Page 1

Årsberetning

Superb Design

2012

100

Lokal kraft i 1913 • 2013

ÅR


ÅRSBERETNING 2012

Leder 17. april 2013 var det 100 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var det svært få som hadde strøm, men ”varen” har etter hvert gått fra å være en eksklusiv vare, til det å være en absolutt nødvendighet for alle! Hva hvis du som kunde ville bestille strøm, men fikk beskjed om at du fikk den senere – kanskje en gang i løpet de nærmeste tre timene? Du fikk ikke sett tv-programmet du ville se, du fikk ikke laget middag, du fikk ikke brukt internett, osv. For den vanlige forbruker er strøm en ferskvare, og må leveres i rett mengde til rett tid. Hovedoppgaven til Lysverket er, og har vært, å sørge for sikker leveranse av strøm til alle våre kunder, noe som krever kompetente og serviceinnstilte medarbeidere. For å stå bedre rustet til å møte fremtiden ser Lysverket også etter nye forretningsområder. Fauske Lysverk støtter mange av fauskesamfunnets barne- og ungdomsaktiviteter innen kultur og idrett. Lysverket er derigjennom stolt av å ha vært med på å skape norgesmestere, europamestere og verdensmestere fra Fauske. Dette har vi tenkt å fortsette med! Fauske Lysverk har gjennom sine første 100 år ivaretatt sin samfunnsoppgave gjennom sikker leveranse av strøm. Vi som jobber her er stolte av vår historie, vi er stolte av dagens bedrift, og vær sikker på en ting – vi vil fortsette å jobbe utrettelig for å bevise at vi også kan være stolte av vår fremtid!

Ove Sørdahl , Adm. direktør

2/20 2/21


ÅRSBERETNING 2012

Innhold Leder ..................................................................................................................2 Årsberetning, rammevilkår og organisering av virksomheten .........................4-5 Resultatregnskap og balanse 2012 - mor og konsern ....................................7-9 Kontantstrømoppstilling ......................................................................................9 Regnskapsprinsipper ..................................................................................10-11 Note 1 ...............................................................................................................12 Note 2 ...............................................................................................................13 Note 3..........................................................................................................13-14 Note 4 ...............................................................................................................15 Note 5 ...............................................................................................................16 Note 6..........................................................................................................17-18 Note 7 ...............................................................................................................18 Note 8 ...............................................................................................................18 Note 9 ...............................................................................................................19 Note 10 .............................................................................................................19 Note 11 .............................................................................................................20 Revisjonsberetning ...........................................................................................21

3/21


ÅRSBERETNING 2012

Årsberetning, rammevilkår og organisering av virksomheten Konsernet Fauske Lysverk AS driver virksomheter som omfatter kjøp, salg og overføring av elektrisk energi. Dette er virksomheter som er regulert av myndighetene.

Fauske Fjernvarme AS har et negativt resultat før skatt på kr 0,75 mill. Fauske Fjernvarmes egenkapital er pr. 31.12.2012 på kr 8 mill.

I tillegg drives andre virksomheter som fjernvarme, eiendom, entreprise innenfor elforsyning, bredbånd og el-entreprenørvirksomhet. Fauske Lysverk AS har sitt forretningskontor i Fauske kommune.

Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av morselskapet og konsernets virksomhet og stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet. Forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og denne forutsetningen legges til grunn for årsregnskapet. Med hensyn til avsetningsforhold og prisutvikling, er det ikke noe å bemerke ut over det som fremgår av årsregnskapet med noter.

NETTVIRKSOMHET Distribusjonsnettet har som et resultat av mange års sammenhengende innsats med forbedring av nettet fått en kvalitet som resulterer i få utkoblinger og et tilfredsstillende nettap. Nettavkastningen i 2012 var på -0,7 % av nettkapitalen. Dette er ikke tilfredsstillende.

Årsresultat for Fauske Lysverk AS er kr 3,9 mill. og for konsernet kr 3,2 mill. Styret foreslår følgende årsoppgjørsdisposisjoner: Utbytte til eierne kr 2,5 mill. Overføres til egenkapital kr 1,4 mill.

ANDRE VIRKSOMHETER Omsetning på andre virksomheter har i 2012 vært litt høyere enn budsjett. Fauske Fjernvarme AS har i dag strøm som kilde til fjernvarmen, og selskapet må med stor sannsynlighet få på plass en fast biokilde for å kunne levere positive resultater.

FORSKNING OG UTVIKLING Konsernet driver ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter i egen regi, men deltar i felles bransjeprosjekter.

KRAFTOMSETNING Kraftomsetningen viser stor stabilitet i privatkundemassen. Konsernet selger kraft i kommisjon for SKS Kraftsalg, noe som har gitt konkurransedyktige priser gjennom året. Samtidig medfører kommisjonsavtalen at kraftomsetningen skjer uten annen risiko enn kjøpers betalingsevne. Risiko ved eventuelle svinginger i markedspris er eliminert.

FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko Konsernet har finansielle anleggsmidler. Investeringene vurderes som sikre og innebærer liten risiko. Konsernet har en beskjeden markedsrisiko etter som kraftomsetning skjer i kommisjon for SKS Kraftsalg. Konsernet har noe risiko knyttet til investering i fiber i Fauske og Sørfold kommune. Det er etablert langsiktige leieavtaler på fiberen. Kredittrisiko Konsernet har alle husstander i kommunen som kunder. Selskapet driver egen innfordring i tillegg til at eksterne selskaper benyttes. Systemene fungerer tilfredsstillende. Vi vurderer derfor kredittrisiko som liten. Likviditetsrisiko Konsernet har i de senere år gjort store investeringer samt utbetalt det meste av resultatene som utbytte. Delvis har tidligere investeringer vært finansiert med egenkapital. Likviditeten er derfor strammere og nye investeringer må finansieres ved låneopptak. Forfallstidspunkt for kundefordringer og leverandørgjeld gir ikke grunnlag for endringer/reforhandlinger.

INVESTERINGER Det er i 2012 investert for ca. kr 9,2 mill. i forskjellig infrastruktur. Gjennom de større investeringene som er gjort i årene 2003 til 2012 er gjennomsnittsalder på distribusjonsnettet redusert.

ARBEIDSMILJØ Det var pr. 31.12.2012 totalt 33 ansatte i konsernet fordelt på 32,9 årsverk.

ØKONOMI Konsernets årsresultat ble på kr 3,2 mill. noe som er kr 1,6 mill. lavere enn i 2011. Konsernets egenkapital er pr. 31.12.2012 på kr 101 mill.

Arbeidsmiljøet har vært stabilt i 2012. Personellet kurses årlig i førstehjelp og annen lovpålagt opplæring som drifts-og sikkerhetsforskrifter. Det legges også ned betydelige resurser i kompetanseheving for å ha en konkurransedyktig organisasjon.

4/21


ÅRSBERETNING 2012

Konsernet har avtale om bedriftshelsetjeneste med HEMIS, Bodø, og det arbeides kontinuerlig med internkontroll og kvalitetssikring. Det er inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Målsetningen innenfor dette området er at vår virksomhet ikke skal forårsake skade eller tap.

FREMTIDSUTSIKTER Selskapet vil fortsatt bestrebe seg på å gi kundene tilfredsstillende produkter og de ansatte en interessant arbeidsplass. Det arbeides kontinuerlig med å utnytte våre ressurser mer effektivt.

I 2012 var totalt sykefravær i konsernet 6,3 %. Det høye fraværet skyldes forhold som vi ikke anser å ha sammenheng med arbeidet. Korttidsfravær var 1,7 %.

Bransjen står foran store lovpålagte investeringer i nettet i kommende 5-årsperiode. Dette, kombinert med at Fauske Lysverk gjennom flere år har hatt lav avkastning på nettvirksomheten, gjør at styret vurderte utsiktene til å nå våre mål om å betjene eierne med kapitalavkastning fra nettvirksomheten som krevende. Ny regulering gjør at inntektsrammen ser bedre ut. På øvrige forretningsområder vurderer styret mulighetene for å oppnå tilfredsstillende avkastning som gode.

FORURENSING AV DET YTRE MILJØ Vår virksomhet forurenser ikke i tradisjonell betydning, men bygging av linjer påvirker miljøet, og vi har derfor som mål å redusere disse påvirkningene. Vår bruk av kjøretøyer og maskiner medfører også miljøforurensing.

For å kunne gi eierne en fornuftig avkastning, totalt sett, anser styret det som viktig at selskapet utvikler nye forretningsområder. Dette vil kreve kapital, som igjen vil legge press på selskapets egenkapital.

LIKESTILLING Konsernet behandler alle likt uavhengig av kjønn og kulturell bakgrunn. Ubalansen (27 menn og 6 kvinner) er relatert til søkergrunnlaget til våre stillinger. På mannsdominerte områder vil kvinner bli foretrukket ved ellers like forhold. Styret består av 2 kvinner og 4 menn.

Fauske den 7. mai 2013

___________________ Ole Martin Pettersen Styrets leder

___________________ Arne Juell Nestleder

___________________ Gry-Janne Rugås Styremedlem

___________________ Iselin Marstrander Styremedlem

___________________ Bjørn Ove Knutsen Styremedlem

___________________ Helge Torbergsen Styremedlem

___________________ Ove Sørdahl Adm. direktør

5/21


ÅRSBERETNING 2012

RESULTATREGNSKAP - mor/konsern

Fauske Lysverk

Morselskap

Konsern

2012

2011

Driftsinntekter og driftskostnader

60 682 60 682

57 441 57 441

Salgsinntekter Sum driftsinntekter

18 123 15 926 8 875 11 694 54 618

13 672 13 599 8 363 12 061 47 696

Varekostnader Lønnskostnader Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

