Page 1

| De meerwaarde van Beware

a inf

orm

atie

MAGAZINE

Beware Beach 2013

Extr

Meer dan alleen een activiteiten aanbieder

| De mensen van Beware Een kijkje achter de schermen

1

| Marieke als coรถrdinator De bri Wat u te weten komt over coรถrdinatie leerlin even van g docent en aan en Blz. Editie 1 2013

18


Beware Brede School Magazine Gefeliciteerd! U hebt de allereerste editie van het Beware Brede School Magazine in handen. Lekker om te lezen en uit te kijken naar het komende schooljaar, want ook in 2013/2014 gaat Beware Brede School er weer volledig tegenaan om de leeropbrengst te optimaliseren en talenten te ontwikkelen bij uw leerlingen. Maar voor dat het zover is, kunt u alvast onze ervaringen, de interviews met medewerkers, directie en docenten lezen, en een kijkje achter de schermen nemen van Beware Brede School. Zo hebben wij directieleden van diverse scholen, maar ook leerlingen een aantal vragen gesteld. Ook een verhaal over coördineren, onze coach en het aanbod van Beware Brede School staan in het magazine met de nodige informatie.

Beware Brede School is opgericht in 2007 en is in korte tijd de grootste organisator in de Randstad geworden op het gebied van de uitvoer in de Brede School. Tevens is de organisatie nu ook actief in andere regio’s van het land voor meer leeropbrengsten en talentontwikkeling. Leerlingen van 4 tot 18 jaar kunnen wij voorzien voor boeiende, unieke en gedifferentieerde leerlijnen van creatieve, educatieve en sportieve activiteiten. Met de excellente docenten is het voor u als school ideaal om Beware Brede School als partner te zien

1+1=2

voor een ontzorging in de Brede School. Iedere school heeft een vast aanspreekpunt binnen Beware Brede School en maakt gebruik van een uniek communicatiesysteem om een goede communicatie te houden.

Twijfelt u nog om Beware Brede School te zien als ideale partner? Begin dan snel met het doorbladeren van dit magazine en laat u verrassen door de ervaring en innovatieve werkwijze.

Wilt u meer weten over Beware Brede School? Bekijk dan de website: www.bewarebredeschool.nl of neem contact met ons op.

INHOUD 3 Wat is de missie, visie en de onderscheiding van Beware 4

Interview Maurits Drenth

5 Het storyboard van Beware Brede School 6 Thea verteld over de ouderbetrokkenheid 7 Coördinatorschap heeft veel aspecten 8

Paddy de Vos als docent bij Beware Brede School

9 Het verhaal van docent Jasper Taconis 10/11

Portal

12

Drie vragen aa nde schoolcontactpersonen

13

Het kwaliteitsonderzoek onder de personeelsleden en docenten

14/15

Een greep uit ons aanbod

16

Ontmoet Frank Voskuil

17

Wij laten graag anderen voor ons spreken

18

De brieven van leerlingen aan de Beware docenten

19

Beware Beach

20

Contactgegevens van Beware Brede School

2

Fotografie Wim Smallegange


Missie&Visie Missie & Visie De missie van Beware Brede School Beware Beware Brede Brede School School biedt biedt vernieuwende vernieuwende culturele, culturele, sportieve sportieve en en educatieve educatieve activiteiten activiteiten aan aan voor voor het het primair primair en en voortgezet voortgezet onderwijs onderwijs in in Nederland. Nederland. Iedere Iedere activiteit activiteit is is gebaseerd gebaseerd op op een een aangeschafaangeschafte zelfontwikkelde leerlijn, die aansluit op de te of ofzelfontwikkelde kerndoelen kerndoelen in in het het onderwijs. onderwijs. Wij Wij bieden bieden vooral vooral uitdagende uitdagende activiteiten activiteiten die die tot tot de de verbeelding verbeelding van van de de leerlingen leerlingen spreken. spreken. Door Door deel deel te te nemen nemen aan aan onze onze activiteiten activiteiten krijgen krijgen leerlingen leerlingen de de kans kans

om om zich zich op op verschillende verschillende vakgebieden vakgebieden verder verder te te ontwikkelen. ontwikkelen. Deze Deze activiteiten activiteiten worden worden gegeven gegeven door door gekwaligekwalificeerde ficeerde en en vaktechnische vaktechnische docenten. docenten. Onderlinge Onderlinge communicatie communicatie is is voor voor ons ons heel heel belangrijk. belangrijk. Ons Ons kantoor, kantoor, onze onze docenten docenten en en onze onze klanten klanten maken maken gebruik gebruik van van ons ons online-communicatiesysteem: online-communicatiesysteem: de de portal. portal.

leerlingen leerlingen in in Nederland Nederland de de kans kans moeten moeten krijgen krijgen zich zich op op verschillende verschillende vakgebieden vakgebieden te te ontwikkeontwikkelen. len. Door Door het het bieden bieden van van inhoudelijk inhoudelijk hoogwaarhoogwaardige dige maar maar tegelijkertijd tegelijkertijd uitdagende uitdagende activiteiten, activiteiten, gecombineerd gecombineerd met met een een goed goed gekwalificeerde gekwalificeerde docent, docent, leveren leveren wij wij een een substantiële substantiële bijdrage bijdrage aan aan de de ontwikkeling ontwikkeling van van leerlingen leerlingen in in Nederland. Nederland.

Beware Beware Brede Brede School School is is er er van van overtuigd overtuigd dat dat alle alle

De visie van Beware Brede School Brede scholen zijn in heel Nederland in ontwikkeling, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Beware Brede School is een ervaren en enthousiaste organisatie die bekend staat als een betrouwbare en flexibele partner voor scholen, medewerkers en docenten. Beware Brede School is een volwaardige gesprekspartner voor scholen, besturen en gemeenten. Wij delen onze kennis en zetten onze ervaring in zodat zoveel mogelijk leerlingen in Nederland de kans krijgen zich te ontwikkelen op cultureel, sportief en educatief vlak.

Met een landelijk dekkend netwerk aan excellente docenten die pedagogisch en didactisch sterk zijn bieden wij kwaliteit. Deze kwaliteit wordt extra versterkt door unieke en zelf ontwikkelde leerlijnen die aansluiten bij de kerndoelen in het ononderwijs. derwijs. Hierdoor Hierkan dooronze kan organisatie onze organisatie diverse diverse scholen scholen ontzorgen in de Brede School. Onze innovatieve werkwijze uit zich zowel online, offline als intern. Online is onze communicatie met een

Alles onder 1 dak Vernieuwende activiteiten g ziekteverzorgin geregeld

Gekwalificeerde docenten met een goede g prijs-kwaliteit verhoudin 3

uniek communicatiesysteem gericht op de Brede School. Offline werken we met vaste schoolcontactpersonen die kennis hebben van de scholen. Intern is onze organisatie volledig ingericht op de Brede School. Door deze werkwijze verhogen wij enerzijds de kwaliteit van ons aanbod, terwijl we anderzijds dankzij deze efficiënte werkwijze een scherpe prijs hanteren. “Beware Brede School is uw ideale partner in de uitvoer van de Brede School!”

