Page 1

ČASOPIS SPOJENEJ ŠKOLY JURAJA HENISCHA V BARDEJOVE - ROČNÍK 5 -

Džentlmen Novučičká Počúvate Rádio Gymoš Z Kurimy do Európy Víťazi

JANUÁR 2014


EDITORIÁL Lenka Macejová

J

Šťastný nový rok ozaj zabrať, ak ich chcete celé vidieť a aj mať aspoň páru o čom sú...Týmto by som sa oficiálne chcela poďakovať Stevenovi Moffatovi, ktorý robí britské seriály veľmi nervydrásajúco. Som mu neskonale vďačná za to, ţe nám zachránil Sherlocka, ale to, ţe mi pokazil Vianoce výmenou Matta, 11th Doctor, za Capaldiho...nejde ho ani oslovovať menom...to je aj na mňa dosť. Treba veriť, ţe on vie, čo robí, a tak mu teda verím. Stále však platí, ţe Vianoce boli „šťastné a veselé―. Zabil Arthura a skončil seriál... ale všetci ho ľúbia. Pozitívne na tom je, ţe ani Sherlock ani Doctor Who nekončia..Sherlock má pravdepodobne nenormálne tvrdé kosti alebo schopnosť zhmotniť a odhmotniť sa alebo len prišiel Ten Doctor s TARDIS a hotovo. Uvidíme. A čo sa našlo?!? Galifrey, naša planéta, ktorá bola zmrazená kvôli časovej vojne. No šťastného Matta uţ na nej neuvidíme. A potom aby mal človek krásne Vianoce, no jasné. Bolo by fajn upustiť od fikcie a vrátiť sa späť do reality. A bude nám fajn. Krásny nový rok Vám prajem ;)

REDAKČNÁ RADA ŠÉFREDAKTOR: Lenka Macejová; REDAKTORI: Soňa Stiedlová, Mária Pavuková, Lívia Pavuková, Matúš Lukáč, Jozef Bakajsa, Klaudia Hockicková, Patrícia Biathová, Nikola Hnatková, Lívia Paľová, Katarína Rychvalská, Bernadeta Mackaničová, Michaela Fröhlichová, Michaela Ţdiľová; GRAFICKÍ EDITORI: Damián Michalco, Jana Bosáková, Radovan Sosňák, Dávid Keselica, Tobiáš Prokop, Martin Chabada EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI: Mgr. M. Martiček, Mária Gajdárová; Bc. P. Reviľák, Mgr. Albert Balog VK EDÚCI ONTAKT REDAKČNÉHO : REDAKČNÁ RADA KRÚŢKU — gymos.ssjh@gmail.com; : Mgr. Branislav Boďo lenka.len23@gmail.com

Gymoš 03

/foto na obálke: Jozef Bakajsa, foto editoriál: Jozef Bakajsa/

ingle bell, jingle bell, jingle bell rock...za nami je ďalší rok. Ak ste si náhodou ešte nevšimli, uţ niekoľko dní píšeme v dátume rok 2014. Dali sme si nové predsavzatia, ţe toto a tamto nebudeme a toto a tamto začneme, a hoci, priznajme si, dlho nevydrţia, hlavné je, ţe sú. Vianoce boli fajn, Jeţiško priniesol pod palmu milión, poväčšine zbytočných darčekov a ešte k tomu aj pár kilečiek navyše, lebo koláčiky boli mimoriadne chutné a rezeň so šalátom tieţ nebol zlý. A obchody nám konečne môţu posielať letáčiky o veľkonočných zľavách... a keď budeme nakupovať rozumne, kúpime výhodne. V januári. A preto je nám fajn. Ale nie o tom som chcela. Určite aj vy máte radi niečo, čoho sa neviete vzdať..najhoršie na tom je, ak toho máte viac..ako ja. Ţivot takého geeka je slasť, ale aj doţivotný ortieľ. Úplne najviac najhoršie je, ak máte viac obľúbených seriálov..niektoré sú mimoriadne nekonečné a niektoré, nanešťastie, skončili priskoro. Taký Merlin, Chuck , My name is Earl, by tak zas „blbě― skončiť nemuseli...a taký Doctor Who, Scrubs, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory dajú na-


OBSAH

>UDALOSTI<

Víťazi

Najlepší časopis Prešovského kraja je zo Spojenej školy Juraja Henischa. Potvrdila to súťaţ, ktorú v marci vyhlásila Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove

Koncom novembra zavítal na Spojenú ško>ROZHOVOR< lu Juraja Henischa vzácny hosť. Ako jedinú v Bardejove ju navštívil poľský DŽENTLMEN veľvyslanec na Slovensku

>OBSAH< 3>EDITORIÁL< Šťastný nový rok

14>UDALOSTI< Víťazi

26>OĽA A KOĽA< Pôrod

4>OBSAH<

16>ROZHOVOR< Dţentlmen

27>ABIHO PORADŇA< Bilancovanie

6>PIŤO GYMOŠ INFORMUJE<

20>BÝVALÍ ŠTUDENTI< Z Kurimy do Európy

8>AKTUÁLNE< Hó, hó, hó...

22>MÔJ SPLNENÝ SEN< Vyţitie

28>YO-GHIHO VÍZIE< PF v administratívnom štýle

10>Pohľad späť< Novučičká

24>OČAMI ŠTUDENTA< Nový začiatok

12>HISTÓRIA< Rabulione

25>5 OTÁZOK< Monika Košíková

5>PRIESKUMNÍK<

04 Gymoš

29>TRÁPI NÁS< Počúvate Rádio Gymoš 30>RANDE S MESTOM< Ostrokyslá


PRIESKUMNÍK Aké jedlo by ste si priali na školský ples? Mne by najviac vyhovovalo kuracie so syrom a broskyňou, ako príloha hranolčeky a ryţa. Marcela Mackaničová, 4.H

Kačica po domácky 2% Kebab 5% Vyprážaný syr 15% Kurací rezeň a zemiakový šalát 30%

Špagety 7% Neviem 4%

Gazdovský tanier 9%

Bravčový rezeň s ryžou a hranolčekmi 6% Švédske stoly 4%

Plnené kuracie s kroketami a ryžou 5%

Prírodný hydinový rezeň s ovocím 2%

Kuracie mäso s hranolčekmi, ryžou a zeleninou 11%

Odpovedalo 60 opýtaných

PERLA DUCHA „Vysvetlite frazeologizmus Ariadnina niť.― „Nájsť cestu domov.― .... Dávid Mikula z 1.H takto odpovedal na otázku v písomke z dejepisu.

Gymoš 05


PIŤO GYMOŠ INFORMUJE

J

ak kaţdi rok, i teraz vof decembru do našej školi prišol Mikulaš zos čertami, ţebi študenci maľi choľm trochu radosci vof tim svojim ňenormalňe ceškim ţivoce. Spoločňe sebe šicke poplakaľi i ponadavaľi na osud, potom še rozlučiľi a Mikulaš sľubil, ţe kec budze treba, pridze i vof mearcu abo vof maju, ľem mu treba prezvoňic na 0944336666.

V

of peršim pulroku še predaj Gymoša dzvihnul das o tišic pecentoch, dachtore ňezavisle zdroje uvadzaju dokonca tišicpejc. Moţe za to suťaţ o poloznačkove okuľare na

Piťo

J

06 Gymoš

joch še nakonec ziscilo, ţe viťazi su šicke, bo ňikto zos totich, co hraľi, ňebul na vyučovaňi aňi hodzinu, taţe ušetril minimalňe dzešec tiketoch, ktore teraz moţe ... Teras uš sebe ich moţe...

