Page 1

VIII. reprezentaèný ples Spojenej školy J. Henischa Najvä è udalosšia novéh  roka o Šarm & DJ Yo-ghi

Kedy a kde?

Vo štvrtok,

2. februára o 19:00 hod. v školskej jedálni

Cena: 11€

ÁR

U JAN

12

20

JANUÁR 2012 Meno a trieda:..............................................

01.2012

Lístky zakúpite v uè.51 u p. uè. Boïa


š o m y G 2 1 0 2 r á u n a j , 3 roèník

4

cena: 0,50 €

ove

cha v Bardej is en H ja ra Ju y ol šk ej èasopis Spojen

V èísle:

y n a m r e G o t e m o j a c n r u t Wel ý v o l a b ej l o v ý n Vianoè

Piove potulky Mikulášsky crazy day om n rí h U m vo la os ir M s r vo o h z Ro


A je po prázdninách!

ç

ä ð à â ñ ò â ó é ò å ! Opä vás vítam po dvoch týždòoch prejedania a oddychu v našej skvelej škole. Prázdniny rýchlo ubehli a vy ste urèite plní energie pusti sa do uèenia, odpovedania a písania písomiek. No predtým si, dúfam, radi preèítate najnovšie, januárové èíslo Gymoša, ktoré je plné zaujímavých infošiek z prostredia našej školy. Za sebou máme Mikulášsky crazy day, ktorý priniesol aj nového víaza! Stuha triedy mesiaca už nerobí spoloènos aktívnej 3.H. Zdobila dvere našich prváèikov a teraz visí na dverách 2.H triedy. O tom, ako to 6. decembra vyzeralo na chodbách školy, sa dozviete viac na nasledujúcich stránkach. A neprehliadnite foto! Samozrejme, že sme nezabudli ani na vaše ob¾úbené Perly ducha èi na správy od Pika. Možno niektorí viete, niektorí nie, ale 1.december je dòom boja proti AIDS. Èlánok o tejto èoraz rozšírenejšej a nebezpeènej chorobe nájdete o zopár stránok ïalej. Posvietili sme si aj na to, ako to vyzeralo v Nemecku v rámci projektu Comenius, ktorého sa zúèastnili aj naši študenti. Danka Semanová vám priblíži život v Anglicku v ïalšom pokraèovaní splneného sna.

Neviete, ktorého výnimoèného študenta sme vyspovedali tentoraz? Alebo chcete vedie, na ktorú z nároèných otázok odpovedal Abi? Tak si to rýchlo preèítajte, aby ste boli v obraze. Nielen to, ale omnoho viac je urèené práve pre TEBA! Snáï tvoj poh¾ad nebude patri len tiketu, ale aj množstvu zaujímavých èlánkov. Tak hor sa do listovania. A nezabudnite svoje pripomienky a odkazy hádza do našej gymošovskej schránky pri uèebni è. 51. V mene celej redakènej rady Vám prajem pekný mesiac a úspešný návrat k uèebniciam a zošitom. Vidíme sa vo februárovom èísle.

Mária Gajdárová šéfredaktorka èasopisu

/foto na obálke: Jozef Bakajsa/ /editoriál: www.marticek.photoshop.com

- redakèná rada

Šéfredaktorka: Mária Gajdárová Redaktori: Daniela Semanová, Martin Majdák, Viliam Vanta, Andrea Aisha Živèáková, Petronela Pituchová, Dominika Rodáková, Natália Šimová, Monika Majirská, Mária Pavuková, Miriam Pa¾ová, Matúš Lukáè, Jozef Bakajsa Grafickí editori: Emil Hankovský, Damián Michalco Odborný doh¾ad: Mgr. Branislav Boïo

Gymoš Blog www.gymos.wordpress.com

FB profil Pia Gymoša www.facebook.com/pito.gymos

Gymoš 2

Kliknite aj na našu facebookovú stránku

Kontakt: gymos.ssjh@gmail.com, www.facebook.com/pito.gymos

- obsah èísla - Editoriál 2 - Prieskumník 3 - Perly ducha 4 - Pio Gymoš informuje 5 - Piove potulky 6 - A bi ho, ABIHO! 7 - Crazy day 8 - Welcome to Germany 10 - Rozhovor 12 - Vianoèný turnaj 14 - Môj splnený sen 16 - Športový servis 18 - Èierna kronika 19

- Oèami študenta - 5 otázok - Kabinety - Out

20 21 22 23


JAZZ/ROCK/CAFÉ

KULTÚRA

„OUT“

21. januára o 19:00 Koncert DAMNGOD /FÍNSKO/ NP 2012 24. januára o 19:30 Whiskyho cestovate¾ské kino aj v Bardejove

Hotel Bardejov, Toplianska ul. 23 Vás pozýva na RUSNACKÝ SILVESTER dòa 13.1.2012 od 19.00 hod.