Activiteiten met zelfontwikkelde leerlijnen Online commu nicatie- systeem (por tal) vaste school contactpers oon en interne co ach


“ Ik spreek de taal, ken de cultuur en weet waar scholen en docenten tegenaan lopen

Maurits Drenth Algemeen directeur Maurits Drenth over de beginjaren, de groei en de toekomst van Beware Brede School Eén van de eerste activiteiten die we verzorgden, was het programma Actieve Educatie. Dit bestond uit allerlei samenwerkingsactiviteiten, waaronder StreetSurfen en zelfs tokkelen van het dak van de school. De leerlingen roetsjten over het schoolplein richting het eindpunt. Op het plein stonden soms wel zo’n 250 toeschouwers. We wilden kinderen in aanraking laten komen met alternatieve sporten. Geen reguliere sporten als voetbal, basketbal en handbal, maar klimmen, snowboarden, surfen, skaten etcetera Oftewel: bijzondere activiteiten voor de kinderen en scholen. Lekker fit Het begon allemaal met StreetSurfing. In 2007 gaf ik voor het vierde jaar les op een basisschool in Rotterdam Zuid. Toen een vriend een manier zocht om zijn product, een Waveboard (StreetSurfboard) om mee op straat te surfen, in de markt te zetten, zag ik dit als kans om mijn surfhobby de school in te brengen. Ik regelde diverse gymdocenten en wat surfvrienden en -kennissen en liet hen clinics StreetSurfing op scholen geven. Directeuren en docenten reageerden verrukt op deze frisse wind van de met name mannelijke docenten binnen hun school. In datzelfde jaar kwam het brede schoolconcept op. Onder andere door het thema ‘Lekker fit’ vanuit de gemeente Rotterdam ontstond vanuit scholen een groeiende vraag naar sportieve activiteiten. ‘Wat heb je nog meer?’ vroegen ze mij. Met de instructeurs ging ik een avond rond de tafel zitten. Velen van hen studeerden aan het CIOS of de ALO en kregen les in klimmen, boogschieten, groepsdynamica en samenwerkingsactiviteiten. We stelden een leerlijn van twaalf weken op die uit outdoorspellen bestond en noemden deze: ‘Actieve Educatie’. Scholen vroegen ons steeds vaker voor sportdagen en andere activiteiten. Vanuit de groeiende vraag naar sportpersoneel heb ik Frank Voskuil als partner aangetrokken. Hij was directeur van Sportwerk: een vacaturebank voor sportieve medewerkers, waaronder veel gymdocenten. Vakpassie Rond 2010 riep de gemeente binnen de brede school het programma ‘Beter presteren’ in het leven. Met name om taal- en rekenachterstanden weg te werken. Brede schoolactiviteiten moesten bijdragen aan een hogere Cito-score en steeds meer plaatsvinden onder schooltijd. We namen

4 Tekst: Jasmine Groenendijk

afscheid van de sportieve tak om ons onderwijsinhoudelijk te oriënteren. Bij die vertaalslag kwam mijn onderwijsachtergrond van pas. Ik spreek de taal, ken de cultuur en weet waar scholen en docenten tegenaan lopen. Zo weet ik bijvoorbeeld dat expressievakken vaak wel op het rooster staan, maar dat veel docenten er in de praktijk weinig aan toekomen. Uit tijdgebrek of omdat ze minder passie en/of kennis hebben voor een specifiek vakgebied. Wij gingen juist op zoek naar docenten met (vak)passie en kennis voor expressievakken, en brachten hen de school in. Zo konden de “eigen” docenten zich richten op hun vakinhoudelijke lessen en hoefden zij zich minder druk te maken om gym, muziek, koken, dat soort vakken. Ons programma ontzorgt. Bovendien gaat de inhoud en kwaliteit van de betreffende vakken omhoog. Kwaliteitskeurmerk Met het omslagpunt naar onderwijsinhoudelijke activiteiten onder schooltijd is Beware Brede School explosief gegroeid: van vijf vaste medewerkers in 2007 naar 135 krachten anno 2013. Op meer dan negentig scholen verzorgen we structureel het brede schoolprogramma. Dit heeft mede ertoe geleid dat SportWerk (Frank Voskuil) zijn focus heeft verlegd naar het regelen van onderwijsinhoudelijk personeel en zich volledig op Beware Brede School heeft gericht. Wij nemen grotendeels mensen aan in vaste dienst om hun betrokkenheid met onze organisatie en naar de scholen toe te waarborgen. Het geven van onderwijsinhoudelijke vakken onder schooltijd vereist een pedagogische achtergrond. Daarom nemen we sinds 2012 uitsluitend vakkrachten aan met een onderwijsbevoegdheid. Een unieke eis binnen onze markt. Risico’s nemen Als brede schoolaanbieder opereer je in een onzeker klimaat; alle contracten met scholen lopen binnen een jaar af. Toch hebben we van begin af aan geïnvesteerd in kwaliteit. We maken gebruik van een zeer geavanceerd online communicatiesysteem waarin evaluaties, ziekte, vrije dagen en meer soortgelijke aspecten geregistreerd worden. Daarnaast hebben we intern mensen aangenomen om het bedrijf in goede banen te leiden. Een feestje voor de leerling Ondanks de groei van en ontwikkelingen binnen Beware Brede School is een belangrijk kenmerk van onze organisatie nog altijd het aanbieden van “bijzondere” activiteiten. We willen vakken

aanbieden om kinderen met zo divers mogelijke vakgebieden in aanraking te laten komen. Talentontwikkeling is voor ons net zo belangrijk als leeropbrengst. Laat ons maar een feestje maken van een kookles, met daarbinnen een koppeling naar taal en rekenen. Toekomst Een directeur van een school zei een keer tegen mij: ‘Het valt mij op hoe flexibel jullie zijn en hoe goed jullie anticiperen op de vraag vanuit de markt.’ Dat is altijd onze kracht geweest. In het huidige tijdperk van bezuinigingen zal Beware weer uitkijken naar kansen en ze pakken. Goed luisteren naar wat er speelt binnen de markt en de politiek en daar op in spelen. Eind 2014 loopt het huidige brede schoolconcept af. Scholen hebben minder geld, maar willen meer betekenen voor hun leerlingen. Het schooljaar 2013/2014 ligt nog helemaal open. En dat geldt ook voor mij. Sinds ik Beware oprichtte heb ik enorm veel geleerd, gezien en gedaan. Beware is een fantastische organisatie. Mede dankzij de inzet van Frank Voskuil. De afgelopen drie jaar heeft hij zich dusdanig ontwikkeld dat hij er helemaal klaar voor is om het gezicht van Beware Brede School te zijn. Frank is druk bezig het concept landelijk te verspreiden. Na Rotterdam maken nu zes scholen in Den Haag gebruik van de vakkrachten van Beware en op een paar basisscholen in Amsterdam Zuidoost draaien we vanaf dit schooljaar een pilot. Beware wordt een nog bredere aanbieder in de markt die de school zoveel mogelijk ontzorgt. Persoonlijk sla ik een andere weg in binnen het principe ‘de juiste docent op de juiste plek’. Ik ga me richten op het totaalonderwijs en niet specifiek op de brede school. Mijn motivatie is dat ik niet meer alleen de externe partij wil zijn die een school binnenhaalt; ik wil een driehoek vormen met de school, de docent en de organisatie. Alle partijen moeten investeren om uiteindelijk het optimale resultaat te krijgen voor het kind. Maurits Drenth


STORYBOARD 2002 - 2007 Maurtits Drenth werkzaam binnen het basisonderwijs in Rotterdam

2007 • •

2008 •

• • •

Maurits begint (promotionele) clinics StreetSurfing aan te bieden op basisscholen binnen heel Nederland. In hetzelfde jaar komt het brede schoolconcept steeds meer op. De gemeente Rotterdam omarmt het “project” StreetSurfing binnen de 90 ‘Lekker fit’ scholen. Scholen vragen naar steeds meer buitenschoolse sportactiviteiten. In hetzelfde jaar start Maurits ‘Beware Beach’ op: een O’Neill kitesurfschool en tevens aanbieder van bedrijfsevenementen op het strand.

