Page 1

Program ma de acollida a do Prácticum m do IES Leixa a 

                                         

Proggrama de aco ollida do Práccticum m     

Aprend der sin pensa ar es es‐ fuerzo perdido; pen nsar sin  der, peligroso o.  aprend   Co onfucio (551 a.C C.‐479 a.C.) 

                               

I E  S    L S  e  i  x  a   | 1


Programa dee acollida do P Prácticum do IES Leixa 

                                                   

             

          Redactado por:  o López,  Franccisco José Teijido Xefe de estud dos, coordinado or do Prácticum m 

Ana a Roel Ares,  D Directora 

     

S Selo do centro 

013 Data: 06.09.20      

2 | I  E  S    L  e  i  x  a   

Apro obado por: 

Data: 06.09.2013 


Program ma de acollida a do Prácticum m do IES Leixa a 

Índice   Prelimiinar  ............................................................................................................. 5  Capítullo 1. Definició óns ........................................................................................... 7  Capítullo 2. Obxectivvos  .......................................................................................... 9  Capítullo 3. Persoas implicadas  .............................................................................. 11 Capítullo 4. Procedem mento  .................................................................................... 13 Capítullo 5. Documentación .................................................................................... 15  

I E  S    L S  e  i  x  a   | 3


Programa dee acollida do P Prácticum do IES Leixa 

                     

Módulo xenéricco  M (Psicopedagoxíaa) ‐ Aprendizaxe ee  o da  dessenvolvemento personalidadee ‐ Procesos e conteextos  educativos ociedade, famillia e  ‐ So educación

M MÁST ER Prácticum ‐ Observación n no centro ‐ Observación na aula

Mód dulo específico o  (Didáctica) ‐ Formación

‐ Aprendizaxe e ensinaanza ‐ Innovación docentee e  introducción á investigaación

 

4 | I  E  S    L  e  i  x  a   


Program ma de acollida a do Prácticum m do IES Leixa a 

Prelim minarr   mento que procedementa as actuacións que se de‐ O Programa de acollida é o docum estudantes do o máster de profesorado paara garantir a  ben levvar a cabo no instituto cos e súa ráp pida adaptació ón ao centro e educativo, pollo que é necessario que sexaa coñecido  por tod das as persoass implicadas e e se leve adian nte de forma ssistemática e consensuada  tendo een conta que o estudante d do Prácticum, en adiante do ocente en forrmación, in‐ tegraraase no centro como un doce ente máis, coas as súas pecculiaridades, d durante os  período os do Prácticu um e como tall poderá e deb berá participaar nas actividades que se  lle proggramen e que consten nos corresponden ntes cronogramas, asumind do todas as  normass, dereitos e d deberes que lle asigna a lexxislación ao peersoal docente e, se proce‐ de, así como as norm mas de organización do cen ntro e especialmente o deber de confi‐ dado pola sinaatura dun “Co ompromiso de e boas prácti‐ denciallidade que quedará refrend cas e co onfidencialidaade” tal e com mo consta na ““Guía do/a do ocente en form mación”.  A fin dee garantir a co orrecta realizaación do Práctticum, a coord dinación elabo orou un Dos‐ sier do Prácticum no o que se inclúen os documeentos que garanten a inform mación, se‐ nto e correctaa realización do Prácticum ee que está inteegrado por:  guimen •

Guía do Mááster da Unive ersidade correespondente 

Guía do tito or/a  

Guía do doccente en form mación 

de acollida   • Programa d ntos se lle enttregan nunha carpeta (dosssier) a cada un n dos tito‐ Estes catro documen do Prácticum para facilitar o desenvolveemento do meesmo.   res/as d Tamén existe un currso específico na aula virtuaal do IES Leixaa onde se pode en obter to‐ olvemento, re ealizar o se‐ dos os documentos e impresos creados, planificar o desenvo nto mediante o “Diario de sseguimento do docente en formación” así como xes‐ guimen tionar aas enquisas dee satisfacción e de avaliació ón mediante u un procedeme ento online,  segund do estableza cada un dos tittores/as.  O/A do ocente en form mación terá accceso ao curso o da aula virtu ual mediante usuario e  contrassinal que se llee facilitará na primeira sesión de acollidaa segundo se establece  neste P Programa de aacollida. 

