Page 1

DE

BR U

Bosisschoolvoor Buitengewoon. Onderwiis von het Gemeenschopsonderwiis Koebrugstroot7 .942O Erpe - Mere SteensfrootBO .942O Eroe - Mere Tel. 053/80 07 77 - Fox 053/80 21 80 http://users.pondoro.belBBoGodebrug E-moil: bsbo.erpe-mere@g-o.be

INFO


aosiss(hool voor Buitensewoon Ondêrwiir von her Gemeens<hopsonderwiis Koebfugskoot 7 ! 9,120Erpê M€rê Steeírr.a1 80 . 9!20 Erpe M€rê

GEACHTE OUDERS,

en bllkomende aanddcht Uwk nd spantz ch echl n op 5choo, hetkrljgtspeciale h u p , . . .e n t o c hv l o th e t n e t . Wellcht eestuw klndnog niet,of hee moe zaam;misschen heefthet rekenPro'roei jt hêdên o"p'ddh5loor' i55en Dler e- o'wor rlê l-erne- sc"r D ê d ( . l t e - l d - c d e u w - n d a o p g e l o p ê Íh. e ê f t .w , 5 o p e r . ] s r g e LEER5TOORI'II55EN.

zaluw knd steedsverdetdchteropgerakenen n hetgewoonageronderwij5 e r z i c hm n d e Te n m i n d e rt h u i s v oeen . omdat de schoolresu taten n et adn uw verwachtingen U bent ontgoocheld b e d - r w o o - d e ' eU ^ w e e L1 i e 'g o ê di o ê l ê r e d g e r eol p d e r e5 l L d le . Begr|pelijk I ONDERWIJS b edr U de e-igê oplo\\ Í'g Het BUITENGEWOON grondiggezochtnaarde oorzaak vanhetfalenvanuw k nd en wordt Ddar\,rordt er eenp anopgernadhl ornhette he Pen.flet komtin eenvee kleinereeergroeP L eê ( ' . r d g ê ' w e h e 1 o D e i g e ' t e ^ ] D o e 1 o D e - - g e p d > 1 v e d u . e n q r J g Á l

doorervaren leerstofaangeboden met gespecal seerdemelhode5pd55ende Bovenden kanuw kind,nden nodg, nogeenfl nk pakaanvulende vakmen5en. indvlduee hu p krugen. l'1etdezebrochure w en wllUeenbeterinzcht gevenn \ ratde BA5|55(HOOL voOR BUITEHGEWOON OllDERwlJsin ErDe- MereU te beden heeft.


Bosisrchool voor luitong.woon vcn hêt G.ma.n.chopsondcrwllr Koébrusrrroot 7. 9420Erp€- Mêr. srêenetroor 80 . 9420Erpê Mére

Ond.rwii!

TOETATI}IGSPROCEDURE AATIVRAAG tlet kindwordtop vraagvande OUDER5 ofde LAGERE 5CHOOL waaÍhetkhd school gaat,doorde psycholoog gete5t. vanhet begeleidend CLBultvoerig besllstof het klndbeterln het bultengewoon Alleende psycholoog onderwljskan geholpenworden,Indiendat zo is, besll5thil tot welktvpe het behoort. INSCHRUV|||G flet kindkanpasInhetbuitengewoon onderwlj5 IngeschÍeven wordenalser doorhet CLBeen ATTE5T en een lll5CflRUVlNC5VER5LAC opgemaaktwordt. OPIIAÍ.1E flet kindwordtopgevangen doorde BLIO(BUzonder Leermeester Indlvldueel Onderw!s). 5dmenverkennen zedenleuweomgevlng. lletklndwordteenganseweekGEOB5ERgepeildnaarwathetkindprecleskanen wadr VEERD en 6ETE5ï2owordtergrondlg zlchde problemen sltueren. Ookde LOGOPEDI5Ten de KlNE5l5T onderzoeken ofde nleuweleerllnghunCE5PECIALI5EERDE fIULP nodlgheeft. BE5PREKIIIG (dlrectle,ortholla een tlentaldagenOB5ERVATIE vergadertde KLA55E|iRAAD pedagoog,BLlq psycholoog, logopedlst, kinesist,verpleegster en vermoedelUke kldsutularl5) om de bevlndlngen te toetsenaanhet binnengekomen verslag. past. Menbepaalt ookInwelkeNIVEAUCnOEP de nieuweleerllng best BEIIANDEUIIG ErwordteenINDIVIDUEEL |IANDELING5PLAN opgesteld om hetkindzogoedmogelUk te helDen. Erwordtafgesproken welkeen hoeveelbeurtenaanvullende hulpde logopedlst, de klnesistof de BLIOzullengeven. EVAI.IJATIE Opiedermomentopvraagvaneenlldvanhetteamenzekernaeendrletalmaanden wordende voderlngen vdnlederklndgeévalueetd en b!|gestuurd of wordter opnleuw een handelhgsplan voo[de volgendemddndenopgemdakt.


B o e i s s c h o o lv o o r B u i r ê ó g ê w o o n O n d e r w i i s von her Gemeens.hopsonderwiis Koebfugskoot 7 ! 9420 EfPc Mere St€€nífcci 80 . 9,120Erpe Mere

OIiZETAAK . proDemen op ossen . Pen2 daP

sir r.h rFn uêrh.êRrn

. werkenaaneen gunstigleefkmadt . maximalekansenb eden . k nderenopnieuwn z chzelflerenge oven MIDDELEIi OTiZE . êên Lndrnd rêê hên;àêr . ::.dênr<iê .

