Page 1

A J a R k i R t S J A M j E V O N V

A V O L S A SLOBOD

a t s e c á n va á k a č o e Hobit: N

TU

KA B O R H A V O N TANCHAMÓ


EDITORIÁL Emil Hankovský

ČOHO JE TO VLASTNE VÝROČIE?

P

a správy zo Západu k nám uţ nechodia len cez Slobodnú Európu. Sme v Schengenskom priestore, čo znamená cestovať po takmer celej Únii bez jedinej kontroly na hraniciach, dokonca nám k tomu netreba ani pas. Sme však v kríze a znova nám vládne jedna strana. Čo sa za tých 20 rokov zmenilo? Sloboda, o ktorej sme tak snívali, síce je, ale my sami si ju neváţime. Sme nespokojní, ale prispôsobujeme sa. Drţí nás naša krv, naša história, ktorá ukazuje, ţe sme odolní, ale ako dlho ešte? Je to uţ 20 rokov a dnes preţijú len silní, preto sa zomknime a uvedomme si, ţe v jednote je sila. Áno, nikdy nebudú rovnaké veci vyhovovať všetkým, ale uvedomme si, ţe vo svete, ktorý zmieta kríza, ktorý sa globalizuje a identita národov sa pomaly vytráca, potrebujeme byť ako malý päť a pol miliónový štát jednotný. Počul som muţa, ktorý hovoril, ţe my, Slováci, zohráme ešte dôleţitú úlohu v tomto svete. Správajme sa teda tak, aby sa to raz mohlo stať pravdou. Uvedomme si, čo je pre nás dôleţité, lebo prosperita a pokrok prichádzajú len tam, kde o to ľudia stoja. P.S.: Ospravedlňujem sa za svoj decembrový editoriál, ktorý bol skreslený a z komára som v ňom urobil somára. Stojím si však za tým, ţe šikana je problém a treba ju riešiť. Musíme si uvedomiť, ţe v škole je to ako v štáte, ľudia sú rôzni, ale vezieme sa na jednej lodi.

REDAKČNÁ RADA ŠÉFREDAKTOR: Emil Hankovský; REDAKTORI: Viliam Vanta, Andrea Aisha Ţivčáková, Dominika Rodáková, Mária Pavuková, Lívia Pavuková, Miriam Paľová, Matúš Lukáč, Jozef Bakajsa, Lenka Macejová, Soňa Stiedlová, Klaudia Hockicková, Patrícia Biathová, Mária Maráková, Bianka Špaková, Jana Bosáková; Silvia Skošníková GRAFICKÍ EDITORI: Damián Michalco, Martin Chabada, Martin Joppa; EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI: Mgr. M.Martiček, Simona Rapčanová; Bc. P.Reviľák VEDÚCI REDAKČNÉHO KRÚŢKU: Mgr. Branislav Boďo KONTAKT: REDAKČNÁ RADA— gymos.ssjh@gmail.com; ŠÉFREDAKTOR—emil.hankovsky@gmail.com

Gymoš 03

/foto na obálke: Emil Hankovský/ foto editoriál: Martin Voľanský/

rvého januára 1993 sa stalo čosi, čo bolo na pomery 20. storočia dosť nezvyčajné. Dva národy si rozdelili štát bez jediného výstrelu a s uznaním celého sveta začali svoju samostatnú púť po takmer 70 rokoch spoločnej existencie. ČeskoSlovenská federatívna republika sa rozdelila a vznikli samostatná Slovenská republika a samostatná Česká republika. Zvláštne však bolo, za akých okolností sa to stalo. Totiţ o rozdelení nerozhodli priamo občania, akoby ste moţno očakávali, ale vrcholní politici. Odborníci sa v otázke správnosti onoho skutku môţu rozdeľovať, ale je potrebné si uvedomiť, ţe v konečnom dôsledku to prinieslo v drvivej väčšine len dobré výsledky a dnes môţeme byť hrdí na to, ţe po tisícročí bojov a útlaku, po tisícročí, v ktorom bolo Slovensko vţdy pod vplyvom niekoho cudzieho, sa konečne stalo samostatným. Prvá svojbytná demokracia ale stála pred ťaţkou dobou. Vláda musela pozviechať svojich ľudí, ukázať im smer a rozhodnúť. Ak sme sa chceli stať hráčom na trhu Európy a ukázať, ţe sme schopní veci viesť, vláda musela byť pevná a vedieť čo chce. Avšak nemali sme veľké šťastie. Hovorí sa, ţe dokonca nám hrozil autoritatívny reţim a prvá epocha našej existencie dostala svoj názov podľa jej vodcu – mečiarizmus. Ľudia však chceli niečo iné a hlavne národ, ktorý bol zvyknutý pracovať, potreboval prácu, pretoţe spoznal niečo dovtedy nevídané a zasiahlo ho to tvrdo. V období socializmu neexistovala nezamestnanosť a po jeho zániku sa rozmohla vo veľkom štýle. Historicky najvyššia bola v roku 2001, keď dosiahla takmer 20%. Dnes je to uţ 20 rokov. Sme v EU a NATO, popri Morave uţ dávno nestojí drôtený plot


OBSAH

>HISTÓRIA<

TUTANCHAMÓNOVA HROBKA >ROZHOVOR<

/foto: arcív školy/Pozadie: Emil Hankovský/

V NOVEJ POZÍCII 3>EDITORIÁL< Čoho je to vlastne výročie? 4>OBSAH< 5>PRIESKUMNÍK< 6>PIŤO GYMOŠ INFORMUJE< 8>AKTUÁLNE< Príbeh jedného „loozra“ 10>Pohľad späť< Crazy dni

14>UDALOSTI< Majstri kraja

26>OĽA A KOĽA< Hmla a Koľa

16>ROZHOVOR< V novej pozícii

27>ABIHO PORADŇA!< Dotazník

20>BÝVALÍ ŠTUDENTI< Znalec vína

28>YO-GHIHO VÍZIE< sPLESnivenie

22>MÔJ SPLNENÝ SEN< Hektický záver

29>LITERÁRNE OKIENKO< Čierne kroniky

24>OČAMI ŠTUDENTA< Sloboda slova

30>RECENZIA< HOBIT: NEOČAKÁVANÁ CESTA

25>5 OTÁZOK< 12>HISTÓRIA< Matúš Lukáč Tutanchamónova hrobka

04 Gymoš


PRIESKUMNÍK

Aké je tvoje novoročné predsavzatie? -pozriem si film Koniec sveta 2012 -v druhom polroku dostanem 1 z biológie a chémie -začnem sa lepšie učiť -kúpim si auto -budem flákať viac neţ teraz -prestanem fajčiť -začnem trénovať -budem menej piť -budem mať lepšie známky -ostanem pannou -nebudem sa opíjať -začnem sa učiť -zbohatnem -budem menej na internete -budem mať s bioly 2 -budem mať rada Alicu

-nebudem nadrţaná - nemíňať veľa peňazí - schudnem - budem pouţívať menej ťahákov na písomkách - naučím sa tancovať - nebudem sa ulievať zo školy - naučím sa po nemecky - lepšie známky - nebudem sa lepšie správať k rodičom - viac pohlavného styku - kaţdý deň piť - prestanem sa učiť - prečítať 40 kníh za rok - nemám

Opýtali sme sa 90 učiteľov a študentov

JANUÁROVÁ PERLA DUCHA Ako sa volá postava, ktorá nemá ţiaden vplyv na dej? „Ţiadnovplyvná!― - Marianna Sendeková - 1.G

Gymoš 05


PIŤO GYMOŠ INFORMUJE

D

vanasteho še stracila Snehulienka a jej trpasľici ju i zos svojim kamošom zos baňickej škoľi prišľi hľedac na našu školu. Šickich štvartakoch nahnaľi do auli a dohovaraľi im, ţebi išľi študovac na ich školu, bo baňictvo bars perspektivni odbor. Pri kaţdej atomovej hrozbe maju zaisťeni ukrit vof baňi vof Novakoch i zos Snehulienkukec ju nahodou najdu.

E

šči ţe futbal uţ ne je ľem športom chlopcoch. Naše babi chiciľi taku ňenormalnu formu, ţe na okresnich majstrovstvoch skončiľi druhe. Mohľi i vyhrac, aľe škola teraz ňema peňeţi na autobus na kraj, bo mušela vysoľic obrovsku sumu na nakup dotazňikoch pre Abiho, ţebi zme koňečňe zisciľi realni počet disbiologoch na škoľe.

K

oňečňe mohľi gimnazisci vidzec, jake lukrativne odbori na škole mame. Robiľi zme rekonštrukciu hornej chodbi a burace prace vikonavaľi naši monteri vof monterkoch. A bulo to take tipicke Slovenske, bo furt robil ľem jeden abo dvojo a ostatne triciaťi ľem davaľi pozor, ţebi še im daco ňestalo. A to bulo dobre, bo obeťe na ţivotoch buľi minimalne. Teda minimaľňe u našich monteroch vof monterkoch.

