoţe po uplynutí lehoty na jeho splatnosť sú úroky také ako pri beţných úveroch. Debet určuje banka a ak ho klient kontroluje, môţe mu pomôcť v situácii, keď súrne potrebuje peniaze. Ako však hovorí -> Bankomatová karta je ďalšou z výhod študentského účtu.

Gymoš 21


BÝVALÍ ŠTUDENTI Soňa Stiedlová

/foto: archív Ļudovíta Malíka/

Konštruktér Chvíľu to vyzeralo, že by mohol byť hasičom. Aj vďaka priateľke však nakoniec vyštudoval vysokú školu a dnes je Lukáš Klimek zamestnaný v automobilovom priemysle ako 3D a 2D konštruktér

/foto: archív Lukáša Klimeka/

-> Uţ štvrtý mesiac pracuje v martinskej pobočke nemeckej firmy ESCAD.

V

odbore mechanik nastavovač bol priemysel. „Najļahšie pre mňa bolo technické ako doma, no napriek tomu roz- kreslenie a všeobecne technika. Študentov na mýšļal o práci hatejto škole však najviac straší siča. Pôvodne totiţ matematika, ktorá je dosť chcel ísť v otcových šļapanáročná. Aby ste pochopili Študentov na tejto škole jach a venovať sa haseniu väčšinu predmetov, potrebuvšak najviac straší matepoţiarov a zachraňovaniu jete ovládať práve matematimatika. ļudí. Priateļka ho však podku, keďţe v kaţdom z nich je porovala v tom, aby vyštudoaspoň jej malý nádych. Ja val aj vysokú školu. Po zvásom sa dokonca rozhodol aj ţení pre a proti sa rozhodol radšej študovať pre súkromné doučovanie, čo mi výrazne pona Technickej univerzite v Košiciach. V čase, mohlo,― pribliţuje Lukáš náročnosť štúdia keď sa hlásil na vysokú školu, brali do úvahy technických odborov. Ako tvrdí, hlavne nikdy iba priemer, skúšky robiť nebolo treba. Na netreba podceňovať prvé roky štúdia, lebo strojníckej fakulte študoval automobilový bez základov sa len ťaţko niekde pohnete.

22 Gymoš


BÝVALÍ ŠTUDENTI -> Sídlo firmy ESCAD je v Martine, kde Lukáš ţije spolu so svojou priateļkou. /foto: kfs-delta.sk/

-> Jeho prvým zamestnávateļom bola firma KFŠ Delta Bardejov.

/foto: archív Lukáša Klimeka/

Medzi najťaţšie predmety na tomto ty- ca s ļuďmi,― spomína. „Zodpovedal som za pe školy bezpochyby patria pruţnosť nich a dával pozor na to, aby kaţdý splnil práa pevnosť, kto toto nezvládol, mohol sa vrátiť cu, ktorá mu bola pridelená. Ak niečo pokazidomov s odretými kolenami. Ich zvládnutie, li, bola to moja vina. To ma na tej práci nebapodļa jeho slov, vyţaduje nesmiernu trpezli- vilo a plat tieţ nebol ideálny, preto som po vosť. Jeho pôvodný plán bol, ţe po skončení troch mesiacoch odišiel.― bakalára pôjde pracovať, no Jeho ďalšou zastávkou bozistil, ţe tento titul mu stačiť la automobilová predajňa nebude, a preto v štúdiu pokrav Bardejove, kde však vydrţal „Mojou úlohou je čoval aţ do konca piateho ročiba mesiac. Aktuálne uţ štvrtý níka, kde sa úspešne dopraco3D a 2D konštruova- mesiac pracuje pre nemeckú val k moţnosti získať titul inţifirmu ESCAD, ktorá je subdonie.“ nier. Po rokoch driny ho teda dávateļskou firmou pre autonakoniec čakali štátnice. „Bolo mobilový priemysel. „Mojou to úplne iné v porovnaní úlohou je 3D a 2D konštruovas maturitou. Išiel som do úplného neznáma. nie. Konkrétne spracovávame prípravky pre Na maturách sedeli učitelia, ktorí ma učili uchytenie plechov, z ktorých sa auto skladá.― štyri roky a ktorých som dobre poznal, no na S touto prácou je spokojný a baví ho aj vďaka štátniciach som nevedel, ku komu idem, vedel dobrému kolektívu. Pracuje a ţije v Martine som iba to, ţe sú to ļudia, ktorí toho v ţivote so svojou priateļkou, ktorá má vyštudovanú veļa dokázali a musel som zo seba vydať čo medicínu. Do Bardejova chodí hlavne cez vínajviac.― kendy za svojimi rodičmi. Svoje rozhodnutie Jeho prvá práca bola v KFŠ Delta spraviť si vysokú školu neļutuje, aj keď je záv Bardejove, kde vykonával funkciu majstra stancom názoru, ţe v dnešnej dobe uţ nie je vo výrobe. Pod sebou mal asi dvadsať aţ tri- veļký rozdiel medzi stredoškolákmi dsať ļudí, ktorých mal na zodpovednosti. a vysokoškolákmi. Vysoká škola mu dala „Vyrábali sme konštrukcie do baní. Najťaţšou mnoho skúseností, čo mu v mnohom pomáha na tom však nebola výroba, ale samotná prá- aj v jeho terajšom ţivote.