6 064

9 746

Note

2011

60 736 60 736

57 364 57 364

18 469 15 926 9 142 11 838 55 375

13 987 13 599 8 621 12 251 48 458

Driftsresultat

5 361

8 906

Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter

596 1 206 2 461 302 -961

225 369 2 513 27 -1 946

4 400

6 961

1 232 3 168

2 184 4 777

3 168

4 777

2 500 668 3 168

2 500 2 277 4 777

586 1 206 2 433 302 -943

216 369 2 513 27 -1 954

5 121

7 791

Resultat før skattekostnad

1 210 3 911

2 071 5 720

Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat

3 911

5 720

Årsoverskudd (Årsunderskudd)

2 500 1 411 3 911

2 500 3 220 5 720

Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum disponert

1, 2

2012

3 4

6

10

6/21


ÅRSBERETNING 2012

BALANSE - mor/konsern Fauske Lysverk Morselskap 2012

2011

Konsern Eiendeler

Note

2012

2011

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 2 297 2 297

2 239 2 239

16 757 115 054 9 870 141 681

17 211 115 096 9 060 141 367

9 343 5 869 9 15 221

8 768 4 935 9 13 713

159 199

157 319

Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler

6

2 297 2 297

1 833 1 833

4, 11 16 757 4 122 175 4, 11 9 870 148 802

17 211 122 726 9 060 148 997

5 5 8

5 869 9 5 879

4 935 9 4 944

156 978

155 774

7

3 067

1 599

8, 11 8

28 740 1 414 30 154

19 760 1 052 20 812

11

12 807

11 417

46 028

33 828

203 005

189 602

Sum anleggsmidler Omløpsmidler

3 046

1 542

Lager av varer og annen beholdning

28 843 1 140 29 983

20 349 1 477 21 827

Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

12 766

11 279

Bankinnskudd, kontanter o.l.

45 794

34 647

Sum omløpsmidler

204 993

191 966

Sum eiendeler

7/21


ÅRSBERETNING 2012

BALANSE - mor/konsern Fauske Lysverk Morselskap 2012

Egenkapital og gjeld

Note

2012

15 000 17 356 32 356

Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital

9, 10 10

15 000 17 356 32 356

15 000 17 356 32 356

67 739 67 739

67 555 67 555

Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

10

66 465 66 465

66 394 66 394

100 094

99 910

Sum egenkapital

98 820

98 750

3

9 382 134 9 516

5 758 113 5 871

11

50 760 50 760

52 823 52 823

12 568 567 9 110 2 500 19 163 43 909

11 240 1 236 6 697 2 500 10 486 32 159

15 000 17 356 32 356

2011

Konsern 2011

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser

9 382

5 758

9 382

5 758

50 760 50 760

52 823 52 823

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld

12 406 567 9 093 2 500 20 190 44 757

11 229 1 236 6 697 2 500 11 812 33 475

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

104 899

92 056

Sum gjeld

104 185

90 852

204 993

191 966

Sum egenkapital og gjeld

203 005

189 602

6 11 10 1, 8

___________________ Ole Martin Pettersen Styrets leder

___________________ Arne Juell Nestleder

___________________ Gry-Janne Rugås Styremedlem

___________________ Iselin Marstrander Styremedlem

___________________ Bjørn Ove Knutsen Styremedlem

___________________ Ove Sørdahl Adm. direktør

___________________ Helge Torbergsen Styremedlem

Fauske 7. mai 2013

8/21


ÅRSBERETNING 2012

Kontantstrømoppstilling Fauske Lysverk Morselskapet

Konsernet

2012

2011

2012

2011

5 121 -1 236 8 875 -798

7 791 -3 186 8 363 -1 450

Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Avskrivninger Avsatt konsernbidrag ikke utbetalt

4 400 -1 236 9 142

6 961 -3 186 8 621

-1 504 -8 494 1 177 3 624 11 060 -17 -1 150 259 -1 704 -56

-106 12 814 -9 969 924 -314 -1274

Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring netto pensjonsforpliktelse Endring tidsavgrensninger Gevinst salg driftsmidler Nedskrivninger driftsmidler Gevinst/tap/nedskrivninger aksjer Korrigering mot annen egenkapital Mottatt utbytte

-1 468 -8 980 1 328 3 624 10 659

25 15 445 -10 065 -389 -3 238 -1274

-1 150 259 -1 704 -56

592 -114

15 157

14 071

Netto kontantstrøm fra drift

14 818

13 378

-9 189 17

-12 181 1 318

Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetaling ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap Utbetalinger ved kjøp av andre aksjer Inbetalinger ved salg av aksjer Innbetalinger mottatt utbytte

-9 247 17 300 -62 18 56

-12 468 1 318

-62 18 56

114

-9 160

-10749

Netto kontantstrøm fra investeringer

-8 918

-11 036

-2 063 -2 447

-2 062 -2 488

Nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalt utbytte

-2 063 -2 447

-2 212 -2 488

-4 510

-4 550

Netto kontantstrøm fra finansiering

-4 510

-4 700

1 487

-1 228

Netto kontantstrøm gjennom året

1 390

-2 358

11 279 12 766

12 507 11 279

Kontanter og kontantekvivalenter 1.1 Kontanter og kontantekvivalenter 31.12

11 417 12 807

13 775 11 417

1 487

-1 228

Netto kontantstrøm gjennom året

1 390

-2 358

1 036

848

Bundne skattetrekksmidler

1 036

848

592 -114

114

9/21


ÅRSBERETNING 2012

Fauske Lysverk AS

Noter til konsernregnskapet 2012 Regnskapsprinsipper BASISPRINSIPPER Årsregnskapet og konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

kjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. b) Transaksjoner og minoritetsinteresser Fauske Fjernvarme AS ble stiftet 16/7-2010 og er 100% eid av Fauske Lysverk AS. Det er dermed ingen minoritetsinteresser.

VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. I egentilvirkede driftsmidlers anskaffelseskost inngår variable og faste tilvirkningskostnader. Mottatt anleggsbidrag reduserer anskaffelseskost og dermed avskrivningsgrunnlaget. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER a) Datterselskaper Datterselskapet er en enhet der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Datterselskap konsolideres etter regnskapsloven § 3-6.

VARER Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER Kundeforinger og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap.

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Fauske Lysverk AS og datterselskapet Fauske Fjernvarme AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Urealisert internfortjeneste elimineres fullt ut og skattekostnad knyttet til denne periodiseres. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

ANLEGGSKONTRAKTER Løpende avregning med fortjeneste er benyttet for prosjekter. Det innebærer at fortjenesten på prosjektet regnskapsføres i takt med fremdriften i prosjektet. Bruttoinntekten fra prosjektet føres fortløpende, slik at resultatregnskapet gjenspeiler aktivitetsnivået i bedriften.

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på opp-

ANLEGGSAKSJER Anleggsaksjer er vurdert til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning.

10/21


ÅRSBERETNING 2012

PENSJONER Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Pensjoner behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6. Korridorløsning med fordeling av estimatavvik benyttes ikke.

LEIEAVTALER Leieavtaler vurderes som operasjonell- eller finansiell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte leieavtale.

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Alle tall oppgitt i årsregnskapet er i 1000.

SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. I konsernregnskapet er skattekostnad knyttet til urealisert internfortjeneste periodisert.

KONTANTSTRØMOPPSTILLINGEN Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte modellen. Kassebeholdning, bankbeholdning, skattetrekkskonto og kassakreditt er klassifisert som kontanter og kontantekvivalenter.

SELSKAP SOM INNGÅR I KONSOLIDERINGEN Følgende selskap er eiet av Fauske Lysverk AS (morselskap): -Fauske Fjernvarme AS, forretningskontor Fauske kommune, 100% eier- og stemmeandel Ingen datterselskaper er unnlatt fra konsolideringen.

11/21


ÅRSBERETNING 2012

NOTE 1:

Spesifikasjon av nettvirksomhet Note 1: Spesifikasjon av nettvirksomhet Resultatregnskap Driftsinntekter: Overføringsinntekter Andre inntekter Sum inntekt

2012

2011

35 114 58 35 172

36 537 296 36 833

Driftskostnader: Nettap eget nett Kostnader vedr. overliggende nett Andre driftskostnader Sum kostnader

3 420 8 354 24 102 35 876

3 840 6 971 23 446 34 257

-704 18 -686

2 576 -112 2 464

43 531

40 790

814 611 137 8 354 34 837 26 420 -8 417

645 1 578 137 6 971 34 615 30 362 -4 253

-8 417 -15 171

-4 253 -6 754

388

215

96 714 97 623 97 169 972 98 140

95 845 96 714 96 280 963 97 242

-0,7

2,5

Driftsresultat Netto finansposter Årets overskudd Mer-/Mindreinntekt Faktisk inntekt Tilbakeført Mer-/mindreinntekt inkl. renter Sum avvik avskriving og avkastning på avvik avkastningsgrunnlag Kile-kostnader Eiendomsskatt Kostnader overliggende nett Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt Beregnet mer-/mindreinntekt Inngående saldo: Mer-/Mindreinntekt inkl. renter 01.01. Tilbakeført mer-/mindreinntekt inkl. renter Korreksjon mer-/mindreinntekt inkl. renter Årets beregnede mer-/mindreinntekt Akkumulert mer-/mindreinntekt pr. 31.12. Akkumulert rente på mer-/mindreinntekt pr. 31.12.

Balanse Sum driftsmidler etter fordeling pr. 01.01. Sum driftsmidler etter fordeling pr. 31.12. Gjennomsnittlige driftsmidler 1 % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat*100/avkastningsgrunnlag)

12/21


ÅRSBERETNING 2012

13/21

NOTE 2:

Inntektsspesifikasjon Note 2: Inntekter Risiko Fauske Lysverk AS formidler industrikvotekraft mot et påslag for administrasjon og kredittrisiko. For øvrig salg i sluttbrukermarkedet skjer kraftsalg i kommisjon for SKS Kraftsalg AS der Fauske Lysverk AS kun har risiko for riktig kontraktsoppfølging og oppgjør fra sluttbruker.

NOTE 3:

Lønnskostnader m.v.