Oprichting Beware Promotions. Start met het promoten van diverse merken (Brunotti, Nissan, Corona) door wind- & kitesurf evenementen te organiseren. Deze evenementen dienen als decor voor een sportief & extreem imago koppeling aan de betreffende merken.

2009 •

Zowel Beware Beach als Beware Brede School zijn dusdanig gegroeid dat Maurits de keuze voor het onderwijs maakt. Beware Beach blijft onderdeel van de Beware Group en de dagelijkse leiding draagt hij over aan Gydo van der Wal.

2009 - 2010 •

De gemeente roept het programma ‘Beter presteren’ in het leven binnen de brede school. Beware Brede School maakt de switch van sportactiviteiten buiten schooluren naar onderwijsinhoudelijke activiteiten onder schooltijd. Beware blijft de school ontzorgen met als basis het aanbieden van talentvolle activiteiten voor kinderen. Om de vraag naar sportief personeel op te vangen, trekt hij Frank Voskuil van Sportwerk aan als partner.

2010 •

Naamswijziging van Beware Promotions naar Beware Brede School.

2011 • •

2011 - 2012 •

Beware Brede School neemt vanaf dit jaar uitsluitend vakkrachten aan met een onderwijsbevoegdheid. Daarnaast spreidt het concept zich uit naar scholen in Den Haag.

2013 - 2014 •

• •

5

Beware Brede School fuseert met SportWerk. SportWerk (Frank Voskuil) verlegt zijn focus naar het verzorgen van onderwijsinhoudelijk personeel en richt zich volledig op Beware Brede School.

Eind 2014 loopt het huidige brede schoolconcept af. Het schooljaar 2013/2014 ligt open, maar zeker is dat Beware Brede School zich landelijk gaat verspreiden. Vanaf dit school jaar starten enkele scholen in Amsterdam Zuidoost met een pilot. Frank Voskuil neemt het stokje over van Maurits Drenth: hij zal nu algemeen directeur van Beware Brede School zijn. Maurits richt een nieuw bedrijf binnen de onderwijsbranche op.


Deze kinderen verdienen net als de ouders respect voor de doorzettingsvermogen die dat vraagt om goede resultaten te boeken op school.

Ouderbetrokkenheid

Thea is docent taal en rekenen, zij is actief op diverse scholen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren bij de scholen en verteld nu haar ervaring op de OBS Finlandia. De directeur van de Finlandiaschool in Rotterdam heeft besloten dit schooljaar (2012-2013) Nederlandse taallessen aan te bieden aan de anderstalige ouders van de kinderen die de school rijk is. Hij heeft daarvoor Beware Brede School benaderd en ik ben de gelukkige die dat mocht gaan aanbieden. Het doel van het programma is niet alleen het taalniveau van de opvoeders opkrikken, maar zeker ook de ouders betrokken te houden bij de school. Omdat het taalniveau per individu sterk

wereld. Daarnaast bedenk ik rollenspellen die in het dagelijks leven aan de orde kunnen komen. In de praktijk Nederlands spreken is lastig, mede door de onzekerheid die vaak parten speelt. Ook bied ik materiaal aan dat hun kinderen ook krijgen. Ik vertel dan aan de ouders uit welke groep dit werk komt. Zij beseffen dan goed hoeveel hun kind al moet weten en kunnen. Daar komen leuke reacties uit voort. Ook benadruk ik dat het voor een kind dat Nederlands niet als moedertaal heeft ook meer moeite kost mee te komen met taal, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Deze kinderen verdienen net als de ouders

Ouders komen niet allemaal met regelmaat maar als ze er zijn, zijn ze gemotiveerd. Zo nu en dan neemt iemand iets lekkers mee uit eigen keuken. Onder het genot van koffie en/of thee zitten we dan aan de couscous! Sommige van deze ouders hebben hun kind opgegeven voor bijles op school. Aangezien ik deze bijlessen ook geef is de drempel laag voor hen om met mij over de resultaten van de kinderen te praten. Zij zijn betrokken bij de school. Natuurlijk valt hier nog heel veel te halen en komen de ouders niet allemaal op de ouder-kind gesprekken. Ook naar hun eigen lessen komen ze

wisselt is een passend programma noodzakelijk. Differentiatie is zeer belangrijk, net als bij kinderen kan je lesstof niet onder of boven de persoonlijke ontwikkeling aanbieden. De interesse is dan weg en een volwassene motiveren valt niet mee! Er is een NT2 programma aangeschaft. Dit is de zogenaamde ‘ Haagse methode’. Deze is prettig om mee te werken en sluit aan bij de belevings-

respect voor de doorzettingsvermogen die dat vraagt om goede resultaten te boeken op school. Ook de resultaten van de ouders worden bijgehouden. Niet alleen de NT2 toetsen. Ook de door mij samengestelde werkjes toets ik zo nu en dan. De ene ouder is nog in de basis: welke klank (eu,ui, ie enz.), de ander krijgt al werkwoordspeling en dan alles ertussen.

niet structureel. Maar ALS ze er zijn: met plezier en motivatie! Met vriendelijke groet, Thea

Merel Groenendijk over haar functie als coach: “Iedereen heeft recht op begeleiding” Coaching Beware Brede School Binnen Beware Brede School was er tot twee jaar geleden nog geen functie als “coach”. Vakkrachten gaven zelf hun lessen en kregen geen echte begeleiding hierin. Mede door de groei van het bedrijf kwam er meer vraag naar en behoefte aan begeleiding van de vakkrachten, ook vanuit de scholen. De bedoeling was dat ik zelf een functie neerzette die inspeelde op die behoefte. Sindsdien ben ik werkzaam als “coach”. Taken coach Het is mijn taak als coach om vakkrachten zo goed mogelijk te begeleiden in hun werk. Zowel op pedagogisch als didactisch gebied. Niet door te “onderwijzen”, maar door te inspireren en te ondersteunen. Dit doe ik onder andere door middel van klassenconsultaties en het organiseren van bijeenkomsten.

6

Consultaties Tijdens de consultaties kijk ik bij de vakkrachten in de les of ik nog tips kan geven en/of ergens mee kan helpen. Hier maak ik naderhand een verslag van. Het is de bedoeling dat de vakkracht hier feedback op geeft, zodat een eventueel begeleidingstraject op kan worden gestart. Het geeft mij veel voldoening om van vakkrachten te horen dat ze veel gehad hebben aan mijn verslag en om ze te zien groeien in hun werk. Zo is er een aantal vakkrachten vanaf de oprichting werkzaam bij Beware, die ik ondertussen meerdere malen geconsulteerd heb. Telkens zie ik de verbeteringen die zij gemaakt hebben naar aanleiding van mijn tips en adviezen. Bijeenkomsten Tijdens de bijeenkomsten is er voor de vakkrachten ruimte om ervaringen uit te wisselen met collega’s en om dieper in te gaan op leerlijnen en methoden. Het is van groot belang dat vakkrachten die hetzelfde vak geven kennis maken met elkaar en van elkaar kunnen leren.