ZA MÚRMI NAŠEJ ŠKOLY - Andrea Aisha Živèáková

Vstupné: 25€

hrá: ELEMENT

Cigán Dráma, Slovenská republika - Èeská republika,107min., Mp12r., Vst. 2,20€ -10.utorok o 19:00 hod. Pod¾a ÈSFD.cz: 49%

Sherlock Holmes 2: Hra tieòov Akèný / dobrodružný / krimi USA, 130min., Mp12r., slov.tit., Vst. 2,30€ -31.utorok a 1.streda o 19:00 hod. Pod¾a ÈSFD.cz: 80% PREMIÉRA Vidite¾ný svet Triler Slovenská republika, 104min., Mp12r., Vst. 2,30€ -17.utorok a 18.streda o 19:00 hod. Pod¾a ÈSFD.cz: 55% PREMIÉRA

Kino Žriedlo

Perfect Days Komédia Èeská republika, 100min., Mp12r., Vst. 2,20€ -26.štvrtok o 19:00 hod. Pod¾a ÈSFD.cz: 67% Kung Fu Panda 2 Animovaná komédia USA, 90min., Mp, slovenský dabing, Vst. 2,20€ -14.sobota a 15.nede¾a o 16:00 hod. Pod¾a ÈSFD.cz: 71% Román pre mužov Komédia Èeská republika, 100min., Mp12r., Vst. 2,20€ -11.streda o 19:00 hod. Pod¾a ÈSFD.cz: 46% Muži v nádeji Komédia Èeská republika / Slovenská republika, 115min., Mp15r., Vst. 2,20€ -27.piatok o 19:00 hod. Pod¾a ÈSFD.cz: 74%

Lóve Romantická dráma Slovenská Republika / Èeská republika, 90min., Mp15r., Vst. 2,30€ -19.štvrtok, 20.piatok, 21.sobota a 22.nede¾a o 19:00 hod. Pod¾a ÈSFD.cz: 71% Strom života Dráma, USA, 138min., Mp15r., cz.tit., Vst. 2,30€ -24.utorok a 25.streda o 19:00 hod. Pod¾a ÈSFD.cz: 66% Majstrovský plán Komédia USA, 100min., Mp12r., slov.tit., Vst. 2,30€ -28.sobota a 29.nede¾a o 19:00 hod. Pod¾a ÈSFD.cz: 57% Šmolkovia Animovaný, rodinná komédia Belgicko – USA, Mp, 102min., Vst. 2,20€ -28.sobota a 29.nede¾a o 16:00 hod. Pod¾a ÈSFD.cz: 60%

23

Pravidlá používania tiketov: - Tiket môže by použitý len raz. - V každom predmete môže žiak použi iba jeden tiket za polrok. - Platnos tiketu je obmedzená na mesiac, pre ktorý je urèený, prípadne do doby, pokia¾ nebude vydané nové èíslo èasopisu. - Falšovanie môže by potrestané podmieneèným vylúèením zo štúdia.

/foto: www.csfd.cz/

-prípitok, hl. menu,dezert, minerálka, káva, novoroèná kapustnica, otvorený úèet v bare v hodnote 5€


Vrátnica

Kabinety

Ani teraz nezabúdame na ïalšie predstavovanie pedagogických i nepedagogických zamestnancov našej školy.

p. Jozef Dunèák

22

vedúci kuchyne

/foto: Jozef Bakajsa/

, p. Ján Hanèovský

Kuchyòa

vrátnik


Prieskumník „Myslíte si, že moderátorka rádia Gymoš s Piom Gymošom už... ?“ 58% opýtaných si myslí, že áno 42%opýtaných, že nie

42% 58%

Pýtali sme sa na to našich spolužiakov. 100 opýtaných

Ve¾ká plesová súaž Uhádni, ko¾ko minút a sekúnd mali dokopy všetky vysielania rádia Gymoš v roku 2011 a vyhráš lístok na ples zadarmo! Vyhrá ten, kto bude k správnej odpovedi najbližšie. P.S.: Nezabudnite sa podpísa svojím menom a triedou Svoje odpovede vkladajte do schránky redakènej rady pri uèebni è. 51.

Odkazovaè Chcete niekoho cez èasopis alebo rádio pozdravi, pozva na stretnutie a èi len tak niekomu napísa? Vhoïte odkaz do schránky redakènej rady a my to za vás vybavíme .

3


Perly ducha

Uè.: Aký je symbol holubice? Ž.: Serie na všetkých. - perla ducha mesiaca december

N

aši spolužiaci perlia stále, a preto vám prinášame ïalšie z ich výrokov. Nezabudnite zahlasova za najlepší z nich, a to vhodením hlasovacieho lístku do schránky redakènej rady, ktorú nájdete pri uèebni è. 51.

1 Školské korene siahajú ïaleko do minulosti. Prvú spisomnú slovenèinu uzakonil ¼ubovýt Štúr.

Žiaèka odpovedá a trieda vyrušuje 5 Uè.: Budte ticho, inak budem skúša celú hodinu. Ž.: Koho? Ju? 6 V škole stále je nieèo nové èo každý chce zisti naèo to je alebo pre koho a od koho to je.