Guía Universitaria

Progrrama de aco ollida

Do ossier

Guía do  titor/a

Guía do/a  do ocente en  fo ormación

I E  S    L S  e  i  x  a   | 5


Programa de acollida do Prácticum do IES Leixa 

NOTAS:                                                

6 | I  E  S    L  e  i  x  a   


Program ma de acollida a do Prácticum m do IES Leixa a 

Capíttulo 1. Defin nición ns   

Aos efeectos deste Prrograma de accollida, consid déranse as deffinicións que sse mostran  no segu uinte cadro.    Acolliida

Enténdese p por acollida o cconxunto de documentos, actividades e  tarefas que permiten a corrrecta integración do estudantte do Prácti‐ cum e que e está procedemeentado mediante un Programa a de acollida  que permite e dar a coñecerr ao docente en n formación as ccaracterísti‐ cas do centrro, programa e orienta as súass actividades e ás das per‐ soas implicaadas nel e facilitta o coñecemento por parte d dos docentes  e persoal no on docente do iinstituto.   A tal fin o Prrograma é un d documento privvado e pódese aacceder a el  a través da aaula virtual do centro. 

Docen nte en forma‐ ción

Calquera estudante matricculado nun Másster de profesorado que  realiza o Práácticum no IES Leixa.

Titor//a do Prácti‐ cum 

Docente ressponsable do seeguimento e tittorización do do ocente en  formación, n nomeado ao effecto. 

Aula vvirtual 

É o espazo w web asignado aao centro pola C Consellería de C Cultura, Edu‐ cación e Ord denación Univeersitaria e que sservirá para xesstionar o  Prácticum.  n  O acceso á aaula virtual faise dende a web do IES Leixa en www.iesleixxa.es poñendo o o usuario e con ntrasinal persoaal no espazo  ao efecto. 

  Docum mentos de  centro o 

Conxunto de documentos elaborados pollo centro que se erven para  “comprende er e regular” o ffuncionamento o do mesmo.  Considéransse dous tipos dee documentos de centro:  • Públicoss, aos que se acccede libremente dende a web b do centro  • Privadoss, de uso restrin nxido e aos quee se accede excclusivamente  dende a aula virtual meediante identifiicación 

Comp promiso de  confid dencialidade 

É o comprom miso asinado polo docente en n formación polo cal queda  obrigado ao o secreto sobre todos os datoss e información que obteña  sobre as perrsoas vinculadaas de forma direecta ou indirectta ao IES  Leixa 

I E  S    L S  e  i  x  a   | 7


Programa de acollida do Prácticum do IES Leixa 

NOTAS:                                                

8 | I  E  S    L  e  i  x  a   


Program ma de acollida a do Prácticum m do IES Leixa a 

Capíttulo 2. Obxe ectivo os   

Os obxectivos do Pro ograma de aco ollida son:  • • •

Procedemeentar a incorpo oración dos/aas docentes en n formación ao centro  educativo p para a súa rápida integració ón no mesmo..  Coñecer ás persoas impliicadas directaamente no Práácticum e, porr extensión,  aos traballaadores/as do ccentro educattivo.  Coñecer o ccentro en cantto a organizacción, instalació óns e recursos. 

Primeeiros contaactos

Acto informal  de benvida

Coñecemento do centro

Secue encia de e  actuaccións

Coñecemento dos  c compañeiros/as

Caracterización do traballo

Coñecemento daas  instalaacións

  Ademaais, serve para:  • •

nos primeiros días das diferrentes fases  Sistematizar as actividades a realizar n do Prácticum.  oras un marco o de traballo inicial para a p programación  Facilitarlle áás persoas tito do Prácticum. 

