Playing for Success Rotterdam krant

Page 1

789

2016/2017

leerlingen, 65 ouders en heel veel leerkrachten deden de afgelopen 3 jaar mee aan het onderzoek naar de opbrengsten van Playing for Success.

94%

van de ondervraagde ouders is positief tot zeer positief over het programma Playing for Success.

6

belangrijke punten worden in het programma gewijzigd.

Rotterdam

Playing for Success geeft kinderen het gevoel dat ze er toe doen! Samen werken aan een succesvolle schoolcarrière een succesvolle schoolcarrière. Uitgebreid onderzoek door het Verwey­Jonker Instituut laat zien dat het programma voor de ene doelgroep beter werkt dan voor de andere. Over wat we hebben be­

reikt, de aangescherpte voorwaar­ den voor deelname en de wijzigin­ gen die in het programma worden doorgevoerd: u leest er alles over in deze speciale uitgave.

De fun factor van Iris de Iong, onze nieuwe leerkracht bij Excelsior. pagina 3 Het Verwey-Jonker Instituut deed drie jaar lang onderzoek naar de opbrengsten van Playing for Success. Samenvatting van de belangrijkste conclusies. pagina 4-5

Playing for Success: Leren met een Wow-factor

Brandon kruipt uit zijn schulp Brandon: ‘Als er in de klas iets gebeurt, dan ben ik snel afgeleid. Vroeger kreeg ik dingen vaak niet af. Nu durf ik veel meer om hulp te vragen.’ Miranda: ‘Brandon heeft vooral gewerkt aan zijn concentratie­ problemen. Een ander leerdoel was om wat zelfverzekerder te worden. Op school vonden ze het belangrijk dat hij uit z’n schulp zou kruipen. En het werkt. Hij is veel opener en doet op school actief mee aan projecten. Playing for Success is een geweldig initiatief.’

iNHoudsopgaVe Playing for Success leerkracht Brenda Pons: ‘Zo intensief met kinderen werken, dat lukt nergens anders in het onderwijs.’ pagina 2

Sinds 2012 verzorgen SBV Excelsior en Forward Lease Rotterdam Basketbal samen met Playing for Success een naschools programma voor soms kwetsbare Rotterdamse kinderen. De initiatiefnemers van toen hebben de handen opnieuw ineengeslagen. Ook de komende vier jaar kunnen deze kinderen weer terecht in Topsportcentrum Rotterdam en op Woudestein om te werken aan hun zelfvertrouwen en aan de vaardigheden die nodig zijn voor

KiJK op pagiNa 6 Voor meer iNFo oVer de wiJZigiNgeN iN Het programma eN de Nieuwe aaNmeLdiNgsproCedure.

Brandon Harreman en moeder Miranda

Het programma is bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs die een posi­ tieve ‘boost’ kunnen gebruiken.

Het programma In het leercentrum werken leerling­ en 13 weken lang verdeeld over twee periodes, drie uur per week

Op school presteren ze ­soms tijde­ lijk­ minder dan verwacht. Weinig zelfvertrouwen, onvoldoende moti­ vatie of een minder positief zelfbeeld zijn vaak de oorzaak.

Playing for Success is een na- en buitenschools programma om leerprestaties op een inspirerende manier te verbeteren.

Het innovatieve programma, de intensieve begeleiding, de succes­ ervaringen en de bijzondere om­ geving van Stadion Woudestein en het Topsportcentrum zorgen voor een betere motivatie en samen­ werking en voor meer zelfvertrou­ wen. Ze geven kinderen weer het gevoel dat ze er toe doen.

aan opdrachten op het gebied van taal, rekenen en werken met compu­ ters. Er is veel aandacht voor sociaal­ emotionele vaardigheden. Denk aan interviews met spelers, het samen­ stellen van een team met een beperkt budget of het berekenen van de op­ pervlakte van het veld. Het stadion,

Trudi van Eck, Minister Marga Klompéschool: ‘Op elke vier deelnemers een begeleider, dat kun je op school niet bieden.’ pagina 7 Jochen Dekker, onze nieuwe centrummanager stelt zich voor. pagina 7 Bert Delhaas, basisschool Het Open Venster: ‘Het is een eer om mee te mogen doen.’ pagina 8

het contact met spelers en de ambi­ ance van de professionele sportwe­ reld; het draagt allemaal bij aan een omgeving die leren weer leuk maakt. De bijeenkomsten vinden plaats na schooltijd. De groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen, afkomstig van verschillende scholen. Een erva­ ren leerkracht zorgt voor de aanstu­ ring, begeleiding en de inhoud van de lesactiviteiten. Stagiaires uit het mbo en het hbo worden als coach in­ gezet. Per vier tot vijf leerlingen is er een coach beschikbaar. Elke periode sluiten we af met een feestelijke certi­ ficaatuitreiking door een van de spe­ lers van de club. Ouders en leerkrach­ ten zijn daarbij van harte uitgenodigd. Playing for Success Rotterdam maakt deel uit van Playing for Success Nederland, met meer dan 25 vestigingen een van de grootste naschoolse onderwijsvoorziening­ en van Nederland.