06 Gymoš


PIŤO GYMOŠ INFORMUJE ebi zme šickim ukazali, ţe v škoľe še i daco robi, pred Vianocami sebe mohľi šicke popatrec vistavu ţiackich pracoch. Največi zaujem o ňu bul počas biologioch, chemioch a matematikoch. Neznam preco, bo tote predmeti patria medzi najobľubeňejše a kec dajaki odpadňe, sklamani ţiaci še chodza viplakac za Billu.

Ţ

J

ak kaţdi rok, i teraz še pred prazdňinami volejbalovi fanatici štretli pod visokimi šitami. A buľi ňenormaľňe visoke, bo iba das štvero znaľi prerucic. Nakoňec še dohodľi, ţe toti, co ňedostanu aţ hore, budu rucac popod. A hňetka im to išlo ľepši. Ňeje zname, kto vihral, aľe šicke preţiľi. Teda aspoň volejbal, bo či preţiľi aj polročne visvečka ziscime aţ vo februaru, kec chirurgia zverejňi stav pacientoch.

P

o tim, jak geografi višvetľiľi vzňik ţemi, prišľi nazad, bo zisciľi, ţe treba šickim višvetľic i jej konec. Bo všadzi same bludi. Ta ţebi sce znaľi- koňec šveta ňebudze ňikdi, bo hňetka, jak skonča dajake šveta, čekame na daľše. Napriklad teraz skončiľi Vianoce, aľe šicke uţ čekame na Veľku noc. A po totich švetach pridu zaš ine. A toto še budze dokoľečka opakovac. Ešči ţe mame geografiu, bo inač ňenormalna panika.

Gymoš 07

/foto: archív školy/

C

ez prazdňini prišli dva bivale triedy skontrolovac školu po piaťich rokoch. Chviľu pošedzeľi vof triedoch, potom zisciľi, ţe i kec mame školu opravenu, popolňiki vof vestibule stale ňe su. Poplakaľi sebe nad ubohu situaciu ţiakoch a odišľi svuj ţiaľ zapic do cukrarňi. Z tajnich zdrojoch znam, ţe najvecej im bulo na druhi dzeň plano zos vanilkovej zmrzľini i jahodoveho dţusu.


Gymoš nezodpovedá za obsah tejto dvojstránky

/foto: IUVENTA/

AKTUÁLNE

Dávid Králik, IUVENTA Na Slovensku chýbajú inštitúcie pracujúce s mládeţou. Jedinou štátnou je Iuventa, ktorá sa snaţí skvalitniť ţivot mimo školského a rodinného

A

ko študent som nevynikal... jať netradičnými prejavmi počas vyučovania i Uţ na základke ma triedna zhodno- mimo neho. Všetky tie vyššie spomínané aktila ako debila, ktorý je predurčený tivity rozvíjali moje komunikačné a prena kariéru murára a to sa so mnou tiahlo aţ zentačné schopnosti, tieţ ma nútili efekdo deviatky. Bol som...Ako to vraví moja dcé- tívne pracovať s ľuďmi a organizovať ra? „Looser?―... Lenţe, prešlo ich prácu, aby sme všetko stihpár rokov a je zo mňa celkom „oprášil som svoju li (čo sa nám prirodzene nie iný človek. Ľudia si ma váţia, vţdy podarilo :), oprášil som detskú fantáziu a volajú ma na konferencie, píšem svoju detskú fantáziu a prezlieprezliekol ju do do rôznych odborných i laických kol ju do odevu s názvom kreaodevu s názvom časopisov, robím speakera, tivita, no a napokon to hlavné, kreativita, “ prednášam, hodnotím projekty, naučil som sa motivovať seba s priateľmi zakladám vlastnú i druhých, aby sme ako tím, v školu a dokonca mi čochvíľa vyjde rozpráv- konečnom dôsledku podali nadľudské výkoková kniţka. Predstavte si tú absurditu. ny. A dnes som tým, kým som ;) Triedny hlupák a „outsider― sa stane uznáva- Prečo vám toto všetko rozprávam (píšem)? ným, váţeným a úspešným človekom. Pravdepodobne tajne dúfam, ţe vás môj príZrejme sa pýtate... beh bude inšpirovať...Drţím vám všetkým „Ako je to moţné?― Stalo sa to celkom náho- palce... dou a neplánovane. Vo svojom voľnom čase (Sem si dopíšte svoj vlastný príbeh) som organizoval rozličné športové a kultúrne adios podujatia, realizoval som s deckami všakovaké akcie a výlety, hľadal cesty, ako decká zau- Dávid Králik

08 Gymoš


AKTUÁLNE

/foto: IIUVENTA/

Autor pôsobí v IUVENTE – Slovenskom in- mentom a členskými štátmi Európskej únie a štitúte mládeže, ktorý podporuje mladých je určený mládeţi od 13 – 30 rokov, predoľudí aby poznali, vedeli a mohli využívať všetkým však mladým ľuďom vo veku od 15 príležitosti pre kvalitnejší život na projekte do 28 rokov a zameriava sa na podporu akKomPrax – Kompetencie pre prax tívneho občianstva mladých ľudí, povzbudeA práve Iuventa je miesto, kde ťa pod- nie tolerancie medzi mladými ľuďmi, podpoporia! renie vzájomného porozumenia mladých ľudí „Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, atď. Na stránke www.mladezvakcii.sk si návedeli a mohli využívať príležitosti pre kva- jdete všetky informácie o tomto projekte a v litnejší život.“ prípade záujmu Vám veľmi radi poradíme aj Misia IUVENTY na FB stránke http://www.facebook.com/ IUVENTA – Slovenský inštitút mládeţe je mladezvakcii. štátna inštitúcia priamo riadená Minister- Posledný projekt, ktorý spomenieme v tomstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. to úvodnom článku o našej inštitúcii je EuroSvojmu modernému smerovaniu vďačí v desk - európska informačná sieť, ktorá pomnohom Európskej únii. Venuje sa predo- skytuje nielen informácie, ale aj rady pre všetkým práci s mládeţou mimo mladých ľudí a tých, ktorí sa mlaškolského a rodinného prostredia „IUVENTA sa dým venujú. Eurodesk poskytuje a snaţí sa o výchovu aktívnej mlá- zaujíma o to, čo informácie o moţnostiach získadeţe, ktorá bude raz schopná nia finančných prostriedkov na mladí ľudia uplatniť sa v budúcom ţivote. Svovzdelávacie, voľno časové aktivity potrebujú„ jimi programami dáva mnoţstvo či stáţe. Informuje o aktuálnych rôznych príleţitostí pre mládeţ tavýzvach, súťaţiach, návodoch, lentovanú, cestovania chtivú alebo štúdia ţia- ako sa k týmto aktivitám dostanete. A ako sa ducu. Jednoducho povedané: IUVENTA sa dostanete k Eurodesku? Všetky informácie sú zaujíma o to, čo mladí ľudia potrebujú a ná- poskytované bezplatne, na základe telefonicsledne pracuje na tom, aby vedeli kej, písomnej alebo elektronickej ţiadosti. o moţnostiach, ako to dosiahnuť. Cieľovou Niektoré z informácií môţete nájsť priamo na skupinou IUVENTY sú mladí ľudia vo veku www.eurodesk.sk alebo na www.eurodesk.eu. od 13 do 30 rokov. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeţe IUVENTA je jedinou štátnou inštitúciou v skrýva v sebe obrovský potenciál. Potenciál našej krajine, ktorá sa venuje práci s mláde- organizácie, ktorá je tu predovšetkým pre ţou. Samozrejme spolupracuje s centrami mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú. V voľného času a mimovládnymi organizáciami maximálnej moţnej miere pracuje na tom, a oslovuje v niektorých programoch a projek- aby mládeţ poznala svoje moţnosti a efektívtoch priamo aj školy. Do povedomia študen- ne ich vedela vyuţiť. Zastrešuje projekty, tov sme by chceli dostať tri hlavné projekty, programy, pomáha mladým cestovať za poktoré zastrešujeme a do ktorých sa môţu za- znaním, získavať zručnosti potrebné pre prax pojiť aj Vaši študenti. a teda aj ich neskoršie uplatnenie na trhu Aktuálny projekt IUVENTY – KomPrax práce a nevynecháva ani skupinu talentova(Kompetencie pre prax) sa snaţí zlepšiť kom- ných ľudí. petencie mladých ľudí, ktoré nenadobudnú počas školskej dochádzky. Mladí ľudia priamo tvoria a organizujú malé projekty, v ktorých si precvičia svoje schopnosti, mnoho sa naučia a robia niečo prospešné pre svoje okolie. Tým sa môţu výrazne posunúť ďalej aj pri hľadaní si zamestnania a vôbec pri uplatnení sa na trhu práce. Všetky bliţšie informácie nájdete na www.komprax.sk alebo na interaktívnej FB stránke: www.facebook.com/ komprax. Asi „najeurópskejším― zo všetkých programov či akcií je práve Mládeţ v akcii. Bol zriadený Európskou komisiou, Európskym parla-

-> Dávid Králik .

