Page 1

Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Stichting ‘Johanna Kinderfonds’ Arnhem

Jaarverslag 2008 Arnhem, 23 juni 2009

1


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

2

Voorwoord voorzitter

3

Bestuursverslag

4

Jaarrekening  Balans per 31 december 2008  Staat van baten en lasten over 2008  Toelichting op de balans per 31 december 2008  Toelichting op de staat van baten en lasten over 2008

23 25 27 35

Accountantsverklaring

37

Bijlagen A Overzicht toegezegde bijdragen 2008 B Begroting 2009 C-1 Uitvoeringskosten C-2 Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming D Actieplan 2009 E Realisatie actieplan 2006-2010 per 31 december 2008 F Rooster van aan- en aftreden bestuur Johanna Kinderfonds

39 50 53 54 55 63 80

2


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Johanna Kinderfonds Jaarverslag 2008 Voorwoord Het jaar 2008 was een bewogen jaar voor het Johanna Kinderfonds. Een jaar waarin hard gewerkt is om alle aanvragen voor projecten zo goed mogelijk te beoordelen, te begeleiden en te monitoren, maar waarin tevens verdere uitwerking werd gegeven aan de voorgenomen fusie met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Helaas is medio 2008 besloten de beoogde fusie geen doorgang te laten vinden. Het bestuur van het Johanna Kinderfonds betreurt dit, maar is zich tevens zeer bewust van de rijke historie van het Johanna Kinderfonds en het heeft dan ook alle vertrouwen in een goede toekomst van het fonds. Meer dan in voorgaande jaren ligt in dit jaarverslag de nadruk op de resultaten die het Johanna Kinderfonds met het ondersteunen van de vele projecten en activiteiten voor onze doelgroep heeft weten te bereiken. Zoals in het symposium rondom het veertigjarig bestaan van Revalidatie Nederland al naar voren werd gebracht, heeft het Johanna Kinderfonds als één van de financiers van wetenschappelijk onderzoek in de (kinder)revalidatiegeneeskunde een enorme impuls gegeven aan de innovatie en verdere professionalisering van dit vakgebied. Iets waar het bestuur trots op is. Het bestuur hoopt u met dit jaarverslag een beeld te geven van het belangrijke werk dat het Johanna Kinderfonds in navolging van Johanna van Nes, die overigens in 2008 honderd jaar zou zijn geworden, doet voor kinderen en jong volwassenen met een beperking. Het jaarverslag 2008 bestaat feitelijk uit drie delen: 1. het bestuursverslag waarin u de bereikte resultaten van de in het jaar 2008 afgesloten projecten kunt lezen, waarin het verantwoordingsdocument van het bestuur is opgenomen en enkele hoofdstukken over samenwerking, financieel beheer en de interne organisatie; 2. het financiële jaarverslag, waarin de besteding van de beschikbare middelen wordt verantwoord; 3. een overzichtslijst van de projecten waaraan in 2008 een toekenning is gedaan. De resultaten van de langlopende projecten komen uiteraard pas na enkele jaren beschikbaar. Het jaar 2009 zal in het teken staan van het verwerven van additionele middelen nu de beleggingsopbrengsten van het vermogen vanwege de kredietcrisis teruglopen. We willen ons immers blijven inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jong volwassenen tot 30 jaar met beperkingen, door het financieel ondersteunen van onderzoek en projecten die gericht zijn op het vergroten van hun vaardigheden en hun mogelijkheden om te participeren in de samenleving.

Çoiriet van Overbeek, Voorzitter Johanna Kinderfonds

3


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Bestuursverslag Hoofdstuk 1 Het Johanna Kinderfonds Het Johanna Kinderfonds is een voortzetting van de in 1900 opgerichte Johanna Stichting. Deze stichting was de eerste organisatie in Nederland die zich inzette voor de revalidatie van kinderen. De statutaire doelstelling van het Johanna Kinderfonds is het stimuleren en subsidiëren van initiatieven die tot doel hebben om mensen met een lichamelijke beperking als gevolg van een aandoening van hersenen, zenuwen, botten en spieren tot de leeftijd van 30 jaar een volwaardige plaats in de maatschappij te geven. Hiermee is de oorspronkelijke doelstelling van de Johanna Stichting bewaard gebleven. Anno 2008 luidt de missie van het Johanna Kinderfonds:

“het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jong volwassenen tot 30 jaar met beperkingen, door het financieel ondersteunen van onderzoek en projecten die gericht zijn op het vergroten van hun vaardigheden en hun mogelijkheden om te participeren in de samenleving”.

Het Johanna Kinderfonds ondersteunt projecten die gericht zijn op het kunnen participeren in de maatschappij van kinderen en jong volwassenen met een beperking. Participatie betekent niets anders dan meedoen en heeft betrekking op de sociale rollen die de samenleving biedt: onderwijs volgen, werken, zelfstandig wonen, sociale relaties onderhouden en vrijetijdsbesteding. Bovendien ondersteunt het Johanna Kinderfonds wetenschappelijk onderzoek binnen de kinderrevalidatie en in bescheiden mate projecten in het buitenland.

4


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Hoofdstuk 2 Resultaten 2008 2.1. Bestedingen en streefpercentages In totaal werd door het Johanna Kinderfonds in 2008 een bedrag van € 707.020 toegekend aan projecten. Daarnaast is nog een bedrag van € 782.357 vanuit de bestemmingsgift van het Kinderfonds Adriaanstichting (KFA) besteed en € 38.440 vanuit het Familiefonds Van Dusseldorp. Het totaalbedrag aan bestedingen in 2008 komt hiermee uit op € 1.527.817 In onderstaande tabel is de verdeling over de verschillende bestedingsgebieden aangegeven: Bestedingscategorie Streefpercentages Beleidsplan 2006-2010 Functie en Activiteit 35% Participatie 50% Buitenland 10% Programma5% ondersteuning Eigen projecten

Werkelijk 2008

49,5 27,8 7,9 4,0 10,8

2.2. Toegekende projecten 2008 In 2008 kwamen 68 projecten in aanmerking voor een toekenning, terwijl in totaal 186 aanvragen zijn behandeld. 25 projectaanvragen zijn op voorhand afgewezen, 57 aanvragen zijn na beoordeling alsnog afgewezen en 33 projectaanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager of door het Johanna Kinderfonds. Het totale percentage toezeggingen is in 2008 op 36,5 % uitgekomen. In bijlage A Overzicht toegekende projecten kunt u terugvinden welke projecten met welk bedrag in 2008 zijn ondersteund.

2.3. Resultaten afgesloten projecten in 2008 De projectresultaten – voornamelijk op output niveau - worden per aandachtsgebied beschreven. Waar mogelijk wordt aangegeven hoeveel kinderen geholpen zijn met de bijdrage van het Johanna Kinderfonds. Waar dit niet mogelijk is wordt vermeld welke producten gerealiseerd zijn en welk percentage van de sponsor- en fondsenbijdragen van het JKF komen. Vermelde bijdragen van het Johanna Kinderfonds (JKF) zijn inclusief bestemmingsgiften van Kinderfonds Adriaanstichting (KFA) en/of Familiefonds van Dusseldorp (FvD). De projectevaluatie geeft een beeld van de kwaliteit van de afgesloten projecten en geeft mogelijke oplossingen voor gesignaleerde problemen. Daarnaast is bij de evaluatie structureel informatie verzameld waarmee we inzicht krijgen in de kwaliteit van de projectbehandeling. Projectresultaten Functie en activiteit De kwaliteit van de revalidatiezorg, gericht op het verbeteren van de functie en vaardigheden van kinderen met lichamelijke beperkingen, is een belangrijk aandachtsgebied van het Johanna Kinderfonds. In 2008 zijn drie wetenschappelijk onderzoeksprojecten afgesloten. 5


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem Beloopstudies Spina Bifida (wetenschappelijk onderzoek) 

De afdeling revalidatie van het Erasmus MC heeft onderzoek gedaan naar de factoren die het niveau van activiteit en fitheid bepalen bij adolescenten met Spina Bifida (een zgn. ‘open rug’). Gebleken is dat bijna alle jongeren en jongvolwassenen met Spina Bifida een slechte fitheid hebben, vaak met een verhoogde bloeddruk en een verhoogd cholesterol. Het onderzoek is aanleiding geweest om 2 behandelmodules te ontwikkelen: ‘Actieve leefstijl’ en ‘Sportstimulering’. In Nederland worden jaarlijks ± 112 kinderen met Spina Bifida geboren.

Revalidatie Centrum De Hoogstraat heeft het databestand van de deelnemers aan de Aspine-studie geactualiseerd en er is een enquête over de kwaliteit van leven bij hen afgenomen. De Aspine-studie was een onderzoek naar de ernst van de afwijkingen en het dagelijks functioneren van jong volwassenen met Spina Bifida. Met de aanvullende informatie is het mogelijk de lange termijn ontwikkeling bij de jongeren met Spina Bifida te blijven volgen en de gegevens bij een vervolgonderzoek te vergelijken. Bijdrage JKF en KFA aan deze studies € 248.871 (100%).

Innovatie zorg en behandeling 

In Nederland zijn momenteel ± 1600 mensen afhankelijk van chronische ademhalingsondersteuning vaak ten gevolge van een progressieve spierziekte. Met ondersteuning van 5 jaar programma financiering heeft de VSCA1 een forse bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de zorg aan deze mensen. Zo is er een landelijk registratiesysteem ontwikkeld dat ook nu nog actueel gehouden wordt. Door het organiseren van werkconferenties en het deelnemen in overlegorganen heeft de VSCA bijgedragen aan de harmonisering van de zorg middels richtlijnen, indicatiestelling, etc. Er is een vernieuwde website ontwikkeld met informatie over thuisbeademing en een forum voor het uitwisselen van ervaringen. Bovendien zijn de behoeftes van beademden en hun verzorgers in kaart gebracht. Ook op Europees niveau is bijgedragen aan de harmonisatie van de zorg. Bijdrage JKF € 115.000,- (50%)

In de zorg voor mensen met een handicap is er te weinig aandacht voor seksualiteit. Daarom is het Handboek ‘Seksualiteit en Handicap’ geschreven. Dit boek is voor zorgverleners een compacte bron van informatie over seksualiteit bij mensen met beperkingen én het biedt praktische handvaten voor het aankaarten van seksualiteit bij hun patiënten. Een aantal hoofdstukken zijn specifiek gewijd aan seksualiteit en kinderen en jongeren met beperkingen. Het boek is zeer enthousiast ontvangen. Bijdrage JKF € 5.000,- (16%).

Innovatie organisatie van de zorg (wetenschappelijk onderzoek) 

Ouders van kinderen met Cerebrale Parese, een hersenbeschadiging die voor de eerste verjaardag ontstaat, hebben te maken met vele, soms wel tien, zorgverleners voor hun kind. Zij ervaren het als een grote last dat zij alle zorgverleners moeten informeren wat er allemaal met hun kind gebeurt.

1

VSCA is de Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning. Om organisatorische redenen is de VSCA in 2005 ingebed in de VSN (Vereniging Spierziekte Nederland).

6


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Het Revalidatie Centrum Het Roessingh heeft daarom onderzocht hoe ouders het best van deze last kunnen worden bevrijd. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de CP-helpdesk; een beveiligde omgeving op internet waarop ouders aan zorgverleners vragen kunnen stellen over de zorg aan hun kind met Cerebrale Parese én een antwoord krijgen dat door de zorgverleners onderling op elkaar is afgestemd. Vooral in de eerste levensjaren is dit van belang. De implementatie van het instrument wordt helaas nog niet door de zorg opgepakt. Wel is er overleg over een plan om dit voor elkaar te krijgen. Bijdrage JKF en KFA € 351.936,- (100%) Diagnostiek (wetenschappelijk onderzoek) 

Het is van groot belang dat de diagnose ‘Cerebrale Parese’ zo vroeg mogelijk gesteld kan worden zodat ouders weten waar ze aan toe zijn en zodat de behandeling vroeg kan worden gestart. Onderzoek in Revalidatie Centrum Leijpark heeft echter aangetoond dat de voorspellende waarde van de zgn. General Movements (GM’s) voor de ontwikkeling van motorische stoornissen op 1 jarige leeftijd, beperkt is. Het onderzoek en alle aandacht voor mogelijke problemen rondom de geboorte van een kind, heeft wel een positieve effect gehad op de werkwijze van Leijpark. Sinds het onderzoek krijgen de ouders van kinderen met neonatale problematiek een snellere diagnose en wordt er verwezen naar en samengewerkt met het team Integrale Vroeghulp. Dit wordt door de ouders zeer gewaardeerd. Bijdrage JKF € 12.500,- (100%)

Projectresultaten Participatie Het Johanna Kinderfonds vindt het van groot belang dat kinderen en jongeren met beperkingen kunnen participeren in onze maatschappij. Daarom ondersteunt het fonds maatschappelijke ontwikkelingen die de participatie van kinderen en jongeren met een beperking bevorderen. Maar ook compenseert het fonds, op projectbasis, de extra financiële kosten (de zogenaamde Meerkosten) van maatschappelijke activiteiten ten gevolge van de lichamelijke beperkingen. Bij sport, vakantie, culturele activiteiten en aangepaste woonvormen zijn deze extra financiële lasten vaak aanzienlijk. Onderwijs en opleiding Het Johanna Kinderfonds wil Inclusief Onderwijs stimuleren. Kinderen met beperkingen moeten, indien gewenst, gebruik kunnen maken van het reguliere onderwijs. Waar nodig moet natuurlijk ook voor speciaal onderwijs gekozen kunnen worden. In 2008 zijn vier projecten op dit terrein afgerond: 

De Engelstalige DVD ‘Inclusief Onderwijs’ is Nederlands ondertiteld. Hiermee kunnen minimaal 200 ouders van kinderen met beperkingen informatie krijgen over inclusief onderwijs. 188 ouders en professionals namen deel aan een symposium over zorg en onderwijs voor Ernstig Meervoudig Gehandicapte (EMG-)kinderen. Met een keuze uit 20 workshops en kreeg men inzicht hoe het onderwijs aan EMG kinderen beter kan. Handicap + Studie onderzocht de toegankelijkheid van online studieinformatie van Hogescholen en Universiteiten. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de monitor 2006 van H+S. Sindsdien wordt dit item standaard meegenomen in de 2-jaarlijkse H+S monitor; Studeren met een functiebeperking. 7


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

In deze monitor lezen we wat hoger onderwijsinstellingen ondernemen om het onderwijs toegankelijk te maken en ook wat studenten met beperkingen daarvan vinden. Mytylscholen zijn op zoek naar manieren om kinderen met beperkingen steviger in hun schoenen te laten staan zodat zij later de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Zo heeft de mytylschool de Schalm middels een pilot onderzocht of de ZelfKennis Methode (ZKM) bruikbaar is in het onderwijs op een mytylschool. Gebleken is dat de methode tijdsintensief is maar ook een positief effect heeft op het gevoel van eigenwaarde, het gevoeld van veiligheid en zelfkennis van de deelnemers. Dit positieve effect is bij jongeren met een progressieve spierziekte echter veel minder dan bij jongeren met andere beperkingen. Momenteel zijn er plannen om de effectiviteit van deze methode nader te onderzoeken.

Bijdrage JKF € 14.500,- (45%) Arbeid Het fonds ondersteunt ook projecten die gericht zijn op het feitelijk aan werk helpen van jongeren uit de doelgroep en de begeleiding die daarvoor nodig is. In 2008 zijn twee arbeidsprojecten afgesloten. 

Zo is in de regio Arnhem de eerste stap gezet naar een gezamenlijk stagebureau van 4 scholen met leerlingen met beperkingen. Uiteindelijk bleek dat een digitale aanpak van de samenwerking op het gebied van stages efficiënter was. Siza Dorp Groep heeft een zorgboerderij opgezet waar 60 mensen met ernstige lichamelijke beperkingen een werkplek vinden.

Bijdrage JKF € 13.000,- (2%) Sociale netwerken Het Johanna Kinderfonds ondersteunt projecten gericht op het verbreden van de sociale netwerken van kinderen en jongeren met beperkingen. Op dit terrein zijn er vier projecten afgesloten. 

In Amsterdam is Tea42; een al bestaand ‘maatjesproject’ verder uitgebreid. Elke 2 weken ondernemen 48 (extra) vrijwilligers een dagdeel een activiteit met een jongere met beperkingen. Het hebben van een ‘maatje’ is goed voor het zelfvertrouwen en de algemene ontwikkeling van kinderen en jongeren met beperkingen. Kinderen met een spierziekte kunnen wekelijks bij elkaar komen in de nieuwe vrijetijdsruimte ‘On Wheels Plaza’ in Maasdijk. Deze ruimte is zo ingericht dat kinderen en jongeren met spierziekten aan alle activiteiten mee kunnen doen. 6 jongeren met beperkingen maakten een online chatbox Chat4u2. De chatbox is ondertussen een begrip geworden in Limburg en wordt maandelijks door 2000 unique visitors bezocht. 1450 ouders van kinderen met beperkingen kregen de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen op de familiedag van de BOSK.