1


De juiste keuze Door Kees Terdu

De evaluatie van vier jaar Playing for Success laat zien wat we eigenlijk al wisten. Leerkrachten, ouders, deelnemende clubs en natuurlijk de deelnemers zelf: allemaal hebben ze een grote waardering voor wat er is bereikt. Maar ook wat goed is kan vaak beter. Het komend jaar zullen we ons daarom hard maken voor een intensivering van het contact tussen de leerkrachten van de deelnemende scholen en onze leercentra. Onze verwachting is dat een grotere betrokkenheid en een betere terugkoppeling tot nog betere resultaten zullen leiden. de investering in deze kwetsbare doelgroep is het geld dubbel en dwars waard

Brenda Pons, leerkracht Playing for Success:

‘Zo intensief als wij met kinderen kunnen werken, dat lukt nergens anders in het onderwijs.’ Zo’n klein mannetje dat stilletjes binnenkomt en een paar weken later bij een wedstrijd van Forward Lease Rotterdam Basketbal in een volle zaal in de spotlights staat. Een moeder die tranen in haar ogen krijgt omdat haar dochter eindelijk eens in een groep wordt opgenomen. Het zijn onbetaalbare momenten voor Brenda Pons, leerkracht van Playing for Success Rotterdam Basketbal.

Sportfanaat Brenda Pons werkte 25 jaar met kinderen met leerpro­ blemen en speelde jarenlang bas­ ketbal. Toen ze het aanbod kreeg om leerkracht te worden bij Playing for Success was de beslissing snel genomen: ‘Zo intensief als we hier met de kinderen aan de slag gaan, dat kom je nergens anders in het onderwijs tegen.’ ‘Kinderen bepalen zelf waaraan ze willen werken’, legt Brenda uit. ‘De leidraad in het gesprek is het evaluatieboekje ‘Verborgen talent’, met vragen over motivatie, samen­ werken, zelfvertrouwen en zelf­ standig werken. Op school is daar

meestal geen tijd voor.’ ‘Spelenderwijs ontdekken we sa­ men wat hun kwaliteiten en val­ kuilen zijn. We maken ze bewust van hun sterke en minder sterke punten. Vriendschappen sluiten, vragen stellen, grenzen stellen, samen­ werken: vaak gaat het om sociaal-emotionele leerdoelen. ‘Elke bijeenkomst worden er tips en aandachtspunten met ze be­ sproken waarmee ze hun vaardig­ heden kunnen verbeteren. Dat is best lastig. Daarom doen we dat in kleine groepjes met elk een eigen coach die zorgt voor een veilige sfeer.’

Terugkoppeling naar school ‘Na elke bijeenkomst schrijven we de vorderingen van alle deel­ nemers in een evaluatieverslag. Die gegevens gebruiken we bij de volgende bijeenkomst, maar we koppelen de voortgang ook terug aan de school. Tussentijds is er veel mail­ contact en tegen het eind van het programma is er nog een persoonlijk gesprek met de groepsleerkracht of de interne begeleider. Soms hoor ik dan nog iets dat we kunnen mee­ nemen in de laatste bijeen­ komsten.’

‘Met die tips en aandachtspunten gaan ze aan de slag met allerlei op­ drachten. Denk aan een interview met een speler van het eerste team of aan een rondleiding door het gebouw waar ze een fotostrip van moeten maken.’ ‘We zorgen altijd voor haalbare doelen. De lat ligt niet te hoog, maar zeker ook niet te laag. Succes­ ervaringen door haalbare opdrach­ ten zijn belangrijk voor de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen. Sommige kinderen vin­ den het al lastig om te vragen of ze de fotocamera mogen gebruiken.’ ‘Ieder kind wordt hier gezien en gehoord. Hier mogen ze zijn wie ze zijn. We geven kinderen het gevoel dat ze ertoe doen. Die uitgebreide individuele aandacht, dat is mis­ schien wel het allerbelangrijkste dat we de kinderen bieden.

Dat geldt zeker ook voor de verbeterde selectieprocedure, de uitbreiding van het aantal contacturen en het opsplitsen van het programma in twee delen. De tussenliggende periode wordt gebruikt om op school de nieuwe vaardigheden in de praktijk te oefenen. Al deze mooie voornemens vragen om een extra investering. Niet alleen in tijd, maar ook in geld. Daarom dragen de deelnemende schoolbesturen met ingang van dit schooljaar bij aan de exploita­ tie en vragen we scholen om een eigen bijdrage. Gelukkig zijn daarvoor met de lumpsumfinanciering, de verleng­ de schooldag, de Leren Loont!en de cultuureducatieregeling heel wat subsidiemogelijkheden. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat de investering in deze kwetsbare doelgroep het geld dubbel en dwars waard is. En daarom ondersteunen wij als schoolbe­sturen de komende vier jaar Playing for Success. Kees Terdu is bestuurder van Stichting Playing for Success Rotter­dam en Voorzitter College van B ­ estuur PCBO

NBA-ster Enes Kanter bij Playing for Success­ Hoe leuk is dat? Een potje basketballen met een boomlange ­sterspeler die uitkomt in de hoogste Amerikaanse Divisie.