Ook probeer ik grotere bijeenkomsten te organiseren zoals “Teach like a champion” begin dit schooljaar. Deze bijeenkomst is in samenwerking met de CED-groep gegeven. Alle vakkrachten zijn dan uitgenodigd en iedereen woont de bijeenkomst bij. De onderwerpen van dit soort bijeenkomsten zijn vaak wat algemener en minder toegespitst op vakgebieden. “Teach like a champion” is gebaseerd op een boek uit de VS en geeft een leraar gereedschappen om het beste uit zijn leerlingen te halen. Een paar van die technieken zijn tijdens de bijeenkomst aan bod gekomen en verder toegespitst op onze organisatie. Tot slot Uiteraard probeer ik ook op andere gebieden te hulp te schieten en vind ik het erg belangrijk om zo veel en goed mogelijk contact te onderhouden met de vakkrachten. Mijn functie is dan ook nooit saai, altijd vol verrassingen en uitdagingen, waar ik veel plezier aan beleef!


Marieke Zwart c o ö r di n at or Beware

Iedere dag staat voor de school en haar leerkrachten in het teken van ‘prestatie verhogend onderwijs’. Op de ‘GOA’-scholen is deze nog hoger, gezien de eis cq doelstelling om het niveau op te schroeven naar de landelijke prestatienorm. Als coördinator heb ik de kans om de balans te creëren tussen prestaties verhogen en aansluiting te vinden met de belevingswereld en de behoeften van leerlingen. Als coördinator ben je een duizendpoot die lijnen uitzet, netwerken opbouwt, onderhoudt en de samenwerking zoekt en aangaat met de wijk, instanties, aanbieders, initiatiefnemers, directie, docenten, ouders en niettemin de leerlingen. In je eentje bereik je minder, dan met een uitgebreid netwerk. Je werkt innovatief en onderzoekt de gaten in de markt en speelt hierop in.

Het is een gegeven dat een schoolcontactpersoon het verschil kan maken.”

Ik heb de kans om de balans te creëren tussen prestaties verhogen en aansluiting te vinden met de belevingswereld en de behoeften van leerlingen.

Een school is al enige tijd niet meer die gesloten instantie, waar de dagelijkse routine louter draait tussen het lerarenteam en de leerlingen. Wees open en treedt innovatief naar buiten, als een bedrijf die haar product aan de man wil brengen en de vragen en successen deelt met haar omgeving. Het werk van de coördinator Brede School of LKP of hoe de noemer ook mag klinken, is multifunctioneel. Je maakt het verschil, iedere dag weer en voor je het weet wordt je de leukste leerkracht van de school genoemd, want oh ja… dat ben je ook, Juf!

Contactgegevens Marieke Zwart marieke@bewarebredeschool.nl 0180 - 619 110

7

s c h o o l c o n t a c t p e r s o o n

Rianne Smallegange Beware Brede School vindt het belangrijk dat alle communicatie helder en duidelijk verloopt. Om het voor u als klant van Beware zo eenvoudig mogelijk te maken contact met ons te leggen, krijgt u een vaste schoolcontactpersoon. Deze schoolcontactpersoon neemt regelmatig telefonisch contact met u op of komt bij u langs om na te gaan of alle activiteiten nog goed verlopen. Tijdens een bezoek aan uw school kan er direct een observatie bij één van onze docenten plaats vinden. Hierdoor monitoren wij de kwaliteit van de lessen en onze docenten. Al uw vragen met betrekking tot onze activiteiten en docenten kunt u aan uw schoolcontactpersoon stellen. Omdat onze schoolcontactpersonen onze andere medewerkers goed kennen, weten zij snel de juiste mensen te bereiken om antwoord te geven op uw vragen. Samen met u zoeken zij naar oplossingen voor eventuele problemen. Daarnaast heeft uw schoolcontactpersoon veel kennis over de inhoud van onze activiteiten. Wilt u uw aanbod uitbreiden of aanpassen? Dan kan uw schoolcontactpersoon u daar in adviseren. Doordat zij uw school goed leren kennen, kunnen zij u van een passend aanbod in activiteiten voorzien. De schoolcontactpersoon verwerkt belangrijke informatie over uw school in ons online communicatiesysteem, de portal. In de portal kunnen al onze medewerkers, van backoffice tot docenten belangrijke informatie vinden, zodat iedereen goed op de hoogte is. Ook u kunt inloggen in de portal en informatie over de cursussen en docenten bij u op school terugvinden.


Paddy

PaddydeVOS

Hallo allemaal,

aardig wat scholen van ool. Inmiddels heb ik Sch e ed Br re wa Be spreekt mij erg aan. vakdocent voor kinderen en scholen ik met veel plezier als rk aan id we he 10 dig 20 ri lzij ua vee jan De Sinds rlingen lesgegeven. te dat er is. veel verschillende lee op kinderen het moois binnen gezien en aan gen van mijn kennis en rbr ove t he d vin ik e en k, Geen dag is hetzelfd per week les in muzie geef daar vijf dagen Ik id. Zu m rda ie tte Ro ect overleg met de dir ool: de Pniëlschool in n ook zelf gekozen in da sta ik op een vaste sch ik r b he ljaa oo en st sch . be t dit ren he ds Sin engen op de kinde ze vakken liggen mij mijn kennis kan overbr mijn eigen lokaal. De r in zie ple en l kok vee t en al me ik pt sic mu ten beter verloo el daarvan is dat en andere leerkrach de school. Het voorde atie met de leerlingen nic en de leerkrachten van mu com de om mijn lessen t da tijd is g l bben. Ik heb genoe en op een vaste schoo n en wat ze aan mij he Het fijne aan lesgev be ik wie at met de andere ten sta we lijn gen rlingen dat je op één e dag ziet. De leerlin lee elk de n aar zie elk Zo je . at ing, ten ord do klaasviering, kerstvier nnen met de leerkrach kt mij overal bij; sinter te overleggen en pla tre en n be l de oo rei sch be te De rr . voo rlingen en de lee r in mijn schoenen sta leuke band met de lee akt dat ik veel sterke Hierdoor heb ik een ra. docenten en dat ma ete etc en en de directie door. ng eri ten ach s, studiedagen, vergad ideeën aan de leerkr itje jn mu mi al tea ik n, f age gee met rtd m spo s krijgt, pak hem dan voordelen. Anderso a’s. Dat zijn allemaal zeg altijd: Als je de kan leg Ik ’s. col jn ma mi the en en en cht kra e creatieve activiteit nken we samen nieuw Op die manier bede t beide handen aan. s nieuwe mensen me zijn. Je ontmoet telken elf jez van er zek ijer en tvr ene school is gas l moet je wel flexibel s moet aanpassen. De Beware Brede Schoo ze , waardoor jij je steed Als werknemer van els reg re de an per week, waardoor r eft k maar één of twee kee maken. Elke school he et vaa je mo n t zie tac ren con Ik je de e. wie en omgaan. De kin daging met zich me moet je ook mee kunn t brengt een extra uit weer interessant, he dan de ander, en daar k oo rk we t he akt ool. te testen. Dit alles ma bij Beware Brede Sch je vaak proberen uit de jaren zo te houden en kom de ik op ho t leer elke dag bij en da Groetjes, r)

Paddy de Vos (26 jaa

8

Paddy de Vos met een

aantal vrolijke kinderen

tijdens de muziekles


JasperTaconis ar ti e st & do cen t to n eel

Ik voel al enige tijd de behoefte om mijn ervaring op het gebied van zang, dans en spel door te geven aan de jeugd. Op school was ik niet de slimste in rekenen, niet de snelste of de beste in taal. Ik was wel de beste in creatieve vakken, wat ik zelf soms ontzettend frustrerend vond. Ik vroeg me wel eens af, waarom zingen we de rekensommetjes niet? Waarom spelen we gebeurtenissen uit de geschiedenis niet na? Dan lukt het me veel beter, want daar ben ik namelijk wel goed in. Ik ben daarom ook een gelukkig mens dat ik inmiddels mijn passie, mijn droom waar heb kunnen maken. Werken als artiest. Ik heb al in diverse mooie musicals mogen spelen en met veel plezier gezongen op mooie gala’s.