/foto: archív Gymoša/

ednim zos najobľubeňejšich športoch na našej škole je volejbal dvojicoch. Kaţdi rok še kona turnaj medzi triedami, ktori urči, kto pujdze reprezentovac školu. Po neľutostnich bo-

slunko. Princip bul jednoduchy. Stačilo še neučic, no stale še hlašic a davac tiketi. To znamena furt kupovac časopisy, vof ktorich še nachadzal aj kupon. Na koncu decembra potom bulo treba dac kuponi do obalki a rucic ich do schranki. Viťaske nakoňec stačilo tristošesdzešat kuponoch. Trecak Jančo kľal jak besni, bo nazbiral tristošesdzešatošem, no zapomnul, jak še dava obalka, bo uţ dluho ňepotplacal chemikarki


PIŤO GYMOŠ INFORMUJE

N

a cirkevnej škole asi zapomnuľi, ţe Dzeň otverenich dzveroch je vof oktobru, bo inač sebe ňeznam višvetľic, čomu prišľi aţ vof decembru. Aľe ňevadzi, bo aspoň dakus prerušľi totu ňenormalnu nudu, co tu zaţivame. Najskorej sebe pošedzeľi vof

P

omaľi še bľiţi vrchol snaţeňa šickich športovcoch– oľimpijada vof Soči. Ţebi zme ňezostaľi pozadu, paru oľimpijadoch prebehlo i vof našej škole. A mušim povedzec, ţe to buľi ňenormaľňe napinave suboje. Najdramatickejši bul rostrel vof chemiji, dze maľi finalisci po zakladnim kole rovnaki počet objavenich molekuloch, a preto o

viťazovi rozhodla rychla šmerc. Do učebňi bula vištreľena jedna molekula uhľika a finalisci ju nahaňaľi zos sieťku na motiľe. Viťaske še to podarilo vof rekordňe kratkim čaše tri dňi, dvacec hodzin i ošem minutoch. Peršu cenu, odpoveďe na tri pisomki i ručni granat vof tvare odmernej banki, sebe prebere po navrace zos psichijatrickej ľečebňi.

N

a koncu decembra buľi šicke talenti školi oslovene zos poţiadafku, ţebi poprinašaľi svoje sochi, obrazi, romani, basňički a škola zos teho potom zrobela vistafku. Šicke buľi ňenormaľňe spokojne, ľem trecak Ďuri

Ci

aule, dze im hutoreľi, jak še spravňe prezuvac i jak trafic do učebňi na hodzinu vof spleťi študentoch stojacich na chodbe, potom ich poslalľi na prakticku skušku za Bilu. Tote, co ňekura, maju veľki problem, moţu opakovac dzeviati ročňik, abo še naučic kuric.

pana, do pana, Komenski bi bul na nas ňenormalňe pišni! Perši raz vof historiji škoľi še stalo, ţe skoro šicke študenci naras

čitaľi. Uš ľem to, ţe čitaľi, je ňeuveriťeľni fakt na našej škole, no oňi šicke čitaľi mojo novinki, bo sebe bars dobre uvedomuju, jake maju poslaňe. Stavaju še toťiš sučasťu historiji, bo das o sto roki še budu dzeci

nadaval jak chora vrana, bo caľi rok intenzivňe rozvijal svuj talent a nakoňec ho ňevţaľi na totu vistafku. Hvarel, ţe zna tak umelecki sfalšovac ospravedlňenku, ţe po dvoch dňoch ani un sam ňezna, či nahodu ňeje prava!

na ďejepiše učic, ţe decembrovi Gymoš bul perši časopis vof ďejinach, ktori študenci mušeľi prečitac, bo im ho daľi zadarmo bez tiketu, taţe kebi ho ňeprečitaľi, bul bi im na veľke hov... Sori, som še zapomnul, no to ľem preto, ţe zos mojimi študentami ňenormalňe suciťim. Ňeznam, jak bi bulo vam, kebi vam dachto vţal pošľedne pocešeňe na ţemi.

Gymoš 07


-> Kaţdoročne Bardejovčania vítajú Mikuláša na Radničnom námestí.

/foto: facebook.com/

AKTUÁLNE

Hó, hó, hó... Michaela Fröhlichová

Plné námestie nedočkavých detí a ich rodičov v predvečer sviatku sv. Mikuláša očakávalo slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka

P

rišla zima a spolu s ňou aj svätý Mi- nie Mikuláša na Radničnom námestí v Bardekuláš, na ktorého sa kaţdý tešil. Nie- jove spojené so slávnostným rozsvietením ktorí preto, ţe dostanú do topánky v vianočného stromčeka. okne sladkosti a iní zas pre voľnejší Atmosféra na námestí bola rovnako priebeh v škole. Váţne, nepoznám študenta, čarovná ako kaţdý rok. Mládeţ z umeleckých ktorého by nezaujímal tento deň. škôl recitovala básničky a spievala pesničky A kto to vlastne bol ten svätý Mikuláš? týkajúce sa Vianoc a Mikuláša. Malé deti stísBol to biskup v maloázijskom gréckom meste kajúce ruky svojich rodičov boli v očakávaní, Patara a zomrel šiesteho dekedy, kde a z ktorej strany prícembra. Všetko nasvedčuje to- Atmosféra na námestí de Mikuláš. Na hlavách mali mu, ţe to obdarúvanie slad- bola rovnako čarovná blikajúce roţky alebo mikukosťami si tradujeme podľa lášske čiapky. Aj keď je ako kaţdý rok. jeho šľachetného činu. Totiţto to tak kaţdý rok, v meste, v ktorom ţil, ţila aj vţdy je to milé. rodina, ktorej otec prišiel o všetky peniaze a Nechýbalo ani skupinové jeho tri dcéry mali na ich ţivobytie zarábať volanie a tá prenádherná prostitúciou. Keď sa to dozvedel Mikuláš, detská radosť a rozţiarené rozhodol sa im pomôcť. Ešte v tú noc dal me- očká na ich tvášec s peniazmi do okna domu, v ktorom býva- rach, keď zali. To isté urobil aj ďalšiu noc a majiteľ domu počuli zvonebol zvedavý, kto im to pomáha. Na tretiu noc nie zvončesi teda Mikuláša počkal a poďakoval mu. Pre- kov, ktoré to aj my 6. decembra ráno, keď vstaneme, na- oznamovachádzame v okne väčšinou sladké prekvape- li Mikulánie. šov príchod. Tradične patrí k tomuto dňu aj privíta- Prišiel a nie

08 Gymoš


AKTUÁLNE -> Po rozsvietení stromčeka sa nebo nad Bardejovom rozţiarilo tisícami svetiel.

/foto: pentapolitana.sk,/

/foto: bardejov.sk,/

-> Vianočný stromček bude na námestí počas celých sviatkov.

/foto: kamsdetmi.sk,/

sám, kaţdý vie, ţe on nikdy neprichádza sám nočná obloha začala ţiariť rôznymi farbami a a vţdy príde s anjelom a čertom. Celé námes- útvarmi. Pyrotechnika fascinovala deti, hlavtie rozozvučal jeho výrazný hlas, ktorým zdra- ne tie staršie. Menšie ratolesti sa skôr báli a vil všetkých ľudí a mával na všetky strany. Po skrývali za rodičov. Stále si dokáţem vybaviť v krátkom pozdrave sa presunul k hlave to híkanie detí za mnou a stromčeku a vyzval nás, aby všade naokolo. Ich vystrašené Po odpočítaní sa sme ho spolu s ním rozoţiarili. tváre, keď to začalo všetko búPo odpočítaní sa svojou barlou svojou barlou dotkol chať. Celý ohňostroj trval pribliţstromčeka a ten sa dotkol stromčeka a ten sa rozne štyri minúty, ale stál za to, rozsvietil. svietil. Dodal nášmu námestiu aby sme tam všetci stáli a mrzli. ten pravý vianočný vzhľad. Ani sme si nestihli poriadne Hneď ako sa nám ukázal v plnej krásne, bol vychutnať to predstavenie na oblohe a uţ sme odpálený ohňostroj. Zra- počuli trúbenie Coca Cola kamiónu. Detský zu celá strach sa opäť zmenil na radosť a nadšenie. Škriatkovia, ktorí pobehovali všade okolo, začali fúkať na dvere kamiónu a k nim sa pridali deti a dospelí. Otvorili sa a vo vnútri sedel Santa Claus. Deti rad za radom chodili k nemu sadnúť si na jeho koleno a šepkali mu svoje tajné priania. On ich s úsmevom vypočul a sľúbil, ţe keď budú dobré, ich ţelania sa im splnia. Pekne sa s nimi rozlúčil a odišiel. Pevne verím, ţe uţ sa všetci tešia na ďalší rok, keď určite príde na bardejovské námestie znova. -> Jednou z najväčších atrakcií je Coca Cola kamión.