Bijdrage JKF € 30.754,- (18%) Aangepast wonen Het JKF ondersteunt de ontwikkeling van kleinschalige aangepaste woonvormen door bij te dragen aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van dergelijke woonvormen. 8


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem 

In 2008 zijn twee aangepaste woonvormen gerealiseerd voor in totaal 11 jonge mensen met beperkingen.

Bijdrage JKF € 13.990,- (7%). Sport Het Johanna Kinderfonds ondersteunt de ontwikkeling van aangepaste vormen van sport en de toeleiding van kinderen en jongeren naar liefst sportieve activiteiten. Op projectbasis worden de meerkosten van sporttoernooien en andere sportieve evenementen vergoed. Op het terrein van Sport en Bewegen zijn 27 projecten afgesloten. 

In 2008 ondersteunde het fonds 478 kinderen en jongeren die deelnamen aan sportevenementen zoals een rolstoeltennistoernooi, weekend Blokarten (strandzeilen), E-hockey toernooien, WK Boccia, atletiek sportdagen, WK rolstoeldansen, etc. Bijdrage JKF voor de meerkosten € 41.255,- (gemiddeld € 86,30 / kind)

Aangepaste sportmaterialen voor mensen met beperkingen werden aangeschaft: Twee makkelijk aan te passen Blokarts (strandzeilers), een stabiele roeiboot en speciaal tuigage voor paardrijden. Bijdrage JKF € 12.845,- (92%)

In ’s Hertogenbosch begeleidt een sportcoach mensen met beperkingen naar sport. Tijdens het project gingen 52 mensen met beperkingen sporten en werden verschillende sportmogelijkheden gecreëerd. De coach wordt nu door de gemeente gefinancierd. Bijdrage JKF € 6.500,- (17%)

Vrijwilligers en professionals werden getraind om mensen met beperkingen veilig te kunnen begeleiden bij het zwemmen (14 vrijwilligers), het rolstoeldansen (2 instructeurs) en de duiksport (68 duikinstructeurs). Er werd aan 211 mensen met beperkingen een introductieles in de duiksport gegeven. Met de bijdrage van het Johanna Kinderfonds kunnen nu 66 mensen de sport van hun keuze beoefenen. Bijdrage JKF € 7.335,- (49%)

Vakanties Het Johanna Kinderfonds stimuleert de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden voor aangepaste vakanties en vergoedt op projectbasis de meerkosten van vakanties en werkweken voor kinderen en jongeren met een vaak ernstige lichamelijke handicap. In 2008 zijn 13 vakantie projecten afgesloten. 

Met steun van het JKF zijn 355 kinderen en jongeren met een (meervoudige) beperking 2-7 dagen met vakantie of op schoolkamp gegaan. Op vakantie gaan, zonder je ouders maar met goede begeleiding, is voor veel van deze kinderen een fantastische belevenis. Door nieuwe ervaringen op te doen leren de kinderen hun grenzen verleggen en worden zij zekerder van zichzelf. Bijdrage JKF voor de meerkosten € 104.284,- (gemiddeld € 293,75 per kind).

Een drietal organisaties kon met de bijdrage van het Johanna Kinderfonds een familiemotorjacht, een strandrups en 2 tilliften bij het zwembad aanschaffen.

9


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem Door de aanschaf van deze aangepaste materialen kunnen kinderen met beperkingen meedoen aan de gewone vakantieactiviteiten als zwemmen, het strand opgaan of gaan varen. Bijdrage JKF aan aangepaste vakantiematerialen € 11.320,- (20%) Culturele activiteiten Vijf projecten rond culturele activiteiten zijn afgesloten. 

Met steun van het Johanna Kinderfonds namen 266 kinderen en jongeren met beperkingen deel aan culturele activiteiten zoals: de Arnhemse musicals; ‘Land in zicht’, ‘Ronja’ en ‘Ik wou dat ik anders was’. Er werden videoproducties gemaakt, begeleid door Rock & Rolstoel Producties en bij de mytylschool Heliomare voerden kinderen de theatervoorstelling ‘De Show’ op. De kosten waren gemiddeld € 85,11,- per kind.

De Deel, het culturele centrum van Groot Klimmendaal, schafte 42 grote en kleine, vaak aangepaste, instrumenten aan zodat ook mensen met beperkingen muziek kunnen leren maken. Bijdrage JKF € 24.640,- (51%)

Participatie Algemeen In deze categorie zijn drie projecten afgesloten. 

De CG-Raad bracht de meerkosten van mensen met beperkingen in kaart. Iemand met beperkingen geeft jaarlijks € 2.200,- extra uit. 46% komt niet rond en 50% maakt geen gebruik van regelingen. Het rapport ‘Meerkosten in kaart’ is gebruikt voor lobbyactiviteiten.

Het Verwey-Jonker instituut brengt de prestaties van gemeenten t.a.v. de belangen van kinderen in kaart (Kinderen in Tel). De Benchmark krijgt veel media aandacht waardoor gemeenten alerter worden op de belangen van kinderen.

Een DVD die mensen met een recente beenamputatie laat zien welke mogelijkheden zij nog hebben om deel te nemen aan individuele en maatschappelijke activiteiten.

Bijdrage JKF en KFA € 35.000,- (15%) Projectresultaten Buitenland Het Johanna Kinderfonds richt zich in het Buitenland op de ondersteuning van revalidatie en onderwijs van kinderen en jongeren met lichamelijke beperkingen. Het betreft vooral projecten gericht op het versterken van de infrastructuur in de revalidatiezorg, zoals het opzetten van eenvoudige orthopedische werkplaatsen. Maar ook de training van professionals behoort tot de mogelijkheden. In 2008 zijn drie projecten afgesloten in deze categorie. 

PAZ-Holandesa brengt kennis over orthopedische chirurgie naar Peru. Met de steun van het Johanna Kinderfonds (2 projecten) zijn 33 kinderen geopereerd. Zij kunnen beter bewegen, naar school gaan en spelen. Maar ook hebben Peruaanse artsen de operaties zelf leren uitvoeren en fysiotherapeuten en verpleegkundigen leerden de nazorg geven. Over een aantal jaar kunnen de Peruaanse artsen zelf de benodigde behandeling geven. Bijdrage JKF voor 2 jaar € 15.000,- (53%) 10


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem 

In Luanshya, Zambia is een orthopedische werkplaats ingericht en het lokale personeel is getraind om met de ‘polyprop’ techniek eenvoudige kunstbenen te maken. Jaarlijks voorziet deze werkplaats ± 135 kinderen van orthopedische hulpmiddelen waarmee zij kunnen leren lopen, goed zitten of staan. Bijdrage JKF en FvD € 60.265,- (100%)

Projectresultaten eigen projecten Sinds 2007 initieert het Johanna Kinderfonds af en toe een zogenaamd ‘eigen project’. In het kader van de professionalisering volgden een aantal medewerkers van de Vereniging Spierziekten Nederland een workshop over het SMART 2 beschrijven van een programma. Bijdrage JKF € 6.545,- (100%) Projectevaluatie In 2008 zijn in totaal 78 daadwerkelijk uitgevoerde projecten afgesloten. Hiervan zijn alle grote projecten (7) met bijdragen van ≥ € 25.000,- geëvalueerd. De kleine projecten met bijdragen van < € 25.000,-, zijn steekproefsgewijs geëvalueerd (drie per kwartaal =12). De directeur evalueert de projecten middels een dossieranalyse met aandacht voor de volgende kwaliteitsaspecten; - de mate waarin bij de uitvoering het oorspronkelijke projectplan gevolgd is, - de resultaten zoals georganiseerde activiteiten, ontwikkelde producten, kennis, etc. - de implementatie van de kennis of producten, - de samenwerking met betrokken partijen - de communicatie met het Johanna Kinderfonds - de mate waarin de doelstellingen behaald zijn, Per project is bij elk aandachtspunt een score toegekend op een schaal van ‘onvoldoende, matig, voldoende tot goed’. Tot slot kreeg elk project een eindoordeel. Eindoordeel Eindoordeel Onvoldoende Matig Voldoende Goed Projecten ≥ € 25.000,- 0 0 2 5 Projecten < € 25.000,- 0 1 1 10 Bij het project met het eindoordeel ‘matig’ was het gewenste product (DVD) wel gerealiseerd maar het fonds kreeg geen enkele informatie over de verspreiding en het gebruik van de DVD. Ook is niet geëvalueerd of de DVD in de informatiebehoefte voorziet. Beoordeling van kwaliteitsaspecten De meeste problemen zijn gesignaleerd bij het formuleren van de doelstelling, het uitvoeringsproces en de communicatie met het Johanna Kinderfonds. Score Doelstelling Uitvoering Communicatie met JKF

Groot/klein ≥ 25.000,< 25.000,≥ 25.000,< 25.000,≥ 25.000,< 25.000,-

Onvoldoende 1 0 1 1 0 1

2

Matig 1 1 2 0 0 5

Voldoende 0 0 0 1 0 0

Goed 6 11 5 9 7 6

Een programma is SMART beschreven als de doelstellingen van het programma Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn.

11

n.v.t. 0 0 0 ? 0 0


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem De problemen bij projecten met een ‘onvoldoende’ en ‘matig’ variëren;  Bij grote meerjarige projecten zijn de doelstellingen nog lang niet altijd SMART genoeg geformuleerd. Vooral bij programmafinanciering is het van het grootste belang dat de programma doelstellingen zo smart mogelijk geformuleerd worden. Hier wordt bij nieuwe aanvragen veel beter op gelet.  Problemen bij de uitvoering komen vooral voor bij de projecten > € 25.000,- bij twee projecten wisselde het personeel gedurende het project waardoor er drie verschillende onderzoekers / coördinatoren in 4 – 5 jaar waren. Voor dit soort situaties is het van belang dat er een groter instituut achter een project staat. Kleine, 1 tot 2- persoonskantoortjes zijn te kwetsbaar. - een trage inclusie van deelnemers aan het onderzoek. De verwachtingen op dit gebied zijn vaak niet realistisch. Dit blijft een probleem ondanks dat de referenten hier specifiek op toetsen. Overigens wordt de trage inclusie meestal opgelost door een budgetneutrale verlenging. Eén keer werd om een extra bijdrage gevraagd.  De onvoldoende tot matige communicatie met het Johanna Kinderfonds (6x) komt vooral bij de kleinere projecten voor. Probleem is dat de verantwoording pas na één of meerdere aanmaningen wordt ontvangen (4x) of dat er onvoldoende specifieke informatie over de behaalde resultaten wordt gegeven (2x). Op het moment dat het fonds om de rapportage vraagt is het project vaak al lang afgesloten en is het, voor de aanvrager, lastig om alsnog een goede rapportage te genereren. Het verdient daarom aanbeveling tijdig herinneringen te sturen. Mogelijke oplossingen voor gesignaleerde problemen: - Momenteel wordt gewerkt aan een geautomatiseerd rappelsysteem waarmee wij de aanvragers tijdig kunnen herinneren om de nodige (tussen)rapportages te sturen. - De acceptatievoorwaarden kunnen aangescherpt worden t.a.v. de verwachte rapportages en tijdstippen. Projectbehandeling Sinds 2007 verzamelt het fonds structureel data die inzicht geven in de kwaliteit van onze eigen projectbehandeling. Omdat wij willen zien of aanpassingen in de behandelprocedures de gewenste effecten hebben, vergelijken we de scores van de opvolgende jaren. Doorlooptijd De doorlooptijd is de periode vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag tot de datum van de besluitvormingsbrief. De doorlooptijd is daarmee een indicator voor de snelheid van de projectbeoordeling. Van de in 2008 afgesloten projecten (n= 78) ontvingen wij 45 projecten (58%) via de website www.aanvraag.nl. De overige 33 projecten (42%) werden direct naar het Johanna Kinderfonds gestuurd. Bij analyse van de gegevens blijkt dat de doorlooptijd van Aanvraag.nl aanvragen is teruggelopen met drie weken maar gemiddeld nog steeds vier weken langer is dan die van directe aanvragen.

Alle aanvragen Aanvraag.nl aanvragen Directe aanvragen

Gemiddelde doorlooptijd in weken 2007 15

Gemiddelde doorlooptijd in weken 2008 12

17

14

12

10 12


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem Jaarlijkse tussenrapportages Richtlijn voor projectmonitoring is dat bij projecten met een duur van meer dan één jaar, jaarlijks een tussenrapportage wordt verwacht. Het aantal tussenrapportages in verhouding tot het aantal projectjaren is daarom een indicator voor de kwaliteit van de projectmonitoring. Van de 11 meerjarenprojecten voldeden drie niet aan de richtlijn (In 2007 waren dit vier op de negen projecten). Bij één dossier miste een tussenrapportage en bij twee dossiers zelfs twee tussenrapportages. De monitoring van de overige acht projecten verliep volgens de richtlijn. Overigens komt het ook regelmatig voor dat er méér gerapporteerd wordt dan de richtlijn vereist (bij acht van de 78 afgesloten projecten). Vrijvallen In 2008 zijn tien projecten afgesloten waarbij het gehele toegezegde bedrag is vrijgevallen. Redenen: - Te veel ontvangen toezeggingen (3x) - Onvoldoende / geen rapportages ontvangen (4x) - Project is niet uitgevoerd (2x) Bij twee projecten werd de laatste 20% niet uitbetaald omdat het fonds, ondanks verschillende schriftelijke aanmaningen geen eindrapportage ontving. De aanvragers van deze projecten zijn geregistreerd. Bij een nieuwe aanvraag van deze aanvragers moet onderzocht worden of de kans op een herhaling van dit probleem aanwezig is. Klachten In 2008 ontving het Johanna Kinderfonds vier verzoeken tot heroverweging van het negatieve bestuursbesluit t.a.v. een projectaanvraag. Deze verzoeken zijn voorgelegd aan de Adviescommissie Projecten en/of het bestuur van het Johanna Kinderfonds. Indien nodig werd ook extern informatie ingewonnen. De heroverwegingen hebben niet geleid tot een wijziging van de genomen besluiten.

13


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Hoofdstuk 3 Verantwoordingsverklaring bestuur In deze verantwoordingsverklaring zet het bestuur van de stichting Johanna Kinderfonds uiteen hoe zij invulling geeft aan: 1. de scheiding tussen de functies van “toezicht houden” en “besturen”; 2. de wijze waarop continue wordt gewerkt aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling; 3. de wijze waarop gestreefd wordt naar optimale relaties met belanghebbenden.

3. 1. Scheiding van toezicht houden en bestuur (uitvoering) Het bestuur van het Johanna Kinderfonds onderschrijft als lid van de branchevereniging VFI de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. De taken, samenstelling en werkwijze van het bestuur van het Johanna Kinderfonds staan beschreven in de statuten. Het bestuur heeft een directiereglement vastgesteld waarin de taken en bevoegdheden van de directeur nader zijn omschreven. Tevens zijn daarin de richtlijnen en mandaten voor de uitvoering van deze taken en bevoegdheden omschreven. Het bestuur kan commissies instellen, waarvan de taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd. Het Johanna Kinderfonds kent een Adviescommissie Projecten en de Financiële Commissie. De samenstelling, taken en bevoegdheden van beide commissies zijn vastgelegd in reglementen. Het Johanna Kinderfonds maakt voor het beleggen van haar vermogen gebruik van professionele beleggingsbanken. Hiervoor is een beleggingsreglement opgesteld. Bestuur Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur stelt het inhoudelijke en financieel meerjarenbeleid vast, evenals de jaarlijkse begroting. Het bestuur beoordeelt de jaarrekening en verleent de penningmeester decharge. Het toetst de uitvoering van de werkzaamheden door bureau en de commissies en beslist uiteindelijk over de toekenning van bijdragen aan projecten. Het bestuur van het Johanna Kinderfonds bestond per 31 december 2008 uit 6 personen:  Mevrouw drs. F.M.W.H. van Overbeek, voorzitter  Mevrouw A.T.M. Bouwmeister - Wegdam, vice-voorzitter  De heer C. Hovenkamp, secretaris  De heer J.A.M. Graave, penningmeester  Mevrouw drs. M.J. van Tol - de Jager  De heer drs. P. Streng  Vacature Nieuwe bestuursleden worden aangezocht op basis van een profielschets. De benoemingtermijn van bestuursleden is vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens vier jaar. Er is een rooster van aan- en aftreden opgesteld (zie bijlage F). Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar, zo ook in 2008. Eén keer per jaar wordt een beleidsdag georganiseerd waarbij bestuurleden, bureaumedewerkers en leden van de Adviescommissie Projecten worden uitgenodigd. In 2008 heeft geen beleidsdag plaatsgevonden vanwege de drukte rondom de voorgenomen fusie. Jaarlijks evalueert het bestuur haar eigen functioneren.