9

Ik ben me er van bewust dat het er op basisscholen anders aan toegaat dan in de tijd dat ik nog op de basisschool zat. Onderwijzers hebben het drukker om de prestaties van de kinderen hoog te houden, zodat Leo Regoord de scholen hoog aangeschreven blijven. Tijd om te zingen of toneel te spelen is er eigenlijk te weinig, heel jammer!

Toen ik werd benaderd door Beware om lessen te geven aan diverse scholen, hoefde ik eigenlijk geen moment na te denken. Het bedrijf Beware is namelijk precies wat ik zocht. Op deze manier heb ik de kans om kinderen kennis te laten maken met mijn vak. En wat is het leuk om te doen! Dit komt niet alleen door de prettige werksfeer vanuit Beware, maar ook door de scholen waar ik les mag geven. Of ik een les kom overnemen of dat ik voor een langere periode les kom geven op een bepaalde school, ik kom altijd in een warm bad terecht, waar ik de kans krijg om me meteen thuis te voelen. Wat erg belangrijk is. Kinderen zien alles en voelen alles perfect aan.

er weer bent. Je kan het echter niet alle kinderen elke week naar de zin maken. Niet elke opdracht is even leuk en niet elk lied dat we zingen is even stoer. Maar je merkt dat elk kind er op zijn eigen manier mee bezig is.

Er hoeft er maar één tussen te zitten die je op dat moment inspireert, inspireert om te beseffen dat dit is wat hij of zij later ook wil gaan doen Er hoeft er maar één tussen te zitten die je op dat moment inspireert, inspireert om te beseffen dat dit is wat hij of zij later ook wil gaan doen. En ik zie ze er tussen zitten, kinderen zoals ik er vroeger een was. Kinderen die eindelijk hun talent even kunnen laten zien. Kinderen die de rest van de groep eindelijk ook eens doen verbazen. Kinderen met talent.

Als zanger werk je 90 procent in de avonduren en dan kom je vaak laat thuis. Als ik een paar uur later in de auto zit om te werken voor Beware denk ik soms wel eens: “Waarom doe ik dit ook alweer?” Deze gedachten zijn weg op het moment Ik ben ontzettend trots dat ik via Beware Frank Oude Weernink de kinderen het lokaal in lopen. Het liefste, deze kinderen kan inspireren en wie weet, fijnste publiek wat je je maar kan wensen zie ik ze nog eens naast me op het toneel en dat aangeeft het leuk te vinden dat je staan, mijn leerlingen!


Online commun

School

10


nicatiesysteem

Docent 11


Drie vragen aan...

Yvette Bastian-Olden // functie: schoolcontactpersoon // sinds: 2010 Hoe zorg jij dat het contact tussen de scholen en Beware soepel verloopt?

Welke knelpunten kom je op scholen tegen?

Waar haal je voldoening uit?

‘Maandelijks bel ik met de directie of brede schoolcoördinator van een school waar iemand van Beware gestationeerd is. Bij iedere school ga ik minimaal twee keer per jaar langs. Dan bespreken we het functioneren van onze docent en passen we eventueel in samenspraak het aanbod aan. Soms wil een school bijvoorbeeld haar aanvraag uitbreiden met nieuwe activiteiten. Tijdens die schoolbezoeken neem ik altijd een kijkje in de klassen. Scholen benaderen mij ook zelf wanneer er vragen of problemen zijn. Ik zorg ervoor dat het lijntje tussen de scholen en Beware zo kort mogelijk is.’

‘Scholen moet je zien als afzonderlijke bedrijfjes; in ieder schoolgebouw gelden andere regels en heerst een andere hiërarchie. Een docent van Beware doceert vaak maar een uurtje per week, naast de groepsleerkracht. Het kost tijd om de juiste klik te krijgen met de school en de kinderen. Soms levert die gewenningsperiode ordeproblemen op. Ik kijk dan in de klas waar dat door komt. Klikt het niet tussen de docent en de klas? Moet er meer overleg zijn tussen de groepsdocent en onze vakkracht? Door goed te communiceren en te anticiperen is zo’n situatie meestal snel opgelost. Zo niet, dan regelen we iemand anders. Ook als docenten ziek zijn, regelen we direct vervanging.’

‘Het geeft veel voldoening als ik hoor dat de kinderen op een school onze docent leuk vinden en dat de directie tevreden is. Op sommige scholen worden onze mensen onderdeel van het vaste team. Dat is heel leuk om te horen, daar doen we het voor. Veel scholen prijzen de goede communicatie en flexibele houding van Beware. Ik vind het heel leuk om te zien hoe het bedrijf - mede door die positieve mond-totmondreclame - groeit. Toen ik drie jaar geleden bij Beware begon stonden er vijftien mensen op de loonlijst, nu zijn dat er meer dan honderddertig.’

Monique Derks // functie: personeelszaken // sinds: 01 - 2013 Ben jij de vertrouwenspersoon voor jullie docenten? ‘Ja, zo kun je het zien. We hebben 135 vakkrachten in ons bestand, met ieder van hen heb ik nauw contact. Iedere vrijdagmiddag trek ik een aantal uur uit om docenten te bellen. Ik vraag hoe het met ze gaat en waar ze tegenaan lopen. Ze komen ook wel eens op kantoor langs om een bakje koffie te drinken en andersom ga ik bij ze kijken in de klas. Ze trekken bij mij aan de bel voor praktische zaken, als ze bijvoorbeeld materialen tekort komen, maar ook als ze op persoonlijk vlak problemen hebben. Ik ben hun directe aanspreekpunt. Daarom zorg ik dat ik altijd 12 bereikbaar ben.’

Hoe speel je die informatie door aan de rest van het Bewareteam?

Wat vind je het leukste aspect aan jouw baan?

‘We hebben een portal waarin ik de werkstroom, zoals we dat noemen, zet. In een speciaal programma typ ik per docent en school wat er allemaal is voorgevallen. Dat is vooral handig voor onze schoolcontactpersonen. Als ze bijvoorbeeld een evaluatiegesprek hebben op een school, weten ze precies of er genoeg materialen zijn en waar de pittige klassen zitten. Als ik hoor dat er iets aan de hand is, geef ik dat meteen door aan de juiste schoolcontactpersoon. Zij kunnen zo direct actie ondernemen.’

‘Het geeft voldoening om een luisterend oor te bieden. Zo nam een overspannen docente me in vertrouwen dat ze het niet meer zag zitten om voor de klas te staan. Ik heb heel veel met haar gepraat, van mens tot mens. Door die gesprekken groeide haar zelfvertrouwen. Ze zei: ‘Ik heb zoveel aan je gehad. Ik ga er weer voor.’ Ik merk dat docenten een positieve benadering nodig hebben. Ik ben graag hun aanspreekpunt, voor zowel zakelijke als persoonlijke kwesties.’


