Page 1

ALUMINIUM Gæsteatelier Kunstnerværkstederne Hollufgård


ALUMINIUM


ALUMINIUM er udgivet i forbindelse med værkstedsdage på Gæsteatelier Hollufgård i forsommeren 2011

En stor tak for støtte til gennemførelse af værkstedsdage og udgivelse af dette katalog rettes til:

COPYRIGHT: Gæsteatelier Hollufgård Hestehaven 201 DK 5220 Odense SØ

MØLLERENS FOND KULTURREGION FYN ODENSE KOMMUNE ALUCLUSTER SYSTEM STANDEX

www.gah.dk REDAKTION OG TILRETTELÆGGELSE: Charlotte Bonde og Ole Lejbach

ALUMINIUM

GRAFISK DESIGN: Ole Lejbach ENGELSK OVERSÆTTELSE v/: Shaun G. Day, Christina James Nielsen og Ole Lejbach FOTO: C. O. Hoff, Kurt Dupont Larsen, Ingrid Duch Trykt på 150 gr. Arctic The Volume Omslag 300 gr. Arctic The Volume Skrift Minion og Frutiger Oplag 500 eks Tryk ClausenGrafisk ApS ISBN 978-87-983269-5-3

Gæsteatelier Kunstnerværkstederne Hollufgård HESTEHAVEN 201 . 5220 ODENSE SØ . DENMARK TEL. +45 65 93 23 13 . mail@gah.dk . www.gah.dk


Publikum og arrangementer Af og til åbner vi dørene for publikum eller inviterede gæster til særlige arrangementer. Det gør vi for at øge interessen og forståelsen for skulptur og billedkunst. Og for hvordan kunstværker bliver til.

VELKOMMEN TIL GÆSTEATELIER HOLLUFGÅRD

Kunstnere og værksteder Vores formål er at tilbyde gode, tidssvarende arbejdsfaciliteter i et inspirerende miljø til professionelle kunstnere. Det gør vi ved at stille værksteder og gæsteboliger til rådighed for danske og udenlandske kunstnere. Faciliteterne drives i tæt samarbejde med foreningen Kunstnerværkstederne Hollufgård, hvis medlemmer også har adgang til at bruge værkstederne.

Historie og økonomi Gæsteatelier Hollufgård er en selvejende institution, stiftet i 1982. Institutionen drives primært for kulturmidler fra Odense Kommune og Kulturregion Fyn. Derudover søger vi løbende fondsmidler til at gennemføre større samarbejdsprojekter, udstillings- og formidlingsaktiviteter.

Fakta om værkstederne Vores værksteder fungerer som rum for inspiration og faglig udvikling og er udstyret til arbejde i tre dimensioner: Stenhuggerpladsen, Smedjen og Blandform-atelieret. Desuden råder vi over 10 mindre atelierer, som lejes ud for kortere eller længere perioder. Værkstederne er udstyret med tungt grej såsom ovne til bronzestøbning, stentøjsovn, kompressor, svejsegrej, skærebrænder, blandemaskine til ler og beton, stillads til 5 meters arbejdshøjde, gulvkavalet til 5 tons og kranlastvogn til 8 tons. Det er en forudsætning at de kunstnere, der benytter vores tunge grej, er i stand til at betjene det rutineret og forsvarligt.

Charlotte Bonde Daglig leder

Omgivelserne Vores værksteder, gæsteboliger og administration ligger i et kultur- og naturhistorisk interessant område ved herregården Hollufgård syd for Odense. I den smukke herregårdspark viser vi skulpturer, der er udført i værkstederne, og større særudstillinger med deltagelse af både danske og udenlandske kunstnere. Vi lægger stor vægt på at have en stor berøringsflade også udover Danmarks grænser; blandt andet gennem samarbejde med ResArtis, Kulturkontakt Nord og Kulturministeriet. 4

5


with are ResArtist, Kulturkontakt Nord and the Danish Ministry of Culture.

WELCOME TO GÆSTEATELIER HOLLUFGÅRD

The public and activities Now and then we open our doors for the public or invite guest for special events. We do this to increase a greater interest and understanding of sculpture and painting. And show the process needed to create a piece of art.

Artist and workshops The purpose of Gæsteatelier Hollufgård is to provide good, up-to-date working facilities for artist in an inspiring environment. Danish and foreign guest artist are welcome to use our facilities, which includes a small guesthouse and various workshops. The institution operates in close cooperation with Kunstnerværkstederne, Hollufgård, whose members have access to use the studios.

History and economy Gæsteatelier Hollufgård is a private institution, founded in 1982. The institution operates primarily with the support of funds from Odense Kommune and Kulturregion Fyn. In addition, we seek ongoing funding for the implementation of major cooperation projects between artists at the Gæsteatelieret's workshops, and exhibition and development activities.

Facts about the workshops Our workshops and studios serve as a forum for inspiration and professional development and are equipped for three-dimensional work: A stonemason square, a smithy and a sculpting studio. In addition, we have at our disposal 10 smaller studios available for rent in shorter or longer periods. The workshops are equipped with heavy equipment such as furnaces for bronze casting, a stoneware kiln, compressor, welding equipment, cutting torch, mixers for clay and concrete, scaffolding up to 5 meters working height, floor modelling stand with a capacity up to 5 tons and a crane truck that can carry up to 8 tons. All professional artists in the workshops are assumed to possess a certain level of technical competency and ability.