Gymoš 23


MÔJ SPLNENÝ SEN Mária Pavuková

Od prvého ročníka gymnázia som vedela, že chcem byť psychologička. Je preto logické, že moje kroky smerovali na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave

/foto: psychologiavkocke.sk/

Do duše

-> Filozofická fakulta UK sídli na Šafárikovom námestí v Bratislave.

/foto: baportal.sk/

/foto: cezap.sk/

P

-> Jej prechodným domovom sa stal Internát Ļudovíta Štúra v Mlynskej doline.

amätám si veļmi dobre na obdobie, môţe vydýchnuť, no pre mňa nastal čas prijíkeď som mala v hlave len plánova- macích skúšok a pohovorov. Vybrala som si nie stuţkovej slávnosti či dozvukov. školu v Ruţomberku, kde som bola prijatá, Bolo spojené len so zábavou v Trnave, kde to veļmi nevyšlo a poslednou, a smiechom. Otázku vysokej školy som pred- pre mňa prioritnou, bola vysoká škola sa ešte nemusela riešiť, upokojovala som sa v Bratislave. Test sa skladal z dvoch časmyšlienkou, ţe tieto rozhodnutia majú čas . tí, všeobecných študijných predpokladov Ani som sa nenazdala a psychológie. Záujem o tento a začal druhý polrok. Učitelia odbor bol v Bratislave veļmi Najťažšie asi bolo nás pravidelne strašili blíţiacou vysoký, okolo sedemsto študenzvyknúť si na sa maturitou, do toho vyplňotov, a preto ma výsledok, ţe vysokoškolský život. vanie prihlášok na vysoké školy som prijatá na Filozofickú faa rozhodnutia, ktoré mali kultu Univerzity Komenského v ovplyvniť našu budúcnosť. Musela som sa Bratislave, odbor psychológia, naozaj veļmi rozhodnúť, akou cestou sa začnem uberať. prekvapil a nemohla som tomu uveriť. V mojich plánoch som mala v podstate jasno, Koncom septembra som nastúpila uţ od prvého ročníka som vedela, ţe chcem na vysokú školu. Samozrejme, ţe som sa bála. študovať psychológiu. Na konci druhého roč- Najťaţšie asi bolo zvyknúť si na vysokoškolský níka, ako dobre viete, si musíte zvoliť dva ţivot. Aţ tu si asi prvýkrát naozaj uvedomíte, predmety a ja som si ihneď zvolila kombiná- ţe sa vzdelávate pre seba a pre svoju budúcciu biológie a náuky o spoločnosti. Týmto sa nosť. Výhodou našej školy je, ţe sa nachádza začala cesta k uskutočneniu môjho sna. Člo- pri Dunaji, a často sa mi stáva, ţe sa moja povek by si pomyslel, ţe po maturitnej skúške si zornosť upriami od prednášajúceho na pláva-

24 Gymoš


MÔJ SPLNENÝ SEN

-> Na začiatku štúdia vysoké školy organizujú neformálne prijímanie prvákov, takzvané beánie.

-> Nemenej zaujímavou akciou je aj Noc psychológov.

