Page 1

verkort

2012 zien opent ogen


wat mooi om

god’s werk te

zien

God is altijd groter dan onze gedachten en verwachtingen. Als iemand mij twintig jaar geleden had verteld dat de uitzendingen van 3xM bijna 450.000 reacties op jaarbasis zouden geven, zou ik dat niet voor mogelijk hebben gehouden. Toch is dat in 2012 realiteit geworden. Wat mooi om Gods werk te zien! 3xM brengt het evangelie via televisieprogramma’s in landen die min of meer gesloten zijn voor die boodschap. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel prachtig werk. Als we kijken naar het aantal reacties is er behoefte aan. In de komende jaren willen we het aantal landen waar we werken in Azië uitbreiden. In Afrika willen we in meer landen komen tot vaste uitzendovereenkomsten. Lees mee waar we werken, wat we doen en wat het resultaat is. Martien Timmer Directeur

23


strategie west afrika

Hoe we werken - 3xM werkt altijd met lokale partners omdat zij

goed weten wat er speelt in de maatschappij en hoe zij daarover het best kunnen communiceren met de kijker. Onze partners zijn buitenlandse organisaties van vertegenwoordigers uit verschillende kerken waaraan we ons committeren voor meerdere jaren. De samenwerking tussen kerken vergroot de mogelijkheden voor uitzending op nationale kanalen. Waar dat niet mogelijk is, wordt uitgezonden op regionale-, lokale- of commerciele kanalen. Online media winnen meer en meer terrein.

de boodschap ‘van het evangelie raakte me ‚

Hoge kijkcijfers! Uit impactonderzoeken blijkt dat programma’s die de noden in de samenleving in Bijbels perspectief plaatsen hoge kijkcijfers hebben en grote invloed op mensenlevens. Het Woord van God wordt heel praktisch verkondigd, op een manier die sociaal en cultureel relevant is. De programma’s krijgen daardoor vaak ook een educatieve waarde, bijvoorbeeld voorlichting over hiv/aids, zelfstandig worden door een bedrijfje op te zetten, etc. Door de verkondiging te plaatsen in het kader van actuele en educatieve onderwerpen bereiken we een breed publiek, ook van niet-christenen. En juist die laatste willen we graag bereiken.

Gabriel vertelt: “Ik heb een programma gezien van Dodelijke Hon-

Hoe 3XM helpt

ing, over hiv/aids. Ik werd vooral geraakt door het feit dat je niets aan de persoon kon zien. Ik ben zelf besmet maar bij mij zie je het

3xM steunt met apparatuur, capaciteitsopbouw, financiën en begeleiding, bij voorkeur op alle deel­terreinen en over een aantal aaneengesloten jaren. 3xM financiert maximaal 30 minuten productie per week. 3xM steunt partners extra wanneer het programma in meer dan één land uitgezonden wordt. 3xM zoekt de samenwerking met zoveel mogelijk lokale christenen.

ook niet. Maar ik vertel niemand dat ik besmet ben, ik heb dat wel gedaan maar toen ben ik afgewezen. Veel vrienden kwamen nooit meer sinds ze het weten. De boodschap van het evangelie in het programma raakte me en sloeg precies op mij: als je besmet bent, lopen mensen van je weg, je vrienden keren je de rug toe. God doet dat nooit! Ik ben blij dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. Het programma moedigt mij aan open met vrienden erover te praten maar ook om te praten over de hoop in onze Heer Jezus Christus.”

32


missie & visie Missie: ons doel 3xM bereikt mensen met het evangelie in landen waar het niet of nauwelijks doordringt, door middel van televisieprogramma’s die aansluiten bij de lokale taal en cultuur.