Charlotte Bonde Managing director

The surroundings Our workshops, guesthouse and administration is located in an interesting cultural area of natural beauty in the grounds of Hollufgård Manor. In the manor's beautiful park, we have a permanent exhibition with sculptures made in the workshops. The park is also the frame for special exhibitions including Danish and international artist. We place great importance on national and international involvement. Some of the organisations that we cooperate 6

7


Følgende kunstnere mødtes, arbejdede, udviklede og diskuterede - og arbejdet fortsætter; kataloget her videregiver nogle af de frugtbare erfaringer, der er gjort:

Værkstedsdage med aluminium

INGRID DUCH I forsommeren 2011 åbnede Gæsteatelier Hollufgård værkstederne for forsøg og eksperimenter med aluminium. Vi håber, at deltagernes arbejde og forskellige erfaringer med materialet, vil give ny energi og ideer til videre kunstnerisk arbejde med nye, som kendte materialer i værkstederne.

www.ingridduch.dk

Aluminium har en længere historie indenfor kunst og er som sådan ikke et nyt materiale. Skulpturelt kom aluminium i brug i midten af forrige århundrede, hvor frigørelsen af maleriets præmisser, gjorde det muligt at for skulpturen at definere sig som objekt, I den forbindelse blev afsøgningen af materialets muligheder essentielt, her blandt andet aluminium.

pialoeye@gmail.com

KURT DUPONT L. www.kduplx.com

PIA LØYE ANNETTE HOLDENSEN annette.holdensen@hotmail.com

C. O. HOFF c.o.hoff@gmail.com

I værkstederne gav vi mulighed for at arbejde i aluminium, med forskellige teknikker, skære, bukke, svejse, støbe, modellering, samt tryk på aluminiumsplader. Vægten var lagt på processen, og deltagerne er blevet opfordret til at fortsætte udviklingsarbejdet, i de tekniske muligheder, såvel som i det kunstneriske udtryk.

MAJKEN JACOBY majken.jacoby@hotmail.com

ROGER FOHLMANN rogerf@galnet.dk

Processerne er blevet fulgt nøje af en redaktionsgruppe og dokumenteret i nærværende katalog, som vi håber, vil være til inspiration og eftertanke for kunstnere såvel som andre interesserede.

FRANK FENRIZ JENSEN www.frankfenriz.dk

LISBETH KRAG OLSEN www.lisbethkrag.dk

Arrangørgruppen

JETTE RIEDLIN

Ingrid Duch, Kurt Dupont L., Pia Løye og Henrik Troelsen

jette@araneo.org.uk

8

9


Workshop Days with Aluminum

The following artists participated in the Workshop Days. They met, worked, developed and discussed – and the work continues; in this catalogue you will find some of the fruitful experiences they achieved.

In the early summer of 2011 the workshops at Gæsteatelier Hollufgård were reserved for research and experimentation with aluminum. We hope the participants, who worked and experimented during this week, will carry on with new energy and new creative ideas to continue working with all kind of materials avaiable in the workshops.

INGRID DUCH www.ingridduch.dk

KURT DUPONT L.

In the arts, aluminum has a long history and is not, so to speak, a new materiel. The use of aluminium for sculptures started in the middle of the last century. When artist started liberating the sculpture from terms of painting and seeing the sculpture as pure form, they were looking for new possibilities in all kind of materials, including aluminium.

www.kduplx.com

PIA LØYE pialoeye@gmail.com

ANNETTE HOLDENSEN annette.holdensen@hotmail.com

In the workshops we provided the opportunity to work in aluminum, using different techniques like cutting, bending, welding, casting, modelling, and printing from aluminumplates. Emphasis was placed on the process, and the participants were encouraged to continue developing the technical possibilities as well as the artistic expression.

C. O. HOFF c.o.hoff@gmail.com

MAJKEN JACOBY majken.jacoby@hotmail.com

The processes were followed by an editorial team and documented in this catalogue. We hope it will serve as inspiration and reflection for artists as well among others who find the subject interesting.

ROGER FOHLMANN rogerf@galnet.dk

FRANK FENRIZ JENSEN www.frankfenriz.dk The Organizers

LISBETH KRAG OLSEN www.lisbethkrag.dk

Ingrid Duch, Kurt Dupont L., Pia Løye and Henrik Troelsen

JETTE RIEDLIN jette@araneo.org.uk

10

11


12

13


at han støttede forskningen med ubegrænsede midler. Samme Napoleon III siges at have været i besiddelse af nogle få sæt middagstallerkner og bestik, som blev reserveret til hans mest ærede gæster.

Aluminium baby! Af Silas Tavs Ravn og Helene Tommerup Aluminium er et alsidigt materiale, som kan anvendes i alle kunstens formgivningsprocesser. Hvad enten det bruges som lærred i billedkunsten, som smedet materiale eller til støbning har aluminium et distinkt moderne og udtryksfuldt sprog, der giver det sin helt egen karakter. Aluminium er et relativt nyt materiale med en tilsvarende kort historie i kunstens verden. Ikke desto mindre har det vundet stor anerkendelse i løbet af de seneste ca. 50 år. Typisk har aluminium dog spillet en større rolle i design, hvor eksempelvis B&O aldrig kunne have opnået sit ikoniske udtryk uden brug af aluminium.