/foto: archív Márie Pavukovej/

/foto: archív Márie Pavukovej/

júce lode na Dunaji. Taktieţ sa nachádza blíz- vám ostať niečo ako posilňovanie. ko nákupného centra Eurovea, kde, ak máme Univerzita ponúka aj zábavu, minulý voļno, trávime veļmi veļa času. Myslím, ţe mesiac mala koncert na Mlynoch, kde sú ubysom si nemohla zvoliť lepšiu školu. Dokáţe tovaní študenti Univerzity Komenského, skumi ponúknuť kvalitne vzdelanie prostredníc- pina Polemic. Kaţdé leto sa koná populárny tvom profesorov, ktorí majú festival Baţant na Mlynoch, uţ nejaké meno v tom obore. na ktorom sa zabaví kaţdý miVysoká škola však, Vysoká škola však, nalovník dobrej hudby a zábavy. našťastie, nie je len o šťastie, nie je len o prednášA ak máte pocit, ţe ste vzdiaprednáškach či kach či seminároch. Organilení od domova, tak nemusíte seminároch. zujú sa tu aj rôzne akcie, nazúfať , pretoţe ho nájdete na príklad Beánie, čiţe neformálne privítanie pr- akciách ako Bardejovica či Východňarovica, vákov, Noc psychológov či ples. Samozrejme, kde sa stretávajú Bardejovčania alebo Výmáme tu aj rôzne športové krúţky. Ja som sa chodniari ţijúci v Bratislave. prihlásila na volejbal, pričom dokonca hráme Musím povedať, ţe i keď začiatky neboaj volejbalovú ligu medzi ostatnými fakulta- li ļahké a našli sa aj takí, ktorí ma od toho odmi. No čo ma prekvapilo, je výber krúţkov, hovárali, som rada, ţe som sa nevzdala v ponuke je napríklad aj lezenie či cyklistika, a dostala som sa na miesto, kde som naozaj takţe výber je skutočne široký. Najlepšie je sa šťastná. Ale teraz nadišiel čas, kedy prichádza prihlásiť na krúţok čo najskôr, pretoţe počet najhoršia časť štúdia, a tou sú skúšky, tak drţv nich je limitovaný, a keď sú obsadené, môţe te palce.

Gymoš 25


OČAMI ŠTUDENTA -> Počas silvestrovskej noci padne veļa predsavzatí. Len málo z nich sa nakoniec aj zrealizuje.

Predsavzatia Lívia Paľová

A

ko to uţ býva zvykom, v januári si kaţdý stanoví nejaké ciele, ktoré by chcel dosiahnuť. Zvyčajne to tak býva počas silvestrovskej noci, keď je za dverami nový rok a kaţdý jeden z nás má moţnosť začať odznova. Napraviť to, čo pokazil a spraviť, čo nestihol. Priania sú na prvý pohļad len nerealizovateļné sny, ktoré sa ale časom môţu stať skutočnosťou. Záleţí len na nás, koļko úsilia vtlačíme do našich novoročných predsavzatí a či svoje nenaplnené túţby a sny dodrţíme. Musíme byť neoblomní a trvať na svojich prioritách. Naše ţelania by nemali byť len prázdne slová vyslovené do vzduchu počas silvestrovských prípitkov, ale najmä skutočným sļubom samým sebe, ktorý by sme sa mali snaţiť dodrţať, a to v prvom rade kvôli vlastnému dobrému pocitu. Všetci by sme chceli poznať ten slastný pocit, keď sa rozplývame nad svojím splneným cieļom. Nestačí však len snívať, treba konať. Málo ļudí ale dodrţí sļub, ktorý si dalo na začiatku roka. A tak sa to opakuje kaţdý rok. A rok čo rok sú to zväčša tie iste nesplnené novoročné predsavzatia. Schudnúť, lepšie sa učiť, naučiť sa niečo nové... A mohli by sme menovať do večera. Kaţdý sme vo vnútri iný,

26 Gymoš

/foto: cas.sk/

a preto aj naše predsavzatia sú rozličné. Ovplyvňuje to najmä vek a ţivotná situácia. Ako sa na správnych študentov patrí, medzi naše hlavné predsavzatia by malo rozhodne patriť aj ukončenie školského roka s čo moţno najlepšími výsledkami. Medzi hlavné priority maturantov vţdy patrí úspešne ukončiť štúdium a zmaturovať. Maturanti majú plnú hlavu učenia a pravidelne ich prenasledujú obavy, či to zvládnu a nepohoria. Zvládnuť skúšku dospelosti patrí medzi ich top priania na zozname novoročných predsavzatí. Mnohí sa na maturitu pripravujú ťaţko a pre mnohých z nás je to preto veļká psychická záťaţ. Nájdu sa však aj takí, ktorí to flákajú a dúfajú, ţe prejdú s odretými ušami. Väčšinou sa však šťastena postaví na stranu tých, ktorí sa poctivo učili celé štúdium a zvládnu maturity lepšie ako tí, ktorí počas akademického týţdňa takmer nespali, lebo doháňali učivo, ktoré sa aj tak za týţdeň celé zvládnuť nedá. Myslím, ţe dôleţitú úlohu pri maturite zohráva aj stres. Niektorí si veria, no aj tak to nedopadne podļa ich očakávaní. A v tomto sa líšia predsavzatia maturantov. Niektorí si ţelajú samé jednotky, iní, aby hlavne prešli a ďalší, aby sa toho vôbec doţili.


