Page 1

Odkazovaè Prvá skupina lyžiarskeho kurzu chce pozdravi skvelého inštruktora pána uèite¾a Bednára......vïaka za túry :D

Maturanti, dúfame, že ste na maturách uspeli, a prajeme ve¾a šastia v máji. Budúci maturanti

Tajný ctite¾ pozdravuje Máriu G. z 2.H............. .............si strašne fajn. Ïakujeme organizátorom za skvelý ples, bolo super. 2.H

Ïakujem kuchárom za objednávky na obede. Gurmáni

Chlapci z 3.A pozdravujú holky z 2.G.....stretneme sa na stužkovej.

Správy do odkazovaèa môžete písa na e-mailovú adresu gymos.ssjh@gmail.com alebo ich priamo vhodi do schránky študentskej rady, ktorá je umiestnená oproti vrátnici. Uverené budú len podpísané odkazy (staèí trieda alebo pseudonym).

8

10


è?slo:1, marec 2010

Gymoš Školský èasopis, Spojen? škola Juraja Henischa cena:0,30€


Príhovor A je to tu. Dlho oèakávaný èasopis Spojenej školy Juraja Henischa je na svete. Po dlhých a tvrdých týždòoch práce, len pre Vás, sme skomponovali nieèo, èo by sa malo podoba na èasopis :-D. Názov èasopisu znamená spojenie Gym- gymnázium OŠ- odborná škola. Najskôr Vás asi zoznámime s ním a s ¾uïmi, ktorí v òom pracujú. Samozrejme, ak nám budete chcie pomôc, budeme len radi. Zájdite za pánom uèite¾om Boïom a povedzte mu, že chcete prispieva do èasopisu, ako ho poznám, urèite sa ve¾mi poteší a zavrie Vám dvere pred nosom :-D, ale nie, taký nie je. Ako som už hovorila, predstavme si zatia¾ skvelú redakènú radu, ktorá bude pre každé èíslo nieèo nové pripravova. Ako šéfredaktorka sa o èasopis a príspevky starám ja, Alexandra Špaková. Rozhovory so slávnymi ¾uïmi Vám prinášajú dve koèky - Dana Semanová a Mária Gajdárová. Kamila Zajacová zmapuje obdobie medzi dvoma èíslami, Jozefína Babèáková Vám povie, kedy ide Váš ob¾úbený film, kedy vyjde Vaša ob¾úbená kniha alebo kedy zájs so svojou triedou do divadla. Èinnos študentskej rady má na starosti Jozef Fertá¾. V neposlednom rade by som Vás chcela upozorni na tiket, ktorý sa nachádza na zadnej strane a umožní Vám vyhnú sa skúšaniu. Väèší poèet tiketov vám umožni vyhnú sa skúšaniu na viacerých predmetoch. Ale POZOR! tiket môže by použitý iba raz a ospravedlòuje vás z jedného skúšania v predmete. To by bolo na úvod asi všetko a dúfam, že sa Vám náš nový školský èasopis GYMOŠ bude páèi. -Alexandra Špaková-

Obsah: Príhovor.........................2

Interview with STAR......3 Deò otvorených dverí......4 Navždy sa zachová......5 Ples..........................7 Odkazovaè...................8