Udviklingen af en proces, der kunne lede til fremstilling af aluminium i større mængder og under overskuelige omkostninger, skulle tage yderligere cirka 30 år. Det lykkedes i 1888. Processen, der går under navnet Hall-Héroult (efter de to uafhængige ophavsmænd, amerikaneren Charles Martin Hall og franskmanden Poul Réroult), gjorde det for første gang muligt at fremstille aluminium i så store mængder, at det kunne anvendes som eksempelvis konstruktionsmateriale i byggeriet. I 1884, blot får år inden processens opdagelse, blev verdens hidtil største stykke aluminium – med en vægt på hele 2,85 kg. – placeret som topsten på Washington Monumentet.

Aluminium, der er det tredje mest almindelige grundstof i jordens skorpe, blev første gang fremstillet i sin metalliske form af H.C. Ørsted i 1825, og selv om hans forsøg ikke umiddelbart kunne gentages, regnes han som én af to mulige ophavsmænd til fremstillingen af aluminium. Den anden er tyskeren Friedrich Wöhler, for hvem det i 1827 lykkedes at fremstille aluminium i en renere form end Ørsted.

Siden udviklingen af Hall-Péroult processen, der stadig i dag er den almindelige metode til fremstilling af aluminium, har materialet vundet kraftigt frem i kraft af de mange positive kvaliteter. Aluminiums mest åbenlyse kvalitet er dets lette

Airstream Clipper RV (1936)

kvaliteter oprindeligt, at det udgør et interessant alternativ til bronze, idet dets sølv-hvide farve, er en af de få patineringer, der ikke kan opnås i bronze.

vægt men også metallets nemme bearbejdelse og dets brede anvendelsesområde trækker op. Legeres aluminium med andre metaller kan det blive meget stærkt, en kvalitet, der sammen med metallets evne til at reflektere varme og dets resistens imod korrosion, gør det uhyre nyttigt i rumindustrien.

Aluminium er blevet brugt til mangt og meget i kunsten, og dets formsprog har udviklet sig sideløbende med de toneangivende kunstretninger. Grundet aluminiums iboende fysiske og æstetiske egenskaber, kan man dog spore to gennemgående temaer: Det lette og det industrielle/ futuristiske udtryk. Selv om den første aluminiumsskulptur, Anteros statuen på toppen af Shaftesbury Monumentet, der står på Picadilly Circus i London, blev opsat allerede i 1892, var det indtil 1950’erne hovedsageligt inden for design og brugskunst, at Aluminiums formmæssige egenskaber blev udforsket. Et tidligt eksempel på et ikonisk aluminiumsdesign er campingvognen Airstream Clipper fra 1936, der med sin torpedolignende futuristiske form er indbegrebet af amerikansk art deco.

I dag anvendes aluminium i en lang række forskellige produkter, fra bilproduktion over elektronik til sløvpapir og øldåser. Fælles for langt de fleste anvendelser er dog, at materialet ikke forekommer i ren form, men derimod i forskellige legeringskombinationer. I meget ren form bruges aluminium i eksempelvis CD’er. Som bygningsmateriale har aluminium ligeledes mange anvendelsesområder, og sammen med glas og børstet stål udgør det moderne arkitekturs mest ikoniske materialer. På grund af de mange forskellige former og funktioner, som aluminium kan indtage, og dets visuelle karakter, er aluminium i dag et materiale, der er i kraftig vækst.

Et smukt eksempel på aluminiums brugskunst fra 1930érne er designeren Frederick Kieslers (1890-1965) Nesting coffee table 1935-38. Kiesler var først en del af De Stijl bevægelsen, men kaffebordet er med dets kurvede organiske form et udtryk for hans egne ideer om, at et design objekt skulle udtrykke og indgå i et organisk forhold til den bagvedliggende ide og den menneskelige verden, det var en del af. Den støbte, let børstede aluminium giver de enkle borde et blødt udtryk, der understreger ideen om at bordene putter sig ind til hinanden. Lignende interesse for forholdet mellem brugsgenstande og mennesket kan findes i Bauhausskolen, men med et ganske andet udtryk til følge. Dette kan ses i Marianne Brandts (1893-1983) funktionalistiske aluminium lampe fra 1925. Igennem Bauhaus-skolen og arkitekten Le Corbusier (1887-1965) fandt aluminium også sin rolle som skellet i modernismens glasvæg. Denne funktion som et spinkelt, til tider usynligt bindingsled i design og kunst går igen i brugen af aluminium. Masseproduktion af brugsgenstande har også været afgørende for vores opfattelse af aluminiums formsprog.

I kunsten var et af aluminiums fordelagtige æstetiske

Nesting coffee table (1935-38) FREDERICK KIESLER

Aluminium forekommer ikke i metalliseret form i naturen, men findes derimod i 270 forskellige mineraler, af hvilke bauxit er den mest almindelige. Fremstillingsprocessen var i de tidlige år yderst omstændelig og dyr, og derfor var aluminium i ren form i midten af 18 hundredetallet mere værd end guld. Første gang metallet blev vist frem for offentligheden var i 1855 ved Exposition Universelle i Paris, hvor 12 små barrer med en samlet vægt på omkring et kg. var alt hvad man kunne fremstille til udstillingen. Exposition Universelle blev afholdt under Napoleon III’s regeringstid, og Napoleon III var så betaget af materialets potentiale i rustningsindustrien, 14

15


Landistolen (1938) af Hans Coray (1906-91), en af de første stabelbare stole og kendt fra kantiner og cafeer, er indbegrebet af aluminiumsdesign: Let, funktionelt og masseproduceret.