Gymoš 09


POHĽAD SPÄŤ Bernadeta Mackaničová

Novučičká

/foto: Jozef Bakajsa/

K skvalitneniu výučby na Spojenej škole Juraja Henischa nepochybne prispeje novozrekonštruovaná učebňa pre stavebné odbory

->Nová učebňa pre stavebné odbory vznikla najmä vďaka firme Alca plast s.r.o., ktorú v Bardejove zastupuje Radoslav Černega (na fotke vpravo).

N

aša škola prešla v poslednom období viacerými zmenami. Rekonštrukcia chodieb a väčšiny učební, zateplenie fasády či odčlenenie gymnázia od odbornej školy výrazne zmenili nielen jej výzor, ale aj moţnosti vzdelávania. Zatiaľ poslednou zmenou bola rekonštrukcia učebne pre stavebné odbory v priestoroch dielní praktického vyučovania. Slávnostné otvorenie za účasti vedenia školy a väčšiny sponzorov sa uskutočnilo koncom novembra. Nevyhnutnosť takejto učebne potvrdil

10 Gymoš

vo svojom príhovore aj majster odbornej výchovy Pavol Šinaľ, keď povedal: „Táto učebňa bola zhotovená s cieľom modernizácie vyučovania, rozvoja a skvalitnenia odborného vzdelávania, transformovania teoretických vedomostí do praktických zručností ţiakov modernými metódami, rozvíjania kľúčových a odborných kompetencií ţiakov a dosiahnutia špecifických cieľov zakomponovaných vo výchovno-vzdelávacom pláne učiva.― Okrem toho má však učebňa aj komerčný význam. „Jej úlohou je samozrejme aj prezentovať


POHĽAD SPÄŤ

/foto: Jozef Bakajsa/

/foto: Jozef Bakajsa/

->Nové priestory ponúkajú moderné vybavenie.

->Riaditeľ školy so symbolickým kľúčom od novej učebne.

nové učebné odbory inštalatér a mechanik predstenové inštalačné moduly, ktoré venostavebno-inštalačných zariadení,― dodal Ši- vala práve firma Alca plast, súčasťou montáţnaľ. nej steny sú montáţne rámy pre rôzne zariaZrekonštruovaná učebňa stavebných od- ďovacie predmety, v podlahe je nainštalovaný borov nie je novým priestorom, predtým sa podlahový ţľab a podlahový vpust a na poličšesť rokov vyuţívala na iné účely. Rekon- kách sú rôzne výrobky, ktoré sa budú vyuţíštrukcia, ktorá trvala aj vať ako názorné učebné pos prestávkami pribliţne rok, môcky. Súčasťou učebne je ...bude to asi druhý bola pre nás prínosom aj premietacia stena, osobný porok, čo sme v tom, ţe sa na nej nemalou čítač, dataprojektor a káblové začali nejako mierou v rámci praxe poa Wi-Fi pripojenie na internet. intenzívne dieľali ţiaci školy, práve tí, Ţiaci sa tu pod odborným vespolupracovať... ktorí ju teraz môţu vyuţívať. dením pedagogických zamestNebolo by to však moţné bez nancov najskôr teoreticky forpomoci sponzorov. Hlavným bola firma Alca mou prednášky alebo prezentácie oboznámia plast s.r.o., najväčší český výrobca v oblasti so základmi danej problematiky, naučia sa sanitárnej techniky so sídlom v meste Břec- čítať výkresovú dokumentáciu a následne inlav. Jej zástupca pre Bardejov Radoslav Čer- dividuálne alebo v skupinách budú realizovať nega o spolupráci so Spojenou školou Juraja praktickú časť výučby, pozostávajúcu Henischa povedal: „Viete čo, bude to asi dru- z montáţe, demontáţe a údrţby predstenohý rok, čo sme začali nejako intenzívne spolu- vých inštalačných prvkov, z montáţe rozvopracovať a dúfam, ţe táto spolupráca bude dov vody a kanalizácie. Následne overia funknaďalej taká dobrá ako doteraz.― Bez ich po- čnosť a kvalitu. Dokonca sa tu bude aj realimoci by vznik novej učebne nebol moţný. zovať praktická časti záverečnej skúšky a cer„Najskôr sme sa dohodli, čo kde dáme, ako tifikácia študentov. to dáme a počas tých dvoch rokov sa to nejaVerím, ţe táto učebňa bude spĺňať svoko vykryštalizovalo do tejto novej učebne.― ju úlohu a ţiaci stavebných, ale aj iných odboVýsledkom tejto spolupráce je odborná rov tak budú môcť moderne realizovať prakučebňa s montáţnou stenou pre stenové a tickú časť svojho vzdelávania.

Gymoš 11


HISTÓRIA

Rabulione Lívia Pavuková

Malý vzrastom, veľký svojou stopou v dejinách. Muţ, ktorý sa svojimi činmi, malými i väčšími bitkami a veliteľskými schopnosťami vryl hlboko do histórie mnohých národov /foto: wikipedia.org/

12 Gymoš

-> Malý veľký muţ.

lovek, ktorého meno sa nachádza v kaţdej učebnici dejepisu. Tie nás učia o najväčších bitkách a rokoch jeho vlády. Ukáţme si Napoleona z inej, menej poznanej stránky... Napoleon Bonaparte sa narodil 15. augusta 1769 v rodine, ktorá patrila k drobnej talianskej šľachte, na ostrove Korzika, ktorá bola v tom čase súčasťou Janovskej republiky, tá ho v októbri 1769 predala Francúzom. Napoleon mal vzrušujúci ţivot. Narodil sa v obývačke rodičovského domu. Bol druhý z ôsmich ţijúcich detí. Matka mu dala do vienka meno Napoleon podľa egyptskej náboţenskej sošky. Napoleonovi rodičia boli k svojim deťom veľmi ohľaduplní. Ešte ako dieťa dostal prezývku Rabulione, ktorá znamená „ten, ktorý sa do všetkého mieša―. Keď bol malý, často tĺkol svojho brata, napriek tomu, ţe Guissepe bol viac ako o rok starší. Túto ohnivú povahu si udrţal počas celého ţivota. Napoleon mal veľmi rozsiahle a veľké ego a bol veľmi svedomitý. Matka mu dávala často za úlohu sledovať jeho otca, keď pôjde do miestnej krčmy. Robieval to, lebo jeho otec mal ohromnú lásku k hazardu a, bohuţiaľ, nemal veľa šťastia. On tak oboznamoval matku s udalosťami, ktoré sa v ten večer stali. Napoleon nenávidel túto prácu kvôli nečestnosti. Zvláštne je tieţ, ţe hovorieval matke zlé veci, ktoré vykonal.

Č

/foto: wikipedia.org/

-> Víťazoslávny návrat z ostrova Elba.


HISTÓRIA /foto:wikipedia.sk/

-> Pod neúspech v Rusku sa podpísala najmä obrovská zima.