:fê^ :fê.

êêrmêth^dên

L^'êrkên i. l-lê nê dr^êhên

. .^.<t:nt .

..

nn ' n' êlê h'

urê.kê. ^h ênên

h h'ê.1ê. iêmh^

oftzEHouDmG een gevoelvanve ghed geven waarceren liefhebben voor€e probeemsituaties DegrP opDrengen êên êinnê ^^s dênr n

EEtl5TEED5WEERKEREHDE VA5TsTELLITIG... gedud, hetzLln Overzitten, aanpass ngskas,nogeen_laaÍtje meestas ech15lapínid delendie voorde betrokkenRnderentoenemende ontmoedc nc betekenen.

EEIIGOEDEBAAD Vermilddat uw kind een te grote schoolseachterstandoploopt:neem Tl.lDlC contactop met het CLB.floe vluggeruw k nd kanoverstappen, hoe mindertijd er veioren gaaten des te snellerer kangestartwordenrnet echte,gespecidli seerdehu p die afge5temdis op de eigenproblemenvan uw klnd. LTERPROBLEMTN ZIJfiERII"1MER5 OI1OP TE LO55EIII


Bosisschool woor Buitensewoon Onderwiis v . n h e r G è m ê ê n s h. o p s o n d ê r w i i 5 K ó ê b r u g í r c a r7 . 9 , , 1 2 0E r p e M e Í € S r e e n s k o o3t 0 . 9 / 2 0 E . D e M e Í €

IN ERPE.Í.IERE HETBUITE}IGEWOO}I O}IDERWIJSAAHBOD WPÊI voorklnderenmet een lichtrnentaalontwlkkellngstekort, of - eenmentdle 5toomi5; Diekinderen: - kunnenfLEMEIITAIRE verwerveni 5chool5e kennisen vaardigheden - zllnln stadtlatereen BEROEP5VOR|II|IC doorte maken - kunnenlaterin het cEWOOt'l inte5OCIAAL en BEROEP5I''1|L|EU greren. entraagleerritme zllnz1llateraanOmwllevanhunbeperktere mogelljkheden gewezen op BUtÍrflcrwoofi 5EcullDAlR oNDERWIJ5.

NíPE8 - i5 aangepastaan de opvoedlngbehoeften van kinderendie fIORMAAL LEEfi5TOORnl55Ell vertonen. BECAAFD zjjn maar ERN5TICE (HunTAALOnTWIKKEUnq, het lerenLEzEfl,REKENE|I of het leren 5PREKEN i5 dermatez\rak dat bijzonderehuip In het gewoonlager onderwljsnlet vol5tdat). Al5de problemenverholpenzUn,kunnenzLjterug nèarhet gewoononderwijs (lageíoÍ 5e(JnddiÍ, dlgemeenvorme'lcof beroepsonderwUs). beroepsonderwls, lleestal gaanz! naarde aanpa55ng5kla5van het CEWOON kunnenhalen. waarzUna één_jaar hungetuig5chrift LACER OHDERWIJ5

van hetjaèrwèarinze ZE5 De kinderenwordentoegelatenna de zomervakantie worden. lèar vande klassenraad mogenzilnogeenjaarblUven nade zomer fla gun5tigadvles worden.Dezemdètregelkanddn nog eén keer van hetjaarwaarlnze DERTIEIi ve|engc worcen.


Bosiss.hool voor Buiiengewoon Onderwii! von hêr Gêmêênschopso.derwiis K o e b r u s s t r o o7t . 9 4 2 0 E r p e M e r e SteensrÍaal30 . 9,420 Eroê Mere

Onzebredeaanpak:onderwijskundig en gedragstherapeutisch Werkenaan eermoei! khedenheeft \ leinlgzin en za maarmatlg resultaatopleveren als k nderenook nog n de knoeizittenmet andereproblemen. Dezeproblemenkunnenvan zeerverscheiden aardz|n en de oorsprongervanls k fê:.htêrh:

ên

TochzUner vee kinderen diemeternstige emotoneleproblemen kampendievooraf moeten adngepaktworden.Daartoels het in de eerstep aats nodigdat wlj het vertrouwenvên het kind kunnenw nnenom daarnavanultd e vertrouwensrelatie de problemenaante pdkken onderliggende 5ommige klnderenzitten met onu tgesprokenvragendls: (hier volgen enkele van de honderdenmogelijkevoorbeeden) ee' mUn'rurrekorr\o'rlger aaTvaarder en weer 'r mezeÍ gelovel; eer mUme bevrUden uit mljn remmlngen, leer mij controe kr!gen over mijn overbeweegl!jkheid; l e e rm U . . . Cedragskenmerken dle remmendwerkenen het lerennegatiefbeinvoedenmoeten voorafaangepakt worden,of er moetconstdntadnge\lerkt worden. Ook hierverwachten we van de eerkrdchtlnzichtin de problemdtiek, begripvoor geduld desituatevan hetknd, een begrljpende en efdevolle veel aanpak, en een grote ervarng in het diaoglserenmet de kinderen Vanuitdezevisleopterenul!jvoor een TOTAALAANPAK op ba55 van het opvoedng5modelvan LUCKONINC: het G.L.O.O.l-model. Kornenu tvoerigaan bod bUde gerichtehulpdande k nderenom een indivldueel handelingsp an geëntop de problemenvan dat ene kindte kunnenopmdkenen uitschrljven: G,: gedragskenmerken L,: eedingkenmerken O,: omgevlngskenmerken O,: onderwijskenmerken T.r tadkkenmerken Aanvuend komt er nog een lu k specialeleer ngbegele ding.