Compression (serielt kaldet TC) skabt maskinelle skulpturer, der på engang er elegante, organiske og rå. Samtidig indeholder mange af hans værker udspændte eller balancerende genstande, der minder om udtrykket i Snelsons Needle Tower. Shinodas skulpturer sammenfører således begge tendenser inden for aluminiumsskulpturen: det industrielle og det lette. Det er naturligvis en grov forenkling at påstå, at al aluminiumskunst kan relateres til netop disse to tendenser, her er tale om hovedstrømninger, og tilbagevendende Uden titel (1969-71) DONALD JUDD Rolling Horse (2007) JÜRGEN GOERTZ skulpturen. Et af disse grundprincipper var, at en skulptur består af overflade eller skal. Den klassiske bronze- og marmorskulptur, mente Ørskov illuderede en soliditet, der viste væk fra selve skulpturen og dens egenskab som genstand. I skulpturen Væg med udløbere (1968) bruger Ørskov aluminiums lette og bløde udtryk til at understrege skulpturens skal, ved at skabe en oppustet form, der giver mindelser om overfladen på en endnu ikke helt oppustet luftmadras. Naturligvis er dette udtryk et resultat af Ørskovs formgivning, men havde skulpturen været af bronze, var denne luftighed forsvundet. Aluminium besidder en lethed, bronze ikke har, uanset formen. Dette resulterer også i, at klassiske motiver støbt i aluminium til tider kan virke som pastiche, som en let forvrænget efterabning.

Landistuhl (1938) HANS CORAY Brugen af Aluminium som et skulpturelt materiale hænger sammen med det 20. århundredes opgør med den klassiske skulptur. En af de mest betydningsfulde aluminiumskunstnere i det 20. århundrede var amerikaneren Donald Judd (1928-1994). Judd var en af hovedaktørerne inden for minimalismen og den amerikanske efterkrigstids kunstscene, og var med til at udvikle nye aluminiumsteknikker i kunsten. Eksempelvis var han den første kunstner, der brugte anodisering til farvning af aluminium.i Judds formsprog er simpelt, med kassen som en dominerende form. Judd var en af de første kunstnere, der benyttede sig af industriel produktion i udførslen af sine kunstværker, idet han mente at værkets endelige kunstneriske værdi var vigtigere, end dét, at han selv udførte det manuelle arbejde. Den danske kunstner Willy Ørskov (1920-1990), arbejdede ud fra principper, han mente var grundlæggende for 16

Needle Tower (1968) KENNETH SNELSON

Aluminiums fysiske lethed er også blevet brugt til at skabe skulpturer, der bogstaveligt talt letter fra jorden. Et godt eksempel på dette er Kenneth Snelsons (1927) Needle Tower (1968), der benytter sig af aluminiums styrke og lette vægt til, ved hjælp af stålwirer, at skabe et spænd, der får tårnet til at rejse sig 18 meter over jorden som en himmelstige.

industrielle skinner også ofte igennem i formgivningen. Jürgen Goertz’ (1939) Rolling Horse (2007) bruger det industrielle udtryk til at sammensmelte den mekaniske og den organiske hestekraft i et kraftfuldt udtryk. Den japanske kunstner Morio Shinodas (1931) aluminiumsskulpturer er ligeledes optaget af det industrielle, motoren og masseproduktionen.

Brugen af aluminium i skulpturelle sammenhænge er tæt knyttet til industriens brug og udvikling af materialet. Det

Hans værker er oftest benævnt med et serienummer, som i bilindustrien, og han har i sine værker Tension and 17


temaer. En hel anden udtryksform er tryk og print på aluminium, der i hverdagen er kendt fra skilte og lign. Aluminiumstryk giver et utroligt holdbart produkt, da trykket indlejres direkte i metallet, blandt andet ved hjælp anodisering og emalje. Uanset hvordan man vælger at udnytte aluminiummets mange muligheder, opnår man et tidsvarende udtryk, som formår at sætte kunstens historie i perspektiv og som samtidigt peger mod nye horisonter.

TC 6101 (1992) ALUMINIUM, RUSTFRIT STÅL, MESSING

i Anodisering kan sammenlignes med rust på jern, der er den måde hvor på metallet via oxidering beskytter sig selv. I stedet for en natulig oxidering, der skaber en lidt kedelig overflade, er der med anodisering tale om en kontrolleret oxidering af aluminium, der skaber en mere attraktiv overflade, alt afhængig af processen.

Aluminium, kvindehoved Hollufgård 2. juni 2011 KURT DUPONT LARSEN

18

19


by Silas Tavs Ravn og Helene Tommerup

furthered research supported with unlimited funds. The very same Napoleon III should have been the possessor of a few rare sets of aluminium dinner plates and cutlery, reserved for his most honoured guests.

be extremely strong. A quality combined with the ability to reflect heat and the resistance against corrosion, makes aluminum immensely useful in the space exploration industry.