Motivatie & Kwaliteitsonderzoek onder personeelsleden van Beware Brede School

HET WOW EFFECT

Beware Brede School staat bekend als een betrouwbare, betrokken & flexibele partner voor opdrachtgevers, medewerkers & docenten. Beware Brede School heeft in de afgelopen periode een prachtige groei meegemaakt en heeft de wens om ook in de toekomst kwaliteit, creativiteit & betrokkenheid te kunnen waarborgen. Om te weten welke verbeteringen nodig zijn om processen en successen te optimaliseren heeft Beware besloten om factoren, die invloed hebben op de motivatie, inzet & betrokkenheid van werknemers in kaart te brengen. Shary-an Nivillac

Beware Brede School heeft ervoor gekozen onderzoek te laten verrichten door The WOW Producers, een bedrijf gespecialiseerd in op maat gemaakte medewerkers onderzoek & motivatie programma’s. Om niet alleen kwantitatieve maar ook kwalitatieve informatie te verzamelen is gekozen voor een schriftelijke enquête onder alle medewerkers en mondelinge interviews onder een representatief gedeelte van alle medewerkers. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de betrokkenheid van alle medewerkers en de motivatie onder docenten om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van hun talenten buitengewoon hoog is. Naast ervaring & creativiteit blijkt vooral het zorgen voor een vaste schoolcontactpersoon en betrouwbare informatie belangrijk voor de kwaliteit van de les en lesstof. Daarnaast is gebleken dat docenten behoefte hebben aan meer informatie over regels en omgangsvormen die gehanteerd worden binnen scholen en over achtergrondsituaties van leerlingen die extra aandacht vragen.

Joery van der Waal

Om medewerkers & docenten te motiveren tot maximale betrokkenheid, inzet en het leveren van de gewenste kwaliteit gaat Beware volgend seizoen een uniek medewerkersmotivatie programma inzetten. Het WOW motivatie programma zal tevens ingezet worden om ziekteverzuim alsmede wisselingen van docenten te voorkomen. Beware Brede School verwacht dankzij deze speciale kwaliteitsmotivatie programma’s voor medewerkers & docenten ook in de komende jaren een brede, betrouwbare activiteitenaanbieder te zijn voor basis en voortgezet onderwijs.

Jojanneke Raams

13


EEN GREEP UIT HET AANBOD B e w are Br ede S chool hi g hl i g ht s

Te c h n i e k Techniek is een enorm breed vakgebied. Constructie, chemische proefjes, maak een parachute, het hoort allemaal bij techniek. Wij bieden verschillende technieklessen aan waarin deze gebieden naar voren komen. Ook speelt de taalontwikkeling tijdens deze lessen een belangrijke rol, onze docenten werken actief aan de uitbreiding van de woordenschat.

K le u t erwiskunde Kleuterwiskunde maakt gebruik van aansprekende activiteiten die in een groter geheel passen. Zo komen de verschillende deelgebieden van wiskunde (tellen, meten, ruimtelijke oriëntatie en oriëntatie in tijd) op speelse wijze aan bod. Aan de hand van verschillende thema’s komt de wiskunde uitgebreid terug in de lessen. Thema’s zijn bijvoorbeeld kabouterhuisjes, de piratenschat, gaatjeskleden maken en winkeltje spelen. De leerlingen tellen, vergelijken, bouwen, knutselen en spelen samen.

[Voo r] leze n i s l e uk! Lezen is een heerlijke manier van ontspannen en je fantasie gebruiken. Tijdens deze activiteit wordt het enthousiasme voor lezen gestimuleerd. We maken gebruik van aansprekende verhalen en boeken. Bij de jongste leerlingen wordt er natuurlijk veel voorgelezen uit (digitale) prentenboeken, maar ook gedichten en strips komen aan bod. De oudere kinderen lezen soms zelf een verhaal, worden voorgelezen, schrijven zelf en ontdekken geheimtaal.

S treetd an c e Streetdance is niet gewoon dansen, maar een combinatie van techniek, pasjes en goed ritmegevoel. Deze manier van dansen is niet ontwikkeld in dansinstituten, maar op straat, in clubs en op middelbare scholen. De streetdancebewegingen zijn losjes en komen heel luchtig over. We gaan op snelle hiphop en R&B-muziek dansen, dit geeft een flitsend effect. Streetdance is “bouncen op de beat”! Het is niet gewoon dansen maar een combinatie van techniek, pasjes en een goed ritmegevoel.

S up erc h ef s Koken blijft een favoriete activiteit van alle leerlingen, van groep 1 tot groep 8. Zelf snijden, mixen, bakken, roeren en koken is leuk! Beware Brede School heeft een grote diversiteit aan kooklessen die allemaal onder de naam Superchefs vallen. Van koud koken tot bakken, van schillen tot opeten, alles komt aan bod. Natuurlijk besteedt onze docent ook veel aandacht aan hygiënisch werken en hoort ook het leren schoonmaken van je werkplaats en materialen erbij!

14


S tript ekene n Stripverhalen zijn er in veel verschillende vormen. Al in de oudheid werden stripverhalen getekend. Onze docent gaat met de leerlingen de kunst van verschillende stripverhalen bestuderen, vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met het bedenken van een verhaal. Dit verhaal wordt uitgewerkt in een strip, op schrift of op de computer, afhankelijk van ieders wensen en de verschillende mogelijkheden.

Ha nd ig Hui s w e r k De overgang van de basisschool naar de middelbare school brengt een hoop huiswerk met zich mee. Sommige leerlingen hebben moeite met deze overgang en hebben hulp, begeleiding en structuur nodig om de extra opgaven goed te kunnen maken. Vaak geven basisscholen in de hogere groepen alvast huiswerk om leerlingen hieraan te laten wennen. Beware biedt huiswerkbegeleiding aan, want alleen plannen van en tijd maken voor huiswerk is niet genoeg. Onze docent gaat met de leerlingen verder en leert leerlingen verschillende studievaardigheden. Vaardigheden die nodig zijn om het maken van huiswerk niet onnodig lang te laten duren. Wij gaan met de leerlingen aan de slag om te zorgen dat zij de juiste vaardigheden, motivatie en succeservaring krijgen. Hiermee kunnen zij hun huiswerk op latere leeftijd geheel zelf doen.

S treetsu rf i ng Streetsurfen is een hippe manier van skaten die verschillende boardsporten combineert. Het is een combinatie van golfsurfen, snowboarden en skateboarden, waarbij iemand op een uitgebalanceerde wijze het board met het eigen lichaam vaart geeft. Tijdens deze activiteit leggen we de basis van het streetsurfen uit. Als de leerlingen het board goed beheersen, gaan we aan de slag om allerlei stunts uit te halen tijdens het nemen van een parcours. Daarnaast wordt er nauw gelet op samenwerking, omgang met elkaar en het delen van ervaringen en materialen.

S te rren kids Welke planeten zijn er? Wat is de stand ten opzichte van de zon? Waaruit bestaat de zon? Van onze docenten leren de leerlingen aan welke eigenschappen een hemellichaam moet voldoen om een planeet genoemd te worden. Daarnaast gaan ze aan de slag om een eigen zonnestelsel te maken. SterrenKids gaat natuurlijk vooral over het heelal, de planeten en het zonnestelsel. De algemene ontwikkeling wordt vergroot.