Bcsiischool vooÍ Buitengewoon Ondêrwiis von het Gemeêns<hopsonderwiis K o e b r u s 3 t f d7o.t 9 4 2 0E Í p e M e r ê 5 1 ê e n s r Í o8o0r. 9 - 4 2 0E f D ê- M e r €

BLIO= BijzonderLeermeestêr Individueel Onderwijs.,.

Opdracht: A. Onthaalen tijdelUkebegeleiding van nieuweleerlingen ederenieuwaangemelde leeí ng heeftnoodadneengoedeopvang.De BLIOstaat borgvooTeenvTiende onthddlen ls voorhet k nd de eerstehOUVA5I5amentrekken !jk ze rurmeenweeKangop,verkennen de schoo,makenkennismet nieuwevriendjes en onderwllzend personeel. Ondertu5sen O85ERVTERT de BLIOde gedragingen vdnhetk nd...Gaathetvlugaan de slag,is het sne moe, vlugafgeeid,is het een v otte prater,enj.). Onderzln/haarleidng mdahtde nieuweleer ng takenen testjes,zoddthLl/z|J zeer nau\rt(eurg de mogelUkheden en de beperkingen van het kind eert kennen. fla dezeONTiAALPERIODE heefthij/zteen duidetUk beetdoverde n euwkomer. B. Verwijzingnaar tIIVEAUGROEP Te'tovêr5ËaTvo1 ce c e( Le. ce veÍ.roede,óelld\t LLIa\, de a-gevdd.ctgce vd.l het CLB-centrum voorBuitengewoon Onderw!5, de verpleeghu ndigè,de ogopedist en de kinesistcommentarieeft de BLO elhetoe6, Interpreteerl de resultaten en vertet breedut overde gedragingen van het kind.Zo groeitvooralledee nemers eentotaalbeeld vanhetonderzochte kind.5amenmet de onderzoeksresultaten van LOCOen KINEwordtdezeschetsvergeeken met de bev nd ngenvdn de psycÍrotoog en met deze u t ftet nschrlJv ngsversag. Alle puntenwordengrondigbesproken, voor-en nadeen wordenafgewogen tot uiteindelUk besiistwordiinwelkegroepner \ird de bestevo ce.1g)t-d'lserhee.t. fletgansetedmgaatddnaande s ag om eenhandengspla n op te mdken\^laa nna e aspectendan bod komen.

In veelgevallenhebbende ktnderen in hunvortgeschooien omwille vênhun zwakkeschoolseprestatiesplagerlenen teleurstelllngen ervaren. De BLIOmoet deze wondenhelpenhelen.


Bo5i.E(hool voor suirengewoon Oóderwiis von her Gemeen s( ho p sonderwiir K o e b r u g : r f a7a .r 9 4 2 0E . P . M c f . s r e ê n s i o o8t0 . 9 1 2 0E . p e M e r ê

C. 8LIO...TAAKGERICHTE IIlDIVIDUELE HULP Vaakrnoetende k ndereneen n euLlestaTtnemen n lezenoÍ fekenenof be de Door . ê-

êê-

..ar

ê^r

t.

,. a4ctst'l-l.u-f!r^nr

t,^r |ê

deBLo

bLlhet ovef!Àrinnen van hun moell!]kheden. .t .

Bd.t

-r

ê.oo'lt

d.-ro

À

ê.êt

doo

f

t_'têddt

ddL

B! oudere eearngendoet men meeaaan Temedëringvan de moe !lkhedenn verband /êLê. |

.^n.ê.tr:trê

't-.

dd

lJdd

iFmh^

7 F í r.ê - r .

ê^

/i_cê

f r..ê n

^^'..ac

o.

..'Ê-Ês\

nêà|^a

-a-Êrworr

"tg .

5orns rnoetensterke ontmoedlgingsreact es of afweerafgebouLlld worden.

A d.7^ è--

-êr-ê

À opÀ, 1êê<,-dl

êÀ

opd I ot-od

De k nderenkornendlleenof n zeefklene groepjes Deduufvanzo n BLO beurlbedraagt bijlflDlvDUELE hu p ongeveer 25 rninuten, vooT .n nLlen.

tê.^,.r

EeneeÍ ng hanmeerdeÍebeuÍienperweekkrlgen,afhankel!k vande noodzaak. De prob duurvaneenbeurt 5 afhanke!k vdnheLbehandede eem en vande vermoed fred van het kind. AA}IPAKSTRATEGIEEII A. nternedlfferent Ête: Voor ederhoofdvak uJorden de eergroepen nogverdefopgedeeldZowelvoorreke - ,.-Ê Í t | .-t- , Ê |-r - . ere F,L o R

Rl:s^1,Árs-l-r

"/lÁ-ll

!,ó

I, o tê,

|

-.

,

-, -o1.ê

- ê,

.ê teers O

Lên

IndeneenleerngvooTeenvande vakl-,en du de lll-, vee belers, of opva endzr.Álakker '

?^

?. -êêl

F,

.

t

rt- . ê ê. , ê / rdn een

ancere reergroep. Blvoofbeed een leef ng d e u tzonderllhgoed scoortvoor rel.\enen, kan voor dat vak zlf,-êl"L<

.êLên

êq

r,^l-ê.

n êên

h.

gê-o Fo g-oêp

K d ' o v e r 5 ( l - : J d e r dt À e ' \ e . l v ê ' g Ê P ' l t o e p e ê o l g d r 5 o l e

flet dat mdakthet burtengewoon onderwlls zo BUITEtlGEWOOH !