The use of aluminum in the visual arts was originally seen as an interesting alternative to bronze casting, since the silver-white colour of aluminum is one out of few patina that cannot be achieved in the bronze.

Aluminum is an allround materiel suitable for use in art and design. Whether used as a canvas for the visual arts, as forged or cast material, aluminum has a distinct modern and expressive language, giving it its own unique character. Aluminium is a relatively new material with a similar short story in the world of art. Nevertheless, aluminum has won high acclaim during the past fifty years. Typically, aluminum played a major role in design. As an example: B&O could never have achieved its iconic expression without the use of aluminum.

It would take another 30 years to develop a process that could produce aluminum in large quantities at a low cost. In 1888 two independent originators, the American Charles Martin Hall and the Frenchman Paul Réroult made it possible to manufacture aluminium in such a large quantity, that the metal could be used as building materiel in construction. In 1884, just a few years before, so far the world’s largest piece of aluminium – with an entire weight of 2,85 kilogram – was used as the top stone at the Washington Monument.

Today, aluminum is used in a widespread variety of different products, from the car industry to electronics, aluminium foil and beer cans. Mutual for most applications though, is that the materiel does not occur in its pure form, but in different alloy combinations. As pure form aluminium is used in for example CD’s.

Aluminum, being the third most common element in the earth’s crust, was by H.C. Ørsted in 1825 for the first time manufactured in its metallic form. Although his effort could not immediately be repeated, he is considered as one of two possible originators for the production of aluminum. The other is the German Friedrich Wöhler. In 1827, he succeeded in producing aluminum in a purer form than Ørsteds earlier attempt.

Since the development of the Hall-Péroult process, today still the ordinary method of producing aluminum, the material has come into widespread use because of it’s many positive qualities. The lightweight is the most obvious quality of aluminium, but also the metals flexibility in how to use it ads up. Alloyed with other metals, aluminium can

Aluminum has been used for a great many things in art and the idiom has developed parallel with the trendsetting art movements. Owing to the physical and aesthetic characteristics inherited in aluminium there are two general themes to follow: The easy one and the industrial/futuristic expression. Although, the first aluminum sculpture ‘Anteros’ on top of the Shaftesbury Monument at Picadilly Circus in London - was erected as early as in 1892; the use of aluminium was until the mid 1950s mainly explored in design and applied arts. An early example on an iconic aluminum design is the torpedo-like futuristic caravan Airstream Clipper from 1936, an epitome of the American Art Deco movement.

Aluminum baby!

As building material, aluminum can be used for many purposes and together with glass and brushed steel the metal has become an iconic materiel in modern architecture. As a result of the metals flexibility and functionality, combined with its visual characteristic, the use of aluminium is expanding.

A beautiful example of aluminum design and craft from 1930’s is Frederick Kiesler’s (1890-65) nesting coffee table (1935-38.) Kiesler was to start with a member of the De Stijl movement, but the coffee table with its curved organic shape is more his own idea on how a designed object should express and engage an organic relationship with the underlying idea and the human world, it is a part of. The molded, lightly brushed aluminum gives the tables a soft expression, which emphasizes the idea of tables ‘nestling’ into each other. Similar interest in the relationship between applied art and man you can find in the Bauhaus school, but following quite a different expression. As seen in Marianne Brandt’s (1893-1983) functionalist aluminum lamp from 1925. Through the Bauhaus ideology, the architect Le Corbusier (1887-1965) applied aluminum also as a boundary in his modernist glass wall. This function as a flimsy, sometimes invisibly boundary between design and art is reflected in the use of aluminum. Mass production of household items has also been crucial to our appreciation of alloy design. Landistolen (1938) by Hans Coray (1906-91) is

Nesting coffee table (1935-38) FREDERICK KIESLER

Airstream Clipper RV (1936) Aluminium does not occur in a metallized form in nature, but is present in 270 different minerals of which bauxite is the most common. At the beginning, the manufacturing process was extremely cumbersome and costly. In the mid-18th century, aluminum in its pure form was worth more than gold. In 1855 at the Exposition Universelle in Paris the public had access to see the metal for the first time. 12 small bars with a total weight of app. one kilogram were on display. The result of what had been possible to produce for the exhibition. This Exposition Universelle took place during the reign of Napoleon III, and the emperor was so impressed by the potential for using aluminum in the arms industry that he 20

21


number much like units produced in the car industry. He has in his series of works Tension and Compression (called TC) created mechanical sculptures, which are elegant, organic and raw. At the same time many of his works are stretched or balancing objects similar to the expression in Snelson Needle Tower. Shinoda’s sculptures bring together both tendencies in the aluminum sculpture: The industrial and the light. It is obviously a gross simplification to claim that all aluminum art can be related to these two ideas; these are