Note 3: Lønnskostnader m.v. 3: Lønnskostnader m.v.

Morselskap stnader består avLønnskostnader følgende poster:består av følgende poster: 2012 2011 Lønninger r 17 870 16 385 lønnskostnader Aktiverte lønnskostnader -4 898 -4 703 Folketrygdavgift davgift 929 921 Pensjonskostnader kostnader 1 723 743 Andre lønnskostnader nnskostnader 302 253 Sum lønnskostnader nskostnader 15 926 13 599

Gjennomsnittlig antall årsverk: snittlig antall årsverk:

32

Morselskap Konsern 2012 2011 2011 17 870 870 16 385 385 17 16 -4 898 898 -4 703 703 -4 -4 929 921 929 921 723 743 11 723 743 302 253 302 253 15 926 926 13 599 599 15 13

Konsern 2012 2011 17 870 16 385 -4 898 -4 703 929 921 1 723 743 302 253 15 926 13 599

32 32

3

32

3

Godtgjørelse til administrerende direktør else til administrerende direktør andre godtgjørelserLønn og andre godtgjørelser 944 Andre godtgjørelser dtgjørelser 15

849 19

944 944 15 15

849 849 19 19

944 15

849 19

Godtgjørelse til Styre/Representantskap Andre godtgjørelser 211

256

211 211

256 256

211

256

161 4

101 110

161 195 44

110

195 4

52 11 13

51 58 66 18 23 176

52 67 11 11 13 57 241

58 6 23 197

67 11 57 334

dtgjørelser

Bokført godtgjørelse til revisor: Revisjon 101 Annet revisjonsarbeid visjonsarbeid Teknisk utarbeidelse ligningsdokumenter og utarbeidelse ligningsdokumenter og årsregnskap kap 51 Attestasjonstjenester onstjenester 6 Annenm.v. bistand skatt og regnskap m.v. stand skatt og regnskap 18 Sum

Pensjonsordningene behandles i henhold til6.norsk regnskapsstandard 6. ordningene behandles regnskapsmessig i henholdregnskapsmessig til norsk regnskapsstandard Korridorløsning med fordeling av estimatavvik benyttes ikke. øsning med fordeling av estimatavvik benyttes ikke.

morselskapet og 30 Pensjonsordningene i alt 30 aktive og 14 pensjonister pensjonister i morselskapet og 30 aktivei og 14 pensjonister i aktive og 14 pensjonister i ordningene omfatter i alt 30 aktive og 14omfatter konsernet. Ordningene gir rettertili hovedsak definerte ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå t. Ordningene gir rett til definerte ytelser. Disse avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå oppnådd på pensjonsalder størrelse påForpliktelsene ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom ådd pensjonsalderved og størrelse ytelsene fraog folketrygden. er dekket gjennom forsikringsselskap. I tillegg til de ordinære pensjonsforpliktelsene er selskapet tilknyttet en offentlig sselskap. I tillegg til de ordinære pensjonsforpliktelsene er selskapet tilknyttet en offentlig tjenestepensjonsordning med bruttogarantiordning.Også denne forpliktelsen er dekket gjennom forsikringsselskap


Revisjon Annet revisjonsarbeid Teknisk utarbeidelse ligningsdokumenter og årsregnskap Attestasjonstjenester Annen bistand skatt og regnskap m.v.

101

51 6 18

161 110 195 4 4 ÅRSBERETNING 2012 52 11 13

58 6 23

67 11 57

Pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til norsk regnskapsstandard 6. Korridorløsning med fordeling av estimatavvik benyttes ikke. Pensjonsordningene omfatter i alt 30 aktive og 14 pensjonister i morselskapet og 30 aktive og 14 pensjonister i konsernet. Ordningene gir rett til definerte ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. I tillegg til de ordinære pensjonsforpliktelsene er selskapet tilknyttet en offentlig tjenestepensjonsordning med bruttogarantiordning.Også denne forpliktelsen er dekket gjennom forsikringsselskap og er medtatt i beregningen under. De ansatte har rett til avtalefestet pensjon fra fylte 62 år. Ordningen er ikke sikret gjennom forsikringsselskap men forpliktelsen er medtatt nedenfor.

Periodens pensjonskostnad: Nåverdi av årets pensjonsopptjening rentekostnad av pensjonsforpliktelsen avkastning på pensjonsmidlene periodisert arbeidsgiveravgift administrasjonskostnader Nettoforpliktelse avkortning/oppgjør resultatført aktuarielt tap Sum

Fauske Lysverk AS sikret usikret 1 334 497 1 147 267 -1 303 81 39 412 1 744 -40 3 415 763

Periodens pensjonskostnad:

4 178

Herav estimatendring mot egenkapitalen/utsatt skatt

1 704

Pensjonsforpliktelser: Beregnet pensjonsforpliktelse Pensjonsmidlene til markedsverdi Arb.avg av netto pensjonsforpliktelse Under(-)/overfinansiert pensjonsforpliktelse

Fauske Lysverk AS sikret usikret -33 340 -7 516 31 930 -72 -383 -1 482 -7 899

Netto pensjonsforpliktelse:

Diskonteringsrente Forventet lønnsregulering Årlig regulering i pensjoner Regulering av folketrygdens grunnbeløp Forventet avkastning på fondsmidlene

-9 381

4,20 % 3,50 % 2,50 % 3,25 % 4,00 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

14/21


ÅRSBERETNING 2012

15/21

NOTE 4:

Anleggsmidler, tilgang, avgang og avskrivninger 2012 Note 4: Anleggsmidler, tilgang, avgang, avskrivninger 2012 Transp. midler

1000 kr

Verkt. Mask.