2


Školský ples Dòa 29.1.2010 sa na našej škole uskutoènil ples. Zaèal sa príhovorom našich šarmantných uvádzaèov Jozefa Ferta¾a a Henriety Kiralyovej. Po príhovore nám spríjemnili veèer žiaci 4.G triedy, ktorí si pripravili vášnivý tanec POMÁDA. Veèer sa niesol v znamení zábavy, tanca a v neposlednom rade chutnej veèere. Po polnoci sa uskutoènilo odovzdávanie tomboly. Naši sponzori dali do tomboly krásne vecné ceny. Medzi prvými cenami sme si mohli všimnú poukazy na z¾avu v Ekomide vo výške od 100 – 200 € (v prepoète na SVK pri konverznom kurze 30,126 SK 3012.6-6025,2SK), nože, hodinky a pod. Po vyhlásení tomboly prišiel okamih, kedy sme našli krá¾ovnú a krá¾a, princeznú a princa plesu, ktorých si zvolili naši študenti. Krá¾ovnou plesu sa stala Terézia Kvoèáková a krá¾om Jozef Michalèin . Princeznou je moderátorka veèera Henrieta Kiralyová a princom Róbert Dinis. Korunky im odovzdali minuloroèní víazi. Po odovzdaní koruniek, šerp a vecných cien sa parket opä zmenil na blázinec plný hudby a tancujúcich študentov, za èo sa chcem poïakova kapele, ktorá vždy zahrala nieèo skvelé a DJ-ovi, ktorý púšal len tie najlepšie pesnièky. Závereèná pieseò Sway od Pusycatdolls ukonèila skvelý ples v skorých ranných hodinách... -Alexandra Špaková-

organizátori a vecné ceny

hodinky (sponzor primátor Bardejova)

študenti ako ich nepoznáme

Lenka Buèková preberá hodinky

2.H

Pravidlá používania tiketov: ? Tiket môže by použitý len raz. ? V každom predmete žiak môže použi iba jeden tiket. ? Falšovanie môže by potrestané podmieneèným vylúèením zo štúdia.

7


DOD

alebo vitajte na našej Škole

Dòa 28.10.2009 sa na našej škole otvorili dvere pre všetkých. Mohli k nám prís rôzni žiaci zo základných škôl, aby sa oboznámili s priestorom školy. Hneï pri vstupe ich prekvapili naši študenti ¾udovými tancami a pesnièkami v podaní našich objavených talentov. Potom prešli do rôznych uèební ako napríklad: english clasroom, Deutchland, technika, stavebníctvo,... Po chodbách školy si urèite každý všimol prace našich študentov , èi už lampu na tlesknutie alebo gril na opekanie,... Žiakov zo škôl privítali naši uèitelia spolu s našimi študentmi v rôznych triedach (uèebniach) a predstavili im možno ich budúcu školu.

Na druhej strane naši študenti prvého a druhého roèníka mali branné cvièenie so zdravotníckou prípravou. O zdravotnícku prípravu sa starala pani uèite¾ka Ku¾ková o ochranu prírody sa starala pani uèite¾ka Gmitterová. Žiaci dostali pokyny, èo robi pri zranení a ako poskytnú prvú pomoc.

4


Navždy sa zachová v pamäti stužková... Stužková patrí medzi prelomové obdobia v živote študentov. Zelená stužka ako symbol mladosti k nej patrila odjakživa, zároveò je symbolom prvej ve¾kej skúšky dospelosti- maturity. Stužková slávnos je aj slávnostná rozlúèka s érou bezstarostných študentských èias, ale znamená aj významný krok do sveta dospelých. Tak ako každoroène, aj tento rok si naši maturanti vyberali z dvoch možností slávnostného stužkovania. Triedy 4.H a 4.G si zorganizovali stužkové slávnosti, zatia¾ èo študenti 4.A a 4.B triedy prijali stužky na výlete v zahranièí.

G . 4 Stužkové slávnosti: Dòa 27.novembra 2009 nastal dôležitý a jedineèný deò „D“ aj pre triedu 4.G. Ve¾ký deò stužkovania bol èarovný hlavne svojou neobyèajnou atmosférou a výnimoèným okamihom odovzdania stužiek, èoho sa ujala triedna uèite¾ka Mgr. Iveta Paulovská. Celý veèer sa niesol v znamení dobrej nálady, hudby a tanca. Študenti sa zabavili na programe, ktorý si pripravili a do skorých ranných hodín sa zabávali. 2.októbra 2009 bol významným dòom pre študentov 4.H triedy. V jedálni pod Vinbargom im totiž ich triedna uèite¾ka Mgr. Katarína Bombová pripla ich zelené stužky.

4.H 5


Navždy sa zachová v pamäti stužková... Program bol spestrený viacerými zábavnými scénkami, ako napríklad „Scénka u Slováka“ alebo „Repete“, nakoniec si zavrteli zadoèkami pri tanci „Makarena“. Táto udalos bola ve¾mi dôležitá a výnimoèná a študentom urèite navždy utkvie v pamäti.