2 Bez školy nieje práca a bez práce prachy a bes prachoch žiaden rešpekt.

/foto: Mgr. Marián Martièek/

3 Uè.: Èo nevieš angliètinu, že máš tri? Ž.: Ja viem, to len uèite¾ nevie, že ju viem :) 4 Je to èlovek bez hraníc, ktorý má svoje hranice

4

: P

:-)

Hlasovací kupón perlou ducha mesiaca je perla èíslo:


5 otázok

ch akov í š h j c e i š n i pre nanajúspeš spoluž

Meno: Andrea Aisha Živèáková, Marcela Mackanièová Vek: 17, 16 Znamenie: vodnár, lev Ob¾úbené knihy: èasopis Gymoš, neèítam Ob¾úbené filmy: taneèné, horory, komédie Naj jedlo: pizza, pirohy a „rizky“ Ob¾úbený výrok: „Umenie smrdí.“ a „Tancuj, tancuj, vykrúcaj...“ Ob¾úbená skupina: TS FäTTy :D Zá¾uby: krúžok redakènej rady a TANEC, Tanec a ešte raz TANEC

„la vizitka“

S

kúste sa predstavi èitate¾om Gymoša.„

„Taneèná skupina FäTTy vznikla v roku 2004, no po troch rokoch sa rozpadla. V septembri 2010 Milan Lacko, vtedy náš zakladate¾, prišiel s myšlienkou opä ju obnovi. Sme mladá, energická a komerèná taneèná skupina, ktorá ponúka taneèné vystúpenia na spoloèenské akcie akéhoko¾vek typu. Venujeme sa moderným taneèným štýlom, ako je HIPHOP, Show Dance, Free Dance, Sólo Dance a iné. Preto ak potrebujete vyplni program, neváhajte a kontaktujte nás na facebooku.“

Najväèší trapas vo vašom živote? „Okrem toho, že nám DJ vypol hudbu v polovici choreografie a k tomu si s nami zatancoval aj dos opitý pán, sa stávajú aj bežné, ako napríklad mierny výpadok krokov alebo rozopnutie podprsenky poèas tanca.“

Aké sú vaše životné ciele? „Naïalej tancova na rôznych akciách a zúèastòova sa ïalších taneèných súaží. Zatia¾ sme absolvovali dve. Tou prvou bola súaž Dance Rose v Ružomberku, odkia¾ sme si odniesli 3.miesto, tou druhou bola súaž Move on! Dance cup 2011 v Žiline, kde sme vyhrali krásne 2.miesto. Inak je naším ve¾kým snom vyhra Grónsko má talent 2020. :D “

Skúste opísa ideálneho partnera. „Urèite musí ma zuby, samozrejme vedie tancova a tiež musí by inteligentný, keïže sa hovorí, že protiklady sa priahujú.“

- Dominika Rodáková, Natália Šimová P.S.: Vidíme sa 2. februára na školskom plese.

21

/foto: archív A. Živèákovej/

Kto je váš idol a preèo? „Samozrejme, idolom pre nás je náš zakladate¾ Milan, vïaka ktorému môžeme aj naïalej tancova a takisto aj Stanka Mihoková, ktorá je teraz našou trénerkou.“


Oèami študenta - AIDS

1. december - svetový deò boja proti AIDS

20

To však neznamená, že si budeme zakrýva uši, že sa nebudeme zaobera aj touto problematikou. Èo ak ïalším nakazeným budeš práve ty? Alebo tvoj kamarát, príbuzný? Potom bude neskoro, príliš neskoro...Uznávam, že mnohí, ktorí sa nakazia, si za to môžu sami. Spôsob života, akým žijú, ich možno predurèil nakazi sa. No ko¾kí z nich za to nemôžu? Ko¾kí z nich sú len obeami? Kladú si mnohé otázky. Je to spravodlivé? Preèo ja? Odpoveï sa h¾adá ažko. Možno ju ani nikdy nenájdu. Nedostanú. Musia sa nauèi ži s tým, èo im život priniesol. Áno, sú nakazení, bojíme sa ich, no sú to ¾udia tak, ako každý z nás. Možno ich máte vo svojom okolí a ani o tom neviete. Našou úlohou je im pomôc. Možno na zaèiatok staèí by o veci dostatoène informovaní, vyhnú sa odsudzovaniu, chápa, povzbudi a podrža. Sú to ¾udia, ktorí nás potrebujú.

- Mária Gajdárová

Plagát tlaèovej kampane One life

/foto: www.yeeeeee.com/

Z

astavme sa a poèúvajme ticho... ,,Prosím a, prestaò. Mòa sa to netýka.“ Veta, ktorou mnohí z nás ukonèia èrtajúcu sa debatu o ochorení AIDS. Ale preèo o tom nechceme poèu??? Je nám nepríjemné rozpráva sa o tom, èím trpia ostatní? Je nám to jedno? Skôr sa len bojíme zamyslie sa nad tým, èo ak raz... Niekedy sa nám zdá až nemožné na chví¾u sa zastavi a popremýš¾a. Zdá sa nám zvláštne nepoèu niè, iba ticho. To ticho, ktoré nás núti premýš¾a. Kladie nám otázky, no nie odpovede. Preèo to postihlo mòa? Nevieš, èo je to AIDS? Ochorenie AIDS je spôsobené vírusom HIV, ktorý napáda imunitný systém ¾udského tela. Napáda a usmrcuje biele krvinky. Najèastejšie sa èlovek HIV vírusom nakazí poèas nechráneného pohlavného styku s infikovanou osobou alebo priamym krvným kontaktom, napríklad pri používaní už infikovaných ihiel, striekaèiek. Existujú aj prípady nakazenia po transfúzii krvi, ale vïaka prísnym opatreniam percento takto nakazených ¾udí klesá. Štatistiky uvádzajú, že vírusom HIV je v súèasnosti nakazených vyše 34 miliónov ¾udí. Z toho 67% nakazených žije v Afrike a medzi najohrozenejšiu skupinu patria ženy. Len pre zaujímavos, denne sa nakazí približne 7500 ¾udí. Myslím si, že tieto èísla hovoria za všetko a zaslúžia si, aby ste o nich vedeli aj vy. Máme možnos ži v ekonomicky vyspelom štáte, kde je predsa len riziko nakazenia menšie v porovnaní s krajinami tretieho sveta.