Z A Ť VÍ

U T I N ZE

5 OTÁZOK

ta aroš Foļ M : o n e M Vek: 18 a nia ie: baran literatúr á n r o baovláda b e s d Znamen o z r : u y K h i i lapa, né kn anolčekm a a pol ch r š, v Obľúbe h D s : r y y s m evyskúša fil aný n ţ é ļ á n r ia e p k y b o v ú P : Obľ dlo rát... nejšie je po prvýk e z a b r ú ľ je b o o Naj Všetk výrok: „ ý n e b ú ţa Obľ ana Balá t výhry. ― S it a c b o d p u ová h neochutíš ina: Ĺud p u k s á n Obľúbe utá : hokej, a Záľuby

Janka Bosáková

/foto: archív Maroša Foļtu/

A

ko si sa dostal na súťaž Zenit a čo pre teba znamená? Som ţiakom štvrtého ročníka odboru mechanik nastavovač. Na súťaţ Zenit som sa dostal v druhom ročníku po tom, ako si ma vybral učiteļ Andrej Petrek. Túto súťaţ sa mi podarilo vyhrať aţ na tretí pokus a bol som veļmi prekvapený, keď pri vyhlasovaní víťaza zaznelo práve moje meno. Je to súťaţ, na ktorej som si mohol vy-

-> Maroš je ţiakom štvrtého ročníka odboru mechanik nastavovač.

skúšať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré som získal v škole a na praxi. Najlepší učitelia a prečo? Branislav Boďo, lebo je môj triedny a je s ním na hodinách zábava. Aké sú tvoje životné ciele? Moţno vyštudovať vysokú školu a ak nie, nájsť si dobrú prácu, ktorá by ma bavila. Kto je tvoj idol a prečo? Nemám. Skús opísať ideálneho partnera. Moje ideálne miery sú 90:90:40. Deväťdesiat rokov, deväťdesiat miliónov na účte a štyridsať stupňová horúčka :).

-> Na stuţkovej bol súčasťou scénky akvabely.

Gymoš 27


Inzerát

OĽA A KOĽA Soňa Stiedlová, Jana Bosáková

To je t epša!

Toto dokáţe le

/foto: Jozef Bakajsa/

ona!

Čomu sa

apísala Koļa n t. inzerá

28 Gymoš

n

smeješ?

To je fakt t

epša!


ABIHO PORADŇA /foto: tocmp.org/

-> Pán Kochanowski dokonca škole ponúka, ţe bude poļských študentov voziť do Bardejova svojím autom.

Albert Balog

Nábor polski Situácia v školstve je naozaj vážna. Spojená škola Juraja Henischa však našla riešenie - nábor v poľských mestách

P

red niekoļkými dňami zástupcovia našej školy absolvovali sluţobnú cestu do susedného Poļska, aby tamojších mladých ļudí oboznámili s moţnosťami štúdia na našej škole. Ich cesta sa stretla s obrovským záujmom a škola sa uţ teraz môţe tešiť na nápor zahraničných študentov. Treba otvorene povedať, ţe uţ prvá zastávka v susednej Gmine Nowy Zmigród predčila všetky očakávania. Uvádzame niekoļko ohlasov aj s odborným prekladom Slovenskej akadémie vied. Jaczek Kochanowski, Gdynia: To jest barzo dobrze, my witame uslugi Slowacke, predmety skolowe ZAE i KKT, jsou bardzo atraktiwne dla mladych školakuw. Jaczek i Krysztof bendze studovat v Bardejowe. Kto bendze kantor klasowi? (Ta sme nenormalne radi, ţe naše deti Janko a Marienka budú môcť študovať na Slovensku. Kto bude triedny učiteļ?)

