Page 1

ดอกเข็มหลงผิด (KARN.TV) ื่ เสย ี งมากแห่งหนึง่ ตลอดทัง้ ปี จะมีนัก ณ สวนดอกไม้ทส ี่ วยงามมีชอ ท่องเทีย ่ วเข ้ามาเทีย ่ วชมความงามของสวนนีไ ้ ม่เคยขาด เป็ นเพราะเจ ้าของสวน ่ แ ื่ และคนทำาสวนเอาใจใสด ู ลจัดแต่งดอกไม ้, ต ้นไม ้ ด ้วยความรัก ทำาให ้สดชน สวยงามอยูเ่ สมอ มีทงั ้ ดอกกุหลาบ พิทเู นีย รักเร่ ทิวลิป ดอกไม ้แต่ละแปลงก็ทำา หน ้าทีเ่ ป็ นอย่างดีบานสลับสเี หลือง แดง ม่วง ขาว สวยงามบาดตา อยูม ่ าวันหนึง่ ดอกเข็มทีถ ่ ก ู ปลูกไว ้เป็ นแนวริมทางเดินในสวนก็เกิดน ้อยใจขึน ้ มา เพราะเมือ ่ นักท่องเทีย ่ วเข ้ามาในสวน ก็พากันไปถ่ายรูปกับดอกไม ้สวย ๆ ไม่ เคยมีใครอยากมาถ่ายรูปกับพวกตนบ ้างเลย ดอกเข็มดอกหนึง่ พูดขึน ้ ว่า "นีพ ่ วกเราดูซ ิ ทีแ ่ ปลงกุหลาบนั่นมีคนเข ้าคิว รอถ่ายรูปอีกแล ้ว ทำาไมไม่มใี ครมาสนใจเราบ ้างเลย เราเป็ นดอกไม ้ไร ้คุณค่าจริง ๆ" ั ้ ก็คด ดอกเข็มอีกดอกเสริมขึน ้ "ใช ่ ๆ ชน ิ อย่างนัน ้ เหมือนกัน ขนาดชูดอกก็ แล ้วพยายามโบกไหวก็แล ้ว ไม่มใี ครมาถ่ายรูปพวกเราเลย น่าน ้อยใจจริง ๆ" แล ้ว พวกดอกเข็มก็พากันร ้องไห ้ด ้วยความน ้อยใจและอิจฉาดอกไม ้อืน ่ ๆ ดอกไม ้หลง ผิด


ั ้ คิดแผนการออกแล ้ว เราขอให ้พวกแมลงชว่ ยดี ดอกเข็มอีกดอกพูดว่า ชน กว่า แล ้วเหล่าดอกเข็มในแปลงก็ตกลงกับฝูงแมลงว่าขอให ้แมลงไปวางไข่ไว ้ทีด ่ ออกไม ้อืน ่ ๆ ให ้ทั่วสวน ถ ้าคุณแมลงตกลงพวกเราดอกเข็มจะให ้นาหวานแสน ้ำ อร่อยเป็ นรางวัล พวกแมลงก็ตกลงรับงานนีเ้ พราะใคร ๆ ก็รู ้ว่านาหวานจากดอกเข็ ้ำ มนัน ้ อร่อย มาก ๆ พวกแมลงพากันไปวางไข่ไว ้ทีด ่ อกไม ้ต่าง ๆ ทั่วทัง้ สวน ผ่านไปเพียง 7 วัน ลูกหนอนเล็ก ๆ ก็ฟักออกจากไข่พร ้อมกันดอกไม ้ทุกดอกในสวนต่างมีหนอน เหล่า หนอนก็กด ั กินดอกไม ้ด ้วยความหิวและโตขึน ้ อย่างรวดเร็ว สวนดอกไม ้ทีเ่ คย สวยงามกลับมีแต่ดอกไม ้กลีบแหว่ง ใบขาด บางต ้นก็ถงึ กับตายไปเลย เมือ ่ ่ นีก เหตุการณ์เป็ นเชน ้ ็ไม่มน ี ักท่องเทีย ่ วมาชมสวนอีกเลย เจ ้าของสวนจึงขาดราย ได ้นานเข ้าก็ต ้องปลดคนทำาสวนออก และปิ ดกิจการลงในทีส ่ ด ุ เมือ ่ ประตูของสวนปิ ดลงอย่างถาวร ไม่มด ี อกไม ้สวย ๆ บานอยูใ่ นสวนอีกต่อ ไป เหลือเพียงดอกเข็มเท่านัน ้ ไม่มค ี แ ู่ ข่งอีกแล ้ว แต่ก็ไม่มใี ครมาเทีย ่ วชมสวนแล ้ว ่ กัน ถึงตอนนีด เชน ้ อกเข็มทัง้ หลายก็เข ้าใจแล ้วว่าการทีต ่ นวางแผนทำาร ้ายคนอืน ่ นัน ้ มันย่อมสง่ ผลร ้ายมาถึงตัวเองด ้วย นิทานเรือ ่ งนี้ ตรงก ับสุภาษิตไทยทีว่ า่ "ให้ทก ุ ข์แก่ทา่ น ทุกข์นนถึ ั้ งต ัว" ด ังนนเด็ ั้ กดีตอ ้ งไม่คด ิ ร้ายต่อผูอ ้ น ื่ นะคะ

204 alongkorn  

Alongkorn Anukul 2/4 No.26

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you