Gymoš 09


POHĽAD SPÄŤ Klaudia Hockicková

Stáva sa uţ tradíciou, ţe druhá polovica novembra a začiatok decembra sa nesú v znamení dvoch bláznivých dní. Výnimkou nebol ani tento školský rok

A

ni sme sa nenazdali a máme za sebou prvé dva CRAZY dni. Tie sú kaţdý mesiac zamerané na niečo iné- raz je to RETRO, inokedy je to MIKULÁŠ. Aspoň vieme, ţe škola nie je len o tom, ţe sa treba vţdy učiť a učiť, škola

školy, čo sa deje, všetky fotky, ale aj čo sa len diať bude. V našom časopise GYMOŠ má Piťo pravidelnú rubriku, v ktorej píše, v šarištine alebo rusínčine informuje o dianí v škole tak, aby tomu rozumeli úplne všetci východniari. Takţe Piťo má uţ dva

CRAZY DNI roky .. fú, ale to zbehlo. ―Šicko najľepše Piťu, ţeláme k tvojim druhim narodzeninam.― Keďţe náš maskot oslavoval, patrilo sa mu nejako spríjemniť deň a o to sme sa aj pokúsili. Tento deň sa ţiaci spolu s redakčnou radou vyobliekali ako Piťo. Začalo sa to tradične tým, ţe zrazu sa na chodbách a v triedach objavili napodobeniny Piťa Gy/foto: Marián Martiček/

je aj o zábave a práve tieto dni sú na to ako stvorené. Prvým takým dňom boli Narodky Piťa Gymoša. Človeku sa nechce veriť, ţe uţ zbehol rok od jeho prvých narodenín. Piťo Gymoš je maskotom našej školy, ktorý je taký náš- vychodňar :D Piťo má aj svoj Facebook, na ktorom ponúka informácie z našej

-> Neposlušní čertíci zmaľovali kaţdého, na koho natrafili, odniesli si to tak ţiaci, ako aj učitelia.

10 Gymoš


POHĽAD SPÄŤ

moša. Všetci mali na sebe ţlté tričká, mod- na všetky crazy dni, tak aj na tento sa šturé nohavice a červené kravaty, čo je typické denti našej školy, či uţ gymnázia alebo pre Piťov štýl. Našli sa aj takí, ktorí mali SOŠ, obliekli do niečoho neobvyklého. dokonca aj Piťove topánky a ponoţky, čo sa A keďţe bol Mikuláš, nasadili si červené nedalo prehliadnuť. Takto sa ţiaci naladili čiapky s bielymi bambuľami, obliekli sa do atmosférou Piťových narodečerveného a vybrali sa do škoNašli sa aj takí, nín. Cez veľkú prestávku sa ly. Pre prvákov to bolo zase všetci „Piťove― aj s Piťom po- ktorí mali dokonca niečo nové, niečo, čo ich mohschádzali ku vrátnici a začali aj Piťove topánky lo prekvapiť v ich novej škole. sa fotiť. Veď kto nechce mať Prvé dve hodiny chodil Mikua ponoţky,... také krásne fotky ako on? To láš aj s anjelmi a čertmi do ale netrvalo dlho, lebo ako Piťo hovorí: „Či kaţdej triedy. Anjeli nám krásne zavinšovanarodzeniny abo ne, učic še treba.“ Preto li a zaspievali, čerti nás pekne vymaľovali a sa všetci opäť vrátili do tried, ale stále nala- obdarovali nás lízankami. Počas veľkej predení Piťovými narodeninami. Takto vyob- stávky sme sa všetci zišli pri vrátnici a fotili liekaní chodili ţiaci aţ do skončenia vyučo- sa. Ţiaci, učitelia, redakčná rada a s nami, vania a snáď aj potom sa pýšili Piťovým samozrejme, aj Mikuláš. Študentom by sa štýlom. Dúfame, ţe aspoň týmto sme opäť určite páčilo, keby Mikuláš chodil aj častejPiťovi spríjemnili jeho deň D a veríme, ţe šie, nielen keď má sviatok. sa mu to páčilo. A keďţe sa nám prvé dva crazy dni vyPo necelých troch týţdňoch sme sa darili, uţ sa nevieme dočkať tých ďalších, opäť stretli vo vestibule. Po prvom prišiel ktoré nás čakajú v novom kalendárnom rodruhý -Mikulášsky crazy deň, ktorý ako ku. Veríme, ţe budú super ako tieto. kaţdý mesiac vyhlásila redakčná rada. Ako

->Na narodeninovom dni Piťa Gymoša sa objavil aj jeho dablér.

Gymoš 11

/foto pod článkom: Marián Martiček/foto dole: Jaozef Bakajsa/

-> Prváčky spievali počas Mikulášskeho Crazy dňa koledy aj pre učiteľský zbor.


HISTÓRIA Lívia Pavuková

Tutanchamónova hrobka Egyptské dejiny patria jednoznačne medzi tie najzaujímavejšie a svetom najpoznávanejšie. Starovekým umením, písmom a vývojom egyptskej spoločnosti sa zaoberajú desiatky svetových archeológov a egyptológov

S -> Carter a Carnarvon.

-> Vľavo počítačová podoba, vpravo múmia.

/foto:gabrielazavacka.blog.pravda.sk/

-> Tutanchamónová zlatá posmrtná maska.

12 Gy-

taroveké pyramídy, dávni faraóni, ich vláda a legendárne hrobky dodnes nadchýnajú svet. Archeologickou senzáciou 20. storočia sa stalo objavenie hrobky faraóna Tutanchamóna. Na trón nastúpil, keď mal deväť rokov a osemnásť, keď za záhadných okolností zomrel. Tutanchamón bol jedným z najnenápadnejších vládcov Egypta. Stal sa bábkou v rukách Ámonových kňazov. Na dokumentoch uvádzal len trónne meno Nebcheprure. Egyptská kultúra je jedinečná, a tak aj maľbám a sochám pripisovali Egypťania zmysel. Význam a podstatu malo aj postavenie, veľkosť a farby... Pri svojej korunovácií dal Tutanchamón spraviť sochu, kde stojí oproti Amónovi v menšej výške, a tak je zrejmé, ţe svoju moc vedome upieral do Amóna. Po nástupe na trón si ako šesťročný vybral manţelku -vlastnú sestru – Ancheseppaaton, čím zaistil, ţe kráľovská moc ostane v rodine. Jeho skorá smrť je doteraz predmetom mnohých špekulácií. Mnohí veria, ţe bol zavraţdený, čo im potvrdzuje aj diera v temennej kosti, iná verzia vraví, ţe Tutanchamón trpel neznámou chorobou –akýmsi smrteľným druhom tučnoty - obvod jeho bedier bol o tridsať centimetrov väčší ako obvod hrudníka a taktieţ svet obišla aj šokujúca teória, ţe Tutanchamón bola ţena a dokonca dvakrát tehotná, čím sa vysvetľuje, prečo súčasne s Tutanchamónom boli pochované dve malé embryá, jedno osemmesačné a druhé sedemmesačné. Embryá boli vo vlastných rakvách pri jeho nohách. Tutanchamón bol pochovaný v malej a improvizovanej hrobke, pretoţe jeho veľká kráľovská hrobka ešte nebola v čase jeho smrti dokončená. Práve touto hrobkou sa preslávil


HISTÓRIA

-> Odkrytie hrobky Howardom Carterom.

...

..

Gymoš 13

/foto:gabrielazavacka.blog.pravda.sk/

takmer tri storočia zabudnutý faraón. K zaují- i vášnivý zberateľ staroţitností lord Carnarmavosti tejto hrobke pridáva aj fakt, ţe je jed- von, ktorý výpravu sponzoroval. Po smrti lornou z najstarších, ktorá nebola vylúpená a jej da Carnarvona sa objavili reči o faraónovej bohatstvo tak ostalo nedotknuté. Vďaka vlast- kliatbe. Lord zomrel vo veku 57 rokov v Káhire nej hrobke faraón neostal vo večnom zabud- po uštipnutí moskytom na rovnakom mieste nutí. „Jedinou pozoruhodnosna hlave, kde bol zranený aj ťou v jeho ţivote bolo, ţe zoHovorilo sa, ţe tri storočia Tutanchamón. mrel a bol pochovaný,― povekliatba stíha tých, ktorí hanodal Howard Carter. Práve arbia hrobky mŕtvych. V naslezabudnutý cheológ H. Carter vďaka nekodujúcich mesiacoch zomierali faraón. nečnej trpezlivosti našiel členovia výskumného tímu lorvchod Tutanchamónovej hrobda Carvarnavona jeden po druky. 4. novembra 1922 narazil na prvý vchod. 5. hom. Z 22 obetí však zomreli iba dvaja násilnovembra odkryl schody, 24. novembra stál nou smrťou. Manţelka Carvarnona lady Elizapred múrom s Tutanchamónovými pečaťami. beth zomrela v roku 1929 na uštipnutie hmyPäť rokov ešte trvalo, kým výskum tejto hrob- zom tak isto, ako jej manţel. Za veľmi reálnu ky dokončil. Kráľovu múmiu odkryl aţ kon- príčinu toľkých úmrtí sa pokladajú toxické com októbra 1925. Stálo ho to mnoho síl času plyny, ktorých sa členovia archeologického a energie. Do hrobky sa musela zaviesť elektri- štábu pri vstupe do hrobky nadýchali. na, museli sa zabezpečiť pred stratou či ukradTutanchamónov poklad je dnes v Egyptnutím zlaté šperky o hmotnosti niekoľkých skom múzeu v Káhire, kde zapĺňa 12 miestgramov. Iba vynášanie pozlátených skríň, kto- ností. Tutanchamónova hrobka je sprístupneré stáli okolo sarkofágu, trvalo osemdesiatštyri ná a vo svetle neónov v nej ţiari zlatistý sarkodní. Carter našiel v hrobovej komore štyri do fág s pozlátenou maskou. V tomto sarkofágu a seba vloţené a umelecky zdobené pozlátené v tejto rakve odpočíva aj sám Tutanchamón. skrine. Vo vnútri bol sarkofág z jediného kusa Táto dôleţitá vykopávka nám odhalila ďalší ţltého kremenca. v sarkofágu boli tri rakvy v kúsok egyptskej kultúry, histórie, Tutanchapodobe mumifikovaného tela s verným vyob- món nás obohatil o cenné šperky, zlato, ale razením tváre. Všetky boli pozlátené, ale tá hlavne o nové poznatky. Faraón Tutanchamón posledná bola z čistého zlata s hmotnosťou sa dostal na titulky popredných svetových no110,4 kg. Posledný predmet opustil hrobku 30. vín a aj filmový priemysel sa zaoberal témou novembra 1927. Nemenší podiel na objave má objavenia starovekej hrobky.