14


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem De leden van het bestuur hebben de CBF Onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. Tevens hebben zij opgave gedaan van hun nevenfuncties. Deze worden gepubliceerd op de website van het Johanna Kinderfonds. Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. Wel ontvangen zij een reiskostenvergoeding. Indien sprake is van extra werkzaamheden voor het fonds, door bestuur- en/of commissieleden, kan in specifieke situaties een beroep gedaan worden op de vacatieregeling, zijnde € 75, - per dagdeel. Directie De dagelijkse leiding van de stichting is opgedragen aan een directeur die wordt benoemd en ontslagen door het bestuur. Naast het voeren van de dagelijkse leiding over de stichting, bereidt de directeur de besluiten van het bestuur voor en draagt hij/zij zorg voor de uitvoering van deze besluiten. De directeur dient zorg te dragen voor een goede en tijdige informatievoorziening aan het bestuur bij de uitoefening van de aan hem/haar toebedeelde en gedelegeerde taken en bevoegdheden. In elke bestuursvergadering rapporteert de directeur de uitputting van het bestedingsbudget. Elk half jaar ontvangt het bestuur een financiële rapportage. Jaarlijks heeft de directeur een functioneringsgesprek met de voorzitter. De directie van het Johanna Kinderfonds bestaat uit één persoon, mevrouw drs. Karin van der Aa. De directeur ontvangt een bezoldiging conform de richtlijnen die dienaangaande door de VFI zijn opgesteld. Adviescommissie Projecten De taak van de Adviescommissie Projecten is het geven van deskundige adviezen aan het bestuur van het Johanna Kinderfonds over de bestedingen aan de projecten en binnen het kader van de overeengekomen samenwerkingsverbanden met andere fondsen, het geven van deskundige adviezen aan de betreffende besturen ten aanzien van de bestedingen aan gezamenlijke projecten. Voor de taken, werkwijze en samenstelling van de Adviescommissie Projecten is een reglement opgesteld. Leden van de Adviescommissie Projecten worden benoemd door het bestuur. Vanaf 2009 wordt gewerkt met een rooster van aan- en aftreden. De Adviescommissie Projecten bestond op 31 december 2008 uit de volgende personen:  Mevrouw drs. J.M. Bökkerink  Mevrouw dr. H.T. Habekothé  De heer prof. dr. B.W. Koes  Mevrouw drs. K. Mogendorff  Mevrouw drs. M.J. van Tol – de Jager, revalidatiearts  Mevrouw drs. J.M.O. Visser De Adviescommissie Projecten houdt vijf beoordelingsrondes. In 2008 is de Adviescommissie Projecten 4 keer bijeen gekomen. Eén keer vond een schriftelijke ronde plaats. Indien een commissielid betrokken is bij een aanvraag waarover de Adviescommissie adviseert, geldt de verschoningsregel. Daarnaast heeft elk lid de CBF Onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. Leden van de Adviescommissie Projecten zetten zich onbezoldigd in. De leden kunnen wel aanspraak maken op vergoeding van de reiskosten. 15


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem Financiële Commissie De Financiële Commissie is ingesteld per 1 januari 2008. Deze commissie staat het bestuur bij in het op solide wijze beleggen van de geldmiddelen van de stichting. Hiervoor is een beleggingsreglement opgesteld, dat onderdeel uitmaakt van het huishoudelijk reglement. Per kwartaal ontvangt de Financiële Commissie de rapportages van de vermogensbeheerders. Minimaal één keer per jaar voert de Financiële Commissie de voortgangsgesprekken met de vermogensbeheerders. In 2008 vonden deze gesprekken aan het eind van het jaar plaats. De Financiële Commissie rapporteert zijn bevindingen aan het bestuur en doet zonodig aanbevelingen. Voor de taken, werkwijze en samenstelling van de Financiële Commissie is een reglement opgesteld. De leden van de Financiële Commissie hebben de CBF Onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. De Financiële Commissie bestond op 31 december 2008 uit de volgende personen:  De heer J.A.M. Graave (voorzitter)  Mevrouw drs. F.M.W.H. van Overbeek  Mevrouw M.J.H. Reintjes De directeur woont de vergaderingen van de Financiële Commissie als toehoorder bij. Er is een rooster van aan- en aftreden opgesteld. Leden van de Financiële Commissie zetten zich onbezoldigd in. De leden kunnen wel aanspraak maken op een vergoeding van de reiskosten

3.2. Optimale besteding van middelen Het Johanna Kinderfonds heeft als doelstelling het stimuleren en subsidiëren van initiatieven die tot doel hebben om kinderen en jongeren tot de leeftijd van 30 jaar met een lichamelijke beperking als gevolg van een aandoening van hersenen, zenuwen, botten en spieren tot de leeftijd van 30 jaar, een volwaardige plaats in de maatschappij te geven. In het bijzonder dienen deze initiatieven gericht te zijn op het verminderen of voorkomen van gevolgen van lichamelijke beperkingen. Aandachtsgebieden daarbij zijn ondermeer revalidatieonderzoek, zorgvernieuwing, informatievoorziening, onderwijs, arbeid en vrijetijdsbesteding. De statutaire doelstellingen van de stichting Johanna Kinderfonds zijn vertaald in normen en criteria voor toekenningen aan projecten. Voor de beoordeling en toetsing van projecten zijn richtlijnen, reglementen en mandaten opgesteld, die zijn opgenomen in het Procedureboek Projecten en in het Procedureboek Organisatie. Aanvragen die niet passen bij de doelstelling komen niet voor een bijdrage in aanmerking. De beoordeling van de aanvragen geschiedt in eerste instantie door professionele projectadviseurs, die jaarlijks via functioneringsgesprekken op hun functioneren worden beoordeeld. Via persoonlijke ontwikkelingsplannen wordt overigens continu gewerkt aan de ontwikkeling van kennis, kunde, vaardigheden en competenties van alle medewerkers. De projectadviseurs leggen de aanvragen vervolgens voor aan de Adviescommissie Projecten, welke bestaat uit mensen uit het veld met relevante deskundigheid en ervaring. De laatste toetsing en besluitvorming vinden plaats door het bestuur, dat bestaat uit mensen met specifieke competenties vanuit diverse disciplines. 16


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem De statutaire doelstelling is één van de uitgangspunten bij het opstellen van het meerjaren- beleidsplan. Het meerjarenbeleidsplan is vertaald naar jaarplannen en overeenkomstige begrotingen. De voortgang van de jaarplannen (incl. begroting) en het meerjarenbeleidsplan wordt gemonitord in het wekelijkse beleidsoverleg tussen directeur en projectadviseurs en tweemaal per jaar gerapporteerd aan het bestuur. Tevens wordt in elke bestuursvergadering een bestedingsoverzicht projecten besproken. Elk half jaar ontvangt en bespreekt het bestuur een financiële rapportage. Aanvragers dienen hun project af te sluiten met een financiële en inhoudelijke eindverantwoording, waarin het eindresultaat expliciet moet worden benoemd. Voor meerjarige projecten geldt bovendien dat jaarlijks een voortgangsrapportage ingeleverd moet worden. Indien aanvragers in gebreke blijven, worden zij benaderd, nagebeld en/of bezocht door de projectadviseurs. Eén keer per kwartaal wordt voor de evaluatie een steekproefsgewijze selectie gemaakt uit de kleine afgesloten projecten3. Grote projecten (boven € 25.000) worden na afsluiting allemaal geëvalueerd. De evaluaties worden uitgevoerd door de directeur. De resultaten van de projecten, voorkomend uit de evaluaties, worden jaarlijks in beeld gebracht. Dit verslag wordt besproken in de bestuursvergadering en opgenomen in het jaarverslag. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website en in een kleine oplage verspreid aan stakeholders. De toegekende bijdrage van het Johanna Kinderfonds wordt in termijnen overgemaakt. De eerste betaling (max. 80 % van het toegekende bedrag) wordt pas overgemaakt nadat de verantwoordelijke voor de uitvoering van het project de acceptatievoorwaarden heeft ondertekend en geretourneerd en een schriftelijk verzoek tot uitbetaling van een voorschot heeft gedaan. De ondertekende acceptatievoorwaarden en het schriftelijk verzoek tot uitbetaling van een voorschot vormen de basis voor de betalingsopdracht van de projectadviseur aan de financiële administratie, waarna autorisatie door de directie en/of penningmeester plaatsvindt. Jaarlijks wordt door de externe accountant gecontroleerd of de wijze van toekenning, uitbetaling en financiële gang van zaken op orde is. Het Johanna Kinderfonds beschikt over het CBF Keurmerk en heeft de door de Belastingdienst afgegeven status van een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daarnaast is het Johanna Kinderfonds lid van de branchevereniging VFI. De verslaglegging en verantwoording van de werkzaamheden zijn conform de richtlijnen van het Reglement CBF-keurmerk. Ook voldoet de verslaglegging aan de richtlijn Jaarverslaglegging fondsenwervende instellingen (RJ650).

3.3. Optimale relatie met belanghebbenden Het jaarverslag, bestaande uit een bestuursverslag en de jaarrekening, wordt gepubliceerd op de website en is opvraagbaar voor belangstellenden. Het Johanna Kinderfonds hecht eraan om bij de keuze over de besteding van de beschikbare middelen het veld en de doelgroep te betrekken.

3

Kleine projecten zijn de projecten met een bijdrage van maximaal € 25.000.

17


Stichting â&#x20AC;&#x2DC;Johanna Kinderfondsâ&#x20AC;&#x2122;, Arnhem De Adviescommissie Projecten, bestaande uit deskundigen vanuit het veld, wordt actief betrokken bij de voorbereiding, vorming en zo nodig bijstelling van het beleid. Contacten met de doelgroep verlopen vooral via de aanvragende organisaties. De projectadviseurs, de directeur en de leden van het bestuur bezoeken regelmatig activiteiten en projecten voor kinderen met beperkingen om voeling te houden met de kinderrevalidatie en gehandicaptenzorg. Het Johanna Kinderfonds neemt vragen en klachten van haar cliĂŤnten (de aanvragers) serieus en er zijn afspraken gemaakt over de afhandeling daarvan. De procedure is opgenomen in het huishoudelijk reglement en is opvraagbaar voor belanghebbenden. Vragen en klachten die telefonisch, per brief of per e-mail binnenkomen, worden zo spoedig mogelijk afgehandeld. Serieuze klachten worden geregistreerd en naar het bestuur gerapporteerd. Het Johanna Kinderfonds biedt organisaties, waarvan de aanvraag niet gehonoreerd werd, de mogelijkheid in beroep te gaan tegen de beslissing van het bestuur. De stichting Johanna Kinderfonds volgt in haar externe contacten de VFI gedragscode. Deze gedragscode wordt in 2009 binnen alle geledingen van het Johanna Kinderfonds besproken en aangevuld met een expliciete regeling rondom het (niet) aannemen van relatiegeschenken.

18


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Hoofdstuk 4. Samenwerking Het Johanna Kinderfonds is van oudsher gericht op samenwerking. De bestaande samenwerking met het Kinderfonds Adriaanstichting is geïntensiveerd en verder geformaliseerd. De samenwerking met andere fondsen, zoals de aanvraag.nlpartners (RF, NSGK, SKaN en VSB Fonds) is in het verslagjaar bestendigd. Kinderfonds Adriaanstichting (KFA) Samenwerking in de ontwikkeling en uitvoering van beleid, met inbegrip van gezamenlijke financiering, draagt in de ogen van de besturen van het Johanna Kinderfonds en Kinderfonds Adriaanstichting bij aan het realiseren van de doelstellingen van beide stichtingen. De besturen zijn zich bewust van de overeenkomsten in de activiteiten die beide stichtingen binnen hun eigen statutaire doelstellingen ontplooien, namelijk financiële bijdragen te verstrekken aan organisaties die activiteiten ontplooien gericht op (jeugdige) mensen met beperkingen. Het realiseren van de doelstellingen van beide stichtingen vraagt in toenemende mate kennis van en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn beide besturen van mening dat bij de beoordeling van aanvragen voor financiële ondersteuning advisering van onafhankelijke deskundigen noodzakelijk is. In 2008 hebben de beide besturen een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is de aanzet gegeven tot een verdere professionalisering van het bestedingsbeleid van beide stichtingen. Hieraan wordt invulling gegeven door middel van deelname van een bestuurslid van KFA aan de vergaderingen van de Adviescommissie Projecten en regelmatig overleg tussen de directeur van het Johanna Kinderfonds en de adviseur van het bestuur van KFA, Ook op bureauniveau wordt intensief overleg gevoerd tussen de projectmedewerkers van JKF en de ondersteuner van het KFA bestuur. Het bedrag dat door KFA in de samenwerking wordt ingebracht was in 2008 €850.000,-. Bij 6 projecten is in co-financiering een toekenning gedaan. Aanvraag.nl Aanvraag.nl (www.aanvraag.nl )is een samenwerkingsverband van het Johanna Kinderfonds, het Revalidatiefonds, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, de Stichting Katholieke Noden en het VSB fonds. In 2008 zijn binnen dit samenwerkingsverband 73 projecten behandeld (dit is 39 % van het totale aantal behandelde projecten in 2008). Aan 29 projecten is door het Johanna Kinderfonds een financiële bijdrage verleend. Eenmaal per jaar is er een evaluatiebijeenkomst van de projectmedewerkers van de aangesloten fondsen gericht op de praktische samenwerking binnen het verband. Eventuele aanpassingen en verbeteringen in werkwijze en afspraken worden besproken en voorstellen worden voorgelegd aan de directies van de fondsen. De directeuren van de Aanvraag.nl-fondsen komen jaarlijks bijeen om de samenwerking binnen Aanvraag.nl te evalueren. De samenwerking binnen Aanvraag.nl is in 2008 zowel door de medewerkers als door de directeuren van de aangesloten fondsen als positief beoordeeld. Stichting Familiefonds van Dusseldorp In het kader van de samenwerking met Stichting Familiefonds van Dusseldorp zijn in 2008 twee projecten in cofinanciering ondersteund. Het in 2008 beoogde bestuurlijk overleg tussen beide fondsen heeft niet plaatsgevonden. 19


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind In 2008 is veel energie gestopt in de uitwerking van de samenwerking tussen de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en het Johanna Kinderfonds tot een nieuwe organisatie. Medio 2008 bleek er echter te veel verschil van inzicht te bestaan over de uiteindelijke vormgeving van deze nieuwe gefuseerde organisatie, waardoor de fusie vooralsnog geen doorgang vond. Beide organisatie blijven evenwel intensief samenwerken binnen het aanvraag.nl verband, alsmede op andere gezamenlijke projecten en initiatieven. Stichting BIO Kinderrevalidatie In 2008 zijn op directieniveau diverse contacten geweest met de Stichting BIOKinderrevalidatie. Afgesproken is om in 2009 ook op bestuurlijk niveau de contacten te intensiveren. Tweede Landelijke Programma Revalidatieonderzoek Het bestuur van het Johanna Kinderfonds heeft in 2005, in cofinanciering met Kinderfonds Adriaanstichting een bijdrage toegezegd aan de uitvoering van tweede programma revalidatieonderzoek. In 2007 is binnen het thema ‘Kinderrevalidatie’ het onderzoeksprogramma ‘Learn to Move (L2M): Effects of age-specific interventions to optimize performance of mobility-related activities of children and adolescents (age 0-24 years) with cerebral palsy (CP)’ van prof. dr. E. Lindeman e.a. gehonoreerd. Het Johanna Kinderfonds participeert in de Programmacommissie en in de Programmaraad. VFI Het Johanna Kinderfonds is lid van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen in Nederland. Binnen de sectie Gezondheidsfondsen van de VFI functioneren een aantal commissies. Het Johanna Kinderfonds neemt deel aan de commissies Zorg & Maatschappelijke Participatie en Wetenschappelijk Onderzoek. Binnen deze commissies wordt actief gezocht naar terreinen waarop gezamenlijke projecten voor mensen met chronische ziektes en handicaps ontwikkeld kunnen worden.