“Playing for Success heeft zich vier jaar bewezen in Rotter­ dam. Heel mooi hoe Playing for Success in een aantrekkelijke ­ topsportomgeving gericht werkt aan motivatie en zelfvertrouwen van soms kwetsbare Rotterdam­ se leerlingen.“ Hugo de Jonge Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg 2

Niemand minder dan Enes Kanter, de Turkse center van Oklahoma City Thunder, bracht in het voor­ jaar een bezoek aan het Playing for Success leercentrum bij Rotterdam Basketbal.

rijke tip: ‘Als niemand in je gelooft, geloof dan in jezelf. Zelfvertrou­ wen bepaalt 50 procent van je suc­ ces. En voor de rest zul je gewoon heel hard moeten werken. Dan kom je er wel.’

Bij Playing for Success Kanter was uit­ Paul de Vos, voor­ draait het om WOW-ervaringen genodigd om zitter van de bas­­ ketbalver­eni­ging: de kinderen te “Een topspeler vertellen over motivatie en zelfvertrouwen. Ver­ uit de NBA die speciaal voor der verzorgde de basketballer een jou naar Rotterdam komt. Dat is warming-up en speelde hij een echt een wow-ervaring. En daar draait het om bij Playing for wedstrijdje met de kinderen. Ter afsluiting had hij een belang­ Success.’


Joanne Buscop, basisschool De Wissel:

‘Playing for S­ uccess leert ­kinderen ­anders kijken naar ­zichzelf en hun omgeving.’ Joanne Buscop is intern begeleider voor de bovenbouw van basisschool De Wissel, in Feijenoord. Vooral ouders van kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond kloppen vaak bij haar aan. Ze willen graag extra aandacht voor hun kind. Playing for Success biedt hen een prachtige kans.

Eysan Ozkan en moeder Nurten

Eysan had meteen vriendinnen

‘Het is voor ouders vaak lastig om buiten school iets met hun kinderen te ondernemen. Soms ook omdat er gewoon geen geld voor is. Playing for Success is dan een mooie manier om kinderen wat verder te laten kijken dan het

Nurten: ‘Eysan is heel groot voor haar leeftijd. Daar schaamt ze zich een beetje voor. Ze vond het heel span­ nend om hier naartoe te gaan.

‘Op straat geldt vaak het recht van de sterkste. Playing for Success geeft k­ inderen die wat minder zelf­ verzekerd zijn een kans om hun talenten te laten zien. Dat is een onbetaalbare ervaring.’

schoolplein of hun eigen straat. Ze hebben geen idee hoe de wereld er buiten de wijk uitziet.’ ‘Wij selecteren vooral de kwetsbare

kinderen. Kinderen die snel boos reageren uit zelfverdediging, met een grote mond als camouflage voor hun onzekerheid. Playing for Success laat deze kinderen op een andere manier naar zichzelf en hun

Jamie leert focussen

omgeving kijken. Daardoor wor­ den ze veel zelfverzekerder.’ ‘Kinderen uit deze wijk worden vaak autoritair en beschermend opgevoed. Bij Playing for Success

draait het juist allemaal om succes­ ervaringen. Ook voor ouders is het goed om te zien dat je veel meer uit een kind haalt als je het op een andere, positieve manier benadert.’

Ze is nogal verlegen. Maar toen ik haar de eerste keer kwam ophalen, had ze meteen vrien­ dinnen. Die omhelsden haar bij het afscheid. Dat vond ik zo fijn om te zien. De kinderen worden hier echt heel leuk opgevangen. En de coaches nemen alle tijd om met de ouders te praten, zodat je weet hoe het gaat.’

De fun factor van Iris de Iongh Iris de Iongh verzorgt met ingang van dit schooljaar de lessen in het Playing for Success leercentrum bij Excelsior.

Jamie: ‘Het allerleukste vond ik de speurtocht. Op de tribunes waren allemaal dozen met verschillende kleuren verstopt. Als je het raadsel kon oplossen mocht je de doos openmaken. Daar zat een letter in. We moesten het met z’n tweeën doen, zonder hulp van anderen. Dat was best moeilijk.’

Na haar opleiding aan de Pabo gaf ze les aan de Rekenfaculteit ­Pendrecht waar ze verantwoorde­ lijk was voor de verbetering van het rekenniveau van leerlingen uit groep 7.