UDALOSTI

/foto: Emil Hankovský/

-> Semifinálový zápas Bardejova s tímom VÚC PSK. Emil Hankovský

Prešovský samosprávny kraj uţ sedem rokov organizuje pre pedagogických zamestnancov stredných škôl volejbalový turnaj, ktorého víťaz si domov odnesie putovný pohár vedúceho odboru školstva PSK. Tento rok sa turnaj konal v Bardejove

F

rantišek Marcinčin, hlavný organi- chovy a športu na Prešovskej univerzite zátor turnajov, zaloţil túto tradí- som mnohých z učiteľov zúčastňujúcich sa ciu, keď nastúpil do Prešova na tohto turnaja formoval a viedol aj odbor školstva. Turnaj sa po prvý- po volejbalovej stránke a skoro v kaţdom krát konal v Prešove v roku 2005. Ing. druţstve mám svojho priateľa alebo znáMarcinčin potvrdil Bardejov ako jedného meho.― z favoritov a po skúsenostiach z minulých Turnaj prebiehal zároveň na troch hracích ročníkov ho zaradil medzi tie kvalitnejšie plochách. Dve ihriská boli v telocvični Homuţstva. telovej akadémia J. Andraščíka Hlavný rozhodca, Juraj Hu- Putovný pohár a jedno v telocvični našej školy. gec, sa k nemu pridal a spolu ostáva uţ navţdy Zúčastnilo sa ho trinásť druţz Bardejovom vyzdvihol aj kvastiev s celého kraja. Domáci v Bardejove. lity muţstiev ako Stará Ľubovtím nastúpil v prvom zápase ňa či Vranov nad Topľou. „Sú proti kolegom zo Svidníka. Natu učitelia, ktorí sa vo svojom voľnom čase priek počiatočným obavám z kvality zloţevenujú volejbalu a tým si kompenzujú svoje nia súperovho tímu ich Bardejov nakoniec pracovné vypätie v škole bohatou pohybo- hladko porazil a získal cenné víťazstvo. vou činnosťou,― vysvetlil Hugec. Na otázku, V druhom zápase nastúpili proti druhému či sa ho niekto uţ snaţil podplatiť a tak nasadenému v skupine, a to Prešovu, ktorý ovplyvniť výsledok turnaja s úsmevom od- svoj prvý zápas prehral a po rýchlej prehre vetil: „Je ťaţké hovoriť tu o takýchto ve- s Bardejovom opustili turnaj bez získania ciach, pretoţe ako člen katedry telesnej vý- jediného bodu.

14 Gymoš


UDALOSTI

-> Radosť domáceho tímu Bardejova po víťazstve nad Svidníkom v ich prvom zápase.

Gymoš 15

/foto : Emil Hankovský/

Ako víťazi skupiny postúpili domáci do bo- nabudúce,― dodal Ján Hanel s úsmevom. jov o prvenstvo. V ţrebe dostali za súpera „Tento turnaj bol pre nás veľmi špecifický, tím z odboru školstva VÚC. Tu favoriti na- keďţe bol doma, u nás v Bardejove, a veľmi razili na prvého rovnocenného súpera, kto- sme ho chceli vyhrať,― začal Marek Ondrurý navyše hral len s piatimi hráčmi kvôli šek, kapitán bardejovského druţstva zraneniu, ktoré ich hráčka pri predošlom a učiteľ z GLS. „Zápasy v skupine sme zápase utrpela. Nakoniec však aj tím VÚC zvládli hladko, no potom v semifinále sme ostal porazený a Bardejov postúpil do finále sa trocha potrápili, aj keď súper nebol aţ a boj o tretí triumf v rade. tak silný, ale my sme sa nejako zasekli Ťaţký zápas s učiteľským výberom Starej a veľmi sme sa natrápili. Vo finále sme uţ Ľubovne musel rozhodnúť hrali dobre, ale aj súper hral aţ tretí set. Dlhoročný finádobre, takţe Ľubovňa nám Odkaz Starej Ľubovne lový súper potrápil, ale ani bola uţ rovnocenným súpeBardejovu: „Nevyšlo to on nedokázal kanonádu rom, tam sa stretli tí najlepdnes, moţno nabudúce.“ bardejovských učiteľov zaší,― hodnotil ďalej súperov. staviť, a tak domáci zvíťazili Bezprostredne po finále sa a putovný pohár predsedu odboru školstva tešil, ţe uţ to skončilo a konečne si vydýPSK ostal v Bardejove. chol. Kľúč úspechu videl Ondrušek „Kvalita turnajov sa v posledných roční- v schopnosti viacerých z hráčov tím útočne koch stabilizovala a o špičku vţdy hrajú Barde- potiahnuť, čo znamená, ţe dokázali skladať jovčania, Staroľuboviančania a Humenčania,― lopty aj z ťaţších pozícii, keď to bolo horšie povedal kľúčový hráč Starej Ľubovne – Ján rozohrané a tieţ vyzdvihol kvalitu podania Henel. Svojich finálových súperov očakával. a výšku svojich spoluhráčov, ktorá pomáha„Musím povedať, ţe my sme hrali iný sys- la pri obrane na sieti. Na záver priznal, ţe tém hry ako oni. My sme hrali na štyroch ako tím spolu pred turnajom vôbec netrémuţov a dve ţeny, oni na piatich muţov a novali a niektorí z hráčov dokonca volejbal jednu ţenu, čím sme boli v tomto smere tro- ani celý rok nehrali. Z našej školy Bardejov cha v nevýhode, ale na druhej strane si mys- reprezentovali Branislav Boďo, František lím, ţe zápas splnil očakávania a aj Vagaský a Nataša Banásová. Na tretom z hľadiska bojovnosti a dramatickosti bol mieste skončilo Humenné. Najlepším smedôstojným finálovým zápasom,― zhodnotil čiarom turnaja sa stal Róbert Senčák z HoHanel Bardejov ako svojho finálového súpe- telovej akadémie a cenu najnervóznejšieho ra. S druhým miestom spokojný nebol. Sta- trénera kouč bardejovského tímu Miroslav rá Ľubovňa chcela Bardejov v domácom Vančík—riaditeľ Obchodnej akadémie. prostredí poraziť. „Nevyšlo to dnes, moţno


/foto: Marián Martiček/

ROZHOVOR

Soňa Stiedlová

V NOVEJ POZÍCII Keďţe ako študent nepatril medzi najvzornejších, často nejakým spôsobom dráţdil učiteľov. Aj napriek tomu to tým svojim súčasným neodporúča

16 Gymoš


ROZHOVOR

-> Ján Ţidzik, jeho manţelka a dve dcéry.

máme toho veľa spoločného. Takţe posudzovať podľa toho jedno alebo druhé gymnázium je mi veľmi ťaţko, ale budem hájiť záujmy Bardejova, tak poviem, ţe gymnázium v Bardejove je lepšie. A ak by ste mali porovnať Humenné a Bardejov ako mestá? Bardejov má svoju históriu, ktorá je oveľa zaujímavejšia ako v Humennom. Humenné sa zas rozvinulo Na akú strednú školy ste „Máme čo v oblasti priemyslu a je aj trošku chodili? väčšie. No Bardejov je lepší ponúknuť Ja som chodil na gymnázium, z hľadiska turistiky. mladým ľuďom, ale nie tu, v Bardejove. Keďţe Kde sa cítite lepšie? som sa narodil v Humennom, V Bardejove, pretoţe tu mám ktorí končia tak na gymnázium do Humensvoju rodinu. základné školy,“ Ako hodnotíte našu školu? ného. Kde je podľa Vás lepšie, Ja osobne si myslím, ţe sme v Bardejove alebo v Humennom? dobrá škola. Máme čo ponúknuť mladým ľuJe rozdiel posudzovať to ako učiteľ a naopak ďom, ktorí končia základné školy, aby tu zísposudzovať to ako študent. Ja som ako štu- kali nielen nejaké odborné, ale aj všeobecné dent nepatril medzi tých vzorných študentov. vzdelávanie a zároveň aby boli potom pripraAj my sme v tej dobe nejakým spôsobom dráţ- vení do ţivota a aby sa uplatnili uţ ako mladí dili učiteľov a robili veci, ktoré teraz je viac- ľudia. menej zakazujem, alebo teda chcem, aby to Môţete zhodnotiť Exit tour, ktorá bola ţiaci alebo študenti nerobili. Myslím, ţe vy ako nedávno na našej škole? mladá generácia a aj my ako mladá generácia Myslím si, ţe to bola veľmi zaujímavá akcia,

Gymoš 17

/foto: archív J. Ţidzika/

I

ng. Ján Ţidzik je učiteľom na našej škole od septembra 2000. Aj keď pochádza z Humenného, kde ako učiteľ začínal, svoj ţivot vďaka rodine spojil s našim mestom. Na začiatku minulého školského roku sa stal zástupcom riaditeľa na SŠJH. O tom, ako vníma Bardejov, našu školu, ale aj o športe a ostatných jeho záľubách sa s ním porozprávali Lenka Macejová a Soňa Stiedlová.