20


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Hoofdstuk 5 Financieel beheer Het Johanna Kinderfonds is een vermogensfonds. Het te besteden budget bestaat enerzijds uit rendement van het eigen vermogen, anderzijds uit bestemmingsgiften en nalatenschappen

5.1. Vermogensbeheer Het Johanna Kinderfonds voert een behoudend beheer over de portefeuille, gericht op lange termijn rendementen. Hierbij wordt uitgegaan van instandhouding van het vermogen, waarbij directe opbrengsten beschikbaar zijn voor de activiteiten van het fonds. In de jaarlijkse begroting wordt rekening gehouden met een verwachte opbrengst van 4% op vastrentende waarden en 8% op risicodragend vermogen. De beschikbare financiële middelen worden primair belegd in aandelen (40%), obligaties (60%) en liquiditeiten. Hierbij is een marge van 10% toegestaan. Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door een lange termijn visie. Dit betekent dat dalende inkomsten in jaar x, niet direct een gevolg hebben voor de bestedingen in dat jaar. Zolang zich goede aanvragen voor onze doelgroep aandienen, wil het bestuur daar aan tegemoet komen, ook al zijn de inkomsten uit de beleggingen op dat moment ontoereikend. Helaas bleek in 2008 de kredietcrisis in volle hevigheid uit te barsten en ook voor het Johanna Kinderfonds negatieve effecten te hebben, waardoor de verwachte opbrengsten niet zijn behaald en moesten worden onttrokken aan het vermogen Het Johanna Kinderfonds maakt voor het beleggen van haar vermogen gebruik van professionele beleggingsbanken: ABN AMRO en Kempen & Co. Er zijn met de vermogensbeheerders standaardafspraken gemaakt over de vorm van het vermogensbeheer in relatie tot het risicoprofiel. Deze komen voort uit het beleggingsreglement. Er vindt een jaarlijkse performance meting plaats op basis van tevoren bepaalde parameters.

5.2. Nalatenschappen, schenkingen en giften Hoewel het Johanna Kinderfonds primair een vermogensfonds is en voor haar bestedingen afhankelijk is van het rendement van het vermogen, ziet het fonds de afgelopen jaren het aantal en de hoogtes van nalatenschappen, giften en schenkingen toenemen. De hoop en verwachting is dat deze stijgende lijn zich nog een aantal jaren zal voortzetten. In 2009 zal met gericht beleid deze bron van inkomsten meer aandacht krijgen.

5.3. Financiële administratie De financiële administratie van het Johanna Kinderfonds is ingericht conform de eisen van het CBF-keurmerk. De boekhouding is uitbesteed aan een administratiekantoor. Jaarlijks wordt het financiële jaaroverzicht van het Johanna Kinderfonds getoetst door accountantsbureau KPMG.

5.4. Norm kosten eigen organisatie Al in 2003 heeft het bestuur vastgesteld dat niet meer dan 15 – 20% van de totale omzet aan uitvoeringskosten besteed mag worden. Indien in drie opeenvolgende jaren een overschrijding plaatsvindt, worden structurele maatregelen genomen ten aanzien van het verminderen van de uitvoeringskosten. In 2008 bedroeg het percentage uitvoeringskosten 30,2 % (in 2007:16,3 %). Dit hoge percentage wordt veroorzaakt door een negatief gerealiseerd koersresultaat, door hoge kosten in de afwikkeling van de afgebroken fusie en kosten van administratie.

21


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Hoofdstuk 6 Interne organisatie De organisatie van het Johanna Kinderfonds bestaat uit een bestuur, de Adviescommissie Projecten, de Financiële Commissie en een professioneel bureau. Het bureau zetelt in Villa ‘De Pasch’ aan de Heijenoordseweg in Arnhem, alwaar de historische band met de oude Johanna Stichting zichtbaar is. Het bureau bestaat uit zes medewerkers, allen parttime: Mevrouw drs. K.H. van der Aa, directeur Mevrouw M. Eding, directiesecretaresse Mevrouw S. Dams, administratief medewerkster Mevrouw. drs. A. van der Leeuw, projectadviseur, tevens medewerker organisatieontwikkeling Mevrouw drs. L. Oderwald, coördinator projecten Mevrouw C. den Uijl, projectsecretaresse Het Johanna Kinderfonds past de CAO Ziekenhuiswezen toe. Jaarlijks worden functioneringsgesprekken gevoerd tussen medewerkers en directeur. De directeur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de voorzitter. Voor alle medewerkers is een Persoonlijk OntwikkelingsPlan opgesteld. Het ziekteverzuimpercentage in 2008 was 10,28 (13,57 in 2007).

22


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

JAARREKENING 2008 Balans Activa (in euro’s)

31 december 2008

31 december 2007

2.070

2.732

Materiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa Effecten

Liquide middelen

23

513.817

723.058

8.695.688

10.624.866 9.209.505

11.347.924

1.630.046

2.357.969

10.841.621

13.708.625


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Passiva in euro’s)

31 december 2008

31 december 2007

Reserves en fondsen Reserves - Continuïteitsreserve - Bestemmingsreserves - Overige reserves/vrij besteedbaar vermogen

500.000 -

12.276.410 -

8.838.629

-34.313 9.338.629

12.242.097

Langlopende schulden

994.202

1.113.933

Kortlopende schulden

508.791

352.595

10.841.621

13.708.625

24


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Staat van Baten en Lasten over 2008 2008 Werkelijk

2008 Begroting

2007 Werkelijk

914.853

1.005.000

1.896.126

9.304 1,02%

10.000

8.350 0,4%

Totaal eigen fondsenwerving

905.549

995.000

1.887.776

Aandeel in gezamenlijke acties

0

0

0

905.549

995.000

1.887.776

Resultaat effecten Huren Rente Overige baten en lasten

-2.181.788 57.218 92.413 -9.076

625.000 56.000 25.000

-134.884 56.316 57.100

Totaal beschikbaar voor doelstelling

-1.135.684

1.701.000

1.866.308

349.990

489.000

686.434

Participatie 2.1 Participatie Algemeen 2.2 Onderwijs en Opleiding 2.3 Arbeid 2.4 Sport 2.5 Vacaties 2.6 Sociale Netwerken 2.7 Culturele Activiteiten 2.8 Aangepast wonen

196.665

698.000

350.527

Programmafinanciering Buitenland Eigen projecten Subtotaal

28.172 55.542 76.651 707.020

70.000 139.000 4.000 1.400.000

36.190 6.972 1.080.123

-103.403 603.617

1.400.000

-105.039 975.084

(in Euro’s) Totaal baten uit eigen fondsenwerving Totaal kosten van eigen fondsenwerving In % van totaal baten eigen fondsenwerving

Beschikbaar uit fondsenwerving

Besteed aan doelstelling Functie en Activiteit 1.1 Behandeling en begeleiding 1.1.1 Effectiviteit Zorg- en behandelmeth. 1.1.2 Innovatie Zorg en behandelmeth. 1.1.3 Leren en informatieverwerking 1.1.4 Diagnostische instrumenten 1.1.5 Beloopstudies 1.1.6 Anders 1.2

Organisatie van de zorg

Vrijgevallen subsidies

25


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Staat van Baten en Lasten over 2008 2008 Werkelijk

2008 Begroting

2007 Werkelijk

(in Euro’s) Transport

603.617

1.400.000

975.084

Besteding projecten derden Functie en Activiteit Buitenland

782.357 38.440

Uitvoeringskosten eigen organisatie

343.458

301.000

299.170

1.767.871

1.701.000

2.528.612

-2.903.555

0

-662.304

Totaal besteed aan doelstelling

Overschot / Tekort

1.254.358

Het tekort/overschot wordt als volgt toegedeeld aan de reserves: Continuïteitsreserve: - Ontvangen nalatenschappen - Toegezegde nalatenschappen - Soliditeit*

39.837 40.109

329.766 301.244

Dotatie / onttrekking overige reserves

-2.983.501

-1.293.314

Totaal

-2.903.555

P.M.

* Toelichting: Een deel van het in 2000 ontvangen legaat is aangewend ter waarborging van de continuïteit. Daardoor is een reservering voor de soliditeit in 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 niet opgevoerd.

26

-662.304


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Toelichting op de balans per 31 december 2008 Algemeen Het Johanna Kinderfonds is gevestigd te Arnhem op 1 april 2000 en is een voortzetting van het Fonds Johanna Stichting, dat in haar toenmalige vorm gevestigd was te Arnhem sinds 22 juni 1990. De stichting: Stichting ‘Fonds Johanna Stichting’ is vanaf 22 juni 1990 de voortzetting van de vereniging tot bevordering van revalidatie ‘Johanna Stichting’. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Midden Gelderland onder nummer S 50912. De stichting heeft ten doel het stimuleren en subsidiëren van initiatieven die tot doel hebben om mensen met aandoeningen aan hersenen, zenuwen, botten en spieren tot een leeftijd van dertig jaar een volwaardige plaats in de maatschappij te geven. De stichting is een vermogensfonds. Het deel van de reserves ter waarborging van de continuïteit is bestemd om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen jegens haar doelgroep kan voldoen. Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijn voor Fondsenwervende Instellingen. De continuïteitsreserve is vastgesteld op 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Teneinde de jaarrekening in overeenstemming te brengen met de geldende voorschriften zijn de verplichtingen vanaf 2006 gesplitst in verplichtingen met een looptijd langer dan één jaar, opgenomen onder de langlopende schulden en verplichtingen welke naar verwachting binnen één jaar worden voldaan. De laatstgenoemde verplichtingen zijn opgenomen onder kortlopende schulden. De beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De nog te ontvangen nalatenschappen worden via de staat van baten en lasten verantwoord wanneer de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa en passiva zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. Toezeggingen ter zake van projecten komen geheel ten laste van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd. Het resultaat wordt bepaald door op de aan het boekjaar toe te rekenen opbrengsten de op het boekjaar betrekking hebbende kosten tegen uitgaafprijzen in mindering te brengen.

27


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Balans Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met afschrijvingen op basis van de te verwachten levensduur. Het verloop van deze activa is als volgt: Gebouwen, terreinen en terreinaanleg

Automatisering

Overige activa

Totaal

Per 1 januari 2008 Investeringen Desinvesteringen

113.459

10.530

77.716

201.705

Per 31 december 2008

113.459

10.530

77.716

201.705

Per 1 januari 2008 Ten laste van 2008 Desinvesteringen

113.459

10.530

74.984 662

199.635

Per 31 december 2008

113.459

10.530

75.646

199.635

-

-

2.070

2.070

(in euro’s)

Aanschaffingswaarde

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2008

De materiële vaste activa zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering. Het gebouw ‘De Pasch’ is in bovenstaande staat gewaardeerd tegen een waarde van € 1,-. De waarde van het gebouw is op 23 januari 2007 getaxeerd op € 400.000,- onderhandse verkoopwaarde, kosten koper. Het terrein betreft een parkeerterrein en overige terreinen op de locatie Heijenoordseweg. Het parkeerterrein wordt verhuurd aan derden voor € 57.217,53 per jaar. De waarde van het terrein is op 5 november 1997 getaxeerd op € 453.780,-.De terreinaanleg betreft aangelegde parkeerterreinen. Deze worden afgeschreven in 10 jaar. Bij de stelselwijziging in 2001 zijn het terrein en terreinaanleg verantwoord als materiële activa (waarde per 1 januari 2001 bedroeg € 28.512,-). De overige activa worden afgeschreven in 5 jaar en de automatisering in 3 jaar.

28


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, minus een eventuele voorziening voor oninbaarheid. Specificatie: 31 december 2008 281.108 15.005 449 11.626

(in Euro’s) Nalatenschappen /schenkingen Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Dividendbelasting Hans Fokkinga Steunfonds Lopende rente Bestemmingsgiften Bezit in bloot eigendom

160.783 44.845 1 513.817

31 december 2007 481.000 12.118 7.902 6.018 9.076 172.861 34.082 1 723.058

Effecten

Het verloop in de aandelen en obligaties was in 2008 als volgt: Aandelen

Obligaties

Totaal

5.276.191

5.348.675

10.624.866

2.669.759 -2.277.498

1.402.081 -1.325.135

4.071.840 -3.602.633

-401.968

-35.711

-437.679

0 -1.776.497

0 -184.209

0 -1.960.706

3.489.987

5.205.701

8.695.688

(in Euro’s) Beurswaarde 1 januari 2008 Aankopen Verkopen en Uitlotingen Gerealiseerd resultaat bij verkopen/ uitlotingen Stockdividend Mutatie ongerealiseerd resultaat Beurswaarde 31 december 2008

Alle aandelen en obligaties zijn ter beurze genoteerd. De effecten zijn alle in volle eigendom en ondergebracht/in beheer bij ABN AMRO te Amsterdam/Zeist en Kempen Capital Management te Amsterdam.

29


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem Bezit in bloot eigendom

Het bezit in bloot eigendom betreft nalatenschappen, welke al zijn toegezegd, maar nog in vruchtgebruik zijn door erfgenamen. Aan het einde van het vruchtgebruik worden verkrijgingen in de staat van baten en lasten verantwoord. Tot dat moment worden ze gewaardeerd op € 1,- per nalatenschap. 2008

2007

8.475 8.474

8.475 8.474

1

1

(in Euro’s) Totaal waarde boedel uit erfenissen op 31 december Af: Voorziening Balanswaarde 31 december

Liquide middelen

Alle liquide middelen zijn ter vrije beschikking van de stichting. Specificatie: 31 december 2008

31 december 2007

360.555 1.269.491

1.393.940 964.029

1.630.046

2.357.969

(in Euro’s) Rekening courant tegoeden Spaartegoeden

De gemiddelde rente over spaartegoeden was in 2008: 4,3% (over 2007: 4,4%).

30


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Reserves en fondsen Reserves

De reserves worden opgesplitst in een deel dat aanwezig dient te zijn op grond van de continuïteitsgedachte, de continuïteitsreserve, een deel bestemmingsreserve en een deel overige reserve. Aan het continuïteitsdeel worden de ontvangen en toegezegde nalatenschappen toegevoegd. Recapitulatie continuïteitsreserve 2008

2007

203.795 296.205 500.000

11.682.681 593.729 12.276.410

(in Euro’s)

Continuïteitsreserve Nalatenschap mevr. Huizinga Stand per 31 december

Continuïteitsreserve Uitgangspunt van het vormen van deze reserve is de instandhouding van het vermogen, waarbij directe opbrengsten beschikbaar zijn voor de activiteiten van het fonds. 2008

2007

11.682.682 39.837 40.108 297.524 -11.856.356 203.795

10.761.580 329.766 301.244 286.090 4.001

(in Euro’s) Stand per 1 januari Bij: Ontvangen nalatenschappen Toegezegde nalatenschappen Soliditeit Mutatie bestemmingsreserve Af: Naar overige reserve Stand per 31 december

11.682.681

Continuïteitsreserve; nalatenschap mevr. Huizinga

In 2000 is een nalatenschap ontvangen van Mevrouw Huizinga ad. € 2.175.583 (hfl. 4.794.354). Vanaf 2002 wordt de soliditeitmutatie van dit legaat overgebracht ter waarborging van de continuïteit. Ontvangen in 2002 € 2.175.583 Soliditeit 2002 € - 242.609 Ontvangen in 2003 € 1.932.974 Soliditeit 2003 € - 232.420 Ontvangen in 2004 € 1.700.554 Soliditeit 2004 € - 267.647 Ontvangen in 2005 € 1.432.907 Soliditeit 2005 € - 273.535 Ontvangen in 2006 € 1.159.372 Soliditeit 2006 € - 279.553

31


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

2008

2007

593.729 -297.524

879.819 -286.090

296.205

593.729

(in Euro’s) Stand per 1 januari Soliditeit Stand per 31 december

Bestemmingsreserve

Dit betreft een reserve financiering activa. De reserve financiering activa heeft geheel betrekking op de materiële activa en muteert gedurende het boekjaar gelijk met deze activa. 2008

2007

Stand per 1 januari

-

4.001

Mutatie boekjaar Stand per 31 december

-

-4.001 -

(in Euro’s)

Overige reserves/vrij besteedbaar vermogen 2008

2007*

-34.313

1.258.999

-2.983.414 11.856.356

-1.293.312

8.838.629

-34.313

(in Euro’s) Stand per 1 januari Overschot / Tekort Bij: van Continuïteitsreserve Stand per 31 december

Langlopende schulden 31 december 2008

31 december 2007

994.202

1.113.933

(in Euro’s) Verplichtingen inzake projecten langlopend

*

Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

32


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Verplichtingen inzake projecten langlopend Verplichtingen inzake projecten betreffen de toegezegde bijdragen welke nog niet zijn betaald.