/foto:wikipedia.sk/

-> Napoleon ako 23-ročný podplukovník korzických republikánskych dobrovoľníkov. Napoleon si počas svojho detstva vytvoril do elitnej školy v École militaire v Paríţi, kde mnoho zvykov a rutín, ktoré dodrţiaval počas za jeden rok dokončil dva ročníky! Neskôr uţ celého ţivota. Po prvé, kaţdý deň sa kú- ako generál stal sa členom vedeckého inštitúpal. Ako cisár sa kúpal jednu hodinu pred ob- tu, a tak sa stal akademikom. Známe o ňom liekaním. Po druhé, bol veľmi veľkorysý. Ako je, ţe vedel výborne konať v kritických situádieťa zdieľal hračky s ostatnými deťmi ciách, a preto ho jeho priatelia prezývali i a neskôr prejavoval túto vlastnosť ako cisár a chodiaca smršť. prvý konzul Francúzska odmeňovaním mnoPrvým krokom k vzbudeniu pozornosti bohých cenami a poctami (titulmi a lo to, ţe si u ľudí získal nevýslovhodnosťami). Dokonca svojej ţene nú popularitu. Počas Francúzskej Bol známy aj ako doniesol vţdy nejakú maličkosť revolúcie, v ktorej bola na denranné vtáča, z vojenských ciest po Európe a nom poriadku smrť a hlad, si Nastával o štvrtej, a Afrike. Bol známy aj ako ranné poleon získal dôveru ľudí a jeho to aj keď bol vtáča, stával o štvrtej, a to aj keď riešenia sa stali symbolom vykúcisárom. bol cisárom. penia. Keď sa dostal na vrchol Napoleon začal školu uţ ako svojej kariéry, veľmi spyšnel a päťročný. Bol zapísaný do školy zlenivel. Jeho stará energia sa v roku 1774, ktorú viedli rehoľné ses- pomaly z neho vytrácala, no aţ po poráţke v try. Hovorí sa, ţe raz v Briennskej škole naňho Rusku sa mu na chvíľku vrátila, keď musel nahnevaný profesor skríkol: „Kto vlastne ste!?― brániť samotné Francúzsko. Tento neobyčajJedenásťročný Napoleon rázne, sebavedome a ný muţ sa stal neobyčajným moţno aj vďaka dôstojne odpovedal: „Som človek.― Ďalej štu- jeho politike, ktorou sa riadil počas celej svodoval na vojenskej škole, kde všetky prestáv- jej vlády: „Mojou politikou je vládnuť tak, ako ky chodil do kniţnice a čítal tam všetko, čo by veľká väčšina chcela byť ovládnutá. Pretomu prišlo pod ruku. Vďaka tomu sa z neho ţe som sa stal katolíkom, ukončil som povstastala chodiaca encyklopédia. Mal rád aritme- nie vo Vendeé. Pretoţe som sa stal moslitiku, matematiku a zemepis. Taktieţ sa však mom, ovládol som Egypt. Pretoţe som sa stal zaujímal o dejiny a veľkých hrdi- ultramontánom (orientovaný na Rím), získal nov ako Alexander Veľký či Július Cézar. som Rím a srdcia Talianov. Keby som vládol Vţdy sa dôkladne pripravoval na vyučovanie. ţidovskému národu, znova by som postavil Po skončení tohto štúdia bol prijatý Šalamúnov chrám.―

Gymoš 13


-> Šéfredaktorka Gymoša Lenka Macejová preberá cenu pre víťaza z rúk predsedníčky poroty Veroniky Fitzekovej..

/foto: Peter Dulenčin/

UDALOSTI

Víťazi Lívia Paľová

Najlepší časopis Prešovského kraja je zo Spojenej školy Juraja Henischa. Potvrdila to súťaţ, ktorú v marci vyhlásila Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove

G

ymoš sa po minuloročnom úspe- v Prešove Ján Jacoš, ktorý bol iniciátorom chu na Štúrovom pere, kde získal súťaţe. Slávnostného vyhodnotenia v Kniţnici tretie miesto, môţe pýšiť ďalším P.O. Hviezdoslava v Prešove sa zúčastnil aj úspechom. Na prvom predseda Prešovského syndikátu ročníku súťaţe stredoškolských novinárov Michal Frank. Na „Taktieţ nás ale časopisov Prešovského kraja margo súťaţe povedal: „Medzi potešil záujem škôl z celého nám odborná porota zloţená zo osemnástimi zapojenými časokraja.“ špičkových prešovských novinápismi sa nenachádzal slabý, o to rov udelila prvú cenu spomedzi ťaţšiu prácu sme mali. Taktieţ osemnástich periodík. Tá je výsledkom pocti- nás ale potešil záujem škôl z celého kraja, vej práce redakčnej rady a vedenia školy, kto- ktoré časopisy poslali.― Veronika Fitzeková ré Gymoš podporuje. sa vo svojom hodnotení snaţila najmä poPredsedníčkou poroty bola hovorkyňa vzbudiť mladých redaktorov. „Toto je jediná PSK Veronika Fitzeková, v porote bola aj doba, keď uţ ste skoro dospelí, ale zároveň si kancelárka prešovského syndikátu Kvetoslava môţete ešte robiť, čo chcete. Ţivot je jedna Mudriková, študentka vysokej školy veľká zábava, takţe teraz si to uţite, potom to a novinárka Miroslava Baranová, grafič- uţ bude len zloţitejšie, samé ťaţké pravidlá.― ka Lucia Rákošová a člen výboru RO SSN Čo sa týka nášho časopisu, porota oce-

14 Gymoš


UDALOSTI /foto: Peter Dulenčin/

nila najmä Prieskumník, v ktorom je kaţdý mesiac iná otázka, komix či grafické spracovanie. Chválili aj perex, na ktorý si potrpíme, a samozrejme aj to, ţe ako školský časopis vychádzame kaţdý mesiac. Aj vďaka tomu je tento náš úspech taký výrazný. Z redakčnej rady sa vyhodnotenia zúčastnili tri členky, Lenka Macejová, Soňa Stiedlová a Lívia Paľová, vedúci rady Branislav Boďo a riaditeľ -> Porotcovia poskytli mladým ţurškoly Peter Dulenčin, ktorý celú súťaţ fotograficky zdokumentoval. Vyhod- nalistom mnoţstvo cenných rád. notenie sa nieslo v príjemnom a uvoľnenom duchu. Najviac priestoru porota ve- pisy a nechať sa inšpirovať do ďalšej práce. novala hodnoteniu časopisov Aj keď sa hovorí, ţe ťaţšie je tia následnej diskusii, do ktorej sa tul obhájiť ako získať, dúfame, Najviac priestoru aktívne zapájali zúčastnení štuţe nám sa to v budúcom roku porota venovala denti. Svojím spevom k príjemnej podarí. hodnoteniu atmosfére prispela aj talentovaVíťazstvo vţdy patrí tým časopisov . ná speváčka Petra Magdová. najvytrvalejším a my členovia Ako víťazi sme si odniesli redakčnej rady najlepšie vieme, cenu v podobe diplomu a digitálneho fotoa- ţe za kaţdým úspechom sa skrýva veľa úsilia parátu, ktorú a snahy niečo dobré a zaujímavé napísať. Baprebrala šéfre- ví nás robiť si časopis po svojom a sme radi, daktorka Gymo- keď to niekto iný ocení. Preto sme rozhodnutí ša Lenka Mace- naďalej v tvorení jová. Po skonče- časopisu pokračoní súťaţe si kaţ- vať, aby sme tadý mohol pre- kéto chvíle nezazrieť víťazné aj ţili naposledy. neocenené časo-

/foto: Peter Dulenčin/

-> Diplom za víťazstvo zaujal čestné miesto v učebni 51. /foto: Jozef Bakajsa/

-> O kvalitách svojho spevu prítomných presvedčila Petra Magdová.

Gymoš 15


/foto: Jozef Bakajsa/

ROZHOVOR

Lenka Macejová

Dţentlmen Koncom novembra zavítal na Spojenú školu Juraja Henischa vzácny hosť. Ako jedinú v Bardejove ju navštívil poľský veľvyslanec na Slovensku

16 Gymoš


ROZHOVOR /foto: Jozef Bakajsa/

/foto: Jozef Bakajsa/

-> Slávnostnú časť návštevy ukončil podpis do školskej kroniky .

-> Počas rozhovoru pre Gymoš.

P

rišiel bez veľkej slávy, pôsobil mi- Čo ste robili pred tým, neţ ste sa stali moriadne skromne a priateľsky aj veľvyslancom na Slovensku? napriek tomu, ţe za svoj ţivot toho Tieţ som bol veľvyslancom, keďţe som stihol uţ naozaj dosť. Poľský veľ- vyštudoval takú školu. Pracoval som na amvyslanec na Slovensku Tomasz Chłoń nám basáde v Estónsku, kde som bol v rokoch porozprával o miestach, ktoré vďaka svojej 2005 aţ 2010. A predtým, ako som nastúpil práci navštívil, o svojom vzťatu na Slovensku, som istý čas V New Yorku sme sa hu k práci, ale aj Slovensku. slúţil ako riaditeľ sekretariácítili ako doma kvôli tu na ministerstve. Je to ťaţfilmom, ktoré sú tam Akými jazykmi hovoríte? ká a rušná práca. natáčané a ktoré Hovoriť jazykmi je ako A ako dlho ste na Slovenmôţeme vidieť hrať na hudobnom nástroji. sku? v televízii. Treba cvičiť a hrať, teda hovoNa Slovensku desať meriť. Čo sa nepouţíva, to sa siacov, začal som 29. januára rýchlo zabúda. Hovorím šiestimi jazykmi. 2013. Prvým jazykom je slovenčina, lebo rozu- Aké miesta ste vďaka vašej práci namiem všetko a aj hovorím, aj keď trošku lá- vštívili? mavo. Potom je tu estónčina, ale ňou uţ meNajprv som bol vo Fínsku, odtiaľ som nej, lebo „hrdzavie―. Hovorím aj francúzsky, sa vrátil domov, lebo takto to funguje. Poale s francúzštinou je trošku problém v ich tom som pôsobil v štruktúrach NATO hláskach ako „ẽ―, „ã― a „õ― a rusínsky. Po ne- v Bruseli. Potom opäť Poľsko, a tak uţ spomecky rozumiem, ale to je asi všetko. A ešte mínané Estónsko. Tieţ som párkrát navštívil hovorím anglicky, čo je samozrejmosť. Severnú Afriku, bol som v Tunisku, Egypte.