Ria: ‘Jamie is geen probleemkind, maar het is soms lastig voor hem om te focussen. Dat lukt hem nu veel beter en hij vindt het geweldig om mee te doen.

‘Of dat gelukt is? Zeker! Onze doel­ stelling was om de resultaten flink omhoog te krijgen. Bij de een lukt dat wat beter dan bij de ander. Maar we hebben de doelstellingen gehaald door in kleine groepjes te

Jamie Kartoredjo en zijn ouders Ria en Harold

‘Kinderen hebben vaak meer te bieden dan ze denken. Ik help ze graag om dat te laten zien. Daarom heb ik gekozen voor Playing for Success.’

werken met een grote fun factor. Geen suffe rijtjes op het bord, maar een potje darten. Zo leer je spelenderwijs rekenen. Eigenlijk precies zoals we dat bij Playing for Success doen: zorgen dat je veel plezier hebt met elkaar.’

Verdediger Jurgen Mattheij neemt ook buiten het veld zijn verantwoordelijkheid ‘Je kunt een Poolse keeper natuurlijk geen Nederlands verhaal laten voorlezen’, lacht Jurgen Mattheij, centrale verdediger van het eerste elftal van Excelsior. ‘Ik heb ervoor gekozen om gere­ geld met de kinderen van Playing for Success te praten over doorzet­ tingsvermogen en zelfvertrouwen. Soms mag ik de diploma’s uitrei­ ken. Het is elke keer weer leuk om te zien hoe trots ze dan zijn.’ Niels Redert, MVO Manager van Excelsior4All: ‘Rolmodellen spelen

een belangrijke rol in het program­ ma van Playing for Success. Van een succesvolle speler neem je nou eenmaal makkelijker iets aan. ‘Rolmodellen spelen een belangrijke rol bij Playing for Success.’ Daarom vinden we het belangrijk dat spelers van het eerste elftal ook buiten het veld hun verantwoor­ delijkheid nemen.’

De uitreiking van het Certificaat door Jurgen Mattheij: een bijzonder moment voor Danisha Chotoe, leerling uit groep 6 van O.B.S. De Waterlelie.

3


Onderzoek leidt tot flinke ­aanpassingen van Playing for ­Success Rotterdam ‘Uit de schulp door onderwijs in een ­topsportomgeving’ is de titel van de eind­ rapportage van Het Verwey-Jonker Instituut, een gerenommeerd onderzoeksbureau gespecialiseerd in maatschappelijke vraag­ stukken dat drie jaar lang onderzoek deed naar de werkwijze en de resultaten van

Playing for Success s­ coort goed bij ­leer­lingen met weinig zelf­ vertrouwen Playing for Success richt zich met name op soft skills: emotionele, psychologische en sociale vaardigheden die belangrijk zijn voor een succesvolle schoolcarrière. Uit onderzoek van het Verwey-Jon­ ker Instituut blijkt dat het program­ ma vooral goed scoort bij leerlingen met een laag cognitief zelfvertrou­ wen. Bij de andere deelnemers die werden onderzocht zijn er geen sig­ nificante effecten gemeten. Vergeleken met alle deelnemers van Playing for Success laten juist de leerlingen met een laag cogni­ tief zelfvertrouwen een positievere ontwikkeling zien in hun gevoel

van eigenwaarde. Ze zetten zich beter in voor het uitvoeren van las­ tige taken en het leven wordt voor hen begrijpelijker, beïnvloedbaar en betekenisvol.

for Success dan voor leerlingen die niet meedoen aan het programma. Dat komt doordat er veel wordt ge­ oefend met presenteren en door de nieuwe omgeving waarin veel nieuwe woorden worden gebruikt.

Begrijpelijker, beïnvloed­ baar en betekenisvol.

Op de andere vier CITO-scores die werden onderzocht boeken deel­ nemers geen meetbare winst ten opzichte van kinderen die niet aan Playing for Success hebben deel­ genomen.

De CITO-score op woordenschat is hoger voor deelnemers van Playing

Playing for Success. Dit zijn hun belang­ rijkste conclusies.

Onze werkwijze • Na elke bijeenkomst praten de ­coaches met de ­leerlingen over hoe zij hebben gewerkt aan hun leerdoel. Iedere leerling krijgt een Tip en een Top. Een Tip is een aandachtspunt voor de volgende bijeenkomst. Een Top is iets wat ze heel goed hebben gedaan tijdens de bijeenkomst.

Ouders over het programma van Playing for Success

De effecten van Playing for Success ­volgens ouders

Niet alleen leerkrachten en deel­nemers zijn enthousiast over Playing for Success. Maar liefst 92 procent van de ouders is positief tot zeer positief over het programma.

Het Verwey-Jonker Instituut vroeg 65 ouders of ze vooruitgang zagen bij hun kind. 49 van hen zagen vooruitgang op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling, schoolprestaties en het gedrag op school.