                            I  E  S    L S  e  i  x  a   | 9


Programa de acollida do Prácticum do IES Leixa 

NOTAS:                                                

10 | I  E  S    L  e  i  x  a   


Program ma de acollida a do Prácticum m do IES Leixa a 

Capíítulo 3 3. Perssoas im mplicaadas   nda que o Prácticum ten “p per se” unhas persoas impliicadas, nomeaadamente di‐ Aín recctivos, coordin nador/a e tito ores/as, a neceesaria particip pación do/a docente en  forrmación na vid da do centro ffai que esta im mplicación alccance a todo o o persoal do  centro e mesmo o a todas as pe ersoas que forman parte daa comunidade e educativa e  mpleta visión da vida escolaar, polo que se considera  que axudarán a facilitar a com e educativa.  que este plan affecta a toda aa comunidade pecificamentee, o persoal do ocente e non docente colab bora no Prácticum do pro‐ Esp fessorado asumin ndo o tratame ento indiferen nciado do/a docente en forrmación co‐ mo o un docente máis, coas súas peculiaridaades, facilitand do a participaación do  meesmo nas activvidades ordinarias do centrro. A tal fin, os cronogramaas que regu‐ lan n as diferentess fases do Práácticum serán comunicadoss a todo o persoal docente  e n non docente n nos taboleiross de anuncios de persoal en n conserxería, secretaría e  salla de docentes.              • Difereenzas entre a formación  inicial e o traballo real • Insegu uridade e falta de  confiaanza • Confusión • Percep pción de  respon nsabilidade excesiva

• De disciplina • De organizaación • De metodoloxía • De planificaación • De avaliació ón

Ch hoque coa  reaalidade

Problemas didácticos

Pro oblemas de rrelación

Problemas de  formación

• Coordinación cos  compaañeiros/as • Relacións cos pais/nais • Falta d de apoio institucion nal • Socialización

• Necesidade de formación  permanente e

Problem mas dos docentes principiantes (1)       

                  (1)

Sáenz‐López, ((2000). El maestro principiante dee Educación Física a. Huelva: Servicio o de Publicacio‐ nes de la Universidad de Huelvva.  

I E  S    L S  e  i  x  a   | 11 1


Programa de acollida do Prácticum do IES Leixa 

NOTAS:                                                

12 | I  E  S    L  e  i  x  a   


Program ma de acollida a do Prácticum m do IES Leixa a 

Capíttulo 4. Proccedem mento   o primeiro con ntacto do/a docente en forrmación co  O Programa de acollida organiza o e nas súas dúaas fases.  centro educativo e cco grupo/clase bservación no o centro), enttre o 26 de no ovembro e o 1 11 de decem‐ • 1ª fase (de ob bro: A acollida desenvolverase en tres sesións.  día 26 de novvembro e nelaa preténdese  o 1ª sesión (2 horas): Terá lugar o d en formación dándolle a infformación xerral sobre as  recibirr ao docente e características do ce entro, e preseentándolle aoss profesionaiss que desen‐ n o seu labor n no centro.  volven   OBXEECTIVO 

TAREFA

Presentación n ao equipo  directivo do ccentro, ao  coordinador//a e ao titor/a 

• Recepción po olo coordinador/aa, presen‐ tación do tito or/a e reunión conxunta co  equipo directtivo  • Presentación da Guía do/a do ocente en  formación 

• • • • •

MATER RIAIS

RESPONSABLLES

TEMPO

Coordinador//a e xefe de estu u‐ dos 

20 minu‐ tos 

Coñecemento o básico da  estrutura do centro, dos  recursos e oss materiais e  da oferta edu ucativa 

• Visita ás instaalacións   • Explicación da oferta durante a visita 

• Guía do/a docent G te en formación  cos planos  c  

Titor/a

60 minu‐ tos 

Coñecemento o do persoal  do centro 

• Identificación n dos espazos e o os recursos  • Presentación do persoal non d docente,  nomeadamen nte, subalternos e persoal  administrativvo  • Presentación do xefe/a de dep parta‐ mento e do o orientador/a 

G te en formación  • Guía do/a docent

Titor/a

20 minu‐ tos 

Intereses e exxpectativas 

• Reunión do eestudante co coorrdina‐ dor/a e o tito or/a para intercam mbio de  opinións com mo paso previo paara a pla‐ nificación 

