Page 1

onze provincie inbegrepen


onze provi ncie inbegrepen

1

onze provincie inbegrepen

1. Wendy Weckhuysen

5. Luc Blommaerts

lijsttrekker

32 jaar, Rumst Gehuwd met Frank Advocate Houdt van reizen en gezellig samenzijn met familie en vrienden

Voor een innoverende provincie met toekomst!

De provincie moet mee de oplossing uitwerken voor het verkeersprobleem in de zuidrand

6. Wendy Somers

Wendy ervaart als schepen van de gemeente Rumst het belang van de provinciale bevoegdheden zeer sterk. Vooral de coördinerende rol van de provincie is in vele dossiers, zoals mobiliteit, een katalysator. Graag wil zij zich daarom actief inzetten in de provinciale werking. Als advocate weet zij hoe ze een dossier moet analyseren en doortastend aanpakken.

52 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen Burgemeester van Kontich Leraar van opleiding In de weinige vrije tijd tennis en fiets ik graag.

2

3

2. Luc Vuylsteke de Laps

56 jaar, Hove Vader van Xavier en Didier Houdt van fietsen, een goed glas wijn bij een flinke babbel

De Provincie moet mee werk maken van meer mobiliteit en een beter evenwicht in levenskwaliteit.”

4 3. Pieter Mennes

5

35 jaar, Schelle Gehuwd met Annelies en papa van Arwen Industrieel Ingenieur, gewezen chiroleider, provincieraadslid .Gaat op in comedy, gezelschapspelletjes en zaalvoetbal Wonen, mobiliteit en betaalbare vrijetijdsbesteding zijn een uitdaging voor onze provincie

6

7

4. Chris Drexeler – De Ridder

54 jaar, stad Mortsel Sociaal en ondernemend 12 jaar schepen welzijn en gezin Nona van Robbe, Stan, Louise, Daan en Hanne

Een provincie die SAMEN werkt met gemeenten en steden

28 jaar, gemeente Borsbeek Mama van Aliya Schepen van sociale zaken en advocate. Hecht veel belang aan gezonde financiën

Favoriete thema’s: wonen, welzijn, mobiliteit. “Goed besturen…geen avonturen”

7. Dirk Crollet

51 jaar, Boechout Gehuwd met Ilse Tuinder en vader van 3 kinderen

Als gedreven politicus wil ik mij inzetten voor alle mensen uit onze gemeente en provincie.

Team inbegrepen

Provincie Antwerpen


De provincie geeft mee gestalte aan het lokale ruimtelijk ordeningsbeleid, zeker wat betreft de bovenlokale impact.

sport en recreatie inbegrepen

De provincie dient een voortrekkersrol te vervullen in het gebiedsgericht beleid in nauwe samenspraak met de lokale besturen, de Vlaamse overheid en de middenveldorganisaties. Zo is het Strategisch Project Rupelstreek een gebiedsgericht project waarin de provincie de coĂśrdinatie op zich neemt. Het strategisch project betreft een gebiedsgerichte benadering van een voormalig, huidig en toekomstig ontginningslandschap langs de Rupel, tussen de kernen van Boom en Rumst.

Onze inwoners identificeren zich eerder met hun gemeente of hun streek, zoals de Rupelstreek en de Zuidrand, dan met de provincie als geheel. Elk deelgebied, zo ook onze regio Rupel-Zuidrand, moet zich in onze provincie volgens zijn kenmerken kunnen ontplooien.

onderwijs inbegrepen Onze provincie is een belangrijke speler in het aanbod van technisch- en beroepsonderwijs. Mooi voorbeeld zijn de Provinciale Technische Scholen in Boom. De provincie heeft er een modern onderwijs van gemaakt dat in staat is om flexibel in te spelen op en samen te werken met bedrijven. Zo biedt de PTS gekwalificeerde opleidingen aan, maximaal afgestemd op noden van de industrie.

groen inbegrepen

In het kader van dit Strategisch Project Rupelstreek werd de voorbije legislatuur de tragewegverbinding tussen Reet en Terhagen, dwars door het kleiontginningsgebied, hersteld.

Sporten in eigen streek is belangrijk. De provincie zet in op goede sportinfrastructuur en algemene sportontwikkeling, G-sport inbegrepen. ‘Een put vol pit’ vat kort en krachtig samen waar De Schorre in Boom voor staat. Recreatie, sport en evenementen zijn de kernwoorden van dit 75 hectare grote Provinciale Recreatiedomein. Het Erfgoed- en Landschapshuis (ELAH) Rupel is als dienst van de provincie Antwerpen in De Schorre de stimulerende en ondersteunende kracht die organisaties, verenigingen en partners samenbrengt rond erfgoed, landschap, recreatie en natuur.

ons erfgoed inbegrepen

onze provincie inbegrepen

De fortengordel is een gebiedsgericht project waar de provincie trots op is. Fort IV in Mortsel is een beschermd monument dat werd opengesteld voor het publiek. Het park rondom biedt een schitterende natuurbeleving. Het nieuwe bezoekerscentrum brengt de geschiedenis van het fort tot leven.