BotitE.hool voor Buitengewoon Onderwiis von her Geme.ns( hopsondêrwiir K ó ê b Í u s í f o o ' 7 . 9 . 1 2 0E r p e M e r € S r ê ê n s k o o8t 0 . 9 - 4 2 0E r p ê - M e Í €

REKE}IE}I III TIETBUITEHGEWOOH OHDERWIJS Doeste nqen in TYPE1 ghedenverwervend e afgestemd Rekenvaard zllnop ZELFRtDZAAMfIE D en d recte bruikbaarhe d in het dagelkse leven . eenvoudrge rekenoperaties kunnenuitvoerendie bruikbaar zUnin concretesituaties, . eenvoudge meetoperat es kunnenu tvoeren; . met geldkunnenhandelen om zelfstdndig te kunnenwinkelen; . kloklezen(om zijn weg te vindenin TV programmd'sen om trein- en busuurroosteTs te kunnenraddplegen). Doeste ln-qenn type B Rekenvdardigheden verwerven diede leerlingen toelatenmet redel!jke s aagkansen het BEROEP55ECUnDAIR ONDIRWU5 dante vangen. . 5ymboen erenhanteren;

. inzichtverwervenin bewerkingstechnieken (vierhoofdbewerkingen); . loglschredeneren; . nauwkeurig (m en crn); metenmet geLlkte meeteenheden . kloklezen; . met geldkunnenhandeen.

Om dezeen andererekendoelstelllngen te reallseren, makenwijgebruikvan speclalemethodenen dldactlsche materlalen. Vertrekkend (ziespeelleerklas) vanultdeveíwervlngvdn de rekenvoorwaarden woÍdende moeilljkheden ultgerafeld envldveelklelnetussenstappen langzaam aangeleerd, voorlederkindopzllneigentêmpoenopzljneigenhaalbaar niveau. ledereleerllng{,!ordtop regelmatlge tUdstlppen op zUnrekenvaardlgheden getesten nadlenmet het bljhorendbehandèlingspÍogramma geholpen.


Borirs.hool voor Buitengewoon ondeÍwiir vcn hêr GêÍnêenschdpsondêrwiis K ó ê b r 0 g s r a aTr . 9 ! 2 0 E r p e M e r e S t e € n 3 t r o o8r0 . 9 . 1 2 0E r p e M ê r e

Hiveaulezen Al or. e' 19À' v.Jo der pê'od êl- op l- .r -- v"atdgl êragê ê \ Va obJectieve normenwordenzUngedeedn n vedugroepen, de begnnendelezertles n n veau I, tot de vlotsteezeT5n niveauI Onzeezerswordenngedeed in n veaugfoepen A onsonderwllzend en paramed sch personeewordtngeschake d om eenn veaugroep te e den Zo kunnenwLlonzek n d Ê . e t ^ d Ê Ê r ' v t h i - ê g o ê D - 1 D i o d d q ê rD o r ê e L o d l e s Í r o g e - sg e S t a - r rnet een have estld niveaulezen. T dêrrdêDêrodê\lr e' do -F mogel!jkheden r-,,ró,nê.

rr\

gFt .r-

l - ê rê ê r . l i - \ À r v o d e r ) ^ - 1 e g e 1

rrênn\,ê,hi-lr ês dêlê2ê. rl ê Ààs<ên h,, hêr ê dêó . ,,ê>l

^o d lo Dovodêrêr e ce leer ^ge1 LoTeveÍl aatje5re B-do- rrg aten ezenzodatzllhun eeshonger adnsche.pen en ervarenhoep ezer g hetlezens. ghed volfla ongeveerdremaandenll.rorden ze \reergetest ndienhun eesvadrd doendei5toegenomen,kunnenze naaTeen hogereleesgroep. Zllwordendanook met een dipomaa!iebeloond. Krnderen dieeenaantalperode5naelkaarop eenzeeraag eesniveau blilvenhaperen, wordendoorverwezen naarde dienstenvan ProlThierryaanhet U Z. n Cent Dddr gernadkt !',rordt doorspeciaistenonderzocht water m s oopt,wordter eenprognose en llordener voorde schoo bruikbdre t ps gefofmueerd. 5pelling getestop hun vadrdigheden. Ookvoorspelingzijnd e leerlingen Zllurorden dan nge^qgroep^l deed rr 5pell d e i\^eê | eê' pe' ,\]êêL op Êêr 'êê gF-lr ,rlL'oêrdord'lrÀ met de methodespellingin de lift de spe lngmoeil!jkheden behandelen. OoL I .t \ r1r F't

tód l-oqÊtê po -lggtoêpêr o\êt- dppê^

Spellingin de lift Dezemethodeldaton5 toe om de kinderenop hun eigen spellingsniveau te functioneren laten en dit met een stijgendemoeilijkheidsgraad.