Gymoš 17


/foto: Jozef Bakajsa/

ROZHOVOR

/foto: Jozef Bakajsa/

-> Veľvyslancovi Poľska sa predstavil aj školský tanečný súbor. -> Našiel sa aj čas na otázky študentov.

/foto: Jozef Bakajsa/

/foto: Jozef Bakajsa/

V Líbyi som bol počas revolúcie. Tieţ som Takţe máte radi túry? bol v USA. Bol som v New Yorku, WashingÁno, lebo Slovensko je v tomto úţasné. tone. V New Yorku sme sa Ja pochádzam z tej časti Poľcítili ako doma kvôli filmom, ska, kde je samá rovina, takţe „Keď robíš to, čo máš ktoré sú tam natáčané a ktoré túry si uţívam u vás. Začíname rád, nikdy nebudeš môţeme vidieť v televízii. hneď pri Bratislave, kde je pracovať.“ Čo je najkrajšia vec na Malokarpatská vínna cesta. vašej práci? Čo robíte vo voľnom čase? To, ţe sa stretávam so študentmi, aj Keď nejaký mám, som s manţelkou. keď nie vţdy je to moţné, lebo kaţdý deň je Ona pozerá televíziu a ja čítam nejakú knihu, iný. No snaţím sa pracovať tak, aby som na- najradšej mám tie, ktoré mi predostierajú plnil výrok Konfucia: „Keď robíš to, čo máš fakty o minulosti, prečo sa stalo to, čo sa stalo, čo bolo príčinou. Alebo počúvam rádio. V rád, nikdy nebudeš pracovať.― Aké miesto na svete je pre vás najkraj- poslednej dobe som sa učil hrať na klavíri, nehrám veľmi dobre, ale uţ viem zahrať našie? Rád by som niekedy vystúpil na Kili- príklad Zhorí všetko, čo mám. mandţáro.

18 Gymoš

-> Kytica vo farbách poľskej vlajky čakala na veľvyslanca vo vestibule školy.

-> Zaujali ho aj úspechy školy .


Cena: 13€

X. PLES 7.2.2014 Predaj lístkov v učebni 51

KONDÍCIA –

SILA – VYTRVALOSŤ – OHYBNOSŤ

TAEBO AEROBIC PONDELOK 18.00 - 19.00 ŠTVRTOK

18.00 – 19.00

telocvičňa Viac SŠJH info v učebni č.51 Viac info na: fcb.com/Taebo Bardejov


BÝVALÍ ŠTUDENTI

Z Kurimy do Európy Soňa Stiedlová

Začínal rozvozom chleba pre pekáreň v Kurime. Dnes je Slavomír Pillár majiteľom úspešnej prepravnej firmy Pillár trans a je spokojný s tým, ţe svoju šancu dokázal vyuţiť

M

edzi prvé odbory na našej škole o čo išlo, ale mali sme radosť z toho, ţe máme patril aj strojný mechanik. voľno. Samozrejme zháňali sme aj trikolóry, V rokoch 1989 aţ 1992 ho študo- pretoţe to mal vtedy kaţdý,― spomína dnes. val aj Slavomír Pillár, dnes uţ Po skončení štúdia ho čakala ešte polúspešný podnikateľ. Keďţe uţ od piateho roč- ročná povinná prax na našej škole. Potom si níka základnej školy pôsobil vo folklórnom prešiel niekoľkými krátkymi zamestnaniami, súbore Strojárenka, chodil aţ mu nakoniec kamarát pohrávať aj na našu školu. Výber núkol, ţe mu predá svoju Aviu. strednej školy bol preto jedno- Kamarát mu ponúkol, Dostal ponuku od kurimských duchý. „Vţdy sme hrávali napekární na roznášku chleba. ţe mu predá svoju príklad na Nový rok, na 1. máV tom čase mal dvadsaťdva roAviu. ja. Chodili sme po učilištiach a kov a rozbehol svoje podnikapo dielňach. Prvé dni na strednie. „Kaţdé ráno som uţ o pol nej som bol ako vodca, keďţe druhej sedel v aute. Najlepšie som to tu jediný poznal.― Vďaka Strojárenke bolo, keď som ráno videl, ako mladí ľudia sa aj ulieval z vyučovania. V triede mali len v mojom veku vychádzajú z barov. Nechápal dve dievčatá, preto nad nimi drţali ochrannú som, prečo nespia, keď ja by som tak rád ruku. Aj ich zasiahla revolúcia, no ako druhá- spal. Táto roznáška chleba ma naučila presci nechápali, čo sa deje. „Nerozumeli sme, nosti a úcte voči zamestnávateľovi, keďţe

20 Gymoš

/foto: Branislav Boďo/

-> Pozvanie do školy ho milo prekvapilo.


BÝVALÍ ŠTUDENTI

/foto: archív Slavomíra Pillára/

/foto: archív Slavomíra Pillára/

-> V súčasnosti vyuţíva Mercedesy, s ktorými je nadmieru spokojný.

-> S gymnáziom sa lúčili vo veľkom štýle.

/foto: archív Slavomíra Pillára/

-> Fašiangy v Bardejove uţ som musel byť stále presný. Za celý ten čas, tradične zakončuje ľudová čo som pracoval pre kurimskú pekáreň, som veselica Kačur. ani raz nemeškal.― Neskôr si Slavo na auto nechal spraviť svoje meno a telefónne číslo svoj- Bardejovčania ho poznajú se vlastnil telefón málokto, ho prvého m o b i l u . aj vďaka špecifickej zábave lebo stál 5500 slovenských S úsmevom spomína na ten v ľudových krojoch, ktorú korún, čo boli v tom čase obrovský prístroj. Meralo to obrovské peniaze. Platilo sa organizuje ako ukončenie asi dvadsať centimetrov aj za prijatie hovoru a jedna fašiangových slávností. a keď ste nemali opasok, minúta volania stála 28 kohrozilo, ţe by vám spadli rún. Nesmela chýbať ani ťaţnohavice, taký bol ten mobil ťaţký. V tom ča- ká nabíjačka, ktorú nosil všade so sebou, keďţe sa vybíjal veľmi rýchlo. „Raz sa mi stalo, ţe mi prišiel účet okolo 3000 korún, pretoţe keď som bol v Bratislave, automatický ma to prehodilo na rakúsku sieť, ktorá bola silnejšia a musel som platiť za hovory, akoby som telefonoval zo zahraničia.― Vďaka reklame na Avii si po čase mohol kúpiť druhú. Začal voziť tovar aj do Ţiliny. Nasledovali prvé kamióny a prví zamestnanci. Podnikanie sa rozrastalo a dnes uţ prepravuje tovar do mnohých krajín. Má dvadsať áut a dvadsaťšesť zamestnancov, ktorí tovar rozváţajú prakticky po celej Európe. Darí sa mu nielen v podnikaní, ale aj v láske, keďţe je šťastne ţenatý. Bardejovčania ho poznajú aj vďaka špecifickej zábave v ľudových krojoch, ktorú spoluorganizuje ako ukončenie fašiangových slávností. Známy Kačur, ktorý začína uţ poobede na Radničnom námestí a končí v skorých ranných hodinách, si získal mnoţstvo priaznivcov. Preto je pochopiteľné, ţe sa lístky objednávajú vo veľkom predstihu. V ţivote si všetko vybojoval sám, vie dosiahnuť, čo chce a nebojí sa prekáţok. Je spokojný s tým, kam ho osud zavial a je pripravený na ďalšie výzvy. -> Slavova prvá Avia.