Visie: Hoe we ons doel bereiken TV doet wat met je. Van Senegal tot Indonesië stemmen duizenden mensen hun televisie af op de programma’s van 3xM. In hun eigen omgeving zien ze aansprekende programma’s die hen in contact met God brengen, zodat hun ogen opengaan voor Zijn liefde. 3xM is in 1980 opgericht om het evangelie buiten Nederland te verkondigen. In 1991 is vastgesteld dat de aanvullende waarde van 3xM op christelijk mediagebied zit in televisiewerk, daar is het gebruik van de nieuwe media bijgekomen. 3xM is uniek in haar inspanning om christenen uit verschillende kerken samen te brengen in één lokale productieorganisatie, dat geeft kracht aan het getuigenis en sluit aan bij Jezus’ gebed om eenheid (Joh.17).

“Shukia is arm, maar haar

centraal azië

geloof geeft geluk. Shukia bekeek het christelijke programma op dvd. Even later werd ze door de buurvrouw meegevraagd naar de kerk. Ze had weinig zin, maar besloot

‘programma’s

mee te gaan. Ze merkte dat ze langzaam veranderde door de

Door deze

programma’s. “ Door deze pro-

heb ik

hele familie met Jezus! De dvd’s

Christus

gramma’s heb ik Christus leren kennen. Inmiddels leeft mijn hebben mij hoop gegeven dus geef ik die door aan anderen. Ik bid dat mensen zich zullen

leren kennen 4

vullen met Gods liefde!”


werkgebied We werken in het 10/40 Window omdat: - daar 2/3 van de wereldbevolking woont; - mensen in dat gebied het minst in aanraking komen met het christelijk geloof; - daar de meeste nietchristelijke godsdiensten zijn; - televisie in die regio een goed middel is om het evangelie te brengen.

90% van de

865 550 275 met de 90%

meer dan meer dan

4,4 is geen miljard

mensen christen

landen

miljOEN

ONBEREIKTE miljOEN miljOEN VOLGERS VAN DE ONBEREIKTE ONBEREIKTE

ISLAM

HINDOES 45

<1% 87% van ALLE

BESTEDINGEN

ZENDINGS-

van de

GEBIED

(< $250/y)

meeste iN DIT allerarmsten christen-

BOEDDHISTEN vervolging


West Afrika 120 jongeren motiveren ACT (Africa Christian Television) is onze partner en brengt het evangelie via twee series voor jongeren: ‘Miel Mortel’ (Dodelijke Honing) en ‘Nouvelle Génération’ (Nieuwe Generatie). ‘Miel Mortel’ is een jaarlijkse serie van 12 afleveringen over hiv/aids. Dat het programma na negen jaar nog steeds in een behoefte voorziet, blijkt uit de grote hoeveelheid reacties en de belangstelling van tv-stations. ‘Nouvelle Génération’ is ook een serie en motiveert jongeren zelf initiatieven te nemen om hun situatie te veranderen. Er staat steeds een jongere centraal die er met Gods hulp in is geslaagd het leven inhoud te geven door een vak te leren of een bedrijfje te beginnen.

0

NAzorg Aantal programma’s Uitzendingen Aantal landen Aantal trainingen Planning 2012 Werkelijk 2012 Werkelijk 2011

439.000 RUIM REACTIES IN 2012 Franstalige

Bereik:

12

POTENTIEEL

Bereik:

35

landen MILJOEN

Plannen: Productie en uitzending van NIEUWE PROGRAMMA’S

12X ‘Miel Mortel’ 8X ‘Nouvelle Génération’ 1X dramaprogramma 67


Indonesië 120 enorm bereik Elke uitzending duurt 30 minuten en er zijn twee vormen: een discussieprogramma in de studio en een op lokatie opgenomen programma over kerken en het christelijke geloof uit verschillende delen van Indonesië. TVRI, de nationale publieke omroep, heeft het grootste bereik: in totaal 170 miljoen mensen waarvan er 60 miljoen op het platteland wonen. Het is vaak de enige zender die men zonder schotel kan ontvangen. Naar aanleiding van de uitzendingen op TVRI zijn bij onze partner 259 reacties ontvangen.