Rolling Horse (2007) JÜRGEN GOERTZ

Untitled (1969-71) DONALD JUDD Landistuhl (1938) HANS CORAY

One of these fundamental principles was, that a sculpture consists of a surface or a shell. According to Ørskov the classic bronze- and marble sculpture showed illusionary solidity, detracting the sculpture from itself and its function as an object. In the sculpture “Væg med udløbere” (1968) Ørskov uses the light and soft expression of aluminium to emphasize the sculptures shell, by creating a bloated form that is reminiscent of the surface of a not yet fully inflated air mattress. This impression is of course a result of Ørskovs design, but had he made the sculpture in bronze the airy look would not have been present. Aluminum possesses lightness; bronze does not have in any form. It can have a negative effect: Casting classical motifs in aluminum can sometimes seem like pastiche, as a slightly distorted imitation. Aluminium’s natural physical lightness has also been used to create sculptures that literally take off from earth. A good example of this is Kenneth Snelson’s (1927) ‘Needle Tower’ (1968), which uses aluminum’s strength and lightweight, by means of steel wires to allow the tower to rise 18 meters above the ground as a sky-bound ladder.

one of the first stackable chairs (as seen in canteens and cafes,) and the epitome of aluminum design; lightweight, functional and mass produced. The use of aluminum as a sculptural material relays to the 20th century departure from classical sculpture ideology. One of the most important aluminum artists in the 20th century was the American Donald Judd (1928-94). Judd was one of the main artists in minimalism and American post war art scene. He helped develop new techniques in forming aluminum through his artistic practice. He was the first artist who used anodizing for colouring aluminum. Judd’s idiom is simple, with the box as a dominant form. He was one of the first artists using industrial production in executing his artwork, as he believed that the work’s final artistic value was of more importance than he himself carrying out the manual labour. The Danish artist Willy Ørskov (1920-90) based his work on principles he believed was fundamental to sculpture. 22

Needle Tower (1968) KENNETH SNELSON

The use of aluminum in sculptural contexts is closely linked to industrial use and the development of the material. The visible mechanics also often reflected in the design. Jürgen Goertz’s (1939) ‘Rolling Horse’ (2007) uses the industrial expression to fuse the mechanical and the organic horse’s strength in a powerful expression. The Japanese artist Morio Shinoda’s (1931) aluminum sculptures include the ideas of mechanical industry, motor, and mass production. His works are often titled with a serial 23


mainstream, and recurring themes. A completely different form of expression is printing on aluminum, as used in billboards and the like. Aluminium is very durable when pressed embedded directly into the metal, using anodization and enamel. Whichever way one chooses to create with aluminum’s numerous qualities, you can achieve a lasting expression that is art-historically-speaking, valid and simultaneously pointing toward new horizons.

TC 6101 (1992) ALUMINUM, STAINLESS STEEL, BRASS

i Anodization can be compared with rust on iron, in which metal by oxidizing is protecting itself. Instead of natural oxidizing, which makes a dull surface, anodization is a controlled oxidizing on aluminium, creating a more attractive surface all depending on the manufacturing process.

Aluminum, work in progress HollufgĂĽrd 2. juni 2011 FRANK FENRIZ

24

25


ALUMINIUM til utallige formål

Vitriner

LED Lyskasse

Udhængsskabe

Udstillingssystem

SYSTEM STANDEX A/S Herluf Trolles Vej 140 . 5220 Odense SØ Tlf.: 66 15 66 15 . Fax: 66 15 55 48 info@system-standex . www.system-standex.dk 26


Aluminiums tilblivelse og udviklingstræk

Fra Frederik VII paradehjelm -

Udvikling og pris

Jernbanegade 27. 6000 Kolding www.alucluster.com

1856 Deville starter en "industriel" produktion nær Nanterre baseret på natrium. 1886 Hall i Amerika og Héroult i Frankrig udvikler uafhængigt af hinanden en elektrolysemetode til produktion af aluminium ved at anvende opløst kryolit. H. C. ØRSTED

1887 Østrigeren Karl Josef Bayer finder en metode til udvinding af Al2O3 fra bauxit. 1888 I Amerika starter en industriel produktion. I det samme år starter industrielle produktioner i hhv. Neuhausen i Schweiz og i Frankrig.

ALUMINIUMS HISTORIE:

- til postmodernisne

1910 Der er nu etableret produktion i 7 lande (Canada, Frankrig, Italien, Norge, Schweiz, UK og USA). Total output: 45.000 tons.

1807 H. Davy forsøger at fremstille aluminium fra en simpel elektrolyseproces. 1825 H.C. Ørsted får reduceret aluminiumklorid til metal.

1918 Der er nu oprettet produktionsenheder i 9 lande med en total produktion på 208.000 tons.

1827 Med baggrund i H.C. Ørsteds data beskriver F. Wöhler aluminiums egenskaber.

1950 Egentlig industriel masseproduktion. 1854 Den franske videnskabsmand Henry Saint Claire Deville får reduceret aluminiumklorid med natrium.

I dag - Total produktion på ca. 35 mio. tons. 28

29


Rolls Royce anno 1933

Fysiske egenskaber

Et spørgsmül om konstruktion

Krigsaluminium

30

31


Hvor bruges mĂŚngderne

1 liter aluminium svarer til:

Returmateriale gensmeltes

Vi har alle et ansvar

Grundstoffer i jordens overflade

Bauxit

32

33


minusgrader. Drop det, tænkte jeg! Du gider ikke arbejdsdagene med A L U MI NI UM.