ROZHOVOR

/foto: archív J. Ţidzika/

-> Ján na internáte v Košiciach počas svojho vysokoškolského štúdia.

hlavne pre mladých ľudí. Ja som sa jej priamo nezúčastnil, takţe neviem, čo bolo náplňou v jednotlivých častiach, ale je vhodné takýmto spôsobom riešiť výchovnú činnosť pre študentov. Prijali by ste niečo takéto v budúcnosti znova? Samozrejme áno. S radosťou by to prijalo vedenie školy aj pedagógovia. Ako podľa vás bude pokračovať štrajk učiteľov? Môţeme sa tešiť na ďalší deň voľna, alebo aj viac? V najbliţšej dobe určite nie. Máte radi cestovanie? Ktorá je vaša najobľúbenejšia destinácia? Chodím často do Bulharska. Taktieţ som precestoval aj kus Slovenska. Mám rád hlavne Oravu, Západné a Vysoké Tatry. Máte rád adrenalín? Samozrejme, ţe mám rád adrenalín, len som moţno vo veku, kedy by som niektoré adrenalínové športy uţ radšej nerealizoval. Takţe športy typu bungee jumping a jemu podobné uţ nie? Bungee jumping, pretoţe som ho ešte nikdy nevyskúšal, by som určite chcel vyskúšať aj napriek tomu, ţe mám problém s výškami.

Okrem bungee jumpingu by som chcel niekedy vyskúšať aj potápanie. Akú kuchyňu máte najradšej? Starú dobrú slovenskú alebo skôr nejaké exotickejšie? Určite starú dobrú slovenskú kuchyňu. Mám veľmi rád aj českú kuchyňu, z nej najmä kapustu s knedľou, potom ešte vypráţaný rezeň, kurča.. a celkovo hydinu. Aké sú vaše hobby? Šport, informačné technológie, film a rodina. Šport radšej pasívne alebo aktívne? Hrával som aktívne futbal. Uţ ako študent som mal s nejakým športom dočinenia. Teda najviac, čo športujem, je ten futbal , prípadne korčuľovanie a hokej. Hrali ste aj za nejaký tím? Áno, ako študent som hrával za Humenné a tam som skončil v doraste. Potom som počas vojenskej sluţby hrával za mesto Poprad. Keď som sa vrátil, hral som za jednu dedinu, ktorá sa volá Rovné, a keď som sa nasťahoval sem, istý čas som hrával za Dlhú Lúku. Aký štýl hudby počúvate? Od mladosti preferujem rock, čiţe tvrdšiu hudbu.

-> Maturant Ján Źidzik.

18 Gymoš

-> Stuţková slávnosť.

->Vo futbalovom muţstve počas základnej vojenskej sluţby v Poprade.


BÝVALÍ ŠTUDENTI

-> Marek nazrel aj do zborovne, kde ako učiteľ pôsobil, na študentské roky spomínal s úsmevom.

Andrea Aisha Ţivčáková

/foto: Branislav Boďo/

Znalec vína Aby mohol v ţivote robiť to, čo ho baví, musel prejsť dlhú cestu. Mal šťastie, ţe väčšina jeho rozhodnutí bola správna

H

ovorí sa, ţe človek nemôţe vstúpiť mi pokojné, na dielňach sa rozdávali trikolóry. dvakrát do tej istej rieky. Sú však Učitelia sa nás často pýtali, či nám je jasné, čo výnimky, ktoré toto pravidlo po- vlastne revolúcia znamená, či vieme, do čoho tvrdzujú. Jednou z nich je aj Mgr. ideme. Najaktívnejší týţdeň som mal prax Marek Šimco, ktorý potom, ako na našej škole v strojárňach mimo školy, takţe som dianie ukončil trojročný odbor strojný mechanik v škole veľmi nevnímal, ale pamätám sa, ţe a nadstavbové maturitné štúdium, sa po nie- sme chodili na mítingy na námestie,― spomína koľkých rokoch vrátil na krátky čas ako učiteľ z odstupom času na tie hektické časy. geografie. Jeho ţivot je dôkaPo úspešnej maturite, ktorá aj zom toho, ţe cieľavedomosť za jeho čias bola pre študentov ...musel dochádzať a vytrvalosť umoţňujú ľuďom stresujúca, navyše sa maturovaa s platom okolo napĺňať ich sny. A on si tie svoje lo v jeden deň zo všetkých predsplnil absolútne. 1000 SKK to nebolo metov, sa zamestnal v štátnom Mnohí sa vo svojich ţivotoch podniku Kovo Raslavice. Viacjednoduché. stávajú svedkami významných menej musel, lebo vtedy boli historických udalostí. Marek učebné odbory viazané na konbol v poslednom ročníku trojročného učňov- krétne pracovné miesto. Vydrţal tam len krátského štúdia, keď vtedajšia Československá ko, lebo sa nedokázal so svojou prácou stotoţsocialistická republika zaţila prelomové zeme- niť, navyše musel dochádzať a s platom okolo trasenie. Bol november 1989 a národ vyšiel do 1000 SKK (asi 33 €) to nebolo jednoduché. ulíc, aby ukončil štyridsaťročné utrpenie. Ako Okrem toho musel nastúpiť na povinnú zášestnásťročný to vnímal dosť neurčito. kladnú vojenskú sluţbu. Túto etapu svojho ţi„Pracovala tu istá pani Goliášová, bola mamou vota zhodnotil slovami: „Či vojna urobí jedného z mojich spoluţiakov a bola dosť ak- z chlapca chlapa? Z môjho pohľadu určite nie, tívna v celom priebehu revolúcie. Bolo to veľ- mal som pocit, ţe skôr urobí z chlapca lajdáka

20 Gymoš


BÝVALÍ ŠTUDENTI

-> S manţelkou a dcérou Sárou.

-> Jarmočná ochutnávka Marekových vín.

o ochrnutého pána. Bol tam na všetko sám, veľa sa naučil a dnes to neľutuje, lebo spoznal svoju manţelku, vďaka čomu je dnes šťastne ţenatý a má dcéru Sáru, ktorá onedlho oslávi druhé narodeniny. Po USA nasledovalo Írsko, ktoré však rýchlo opustil, aby sa vybral do Španielska. Vţdy ho lákalo jazykom a mentalitou ľudí. Dostal sa tam cez pracovný trh v Ţiline a pôsobil na Mallorke ako športový animátor v hoteli. So Španielskom sa spája aj jeho súčasný ţivot. Aby vyuţil svoje učiteľské schopnosti, má polovičný úväzok v Dlhej Lúke. Jeho hlavnou prácou však je predaj španielskych vín. „Po návrate z Mallorky som dostal ponuku učiť v Dlhej Lúke, no zároveň som si otváral aj vlastný biznis, ktorý som chcel v Bardejove robiť. Dováţam a distribuujem vína prevaţne z oblasti Rioja, čo je najznámejšia španielska oblasť ponúkajúca najkvalitnejšie vína,― uzatvára rozprávanie o svojej ţivotnej ceste.

Gymoš 21

/foto: archív Mareka Šimca/

a odoberá čas zo ţivota, ktorý by sa mohol vyuţiť perspektívnejšie.― Po krátkom čase, ktorý strávil prácou v lese s drevom spolu so svojím otcom, nastala v jeho ţivote významná zmena. Rozhodol sa študovať na Fakulte humanitných a prírodných vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove učiteľský odbor geografia- telesná výchova. Práve počas jeho štúdia sa škola transformovala na dnešnú Prešovskú univerzitu. Ukončil ju v roku 2001 a odvtedy pouţíva titul magister. Učiteľstvo okúsil hneď po skončení školy, jeden rok učil na Cirkevnej základnej škole sv. Egídia, no zároveň mal polovičný úväzok na našom gymnáziu. Spája sa s tým aj jedna zaujímavá príhoda. „Hneď na prvej hodine, ktorú som tu odučil, som dostal inšpekciu zvonku,― hovorí s úsmevom, ku ktorému však vtedy mal ďaleko. Ďalšie obdobie jeho ţivota by sa dalo nazvať obdobím hľadania. Tri roky pobudol na Floride, kde sa staral


MÔJ SPLNENÝ SEN

-> Gymoš je stále na cestách a nechýba ani tu so mnou v Benalmadene na pláţi.