„Vždy, keï s niekým spíš, taktiež spíš aj s jeho minulosou!“

„Na AIDS ešte stále nie je úèinný liek. Chráòe sa!“


Pio Gymoš informuje koordinátor Šarišsko-rusínskeho osvetového centra pri SŠJH v Bardejove V pošlednim èaše še na našej škole roztarhlo vrece zos besedami. Najskorej prišol cestovate¾, ktorý šickym hutorel, dze bi še mohli dostac, potom našo baby buli v mesce, dze še doznali o obchodze zos bilim mesom (asi kurace rizki) a nakoòec prišol za nima gynekolog- do pana, ci pana, tota postupnosc nebudze nahodna. Na popolniky v škole rovno zabudnice- naši futbalisci vihrali jakašky turnaj v Sabinove, teraz bez haòbi zoberu zos školy peòeži a pojdu še kus ponahaòac na kraj. A my možeme zaš chodzic do tej kosi venku.

Druhoho mali šytky nemèinare suaž o najlipšyj poster – neznam, chto vyhral, ale Hery Poster byl druhyj- od kinca.

Šesteho peršaci nadstavbare bešedovali o tim, jak še maju uèic, žebi zmaturovali cho¾em na štirki. Mohli še spytac mne, ja by im to rychlo vyšvetlil- zobereš cestovny poriadek Tanèina i Èupu a uèiš še: Olomouc- piatek11.30- 28€, Mlada Boleslav- štvartek- 9.25- 34€... Pjatnactoho druhaci i treaci zos odbornoj školy pišli do Košicoch do divadla. Už ¾em toto sranda, bo oni, kto by povil, tam iši i smotrili na divadelnu hru- ja umru, iši budut èitati knižky a možeme to tu zaperti. Devjatnactoho ša calyj deò bavil v školi volejbal. Doobidu potorhali molody strojare sita a potim, poobidi uèitele. Tajny zdroji povili, že kofoly byli povne sudy, ale nezochabili niè. Dvacateho še cali folklorni subor nemohol cali dzeò uèic, bo zaš mušeli nacvièovac program pre uèite¾och, ktori še poobedze luèili zos školu- tote folkloristi nenormalne chudaci, kec to tak pujdze da¾ej, za chvi¾u im budu zakazovac pisac pisomky, a to nechcem toten borde¾, co tu potom zrobia, ani vidzec. ...Pre totych, co neznaju po rusnacky, lem po našim, ta „y“ v rusnackych spravoch èitajce jak toto /?/ v angliètine. Pre rusèinaroch - anglicke /?/ èitajce jak „y“ v rusnaèine.

A co na konec? Šickim vam bars šumne dzekujem za nenormalny dzeò a blahoželaòa. Slzy v oèoch. A PAMETAJCE - MAJCE ŠE RADZI!

5


Piove potulky Tak èo detièky, boli ste tento rok poslušné ? Ta to co še tu robi ? Jaj, šak to hneška Mikulaša.

Bla,bla,bla... Ne nebuli, sladkosci dostanem i bez teho.

Èo to vravíš?!

Bác

!

! m u

B

Plesk! Ci pana, do pana, a¾e nas tu je, ešèi že som scihnul dojsc.

Neznam, jak tam taky zbity dojdzem

Kolegovci, nezabudnite na to, že cez ve¾kú prestávku sa všetci fotíme na ve¾kej chodbe.

6 - Miriam Pa¾ová, Mária Pavuková


„I maturanti majú básnické èrevo“ Najväèší šéf v triede je, s nami sa rád posmeje. Joži, to je parák náš, rožok si s ním vždy rád dáš. Kamarát je proste skvelý, so všetkým sa rád podelí. Pri okne on stojí rád, je to super spolužiak. Na ruštine Joži najlepší je, celú lexiku iba on sám vie. PS: Buïte ticho!

Èierna kronika Ve¾ké háro , v ruke kniha, na hodinách stále zíva. Èierna, to je jeho farba, v angline mu ide karta. Hoc pochádza z teho Èirèu, v Kruž¾ove má svoju chyžu. No keï náš Mao zarecituje, dokonca aj Hviezdoslav sa raduje. Majdy, tak ho voláme, na jeho múdre rady vždy dáme. PS: Prepáète, že narúšam tento vyuèovací proces.

Vysoká a tmavá kráska, dejepis je jej ve¾ká láska. Roky, vojny má v malíèku, no nechce ís za historièku. V èasopise je nám šéfkou a jej snom je by novinárkou. Furt by to len ve¾a jedlo, keksy to má za predjedlo. Jej meno je všetkým známe, María ju nazývame. PS: Joooj, nech už zvoní, bo chcem jes.

Vo všetkom je stále prvá, no kým sa naje, to jej trvá. Anglinu má v malíèku, veï zlepšila si ju cez prázdniny v Anglicku. Aj Španielsko už navštívila, keï sa zo školy na týždeò vyparila. V èasopise roky maká, tlmoèníctvo ju však láka. Všetkým vám z nej spadne sánka, to je naša super Danka. PS: Šak Maja, nechceš ma ponúknu?!