Specificatie: 31 december 31 december 2008 2007 (in Euro’s) Projecten 2002 Projecten 2003 Projecten 2004 Projecten 2005 Projecten 2006 Projecten 2007 Projecten 2008

4.815 16.633 26.886 96.110 63.486 543.157 243.114 994.202

14.994 66.863 39.658 206.917 164.567 620.934 1.113.933

Kortlopende schulden 31 december 2008

31 december 2007

8.866 13.094 79.004 407.827

8.883 16.062 37.552 290.098

508.791

352.595

(in Euro’s) Belastingen en sociale lasten Reservering vakantiegeld en vakantiedagen Overige schulden Verplichtingen inzake projecten

33


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Verplichtingen inzake projecten kortlopend Verplichtingen inzake projecten betreffen de toegezegde bijdragen welke nog niet zijn betaald.

Specificatie: 31 december 2008

31 december 2007

5.106 10.179 38.400 18.772 84.000 86.587 24.414 140.369 407.827

17.864 24.392 17.765 17.197 25.798 52.810 134.272

(in Euro’s) Projecten 2001 Projecten 2002 Projecten 2003 Projecten 2004 Projecten 2005 Projecten 2006 Projecten 2007 Projecten 2008

34

290.098


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2008 Baten uit eigen fondsenwerving (in Euro’s)

Donaties Diaconieën Gemeenten Nalatenschappen Aangekondigde nalatenschappen Schenkingen Bestemmingsgiften Backoffice BIO / JKF

2008 Werkelijk

2008 Begroting

691 175

2007 Werkelijk

1.005.000

569 50 329.766 301.244 4.850 1.254.359 5.288 1.896.126

2008 Werkelijk

2008 Begroting

2007* Werkelijk

8.403 901 9.304

10.000

8.350

10.000

8.350

39.694 40.108 8.100 820.797 5.288 914.853

150.000

850.000

Totaal kosten van eigen fondsen verwerving (in Euro’s)

PR & Publiciteit Symposium

Resultaat uit effecten (in Euro’s)

2008 Werkelijk

2008 Begroting

2007 Werkelijk

240.000

466.578 21.872 -655.284 -166.834

-35.711 233.464 -184.209 13.544

240.000

-19.374 258.187 -133.994 104.819

Totaal effecten

-2.105.555

480.000

-62.015

Totaal baten uit effecten (transporteren)

-2.105.555

480.000

-62.015

Effecten Aandelen Gerealiseerd verkoopresultaat Dividend Opties Ongerealiseerd koersresultaat

-401.967 59.366 -1.776.497 -2.119.098

Obligaties Gerealiseerd verkoopresultaat Couponrente Ongerealiseerd koersresultaat

35


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

(in Euro’s) Totaal baten uit effecten (Transport)

2008 Werkelijk

2008 Begroting

2007 Werkelijk

-2.105.555

480.000

-62.015

Kosten effecten Kosten vermogensbeheer en bewaring* Afschrijving terreinaanleg Kosten aan- en verkoop effecten Overige rentelasten

62.733 13.260 240

Totale lasten effecten

76.233

60.000

66.869

-2.181.788

420.000

-134.884

2008 30.023 32.710

2007 25.656 34.420

62.733

60.076

Resultaat effecten

60.076 11.700 1.093

60.000

* Kosten vermogensbeheer en bewaring ABN AMRO Bank Kempen & Co

Overige baten en lasten De overige baten en lasten betreffen afrekeningen uit voorgaand boekjaar.

Besteed aan doelstelling Een lijst met alle in 2008 toegezegde gelden aan projecten is als bijlage A bij de jaarrekening gevoegd.

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Personeelskosten: Directie Overige personeelsleden Reis- en verblijfskosten Kantoor- en huisvestingskosten Kosten bestuur

2008 Werkelijk

2008 Begroting

2007 Werkelijk

82.970 129.789 7.843 38.717 8.162

198.000 10.000 45.000 8.000

76.110 128.250 8.688 44.598 9.776

2.510

10.000 5.000 10.000 15.000

27.927 3.821

343.458

301.000

299.170

(Afwikkeling) fusie NSGK Overige algemene kosten Investeringskosten gebouw en netwerk Inhoudelijke activiteiten

48.608 24.858

Overige toelichting Ultimo 2008 waren bij de stichting 6 personen in deeltijd werkzaam (2007: 6), totaal 3,5 fte. Arnhem, 23 juni 2009

mw. drs. F.M.W.H. van Overbeek Voorzitter

dhr. J.A.M. Graave Penningmeester 36

mw. drs. K.H. van der Aa Directeur


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem Accountantsverklaring Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag op pagina 23 tot en met 36 opgenomen jaarrekening 2008 van Stichting Johanna Kinderfonds te Arnhem bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de staat van baten en lasten over 2008 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende instellingen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Johanna Kinderfonds per 31 december 2008 en van het resultaat over 2008 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende instellingen.

37


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Arnhem, 23 juni 2009 KPMG ACCOUNTANTS N.V. C. in’t Veld RA”

38


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem Bijlage A

Overzicht toegezegde bijdragen 2008 Toegekend bedrag (€)

Projectnummer Omschrijving project 2005/0169

Revalidatie Nederland Tweede bijdrage aan het Landelijk Servicepunt Kinderrevalidatie. Het servicepunt heeft tot taak het Landelijk Innovatieprogramma Kinderrevalidatie van 2006 tot 2010 te ondersteunen en te zorgen voor een optimale afstemming tussen de verschillende innovatie activiteiten in het land.

23.196,00

2005/0202

Vereniging Spierziekten Nederland Een vervolgsubsidie voor het programma 'Met het oog op de toekomst'’: een reeks geïntegreerde activiteiten met als doel kinderen en ouders te ondersteunen in de groei naar een vorm van zelfstandigheid en autonomie van het kind. (in cofinanciering met Kinderfonds Adriaanstichting)

28.712,00

2006/0091

Academisch Medisch Centrum Een bijdrage voor de implementatie van het Capaciteitenprofiel (CAP) met daaraan gekoppeld een evaluatieonderzoek. Het CAP dient om de indicatiestelling voor zorg en hulpmiddelen efficiënter te laten verlopen. (in cofinanciering met Kinderfonds Adriaanstichting)

17.800,00

2006/0204

Revalidatie Nederland Bijdrage aan de uitgave van het Revalidatie Magazine; een vakblad voor de revalidatie in Nederland.

60.000,00

2007/0037

Friends Indeed Een bijdrage voor de inrichting van de fysiotherapieruimtes en de orthopedische werkplaats van Campus Challenge, een centrum voor (wees-)kinderen met een beperking in India. (in cofinanciering met St. Familiefonds Van Dusseldorp)

12.250,00

2007/0075

BOSK Het project Logeren Waarderen is gericht op het ontwikkelen van een handreiking voor ouders van MCG kinderen waarmee zij kunnen kiezen voor de kwaliteit van de logeeropvang die het beste bij hun kind past.

2.134,50

2007/0103

JOPLA Een bijdrage voor het project 'Jongen? Meisje?, waarmee men jongeren vanaf ± 14 jaar wil stimuleren zichzelf als jonge mannen en vrouwen te zien en van daaruit zin en kracht te ontwikkelen om zelf de regie over het eigen leven in handen te nemen.

7.825,00

2007/0106

CoRSU Garantiebijdrage voor de inrichting van een nog te bouwen orthopedische werkplaats in Kampala, Uganda, Afrika.

26.190,00

Transport

178.107,50

39


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Toegekend bedrag (€) 178.107,50

Projectnummer Omschrijving project Transport 2007/0107

G.S.V. de Sleutels Een bijdrage voor 50 sportieve activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking die in 2009 ter ere van het jubileum georganiseerd worden.

2007/0112

Stichting Rolstoelbasketball Purmerend Met een financiële bijdrage voor het project 'Jij en ik op wielen' is de aanschaf van sportrolstoelen gerealiseerd.

10.000,00

2007/0145

Zorgbelang Drenthe Een bijdrage voor het project ‘W8 FF, CU online’, dat gericht is op het betrekken van chronisch zieke en gehandicapte jongeren bij de beoordeling van de kwaliteit van zorg- en welzijnsinstellingen. Hiervoor wil men een methodiek ontwikkelen met instrumenten die gericht zijn op de specifieke groep jongeren met beperkingen van 15-24 jaar.

16.197,00

2007/0158

Universiteit van Amsterdam Een financiële bijdrage voor het onderzoeksproject ' Bevordering van Alertheid bij Kinderen met een Ernstige Meervoudige Beperking'. Inzicht hierin kan bijdragen aan het ontwikkelen van methoden om de kwaliteit van leven van kinderen met een ernstige meervoudige beperking te verbeteren en hun ontwikkelingsmogelijkheden te vergroten.

51.850,00

2007/0161

Stichting Sailability Nederland Een financiële bijdrage voor de aanschaf van een zeilboot, de Access Dinghy Single met een elektrische bediening en een dekzeil. In deze boot kunnen mensen met beperkingen zelfstandig zeilen.

6.235,00

2007/0173

Rijksuniversiteit Utrecht Een bijdrage voor het project 'Navigatie in de Kinderrevalidatie', gericht op de ontwikkeling en eerste bruikbaarheidstoets van een instrument waarmee de hulpvraag van gezinnen met kinderen met beperkingen concreet gemaakt kan worden. (in cofinanciering met Kinderfonds Adriaanstichting)

18.804,00

2007/0181

Erasmus MC / Universitair Medisch Centrum Rotterdam Een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van een revalidatie-interventie gericht op het voorkómen van een inactieve levenwijze bij mensen met een dwarslaesie. Bij deze interventie wordt fysieke training gecombineerd met een gedragstraining. (in cofinanciering met Kinderfonds Adriaanstichting)

70.293,48

2007/0183

Handicap + Studie Een bijdrage aan de organisatiekosten voor vijf debatten over gelijke kansen voor studenten in het hoger onderwijs. De debatten worden versterkt door digitale ontmoetingen op www.onderwijsenhandicap.nl.

10.000,00

Transport

1.600,00

363.086,98

40


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Toegekend bedrag (€) 363.086,98

Projectnummer Omschrijving project Transport 2007/0191

VILANS De digitale Route-planner Woningaanpassingen' van Vilans wordt uitgebreid met items over problemen bij woningaanpassingen die spelen bij kinderen met beperkingen.

2007/0197

Stichting Rolstoeltennis Regio Almelo Een financiële bijdrage voor het Ubink Rolstoel Open Ranglijsttoernooi 2008 waaraan rolstoeltennissers uit Nederland en België deelnemen.

1.000,00

2007/0198

Landelijke Vereniging Cluster 3 Een bijdrage voor de realisatie van een DVD rond de mogelijkheden van VSO-leerlingen op de arbeidsmarkt.

6.750,00

2007/0199

Revalidatiecentrum Sint Maartenskliniek Een bijdrage voor het project 'Forced use in de piratengroep', een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van 'forced use-therapie' bij kinderen met een Cerebrale Parese die een hemiplegie of een sterk asymmetrische functie van de bovenste extremiteiten hebben.

26.407,00

2007/0201

St. Constant Nuytens Tournement Een bijdrage voor de organisatie van een internationaal elektrische rolstoelhockeytoernooi in juni 2008. Minstens 46 E-hockey spelers jonger dan 30 jaar uit zes landen zullen hieraan meedoen.

2007/0205

Stichting Wielewaal Een bijdrage in de meerkosten van vakanties die de Wielewaal in 2008 organiseert voor vele kinderen en jongeren met vaak ernstige lichamelijke beperkingen.

2007/0206

Stichting Jeugdzorgwerk Nederland Een bijdrage voor de organisaties van twee vakanties voor kinderen met een beperking.

2.000,00

2007/0207

Stichting Brabant Danst Een bijdrage aan het Holland Dans Spektakel 2008, waar het WK Rolstoeldansen deel van uitmaakt. Door het WK Rolstoeldansen te combineren met een aantal 'Dans Spektakels' door mensen zonder beperkingen probeert men de integratie van de rolstoeldanssport te bevorderen.

1.000,00

2007/0209

Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten Een financiële bijdrage voor de vernieuwing en aanpassing van de website met interactieve mogelijkheden. Hierdoor wordt interactie met de achterban van het platform mogelijk en wordt de belangenbehartiging verbeterd.

9.000,00

Transport

18.950,00

3.000,00

51.300,00

482.493,98

41


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Toegekend bedrag (€) 482.493,98

Projectnummer Omschrijving project Transport 2007/0218

Stichting School Lyndensteyn Een bijdrage voor schoolreizen en – kampen voor de leerlingen van de mytylschool.

1.500,00

2007/0222

Rolstoelhockeyvereniging Target Angels Een bijdrage in de kosten van de organisatie van een rolstoelhockey-dag

1.500,00

2008/0002

Stichting Revalidatie Limburg Een financiële bijdrage voor de uitwisseling met jongeren in Portugal in het schooljaar 2008/2009. De school is al jaren actief in het organiseren van diverse uitwisselingsprogramma's voor jongeren met lichamelijke beperkingen, die in deze instelling verblijven.

1.250,00

2008/0003

Stichting Nellie Cooman Games Een bijdrage aan de Nelli Cooman Games 2008, een professioneel sportevenement. De bijdrage van het fonds is bestemd voor de activiteiten voor gehandicapte kinderen; Spike 4 Kids en het Spike + programma.

3.000,00

2008/0006

BOSK Een financiële bijdrage voor de organisatie van een vrijwilligersdag.

9.390,00

2008/0007

Stichting IAHD Een bijdrage aan de Dive Challenge Tour 2008 waarmee mensen met een beperking, maar ook instructeurs en therapeuten, kennis maken met de duiksport. Bovendien wordt hierdoor integratie van duiksporters met beperkingen binnen de reguliere duikverenigingen bevorderd.

1.000,00

2008/0014

Vereniging Paardrijden Gehandicapten Een bijdrage voor de organisatie van een zomerkamp met paardrijden voor gehandicapten in Drenthe. Naast het dagelijkse paardrijden wordt voor de deelnemers ook een uitgebreid activiteitenprogramma gerealiseerd.

2.039,00

2008/0016

Amsterdam Huskies Een bijdrage voor het jaarlijkse internationale sledgehockeytoernooi voor 32 deelnemers jonger dan 30 jaar.

2.500,00

2008/0017

DCDD Een financiële bijdrage voor een stage in Ethiopië voor tien Nederlandse jongeren met een lichamelijke beperking en/of autisme. Zij gaan samen met Ethiopische jongeren met en zonder handicap een circusvoorstelling maken en andere activiteiten ondernemen. Na terugkomst organiseren de leerlingen activiteiten om het draagvlak voor inclusieve ontwikkelingssamenwerking, te versterken.

2.243,00

Transport

506.915,98

42


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Toegekend bedrag (€) 506.915,98

Projectnummer Omschrijving project Transport 2008/0018

Stichting Cliëntenbelang Utrecht Een financiële bijdrage voor de realisatie van een zesdelige tv-productie voor de regionale televisiezender RTV Utrecht. In dit programma, met in de hoofdrol Mis(s) onbeperkt Nederland 2006 Roos Prommenschenckel, wordt de toegankelijkheid van gemeenten getoetst.

8.200,00

2008/0022

Stichting Wanda voor hulp aan Poolse spastische kinderen Met een financiële bijdrage is een praktijkworkshop over het toedienen van botuline in spieren voor de behandeling van spastische kinderen in Polen gerealiseerd. Met deze training wordt een bijdrage geleverd aan de infrastructuur rond de zorg voor kinderen met een handicap in Polen, en een bijdrage geleverd aan verbetering van zorg, diagnose en behandeling van deze kinderen.

5.000,00

2008/0028

Groupactive Een bijdrage in de kosten van een midweek op Texel voor scouts met een lichamelijke beperking.

2008/0031

Stichting Windkracht 12 Een bijdrage voor de organisatie van drie avontuurlijke blokart-weekenden. Met behulp van aangepaste blo-karts (zeilwagentjes) en een aantal vrijwilligers ‘zeilen’ 35 jongeren met beperkingen over het strand. Er zijn individuele blokarts voor deelnemers met een arm/handfunctie en duo blokarts voor hen die onvoldoende handfunctie hebben.

1.500,00

2008/0032

Stichting Activiteiten Camping De Ruimte Een bijdrage voor het organiseren van sportdagen voor kinderen met een beperking.

5.615,00

2008/0033

Kinderdagcentrum Omega Een financiële bijdrage voor een vierdaags vakantiekamp voor ± 50 kinderen met meervoudige beperkingen, in de leeftijd van 0-18 jaar.

1.500,00

2008/0036

Vereniging Spierziekten Nederland Een financiële bijdrage voor de organisatie van vier workshops tijdens de info - spierziektendagen met als thema: ‘Regie over eigen leven’.