Sosirr.hool woor auitêngêwoon Ondorwiis Ydn h.t Gêm!.ns(hoprondêrwiir Kóebrugírool7 . 9!20 Erpe M€re S ' e 6 n 3 t r o o8i0 . 9 / 2 0 E í p e - M e r e

O]IZESPEELI"EERIíLAs net doel van de speelleeÍkla5is het trdinenvdn de BA515FUNCT|E5. Op een speelsemanierwordtalle5wat danhetaanvankelijk lees-,reken-en schr|jfonderrichtvoorèfgaat,ngeoefend l'len pÍobeerter de kinderenleesrijp,rekenrijpen schrijfrijp te mdken. De nadrukligtdus vooralopl 1. llet verwervênvan de rekenvooÍuraarden - danbrengenen (oDinoeÍenenvan kwantltatleve,kwalitdtleveen rulmtelUkerelètaebegÍippenen tUdsbegrippen. - het lerentellen,het lefenklasseren,ordenenen categoriseren, bl elkddrvoegenen uit elkdarhalenen groothedenvergelijken. Z. Het verwervenvan leesvoorwaarden - door het bUnadagelUks aanbiedenvanvlsueleen duditieveoefeningen.(verschillen en gelljkenssen zien en horen). 5, llet oefenen van de psychomotoriek - PERCEPTIE: hetzienvanfouten,verschllen,geljjkeni5sen, tekorten,kleuren,vormen en a550ciatie5. - RUIIVITELIJKE ORIEIITAT E:oefenngenin verbandmet lchddm5schemaen lichaamsbesef- ook met voorwerpen. - TUD5BECfiIP oefeningen in verbandmet rltme,dag-en weekndeling, de maanden, net uurwerK...

ln de speelleerklas wordthetfundamentgelegdwaaroplaterwoÍdtvoortgeDOUWO.

gedurende Omdatdezeopdrachtzo belangrljk ls, krUgtdeklastitularls enkele lesurenpeÍweekaanvullende hulpInde klasvande klneslstenvande logopedlst Vanulthun speclalitelt vullenzljdelesjesaanzodatdezenogboelender, lnteressanteren leerruker wordenvoordezezeerJonge leerllngen.


B o e i s s G h o o vl o o r B u i r e n g e w o o n O n d e r w i i s v o n h e r G e m ê ê n s (h o p s o n d e r w i i r K o e b r u g s r Í a/ o.r 9 , 1 2 0E r p e M e Í e 5 r e e í 3 t r a8 a0 r . 9 , 1 2 0E r p e M ê r e

E LOGOPEDIE DOF

êêrir.ncn

dê:rn

\^,--^-

l--

ê ê < ^ r < , n r r . -^ ^ ' -

n ssen llden 5PRAA|(komt tot standdoorde hafmonische samen[rerking van de orgdnefvooT ademhang 5terngevng artculatie 5praakstoornssenzijndu5te herleidentot het n et of verkeerdfunctonerenvanceze organen De oorzaken kunnenop organsch gebed, op psychschgebiedof op hetgebtedvan gebruk) liggen de Íunctie(verkeerd TAAL:stoornissenn de taalof n het taagebruk (vertraagde taalontv,likke ng; geringeuroorden5chat; foutievez nsvormng..) LEE5en 5CflRl.lF5TOORfl 558f]:dyslexieen dysorthografie. DY5LEX E is eenbLlzondefe moe lkhe d ln het tlEfiKEffEfl,REPRODUCTREH en BECR.lPEfl vange5chreven symbolend e eef ERfl5TlCE stoofnisvanhet eren ezen,en atervan het erenschrlven(dysorthografre), van het begf!penvantekstenen van schoose verworvenheden tot gevog heelt Delogopedsten bestedenookenkelelesurendank asska e hu p n de speeleerklassen.

Veelvanonze eerllngenhebbenvoorhuninschrljvingn onze5choollangdurlge gehadln een revalidatiecentrum. behandelingen De meesteoudersopterenal een voor behandelingin onzeschoolen bouwen de lessenn het revalidat ecentrumaf omdatbeidecombineren vrUzwaaris voorhet kind. fi et5 verplichtu de behandelingen in het revèdatiecentru m te beélndlgen. .. op voo'wda'dedat de êvdtdotiebL te'r de schoolu'e1geDeLÍt De ogopedelessenop 5choo zijnvolledig kosteloos.


aosiss<hool vooÍ auireógewoon van her Gêmêê.s<hopronderwiis

Onderwiij

KoehíusnÍddr 7. 9!20 E.pe - Mere S i e e n s t r o o r8 0 . 9 . 2 0 E í . e M e r e

KI}IESITTIERAPIE De kinesitherapie op onzeschoolheefteen tweevoudg doel: . specialebewegrng5opvoeding of p5ychomotoriek . de buzondere gymnastiek

5PECIALE BfWECIfIC50PVOEDIfiC betekentopvoeden doormiddelvanmotori5cheactle. Zeerbelangrljk is hetfunctioneren en controleren vanhet beweging5ëpparaat (skelet,spleren,gewÍichten en zenuwen). Algemeenkanmenzeggendatpsychomotoriek eenvande belangr|Jkste uJt d>nd<^rniê^

5pecialebeweglngsopvoeding ls gerlchtnaarklnderendiespeclalehulp nodlg hebbenin verbandmetl . . . . .

bewustwordenvan het eigen llchaam laterallsatie(llnks- rechts) tUden rulmte beheersen voldoendevaardlgheidbezitten bewegingenkunnencoórdineren

DeBIJZONDERE CYl,lliA5TlEK ls medischgerlchten gebeurtnaverwjjztng door de schoolèrts. Vooralkinderen (o.d.5coltose), metflOUDlfiC5AFWUKlNCEli ademhallngsmoet(o.a.astma)en splerletsels lljkheden komenin adnmerking voorbehandeling.