Positief

92%

Betere sociaal-emotionele vaardigheden

57% 23%

Niet positief, maar ook niet negatief

3%

Betere schoolprestaties

Negatief

5%

Beter gedrag op school

Overige verbeteringen Totaal aantal antwoorden 4

9% 11% 75


VERAnDERInGSTHEORIE PLAYInG FOR SUccESS

Meer uren, meer betrokkenheid, betere resultaten

PROBLEEM

Leerlingen presteren minder op school door sociaal­emotionele problemen, beperkte school­ motivatie of andere (tijdelijke) omstandigheden.

Van veel leerkrachten hoorden we: Playing for Success geeft kinderen een flinke duw in de rug. Maar het onderzoek wijst uit dat er geen significante resultaten zijn te zien na deelname. InTERVEnTIE

Playing for Success Rotterdam

Het programma lijkt te kort om achterstanden echt weg te werken. Daar is meer tijd voor nodig. Uit internationaal ondertzoek blijkt verder dat de kans op positieve effecten groter wordt wanneer ouders en docenten nauwer betrokken zijn. Daarom breiden we het programma uit naar 39 uur en splitsen we het op in twee delen van acht en vijf bijeenkomsten. De tussenliggende periode gebruiken we om op school de nieuwe vaardigheden te oefenen. Daarnaast krijgen ouders en leerkrachten een gro­ tere rol in het programma.

KERnELEMEnTEn PFS ROTTERDAM

• Groepsactiviteiten stimuleren de onderlinge

Gevoel speciaal te zijn Contextrijk leren Motivatiegericht klimaat Uitdagende en haalbare opdrachten

VERWAcHTE EFFEcTEn

Ontwikkeling soft skills

VERWAcHTE FInALE EFFEcTEn

Verbetering schoolprestaties en minder schooluitval

samenwerking en communicatie.

• Bij alle activiteiten is aandacht voor het ‘positieve’. Het gaat niet om het resultaat, maar om de stappen die de leerlingen

13

ondernemen om tot een resultaat te komen.

• Om deelnemers zoveel mogelijk individuele aandacht te geven werken we in kleine groepjes met begeleiding van een stagiair, de coach. ocenten sturen de stagiairs aan.

• Iedere leerling heeft persoonlijke leerdoelen. Voorbeelden zijn ‘meer in het openbaar durven praten’, of ‘beter met andere kinderen samenwerken’.

717 kinderen deden mee aan Playing for Success

5 Er werd gekeken naar de ontwikke­ ling van 5 CITO­ scores, onder meer op het gebied van begrijpend lezen, woordenschat en rekenen.

Voor, direct na, en zes maanden na afloop van Playing for Suc­ cess werd onderzoek gedaan naar de ont­ wikkeling van 13 soft skills waaronder cogni­ tief zelfvertrouwen, inzet en samenwer­ kingsvaardigheden.

Verschillen tussen deelnemers en kinderen die niet aan Playing for Success hebben deelgenomen

In de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 deden 717 kinderen mee aan Playing for Success: 423 jongens en 294 meisjes.

789 leerlingen deden mee aan het onderzoek: 559 deelnemers aan Playing for Success en een controlegroep van 230 kinderen die niet aan Playing for Success hebben deelgenomen 789 leerlingen 294 meisjes

423 Jongens

Jongens

Geen deelname aan PFS

Meisjes Deelname

5


Playing for Success 2020: dit is wat er gaat veranderen Playing for Success heeft in de eerste vier jaar van haar bestaan een belangrijke plek verworven in het Rotterdamse onderwijsaanbod. Dit is ­ mede te danken aan Stichting De Verre Bergen, een organisatie die zich inzet voor een sterker en beter Rotterdam. De stichting nam vier jaar lang een deel van de kosten voor haar r­ekening, op voorwaarde dat de effectiviteit van het programma zorgvuldig werd onderzocht. Dat onderzoek leidt tot de volgende veranderingen in het ­ ­programma voor de periode 2016-2020.

1. Uitbreiding van 30 naar 39 uur Om de leereffecten van Playing for Success te versterken, splitsen we het programma op in twee perioden. De eerste periode bestaat uit acht bijeenkomsten. Aan het eind van

WEEK

Marika de Hoog, Intern Begeleider Hildegardisschool

deze periode krijgen kinderen een opdracht mee waar ze op school aan werken. Hierover is intensief contact met de leerkracht (en de IB-er).

van vijf bijeenkomsten. Het totaal aantal bijeenkomsten stijgt hier­ mee van 12 naar 13. Omdat elke bijeenkomst ook een halfuur langer zal duren, stijgt het totaal aantal contacturen van 30 naar 39.