Invent. EDB

Anskaffelseskost pr. 01.01 Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31.12 Akk. av-/nedskrivn. pr. 01.01 Årets ordinære avskrivninger Akk. av- og nedskrivn.avgang Akk. av- og nedskrivn. pr. 31.12 Bokført verdi pr. 01.01 Bokført verdi pr. 31.12

5 256 251 254 5 253 4 144 288 254 4 178 1 111 1 075

5 733 354 0 6 087 3 864 439 0 4 304 1 868 1 783

9 596 872 7 10 461 7 040 588 7 7 621 2 556 2 840

Økonomisk levetid

8 år

8 år

4-10 år

Verkt. mask

Invent. EDB

Fjernstyring m.v.

Nett

2 311 121 176 164 4 554 6 0 2 469 125 730 2 027 43 989 206 4 134 6 2 227 48 123 284 77 187 242 77 607 5-10år

Måleutstyr

Bygg/ tomter

6 001 953 0 6 954 2 761 263 0 3 024 3 241 3 930

31 199 211 0 31 410 13 988 665 0 14 653 17 211 16 757

Bredbånd

Fjernvarme

43 921 1 748 45 670 6 012 2 291 8 303 37 909 37 366

0 81 0 81 0 0 0 0 0 81

Sum 225 193 9 189 267 234 115 83 826 8 875 267 92 434 141 367 141 681

10-35 år 10-20år 50-100år 10-20 år

Investeringer i anleggsmidler siste 5 år Transp. midler

1000 kr 2008 2009 2010 2011 2012 Sum

281 20 399 367 251 1 318

62 996 0 660 354 2 072

510 1 628 1 291 253 872 4 554

Fjernstyring m.v. 0 0 0 285 164 449

Nett 4 247 6 093 6 584 4 505 4 554 25 983

Måleutstyr

Bygg/ tomter

689 604 741 302 953 3 289

131 479 353 689 211 1 863

Bredbånd

Fjernvarme

1 608 1 138 30 673 5 120 1 748 40 287

1 628 1 969 73 0 81 3 751

Sum 9 156 12 926 40 114 12 181 9 189 83 566

Realisasjon av anleggsmidler siste 5 år Transp. midler

1000 kr 2008 2009 2010 2011 2012 Sum

172 79 769 1 642 254 2 916

Verkt. mask 0 525 0 261 0 786

Invent. EDB 10 0 0 110 7 127

Fjernstyring m.v. 0 0 0 46 6 52

Nett 0 80 0 0 0 80

Måleutstyr

Bygg/ tomter 0 0 0 0 0 0

0 0 0 182 0 182

Bredbånd

Fjernvarme 0 0 0 0 0 0

0 0 6 540 0 0 6 540

Sum 182 684 7 309 2 241 267 10 683


ÅRSBERETNING 2012

NOTE 5:

Anleggsaksjer Note 5: Anleggsaksjer Selskapets navn Datterselskap: Fauske Fjernvarme AS, eier 100% Andre anleggsaksjer: GalvanoTia AS Indre Salten Opplæringskontor AS Rasjonell elektrisk nettvirksomhet AS Signal Bredbånd AS AS Salten Kartdata Nordland Elsikkerhet AS Sisikveien Borettslag Lyngheia barnehage AS Opplæringskontoret for energifag AS Stamfiber AS Hauan Grendehus BA Sum bokført

Selskapets aksjekap. pr. 31.12.12

Antall

Pålydende

Bokført verdi

1 200

1 200

1,0

9 343

2 500 104 429 25 000 600 200 7 350 90 1 000 428

5 10 1 75 55 38 1 8 1 62 3

0,1 1,0 1,0 0,1 1,0 1,0 0,1 5,6 10,0 1,0 0,2

1 10 1 5 301 55 42 145 242 10 62 1 5 870

Aksjene i Signal Bredbånd AS ble nedskrevet med kr 1,15 mill i 2006. Hele nedskrivningsbeløpet ble reversert i 2012 da grunnlaget for reverseringen ikke lenger er til stede. SLJQDO%UHGEnQG har en klar bedring i resultat og forventede fremtidige kontantstrømmer. Alle aksjer er per 31.12.2012 bokført til anskaffelseskost. Aksjene i datterselskap er eliminert i konsernregnskapet.