Evaluatie

van het

26

Ontwikkeling

12

project van een

nieuw

jongeren-

programma

in 2013

afleveringen

van bestaande programma’s

afleveringen

van het

jongeren-

programma

0

NAzorg Aantal programma’s AANTAL TV STATIONS ORGANISATIE ONTWIKKELING Aantal trainingen Planning 2012 Werkelijk 2012 Werkelijk 2011

Zuidoost-Azië Corruptie versus eerlijk handelen Dit land, waarvan we de naam (op dit moment) om veiligheidsredenen niet kunnen noemen, is één van de meest corrupte ter wereld. Als corruptie zo verweven zit in de gehele samenleving is het bijna ondoenlijk om daar als individu niet in mee te gaan. Men verwacht dat alles te koop is en iedereen is om te kopen! Daardoor is er in de samenleving veel achterdocht en je vertrouwt iemand niet zonder meer.

doelen 2013

De verspreiding van het evangelie zal dan ook niet gemakkelijk zijn. Hoe kun je het principe van genade begrijpen als je gewend bent dat alles te koop is en overal voor betaald moet worden? Hoe kun je iets gewoon aanvaarden dat puur uit liefde wordt aangeboden? Ook is het voor hen die Christus willen volgen moeilijk om eerlijk te handelen en onder die druk staande te blijven.

3

proefprogramma’s maken

13

programma’s per jaar Na goedkeuring

Registratie van een organisatie door de gezamenlijke kerken

76

U itzending realiseren op één van de nationale televisiezenders


CENTRAAL aZIË POTENTIEEL

Bereik:

RUIM

Getuigenisprogramma’s Men maakt programma’s van een half uur in de lokale taal. Er komen actuele, sociaal maatschappelijke onderwerpen als tradities aan de orde in de vorm van getuigenisprogramma’s. Ook worden er clips en historisch programma’s geproduceerd.

één MILJOEN

De programma’s van 30 minuten kunnen niet overal en niet consequent worden uitgezonden. Ze worden indien mogelijk elke twee weken uitgezonden via regionale TV stations, soms stagneert dat ergens even om later weer te worden voortgezet. Voor het opvolgen van reacties van kijkers zijn twee nazorgers beschikbaar die dit heel persoonlijk invullen door mensen op te zoeken of door te verwijzen naar pastors in hun omgeving.

NAzorg Aantal programma’s AANTAL TV STATIONS aantal websites Aantal verspreide dvd’s Aantal trainingen

120

0

kijkers

20.000

dvd’s

Planning 2012

IN 2012

Werkelijk 2012

verspreid

Werkelijk 2011

Zuid-Azië De kracht van gelijkenissen In Azië ligt het op veel plaatsen heel gevoelig om te gedetailleerde informatie te geven van christelijke activiteiten, zo ook voor dit land. Vorig jaar hebben we een werkbezoek gebracht waarvan een belangrijke uitkomst is dat we een groep christenen hebben ontmoet met dezelfde visie om mensen in deze regio via de media te bereiken met het evangelie.

120 0

10

Kopen Aantal programma’s AANTAL TV STATIONS ORGANISATIE ONTWIKKELING Planning 2012 Werkelijk 2012

We willen programma’s over gelijkenissen maken en om de bevolking kennis te laten maken met christelijke normen en waarden. Daarnaast willen we vertoningen in dorpen realiseren om over het christelijk geloof te vertellen. We verwachten in 2013 te starten met dit project.

van

programma’s

voor vertoning in 25 dorpen

Versterken capaciteit

organisatie door 1 training

2 nieuwe

programma’s

en uitzendingen produceren in 2013 89


ontwikkeling

Indonesië

afgeronde projecten

‘ik zie

hoe goed

Jezus is

Bulgarije

Turkije

Mali

Na 14 jaar hebben we de samenwerking met onze partner in Bulgarije beëindigd. Studio 865 heeft veel voor de evangelieverkondiging gedaan in Bulgarije en blijft dat ook doen. Wij hebben de samenwerking stopgezet, omdat na onderzoek bleek dat ook een andere organisatie soortgelijke programma’s uitzendt. Studio 865 hoopt zonder de ondersteuning van 3xM door te gaan met de productie en uitzending van christelijke programma’s voor televisie en websites.