19


Športový servis Centrum vo¾ného èasu v Bardejove Výsledková listina streleckej ligy stredoškolákov 1. kolo Termín a miesto konania:

26.10.2011 v telocvièni CVÈ Bardejov

Kategória: študenti

1. Hvišè Pavol 2. Prokop Jaroslav 3. Bilas Matuš

SPŠ BJ SPŠ BJ SŠ JH

48 37 45 44 43 45 42 46 38 45 48 37 41 43 41 43 34 35

262 256 237

4. Krankota Jozef 5. Jakubašek Tomáš 6. Kostar Kamil 7. Kašèák Oliver 8. Jazudek Richard 9. Farkaš Radovan 10. Grocký Kristián 11.Kmec Martin 12.Ždi¾ a Peter 13.Popovec Ivan 14.Lukáè René 15.Pangrác Mario 16.Matušovský Richard 17.Kiza Stanislav 18.Martièek Timotej

SŠ JH HA BJ OA BJ SŠ JH SPŠ BJ SŠ JH SPŠ BJ SŠ JH SPŠ BJ HA BJ SŠ JH OA BJ OA BJ HA BJ OA BJ

42 34 33 38 36 39 34 38 39 28 38 44 41 38 30 37 29 43 25 34 33 33 34 33 33 36 34 28 31 31 26 23 24 29 31 19 222 021 16 17 26 24 26 20

231 225 222 219 219 212 203 203 202 180 165 152 133 121 113

40 41 36 34 38 40 42 36 33 36 40 33 38 33 39 33 36 34 36 39 36 34 33 36 33 33 33 29 25 36 41 26 25 13 28 32 36 11 23 26 19 17 23 7 13

Kategória: študentky

1. Kolcunová Natália 2. Glittová Adela 3. Kolarová Natália 4. 5. 6. 7.

Janèušová Marcela Sobeková Ingrida Adamèinová Laura Nováková Michaela

Spracovali:

SPŠ SPŠ HA BJ

32 34 44 42 41 27 31 37 28 42 43 35 35 39 40 38 33 28

220 216 213

HA BJ

28 25 30 30 21 16 14 13 29 14 2 6

156 155 123 27

SPŠ BJ HA BJ HA BJ

28 14 31 24 30 34 29 21 17 5 0 0

Žák Jozef Stachura Milan

Mgr. Darina Soroková riadite¾ka CVÈ

REGIONÁLNE KOLO FUTBALU 6.12.2011

Florbal CVC 1.11.2011 ŠKOLA 1. Spojená škola Juraja Henisha 2. Obchodná akadémia 3. Hotelová akadémia Jána Andrašèíka 4. Gymnázium sv. Jána Bosca 5. Gymnázium Leonarda Stöckela

1.

2.

3.

4.

5.

5:1 3:3 5:7 1:2 3 1:5 0:8 0:9 2:8 0 3:3 8:0

5:2 8:2 7

7:5 9:0 2:5

5:1 6

2:1 8:2 2:8 1:5

/foto: /

1. Hotelová akadémia Jána Andrašèíka 2. Gymnázium sv.Jána Bosca 3. Gymnázium Leonarda Stöckela 4. Spojená škola Juraja Henisha 5. Obchodná akadémia

18

BODY

4

ŠKOLA 1. 2. 3. BODY 1. SŠJH 3:2 8:2 6 2. SABINOV 2:3 3:4 1 3.St. ¼UBOVÒA 2:8 4:3 4 1.SŠJH 2. SABINOV 3:St. ¼UBOVÒA


A bi ho, ABIHO! (otázkami)

„V poslednom èase sa ve¾a hovorí o reforme v školstve.Mohli by ste pomôc zefektívni výchovno- vzdelávací proces na školách? Poraïte našim žiakom, kedy sa zaèa uèi.

Abiho ob¾úbené miesto na uvažovanie v decembri

Február je krátky a marec je mesiac knihy. Tento mesiac sa konajú rôzne aktivity a súaže v prednese poézie a prózy, ktoré ve¾mi rád navštevujem aj so svojim kolegom J.P. Pred rokom sme sa zúèastnili recitaènej súaže v èínskom Šanghaji a mali sme ve¾ký úspech. Báseò v pôvodnom znení „Èin sao punk- li“ som recitoval za podpory publika vecej jak pol hodiny. Viï http://www.youtube.com/watch?v=eUhkpTSt8Gk , ospravedlòujem sa za amatérsku kvalitu. V marci sa navyše píšu maturitné testy a to už vôbec nie je èas na štúdium. To skôr v apríli, lenže apríl je beár mesiac. Ve¾ká noc a pár dní vo¾na a komu by sa chcelo zaèa uèi, keï hneï treba aj konèi. Radšej poriadne a s perspektívou nieko¾kých týždòov. Máj prináša zo sebou iné starosti a radosti, je to lásky èas a tak treba myslie aj na túto vec. Koncom mesiaca sú ústne maturitné skúšky, žiaci aj uèitelia vyèerpaní , takže zaèa sa uèi neprichádza do úvahy. Jún je na tom už lepšie, lenže, keby èlovek aj chcel, tak nemôže. Lebo keï sa aj nejako rozbehne, už aj muši hamovac bo su tu letne prazdniny. No a takto to ide dokola už ve¾a rokov odkedy je svet svetom.“ Pamätná zo Šanghaja