Simona Rapčanová

HEKTICKÝ ZÁVER

/foto: Simona Rapčanová/

Posledné dni pobytu sa niesli v znamení náročných písomiek, oslavy konca trimestra, ale aj posledných teplých slnečných lúčov na pláţi. Vďaka tomu Gymoš symbolicky zostáva v Španielsku aj naďalej

A

k ste si mysleli, ţe Španielsko sa topí vo zdraví. Na ich sociálnej sieti TUENTI sa súfinančnej kríze a obracia kaţdý jeden časne s písomkami odohrala obrovská aféra. cent, ste na omyle. Ja som si to myslela Pre mňa ako pozorovateľa to bolo celkom zátieţ, ale po návšteve nákupného centra som z bavné. Nejaký študent sa asi chcel zahrať na neho bola veľmi rýchlo vyvedená. Toľko ľudí amerického filmového zloducha a vytvoril si som nevidela ani na Oxford Street v Londýne anonymný účet, na ktorom začal ohovárať ţiapočas týţdňa výpredajov. Je jedno, kov z celej školy. Zatiaľ sa nepodariči to bola Zara, Bershka alebo rešlo zistiť, kto mal takýto akčný ná„Do troch dní taurácia, všade bolo plno Španielov. pad, no zdá sa mi, ţe uţ to nikoho nám natlačili Takéto nie veľmi logické zmýšľanie veľmi netrápi. osem jedenpozorujem aj v rodine, v ktorej ţiDoteraz som nespomenula disciplíjem. Určite nepatria medzi ľudí, apolhodinových nu v triede a myslím si, ţe určite ktorí si môţu dovoliť zaobstarať stojí za tých pár riadkov. Minule, na písomiek s všetko, po čom túţia, napriek tomu učivom z celého hodine filozofie, som si pripadala im to nebráni v nakupovaní najako v zoologickej záhrade. Bola to semestra.“ drahších potravín, oblečenia a asposledná hodina pred písomkami a poň dvakrát do týţdňa si vyjsť niemy sme nemali prebraté učivo. Učikam do mesta na ―cerveza con tapas‖. Asi to teľka to chcela iba rýchlo prejsť, bez zbytočnébude tou inou mentalitou, lebo druhá moţ- ho vysvetľovania. To však nemala robiť. Keď nosť, ţe finančná kríza vlastne neexistuje, sa tieto slová vyšli z jej úst, zdvihla sa vlna kritimi nejako nepozdáva. ky. Ţiaci sa zmenili na zvieratá. No fakt, neČo sa týka školy, prvý decembrový týţdeň ur- preháňam. Zasypali ju mnoţstvom sťaţností, čite nepatril k tým najzábavnejším. Do troch jedna spoluţiačka sa dokonca zdvihla, ţe ide dní nám natlačili osem jedenapolhodinových za zástupcom, aby prišiel túto nezhodu vyriepísomiek s učivom z celého semestra. Síce šiť. Uţ som len čakala, kedy po nej hodia denám urobili tú láskavosť, a v pondelok nám siatu. Nakoniec sa jej podarilo upokojiť tú didali deň voľna (určený na štúdium :D), no tak vú zver, no v tej chvíli som sa úprimne bála, sa mi zdá, ţe nikomu to veľmi nepomohlo. Pí- ako tento konflikt skončí. Samozrejme, takto somky boli zbytočne náročné a ako to niektorí to nevyzerá na kaţdej hodine, ide o to, aký rešučitelia majú v obľube, do písomky zahrnuli aj pekt si učiteľ pred ţiakmi vybuduje. A teraz k neprebrané učivo. Nevadí, hlavne, ţe sme tým príjemnejším udalostiam. Na oslavu kon-

22 Gymoš


MÔJ SPLNENÝ SEN

-> Textilný diskont—Červený palác „čiňak―.

-> Slávnostná vianočná večera, na ktorej si vymieňali darčeky.

Gymoš 23

/foto: Simona Rapčanová/

ca trimestra bola zorganizovaná slávnostná pláţ. V parku pri pláţi mali ľudia piknik, hrali vianočná večera, kde sme si mali vymieňať sa so psom, skákali cez švihadlo, no úplne ako darčeky. Jedlo sme síce dostali aţ o polnoci, scénka z romantického filmu Rosamunde Pilno kaţdý zabudol na svoj hlad, keď si spome- cherovej. Takého počasie mi bude v strede janul, ţe bude dnes obdarovanuára chýbať. Predsa len, uţ ný. Niektorí to poňali naozaj „Tento rok som po prvýkrát som si zvykla, ţe si ráno neoriginálne. Všetko by bolo v zaţila december, v ktorom musím obliekať čiapku, šál a poriadku, keby kaţdý jeden by teplomer ukazoval 20°C“ zimnú bundu. Napriek týmto študent nemusel rozbaliť svoj klimatickým výhodám sa aj darček pred všetkými zúčastnenými. Medzi celkom teším domov. Môj sen o Španielsku darčekmi sa objavili tradičné kozmetické po- bol naplnený do poslednej bodky, tak môţem môcky, náušnice, voňavky, sem- tam nejaká spokojne odísť. To neznamená, ţe príspevky o erotická pomôcka. Učitelia to brali skôr s nad- ňom sa uţ nebudú v Gymošovi objavovať, na hľadom a všetci sme si ten večer uţili. Španielsko sa nedá len tak zabudnúť :) NeTento rok som po prvýkrát zaţila december, v viem, či sa tu ešte niekedy vrátim, ale ako mi ktorom by teplomer ukazoval 20°C. Ôsmeho povedal José: ‖Keď sa za nami nevrátiš, my si decembra mal byť posledný teplý deň, tak som ťa nájdeme!‖ sa rozhodla, ţe by sa patrilo ešte raz navštíviť


OČAMI ŠTUDENTA -> Nesmieme byť umlčaní.

SLOBODA PREJAVU /foto: zivotnyuspech.sk/

Lívia Pavuková

M

ôcť slobodne vyjadriť svoj názor je pre ľudí jedným z najvzácnejších občianskych práv. Sloboda prejavu je v demokratických štátoch samozrejmosťou. V poslednom období sa s ňou stretávame čoraz častejšie v podobe štrajkov a vzbúr obyvateľov... Zatiaľ čo v minulom roku sa stal núdzovým stavom štrajk lekárov, tohto roku je to štrajk učiteľov, ktorým dávali obyvatelia našej republiky vlastnými prejavmi najavo svoju nespokojnosť so štátnym rozpočtom. Ako všetci vieme, kolotoč s protestujúcimi sa v Európe tohto roku naozaj roztočil. Svoje názory si prišli vysloviť na ulice v Madride, Lisabone, Paríţi, Aténach, Bruseli... Slobodne sa vyjadriť je teda bezpochyby moţné, otázkou však stále ostáva, či majú tieto nepokoje aj výsledky a či je moţné takouto nenásilnou formou dosiahnuť zmeny. Moţno by sme sa mali zastaviť aj pri faktom, ţe vo svete stúpa iná forma prejaveného názoru. Práve teroristi nám čoraz častejšie ukazujú svoju nemalú nespokojnosť. Je naozaj potrebné konať takto brutálne a násilne, aby sa niekto vôbec zamyslel nad poţiadavka-

24 Gymoš

mi človeka? „Ak ťa nepočujú, keď vravíš, začni kričať.― Nebolo by totiţ zbytočné, ak by sme sa zamýšľali nad poţiadavkami ľudí zavčasu, o niečo skôr, ako sa sami dovedú k zúfalstvu? Ľudský prejav však moţno hľadať aj v iných oblastiach. V oblasti módy sú to časté prejavy rebelstva, samostatnosti a odlišnosti...Kaţdý z nás predsa nejeden raz krútil hlavou nad rôznofarebným, priam do očí bijúcim účesom mladíka, ktorý sa takto stáva terčom mnohých pohľadov. Aj tieto odlišnosti môţeme pokladať za slobodný prejav človeka. Nie je to totiţ len hovorené slovo, ktoré je prejavom ľudí, ale aj náš výzor, od účesu aţ po obliekanie a nakoniec aj ľudské správanie, ktoré mnohokrát prezrádza naše postoje. Ľudia sa prejavujú v rôznych oblastiach. Prejavujú sa svojou prácou, záľubami, názormi... Najdôleţitejší význam sa však prikladá tomu osobnému, hovorenému prejavu. Práve ním môţeme vyvolať zmeny či dosiahnuť zamyslenie u iných. Nikdy však nezabúdajme, ţe naše prejavy a názory tvoria veľkú časť našej osobnosti.