Coordinador//a e titor/a 

20 minu‐ tos 

Guía do/a docent G te en formación  Web do centro  W Ficha do docentee en formación  Documento de co onfidencialidade  Programa de aco ollida 

o 2ª sesión (dúas horas e media): TTerá lugar o díía 27 de nove embro e nela  ndese que o docente en forrmación coñezza con máis profundidade  pretén e detalle a organización do centro, o seu conteexto, a formacción regrada  e non regrada, plans, proxectos ee integración no contorno.    OBXEECTIVO 

MATER RIAIS

RESPONSABLLES

TEMPO

Coñecemento o do organi‐ grama e os do ocumentos  de centro 

• Presentación dos documentoss de cen‐ tro e a organización   problemática dos centros  • Revisión da p

TAREFA

• Acceso aos docum A mentos de cen‐ tro na web e aula t a virtual   • Guía do/a docent G te en formación 

Xefe de estud dos  e titor/a 

30 minu‐ tos 

Coñecemento o da organi‐ zación educativa en refe‐ rencia á FP e bacharelatos 

• Revisión da h historia e estruturra da FP,  competencias profesionais, m modalida‐ des, réximes,, ... no contexto eeuropeo 

• Guía comprensiv G a da nova FP  • Web do IES Leixa W a 

Xefe de estud dos  e titor/a 

30 minu‐ tos 

Coñecemento o das fun‐ cións dos doccentes 

• Revisar a norrmativa ao respeccto das  funcións doceentes: horarios, ggardas, ti‐ torías, faltas, formación, ... 

• LOE e normativa galega  • Normativa de cen ntro   • Guía do/a docent G te en formación 

Xefe de estud dos  e titor/a 

30 minu‐ tos 

Coñecemento o dos recur‐ sos de xestión 

• Presentación de diferentes recursos  para a xestión n docente e da aula virtual  do centro 

• XADE, FProfe, FCT X T, …  • Guías do/a docen G nte, do titor/a e  do estudante  d • Caderno do doce C ente  

Titor/a

30 minu‐ tos 

Coñecemento o da organi‐ zación pedaggóxica 

• Explicación da programación d didáctica:  Elaboración, responsables, coordina‐ ción, seguimeento. 

• Guía do/a docent G te en formación  • Normativa  • Aplicación web p A para programa‐ cións  c • Programa de seguimento do  proceso ensino‐a p aprendizaxe 

Titor/a

30 minu‐ tos 

I E  S    L S  e  i  x  a   | 13 1


Programa de acollida do Prácticum do IES Leixa 

o 3ª sesión (dúas horas): Terá lugar o día 28 de novembro e nela confec‐ cionaranse os cronogramas que permitirán o desenvolvemento do Prác‐ ticum no centro.    OBXECTIVO 

TAREFA

MATERIAIS

RESPONSABLES

TEMPO

Elaboración do horario do  docente en formación 

• Consensuar o horario do docente en for‐ mación 

• Horario do docente en forma‐ ción 

Coordinador/a e  titor/a 

20 minu‐ tos 

Elaboración do crono‐ grama de actividades da  fase de observación no  centro 

• Planificación do cronograma describindo  as tarefas a realizar e as reunións nas que  se participará 

• Cronograma • Calendario de reunións   • Diario 

Coordinador/a e  titor/a 

40 minu‐ tos 

Elaboración do crono‐ grama de actividades da  fase de observación na  aula e de intervención 

• Planificación do cronograma describindo  as tarefas a realizar 

• • • • •

Titor/a

40 minu‐ tos 

Realización da 1ª parte da  enquisa de satisfacción 

• Cubrir a 1ª parte da enquisa de satisfac‐ ción da acollida 

• Enquisa de satisfacción 

Docente en for‐ mación  Titor/a 

20 minu‐ tos 

Cronograma Programación didáctica  Horarios  Caderno docente   Diario de seguimento 

  • 2ª fase (de observación na aula), entre o 11 de marzo e o 11 de abril: A acolli‐ da desenvolverase en dúas sesións, unha ao principio e outra ao final.  o 1ª sesión (1 hora): Terá lugar o día 11 de marzo e nela o docente en  formación será presentado ao grupo/clase e fará, así mesmo, a súa pro‐ pia presentación.    OBXECTIVO  Integración do docente  no grupo/clase 