KINE5IT|IERAPIE ls op schoolvolledig gratis.


Borirr.hool voor Buirensêwoon ondêrwiis von h.t O€meenr.hopsond.rwiir K ó ê b r u Ê r r 6 dZ l . 9 4 2 0 E . p e- M ê r e S i ê ê n s t f o o8t0 . 9 ! 2 0 E r p ê ' M ê r ê

U

ORTHOPEDAGOGI5CHE EEGEl"EIDING DOELrbegeledingvan kinderenmet emotlonee- en gedrdg5problemen. kunnen5amenhangenmet emotioneleproblemenalsfaalang5t,lèag Leerproblemen zelfuertrouwen, depÍe55ievegevoelens,agressietgedÍag,... De hdivlduelebegeleidingdoorde orthopedagoog is er op gerichtom een positlefen veiligkllmaattescheppen,waaÍklnderenlerenhun gevoelensen problemente uiten

enre verwooroen. partlclperende Doormlddelvdngesprekstherapie, spelobservatle, rollenspel,... leren we hen sociae vaardghedenaand e hen he pen in de omgangmet anderen. Indieneen meer intensieve en ge5peclall5eerde therapienodlgls, wordthet klndIn oveíeg met de anderetedmleden,doorverwezennaareengespecialiseerd theraplecentrum bultende school. Kinderenmet emotioneleen gedragsproblemen vrageneenspecifiekeaanpakblnnen de kla5. De orthopedagoogzoektsamenmet de klastitularis naareen gepasteaanpaken ondersteuntde kld5titularis bll de u tvoeringervan.

Otnopeaagogiscttehulp = OMe6teunlngen begeleldhgvan klndeÍenmet emo0oneleen psychlsche problemen.


Bq.ilrchool yoor Bultêngêwoon Ond.rwiis van het Gem..nrchaprondêrwii. Ko€brugíroor 7. 9!20 Erp.- Merê St .nstroota0 . t42OEroê- Mê.ê

ItuztscHE voRfill{€ In het buitengewoon onderwij5 ls ook eenbljzondere leraarMUZI5CHE VORMIfIQ teperweekgaan werkgesteld. Cedurendetwee lesuren deleerilngen er knuEelen, muzeK maRen,muzlekbelulsteren, doenze aànllchaamsexDressle, enz. DegÍoterenkunnener eventueelook lerenkokkerellen. gebeuren Demeesteactiviteiten er in samenspraak metdeklasfltularts en zullengerlchtzljnop hetoefenenvangrofmotoísche, fi.Jnmotorlsche en anderevaardigheden.

VERPI.EGI?IG Aanonzeschoolls een verpleeg5ter en khderverzorgster verbonden. ZlJzl)nverantwoordelljk voor: - eerstehulpblj klelneongevallen; - dagelljkse medlcauebljsommlgeleerlingenj - eventueleva(clnatle: - lichaamshyglène en voorllchung; - bÍhoudenen aanvullen vanmedlschedosster5; - het medlschonderzoek bUde school en CLB-doktel

ITITERIIAAT5OPVATIG Onzeklnderenkunnenpermanenten Innoodsituafles opgevangen wordenInhet internaat"'tKA5TEELTJE" te flotstade. flet lsgelegenIneenprachflggroen dometn,met moderne,rulmelokalen.Erwordtheelwataandachtbesteedaanstudtebegeleldlng en onEpannrng. OokInde weekends,en InallevakantiepeÍloden tser opvangmogelllk.Dangaanonze klnderennaarzeeIn onsopvangcentrum In DEtlAAN. ko5tprljs Kostenrde bedrèègt 10 Europerdag,hetmiddagmaalop schooltnbegrepen. gevallenls er een koÍtlngvoorzlenvoorde klnderenvanoudeEdle In ultzonderllke genletenvanhet mlnlmumbestaanslnkomen (te bewljzen aande handvaneenbelastlngsbrieD .


Bosiss.hool voor Buitengewoon Onderwiis von hêr Gemêên3chopsondêr\íiis K o e b r u g + r o o7t . 9 , 1 2 0E r p e M e r e S t e e n í r o a l8 0 . 9 4 2 0 E r o ê M e r e

LEREH "samenleven"tudens BO5-,ZEE-of SPORTKLASSEH Om de 2 jaarkunnenonzekinderendeelnemendan bos-,zee-of sportklassen. naareen anderestreek. flet is veel meer dan het overbrengenvan een kldsgebeuren en met de begeleidende flet s vooraleren5AflEULEVEfi met de kamergenootje5 opvoedersen onderwUzeE, ver weg van het vearrouwde thu 5m eu. Ze leTener samenwerken,probereneen stufje ze f5tandigerte worden,nemen een stulle verdntwoordeljkhed op, voeren hu shoudelke taken uit, zljn ets meer op kortomzelerenersocaaldanvdardbaar zichze fdangewezen voorlichdamshygiène,... gedragontwikkelen. Daarnaast ontdekkenopvoedersen leerlngensameneen hee nieuweomgeving,die zevannabUwaarnemen en latervergelllken met de gegevens vande thuisomgeving. Ookvoorde begeleiders s dezeweekeen heleervarng.Z| lerener de kinderenop een gansandere,m ndergedwongenmdnrerkennenen vooralwaarderen. Zilgroeen er naarmekaartoe. Deelnemen aandezewerkweekis dàn ook ten zeersteaanbevolen. Ook voorde thulsgroepzLlner een weeklangnteressanteactivte ten voorzienin een "thulsDroiect".