In 2002 startten we samen met Türk7 om christelijke programma’s te maken. In 2010 is Sat7Türk officieel onderdeel geworden van Sat7. Wij hebben nu de financiële steun beëindigd en onder de koepel van Sat7 blijven de uitzendingen doorgaan. Uitzendingen via een nationale zender bleken niet mogelijk en de programma’s komen nu via satelliet de huiskamer binnen.

Het lukte niet om het programmaconcept van “La Bonne Nouvelle” aan te passen voor een breder publiek en sinds twee jaar worden hier ook de programma’s ‘Miel Mortel’ en ‘Et votre famille’ van ACT uitgezonden. Dat was voor ons reden om een einde te maken aan sponsoring van ACCM. Wij zijn blij dat door de programma’s van ACT christelijke televisie blijft voortbestaan in Mali tegen minder kosten en voor een breed publiek.

nieuwe kansen

japan Wij onderzoeken de mogelijkheid om Japan te bereiken met het evangelie. Een bijzonder land met een grote bevolking. Het christendom is er niet erg bekend, slechts 1% van de bevolking noemt zich zo.

Bahar’s interesse wordt gewekt als hij een christelijk tv-programma ziet over leven met de Heilige Geest. Hij voelt vrede als hij ziet hoe

De grootste religies zijn het shintoïsme en boeddhisme, soms een mengvorm van deze twee. Door de tsunami, instortende automarkt en slechte economische situatie is bij de mensen de indruk ontstaan dat ‘de goden’ Japan hebben verlaten. Japanners maken graag kennis met beroemde zaken, de Bijbel is beroemd en daarom zijn veel Japanners begonnen die te lezen. Er is een website die een programma biedt van gemiddeld vier hoofdstukken per dag! Heel wat, toch doen er velen aan mee. Dat geeft aan dat er belangstelling is en christelijke televisieprogramma’s zouden daar heel goed bij kunnen aansluiten.

goed Jezus is voor mensen. Dat is voor hem het keerpunt. Hij bekijkt het programma nog eens op YouTube en belt naar de studio. “Ik wilde er meer van weten”, zegt hij. “Over Jezus wilde ik horen, hoe je kunt leven met de Heilige Geest. Ik belde vaak en leerde steeds meer”, vertelt hij glunderend. Zijn leven is compleet veranderd, sinds hij Jezus kent voelt hij zich vredig.

98


financieel wat wij hebben uitgegeven

in 2012:

progressie in tijd van recessie In 2012 hebben we 1% meer inkomsten ontvangen dan in 2011. In Nederland is een dalende tendens te zien onder particuliere donateurs. Dit wordt gecompenseerd door meer inkomsten uit de USA. De bestedingen aan de doelstelling om het evangelie te verkondigen zijn bijna gelijk aan 2011. We hoefden onze reserves niet aan te spreken omdat we minder kosten hebben besteed aan werving en beheer. Er was een negatief resultaat van € 2.000. Wat een bemoedigende uitkomst: nauwelijks meer inkomsten maar wel meer vrucht in de vorm van 439.000 reacties! God doet wonderen en laat ons in een tijd van recessie progressie zien. Met dankbaarheid en in vertrouwen kunnen we de toekomst ingaan: Gods werk gaat onverminderd door!