Gymoš 21


Vyţitie

-> Čutovská priehrada ponúka príjemnú prechádzku aj v zimnom období.

/foto: archív Márie Gajdárovej/

MÔJ SPLNENÝ SEN

Okrem školy mi Ruţomberok ponúkol moţnosti nielen kultúrneho vyţitia, ale najmä spoznávania okolitých krajov, turistických trás či relaxu v prírode

-> Jednou z najznámejších turistických oblastí v okolí Ruţomberka je Malinô Brdo.

/foto: hotelguru.sk /

Mária Gajdárová

O

kolité prostredie ponúka nespo- ochutnania tradičného slovenského jedla četne veľa moţností na výlety v miestnej kolibe. Cesta z nášho bytu do spoa zábavu. Návšteva pamiatkovej mínanej doliny netrvá viac ako pätnásť minút rezervácia ľudovej architektúry a po náročnom dni v škole je prechádzka uţ Vlkolínec alebo absolvovanie výstupu na vrch takmer tradíciou. Čebrať je uţ takmer povinnosĎalším miestom na stráť o u k a ţ d é h o študenta venie pekného dňa je uţ skôr Prechádzku v Ruţomberku. V blízkosti sa turistická oblasť Hrabovo v prírodnom prostredí nachádza aj Černová, známa a Malinô brdo. Cesta tam nám dopĺňa pohľad na predovšetkým svojimi tragicnezaberie viac ako pár minút jazierko. kými udalosťami z roku 1907. a o očarujúci záţitok máme poS mojimi spolubývajúcimi býstarané. Veľkou výhodou je vame neďaleko miesta nazývavšade prítomnosť prírody. Náš ného Čutkovská dolina. Prechádzku byt je vzdialený pár metrov od lesa v prírodnom prostredí dopĺňa pohľad na ja- a z balkóna máme výhľad na stromy, lúky, nazierko, Čutkovskú priehradu a moţnosť miesto bytoviek či ciest. Nočný prechod sr-

22 Gymoš


MÔJ SPLNENÝ SEN /foto: archív Márie Gajdárovej/ /foto: archív Márie Gajdárovej/

/foto: archív Márie Gajdárovej/

-> Ruţomberok je známy aj komínmi celulózky.

-> Spolubývajúca Andrea pri príprave rekvizít do školy.

-> Voľné chvíle si spríjemňujú spevom a hrou na gitaru.

niek a jeleňov pod našimi oknami nie je ţiad- ľubou. Ďalšie dve spolubývajúce sú vo vedľajnou raritou a uţ sme si na to aj stihli zvyknúť. šej izbe a študujú na pedagogickej fakulte. Moje spolubývajúce sú Samozrejme, raz za čas skvelé baby. Musím sa prisa náš byt stane dejiskom znať, ţe na začiatku som maparty ţivota. Tohtoročné ...študentov z Bardejova la obavy z toho, aké budú, čo skúškové obdobie sme odje tu naozaj viac neţ dosť. ak si povahovo nesadneme štartovali palacinkovou party a nebudeme si rozumieť. Tiea bavili sme sa do skorých to obavy však rýchlo pominuli. O izbu sa de- ranných hodín. Nechýbal ani spev, hra na gilím s Dankou, ktorá študuje angličtinu pre taru či púšťanie našich tradičných, východkomerčnú prax. Poznáme sa uţ viac ako desať niarskych ľudoviek. Mimochodom, tu rokov, a preto som sa nášho spoločného býva- v Ruţomberku sú uţ veľmi obľúbené. Samotnie neobávala. Od začiatku tohto školského ných študentov z Bardejova alebo tých, ktorí roka k nám do izby pribudla budúca učiteľka z blízkosti Bardejova pochádzajú, je tu naozaj v materskej škôlke Andrea. Sme uţ zohratá viac neţ dosť. Niektorých som poznala ešte trojka a kým ja listujem noviny a časopisy, predtým, neţ som začala navštevovať vysokú Danka prekladá anglické texty a Andrea pri- školu, ale mnohých som spoznala najmä popravuje rekvizity na detské vystúpenie. Veľmi čas týchto dvoch rokov. Vnímam to ako veľkú často z našej izby počuť hru na gitaru a spev, výhodu, pretoţe keď potrebujem akúkoľvek keďţe najmä pre Danku je hudba veľkou zá- pomoc, tak sa mám vţdy na koho obrátiť....

Gymoš 23


Nový začiatok ->Novoročné predsavzatia by mali byť realizovateľné.

Lívia Pavuková alší koniec a ďalší začiatok. Aj takto by sme mohli charakterizovať prvý mesiac v novom roku- január. V jeho dňoch nám zima ukazuje svoju plnú silu a leto, to je ešte v nedohľadne. Atmosféra vianočných sviatkov pomaly, ale iste utícha a nás ţiakov začína strašiť predobraz polročných vysvedčení. Medzi tie príjemnejšie, dlho očakávané chvíle však patrí práve prvá januárová- silvestrovská noc. Noc plná prípitkov a prianí. Nový krok, nový rok... Vítanie nového roka je zauţívané v mnohých kultúrach, Aj keď sa v mnohých detailoch iste líši, čosi je rovnaké. Tento deň totiţ v mnohých vyvoláva dojem čistého plátna. Predstavuje akúsi hrubú čiaru, za ktorou nie je napísané vôbec nič. A tak v nás ţiví myšlienku, ţe môţeme mnohé zmeniť, vylepšiť, upraviť... Nazývame to novoročné predsavzatia. Nemálo z nás si ich spíše na papier červeným perom do osnovy úhľadne zoradenej číslami. Zrazu máme pocit, ţe teraz je všetko ľahšie a rýchlejšie dosiahnuteľné. Ţe čosi ako osud nám práve teraz odstráni všetky prekáţky k cieľu a nám stačí iba vedieť, čo máme napísané na papieriku prianí. Mimochodom, často v ňom svietia úspechy, o ktoré sa uţ krátko po ich napísaní snaţí jedine naša herecká schopnosť. Koho však chceme okla-

Ď

24 Gymoš

mať? Nemali by sme si radšej stanoviť konkrétne, hoci dlhodobejšie, no o to reálnejšie ciele? Priznajme si, ţe poţiadavka schudnúť desať kíl za mesiac a popritom sa naučiť španielčinu, ak vlohy na jej znalosť nás obišli širokým oblúkom, ostane iba na papieri. Tak zahoďme všetky naivné predstavy a pozrime sa o čosi reálnejšie na naše skutočné, iste nemalé schopnosti. Pretoţe sú to práve ony, ktoré nám poslúţia ako kormidlo na ceste k nášmu cieľu. Kaţdú cestu tvoria kroky. Kým nespravíme prvý, druhý bude len na spomínanom papieri. A či tam aj ostane, alebo nie, závisí len od našej vôle, vytrvalosti a hlavne od veľkosti vykonanej práce. Veď napokon, ako vraví múdry výrok: „Mravec v pohybe robí viac ako driemajúci vôl.― A tak nás sny moţno posúvajú ďalej, no len činy nás k cieľu skutočne dostanú. Nie preto, ţe ich máme vypísané na papieri, ale preto, ţe za ne vravia naše činy. Podľa štúdie iba päť percent ľudí dodrţí svoje novoročné predsavzatia. Či uţ je to tak, alebo nie, vedzme, ţe na tie svoje nepotrebujeme dátumy a ani papiere. Akýkoľvek deň v roku je dobrý nato, aby sme sa pohli ďalej a boli o niečo bliţšie k cieľovej páske. Stane sa ním aj dnešok ?