A . 4 Výlety: Študenti 4.A triedy si zorganizovali výlet, ktorý trval dva dni (14.-16.9.2009). Ich prvá zastávka bola v Bratislave, kde obdivovali Vodné dielo Gabèíkovo, Bratislavský hrad a Staré mesto.Hneï ráno sa vydali na cestu do Viedne, kde ich èakalo slávnostné odovzdanie stužiek triednou uèite¾kou Mgr. Mariankou Gmitterovou. Vo Viedni sa im strašne páèil pripravený program, a to hlavne prehliadka v prekrásnom paláci Schönbrunn, ktorý bol sídlom aj cisárovnej Sisi. Tento výlet bol urèite neopakovate¾ným zážitkom, na ktorý nikdy nezabudnú. V dòoch 29.8.-5.9.2009 si trieda 4.B taktiež zorganizovala výlet. Slávnostné odovzdanie stužiek triednou profesorkou Mgr. Slávkou Muzelákovou sa odohralo v Chorvátskej Baške Vode.Študentov oèarilo hlavne more a skvelépoèasie ešte aj v tomto období, ktoré im pripomenulo bezstarostné leto. Tento výlet bol pre nich nezabudnute¾ným zážitkom a spomienkou na celý život.

B . 4

6


I n t e r v i e w w i t h S T A R Meno: Ing. Jozef Hudák Vek: 60 Bydlisko: Novomeského 6, Bardejov Rodinný stav: šastne ženatý Ob¾úbený: Film: Hombre Kniha: Jules Verne, Dva roky prázdnin Jedlo: Zemplínske holúbky Farba: èierna Zviera: „psík, èo málo žerie“

1.

Pán riadite¾, skúste sa nám predstavi: Narodil som sa a aj urèitý èas žil v Cigle, je to obec v okrese Svidník. Mám jedného staršieho brata. Chodil som na 9-roènú ZŠ v Nižnom Mirošove, neskôr na SVŠ (terajšie gymnázium) vo Svidníku. Po skonèení SVŠ v roku 1968 som zaèal študova žurnalistiku v Prahe, pretože som chcel by športový komentátor, no po èase som zistil, že ma to nenapåòa. Neskôr som sa prihlásil na technickú univerzitu a na UPJŠ Pedagogickú fakultu so zameraním geografia a matematika a zvíazila technická univerzita. Po základnej vojenskej službe som zaèal uèi odborné predmety na SOU strojárskom v roku 1976.

2.

Aká bola cesta k miestu riadite¾a školy a aké boli vtedy vaše pocity? Pozícia riadite¾a sa po nežnej revolúcii najprv urèovala prostredníctvom volieb. Na základe výsledkov som bol zvolený za riadite¾a školy. Neskôr sa miesto riadite¾a urèovalo na základe konkurzov. Vedel som, že to bude nároèné riadi celú školu, ale cítil som podporu uèite¾ov, preto som sa snažil nesklama ich. Bol to pocit ohromnej zodpovednosti voèi škole a jej zamestnancom.

3.

Aký máte názor na novú školskú reformu? Myslím si, že školstvo zmeni treba, lebo sa mení svet a podmienky. Zmeny sú nutné, no èas na prípravu bol ve¾mi krátky a celý tento proces nie je podporený financiami na modernizáciu materiálnych prostriedkov. Vítam tiež zmeny v koncepcii maturít, no problémom však naïalej ostáva nároènos na jej administratívu a organizáciu.

4.

Aký je váš názor na tvorbu školského èasopisu: Ve¾mi to vítam, lebo tým sa dáva priestor študentom pre urèitý druh tvorivej práce. Ja sám som niekedy poèas štúdia na gymnáziu pôsobil v redakènej rade, preto to beriem ako súèas študijného procesu. -Majka Gajdárová II.H-Danka Semanová II.H-

3

(1)gymoš marec 2010 č1 r1