16/21


ÅRSBERETNING 2012

17/21

NOTE 6:

Skattenote

Note6:6:Skattenote Skattenote Note Note 6: Skattenote

Årets skattekostnad Årets skattekostnad ÅretsResultatført skattekostnad skatt ordinært resultat: Resultatført skatt påpå ordinært resultat: Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt Betalbar skatt Betalbar skatt i utsatt skatt/utsatt skattefordel Endring Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel Skattekostnad ordinært resultat Skattekostnad ordinært resultat Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad: Betalbar skatt i årets skattekostnad: Betalbar skatt resultat i årets skattekostnad: Ordinært før skatt Ordinært resultat før skatt Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Permanente forskjeller Permanente forskjeller Grunnlag årets skattekostnad Grunnlag forfor årets skattekostnad Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Mottatt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Anvendelse fremførbart underskudd Anvendelse avav fremførbart underskudd Anvendelse av fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt i resultatregnskapet Grunnlag forfor betalbar skatt i resultatregnskapet Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Ytet konsernbidrag Ytet konsernbidrag Ytet konsernbidrag Skattepliktig inntekt Skattepliktig inntekt Skattepliktig inntekt Betalbar skatt årets ordinære resultat Betalbar skatt påpå årets ordinære resultat Betalbar skatt på årets ordinære resultat Sum betaltbar skatt ordinært resultat Sum betaltbar skatt ordinært resultat Sum betaltbar skatt ordinært resultat Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt årets resultat Betalbar skatt påpå årets resultat Betalbar skatt på årets resultat Skattevirkning av konsernbidrag Skattevirkning av konsernbidrag Skattevirkning av konsernbidrag Sum betalbar skatt i balansen Sum betalbar skatt i balansen Sum betalbar skatt i balansen

Konsern Fauske Konsern Fauske Sum 2012 transaksjon FjernvarmeKonsern transaksjon Lysverk AS konsern AS transaksjon erer er

791 791 791 419 419 4191 210 1 210 1 210

5 121 5 121 5 121 -799 -799 -7994 322 4 322 4 322-1 498 -1 498 -1 498

2 824 2 824 2 824 -797 -797 -7972 027 2 027 2 027 791 791 791 791 791 791

791 791 791 -223 -223 -223 568 568 568

0 22 22

00 2222 2222

-721 -721 -721 00 0 -721 -721 -721 -76 -76 -76 797 797 797 0 0 0 0

0 0 0

00 00 00 00

00 00 00

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

00

00 00 00 00 00 00 00

791 791 791 441 441 4411 232 1 232 1 232

Sum 2011 konsern

1 642 1 642 1 642 542 542 5422 184 2 184 2 184

4 400 6 960 4 400 6 960 4 400 -799 6 960 -37 -799 -37 -7993 601 -376 923 3 601 6 923 3 601-1 574 6 923-1 118 -1 574 -1 118 -1 574 797 -1 1181 450 797 1 450 797 1 450-1 390 00 -1 390 02 824 -1 3905 865 2 824 5 865 2 824 -797 5 865-1 450 -797 -1 450 -7972 027 -1 4504 415 2 027 4 415 2 027 4 415

00 00

791 791 791 791 791 791

1 642 1 642 1 6421 642 1 642 1 642

00 00

791 791 791 -223 -223 -223 568 568 568

1 642 1 642 1 642 -406 -406 -4061 236 1 236 1 236

00

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

Fauske Lysverk AS Fauske Lysverk AS Fauske Lysverk AS Varige driftsmidler Varige driftsmidler VarigeTilvirkningskontrakter driftsmidler Tilvirkningskontrakter Tilvirkningskontrakter Varebeholdning Varebeholdning Varebeholdning Fordringer Fordringer Fordringer Gevinsttapskonto Gevinstogog tapskonto Gevinstog tapskonto Pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelse Grunnlag beregning utsatt skattefordel Grunnlag beregning utsatt skattefordel Grunnlag beregning utsatt skattefordel

2012 2012 2012 422 -1-1 422 -1 4222 756 2 756 2 756 -763 -763 -763 -419 -419 -4191 027 1 027 1 027-9 382 -9 382 -9 382-8 203 -8 203 -8 203

2011 Endring 2011 Endring 2011 Endring 292 -870 -2-2 292 -870 -2 292 -870

Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel

297 239 -2-2 297 -2-2 239 -2 297 -2 239

-763 -763 -763 -468 -468 -4681 284 1 284 1 284-5 758 -5 758 -5 758-7 997 -7 997 -7 997

00 -49 -49 -49 257 257 2573 624 3 624 3 624 206 206 206 0

58

5858


ÅRSBERETNING 2012

Fauske Fjernvarme AS AS Fauske Fjernvarme

2012 2012

2011 2011Endring Endring

VarigeVarige driftmidler driftmidler

478 478

396 396

Fordringer Fordringer

-

Sum Sum

478 478

-82

-82

6

6

6

402

-76

-76

6

-

Akkumulert fremførbart underskudd Akkumulert fremførbart underskudd

490 490

AndreAndre midlertidige forskjeller midlertidige forskjeller

-217 -217

Grunnlag beregning utsatt utsatt skatt skatt Grunnlag beregning

478 478

402 402

478 478

skatt skatt UtsattUtsatt

134 134

113 113

134 134

Estimatendring pensjonsforpliktelse er direkteført mot egenkapitalen. Estimatendring pensjonsforpliktelse er direkteført mot egenkapitalen. UtsattUtsatt skatt av dette direkte balanseført og utgjør kr 477'. skatt av er dette er direkte balanseført og utgjør kr 477'.