5 OTÁZOK Dominika Rodáková

Matúš Lukáč

Vek: 17 Znamenie: R ak Obľúbené kn ihy: nečítam Obľúbené fi lmy: Let´s da nce, Sám dom a, Harry Potter, Smurfs Naj. jedlo: p izza, cestoviny Obľúbený vý rok: „Ţi a nech aj ţiť!―, „Porad mi? Nie! Ty si íš napíš ťaháky, tebe nevidno!― Obľúbená sk upina: :Pitbull ako spevák Záľuby: tanec , lyţovanie, fote nie, cestovanie , nakupovanie

-> Na súťaţi v Trnave.

-> Mikulášsky Crazy deň.

Gymoš 25

/foto: archív Matúš Lukáč/

-> „Svet patrí bláznom.―

S

kús sa predstaviť. „Volám sa Matúš Lukáč a narodil som sa 18.7. 1995 v Bardejove.. Navštevoval som základnú školu v Malcove. Som členom redakčnej rady Gymoš. Mojím koníčkom je tanec, ktorému sa venujem od mala, momentálne sú mojou prioritou spoločenské tance. Som členom tanečnej školy Kesel. Môj ţivot je veľmi zaujímavý a nikdy by som ho nezmenil. Kaţdý víkend trávim na inom mieste. Buď je to nejaká športová hala alebo tanečná škola. Môj voľný čas venujem tréningom a súťaţiam. Dokonca sa aktívne pripravujem na celosvetové súťaţe. O zábavu mam postarané.― Najväčší trapas. „Tak tých bolo viac, napríklad mi na jednom plese spadli pri vystupovaní nohavice a vzápätí spadol aj luster, do ktorého som buchol.― Aké sú tvoje ţivotné ciele? „Dostať z kaţdej písomky 100%, chcel by som úspešne zmaturovať, dostať sa na vysokú školu a odcestovať do Londýna.― Kto je tvoj idol a prečo? „Ţiaden idol som ešte nemal. Riadim sa podľa seba a nepozerám na ostatných. Robím veci tak, aby to vyhovovalo mne.― Skús opísať ideálneho partnera. „Tak mala by byť za kaţdú srandu a mala by vedieť tancovať. Na farbe vlasov a očí nezáleţí, no určite by mala vyzerať k svetu.―


OĽA A KOĽA Soňa Stiedlová, Jana Bosáková

Hmla a Koľa

je za ď e k , Vţdy , mám po ené ň. mrač ý celý de n kaze

To nie sú mraky, ale hmla.

A vieš, aký je rozdiel medzi tebou a hmlou ?

No a?

/foto: Jozef Bakajsa/

??? ď Ţiaden, ke eď zmizne, hn ň. je krajší de

! ! ! A Š P E T TY

26 Gymoš


ABIHO PORADŇA

Albert Balog

-DistestOtestuj sa a vyhraj vo veľkej novoročnej súťaţi

Moţno aj ty patríš medzi DISŢIAKOV. Stačí vyplniť priloţený dotazník a tvoje štúdium sa zmení na raj! Odpovedz na otázky a pošli ich do redakcie Gymošu. Atraktívne ceny, kilo ryţe a bambusové paličky, venovala nadácia čínskej kultúry na Slovensku. 1.Aké „i“ sa píše v slove muţi? A) ypsilon B) ţiadne „i― C) normálne „i― 2.Patrí slovenčina medzi ugrofínske jazyky? A) áno B) niekedy C) ta de 3.Škola začína: A) furt

4. Ľudovít Štúr bol: A) rád sebe vypil B) literárny a jazykový maniak C) robil na LKT v lese 5.Násobilka je: A) keď som chorý a idzem do doktora B) to co neznam od prvej triedy C) prezývka učiteľa 6.Vyšný Orlik je: A) tam, dze byvam B) pri Bujakovcoch C) takoj za onym a pred Svidnikom 7.Veta „I am was going to the home“ A) je plano napisana bo trebalo by pouţiť prítomno-budúci gerundiálny čas

B) 7.45 ráno

B) je napísaná v cudzom, mne neznámom jazykovi

C) 14.10 večer

C) trebalo by še začať učiť

V najbližšom čísle sa dozviete, ako spoznáte dis- žiakov na prvý pohľad.

Gymoš 27

/foto: Jozef Bakajsa/

M

áš zlé známky, ničomu nerozumieš a nechápeš, prečo si v škole?


YO-GHIHO VÍZIE Peter Reviľák

B

ol chladný február a starý workoholik Kvetoň uţ nevedel „kam s konope.― Buď bol celý deň úplne mimo, alebo odstraňoval z útrob socialistických bytov plesnivé miesta. Kvetoň bol skrátka lokálny mykológ - aktivista. Nechodieval medzi ľudí, on skôr radšej tie plesne. Mal značný problém komunikovať. Neskutočne ho trápilo, ţe trpí nedokonalou artikuláciou písmena R. Plietlo sa mu v zuboch na L a občas si tak vyslúţil nemalé ţivotné faux pas. Ťahalo by sa to s ním snáď večne, keby mu jedna zákazníčka nepolichotila a nepozvala ho na ples, ktorý sa mal konať uţ o týţdeň. Kvetoň dlho váhal. „Mám pledsa veľa práce, v bytoch je veľa vlhka,― tvrdil Kvetoň a snaţil sa dať celú situáciu na správnu mieru. Nevedel si predstaviť, ţe by po rokoch mravčej práce s plesňami dokázal plesať aj pri inej príleţitosti. A hlavne nie so ţenou. „No ja vám neviem milostivá, ono nie je plestupný rok a ...― „Ticho!― skočila mu do reči Magduška. „Ste veľmi milý pán, pohľadný, aj to vaše R,― nešetrila slovami chvály vyziabnutá usmievavá Magduška. Ţienka to bola milá, pracovitá, vedela poţehliť, poprať, ale aj pohrešiť. „Fajná si,― pomyslel si Kvetoň. Vláčiť sa s taškami SAVA donekonečna nebola veru ţiadna výhra. Povedal si, ţe to skúsi. V deň plesu si Kvetoň zobral sako a viazanku z maturity. Ročník 1980, ale inak vkusné. Magduška v otázke módy takisto nezaostala. Kvetinkové šaty s logom Hippies krásne podčiarkovali kontúry jej kostnatej postavy. Pri spoločnom stretnutí pred budovou školy, kde sa predmetná udalosť konala, sa stal párik terčom ironických poznámok a sarkastických výsmechov. Obaja však vďaka svojej staromódnosti netušili, čo označenia typu „Martinka z Turca― či „abiturient Tonko― na ich osoby doslovne znamenajú. K značnej paródii prispel aj fakt, ţe v čase ich príchodu

dovnútra hrala pieseň od Kaliho - Ples príšer. To sa však uţ Kvetoň cítil ako v tranze. „Poďme tancovať,― začal vyzývať Magdušku. „Táto pesnička je moja sldcovka,― vyhlásil. V priebehu pol hodiny boli obaja na parkete jednoznačnými parketovými levmi. „Dal by som si plesso s mliekom,― riekol výdatne vytancovaný Kvetoň. Magduška, celá vysilená, iba nesmelo prikývla. „Odvíja sa to veľmi doble, len káva je trocha plesladená,― zamrmlal Kvetoň pri šálke s Magduškou a zacítil tlak v nohaviciach. „Daj mi sekundu plosím―, povedal opatrne a rozutekal sa na WC. Pri pisoári pocítil nemalú úľavu, keď mu zrazu do oka udrelo niečo strašné – pleseň na stene. Jeho celoţivotný pracovný mód mu prikázal jednoznačne – odstrániť! Keďţe svoje pracovné nástroje nechal doma, nemal inú moţnosť, neţ svojho večného nepriateľa oškrabávať nechtami. „No doliti,― kričal nahnevaný Kvetoň. Magduške uţ bola samej dlhá chvíľa, a tak sa rozhodla Kvetoňa voľky-nevoľky navštíviť na pánskych záchodoch. „Čo tu robíš tak dlho, miláčku?― opýtala sa. „Placujem!― odvetil nervózny Kvetoň. „Tá pleseň nechce zísť dole, nechceš mi pomôcť?― opýtal sa vyslovene netaktne. „Takţe my sme spolu na plese a ty tu pracuješ?― vyzvedala podráţdená Magduška. „No plesne, uhádla si!― povedal Kvetoň a nahnevane pokračoval v práci. „Plesne, plesne, plesne, tie tvoje plesne,― zakričala na plné hrdlo Magduška a otočila sa na opätku. „Bodaj by si do rána splesnivel, ani baviť sa uţ nevieš,― zakončila krutý dialóg a pobrala sa domov. Utrápený a nervózny Kvetoň dokončil svoje. Je mu jedno, ako to dopadlo. Robota bola vykonaná. S pocitom dobre vykonanej práce odkráčal spokojne domov. Cestou sa vnútorne utešoval a hľadal medzi slovami ples a pleseň súvislosti. Napriek tomu, ţe na nič prevratné neprišiel, zistil, čo mu ide najlepšie. Plesať na tých správnych miestach.

/foto: archív/

sPLESnivenie

28 Gymoš


LITERÁRNE OKIENKO

e n r Čie y k i n o r k Šialená do tanca riadne, aj mikrofón hravo zvládne. Slovensko má hviezdu novú, /foto:www.sphotos-g.ak.fbcdn.net/

vraj nahradí Banášovú. Boďo vie, čo kaţdý tuší, jej odchod mu plány zruší. Čakajú ho veľké zmeny, asi príde o odmeny.