Aluminium af Kurt Dupont Larsen Da jeg tilmeldte mig arbejdsdagene med ALUMINIUM vidste jeg ikke meget om emnet, andet end at det var en slags metal, man kunne klippe, hamre, save og svejse i. Men jeg kunne lide ordet A LU MI NI UM, og det var da et udgangspunkt. Men det var et metal og det er meget hårdt at arbejde i metal. Jeg havde lidt erfaring med bronze, og det gav sved på panden, og det var meget ubehageligt, - og helvedes hårdt at save i, selv en kold vinterdag med

det med hænderne i bukselommen, fløjtende på en vise af Noel Coward “ I Follow My Secret Heart” Den første jeg mødte var Frank Jensen, som var i færd med at klippe en figur ud i aluminium. Det så desværre meget interessant ud!. Meget mod min vilje. Måske fik man alligevel sved på panden? “Kan man klippe i det spurgte jeg, dum som et bræt”. Men jeg fik en venlig forklaring omkring Franks arbejdsmetode og hans mangeårige arbejde med metal, navnlig jern. Det med den direkte metode tiltalte mig, jeg blev vakt, - det så nemt ud. Men det var det ikke! Men nu var jeg dømt til en skæbne med sved på panden. Jeg begyndte at ”hammeruddrive” en fugl efter Franks råd. Nu gjaldt det om at holde værktøjet rigtigt mod rundjernet i ambolten, så jeg slog så få kunstnere ihjel som muligt inde i værkstedet. Et fuglerelief med tusind hammerslag. Jeg skal love for at det blev en svær øvelse, for en utrænet højrehånd, at få løftet frikadellerne ind i gabet uden at ryste på hånden til aftensmaden.

hårdhed der svarer til glas. Jeg tror at der her er et meget stort forskningsfelt i patinering af aluminium og måske et fremtidigt emne for et sommersymposium. Den amerikanske kunstner Robert Rauschenberg har arbejdet meget med emaljeret aluminium og akrylfarver, som det kunne ses på udstillingen “Øjenåbner” i foråret 2011 på FYNS KUNSTMUSEUM. Aluminiums fysiske egenskaber gør det til et meget brugbart materiale til byudstyr, til moduler der kan møbleres og let flyttes rundt i byrummet på grund af deres rette vægtfylde, korrosionsevne, ledningsevne og aluminium er umagnetisk. Tilbage til det elastiske ord, for det er også elastisk A L U MI NI UM. Det var gode arbejdsdage… hvor Kurt fik fingerne op af bukselommerne.

Det der var meningen med arbejdsdagene var naturligvis at få fingrene ned i substansen og mærke processen i form og stof. Aluminium består af materialet Bauxit der er en jordart, der findes naturligt i lande som Latinamerika, Vest- og Centralafrika og Australien. Bauxit tilføres ofte kobber, mangan, silicium, magnesium og zink. Kort og godt er aluminium et kunstprodukt med mange gode egenskaber. Det kan limes sammen. Hvor er der meget jeg ikke har viden om!

Men så var ordet der igen, det var et fascinerende og ubetinget spændende ord A L U MI NI UM. Men du kan bare beholde fingrene i bukselommen, tænkte jeg, der har de det bedst, og nyde at se de andre få sved på panden, og komme med nogle dumsmarte bemærkninger når det går helt ad helvede til. Så jeg tilmeldte mig som statist, en der kom sent, og gik tidligt, det kunne ikke være så svært. Så jeg gik på værkste34

Det der optog mig var den måde lyset møder aluminiumet på, i den vinkel jeg holdt mit hammer- uddrevne Fuglerelief ”, hvor forskelligt det opførte sig ude som inde. Den måde det tilbagekaster lyset og den måde det optager lyset. Aluminium består af ret meget ilt, og er derfor et let materiale. Selvom aluminium er et uædelt metal, er det meget korrosionsbestandigt. Så patinering af aluminium går ud på at få oxydlaget mindsket. Oxydlaget er mere eller mindre uopløseligt i vand og overfor mange andre kemikalier, derudover har det en 35


Aluminum

bird appeared after hitting the plate a thousand times. I tell you, it was hard work. At the evening supper my right hand was trembling so much, it was hard even to hit the meatballs with the fork.

by Kurt Dupont Larsen

The purpose of the workdays was of course to get hands-on experience with the metal and feel the whole process in its various forms. Aluminum consist of the mineral Bauxite (a type of soil) that is naturally found in countries like Latin America, West and Central Africa and Australia. Bauxite is often alloyed with copper, manganese, silicon, magnesium or zinc. Aluminum is so to speak an art

When I signed up for the workshop days with aluminium I knew nothing, other than that it was a kind of metal, we were supposed to work with. It could be cut, hammered, sawn and welded. But I liked the word ‘aluminium’ and that was some sort of a starting point. But it was a metal and I knew it is very hard to work with metal. I had some experience working with bronze, which gave made me cold sweat; it was very uncomfortable - and damn hard to cut, even during a cold winter with freezing temperatures. ‘Drop it,’ I thought. ‘You do not want to participate in a workshop with A L U MI NUM. But then again there was the word, it was an interesting and absolutely fascinating word A L U MI NUM. Then it occurred to me, that I didn’t have to get my hands dirty, I could just keep them in my pockets: ” I’ll go watch them sweat, enjoy that, and then make some very smart comments when they screw up.’