Na een tussenperiode van een aan­ tal weken volgt een tweede periode

34- 35 -36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46- 47 - 48 -49-50-51-52-01-02-03-04- 05 - 06 -07-08-09-10-11-12-13- 14 - 15 -16-17-18-19-20- 21 - 22 -23-24-25- 26 -27-28-29-30-31-32-33

TRANCHE 1 TRANCHE 2

Jaarprogramma 2016/2017

2. Meer gericht op zelf­ vertrouwen Playing for Success richt zich meer op de doelgroep waar de grootste successen worden behaald: kinde­

Oude samenstelling

TRANCHE 2 TRANCHE 3

ren met een laag cognitief zelfver­ trouwen. Voor het komend jaar stre­ ven we naar een verhouding van 2:1. De groepen bestaan uit 10 kinderen met een laag zelfvertrouwen en vijf kinderen die om andere sociaal-

TRANCHE 3

emotionele redenen worden aan­ gemeld. Hiervoor worden zowel de selectie als de aanmeldings­ procedure aangepast.

Sociaal-emotionele redenen 30% (durft weinig te zeggen, weinig vertrouwen in eigen studievaardigheden, weinig zelfvertrouwen) Achterblijvende schoolprestaties Leuk om naar Playing for Success te gaan

25%

Moeizaam contact met leeftijdsgenoten

5%

Verminderde schoolmotivatie

7%

Andere redenen

Nieuwe samenstelling

3. Verbetering van het leerplan Individuele leerdoelen gaan een grotere rol spelen in het leerplan. Sport en beweging worden een vast onderdeel van elke bijeenkomst. Daarnaast vinden het komend jaar lesobservaties plaats. Docenten en stagiairs krijgen feedback van ex­ perts op hun pedagogisch-didacti­ sche aanpak.

6

9%

10%

Vanwege thuissituatie

6%

Druk in de klas

8%

Weinig cognitief zelfvertrouwen

67%

Overige redenen

33%

overdracht en de introductie van een tussenperiode op school moeten ervoor zorgen dat leer­ ­ lingen meer profijt hebben van hun ­ deelname aan Playing for Success.

5. G rotere betrokkenheid van ­ouders

4. Intensivering contact met scholen

We betrekken ouders meer bij het programma zodat ze hun kind beter kunnen begeleiden bij het aanleren en toepassen van nieuwe vaardig­ heden.

Een betere afstemming van leerdoe­ len en opdrachten, een verbeterde

Daarnaast krijgen ze inbreng bij het bepalen van de leerdoelen.

6. Eigen bijdrage De deelnemende schoolbesturen en het samenwerkingsverband Pas­ send Primair Onderwijs betalen een vast bedrag per jaar. Het bedrag is door de gezamenlijke school­ besturen vastgesteld en komt op € 7.500 per jaar per schoolbestuur. Per kind leveren de scholen met in­ gang van dit schooljaar een eigen bijdrage van 200 euro. Voor PCBO-scholen geldt dat er een bovenschools budget is gereser­ veerd. Meer informatie hierover bij het bestuur van PCBO.

‘ Het raakt ze echt van binnen’ ‘Juist voor de wat stillere leerlingen is Playing for Success enorm effec­ tief. Maar ook kinderen met een achterstand in rekenen of taal gaan er met sprongen vooruit. Als je de oppervlakte van het veld berekent door je eigen stappen te tellen, gaat het vanzelf leven. En als je een ver­ slag maakt van een wedstrijd waar je zelf bij was, helpt dat weer bij schrijfopdrachten in de klas.’ ‘Je maakt mee dat kinderen bij de afsluiting in tranen uitbarsten omdat ze zoveel plezier hebben gehad. Niet alle kinderen hebben

de ­ mogelijkheid om hun wereld te verbreden buiten de wijk. Bij Playing for Success gaat een nieu­ we wereld voor ze open. Dat raakt ze echt van binnen.’ ‘Een leerling, die heel zacht sprak en nauwelijks voor de klas durfde te staan, vertelde vol trots dat ze aan een video had gewerkt voor de eindpresentatie: “Juf, ik heb een film opgenomen op de tribune en ik heb net zo hard geschreeuwd tot ze me aan de andere kant konden horen”. Zulke dingen, die ontroeren me echt.’

Nieuwe AAnmel­dings­­ procedure Playing for Success is bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 uit het regulier en speciaal basisonderwijs. Kinderen die vanwege sociaal-emotionele redenen minder presteren op school dan ze zouden kunnen. Bijvoorbeeld door een laag zelfbeeld, weinig (cognitief) zelfvertrouwen, faalangst, minder motivatie of omdat ze gepest worden. Uit onderzoek blijkt dat juist voor deze kinderen Playing for Success van extra beteke­ nis is. Om de meest geschikte kinderen te selecteren houden we rekening met metingen van sociaal-emotionele ontwikke­ ling zoals de toetsen SCOL en ZIEN. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Voor vervoer van school naar de leercentra wordt indien nodig gezorgd.