Zoe k o n line i n ons a a nb o d ! Dit is slechts een greep uit ons uitgebreide aanbod. Op onze site zijn al onze activiteiten eenvoudig te vinden. Bent u op zoek naar een specifieke activiteit? Maak dan gebruik van de zoekfunctie. U kunt in 3 eenvoudige stappen kiezen voor schooltype, bouw en vakgebied. U krijgt dan een overzichtelijke lijst met activiteiten die van toepassing zijn op uw vraag. Staat de activiteit die u zoekt er niet bij? Neem dan contact met ons op, wellicht kunnen wij u toch van dienst zijn!

Beware Brede School 15


FrankVoskuil Frank Voskuil over zijn intrede bij Beware Brede School, de groei van het bedrijf en zijn toekomstvisie Mijn taak binnen Beware Brede School is met name het concept verspreiden. Ik ga langs scholen en leg uit hoe wij optimaal kunnen bijdragen aan de talentontwikkeling van leerlingen. Daar is meer voor nodig dan wekelijks een uurtje les buiten schooltijd van een van onze vakkrachten. Als onze docent onderdeel wordt van het schoolteam kunnen de lessen beter op elkaar afgestemd worden en met meer contacturen raken vakkracht en leerling beter op elkaar ingespeeld. Scholen plannen hun programmering meestal voor een jaar, dus ik moet de directies voor aanvang van het schooljaar overtuigen van ons concept. Daar is veel tijd en geduld voor nodig. Ik vraag veel directieleden en brede school medewerkers of er mogelijkheden zijn om kennis te delen en eventuele samenwerkingen te bespreken. Doorzettingsvermogen is onontbeerlijk in mijn werk. Wat dat betreft komt mijn ervaring in het leger goed van pas. Van marinier tot ondernemer Ik was net 17 toen ik marinier werd. Voor oefeningen ben ik overal geweest, ook in Afghanistan. In mijn vijfde jaar in het leger liep ik een blessure op aan mijn been door overbelasting. Ik onderging een spoedoperatie en zat een paar maanden in een rolstoel. Dat betekende het eind van mijn legercarrière. Ik besloot te gaan studeren aan de Johan Cruyff University: commerciële sporteconomie. Aan het eind van mijn opleiding schreef ik een scriptie bij StudentenWerk. Daar ontdekte ik dat er nog geen specialistisch sportuitzendbureau bestond. Zo begon ik met SportWerk, een online bureau voor arbeidsbemiddeling in de sport-, onderwijs- en zorgbranche. Verzorgen van sportief personeel Eind 2009 bracht een kennis van de sportschool mij in contact met Maurits Drenth. Binnen de brede school was toen met name vraag naar sportactiviteiten. Ik begon samen te werken met Maurits; ik hielp hem aan sportdocenten om in te zetten voor activiteiten. In die tijd was ik ook sport- en bewegingsdocent op het MBO niveau 2. Toch verkeek ik me op de vertaalslag van mijn werkzaamheden naar de brede school. Fitnessinstructeurs hebben een andere mentaliteit dan gymdocenten. Ik merkte al snel dat de vakdocenten die ik aan Maurits leverde pedagogisch onderlegd moesten zijn. Uiteindelijk stelde ik young professionals van de ALO aan om voor Beware Brede School te werken. Beware werd een van mijn grootste klanten. Ik heb toen al mijn energie ingezet op dat concept. In 2011 fuseerde

Tekst: Jasmine Groenendijk 16

Sportwerk met Beware Brede School. Complete ontzorging Twee schooljaren terug begon Beware een samenwerking met de Emmausschool in Rotterdam. Ze wilden hun leerlingen in de pauze een activiteit van ons aanbieden. Dat verliep moeizaam, onze vakkracht kreeg zijn les niet goed afgestemd op het schoolprogramma. Wilden we meer continuïteit en kwaliteit kunnen bieden, dan hadden we meer uren onder schooltijd nodig. Ik ben toen veel gaan praten met de directie om die lessen optimaler in te richten. Nu draaien onze docenten daar vier dagen per week van tien uur ’s morgens tot vier uur ‘s middags hun lessen. Ze maken onderdeel uit van het schoolteam en de lessen sluiten nu goed aan op die van de reguliere leerkrachten. De Emmausschool is een van onze grootste klanten. Daar ben ik heel trots op. Dat komt echt doordat de juiste mensen op de juiste plekken staan en een complete ontzorging daarin bieden. In samenspraak met de school nemen wij de brede school helemaal uit handen; van de methodiek en de docent tot en met materialen en eventueel ziektevervanging. Dat is de kracht van Beware. Snel schakelen In 2014 stopt de gemeente met het brede schoolthema ‘Beter presteren’. Nu is het afwachten wat er gaat komen. Wij spelen altijd direct op het nieuwe thema in. We kunnen snel schakelen. Ook tussendoor. Als een school een activiteit gewijzigd wil hebben, dan kijken we of de methodiek daarvoor in huis hebben. Zo niet, dan kopen we die aan of we ontwikkelen zelf een methode. Als de huidige vakkracht dat niet kan geven, zetten we een andere docent in. Flexibel zijn is noodzaak voor ons. Tijdens een evaluatie op een school bleek dat de vakkracht niet goed aansloot op het team. Soms klikt het gewoon niet. Het was pal voor de meivakantie. Ik zei tegen de directeur dat we in de vakantie, in samenspraak met de huidige vakkracht en de coach, probeerden een andere vakkracht te in te zetten. Die kon dan mooi direct na de meivakantie beginnen. Hij was verbaasd dat het zo snel kon gaan. Toekomstplannen Dit schooljaar neem ik het stokje over van Maurits: ik word als algemeen directeur het gezicht van Beware Brede School. Ik zet de koers voort die we nu varen. Sterker nog: ik ga terug naar het begin. Ik wil spectaculaire sporten en vernieuwende en uitdagende activiteiten aanbieden.

Natuurlijk binnen de kaders die de gemeente geeft met het nieuwe brede schoolthema en een verfrissende kijk op het onderwijs. Binnen de markt wil ik ons onderscheiden in de prijs-kwaliteitverhouding. We zetten gekwalificeerde docenten in tegen een relatief lagere prijs dan andere aanbieders, waardoor scholen meer activiteiten kunnen inkopen. Uiteindelijk leidt dit tot meer leeropbrengst en talentenontwikkeling voor de leerlingen. Waar mogelijk proberen we docenten langer en meer op één school te laten werken, zodat zij betrokken raken bij het team. Daarnaast investeren we momenteel in een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd door een externe partij. Met die uitkomsten gaan we nieuwe protocollen opstellen die de betrokkenheid van vakkrachten bij onze organisatie in de hand moeten werken. Landelijke spreiding In de regio’s Rotterdam en Den Haag zit een grote potentie voor de brede school. Die samenwerkingen willen we graag intensiveren. Daarnaast merken we dat er veel vraag is naar brede schoolactiviteiten vanuit andere regio’s. Met name in achterstandswijken van steden omarmen ze het concept. Zo draaien een paar scholen in Amsterdam Zuidoost vanaf dit schooljaar een pilot van Beware. Over een jaar zullen we ons verder gaan oriënteren in Amsterdam en Utrecht. Mijn ambitie is om binnen nu en vijf jaar ons concept landelijk te verspreiden.