/foto: zdravie.pravda.sk/

OČAMI ŠTUDENTA


Monika Košíková

5 OTÁZOK

Vek: 16 c Znamenie: Kozoroţe m, je ich veľa, ale Obľúbené knihy: hm Twilight... asi Polnočný denník , avne horory ( je ich Obľúbené filmy: hl . Prci prci prcičky) veľa ), komédie ( napr čne bryndzové Naj. jedlo: jednozna halušky uth is everybody is Obľúbený výrok: „Tr just gonna find the going to hurt you , you r. You were born to ones worth sufferig fo ct„ be real not to be perfe nemám obľúbenú Obľúbená skupina: skupinu

Janka Bosáková

S

/foto: archív Moniky Košíkovej

kús sa predstaviť. Pochádzam z Bardejova. Navštevovala som ZŠ na Komenského ulici. Teraz som ţiačkou prvého ročníka na tejto škole a neľutujem, ţe som si ju vybrala. V minulosti som sa trošku venovala tancu. Svoj voľný čas trávim hlavne pri koňoch, keďţe ma to neskutočne baví a vzťah ku koňom mám od malička. Mala som dva svoje vlastne kone, s ktorými som išla aj zopár malých pretekov s celkom peknými úspechmi a teraz jazdím za súkromný jazdecky klub v Stropkove. Inak čas trávim s priateľmi a s rodinou.

-> Monika momentálne jazdí za klub v Stropkove.

Najväčší trapas. Fúúha, momentálne si nespomínam na ţiaden taký veľký trapas. Aké sú tvoje ţivotné ciele? Hm tak určite sa chcem naďalej venovať koňom. Teším sa na novu jazdeckú sezónu, v ktorej chcem absolvovať veľa pretekov a vyhrať pohár. Neskôr chcem úspešné zmaturovať, pokračovať v štúdiu na vysokej škole, usadiť sa a samozrejme popri tom sa venovať aj koňom, ak na to budem mať ešte čas . Kto je tvoj idol a prečo? Meredith Micheals Beerbaum, keďţe je to špičková jazdkyňa a myslím, ţe kaţdý jazdec by sa chcel dopracovať na jej úroveň. Skús opísať ideálneho partnera. Na výzore mi aţ tak nezáleţí, ale mojou slabosťou sú modré oči. Dôleţité je aby sme si mali čo povedať , mal by mať zmysel pre humor, byť inteligentný a moţno sa mi raz podarí nájsť aj takého, ktorý ma tieţ vzťah ku koňom. To by sa skombinovalo príjemné s uţitočným, haha.

Gymoš 25


OĽA A KOĽA

/foto: Jozef Bakajsa/

Soňa Stiedlová, Jana Bosáková

A čo sa

Pôrod Dobrý, potreb ujem súrne o dísť zo školy.

deje?

jej neDúfam, ţe sa e. stalo nič váţn

Nie, jej

, je v neVolala mi Oľa mocnici.

sestra porodila.

Slivovicu!

lujem Tak to jej gratu á? a čo vlastne m

26 Gymoš


ABIHO PORADŇA

-> Vyzdobené stoly čakali na príchod členov disklubu. /foto: woman.sk/

Albert Balog

Bilancovanie Z

3. V jeseni sme v Paríţi na celoeurópskom sneme prezentovali pozoruhodné výsledky samoliečby dis pomocou kráv na youtube.com. 4. V polovici novembra sa traja naši reprezentanti Cibazol z 2.C, Sušeň z 2.N a Slíţik z neznámej triedy (nechce prezradiť, kam chodí) prebojovali do finále európskeho pohára v guľovačke. Samotné finále bolo tohto roku vo Fínsku. Zvíťazili Fíni Mahomeki, Páralajnen a Pukkonen pred našimi chlapcami. Tretí boli Maďari Lófas, Kecskés a Nemtudom. /foto: magazin.atlas.sk/

ačiatok nového roka je ideálny čas na nové predsavzatia. Tie chcú v rodine dis na našej škole minimálne vyrovnať úspechy dosiahnuté v minulom kalendárnom, ale v neposlednom rade aj školskom roku. O týchto úspechoch spolu aţ 126 disţiakov a sympatizantov klubu diskutovalo počas vianočného posedenia, ktoré sa, úplne netypicky, konalo v čase Vianoc. Ponúkame stručný prehľad najvýznamnejších udalostí a umiestnení z roku 2013. 1. Jednou z najväčších akcií na začiatku roka bolo pozvanie profesora Bzukowského na celoslovenský seminár. Profesor Bzukowski sa objavil aj vo veľkofilme Pán Včielka, kde stvárnil dekana vysokej školy včelárskej. Počas svojej prednášky na našej škole sa okrem iného dôrazne vyslovil za ochranu bardejovského hmyzu, za čo zoţal u našich ţiakov obrovský úspech. 2. Na jar prijala naše pozvanie aj nemenej významná celebrita z thrilleru „Turbo― natočenom podľa skutočných udalostí. J. Michajlovič Šlimakov počas svojej prednášky v jedálni našej školy poopravil niektoré informácie z filmu. Ţiaci s radosťou prijali najnovšie fakty, podľa ktorých uţ len 10 percent slimákov sa stáva obeťami násilia zo strany vtákov.

-> Víťazi európskeho pohára v guľovačke Cibazol, Sušeň a Slíţik (stojí vzadu).

Gymoš 27


YO-GHIHO VÍZIE Peter Reviľák čo sa musím v novom roku hneď v úvode poďakovať, sú dobrí priatelia. Je ozajstným šťastím, ţe mám vo svojej blízkosti kreatívnych ľudí, ktorí dávajú môjmu umeniu širší zmysel a spoločne akosi vyučujeme seba sa. A tak vám dnes namiesto fiktívneho fejtónu ponúknem čosi zaujímavejšie, čosi zo ţivota. Reálnu ukáţku literárnej kreativity jedného môjho dobrého priateľa, s ktorým sme sa svorne o komunikácii ako takej veľa naučili. Jeho dôvtipný text administratívneho štýlu, adresovaný nemenovanému mobilnému operátorovi ako vyjadrenie nespokojnosti so sluţbami krátko pred záverom roka 2013, je totiţto priamou ukáţkou toho, ţe popri nástrahách nášho bláznivého konzumného ţivota treba vţdy komunikovať s chladnou hlavou, akoby z vtáčej perspektívy. A to po celý rok.

Za

17:54 na linku zákazníkom, kde mi milá tetuška povedala, ţe na spracovanie platby potrebujete 2-3 pracovné dni. Povedal som jej, rovnako ako hovorím teraz vám, ţe poplatok za dočasné odpojenie sluţieb vám nezaplatím, ani keby ste poslali 3000 exekútorov spolu s princeznou Xenou, agentmi Mulderom a Scullyovou, Iron Manom, a to všetko na kamióne riadenom Jeanom Claudom van Dammeom a Chuckom Norrisom prevesenom na spätnom zrkadle. Ja som svoj záväzok uhradil v dostatočnom časovom predstihu, je váš problém, ţe popri napchávaniu sa koláčikom z Vianoc a miešaním kávičky (ako sa to beţne deje na pobočkách, kým v šóre čaká 30 ľudí) nestíhate sledovať a priradzovať platby. Potvrdenie o transakcii posielam v prílohe. Som tak hlboko znechutený, sklamaný a smutný z vášho postoja, ţe by som vás ogrcal zaradom. Zajtra mám navyše dohodnutú akciu, ktorú budem fakturovať a dostanem honorár, z ktorého platím aj vaše faktúry. Vďaka vám asi budem hľadať v Jasnej telefónnu búdku, prípadne sa inšpirujem Kevinom zo Sám Doma a vypustím svetlicu, ţe som dorazil. Dúfajúc, ţe ešte nevypukne ohňostroj, aby si ma všimli. A to len preto, ţe "vy síce platbu dostanete, ale potrebujete čas, aby ste ju zaevidovali". Som si istý, ţe vám robí veľkú radosť drţať slušných ľudí za gule, lebo však ste veľká spoločnosť a tie môţu na Slovensku všetko. Ale je mi z vás, prosím pekne, strašne na zvracanie. Do kúta a hanbiť sa! PS: To, ţe tých 15 eur nezaplatím, si smelo zapíšte za klobúk. A to nie ţe vás o to ţiadam, to vám hovorím rovno a priamo. Narovinu, otvorene, jasne a presne. Nevyjednávam, informujem. A aký je koniec tohto príbehu? Poplatok zrušili a ospravedlnili sa. Samozrejme, v oficiálnejšom štýle ako spomínaný priateľ. To však nevylučuje fakt, ţe vtipná asertivita môţe byť dobrým ţivotným komunikačným pomocníkom. Skúste to. Prajem Vám veselý a plodný rok 2014.