gezorgd. Na afloop van de bijeenkomsten kunnen ­ouders/ verzorgers hun kinderen op­ halen bij het leercentrum. ­Dit jaar starten er nieuwe groepen in augustus, november en februari. Het leercentrum op Woude­ stein is bedoeld voor leer­ lingen afkomstig van scholen in ­Rotterdam Noord, Prins Alexander, Kralingen-Croos­ wijk, Ommoord-Zevenkamp, Hillgerersberg-Schiebroek en Rotterdam Centrum. Het leercentrum in het Top­ sportcentrum, vlakbij de Kuip, is bedoeld voor kinderen uit Rotterdam Zuid: Charlois, ­Feijenoord en IJsselmonde. Bent u ouder van een kind waarvan u denkt dat het past in onze doelgroep? Neem contact op met de leerkracht of het zorgteam.

Wilt u meer informatie over de aanmeldingsprocedure of de subsidieregelingen? Neem dan contact op met Jochen Dekker, centrummanager Playing for ­Success: j.dekker@playingforsuccess.nl.


Centrummanager Jochen Dekker:

‘Playing for Success is een verlengstuk

van de school’

Jochen Dekker is op 1 oktober ge­ start als nieuwe centrummanager van Playing for Success. De 37-ja­ rige maatschappelijk werker uit Breda beschikt over een flink net­ werk in Rotterdam.

‘Ik zie Playing for Success als een wederkerig samenwerkings­ verband met de deelnemende scholen. Misschien is het wel een verlengstuk van de school.

Vanuit het anti-discriminatiewerk, o.a. bij Stichting RADAR, heeft hij zijn strepen verdiend in het sme­ den van samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs en top­ sport, in de regio’s Den Bosch tot en met Rotterdam.

‘Ik wil met iedereen kennismaken. Daar kijk ik naar uit.’ Een van mijn belangrijkste taken is het zoeken naar uitbreiding van de samenwerking met het Rot­ terdamse basisonderwijs. Dat kan niet vanachter een bureau. De ko­ mende maanden hoop ik met ie­ dereen kennis te maken. Daar kijk ik enorm naar uit.’

‘Ik weet als geen ander wat een positieve invloed een topsportom­ geving heeft op kinderen. Was er in mijn schooltijd maar zoiets als Playing for Success geweest!’

Trudi van Eck, adjunct directeur en intern begeleider Minister ­Marga Klompéschool

‘Op elke vier deelnemers een begeleider, dat kun je op school niet bieden.’

Kilian komt beter uit zijn woorden Kilian: ‘Soms, als de juf iets uitlegt, dan heb ik moeite om me te concentreren. Daarvoor krijg ik al­ lemaal tips bij Playing for Success.’ Eddy: ‘Bij Kilian gaat ’t vaak het ene oor in, en het andere weer uit. Hij mist op school ook wat zelf­ vertrouwen. Daardoor is hij soms wat stiller en teruggetrokken.

Kilian van Oorschot en vader Eddy

Dat is een stuk verbeterd. Ik merk ook dat hij nu makkelijker uit zijn woorden komt.’

Rania komt voor zichzelf op

‘Vooral in sociaal emotioneel op­ zicht gaan deelnemers er op voor­ uit. Bij de meeste zie je dat terug in hun zelfvertrouwen of de manier waarop ze met andere kinderen omgaan. Uiteindelijk merk je dat ook aan de resultaten op school.’

‘Heel belangrijk is dat ze het leuk vinden om er aan mee te doen. Als je als kind naar een sociale vaardigheidstraining gaat, dan is er iets mis met je. Mag je naar Playing for Success, dan is dat een voorrecht.’

‘Kinderen bepalen zelf hun leer­ doelen. Daardoor zijn ze enorm ge­ motiveerd. De intensieve begelei­ ding draagt zeker bij aan de goede resultaten. Op elke vier deelnemers een begeleider, dat kun je op school niet bieden.’

Rania: ‘Ik ben naar Playing for Success gegaan omdat ik het heel moeilijk vind om keuzes te maken. Ik vind ook heel veel dingen zielig. Ook al is dat helemaal niet zo.’ Mirjam: ‘Ik hoorde dat ze hier iets extra’s konden doen voor Rania. Daarom was ik heel blij dat ze werd geselecteerd. Ze gaat nu weer heel graag naar school. Ze kan be­

Rania Ahmadi Bouhali en moeder Mirjam

ter keuzes maken en voor zichzelf opkomen op een goede manier. Ik ben echt trots op haar.’

Deelnemende SCHOOLBESTUREN COLOFON

Correspondentieadres

Redactie: Frank van den Nieuwenhof cs Vormgeving: MANZ Fotografie: Luka de Kruijf Adriaan Lentjes Druk: DrukwerkMAX Oplage: 10.000

Playing for Success Excelsior Honingerdijk 110 3062 NX Rotterdam

www.playingforsuccess.nl

E: j.dekker@playingforsuccess.nl

Playing for Success Rotterdam Basketbal Postbus 8108 3009 AC Rotterdam

7


Wie zijn dat eigenlijk, de coaches van Playing for Success? Persoonlijke aandacht in kleine, veilige groepjes waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is een belangrijk kenmerk van Playing for Success. Onder leiding van een ervaren leerkracht zorgen stagiairs van verschillende mbo- en hboopleidingen voor een intensieve begeleiding.