Leerllngen dle nog nietzlndelljk zljnof regelmatlg medlcètlenemen,kunnen gerustmee. Debegeleidlng voordezekinderen iserzeerdlscreet, attentvolennauwgezet


B.rirs.hool voor Buiteng€woon Onderwiit Ycn hêr Gêmêên5.hapsondê'wii5 K o e b f u g 3 r r d dTr . 9 . 1 2 0E r p e M o r € S r e e n n f o o8t 0 . 9 4 2 0 E r p e M e r e

SPOKTOP SCHOOL K nderenmet leermoeillkheden hebbennooddanont5pannng. In het kadervdn een gezondetlCtlAl4ELJKE ontplooiing orgdnl5eren wUper kds TWEEuren lichdmelUke opvoedingper week, gegeven door een gespeciali5eerde leerkracht, en een driewekelÍkse zwembeurt. Telkens zllnhet heerlUk ontspannende momentenwaarinde kinderenz ch volledig kunnenuifleven. De oudereeerlingen zwemmenin het 5tedelukz!/ernbadvan Aal5ten de klelnues plonsenln het instructiezwembad van het lB5Oln Aalsten genietener vdn een uurye WATERCEWEI]I]IN6. gekopped. Aan ederezwembeurtwordteen lesjeLlCtlAAf|5HYClEflE Benodigdheden voor turnen:turnzakmet turnbroeken T shirt en turnpèntoffels. Benodlgdheden voorhetzwemmenzwemzakmet badpak,badmu6,zeep,handdoek en kdm (naamln zwemzakschrljvenl). tlldstippenzwembeurtenwaarinzwembrevetOnzeschoolorganiseertopregelmatlge gehaald ten kunnen L!orden.


Bo5iss<hool vooÍ Buirengewoon Onderwiis von hêr Ge m een5( hoprondèrwii5 Steení;oo' SO ' 9420 ErDe Mefe

LEERLIIIGEIIVERVOER Onzeophdaldiensten rlden in gansde streek.Zljzijngemeenschdppeuk georgan5eerd en Vervoeren leerlingen Vana e Aasterseschoen VoorBUtengewoonOnderwll5 Ook n uw buurtkomt er een van de 35 bussenlangs.fleem dadrvoorcontactop met de schoo. Zieook rlttenschema h ernaast.

Alsonzeschoolde dicht5tbilgelegen schoolvdnhetCÊlvlEEn5CHAf5ONDERWU5 is voortvpe 1 en 8 (deanderescholenzijngeve5tigdInWemmel,Lennlk,CenL Evergem,Elneen €eraafdsbergen) danis hetvervoertotaalgratisvooruwkind. (Ze ook kaartachteraan). Ornde kostenvdnhetbusveruoer in de handte houdenkunnenopstapplaatsen georganiseerdwordenvoor kinderenvdn type 1 en type B. ln veelgevallenzullende kinderennog5teed5aanhulsopgehadldworden.flet r< ê.htêr

nrêt l:ndêr

êên

.ê-ht

Klnderenuiteenzelfdebuuarkunnendus<entraaloDqehaa d en afqezetworderr.

KEUZE TUSSETI ZEDEHLEER OF GODSDIEHST flet gemeenschapsonderwijs respecteertiedersI osonscheoveftuigingen streeftnaar een harmonieus 5amenevenvan iedereen Daarombepalende ouderszef welkecursushun kindzalvolgen. r ga 1 ê . t . ' t L ' tv o o t l . et . D e 1 e 1 c7 T - 1 d d . e d r e d a g e r. ó c - Ê e , . ê _ 5 c 1 Í U v tT kLrnnen gen tot B 5eptember hun keuzenog Lllllz


Bosiss(hool voor Buirensewoon Onderwiis v o n h e r G ê m e e n s <h o p 5 o n d e r w i i s K . - " b ' u s í r . f r7 . 9 4 2 0E r p ê M - . r e S r ê ê n s r r o8o0r. 9 1 1 0E ' p ê M ê e

í,, .l

IX()TE

í,4 ul:DtÍt_r\J

M

*"is: .l{alilu. : l5l -LB

rís--\-1Ë o)

_.7S

a.-.:.

UI

.16'l

í'Á{

DKU\J


Borirs.hool voor Buirengêwoon Onderwiis von het Gemeen s<hopsonde rwiis Kóêbrug'raar 7 . 9120 Efpe Mcfc Srêêníroor 30 . 9420 Erpê Mere