7

/foto: Abiho súkromný archív/

U

ž je to das paru sto roky, èo sa vo svojich prácach zaoberám problematikou štúdia. Priznávam, že ma k tomu motivoval Jaòo Komensky ešte predtým, než medzi nami došlo k roztržke. Myslím si, že to nemá význam komentova, ja som mu na fejsbuku odkazal, že ho rešpektujem a on naj sebe robi co chce. V podstate ide o to, že kedy ma študent zaèa so štúdiom. Naozaj ve¾a žiakov sa na mòa obracia s touto otázkou a ja v sebe cítim povinnos a zodpovednos sa k tomu otvorene vyjadri . Berieme do úvahy fakt, že školský rok sa zaèína 1.septembra. Kým sa študent rozhýbe k nejakej èinnosti, ubehne nieko¾ko dlhých dní a je tu hneï 15.september, èiže deò vo¾na. Z môjho poh¾adu je pre tento dôvod štúdium absolútne vylúèené. Mnoho ¾udí oponuje, že po tomto dátume je dlhšie èasové obdobie, ktoré je vhodné na zaèatie štúdia. No, ono je aj nie je. Trvá iba pár týždòov do jesenných prázdnin a uvážte, stojí to za to, tých pár týždòov, že by sa otvorila kniha a zošit? Po jesenných prázdninách je tu takoj 17.november, kde som v parlamente navrhoval zákon na zakázanie štúdia. Nepochodil som, poslanci v sebe nenašli dostatok odvahy pre tento rozumný názor väèšiny študentov. No a po 17. novembri to ide k Vianociam ve¾mi rýchlo, Mikuláš je 6.12., takže sa pýtam, èi v tomto kalendárnom roku sa vôbec oplatí na tých pár dní uèi. Samozrejme, že nie, ale nechám to na zváženie u každého zvl᚝. Netreba totiž zabúda, že v školách sa nachádzajú aj sabotéri, takzvaní bif¾oši, ako napríklad žiaci Pižik, Billy, Cibazol alebo V.Hlaváè, ktorí obažujú vyuèujúcich svojimi otázkami. Po novom roku by sa zdalo, že už nadišiel ten správny èas na otvorenie kníh. Nie. Veï január ubehne rýchlo a je tu polrok.

Ak chcete Abimu položi nejakú otázku, vhoïte ju do odkazovej schránky redakènej rady.


CRAZY DAY

D

/foto: Marián Martièek , Jozef Bakajsa/

òa 6.12.2011 sa na našej škole konal druhý, Mikulášsky crazy day. Hlavnou myšlienkou dòa bolo obliec si nejaký zaujímavý vianoèný kostým. Titul najlepšia „crazy trieda“ vyhrala 2.H, ktorá mala svoju uèebòu spomedzi viacerých tried najkrajšie vyzdobenú. Medzi jednotlivcami sa Piovi najviac zapáèil Branislav Marušin z tej istej triedy. Výhercom blahoželáme a my sa môžeme teši na ïalší, Valentínsky crazy day.

8

6.12.2011


17

/foto: archĂ­v D. Semanovej/

Fotky My dream


Môj splnený sen - letný pobyt v Anglicku oèami Daniely Semanovej

èas 4.

M

ôj prvý pracovný upratovací deò vyzeral asi takto: ráno som vstala o 8,30 hod., naraòajkovala som sa a vzala si plecniak, kde som už mala pripravených zopár špeciálnych handrièiek a rukavice. O 9,00 hod. sme vždy zaèínali pracova . Všade sme jazdili bicyklom, trochu mi to trvalo, kým som si zvykla po ¾avej strane, nauèila sa používa ruku ako smerovku, èo som dovtedy nikdy nerobila. Tak ako doma upratujete v sobotu, také bolo aj naše každodenné upratovanie. Našou úlohou bolo všade utrie prach, povysáva, vyumýva podlahy, kúpelne a vysypa smeti. Niektorí mali aj špeciálne požiadavky – chceli, aby sme poumývali okná, chladnièky, lustre, požehlili alebo umyli „skirting boards“. To sú tie lišty, èo máte dole na podlahe – umýva ich bola najneob¾úbenejšia èinnos a aj tak vždy prischla mne. A keï budete niekedy náhodou upratova v Anglicku, tak urèite sa stretnete s vysávaèmi Dyson – patria medzi najlepšie, ale zároveò sú aj ve¾mi ažké a mne osobne trvalo, kým som sa s nimi poriadne nauèila narába – prepína rotaènú kefu na rôzne typy podláh a používa rôzne nadstavce. Je taký silný, že raz, keï s ním sestra nechtiac prešla po akomsi kábli, celkom ho to rozhrýzlo. Našastie, smutné oèi a nieko¾konásobné „sorry“ dedkovo srdce obmäkèili. Niekedy sme robili „gardening“ – strihali sme kríky, pleli, oberali ovocie v duchu jedna do košíka, desa do brucha. Toto mi išlo ve¾mi dobre. Na dennom poriadku sme mali väèšinou tri domy a z práce sme prichádzali okolo 4.00 pm. O hodinu na to sme už vyvárali veèeru pre domáceho. Potom sme si už mohli robi hocièo. Hrali sme bedminton na záhrade, opa¾ovali sme sa alebo sme si pozreli nejaký dobrý film. To, na èo nezabudnem, boli nádherné anglické západy slnka. Obloha sa vždy tak krásne sfarbila, že bolo super len tak sa na to pozera....