product in itself with many qualities. It can also be glued together. There is so much to learn! What fascinated me was the way the light reflex the metal, all depending on the angle I was holding my hammered “Birdrelief ” and how different it appeared in artificial as well as natural light. The reason aluminium is lightweight is the high content of oxygen. All though aluminium is an alloyed metal it resist corrosion very well. To patinate aluminium means to minimize the oxide layer. The oxide layer is more or less insoluble in water and in other chemicals as well. In addition its hardness is similar to glass. I think that this could become a huge research field and perhaps a future topic for a summer symposium. The American artist Robert Rauschenberg has worked intensively with enamelled aluminum and acrylic colours, as you could see on exhibition in “Eyes Open” during the Spring 2011 on Funen Art Museum. The psychical properties in aluminium makes is very suitable for urban equipment, easy to move around and very flexible in the urban space because of its weight, non-corrosion qualities and conductivity - aluminum is also non-magnetic.

So I signed up as an extra – arriving late and leaving early – it could not be that difficult. So I ended up joining the workshop days with hands in my pockets, while whistling a song by Noel Coward, “I Follow My Secret Heart.” The first colleague I met was Frank Jensen, who was about to cut a figure out of aluminium. I was surprised; it looked very interesting! Causing a lot of sweat, doing that? I asked if you could cut in the metal – stupid question – but Frank was very gentle and gave me a long story about his livelong experience working in metal, especially iron. The direct method appealed to me – I was turned on – it looked so easy. But it was not! I was doomed; my destiny was hard perspiring labour. Following Frank’s advice, I started hammering out a bird. The important thing was to have a steady grip on the hammer while hitting the chisel – no accidental death of any artist standing next to me. Finally a

Back to the elastic word, for it is also elastic A LU MI NUM. The workshop days were very giving… and Kurt ended up getting his hands dirty.

38

39


Algrafi af Ingrid Duch

42


Indenfor den grafiske teknik er velegnede metaller som trykplader til specifikt dybtryksteknikken, kobber og zink. I århundreder har disse metaller været foretrukket, hvad enten det drejer sig om stik eller ætsninger. Både kobber og zink har en fornuftig fleksibilitet i selve fremstillingsprocessen, samt en tilstrækkelig hårdhed til prodution af mange tryk; hvorfor disse er at foretrække frem for så mange andre metaller.

stærk koncentration indtil kontrasterne i motivet er trukket rigtigt frem. Herefter behandles pladen med en form for gummi arabicum, der beskytter motiv og plade indtil den skal trykkes. Princippet i trykningen er det samme som ved litografi (olie skyr vand). Pladen fugtes med en opvredet svamp – vandet ligger sig rundt om motivet og lader dette være åben for påvalsning af farven. Dette gentages flere gange – vand – valsning – vand – valsning indtil pladen er mættet, men ikke lukket.

Til brug som erstatning/supplement for kobber eller zink er aluminium for blødt et materiale, der ikke umiddelbart egner sig til ætsning eller radering. Metallet kan ikke holde til flere tryk fra en koldnålsradering og ætsninger opfører sig uforudsigeligt allerede i syrebadet, så der skal andre metoder til.

Derefter trykkes pladen på en dybtrykspresse og vil give et unikt resultat, med litografiets blødhed og glød, forenet med dybtrykkets tyngde.

Man kan overføre motivet ad fototeknisk vej – en teknik der også bruges indenfor serigrafi og litografi: Tynde aluminiumsplader påføres en lysfølsom hinde og tegningen/fotoet overføres fra en transparent folie til pladen ved belysning i en lyskasse. Fremkaldelse af pladen sker trinvis ved pensle pladen med fremkaldevæsken, der gradueres fra det allersvageste til

44

45


Within the graphical technique cobber and zinc are suitable metals for use as printing plates in intaglio. For centuries these metals has been preferred whether it comes to engraving or etching. Both copper and zinc have a reasonable flexibility in the actual manufacturing process, and a sufficient hardness for printing several prints; why these are preferable to many other metals.

Finally, until printing, the plate is protected with a coat of gum Arabic. The principle of printing is the same as for lithography (oil sheds water). The plate is moistened with a damp sponge water lies around the subject and leave this open for rolling on the colour. This is repeated several times - water - rolling - water - rolling until the plate is saturated, but not closed.

As a replacement/supplement for copper or zinc, aluminum is too soft a material and is not suitable for etching or engraving. The metal don’t have the hardness for printing a drypoint and already in the acid bath etchings behave unpredictably, so with aluminium, you have to use other methods.

The plate can then be printed in an intaglio printing press and the result will be unique, carrying the softness and glow from a lithograph united with the dept of an intaglio.

You can transfer the motif photographically - a technique also used in screen printing and lithography: Thin aluminum plates are coated with a photosensitive film and an illustration/photo are transferred from a transparent film to the plate by exposure in a light box. Developing of the plate occurs stepwise by brushing the plate with causing the liquid to be graduated from the weakest to the highest concentration until the contrasts in the scene is pulled right out.

46

47


aluminiuks symposium Hollufgård 2011  

aluminiuks symposium Hollufgård 2011 copyright hollufgaard og Ole Lejbach

aluminiuks symposium Hollufgård 2011  

aluminiuks symposium Hollufgård 2011 copyright hollufgaard og Ole Lejbach

Advertisement