8.164,00

2008/0037

Mytylschool Franciscusoord Een bijdrage voor de deelname van 14 leerlingen van de mytylschool aan Euro-Chess 2008 in Praag in. Via de schaaksport (recreatief en competitief), culturele en andere sociale activiteiten maken jongeren met en zonder handicap kennis met elkaar en met elkaars cultuur.

1.500,00

Transport

750,00

539.144,98

43


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Toegekend bedrag (€) 539.144,98

Projectnummer Omschrijving project Transport 2008/0041

Stichting Rotterdam Wheeled Een financiële bijdrage voor Rotterdam on Wheels 2008, een wheeler- en skeeler-evenement voor mensen met en zonder lichamelijke beperking.

1.000,00

2008/0043

Stichting Rock & Rolstoelproducties Een bijdrage voor de organisatie, uitvoering en registratie op DVD van de musical ‘Jungle Book’, die uitgevoerd wordt door drie groepen kinderen met en zonder beperkingen.

4.250,00

2008/0046

Gehandicaptensport Nederland Een bijdrage voor de organisatie van diverse internationale sportevenementen, waaronder het Europees kampioenschap E - hockey in november 2008.

2.000,00

2008/0047

Platform Ernstig Meervoudig Gehandicapten Een bijdrage voor de organisatie van een symposium op 8 april a.s. rond het onderwerp ‘Zorg en onderwijs aan kinderen met Ernstig Meervoudige Beperkingen’. De bijdrage is bestemd voor de kosten van deelnemende ouders.

2.000,00

2008/0049

Stichting ‘Neder Veluwe’ Paardrijden voor Gehandicapten Een bijdrage in de kosten van deelname door 5 ruiters met beperkingen aan de Special Olympics die op 6, 7 en 8 juni plaatsvonden in Amsterdam.

1.000,00

2008/0055

Landelijke Vereniging Cluster 3 Financiering voor het project 'Onderwijsprotocol voor leerlingen met niet aangeboren hersenaandoeningen (NAH)'. In dit project wordt een model-onderwijsprotocol ontwikkeld dat gericht is op regionale samenwerking tussen alle betrokken partners opdat kinderen met NAH bekend zijn en blijven. Het protocol ondersteunt de transitie van de ene naar de andere school of werksituatie en is erop gericht problemen te voorkomen. (in cofinanciering met Kinderfonds Adriaanstichting)

2008/0057

Mytylschool Franciscusoord Financiële ondersteuning voor 'Euro-Chess 2009' in Limburg, een internationale uitwisseling van jongeren met een functie-beperking en jongeren zonder beperkingen uit negen Europese landen.

7.500,00

2008/0059

Mytylschool de Sprienke Een bijdrage voor de werkweek van 60 tot 65 leerlingen met lichamelijke en/of meervoudige beperkingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

5.000,00

Transport

39.640,00

601.534,98

44


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Toegekend bedrag (€) 601.534,98

Projectnummer Omschrijving project Transport 2008/0066

Mytylschool De Regenboog Een bijdrage voor de organisatie van een werkweek voor kinderen met een lichamelijke beperking.

1.200,00

2008/0072

VSCA Een bijdrage voor de organisatie van diverse activiteiten rond het thema ‘Kinderen en thuisbeademing’.

7.500,00

2008/0076

Verwey – Jonker Instituut Een bijdrage aan voor het onderzoek 'Kinderen in Tel’ 2009: Kinderen in Tel bundelt gegevens op gemeentelijk niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland en is bedoeld om de dialoog op gang te brengen tussen belangenbehartigingsorganisaties en beleidsmakers.

6.169,00

2008/0080

Happy Sports & Holiday Foundation Een bijdrage voor de organisatie van een Sport- en spelfestijn voor kinderen met een beperking in Parc Spelderholt.

2008/0081

VSO Nederland Een bijdrage voor het VSO programma 'Onwetendheid is mijn grootste beperking' in Oeganda. De bijdrage is bedoeld voor het trainen van onderwijzers zodat zij kinderen met beperkingen kunnen identificeren, onderzoeken, doorverwijzen en zodat zij in kunnen gaan op hun educatieve behoeftes.

9.859,00

2008/0082

Stichting Idéfix Een financiële bijdrage voor de organisatie van een vakantieweek voor 50 kinderen met een lichamelijke beperking in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar.

1.500,00

2008/0085

Stichting Maltezer Projecten Een bijdrage voor het jaarlijkse nationale en internationale kamp voor gehandicapte jongeren in 2008.

500,00

2008/0088

Siza Dorp Groep Een bijdrage voor een vakantieweek voor zeven jongeren naar Barcelona.

2.421,00

2008/0091

Mytylschool Ariane de Ranitz Een financiële bijdrage voor de werkweken in 2008 voor alle leerlingen van de mytylschool.

2.500,00

2008/0100

Verwey – Jonker Instituut Een bijdrage aan voor het onderzoek ‘Gehandicapte jongeren’ behorende bij het onderzoek 'Kinderen in Tel' 2009'.

Transport

500,00

12.786,00

646.469,98

45


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Toegekend bedrag (€) 646.469,98

Projectnummer Omschrijving project Transport 2008/0102

Verwey – Jonker Instituut Een bijdrage voor het onderdeel ‘Impactmeter’ van het project 'Kinderen in tel' 2009. Het betreft een onderzoek naar het effect van het instrument Kinderen in tel bij gemeenten en organisaties in het veld.

3.110,40

2008/0103

Stichting Shishu Niketan Een bijdrage voor de uitbreiding van het praktijkonderwijs voor jongeren met een lichamelijke beperking door het realiseren van een naaiatelier. Het centrum is gelegen in Baniajuri, Bangladesh.

3.865,00

2008/0110

Werkgroep Integratie Gehandicapten Met een financiële bijdrage voor de ondertiteling van de film 'Invloed op je leven' is de toegankelijkheid van de film geoptimaliseerd.

624,75

2008/0112

Stichting Werkenrode Een financiële bijdrage voor het samenwerkingsproject ‘Mode & Styling’ van Werkenrode en het ROC in Nijmegen; in het project worden stylingadviezen, kleding aanpassingen en accessoires ontwikkeld en gemaakt.

2.500,00

2008/0113

BOSK Een financiële bijdrage voor de ontwikkeling en de productie van een interactieve DVD met (medische) uitleg en informatie over diverse aspecten van Cerebrale Parese, op basis van hulpvragen van ouders van kinderen met CP en jongeren en volwassenen met CP.

27.500,00

2008/0120

De Onderwijsspecialisten Een financiële bijdrage voor een innovatief samenwerkingsproject tussen speciale en reguliere scholen in Nederland en Suriname: ’Learning Circles’. Het betreft een tijdelijke leergemeenschap waarin leerlingen en docenten gedurende een bepaalde periode samenwerken en samen leren. Met behulp van internet, e-mail, wiki en chat wordt er gecommuniceerd.

6.950,00

2008/0133

Special Arts Een bijdrage voor het project 'Kunst Inclusief'; de ontwikkeling van werkwijzen om mensen met een handicap te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun creatieve talenten als kunstenaar in de samenleving.

5.000,00

2008/0136

Stichting Aequus Een bijdrage voor een watersportweekend voor gezinnen met een kind met een beperking.

1.000,00

Transport

697.020,13

46


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem Toegekend bedrag (€) 697.020,13

Projectnummer Omschrijving project Transport 2008/0147

BOSK Een bijdrage voor de ontwikkeling van drie werkvormen die jongeren met een handicap bewust maken van hun keuzemogelijkheden, waardoor zij de regie over hun leven in eigen hand gaan nemen. Die werkvormen worden opgenomen in het lesprogramma de mytylschool.

Totaal toegezegde bijdragen in 2008

10.000,00

707.020,13

47


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Overzicht toegezegde bijdragen 2008 Bestemmingsgift Kinderfonds Adriaanstichting Toegekend bedrag (€)

Projectnummer Omschrijving project 2005/0202

Vereniging Spierziekten Nederland Een vervolgsubsidie voor het programma 'Met het oog op de toekomst'’: een reeks geïntegreerde activiteiten met als doel kinderen en ouders te ondersteunen in de groei naar een vorm van zelfstandigheid en autonomie van het kind.

28.712,00

2006/0091

Academisch Medisch Centrum Een bijdrage voor de implementatie van het Capaciteitenprofiel (CAP) met daaraan gekoppeld een evaluatieonderzoek. Het CAP dient om de indicatiestelling voor zorg en hulpmiddelen voor kinderen met beperkingen efficiënter te laten verlopen.

17.800,00

2007/0168

Rijndam Revalidatiecentrum Bijdrage voor een effectstudie van de Melodic Intonation Therapy (MIT). De MIT is een afasietherapie gericht op verbetering van taalproductie, die gebruik maakt van de 'muzikale' elementen in spraak, zoals melodie en ritme.

150.500,00

2007/0179

Erasmus MC / Universitair Medisch Centrum Rotterdam Financiering van een wetenschappelijk onderzoek naar de longfunctie, long complicaties en fysieke inactiviteit bij mensen met een dwarslaesie. Ook wordt het effect van een trainingsprogramma voor de ademhalingsspieren op de longfunctie, -complicaties en fysieke inactiviteit geëvalueerd.

304.172,00

2007/0181

Erasmus MC / Universitair Medisch Centrum Rotterdam Een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van een revalidatie-interventie gericht op het voorkomen van een inactieve levenwijze bij mensen met een dwarslaesie. Bij deze interventie wordt fysieke training gecombineerd met een gedragstraining.

281.173,00

Totaal

782.357,00

48


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Overzicht toegezegde bijdragen 2008 Bestemmingsgift Familiefonds Van Dusseldorp Toegekend bedrag (€)

Projectnummer Omschrijving project 2007/0037

Friends Indeed Een bijdrage voor de inrichting van de fysiotherapieruimtes en de orthopedische werkplaats van Campus Challenge, een centrum voor (wees-)kinderen met een beperking in India.

12.250,00

2007/0106

CoRSU Een bijdrage voor de inrichting van een nog te bouwen orthopedische werkplaats in Kampala, Uganda, Afrika.

26.190,00

Totaal

38.440,00

Totaal toegezegde bestemmingsgiften in 2008 820.797,00

Totaal toegezegde bijdragen in 2008

1.527.817

49


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Bijlage B Begroting inkomsten 2009 2009 (in Euro’s) Fondsenwerving Donaties Nalatenschappen Bestemmingsgiften Af: Kosten Totaal

150.000 850.000 109.000 891.000

Resultaat effecten Aandelen Obligaties Af: Kosten Totaal

240.000 240.000 60.000 420.000

Overige baten en lasten Rente Huur Vermogensfondsen Back Office Totaal

Beschikbaar voor doelstelling

25.000 57.000

82.000

1.393.000

50


Stichting â&#x20AC;&#x2DC;Johanna Kinderfondsâ&#x20AC;&#x2122;, Arnhem

Begroting bestedingen 2009 2009

Projecten Landelijk Programma Revalidatieonderzoek Functie en Activiteit Participatie Buitenland Programmafinanciering Totaal Uitvoeringskosten eigen organisatie

417.000 550.000 50.000 1.017.000 376.000

Totaal te besteden aan doelstelling

1.393.000

Reservering soliditeit

PM

Winst

0

51


Stichting â&#x20AC;&#x2DC;Johanna Kinderfondsâ&#x20AC;&#x2122;, Arnhem

Begroting uitvoeringskosten 2009 2009 Personeel Reis- en verblijf Kantoor en huisvesting (incl. Back Office) Bestuur Inhoudelijke activiteiten Overige algemene kosten Investeringskosten Gebouw en Netwerk Totaal Specificatie inhoudelijke kosten PR en publiciteit Kwaliteit eigen organisatie Werving Onvoorzien Totaal

52

210.000 9.000 47.000 10.000 15.000 78.000 7.000 376.000


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Bijlage C-1 Uitvoeringskosten Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming lopend boekjaar

begroting

vorig boekjaar

(in Euro’s) Salaris/Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Reis-/Verblijfkosten Huisvestingskosten (incl. Back Office) Kantoorkosten Bestuur/afd. e.d.

192.684 14.410 5.664 7.843 10.830 27.888 8.162

Overige algemene kosten (Afwikkeling) fusie NSGK Investeringskosten gebouw en netwerk Inhoudelijke activiteiten

24.858 48.608 2.510

Totaal uitvoeringskosten

8.000

188.492 13.368 2.501 8.688 22.691 21.907 9.776

5.000

27.927

10.000 15.000

3.820

198.00 10.000 45.000

343.458

299.170

lopend boekjaar

begroot boekjaar

vorig boekjaar

6,0

0

5,0

Totaal bezoldiging bestuurders en toezichthouders 2)

0

0

0

Leningen, voorschoten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders

0

0

0

Gemiddeld aantal personeelsleden 1)

1) 2)

uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen

Met terugwerkende kracht tot 01-01-2004 ontvangen bestuursleden en leden van de Adviescommissie Projecten van het Johanna Kinderfonds, onder bepaalde voorwaarden,een kleine vergoeding per dagdeel voor activiteiten, die buiten het reguliere bestuurs- en advieswerk vallen.

53


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Bijlage C-2 Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming 2008 Werkelijk

2008 Begroting

2007 Werkelijk

169.476 23.208 14.410 5.664 212.758

198.000

170.182 18.310 13.368 2.501 204.361

7.843

10.000

8.688

(in Euro’s) Personeelskosten Salarissen Sociale lasten Pensioenen Overige personeelskosten

Reiskosten personeel Reiskosten (incl. woon-/werkverkeer) Huisvestingskosten Verzekeringen en belastingen Afschrijvingen verbouwing/inventaris/app. software Alarminstallatie/dienstverlening/div.huisvest.kosten Kleine inventaris

Kantoorkosten Portokosten Telefoonkosten Kantoormiddelen Abonnementen Reproductiekosten Computerkosten Overige kantoorkosten incl. Documentatie Advieskosten

Bestuur Bestuurskosten Overige algemene kosten Bankkosten Accountantskosten (KPMG) Administratiekosten 2006-2007 (Accon-Brethouwer) Overige kosten

(Afwikkeling) fusie NSGK

4.662 662 2.176 3.332 10.832

5.419 4.580 8.657 4.035 22.691

835 1.826 2.214 1.497 2.774 8.907 2.362 7.472 27.888

45.000

1.000 1.189 1.756 493 2.690 9.054 3.368 2.357 21.907

8.161

8.000

9.776

5.355 13.935 5.568

7.854 19.870 203

24.858

5.000

48.608

10.000

Investeringskosten gebouw / netwerk

27.927

10.000

Inhoudelijke Activiteiten

Totaal uitvoeringskosten

54

2.510

15.000

3.820

343.458

301.000

299.170


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Bijlage D Actieplan 2009

55


Stichting â&#x20AC;&#x2DC;Johanna Kinderfondsâ&#x20AC;&#x2122;, Arnhem

Jaarplan 2009 Jaarlijkse en periodieke activiteiten

Legenda

A. Beleidsontw.; planning, monitoring en rapportages

2009 jan

Beleidsdag AP / BV Visie/missie aanpassen, voorleggen voorzitter - AP-lid, accordering BV

KA/LO/AL

Jaarplan 2010

AL/KA/LO

Begroting 2010

KA alle medew

Individuele werkplannen 2009 op basis van jaarplan 2009

de activiteit zal in deze periode van 2009 plaatsvinden of afgerond worden

mrt

april

mei

o

o

r

l

febr

mrt

april

mei

o

o

r

l

juni juli aug sept okt nov dec

KA/AL/LO

Monitoring voortgang realisatie jaarplan tijdens beleidsoverleg

AL/LO/KA

(Voortgangs-) rapportage Realisatie Actieplan 2006-2010

AL

Accountantscontrole tbv jaarverslag 2008

KA/LO/ME

Jaarverslag incl. Verantwoordingsverklaring (nieuw)

KA

Verslag bestuursvergaderingen + actiepunten in schema

KA

d

2009 jan Kwaliteitsplan

AL / KA

MIS ontwikkelen zie ook 'Beleidsmatige coordinatie bestedingen'

AL/KA/LO

Voortgang ontwikkeling MIS monitoren

febr

d

AL/KA/LO

56

o

p

e

n

d

in BO

juni juli aug sept okt nov dec o

p

e

n

d


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Kwaliteitsborging bureauprocessen Bureauprocessen analyseren → doelmatigheid, efficientie Prestatie Indicatoren (PI) bureauproc. vaststellen (b.v. doorlooptijd) Reële normen stellen voor PI

2009 jan AL/LO/KA alle medew alle medew alle medew

febr

mrt

april

mei d

juni juli aug sept okt nov dec o

o

r

l

o

p

e

PI (Prestatie Indicatoren) jaarlijks monitoren Evalueren Kristal met oog op MIS en PI