16

- pokraèovanie nabudúce


Pripravte sa na

y k s n í t n e l a V y a D Crazy

14.2.2012

9


Welcome to Germany! akáte, že nasledujúci èlánok bude geografického c h a r a k t e r u ? M ý l i t e s a ! ! Áno, bude ma nieèo spoloèné s Nemeckom, ale o dåžke hraníc, ani o poète obyvate¾ov sa nedozviete. Urèite aspoò desiati z vás v uplynulých týždòoch zaregistrovali informácie o tom, že sa zopár èlenov nášho drahého uèite¾ského zboru a to najlepšie z našich študentov vybralo do Nemecka. Nie len tak náhodne, ale v rámci projektu Comenius. Študenti štyroch partnerských škôl zo Španielska, Po¾ska, Nemecka a Slovenska sa na štyri dni stretli v nemeckom mesteèku Rheda - Wiedenbrück. Cie¾om tohtoroèného stretnutia bolo dozvedie sa viac o pracovných príležitostiach v zahranièí, ale aj lepšie s p o z n a  n e m e c k ú k u l t ú r u a z v y k y. Po dlhej a namáhavej ceste sme sa koneène dostali do hotela, kde sme boli ubytovaní spolu s Nemcami, Španielmi a Poliakmi. Nebol to žiaden Hotel Fürstenhof, ale o to vïaènejší sme boli za pohodlné postele, z ktorých nás každé ráno ahali uèitelia. Prvé vstávanie v cudzom meste, dokonca aj štáte nebolo ¾ahké, no po zistení, že raòajky akosi prekroèili hranice našich fantázií, sme sa rýchlo udomácnili. Nemyslite si, že celý tento projekt bol len o plnení žalúdkov. Bol aj o plnení istých úloh a nakoniec aj našich hláv. Po prehliadke školy Ems-Berufskolleg nás èakali prvé pracovné sekcie a s nimi súvisiace úlohy. Mimochodom, samootváracie dvere na chodbách a technicky pokroèilé triedy nenájdete len tak v hocijakej škole. Ten poh¾ad stál za to. V prvej pracovnej sekcii sme do rúk dostali otázky, ktoré sa najèastejšie pýtajú zamestnávatelia na pracovných prijímacích pohovoroch. Našou úlohou

È

10


a i d á R s e i Old š o m y G

Hudba rokov 60-tych - 80-tych. 15

/foto: www.facebook.com/marticek/archív www.ssjh.sk

každú poslednú stredu v mesiaci


Vianoèný volejbalový turnaj

U

/foto: Ing. Peter Dulenèín /

ž tradiène v èase pred najkrajšími sviatkami v roku sa pod vysokými sitami stretávajú študenti a študentky stredných škôl bardejovského okresu. 19. decembra 2011 sa v telocvièni Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove uskutoènil 12. roèník medzinárodného Vianoèného volejbalového turnaja dvojíc. Do športového zápolenia sa toho roku zapojilo 6 stredných škôl z Bardejova - Spojená škola J. Henischa, GLS, HA J. Andrašèíka, Spojená škola Štefánikova, Obchodná akadémia, SPŠ a 2 družobné školy z Po¾ska - ZSE z Gorlíc a ZSZ z Biecza. Vo finálových zápasoch sa stretli družstvá Gymnázia LS, SŠJH a ZSZ z Biecza. 1. miesto si u dievèat vybojovala dvojica GLS, 2. miesto dvojica ZSE Biecz a 3. miesto dvojica SŠJH, u chlapcov 1. miesto si vybojovala dvojica ZSZ z Biecza, 2. miesto dvojica GLS a 3. miesto domáca dvojica SŠJH. Cenu si odniesli aj najlepší hráè a najlepšia hráèka. U dievèat cena poputovala na GLS - Jane Ku¾kovej a u chlapcov do Po¾ska. Víazi si odniesli vecné ceny. V popoludòajších hodinách sa do zápolenia pod vysokými sitami zapojili uèitelia a priatelia školy. Celkovo súažilo 8 mužských dvojíc a 5 dvojíc v mixe ( muž, žena ). Po vyrovnaných zápasoch si víazstvo u mužov vybojovala dvojica z GLS a v mixe dvojica domácich.

14


pohovory v angliètine, ktoré si vyskúšal každý z nás. Ako inak, veèer sme sa už s ostatnými študentmi vybrali do mesta, konkrétne do americkej reštaurácie. Zase len jedlo a jedlo a jedlo... No èo, aj taký je život v Nemecku. My, slovenskí študenti, sme si výborne rozumeli najmä so Španielmi. Noci sme trávili hraním kartovej hry Uno èi dlhými rozhovormi. O to ažšie sa nám potom lúèilo. Predposledný deò nášho pobytu patril výletu do Gütersloh. Navštívili sme aj Hermannsdenkmal a mesto Detmold, kde už vypukla nákupná horúèka. Do autobusu sme sa vracali nabalení a maximálne vyèerpaní. Slávnostná veèera patrila tradièným nemeckým jedlám. Klobásky, jaternice, kapusta, ale aj pravá nemecká horèica, aj na tom sme si pochutnali. Nie všetko bolo len o jedle. Predovšetkým sme dostali certifikáty a uznanie za to, že sme sa zúèastnili projektu. Ani sme sa nenazdali a prišiel posledný deò, deò odchodu. Lúèenie bolo ažké, no o to úprimnejšie. Ïalej nás už èakala cesta na letisko do Dortmundu a odtia¾ na letisko do Katowíc. Bola to neopakovate¾ná skúsenos, ktorá nás nauèila komunikova s ostatnými, pripravila na život v zahranièí, ale najmä sme vïaka nej spoznali nových priate¾ov.