TAREFA • Presentación do docente ao grupo/clase  • Presentación persoal do docente en for‐ mación  • Observación inicial da dinámica de aula 

MATERIAIS • • • •

Horario do grupo/clase  Listaxe de estudantes  Orla de estudantes  Ficha de seguimento de estu‐ dantes 

RESPONSABLES Titor/a 

TEMPO 60 minu‐ tos 

o Sesión final (1 hora): Terá lugar o día 11 de abril e nela o docente en  formación despedirase do grupo/clase  ao que presentará unas conclu‐ sións finais.    OBXECTIVO 

TAREFA

MATERIAIS

RESPONSABLES

TEMPO

Despedida e conclusións 

• Despedida do docente e formación  • Presentación de conclusións ao gru‐ po/clase  • Enquisa de satisfacción docente (o grupo  respecto ao docente en formación) 

• Diario de seguimento   • Enquisa de satisfacción do  labor docente 

Docente en for‐ mación  Titor/a 

50 minu‐ tos 

Valoración final do pro‐ grama 

• Cubrir a 2ª parte da enquisa de satisfac‐ ción da acollida 

• Enquisa de satisfacción do/a  docente en formación 

Docente en for‐ mación  Titor/a 

10 minu‐ tos 

                   

14 | I  E  S    L  e  i  x  a   


Program ma de acollida a do Prácticum m do IES Leixa a 

Capíttulo 5. Docu umenttación n    m faise median nte os documeentos que se m mencionan  O desenvolvemento do Prácticum uido:  de segu •

GUÍAS: o o o o

uía da Universsidade  Gu Pro ograma de acollida  Gu uía do/a titor//a  Gu uía do/a docen nte en formacción 

IMPRESOS:: o ptp p_paco101: C Compromiso d de boas prácticcas e confiden ncialidade  o ptp p_paco102: Permiso de utilización de im maxe  o ptp p_paco103: Ficha de datos o ptp p_paco201: C Cronograma daa fase de obseervación no ce entro  o ptp p_paco202: C Cronograma daa fase de obseervación na au ula  o ptp p_paco301: Enquisa de satisfacción do/aa docente en fformación  (po ode ser substiituída por unh ha enquisa on line na aula vvirtual)  o ptp p_paco302: Enquisa de satisfacción do ggrupo/clase re especto do  do ocente en form mación (pode ser substituíd da por unha en nquisa on li‐ nee na aula virtuaal)  o ptp p_paco401: D Diario de seguiimento (podee ser substituíd do por un  diaario on line naa aula virtual)..  o ptp p_paco402: Enquisa de auttoavaliación do/a docente e en formación  (po ode ser substiituída por unh ha enquisa on line na aula vvirtual).  o Im mpreso de avalliación (segun ndo establece a Universidad de).  o Im mpreso de satissfacción do/a titor/a (segun ndo establece e a Universi‐ dade) 

DOCENTE: CADERNO D o Ho orario do titor/a  o Ho orario do grup po/clase  o Orrla de grupo  o Ficchas de estudaantes  o Lisstaxe de grupo o/clase  o Folla de RA/CA ogramación d didáctica  o Pro   Todos estess documentoss estarán a  disposición dos titores/as e docentes  ón na aula virttual do insti‐ en formació tuto nun cu urso ao efecto o.                  I  E  S    L S  e  i  x  a   | 15 1


Programa de acollida do Prácticum do IES Leixa 

                 

16 | I  E  S    L  e  i  x  a   


Programa de acollida do Prácticum do IES Leixa 

                       

Instituto de Educación Secundaria Leixa  San Pedro de Leixa s/n  15405 – Ferrol (A Coruña)  Código de centro: 15021469    Tfnos‐Fax: (+34) 981328900 – 981328951  CIF: Q6555271C  www.iesleixa.es   ies.leixa@edu.xunta.es                    

I E  S    L  e  i  x  a   | 17


Programa de acollida do Prácticum do IES Leixa 

18 | I  E  S    L  e  i  x  a   

Programa de acollida do Prácticum  
Programa de acollida do Prácticum  
Advertisement