LO/AL/KA

B. Bestedingen 2009 jan

Beleidsmatige coordinatie;

febr

mrt

april

mei

juni juli aug sept okt nov dec

Ontwikkelen methode: Sturen van bestedingen adhv %

KA/AL/LO

Bestedingen sturen a.d.h.v. thema's: o.a. via website

AL/LO/KA

Projecten rond thema Onderwijs en Arbeid hebben prioriteit

LO / AL

d

o

o

r

l

o

p

e

n

d

Coordinatie thema's met andere fondsen in VFI verband

KA/AL/LO

d

o

o

r

l

o

p

e

n

d

Contacten met aanvragende org. betrokken bij actuele thema

AL/LO/KA

d

o

o

r

l

o

p

e

n

d

Klankbordbijeenkomst / belangenvertegenwoordigers

in 2010

Onderzoek mogelijkheid databank Participatieproj. en onderzoek IIde programma revalidatieonderzoek Innovatieprogramma Kinderrevalidatie; evaluatie

KA / AL

pc

AL

57

pc

pr


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

2009 jan

Transparantie resultaten bestedingen; Dataverzameling projecten

AL/LO/CU

4 x per jaar 3 kleine afgesloten projecten evalueren

KA

alle afgesloten projecten > €25,000,- evalueren

KA

Data-analyse evaluaties / projectresultaten 2008

AL

Rapportage projectresultaten 2008

AL

Resultaten terugkoppelen naar beleid

AL/LO/KA

Strategietraject/ samenw. t.a.v. transparantie proj. resultaten

AL

Projectbehandeling:

LO/AL/CU

Monitoring projectbestedingen; totaal en per categorie

LO

AP + verslag AP vergadering

LO/AL/KA

Zomer check; opschonen lopend archief

LO / CU

febr

mrt

april

mei

juni juli aug sept okt nov dec

d

o

o

r

l

o

p

e

n

d

d

o

o

r

l

o

p

e

n

d

d

o

o

r

l

o

p

e

n

d

febr

mrt

april

mei

Programmafinanciering; Eindevaluatie pilot programmafinanciering VSN + rapportage

LO

Evaluatie JKF beleid t.a.v. Programma Financiering

LO/AL/KA

2009 jan Herformulering werkwijze buitenlandbestedingen; visie → richtlijn

KA/AL/LO

Standaardisatie werkprocessen rond projecten: Richtlijnen projectbeoordeling aanpassen; VFI, etc

LO / AL

Richtlijn implementatieplan (ZonMW, etc) nav proj. evaluaties Checklist voor aanvrager bij toezeggingsbrief + site aanpassen

LO LO / AL

58

juni juli aug sept okt nov dec


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

2009 jan Procedureboek projecten opschonen en aanpassen

LO

Controle projectadministratie ← →boekhouding

LO / SK LO / Accon LO

Afstemming projectadministratie ← → boekhouding Opschonen Kristal

C. Communicatie

d

2009 jan

PR en communicatieplan ontwikkelen

KA

Overwegen 'Wel of geen ambassadeur' / PR-Communicatieplan

KA

Profilering JKF in Revalidatie Magazine: redactieraad Gedragscode VFI bespreken in werkoverleg, BV daarna op website

febr

mrt

april

mei

juni juli aug sept okt nov dec

o

o

r

l

febr

mrt

april

mei

4

x

p

e

r

o

o

r

l

o

d

o

o

o

r

l

o

p

e

n

d

juni juli aug sept okt nov dec

j

a

a

p

e

n

d

r

l

o

p

e

o

p

e

n

d

r

KA

Website beter toegankelijk maken vlg. Overheidsnormen / PR-C-plan AL / ME Webteksten aanpassen, nieuwe homepagina

AL / ME

Nieuwe beleid: FA → participatie op site communiceren

AL/ME/KA

Info site aanpassen aan nieuwe checklist

AL

PR tekst over JKF voor aanvragers op site

LO / ME

d

Onderzoek mogelijkheid statusinfo over behandeling van projecten Nieuwsarchief en producten pagina aanmaken en vullen

AL/LO/KA

Rubriek projecten vernieuwen

AL / LO

d

59

o

n

d


Stichting â&#x20AC;&#x2DC;Johanna Kinderfondsâ&#x20AC;&#x2122;, Arnhem

2009 jan

Klachten / Klanttevredenheid Voorstel klachtenprocedure, notitie met normen /definities

febr

mrt

april

mei

juni juli aug sept okt nov dec

o

o

r

l

febr

mrt

april

mei

d

o

o

r

l

o

p

e

n

d

AL

Opstellen klachtenprocedure Afhandelen en registreren van klachten en opmerkingen Klachtenrapportage

alle medew AL / ME

d

o

p

e

n

d

Meten van klanttevredenheid via site, telefoon, e-mail

D. Samenwerking collega fondsen

2009 jan

Verkenning mogelijke nieuwe partnerfondsen + overleg

KA

Bestuursoverleg JKF / NSGK

KA / CO

Hernieuwen contacten met FIN; overleg met directie

KA

juni juli aug sept okt nov dec

Onderzoek naar dienstverlening JKF aan derden: Kosten-baten-analyse Afronding back office JKF/Bio

KA / LO

d

o

o

r

l

o

p

e

n

d

Verlenen diensten aan KFA m.b.t. projectbehandeling

LO / AL

d

o

o

r

l

o

p

e

n

d

febr

mrt

april

mei

o

o

r

l

bestuursoverleg KFA / JKF

KA

Rapportage stand van zaken projecten

LO 2009 jan

In stand houden en uitbreiden samenwerking Aanvraag.nl; behandelen (voor-)aanvragen volgens Aanvraag.nl procedure

LO / AL

evaluatie-overleg voor medewerkers

AL / LO

Jaarlijks overleg voor directies

KA

Gezamelijk format Projectrapportage (inh. en fin.) en -evaluatie

LO / AL

d

60

juni juli aug sept okt nov dec o

p

e

n

d


Stichting â&#x20AC;&#x2DC;Johanna Kinderfondsâ&#x20AC;&#x2122;, Arnhem

E. Bestuur en organisatie Onderzoeken hoe vermogen JKF te vergroten

2009 jan KA

d

febr

mrt

april

mei

o

o

r

l

febr

mrt

april

mei

o

o

r

l

febr

mrt

april

mei

d

o

o

juni juli aug sept okt nov dec o

p

e

n

d

marketingplan Quickscan JKF door KPMG na ontwikkeling MIS

alle medew

CBF check 2009 jan

Vermogensbeheer Overleg met vermogenbeheerders

juni juli aug sept okt nov dec

KA

Kwartaalrapportages 'vermogensbeheer' naar penningmeester Monitoring financiele situatie JKF; halfjaarsrapp. aan bestuur

KA

Contact met mogelijke andere beheerders - Beauty contest

KA

Bestuursdag; evaluatie eigen functioneren, bestuursmodel Rooster aan- en aftreden bestuur en AP herzien; Werving ? Bestuursleden / AP-leden

ME / KA KA/CO/LO

(Concept)vergaderrooster BV en AP opstellen

ME

Projectbezoek bestuursleden

LO / AL

Pro-actieve houding medewerkers ontwikkelen

AP d

2009 jan

POP (persoonlijk opleidings plan)

KA e.a.

Functioneringsgesprekken

KA e.a.

Cursussen, coaching, opleiding

medewerk.

61

o

p

e

n

d

juni juli aug sept okt nov dec

r

l

o

p

e

n

d


Stichting â&#x20AC;&#x2DC;Johanna Kinderfondsâ&#x20AC;&#x2122;, Arnhem

2009 jan Onderhoud buitenkant villa; goten en kozijnen

ME

Herstel trap naar 1ste verdieping

KA

febr

mrt

april

mei

d

o

o

r

juni juli aug sept okt nov dec

Secretariaat Procedureboek secretariaat invullen en opschonen

ME / SK

Papieren archief reorganiseren en opschonen

ME / CU

62

l

o

p

e

n

d


Stichting â&#x20AC;&#x2DC;Johanna Kinderfondsâ&#x20AC;&#x2122;, Arnhem

Bijlage E Realisatie actieplan 2006-2010 per 31 december 2008

63


Stichting â&#x20AC;&#x2DC;Johanna Kinderfondsâ&#x20AC;&#x2122;, Arnhem

Realisatie actieplan 2006 - 2010 Johanna Kinderfonds per 31 december 2008 Het actieplan voor 2006 - 2010 is ingedeeld in 5 aandachtsgebieden: A. Beleidsontwikkeling en monitoring B. Bestedingen C. Communicatie D. Samenwerking collega-fondsen E. Bestuur en organisatie Bij elk aandachtsgebied worden zowel de jaarlijks terugkerende kernactiviteiten als de vernieuwende activiteiten naar aanleiding van het beleidsplan 20062010 weergegeven. Voor elk actiepunt worden de doelgroep, het doel, de geplande en de werkelijke realisatiedatum beschreven. Enkele actiepunten zijn optioneel. Deze punten zullen alleen worden uitgevoerd indien er voldoende tijd beschikbaar is.

Doel

Actie

Activiteiten

Resultaat per 31 Data Geplande resultaten Planning december 2008 en realisatie / / Producten voortgang planning

Realisatie

Nieuwe activiteiten

Vaststellen beleid JKF t.a.v. bestedingen, samenwerking, PR en de organisatie zelf.

Afronden ontwikkeling beleidsplan 2006 - 2010

* meerjarenbeleidsplan afronden * voorleggen aan bestuur

Geaccordeerd beleidsplan 20062010

juni 2006

Geaccordeerd beleidsplan 20062010

juni 2006

+

Sturing organisatie JKF

Ontwikkelen actieplan 20062007

* beleidsplan vertalen naar actieplan * voorleggen aan bestuur

Geaccordeerd actieplan 2006-2010

juni 2006

Geaccordeerd actieplan 20062010

juni 2006

+

Expliciteren JKF visie en richting geven aan beleidskeuzes en bestedingen in 2006 - 2010

Ontwikkeling visiedocument

* werkgroep visiedocument * conceptvisie schrijven * beleidsdag BV - AP * formuleren beleidsmatige thema's

Geaccordeerd visiedocument met beleidsmatige thema's

december * Conceptvisie me 2006 2 thema's en 8 speerpunten

maart 2007 * definitieve visie in 2010

Âą

64


Stichting â&#x20AC;&#x2DC;Johanna Kinderfondsâ&#x20AC;&#x2122;, Arnhem

Doel

Actie

Resultaten / Producten

Activiteiten

Resultaat per 31 Data Planning december 2008 en realisatie voortgang

Sturing werkzaamheden JKF.

Jaarplanning

* concept begroting opstellen * voorleggen aan BV * jaarplanning maken

*Geaccordeerde begroting * Jaarplanning

Jaarlijks *Geaccordeerde in begroting december * Jaarplanning

Planning van en transparantie t.a.v. de uitvoering van het beleidsplan en jaarplannen.

Monitoren uitvoering actieplan 2006-2010

* voortgang bespreken in beleidsoverleg * rapportages schrijven

Halfjaarlijkse rapportage aan bestuur

Jaarlijks * verslagen BO met jaarlijks in in juni en aandacht voor februari en december voortgang september * Halfjaarlijkse rapportage aan bestuur

+

* accountantscontrole * schrijven concept jaarverslag * voorleggen aan BV

Geaccordeerd jaarverslag

Jaarlijks in juni

+

Transparantie t.a.v. Jaarverslag functioneren JKF, bestedingen en behaalde resultaten

65

Geaccordeerd jaarverslag

jaarlijks in december

Realisatie

Kernactiviteiten

Jaarlijks in juni

+


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

B.

Bestedingen

Doel Verbetering efficiëntie en afhandeling subsidieaanvragen in het buitenland

Actie

Activiteiten

Geplande resultaten / Producten

Planning

(Her) formulering * In beleidsoverleg visie en * Een richtlijn met een december van de werkwijze bij beleid rond bestedingen herziene versie van de 2007 bestedingen in het in het buitenland anno werkwijze rond bestedingen buitenland 2006 formuleren buitenland * Uitzoeken of en hoe * Bestuursbesluit over samen samenwerking met werking met andere (kinder)andere, meer op het fondsen die actief zijn in het buitenland gerichte, buitenland fondsen mogelijk is * en of en hoe dit kan leiden tot efficiëntere en effectievere behandeling van projectaanvragen

66

Resultaat per 31 Data december 2008 realisatie en voortgang / planning

Realisatie

Nieuwe activiteiten

_


Doel Verbetering efficiëntie en afhandeling subsidieaanvragen

Actie Programmafinanciering

Activiteiten

Geplande resultaten / Producten

a Aanpassen van het * Minimaal 1 organisatie krijgt model Algemene Finangedurende drie jaar financiële Ondersteuning van ciële ondersteuning voor een Programma's (AFOP) meerjarig programma aan huidige situatie b Uitvoeren, begeleiden, monitoren en evaluatie van 1 pilot * Een evaluatierapport van het c Formuleren bestuurs pilotproject notitie en -voorstel * Een eindrapport Programma programmafinanciering financiering met aangepaste op basis van de werkwijze, conclusies en evaluatie v.d. pilot met concrete aanbevelingen voor twee werkopdrachten: het vervolg 1. onderzoek of progr. financiering van meerdere organisaties in de toekomst mogelijk en wenselijk is; 2. Zoek naar mogelijkheden van samenwerking met andere (kinder)fondsen op het gebied van programmafinanciering

67

Planning a. start 2006 b. doorlopend

b en c doorlopend naar 2010

Resultaat per 31 Data december 2008 realisatie en voortgang / planning * De VSN wordt * Start in gedurende drie 2006 jaar financieel ondersteund * VSN volgt * 2007 SMART training 2008 ter ondersteuning van de transparantie * evaluatie en eindrapport in 2009

Realisatie

Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

+

+


Doel Verbetering doelgerichte besteding middelen

Actie Beleidsmatige coördinatie

Activiteiten

Geplande resultaten / Producten

a Algemeen a Algemeen * Per jaar een jaarthema *vastgestelde jaarthema's introduceren gekoppeld * jaarlijkse klankbordgroep aan verzoek om gerich* internetdatabank te projectvoorstellen (optioneel) * coördinatie landelijke b Specifiek thema’s met andere * deelname programmaraad fondsen IIe programma kinder* coördinatie landelijke revalidatie thema's met belangen* deelname programmaorganisaties commissie IIe programma * organisatie jaarlijkse kinderrevalidatie klankbordbijeenkomst * monitoring Innovatie* Onderzoek naar mogeprogramma Revalidatie lijkheid van opzet Nederland (internet)databank projecten/onderzoek op Participatiegebied b Specifiek * IIe Programma Kinderrevalidatie * Innovatieprogramma Revalidatie Nederland

68

Planning start onderdeel a 2007 en doorlopend b en c (start 2005) en doorlopend

Resultaat per 31 Data december 2008 realisatie en voortgang / planning a. * thema's onderwijs en arbeid hebben prioriteit * in VFI –verband; plannen voor databank met projecten op terrein van arbeidsparticipatie b. * JKF neemt deel aan IIde programma Revalidatieonderzoek * Het innovatieprogram ma Revalida -tiezorg wordt ondersteund en gemonitord

a. * externe communic atie * Rapport 'Arbeidspa rticipatie en reintegratie CZ&G (2007) * Inventarisatie arbeidsprojecten (2008) b. volgens plan

Realisatie

Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

_

+

+


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Doel

Actie

Activiteiten

Resultaten / Producten

Planning

Organisaties die Behandeling van zich inzetten voor subsidieaanvragen de doelgroep voorzien van (aanvullende) financiering voor projecten die gericht zijn op het vergroten van vaardigheden en mogelijkheden van kinderen en jongeren tot 30 jaar om te participeren in de samenleving

* Potentiële aanvragende * Stabilisering van het organisaties adviseren toekenningspercentage op omtrent het indienen van 33% van het totaal in subsidieaanvragen behandeling genomen * Beoordeling projectaanvragen. aanvragen. * Toekenningen aan thema's * Begeleiding, financiële en en categorieën zijn gerelainhoudelijke monitoring teerd aan bestedingsvan projecten percentages uit de jaarlijkse * Deelname werkoverleg begroting en bestuursprojecten door projectbesluiten rond de medewerkers bestedingen * Monitoring budget en bestedingen aan de hand van jaarlijkse begroting en bestuursbesluiten

doorlopend

Kwaliteisbewaking bestedingen / het genereren van transparante gegevens over de kwaliteit van de ondersteunde projecten

* het evalueren van projecten door directie JKF * het analyseren van de evaluatiegegevens * (indien nodig) het formuleren van aanbevelingen voor de verbetering van behandeling en beoordeling projectaanvragen

doorlopend

Het evalueren van projecten

* halfjaarlijkse rapportagerapport aan bestuur

69

Resultaat per 31 Data december 2008 realisatie en voortgang doorlopend * Toekenningspercentage van 36,5 % op totaal aan aanvragen De percentages bestedingen per categorie Functie & Activiteit, Participatie, Buitenland en eigen projecten wijken af van de streefpercentages * jaarlijkse * maart rapportage over 2006, de kwaliteit van 2007 en ondersteunde 2008 projecten

Realisatie

Kernactiviteiten

+

_

+


Doel Kwaliteitsbewaking werkprocessen

Actie a verbetering Kwaliteit projectbeoordeling b standaardisatie van werkprocessen c verbetering efficiëntie projectadministratie

Activiteiten

Resultaten / Producten

Planning

a * Ontwikkelen richtlijnen * Waar nodig zijn nieuwe voor specifieke richtlijnen opgesteld en/of projecten oude richtlijnen aangepast * aanpassen oude richtlijnen * bureauprocedures zijn b * bureauprocedures aangepast en/of opnieuw bekijken of pro beschreven inzichtelijker gemaakt kunnen worden * Kristal is aangepast aan * onderzoeken of en hoe huidige wensen ICTmogelijkheden hierin ondersteunen * Procedureboek projecten opschonen * procedure projecten aanpassen waar nodig * waar nodig aansluiting projectadministratie aan boekhouding aanpassen c * evalueren projectadminstratiesysteem Kristal * opschonen Kristal en waar nodig aanpassen

doorlopend

* werkgroep visiedocument * conceptvisie schrijven * formuleren beleidsmatige thema's

70

Data Resultaat per 31 realisatie december 2008 / planning a. * richtlijn * 2006 vakantieaanvragen * 2007 * richtlijn einden tussen rapportages * checklist bij toezeggingsbrief * 2007 b. * Projectadministratie in Kristal is gekoppeld aan de boekhouding

Realisatie

Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

a.