- Mária Gajdárová

11

/foto: www.facebook.com/marticek/

ich bolo vypracova a odpoveda na predložené otázky. V ïalšej èasti totiž všetkých študentov èakal simulovaný pracovný pohovor, ktorý bol nahrávaný na kameru. Po tomto zistení nám nebolo všetko jedno, ale preèo si to nevyskúša? Možno sa nám už nikdy nenaskytne podobná príležitos. Úspešné zvládnutie tejto psychicky namáhavej èasti znamenalo, že nás èaká veèera v nemeckých rodinách. Individuálne sme sa vybrali k domácim nemeckým študentom. Strach a obavy z toho, o èom sa budeme rozpráva, rýchlo vystriedala rados z výborného jedla a priate¾skej rodinnej atmosféry. Veèer už patril vianoèným trhom a koštovaniu vareného vínka. Samozrejme, že ochutnávaèmi boli len plnoletí. Ostatným sa ušiel už iba pravý nemecký èaj. Ïalší deò, ïalšie raòajky a ïalšie prejedanie. No pri tom sme sa nezdržali dlho. Èakala nás cesta do Národného úradu práce v Bielefelde, kde sme sa opä nieèo dozvedeli o pracovných podmienkach v zahranièí. Mali sme možnos nájs si aj pracovné ponuky v konkrétnom meste a nebolo ich málo. Ve¾a nemeckých študentov si práve po skonèení stredných škôl èo najrýchlejšie h¾adá prácu a menej z nich nastupuje na ïalšie štúdium. Aj takýmto spôsobom sme lepšie spoznali èi už ich ekonomické fungovanie, ale aj hospodársku úroveò. Poobede opä nasledovali simulované pracovné


ROZHOVOR s hviezdou „la vizitka“

Meno: Miroslav Uhrín Vek: 54 Rodinný stav: slobodný Ob¾úbený film: slovenské filmy, kedysi sa robili dobré filmy Ob¾úbená kniha: cestopisy, èítal som aj knihy od Keleho Šastné èíslo: keby existovalo, tak urèite by nebolo moje Ob¾úbený výrok: takéto výroky ja väèšinou nepoužívam, takže nemám

S

kúste sa našim èitate¾om predstavi: „Narodil som sa v Bardejove, mám jednu sestru a dvoch bratov. Ja som najstarší. Ako pätnásroèný som odišiel na internát a stal som sa samostatným.“ Na akej škole ste študovali ? „Študoval som v Dubnici nad Váhom a potom som išiel na vojenskú školu do Liptovského Mikuláša. Po skonèení som pracoval v strojáròach ako zmenový majster a keï sa to rozpadlo, dostal som sa sem. „

poh¾ad na Èierny Balog upravené tachnikou HDR

Máte nejaký zábavný zážitok zo študentských èias ? „Tak poviem vám taký jeden môj zážitok. Keï sme mali nejaký zásah, naša škola poskytovala pomoc. Bolo to tak zaèiatkom mája, keï sa medvede prebúdzali a my sme mali pátraciu záchrannú službu. Preh¾adávali sme celý Baranec ( je to taký nenápadný kopèek, ale obsahuje všetky pásma kosodreviny... ). Nakoniec, keï sme už prešli celú stranu, tak rádiom nám zavolali, že dedko sa našiel, a je na druhej strane pod Vtáènikom. Takže to sme mali rados.“

/foto: archív Miroslava Uhrína/ Damián Michalco/

Pred

12

priepas v Lednici

výstup na Šimonku


Aké sú Vaše hobby? „Rád chodím na turistiky a fotografujem, hrám sa s fotkami, upravujem ich.“ Èo vás inšpirovalo k fotografovaniu a k upravovaniu fotiek ? „V 6. roèníku som si kúpil môj prvý fotoaparát, stal 105 korún, no a odvtedy vždy už mám nejaký a fotím. Fotky upravujem pomocou programu HDR Dynamic. Spravil som aj nejaké panorámy, na ktoré som nalákal aj pána Ing. Halušku, ktorý robí so žiakmi panorámy Bardejova.“ - Monika Majirská, Natália Šimová

fordka nakreslená v programe 3D studio MAX

NECHTOVÝ DESIGN LAYLA Zuzana Chmurovièová, 0918 176 622

budova Alianz, 2.poschodie oproti Vieche

m l s o d e r p e p e n d ž ý t a i r p v í D t a l P .. . . a v a ¾ z % 10 ! ! ! y k n e p u t s v í n preukáza - modeláž gelových nechtov - manikúra - japonská manikúra

Gymoš č4r3 januar 2012  
Advertisement