Ak by ste to nevedeli, za chvíľu sme všetci v cieli. Preto tu a otvorene vzdávame hold jednej ţene. Od začiatku aţ doteraz, vytiekli jej nervy neraz. Aj keď s nami trpí stále, nechýba jej neustále milý úsmev na tvári, keď nás známkou obdarí. Čím to je sa národ pýta? Odpoveď je v láske skrytá! Tento cit pre ľudstvo svätý, uţ od dávna spája svety. Ktoţe by sa potom divil, ţe aj s ňou narobil divy? Jej ţivot je plný svetla, lebo svojich milých stretla. Ţe bude mať, uţ dobre vie,

Viliam veľký bojovník,

doţivotne len lásky dve.

nepremôţe ho uţ nik.

Kto to bude? Veď kto iný?

Tvrdo stále trénuje,

Predsa my a – kyseliny.

za bitkami cestuje. Zabávač to on je pravý, zo seba si srandu spraví. Holý zadok ukazuje, crazy veci preferuje.

Gymoš 29


RECENZIA Emil Hankovský

Z

ačiatok slávneho putovania po Stredozemi začal tu, v nore istého Bilba Bublíka z Hobitova. Starého mládenca, ktorý uţ dávno zabudol na všetky radosti svojej mladosti a zaumienil si ţiť tichý a pokojný hobití ţivot, keď tu zrazu sa pri jeho bráničke objaví jeden dotieravý starý čarodejník a pýta sa veľmi čudné otázky. Ponúkne Bilbovi (Martin Freeman) niečo, čoho by sa kaţdý hobit s nadšením vyvaroval. Pozve ho do dobrodruţstva, ktoré zmení jeho ţivot. Dobre známy príbeh, dobre známe postavy, dobre známe prostredie, dobre známy reţisér. Sen kaţdého nadšeného fanúšika J.R.R. Tolkiena sa konečne naplnil. Peter Jackson otvoril ďalšiu knihu o Stredozemi a z veľkým nádychom

ský lis, no nakoniec sa z nej stala klasika svetovej literatúry, ktorá si získala srdcia detí aj dospelých po celom svete a teraz sa o to pokúsi znova, a to v novej filmovej trilógii. Všetko to začína trocha inak, neţ by pozorný fanúšik čakal. Bilbovým prológom k Frodovi, dokonca v ten istý deň, ako začal príbeh Spoločenstva prsteňa a celej trilógie, ktorá predstavila Stredozem masám. Celým filmom sa nesie čosi nostalgické a čarovné. Zrazu si spomeniete na staré známe tváre i dôverne známe miesta. Mnohí reţisérovi vyčítajú rozdelenie príbehu aţ na tri filmy, keď pôvodne hovoril o dvoch. To prinútilo tvorcov kniţnú predlohu rozpitvať do poslednej strany a ešte poobracať. Prvý diel adaptácie sa môţe miestami zdať nudný či fádny, ale nenechajte sa oklamať. Pri

HOBIT

/foto: continetal-film.sk/

Neočakávaná cesta

-> Martin Freeman v úlohe Bilba Bublíka.

ju začal všetkým pozorne čítať. Splnil si tým ďalší zo svojich tajných detských snov a za neuveriteľný rozpočet natočil čosi, o čom snívajú generácie Tolkienových čitateľov uţ celé desaťročia. Hobit, pôvodne rozprávka pre deti, ani nemal uzrieť tlačiaren-

30 Gymoš

Hobitovi si treba uvedomiť, ţe tu nejde o návrat do Stredozeme, i keď to tak moţno brať. Na Hobita sa treba pozrieť dejovo cez jeho časové umiestnenie. Príbeh začína 60 rokov pred začiatkom Spoločenstva prsteňa, to znamená, ţe má byť čosi ako úvodom alebo


RECENZIA predchodcom Pána prsteňov. Koniec koncov aj Star >Pôvod l Toro, te e D o Wars boli točené m r le vať Guil il. p s- „od konca―. Ak si však odstú štáb skutočne po o o toto uvedomíte, v k o a it l ha >Hob ste zanec ie m a nebudete nadšen tavil a iu. c k a tr e a n ú d ní návratom do li pôvo turistick y Bilba bo j Daniel h lo ú o Stredozeme, ale D a > apríklad n . í f n a u v o o e ţ B Stredozemou, La zva alebo Shia Radcliffe akú ste ešte nevideli. Vizuálne sa snímok nedá popísať inak ako infantilnou klišé frázou – vizuálne orgie. Nejde pritom o nič neslušné ani provokatívne. Začína sa veľkolepé putovanie za záchranou strateného domova udatného a nezdolného národu trpaslíkov. Akčné časti nie sú zbytočne dlhé, na mnohých miestach sú aj pomerne vtipne spracované a často ich strieda nádhera novozélandských exteriérov. Partička trpaslíkov sprevádzaná Gandalfom Sivým (Ian McKellen), za ktorými sa ledva kymáca jeden hobit, sa vrhá z jednej kaluţe do druhej a spod odkvapu rovno do bahna. Veľa filmových znalcov tvorcom vyčítalo rozhodnutie natočiť trilógiu najnovším 3Dčkom, kde bol obraz zaznamenávaný takzvanou High Frame Rate technológiu (namiesto zvyčajných 24 obrázkov za sekundu – 48 obrázkov za sekundu) vytvorenou špeciálne pre Hobita. Kritikom sa nepáči vizuálnosť obrazu. Pripomína vraj videohru, či ţivé divadlo. Priznávam, ţe niečo na ich tvrdeniach pravdy je, ale povedzme to úprimne, naozaj chodíme do kina na to, aby sme videli niečo beţné či obpozerané? Nemyslím si to. Hobitia trilógia neprináša len príbeh prevzatý z kniţnej predlohy, ale aj námety pochádzajúce z iných príbehov o Stredozemi a tieţ viac tolkienovský náhľad, neţ pri Pánovi prsteňov, kde kvôli obrovskej komplexnosti a podrobnosti museli tvorcovia značnú časť predlohy vypustiť. Celou Neočakávanou cestou sa tiahne niť odkazov na prsteňovú trilógiu a vo vzduchu visí aj predzvesť čohosi tem-

vosti: Zaujíma mal film reţíron ne

KUPÓN č.4

ného. Kým však Jackson nešetril na efektoch a rekvizitách, o to viac šetril na hĺbke postáv a ich podrobnejšom predstavení. Celé tri hodiny totiţ spoznáva tak maximálne tri postavy, a to je všetko - Bilba, Thorina – trpasličieho princa a vodcu výpravy (Richard Armitage) a Gandalfa, čarodejníka s mohutným obočím. Zvyšok Spoločenstva pôsobí len veľmi okrajovo a aţ príliš vedľajšie. Dynamika filmu vás v prológu strhne, no potom, ak nie ste veľkým fanúšikom, len čakáte. Smejete sa síce na vtipoch a gagoch s trpaslíkmi, ale môţe vás to nudiť. Podobný problém postihol aj zvyšok filmu. Ohizdi a trolovia síce potešia a sú dobre spracovaní, ale nemusí to baviť kaţdého. Koniec koncov to ani nikto neočakával. Neočakávaná cesta má svoje muchy, no čo je zaujímavé, film aj tak funguje. Kritika je v mnohých prípadoch na mieste, ale aj tak nedokáţe zvrátiť to, ţe film ako celok pôsobí dobre a diváka napriek všetkému baví. Ako som uţ povedal, Tolkienov odkaz je tu omnoho citeľnejší, neţ pri Pánovi prsteňov, a tak aj jeho myšlienky sú omnoho výraznejšie a lepšie zapamätateľné. Odvaha, sila a statočnosť nie je vo vystihnutí času na zabitie, ale vo vystihnutí času na ponechanie ţivota. Veľké Zlo nemusí byť porazené len epickým činom hrdinstva, ale kaţdodennými malými skutkami dobra a lásky. A platí aj staré známe, ţe v núdzi spoznáš Hodnotenie priateľa a nesúď knihu : Vizuálne efek podľa jej obalu ty: 9,5/10 Scenár: 7/10 a v naoko moţno malých a bezvýznamných Réţia: 8,5/10 sa toho skrýva viac, Celkový dojem : 8/10 neţ by sme si mysleli. S p o lu: Pre našinca úţasná /10 jazda, ktorú ušil JacIMDb: 8,6/10 kson presne na mieru. ČSFD.cz 86% Pre nezainteresovanéKinema.sk – ho moţno miestami 8/10 pomalá dobrodruţná výprava za hľadaním strateného domova plná odvahy a statočnosti.

8,3

TIKET JANUÁR 2013

JANUÁR 2013

Meno a trieda: .................................................


o i d á R š o m Gy A D RE

ST

né v a l -h

e-

i n a l e ysi

v

PIAT

OK

- repr íza -

OLDIES - posledná streda v mesiaci -

cena: 0,50€

Časopis Gymoš vydáva: Redakčný krúţok, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Gymoš r4č4 január 2013  
Advertisement