PF 2014 V ADMINISTRATÍVNOM ŠTÝLE

Váţený a milý Operátor, som Vaším zákazníkom ešte od čias, keď sa nosili kilové Motoroly a prvýkrát som naozaj tak rozčúlený, ţe mám miliardu chutí šmariť po vás telefón a odísť aj s číslom k inému operátorovi. Pracujem v Rádiu Viva, ktoré, ako isto viete, prestalo vysielať. S ohľadom na tento fakt som bol nútený vyriešiť iné dôleţité platby, aby som mohol svoje účty aj počas chvíľ, kým bude na frekvenciách Vivy ticho, riadne a načas splácať. Vedomý si toho, ţe ak do 30.12. neuhradím faktúru splatnú 1.12. som však svoj záväzok za mesiac november, spolu so záväzkom za mesiac december uhradil ešte na Štefana, teda 26.12. Keďţe bol sviatok, banka ma rovno informovala, ţe platba opustí môj účet aţ 27.12. (v piatok) SMS notifikácia ma prebudila - odhadujem okolo ôsmej ráno. Väčšinu mojich príjmov fakturujem a viem, ţe ak môj obchodný partner platil faktúru v piatok popoludní, najneskôr v pondelok cez obed som mal peniaze pripísané na môj účet. A to nie je sci-fi, to sa prosím pekne stalo uţ asi osemkrát. Ani vo sne mi teda nenapadlo, ţe mi v pondelok popoludní obmedzíte sluţby. Fakt, ani vo sne. Volal som preto 30.12. o

Gymoš 28


TRÁPI NÁS

/foto: archív Rádia Gymoš/

Počúvate Rádio Gymoš... /foto: archív Rádia Gymoš/

->Rádio Gymoš ponúka nielen dobrú hudbu, ale aj mnoţstvo informácií zo ţivota školy.

Katarína Rychvalská

,,Hudba je tá najlepšia droga na svete. Môžeš byť na nej závislý celý život, ale nikdy ti neublíži.‘‘

N

eviem ako vy, ale ja si deň bez hudby ani nedokáţem predstaviť. Pomáha pri zlej nálade, robí deň krajším. Raz sa zameriavame na text, inokedy na samotnú melódiu. Hudba je liek nielen pre uši, ale aj pre dušu. Keď pracujete v Gymoši, často vašimi ušami preletia správy, o ktorých pomaly nikto nevie. Či uţ sú to nápady, myšlienky na vylepšenia, alebo hotové veľké veci, vţdy ste v samotnom centre diania. S nápadom, o ktorom dnes píšem, prišla vedúca Rádia Gymoš Mgr. Muzeláková. Má v pláne ho trochu oţiviť, pretoţe väčšina študentov naše rádio neberie veľmi váţne. Vedia, ţe hrá, ale nevedia poriadne ani odkiaľ. Jej predstava spočíva v tom, aby nám naše milované rádio hralo

kaţdý deň, nielen stredy, a to cez veľké prestávky ako doteraz. Kaţdodenným hraním by sa rádio ako tak dostalo do vedomia študentov a škola by pre nich moţno nebola aţ taká nudná a nezameriavali by sa tak na krutosť reality. Samozrejmosťou by boli pesničky na ţelanie, pričom v rádiu by malo byť menej hovoreného slova. Repertoár by bol široký, aby sa v ňom našiel kaţdý. Problém je však v tom, ţe naše rádio nemá dosť členov. Štvrtáci nám odchádzajú a chce to nejakú mladú krv. Nemusíte mať nijako zvodný hlas, môţete pracovať v zákulisí a podieľať sa napríklad na výbere pesničiek do playlistu. Ak vás to zaujalo, kontaktujte Mgr. Muzelákovú alebo nejakú moderátorku Rádia Gymoš.

rioritou bude vniesť viac radosti do stien našej alma mater, kde trávime my všetci kaţdý deň hodiny a hodiny času. Nemáme štúdio, ale pracuje sa na ňom. V novej programovej štruktúre bude Rádio Gymoš vysielať s novým jinglom kaţdý deň počas veľkých prestávok. V pondelok budú hrané piesne zo zahraničného repertoáru, v utorok pre zmenu výber z českej a domácej produkcie. V stredu moderátorky predstavia aktuality zo ţivota školy, nebudú chýbať piesne oslávencom a na ţelanie. Repríza bude odvysielaná v piatok. Štvrtok bude tematický, v éteri zaznejú songy jedného speváka (-čky) alebo hudobnej sku-

piny, príp. ţánru. Plánujeme vysielať aj ráno pred vyučovaním v čase cca od 7, 15 – 7, 45 hod. Záleţí nám na tom, aby rádio vynikalo flexibilnosťou a otvorenosťou. Prinesieme súťaţe, pozdravovačky, hitparádu, online rozhovory ... Čaká nás ešte veľa práce na oţivení našej stránky na FB, na online vysielaní , ale keďţe stále chýbajú hlasové kapacity, ešte to nie je moţné zrealizovať, a tak zatiaľ začíname len s mega dávkou hudby.

P

Mgr. Slavka Muzeláková, vedúca Rádia Gymoš

Gymoš 29


RANDE S MESTOM Damián Michalco

/foto: Jozef Bakajsa/

/foto: Jozef Bakajsa/

Ostrokyslá

V

ýchodná kultúra je pre náš svet veľkou neznámou aj v súčasnosti. Veľmi dobre poznáme, ţe zo starovekej Číny máme kompas, pušný prach, hodvábne látky a iné materiálne veci. Spoznávanie ich kultúry je jediný spôsob, ako môţeme pochopiť ich učenie i myslenie, ktoré je pre nás záhadné. Pravdepodobne najznámejšou je čínska kuchyňa. Ktorá ponúka jednoduché, chutné a zároveň zvláštne jedlá. Prečo? Na túto otázku vám odpovie kaţdý inak. Ja poviem len toľko, ţe musíte to len jednoducho vyskúšať a neoľutujete. Hong Kong alebo podzemie s adresou Radničné námestie č.6, nie je novou štvrťou v meste, ale ide o čínsku reštauráciu, do ktorej som chodil na obed počas leta, keď som bol von s kamarátmi. Ak vám číslovanie domov nič nevraví, tak táto reštaurácia sa nachádza sa v podzemí Tatrabanky, v bývalých priesto-

Gymoš 30

->Čínska reštaurácia Hong Kong ponúka príjemné prostredie a milý personál.

roch Huberta. Ako mi povedal môj dobrý kamarát Martin, ktorý uţ prešiel kúsok sveta: „.. väčšina čínskych reštaurácií na Slovensku ponúka sto druhov jedál za priaznivú cenu obedového menu s polievkou v cene z piatich druhov surovín.― Čínsku rýchlu pohostinnosť je cítiť aj v tomto zariadení, ktoré v našom malom mestečku nefunguje dlho, no aj napriek tomu si hneď uchmatla značnú časť priaznivcov beţných reštaurácií. Kong musí bojovať s tým istým problémom ako kedysi Hubert, teda so strmými schodmi do podzemia. Superlatívom je pohostinnosť a fakt, ţe jedlá na obrázkoch jedálneho lístka korešpondujú s realitou. Pozrite sa na obrázok predtým, ako si objednáte, a hneď viete, čo vás čaká - chutné jedlo, ktoré mnohí ľudia pod vplyvom článkov o hygiene na internete vnímajú s nevôľou, ale myslím, ţe v tomto prípade to platiť nebude. Toto reštauračné zariadenie síce bojuje o svoju pozíciu vo veľmi veľkej konkurencii, ale postupne vďaka svojim prednostiam napreduje. A ja len môţem na záver skonštatovať, ţe pohostinnosť personálu, pokojné prostredie a chutné jedlo stoja za to, aby človek skúsil prekonať tie vraţedné schody do podzemia.


OUT

Komorník Cinemax Prešov 9.1.2014 5,20€

Dědictví aneb Kurvaseneříká Cinemax Prešov 29.1.2014 5,20€

Vejška Cinemax Prešov 23.1.2014

TIKET JANUÁR 2014

Kupón január 2014

1.2014

5,20€

Meno a trieda: .................................................


0,50€ cena: 0,50€ cena:

Časopis Gymoš vydáva: Redakčný krúţok, Spojená Spojená škola škola Juraja Juraja Henischa, Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Gymoš r5č4 január 2014  
Gymoš r5č4 január 2014  
Advertisement