Ursula Biedronkowa, Nowy Sacz: Mi šukali skoly v Polsce, no skola Henischowa v Bardejowe, to je bardzo dobry smak. (Hļadali sme nejaké školy v Poļsku, ale Henischova škola je najlepšia na sever od Marhane) Jerzy Barwinek, Tylicz: Ta to co jest? Na pevno? Fyzika v jezyku polskim? Hm, pan bardzo zvedawy. (To nemyslíte váţne! Aj fyzika v poļštine? Nenormalne.) V súvislosti s touto situáciou upozorňujeme študentov, ţe od nového školského roka bude zavedená jedna poļská trieda, ak by ste mali záujem študovať v poļštine, treba podať prihlášku do kancelárie školy. Zároveň pribudne niekoļko nových predmetov, ako napríklad GOP – gospodarki polske, PUK – predmety umenia a kultury, HAN – handlovanie, BIP – biznis polski.

Gymoš 29


YO-GHIHO VÍZIE Peter Reviľák

Z edície

FATÁLNE DEJINY

Fúria Nerézia a syn (1.časť)

Gymoš 30

a obyvateļom Paliča, Paličom (správne Paličanom!) mohla vykonať upgrade školstva, aby sa na stredných a vysokých školách vyučovali vedy prírodovedecké a spoločenskovedné. Vrchol ţivota Fúrie Nerézie to však ešte nebol. Nereziánsky budár z roku 1767 totiţ všetko prepišal. Toto dokonalé dielo, symbolizujúce vzťahy zemepána a poddaného, by bolo dodnes istotne vystavené v múzeu berlínskom, ak by sa zachovalo. Ibaţe v mase či elite sa vţdy nájde niekto, kto politiku daného panovníka priam nenávidí. V tomto prípade to bola uhorská elita. Šļachtic Gejza bol pri tajnom rituáli rádu Čiernych rytierov vybraný ako obetný baránok a uvedený do tajnej misie pod názvom „Fúria Down―. Pri panovníckom prejave kráļovnej k zemepánom na mítingu roku 1767 Gejza potajomky prekĺzol davom, usadol do Nereziánskeho budáru (z kvalitného nerezu) a zakričal „Nasrac!― A ako zakričal, tak aj vykonal. Po tomto incidente kredibilita kráļovnej značne upadla. Pobrala sa na dôchodok a sem-tam po nej niekto hodil paradajku.

/foto: wikipedia.org/

F

úria Nerézia mala detstvo na hovno. Vyrastala v prísnej, ortodoxnej rodine Habsburgovcov a keď v roku 1741 konečne usadila svoju riť na trón, všetci sa báli a ona prd o kraļovaní vedela. Sprvoti viedla zbytočné vojny, ktoré poškodili kráļovstvu Habsburskému. Potom s pomocou radcov prečítala zopár osvieteneckých kníh, poučila sa a prišla na to, ţe existujú aj takzvané vojny diplomatické. Vďaka niekoļkým šikovným ťahom osvieteného myslenia získala napríklad „Palič― (vtedajšie významné rekreačné miesto pre všetkých obyvateļov, „Paličov―, respektíve fajčiarov) a „Šukovinu― (tieţ vtedajšie významné rekreačné miesto). Keď hovoríme v krátkosti o zvykoch domorodcov, tak v Paliči sa tradične „pálilo― a v Šukovine „sa mali všetci radi―. V marci roku 1741 nečakane prudko porodila Fúria Nerézia nástupníka trónu, Fezoja II., v ruke mala pritom gumipušku, aby stráţila objekt nemocnice, proste šla ako píla, asi má vo svojom mene fúru šťastia a silu nerezovú. Vďaka poznatkom obyvateļov Šukoviny , Š uk ov i a nom ( nie Šu k a čom! )


OUT

DOKONALÝ SVEDOK

FOTOGRAF

BABOVŘESKY 3

15.1.2015

8.1.2015

22.1.2015

5,20€

5,20€

5,20€

CINEMAX PO

CINEMAX PO

CINEMAX PO

Zločin a trest 2O.1.2015 8€ Štátne divadlo KE Chrobák v hlave 17.1.2015 10€ Štátne divadlo KE

TIKET TIKET

KUPÓN č.8

MÁJ 2013 Január 2015

MÁJ 2013

Meno a trieda: .................................................


Časopis Gymoš vydáva: Redakčný krúţok,

cena: 0,50€

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Gymoš r6č4 január 2015  
Advertisement