NOTE 7:

Varebeholdning Note 7: Varebeholdning Varebeholdning består av utstyr til løpende oppdrag, samt beredskap. Beholdningen er oppført til innkjøpspris pr. 31.12.2012 med fradrag for ukurans.

NOTE 8: Note 8: Fordringer og konsernmellomvær Fordringer og konsernmellomvær Mellomvære mellom Fauske Lysverk AS og Fauske Fjernvarme AS: Fauske Lysverk AS har en kundefordring på kr Fauske Lysverk AS har en kortsiktig fordring på kr Fauske Lysverk AS har en kortsiktig gjeld på kr Fauske Lysverk AS har gjeld avgitt konsernbidrag 2012 Netto mellomvære

595 0 -230 -798 -433

Alle mellomværsforhold er eliminert i konsernregnskapet. Andre kortsiktige fordringer består hovedsakelig av kostnadsperiodiseringer. Kjøp fra datterselskap Salg til datterselskap Salg til datterselskap er eliminert i konsernregnskapet.

Fordring fra salg av fjernvarmeanlegg på 1 173 ble omgjort til egenkapital i Fauske Fjernvarme AS i 2011.

1 436

18/21


ÅRSBERETNING 2012

NOTE 9:

Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Fauske Lysverk AS har 553 aksjonærer og en aksjekapital på kr 15 000 000,- fordelt på 2.500 aksjer a pålydende beløp kr 6.000,-. Det ble i 2012 omsatt 48 aksjer i selskapet. Av vedtektenes § 10 fremgår at hver aksjonær har en stemme på generalforsamlingen. Aksjonærer pr. 31.12.2012 med eierandel over 1 % av total aksjekapital:

Fauske kommune, Fauske Bodø Energi AS, Bodø

Antall 1 116 310

% av total 44,6 % 12,4 %

Aksjer eiet av adm. direktør og styremedlemmer: Ole Martin Pettersen Arne Juell Gry Janne Rugås Iselin Marstrander Bjørn Ove Knutsen Helge Torbergsen Arnold Holmvik

Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Observatør styre

1 Aksjer 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 "

Ove Sørdahl

Adm. direktør

0

"

NOTE 10:

Egenkapital Note 10: Egenkapital Fauske Lysverk AS Aksjekapital Egenkapital pr. 31.12.2011 Årets resultat Årets avsetning til utbytte Estimatendring pensjon Egenkapital pr. 31.12.2012

Overkursfond

15 000

17 356

15 000

17 356

Annen egenkapital 67 555 3 911 -2 500 -1 227 67 739

Sum 99 910 3 911 -2 500 -1 227 100 094

Fauske Lysverk konsern Aksjekapital Egenkapital pr. 31.12.2011 Årets resultat Årets avsetning til utbytte Estimatendring pensjon Korreksjon konsernelimineringer Egenkapital pr. 31.12.2012

Overkursfond

15 000

17 356

15 000

17 356

Annen egenkapital 66 394 3 168 -2 500 -1 227 629 66 464

Sum 98 750 3 168 -2 500 -1 227 629 98 820

19/21


ÅRSBERETNING 2012

20/21

NOTE 11:

Forpliktelser

Note11: 11:Forpliktelser Forpliktelser Note Note 11: Forpliktelser Morselskap 2012 2011 2012 2011

Konsern 2012 2011 2012 2011

2012

Løpende garantier 31.12.2012 Løpende garantier pr.pr. 31.12.2012 Løpende garantier pr. 31.12.2012 Bokført beløp gjeld som er sikret med 50 760 Bokført beløp av av gjeld som er sikret med pant: 760 Bokført beløp avpant: gjeld som er sikret med50pant:

823 52 52 823

760 50 50 760

823 52 52 823

50 760

Bokført verdi pantsatt eiendomverdi for pantsatt eiendom 757 Bokført verdi forfor pantsatt eiendom 16 16 757 Bokført Bokført verdi pantsatt driftstilbehør 9 870 Bokført verdi av av pantsatt driftstilbehør Bokført verdi av pantsatt driftstilbehør 9 870 Bokført verdi pantsatte kundefordringer 704 Bokført verdi av av pantsatte kundefordringer 28 28 704 Bokført verdi av pantsatte kundefordringer

211 17 17 211 9 060 9 060 349 20 20 349

757 16 16 757 9 870 9 870 601 601 28 28 704

211 17 17 211 9 060 9 060 760 19 760 2019 349

16 757 9 870 28 601

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedato 446 Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedato 40 40 446 Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedato

509 42 42 509

446 40 40 446

509 42 42 509

40 446


ÅRSBERETNING 2012

21/21

Beretning fauske lysverk 2012  
Advertisement