448.865 lledige Lees het volag op rs e rv a ja

xm.nl! jaarverslag3

430.208

1.982

6%

wat u heeft gegeven

in 2012: TOTAAL € 1.392.723

TOTAAL

86.267

€ 1.394.883

9.265

498.253

71.651

232.665 293.161

74.937

419.863

108.236 27.877 Donaties en giften

6%

Vaste Organi- Nalatendonateurs: saties en schappen steunpilaren kerken

74.864 doelstelling 88%

9.512 Rechtstreeks

uit USA

Baten

uit acties

van derden (USA)

Rentebaten en baten uit beleggingen

11 10

88%

fondsenwerving 6% kosten/beheer 6%

Projecten West-Afrika

Kosten eigen

Kosten van

Projecten Oost-Europa

fondsenwerving

beleggingen

Projecten Azië

Kosten acties

Beheer en

Voorlichting

van derden

administratie


facts & figures Facts & figures over de programma’s

Gepland aantal programma's

Gerealiseerd aantal programma’s

Aantal minuten per programma

totaal geproduceerde minuten

Ivoorkust

30

29

30

870

Mali - regulier

30

35

20

700

Mali - specifiek

12

12

20

240

Arabischtalig project

5

5

40

200

0

0

0

0

land/gebied

zuid azië

West-Afrika

Azië Turkije Centraal-Azië-normaal

52

24

30

720

CA-clips

12

12

3

36

CA historische programma’s

0

32

15

480

CA social chr. programma’s

12

12

15

180

Indonesië

52

42

30

1.260

Zuid-Azië

0

0

30

0

Japan

0

0

0

0

26

26

30

780

231

229

Oost-Europa Bulgarije Totaal

€ 993.053 Totale bestedingen aan programma’s

5.466

€Kosten 4.336 per programma

11 10

€Kosten 182 per

minuut productie

‘ god stelt niet teleur‚


Gadarine uit Azië:

“God stelt niet teleur!” Sinta uit Indonesië:

“God is er altijd en staat naast je als je ziek bent. Ondanks ziekte mag je je verheugen in God!”

)

Abayomi uit Mali’s:

)

Met tv komt het evangelie écht binnen

“Dan kijk ik naar het christelijke programma. Ik mis er nooit één! Ik ben niet naar school geweest en heb geen Frans geleerd, daarom kijk ik het liefst naar uitzendingen in het Bambara.” Christiana uit Afrika:

“Door het kijken naar Miel Mortel vermijd ik nu mensen die het slechte met me voorhebben. De enige die ik wil volgen, is onze Heer Jezus Christus!” Abbas uit Zuid-Azië:

Aan de telefoon vraagt een mannenstem: ”Over welk heilig boek ging dit programma eigenlijk? Over de Bijbel ? Ik heb altijd gehoord dat er alleen maar slechte dingen in de Bijbel staan, maar nu heb ik heel mooie dingen gehoord over de zin van het leven. Zelf ken ik de inhoud van de Bijbel niet . Ik ken maar één heilig boek, de Koran.” Hij gaat zich er verder in verdiepen. Hamit uit Centraal-Azië:

Een jonge man belde en vroeg: “Is het werkelijk waar dat Jezus kan helpen bij alle dingen van het leven? Ik dacht dat Jezus een mythisch figuur was. Ik heb nooit eerder gehoord dat Jezus vandaag nog steeds leeft.” Khalfani uit West-Afrika:

zien opent ogen C o l o f o n Adresgegevens Stichting 3xM, Postbus 643, 3800 AP, Amersfoort, T (033) 286 41 03, F (033) 286 17 57, E info@3xm.nl, I www.3xm.nl Volg ons @stichting3xM facebook.com/stichting3xM youtube.com/stichting3xM Bankgegevens IBAN: NL13 INGB 0000 0011 44, KvK Amersfoort 4119 2798

“Mijn naam is Khalfani en ik ben 19 jaar oud. Ik ben bemoedigd door het christelijke programma: “Van kind tot ondernemer”. Deze jongen had een doel voor ogen en heeft deze uiteindelijk bereikt! Dit geeft mij hoop en moedigt me aan hard te studeren en mijn droom waar te maken: politieagent worden.” Tijdens het gesprek met een nazorger werd hem meer verteld over God en heeft hij de Heer Jezus als zijn Redder aangenomen!

3xM Verkort Jaarverslag 2012  
3xM Verkort Jaarverslag 2012  

Lees deze samenvatting om gemakkelijk en overzichtelijk de resultaten van Stichting 3xM over 2012 te bekijken

Advertisement