FrankVoskuil


Het bedrijf Beware is een jong en dynamisch bedrijf dat erg klantgericht te werk gaat. De directie van het bedrijf denkt mee in oplossingen zoals het maken van het rooster en het invullen van de lessen. Zij staan er garant voor dat hun vakdocenten goed onderlegd zijn. Zij zorgen ervoor dat hun vakdocenten een goede aansluiting hebben bij de visie van de Emmausschool. De vakdocenten geven hun lessen inhoud op een didactisch en pedagogische manier die goed is voor de kinderen van de Emmausschool. De vakdocenten zijn erg betrokken in het proces om de kinderen in hun ontwikkeling een stap verder te laten komen. Ook zijn zij erg betrokken tijdens teamactiviteiten. De vakdocenten zijn in een korte tijd onderdeel geworden van het team. De communicatie tussen het bedrijf Beware en school is goed, bij ziekte van een vakdocent wordt er een vervanger gezocht zodat de organisatie van de verlengde leertijd gewoon doorgang kan vinden. Deze bovenstaande punten zorgen ervoor dat er vertrouwen in het bedrijf Beware Brede School is. Dit is zeker een basis om met elkaar verder te gaan. Kinderen komen hierdoor in aanraking met talentontwikkeling in de breedste zin van het woord. Natalie Ripmeester - Adjunct Emmausschool

Referenties Actief op meer dan 80 scholen, en op iedere school laten wij graag een positief gevoel achter. Het is fijn om met een compliment te streven naar nog meer service!

Onze school werkt al een aantal jaar samen met Beware, de groei, de verhuizingen, de nieuwe huisstijl, het portal, we hebben het allemaal meegemaakt. Op de Meester Baars werken wij met een vaste groep vakkrachten. Ik heb 3 enthousiaste jongens rondlopen van Beware. Zij zijn bekende gezichten binnen de school en door de regelmaat die dit biedt, geeft dit rust en vertrouwen bij de kinderen. Ze zijn altijd in voor een lolletje, maar leveren hun werk professioneel af. Een scala aan activiteiten zijn de afgelopen jaren voorbij gekomen: Outdoor, Energize, Voetbal, Sport & Spel, Judo, Super Chefs, Science Lab/ Chemische Chaos, Techniek, The Voice, Muziekles, Kids in Bizz‌ Genoeg keuze dus en de vakkrachten die ik heb zijn breed inzetbaar en flexibel. Bij ziekte/ afwezigheid van de vaste krachten wordt waar kan voor een goede vervanger gezorgd. Al met al is Beware een fris, jong, energiek bedrijf, waar ik graag mee samen werk! Kim Martins, Meester Baarsschool

Beware Brede School heeft op onze school een aantal sportieve en culturele activiteiten georganiseerd. Het is prettig samenwerken omdat jullie van alle markten thuis zijn. Afspraken zijn duidelijk en worden snel gemaakt. En niet onbelangrijk: de leerlingen waren erg enthousiast over de verschillende workshops (en zijn blij met de foto’s!) Dank daarvoor! Marloes Aben, Marnix Gymnasium Rotterdam

17


Brieven

KinderenoverdedocentenvanBewareBredeSchool

Toneelles is leuk omdat we dan samen spelen. Fambien 10 jaar

Ik vind t leuk dat we bij toneelspelen hoedjes en pruiken mogen opdoen. We doen grappige dingen dan lachen we met elkaar. Ilayda 10 jaar

Het is leuk als we in een neptaal met elkaar praten en pruiken op hebben. Douaa 9 jaar

18

Het is leuk om andere mensen te spelen en grappen te maken. Ik wil later graag optreden of toneelleraar worden. Nabil 9 jaar


Advertentie

Beware beach w w w. b e w a r e b e a c h . n l - 0 1 8 0 5 3 2 7 6 6 - i n f o @ b e w a r e b e a c h . n l

brouwersd

epen en events

bedrijfsuitjes * gro

am

Beware Beach Aan de Brouwersdam, op de grens van Zuid-Holland en Zeeland ligt een uitgestrekt strand, namelijk het Noordzeestrand. Op dit geweldig stuk natuur is volop actie te vinden; strandzeilers, kitebuggyers, kitesurfers, beachvolleyballers en nog veel meer actieve sporters maken gebruik van dit brede strand. Al deze activiteiten komen toch ergens vandaan? Juist, Beware Beach organiseert talloze uitdagende beachevents. Wat ooit begon als kitesurfschool, is uitgegroeid tot een organisatie die nu beter bekend staat als evenementenbureau. Bedrijfsevenementen, groepsuitjes, schoolreizen, sportdagen en diverse kampen behoren inmiddels tot het specialisme van Beware Beach. Beware Brede School Beware Brede School en Beware Beach maken onderdeel uit van een organisatie. Waar Beware Beach zich richt op de vele actieve beachsporten houdt Beware Brede school zich bezig met het bevorderen van de talentontwikkeling bij kinderen in de steden. Gezamenlijk willen wij als organisatie meer betekenen voor de scholen. Wij zijn van mening dat het voor docenten ook erg belangrijk is om eens goed te ontspannen. Door alles wat er dagelijks op hen af komt kunnen zij een uitje naar het strand goed gebruiken. Speciaal voor uw schoolteam hebben wij een tweetal uitjes samengesteld. Een mooie dag op het strand is goed voor de teamgeest, ontzettend leuk en biedt ontspanning voor jong en oud! Geniet van deze partnerdeal en ontvang nog eens extra 15% korting voor alle personen op onderstaande arrangementen!

45,=

1 uur strandzeilen 1 uur beachgame Ontvangst met koffie & gebak Een eigen gereserveerde ruimte in de strandtent Een persoonlijke foto herinnering.

Referenties: Prins Willem Alexanderschool

Pnielschool CBS de Sleutel

19

85,=

2 uur strandzeilen óf 2 uur kitebuggyen 1 uur discgolfen óf 1 uur beachgolfen Ontvangst met koffie & gebak Een heerlijk BBQ buffet Een eigen gereserveerde ruimte in de strandtent Een persoonlijke foto herinnering.

€ 45,= 38,25 arrangement, Na een heerlijk ontvangst in onze strandtent met koffie en gebak, kan er daarna 2 uur lang genoten worden van 2 verschillende activiteiten. Onder begeleiding van onze instructeurs leer je in no time over het strand te racen in onze blokarts. Daarna is het de beurt om je collega’s uit te dagen met een spannend potje beachvolleybal (ook ander beachsporten mogelijk). € 85,= 72,25 arrangement Een goed gevuld arrangement met heel veel activiteit en een gezellig BBQ buffet. Na een ontvangst met koffie en gebak kan er flink uitgeleeft worden op het strand. Kies voor 2 uur strandzeilen of kitebuggyen en daarna ontspannen discogolfen of beachgolfen. En terwijl iedereen in een enthousiast ritme is geraakt, begint de chef met het bereiden van de BBQ. De geur die langzaam over het strand verspreid, trekt je al snel naar de strandtent toe! Voor meer informatie of een offerte op maat? Bel 0180 - 532 766 of mail events@bewarebeach.nl


Beware Bredeschool Stockholm 27 2993 LM Barendrecht Telefoon: 0180 619 110 Email: info@bewarebredeschool.nl Website: www.bewarebredeschool.nl

20

Beware Brede School magazine  

Het magazine van Beware Brede School.

Beware Brede School magazine  

Het magazine van Beware Brede School.

Advertisement