Massimiliano van Deutekom, stagiair Sport en Bewegen:

‘Gezond leven en veel bewegen.’ ‘We beginnen elke bijeenkomst met een warming up. Veel opdrachten hebben te maken met beweging en met gezond leven. Wat is wel ge­

zond en wat juist niet. Ik heb eerder in een sportschool stage gelopen, maar het werken met kinderen is echt veel leuker.’

Laura Spanjersbergh, 2e jaars stagiaire Onderwijsassistent

‘Verder kijken dan dat je op het eerste gezicht ziet.’ ‘Het werken met kinderen met wei­ nig zelfvertrouwen spreekt mij heel erg aan. Misschien omdat ik daar zelf ook veel last van heb gehad.

Hier nemen we de tijd om verder te kijken dan wat je op het eerste gezicht ziet. Daar leer je elke dag van bij.’

Sterre Roos, 2e jaars stagiaire Onderwijsassistent

‘Ik leer hier veel meer dan verwacht.’ ‘Ik leer veel meer dan ik had ver­ wacht. Vooral omdat we hier in­ tensiever kunnen begeleiden dan op school en altijd kiezen voor een positieve benadering. Het is zo leuk

als je van ouders hoort dat ze een positieve versie van hun kind te­ rugkrijgen, of van leerkrachten dat kinderen veel meer voor zichzelf durven opkomen.’

Bert Delhaas, leerkracht groep 7 Het Open Venster

‘Het is een eer om mee te mogen doen!’ ‘Soms heb je van die leerlingen bij wie je het gevoel hebt dat er meer in zit dan eruit komt. Juist voor deze kinderen biedt Playing for Success een prachtige kans.’

8

‘Een negatief zelfbeeld heeft ook een negatief effect op de prestaties op school. Als je daar wat aan doet, dan worden de prestaties op school vanzelf beter.’ ‘Bij Playing for Success leren ze om

de juiste keuzes te maken en voor zichzelf op te komen. Ze werken er aan hun sociale vaardigheden. Maar voor de kinderen is het op de eerste plaats heel erg leuk om mee te doen.’

‘Het programma is onlosmakelijk met onze school verbonden. Elke keer zijn er weer kinderen die den­ ken: zou ik wel of zou ik niet mo­ gen?’ ‘Ze vinden het een eer om mee te doen. We zeggen er wel altijd bij: het is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend.’

Mark Weel

‘Kom een keer kijken. Probeer het gewoon!’ Mark Weel neemt afscheid van Playing for Success. De centrum­ manager was vanaf de start betrok­ ken bij de ontwikkeling van de leer­ centra in Rotterdam. Een terugblik op meer dan vijf jaar Playing for Success. ‘Met z’n allen hebben we iets neerge­ zet in de stad waar we trots op mo­ gen zijn. We beschikken over twee prachtige leercentra, in het Top­ sportcentrum en op Woudestein. Samen met Forward Lease Rotter­ dam Basketbal en SBV Excelsior en alle deelnemende scholen zorgen we ervoor dat elk jaar honderden kinderen sterker in hun schoenen staan, weerbaarder worden, vrien­ den durven maken en weer trots op zichzelf kunnen zijn.’ ‘De band met de deelnemende scholen is hecht en de betrokken­ heid van de leerkrachten is groot. We hebben een innovatief pro­ gramma ontwikkeld met veel per­ soonlijke aandacht maar ook met veel speelse en dynamische ele­ menten.

Ik merk dat de belangstelling daar­ voor groeit. Steeds vaker vragen scholen of ze naar ons programma mogen kijken. Ze zijn van harte welkom.’ ‘Ook het bedrijfsleven is bij Playing for Success betrokken. DHL ver­ zorgt bijvoorbeeld een rekenop­ dracht waarbij kinderen moeten inschatten hoeveel dozen er in een bestelbus passen. De accountants van Mazars zijn betrokken bij een opdracht over het budgetteren van een team en we hebben een uitste­ kende relatie met Ringelberg en Snelle Vliet die zorgen voor het vervoer van de kinderen.’ ’Samen hebben we iets moois op­ gebouwd. Maar na bijna zes jaar is het tijd om het stokje door te ge­ ven. Playing for Success staat voor nieuwe uitdagingen. Een van die uitdagingen is de uitbreiding van het aantal scholen waarmee we sa­ menwerken. Tegen hen zou ik wil­ len zeggen: kom een keer kijken. Probeer het gewoon. Het werkt echt!’