Jeugd inbegrepen n

Wij vinden kwaliteitsvolle jeugdinfrastructuur en uitbreiding van de uitleendiensten voor de jeugd belangrijk!

Het landschapspark Zuidrand aan Hof ter Linden staat een prachtige toekomst te wachten. Via de VZW Kempens Landschap werkt de provincie mee aan de veiligstelling, opwaardering en ontwikkeling van het kasteel- en parkdomein tot een grotendeels publiek ontsloten park- en groengebied. Door domein Ter Linden te verbinden met het aansluitend gelegen Fort V zal immers een publiek toegankelijk park van ruim 80 ha worden gerealiseerd, en dit te midden van het randstedelijk gebied!

Programma inbegrepen

De provincie Antwerpen is zeer divers. Zij omvat de grootstad Antwerpen met haar uitgebreid haven- en industriegebied, de belangrijke centrumsteden Mechelen en Turnhout, een aantal kleinstedelijke gebieden, een ruime Groene Rand en delen platteland.


Het plattelandsbeleid is meer dan het in stand houden van het karakter van het platteland. Het houdt ook rekening met evoluties die zich aandienen, zoals het hoevetoerisme en de thuisverkoop van streekproducten. De provincie moet in deze de promotor zijn.

uitvoering en onverkorte ge di lle vo de or rplan 2020. CD&V gaat vo van het Maste mfortabele oet op een co m er ke er kv er r zullen we Het woon- w gebeuren. Hie en nn ku r ie an doorspelen en veilige m detecteren en n te oe m en m eneens mee vooral proble erheid maar ev ov se m aa Vl aan de knopen op . De mobiliteits en ek zo n ge in lswegen zijn naar oploss ige grote inva m m so en s de toe. autostra een oplossing dringend aan t. oer is een mus Openbaar verv de overtuigd dat We zijn er van oet worden biedsgericht m ge k ie at m le besturen. Het mobiliteitsprob met de lokale g le er ov uw tot overleg te bekeken in na geplaatst om st be is au ve te bieden. provinciaal ni te oplossingen ua eq ad en en kom

ons platteland inbegrepen

De provincie dient het gebruik van de fiets voor korte afstanden te sensibiliseren. Vandaar dat het comfort van fietspaden, fiets-o-strades en veilige verbindingen de opdracht van de provincie is, zowel in aanleg als subsidiĂŤring. Een mooi voorbeeld hiervan is de fiets-o-strade Antwerpen-Mechelen. Om de combinatie van fietsvervoer en openbaar vervoer veiliger te maken, dient er werk te worden gemaakt van van de infrastructuur van veilige fietsbergplaatsen aan trein- en busstations.

onze provincie inbegrepen

mobilite it inbegrepen Iedereen verdient mobiel te zijn. De provincie zorgt voor een gebiedsdekkend systeem van Diensten Aangepast Vervoer. De voorbije legislatuur werd bijvoorbeeld in de Rupelstreek binnen Imsir vzw de Rolkar Rivierenland opgestart. Deze dienst biedt vervoer voor de inwoners uit de aangesloten gemeenten die door hun mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van de minder mobiele centrale en het openbaar vervoersaanbod, zoals De Lijn en de NMBS. De komende legislatuur dient deze dienst nog te worden uitgebreid.

klimaat inbegrepen

Wij zetten in op een klimaatneutraal 2020!

Programma inbegrepen

De land- en tuinbouw heeft ruimte nodig en de huidige beschikbare ruimte moet gevrijwaard blijven.


PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN

1 Wendy Weckhuysen 2 Luc Vuylsteke De Laps

Stem geldig op 14 oktober voor de provincie

3

Je mag voor meer dan ĂŠĂŠn kandidaat op dezelfde lijst stemmen

1

4 Chris Drexeler De Ridder

lijstnummer

onze provincie inbegrepen

5

7

2

3

4

Pieter Mennes

Luc Blommaerts

6 Wendy Somers 7 Dirk Crollet

5

Verantwoordelijke uitgever: Ineke Mannaerts - Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen - 14 oktober 2012 - Niet op de openbare weg gooien a.u.b

6

7

Provinciale folder BOOM  
Provinciale folder BOOM  

Provinciale folder BOOM

Advertisement