+ _

b.

+ * juli-sept. 2007

c. * Kristal is * Nieuw opgeschoond kwaliteitsysteem en ICT aanpassingen in 2009

* beleidsdag BV - AP

c.

±


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

C.

Communicatie

Doel

Actie

Activiteiten

Geplande resultaten / Producten

Planning

Resultaat per 31 december 2008 en voortgang * Imago onderzoek

Een goede communicatiestructuur met doelgroep en potentiele aanvragers

PR- & communicatieplan

Selectie en opdracht aan PR & communicatiebureau

In tijd haalbaar en realistisch advies over te nemen acties

december 2007

Vergroten naamsbekendheid Johanna Kinderfonds

Nadenken over het al dan niet aanzoeken van ambassadeurs

Analyse over de nut en noodzaak van ambassadeurs incl. een profiel voor een ambassadeursfunctie van het Johanna Kinderfonds

Bestuursbesluit

februari 2007

Aanvrager bekend maken met wat het Johanna Kinderfonds doet; potentiële donoren informeren, doelgroep van het JKF informeren over bestaan van nieuwe initiatieven/projecten

Profilering Johanna Kinderfonds in Revalidatie Magazine

Participatie in Redactieraad

Informatie over JKF in nieuw brancheblad revalidatiesector

2006-2010 * 4 x / jaar een advertentie van JKF

71

Data realisatie / planning

realisatie

Nieuwe activiteiten

* okt. 2007 * PR plan in 2009

±

_

* 2007 * info over JKFprojecten vanaf 2008

+

+


Doel

Actie

Activiteiten

Leesbaarheid en Onderhoud en Website toegankelijk maken navigatiemogelijkheden vernieuwing website volgens overheidsnormen. van de website Webteksten aanpassen aan verbeteren. interneteisen en home-pagina Subdoelen: feedback vernieuwen. Interactieve over de site, de mogelijkheden website dienstverlening en benutten. (optioneel) Onderzoek naar bestedingsprogr. JKF + klantvriendelijkheid mogelijkheid van statusinfo over vergroten door behandeling projecten. laagdrempelige informatie te geven over de voortgang projectbehandeling.

Inzicht krijgen in kwaliteit werkprocessen en communicatie JKF zoals die door stakeholders ervaren worden.

Ontwikkelen klachtenprocedure

* literatuuronderzoek klachtenprocedures * procedure opstellen * procedure invoeren

Geplande resultaten / Producten

Planning

* Home pagina met 2006 doorklik2008 mogelijkheden *Alle teksten zijn aangepast aan interneteisen * Klachten en opmerkingen modules * Toename reacties via de site * Antwoord op de vraag of het geven van online info over de projectafhandeling mogelijk en wenselijk is. * notitie klant2007 tevredenheid * klachtenprocedure

72

Resultaat per 31 december 2008 en voortgang * teksten zijn gedeeltelijk aangepast

Data realisatie / planning

realisatie

Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

±

_


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Doel Informeren stakeholders JKF,

Adequate en klantvriendelijke behandeling klachten en opmerkingen en oplossen van problemen

Actie JKF Website up to date houden

Afhandelen en monitoren klachten en opmerkingen stakeholders

Activiteiten

Resultaten / Producten

* 4x/jr. rubriek projecten vernieuwen * website aanpassen aan nieuw beleid (speerpunten meerjarenbeleidplan)

Actuele website

* afhandelen klachten en opmerkingen * registreren klachten opmerkingen * rapporteren

Klachtenrapportage met aanbevelingen voor verbetering werkprocessen en/of communicatie JKF

Planning

Resultaat per 31 december 2008

doorlopend * noodzakelijk onderhoud heeft

Data realisatie / planning

realisatie

Kernactiviteiten

doorlopend

±

doorlopend

±

plaatsgevonden

* werkgroep visiedocument * conceptvisie schrijven * beleidsdag BV - AP * formuleren beleidsmatige thema's

73

januari 2008 en daarna jaarlijks

* klachten en vragen worden onmiddellijk afgehandeld * Klachtenrapportage in jaarverslag

* jaarlijks


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

D.

Samenwerking collega-fondsen

Doel Financiële mogelijkheden voor bestedingen aan doelgroep en doelstellingen van het Johanna Kinderfonds vergroten.

Actie Vernieuwen van de contacten met Stichting Familiefonds Van Dusseldorp en van Stokkom Inc.

Activiteiten

Planning

Resultaat per 31 december 2008 en voortgang

Data realisatie / planning

* Minimaal 80% van het door FvD beschikbaar gestelde budget is besteed. * Rapportage voor het bestuur over de mogelijkheden voor cofinanciering met Van Stokkom Inc.

Eind 2007

* in 2008 zijn 2 toezeggingen via FvD gedaan * besloten is de contacten met van Stokkom voorlopig niet te vernieuwen

eind 2007

+

Zeker stellen van de Onderzoek naar * Bureaukosten JKF voor continuïteit van de dienstverlening JKF diensten aan derden in kaart eigen organisatie. aan andere fondsen brengen (tijdschrijven) * Kosten/-baten analyse

* Inzicht in bureaukosten JKF voor diensten aan derden. * Bestuursbesluit over prijs dienstverlening aan derden

2008

* overzicht kosten 'projectbehandeling' * zie ook samenwerking met BIO en KFA

december 2006

+

Vergroten financiële Nieuwe partners mogelijkheden voor samenwerking besteding aan zoeken doelgroep

* Verkenning mogelijke partnerfondsen * overleg met individuele fondsen

1 Nieuwe samenwerkingspartner

2010

* Fusie met NSGK is niet geëffectueerd

Duidelijkheid over de meerwaarde van het lidmaatschap FIN

* Overleg directies JKF en FIN Bestuursbesluit over * Rapportage naar bestuur lidmaatschap FIN

Hernieuwen contacten met de vereniging Fondsen in Nederland (FIN)

* Overleg met Familiefonds van Dusseldorp en Van Stokkom Inc. * In kaart brengen mogelijkheden voor cofinanciering met Van Stokkom Inc. * Rapporteren naar bestuur

Geplande resultaten / Producten

rea-lisatie

Nieuwe activiteiten

74

2008

_


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Doel

Actie

Resultaten / Producten

Activiteiten

Planning

Resultaat per 31 december 2008

Data realisatie / planning

rea-lisatie

Kernactiviteiten

Klachtenvrij Afronding afhandelen gezamenlijke Back backoffice-projecten Office Bio/JKF

* Overleg Bio / JKF op directie- * Schriftelijke niveau overeenstemming * Projectafhandeling in onderafhandeling, incl. ling overleg met Biofinanciële paragraaf medewerkers * goed afgehandelde backoffice-projecten

2006 en * contract met BIO voor daarna afhandeling projecten doorlopend tot ± 2008

januari 2007

+

Vergroten financiële Verlenen diensten mogelijkheden voor aan KFA m.b.t. besteding aan projectaanvragen doelgroep

* Bestuursoverleg KFA en JKF * Vertegenwoordiging KFA in AP * Overleg en afstemming wat betreft projectadministratie * Rapportage stand van zaken projecten * Behandelen (voor-) aanvragen volgens de Aanvraag.nl procedure * Digitaal projectoverleg met collega-fondsen * Jaarlijks overleg medewerkers en directies van Aanvraag.nl fondsen * Eventueel overleg met nieuwe fondsen

2006-2010

doorlopend

+

Klantvriendelijke en efficiënte mogelijkheid bieden voor het indienen van aanvragen.

Instandhouden en evt. uitbreiden samenwerking via Aanvraag.nl.

* Minimaal 80% van KFA bestemmingsgift is besteed * ondertekende samenwerkingsovereenkomst

Bestendiging 2006-2010 aanvraagpercentage van 30% via de website www.Aanvraag.nl

* werkgroep visiedocument * formuleren beleidsmatige thema's

* conceptvisie schrijven

75

* 100 % van het KFA budget is besteed

* convenant per 5-2-2008

*42 % van de aanvragen komt binnen via Aanvraag.nl

doorlopend

* beleidsdag BV - AP

+


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

E.

Bestuur en organisatie

Doel Vergroten van het vermogen van het Johanna Kinderfonds via externe geldstroom

Actie Onderzoeken hoe het vermogen van het fonds vergroot kan worden

In 2009 voldoen aan Uitvoeren van een de vernieuwde eisen Quick Scan van de van het CBF keurmerk organisatie

Planning

* Aansluiting zoeken bij www.nalaten.nl, een initiatief van de VFI. * Marketingplan ontwikkelen, notarissen en financiële instellingen benaderen

Marktconforme toename van het vermogen. Toename percentage inkomsten dmv nalatenschappen

2007-2010 * besluit niet aan te sluiten bij www.nalaten.nl, vanwege hoge kosten

Opdracht geven aan KPMG

Lijst van verbeteringen. (nadien invoeren verbeteringen)

Inzicht in financiele situatie Johanna Kinderfonds

Monitoring Financiële administratie financiele stand van inrichten volgens de huidige zaken JKF boekhoudkundige inzichten.

Kwartaalrapportages aan bestuur waarin koppeling tussen bestedingen en vermogensgroei

Kwaliteitsverbetering bestuurlijk functioneren

Periodiek evalueren Bestuursdag van eigen functioneren van het bestuur

Jaarlijkse lijst van verbeterpunten

Vaststellen Keuze maken voor verantwoordelijkheden een bestuursmodel directie en bestuur

Resultaat per 31 december 2008 en voortgang

Geplande resultaten / Producten

Activiteiten

Aan de hand van de Code Goed Bestuursbesluit , Bestuur voor de Goede Doelen nadien (werk-) van Commissie Wijffels (VFI) organisatie aanpassen bekijken welk bestuursmodel voor het Johanna Kinderfonds wenselijk is

76

2007 2009

* goedkeuring CBF * Quick scan na invoering kwaliteitssysteem

2007

Eerste halfjaarlijkse rapportage met een heldere koppeling tussen bestedingen en vermogensgroei

Data realisatie / planning

rea-lisatie

Nieuwe activiteiten

* 2006

_

* marketing in 2009

+

* september 2007

±

2006-2010 * bestuursdag 'eigen * maart functioneren' 2007 en * checklist verbeter2008 punten * statuten voldoen aan * okt. 2007 criteria CBF en CGB

+

2007

* Bestuursbesluit: model Titulaire directie en bestuur

* maart 2009

+ ±


Doel

Actie

Activiteiten

Geplande resultaten / Producten

Planning

Ontwikkelen proactieve houding medewerkers JKF

Gerichte benadering Contacten met aanvragende van het veld organisaties, klankbordbijeenkomsten, opleiding medewerkers

Bestedingen volgens de thema's van het visiedocument

2007

Bewaking kosten huisvesting

Bekijken van de Discussie in BV voors en tegens van het behoud van de villa

Bestuursbesluit over al dan niet aanhouden van het eigen pand

2007

77

Resultaat per 31 december 2008 en voortgang

Data realisatie / planning

rea-lisatie

Stichting â&#x20AC;&#x2DC;Johanna Kinderfondsâ&#x20AC;&#x2122;, Arnhem

* besluit; villa blijft behouden voor JKF

* 2006

+


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Doel Zicht krijgen op de ontwikkeling van het vermogen

Vertrouwen geven bij potentiële donateurs

Actie Monitoring ontwikkeling vermogen

Accountantscontrole van het financiële jaaroverzicht door KPMG

Activiteiten 2 maal per jaar overleg met vermogensbeheerders. Kwartaalrapportages naar het bestuur. Op directieniveau contact onderhouden met andere aanbieders van vermogensbeheer

Geplande resultaten / Producten Marktconforme toename vermogen

Door KPMG goedgekeurde jaarrekening

78

Planning 2007 e.v.

Jaarlijks

Resultaat per 31 december 2008

Data realisatie / planning

rea-lisatie

Kernactiviteiten

* 1x /jaar overleg met * februari vermogensbeheerders 2007 * 4 kwartaalrapportages * contact met ING * sept. * financiële commissie 2007 * januari 2008

+

* Door KPMG goedgekeurde jaarrekening 2007

+

* juni 2008

+


Doel

Actie

Activiteiten

Resultaten / Producten

Planning

Resultaat per 31 december 2008

Data realisatie / planning

rea-lisatie

Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Behoud capabel en voltallig 7-koppig bestuur Naadloos aansluiten van vertrekkende en komende bestuursleden

Opstellen rooster van aan- en aftreden

* werkgroep visiedocument * conceptvisie schrijven * beleidsdag BV - AP * formuleren beleidsmatige thema's

Rooster van aan- en aftreden

2006

* Rooster van aan- en doorlopend aftreden wordt in elke BV besproken * bestuur met 6 leden en 1 vacature

+

Behoud capabele AP waarin Inbreng vanuit de doelgroep is gegarandeerd.

Opstellen rooster van aan- en aftreden

Werven en benoemen nieuw AP-leden uit doelgroep

Rooster van aan- en aftreden

2006

* adviescommissie met 6 actieve leden met relevante ervaring

doorlopend

+

Instandhouden van het professioneel bureau

Opleidingsmogelijkheden / -plannen in kaart brengen,

Bij- en nascholing, cursus, coaching, functioneringsgesprekken

Voor elke medewerker doorlopend * eerste inventarisatie een persoonlijk wensen t.a.v. opleidingplan (POP), opleiding jaarlijks verslag functioneringsgesprek

doorlopend

±

Extra werkruimte creëren op bg-grond en opknappen van de eerste verdieping

ARBO goedgekeurde werkplekken voor elke werknemer

2007

Nieuwe en geschilderde kozijnen op de eerste verdieping boven het stookhok

2007

Uitvoering ARBO wetgeving

Groot onderhoud villa

Onderhoud Schilder contracteren buitenkant witte villa afmaken

79

* verbeterde werkplekken voor elke werknemer

+


Stichting ‘Johanna Kinderfonds’, Arnhem

Bijlage F Rooster van aan- en aftreden Bestuur Johanna Kinderfonds Naam Mw. F.M.W.H. van Overbeek Mw. A.T.M. Bouwmeister Dhr. J.A.M. Graave Dhr. C. Hovenkamp Mw. M. van Tol Dhr. P. Streng Vacature

Functie

voorzitter vice-voorzitter penningmeester secretaris alg. lid alg. lid alg. lid

Benoemd in

2007 2006 2008 2006 2007 juli 2008

(BV2) (BV1) (01-01) (BV1) (BV 2) (Bijz. BV)

Herbenoeming Aftreden

2011 2010 2012 2010 2011 2012

(BV2) (BV1) (BV1) (BV1) (BV2) (BV2)

80

2015 2014 2016 2014 2015 2016

(BV2) (BV1) (BV1) (BV1) (BV2) (BV2)

Johanna KinderFonds jaarverslag 2008  
Johanna KinderFonds jaarverslag 2008  

Jaarverslag

Advertisement