BUSTRAJECÍEH Bus Bus Bus Bu5 Bus Bus Bus Bus Bus

1 2 l 4 5: 6 7 I I

Aa 5t (5tadsrt) Aa 5t (5tadsrt) S.hê

êhê

ê

Sê.<l:mh

lllr.,êlê

o lede- Oo1 beíge ï---ele f l-g.r- - Bo| b-Lê - B .r. I Bdrb lage B--gel . 1 oe Í As ê tó ïêdê Argê- - Á- Dodêgor AdlOpw!jk I''leldert l'loorse tsuggenhout Baasrode Dendermonde 5nt-Cillis-Dendermonde Dendermonde 5t. C s Appes Oudegem - 5choondarde ilespe are Cijzegem - lddergem Wele E[embodegem Aalst B u s 1 0 Affligem DendereeurÀr B u s1 1 Bdvêo-'t - Oo- êt êl- - ! êr êlê Bdlege.| Jt _rever. 'o . en -Vê êê Ipeflere Lê êrfo-le1 B u sL Z I Berlare 5choonadrde B u sl f : Wetteren- 5erskamp - mpe r,rr'.een Lece B u s1 4 : < r l l - Ê _^ n . . Ê r m -- l r t ê r - - n.hêr êê B u s1 5 : C c r . à r . , n ê r í ê n l \ n Ê r h ê ^ ê ( r ó ê r ê r n. l ] ê \ / r - n Ê Í o o t , _ . pcoal B u s1 6 : A t . . m b e r g C o o \ L ê r 1 f , BUq"drd.- 5 5-.1Roosdaal Oet ngen B u s 1 7 Roosdaal Okegem L edekerRe -\enderho_ B u s 1 B A1 êi - ê NrÍ. \/ê !ê/ê.hr<-êteín B u s1 9 A5peare flerzee fle dergern Aagem B u s2 O : Denderleeuw We e

B u s2 1 : B u s2 2 :

Frnê MêrÊ Hà: iFrf - N ê r!ê.kê.kê. ór'!êêL < LÊ / Affl nêm MÊ nê.i - Frêmh.dêdêm

Bus Z3 B u s2 4 Bus 25 Bus 26 B u s2 7

fleerbeke fl nove - Okegem Bever To embeek- flefne- Dender\,! ndeke Po are fl nove Erondegem Erpe-l'4ere Lede- floístade 5teenhuizeW!nhuze Lierde Ophasse t - flemeveerdegem ZandbergenTerjoden Aalst flerdersem Aalst lle se flerchtem Lebbeke Weze Wd Zee Oord'ge'r - S'rÊ Êdê- Ddpêgên Vle\he- trpe ^1eÍe AacB-è\^ DÊl 1qÊ- 5\ êr dêtbêho ïp1 etvee,cege^ op^è..ê Kersken f'lere Wetteren Aast Erembodegem CLlzegem ilof5tade

Bus28 Bus29 B u s3 0 : B u s5 1 : B u s5 2 : B u 55 5 : B u s5 4 : B u si 5 :

ê

>[ tdlnar na _ombeen


Bosirs.hool voor Buitengêwoon onderwiis von hêr Gemeens(hoPronderwiie o o t 7 . t - 4 2 0E r p ê M e r c Koeb,ugn s r ê e n s Í o o8r0 . 9 - 4 2 0E r p € M . Í e

G

gemeentenvormen de gfens van het geb ed wdarn net De hleronder opgesornde vervoermogelijken gratisis.


Boriss<hool voor Buirengewoon Onde.wiis von hêr Gemeen5(hopsonderwiis KoebrussÍoo 7 i . 9 , 1 2 0E r p ê M e r e St€€nnrooi 30 ' 9ll20 ErDe M€fe

Het revalidatiecentrum Veelk nderengadnnaafhet revaddtiecentrum waarze behandelngen krljgenom ge tekortente verhepen. motorischeen taalkund Z , \ r U g e re \ r r e s ' i ^ - a pe o ' o g o p ê dê o i Ê r g o lêl r d pê Afbouwen of niet ? Onze5chooldrngt zel-,er nreLaanop het afbouwenvan dezebehandengen.Er is even\,!eéén beperkng: de behandeng n het revaldatecentrummoet BUTEnde schoolu rengebeuren,behalve voordezevormenvanhulpveren ng diede schoo niet :rnl.'iodt

/^<,,.h^thê.,^ia\

nd en eencombinatie vanhu p b nnende schoolen revaidatehup nade schooluren ( or.b --êrbódr s da1 s daa-abso .-t ge-- b- ,!dó êgêl nd en de ouderstoch besuitende behandeng in het revdlidat ecentrumte sloppen,danwordtdoorhet revaddtecentrumalle nformate oververeendetherdpeèn doorge5pee d aande pdramedcu5 b nnende Schoolzodatdezeop het u\rerk in het Tevaliddt ecentrumkanvoortbouuJen.

Verhoogd kindergeld flet 5 bes st flltT zo dat schooopen n het buitengewoon onderwLls rechtgeeftop verhoogdeRinderblj5lag. llen is zeerstrengge\.\rorden b| het toekennenvanveÍhoogd kindergeld íinderenu t typeB en type 1 krljgennogzeerzeden dezetoeslagbehalveindiener ookernstigemed5cheproblemen zljn.Enzefs dannogkanmenaigewezen worden Inden de oude15toch besluitende danvrdagtot verhoogdk nderged op te 5tartendan he penschooen CLBhlerbLl doorhetgevenvan hetnodge adves,maa.garanderen vercer n et5 Procedure: - dê vrdqê- .l 1 oeL gev-aagd ,,!o'd^'r b dÊ nLlLdlr Êi

de vragenlst moet ngevud \,4lorden door een art5, ingevuLde lUstmoet U naaru\r kinderblslagfonds sturen, enkee \,!ekenlaterwordtUw kindopgeroepen vooreen medischonderóêF. .1..,

êên

r.nl :ê

.lêdê.êê(hêê, | l'

FFÊê

àtê ^,tèt

r^ê^êón

l

CLBgegevens' bUafwUzing vdn uw aanvraag kunt U in beroepgaan.

ó.

hê\

-l


0 5 3 / 8 4 0 8 2 5 d e . b r u g @t e l e n e t . b e

Marianne De Wael (marianne.de.wael@clbaalst.be) Tanja Van Cakenbergh (tanja.van.cakenbergh@clbaalst.be)

schoolbrochure De Brug  

info over de school

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you