Page 1

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 Clasificada por provincia e concello

A Coruña Arteixo 15023314

IES de Sabón

Tel. 981601012

Grao medio CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

22 prazas 30 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Arzúa 15027733

IES de Arzúa

Tel. 981500527

Grao medio CM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural

22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSAGA01 Xestión forestal e do medio natural 15020313

EFAG El Piñeiral

30 prazas 22 prazas Tel. 981500580

Grao medio CM06001 Comercio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría

20 prazas 20 prazas 20 prazas

Grao superior CS06002 Xestión comercial e márketing

20 prazas

Bergondo 15001033

CFEA de Guísamo

Tel. 881881055

Grao medio CMAGA03 Xardinaría e floraría

25 prazas

Grao superior CSAGA02 Paisaxismo e medio rural

25 prazas

Betanzos 15001148

IES As Mariñas

Tel. 981775811

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa

30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 1 de 35


CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados CSEOC01 Proxectos de edificación CSTMV01 Automoción 15001136

IES Francisco Aguiar

30 prazas 22 prazas 30 prazas 22 prazas Tel. 981772451

Grao superior CS06002 Xestión comercial e márketing

30 prazas

Boiro 15026698

IES Espiñeira

Tel. 981847677

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

30 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Boqueixón 15013254

CFEA de Sergude

Tel. 981511815

Grao medio CM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural CMAGA02 Produción agropecuaria

25 prazas 20 prazas

Grao superior CS01001 Xestión e organización de empresas agropecuarias

20 prazas

Cambre 15027873

IES Afonso X O Sabio

Tel. 981651025

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa

30 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Carballo 15002581

IES Alfredo Brañas

Tel. 981700911

Grao medio CM06001 Comercio 15027307

IES Isidro Parga Pondal

30 prazas Tel. 981756808

Grao superior CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede 15002591

IES Monte Neme

30 prazas Tel. 981701159

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

30 prazas 22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 2 de 35


CMELE02 Instalacións de telecomunicacións CMFME01 Mecanizado

22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSELE04 Mantemento electrónico

30 prazas 22 prazas

Cedeira 15026376

IES Punta Candieira

Tel. 981481202

Grao medio CM06001 Comercio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMIMA03 Mantemento electromecánico

30 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSIMA03 Mecatrónica industrial

30 prazas 22 prazas

Cee 15003212

IES Agra de Raíces

Tel. 981745950

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría 15003224

IES Fernando Blanco

25 prazas Tel. 981745350

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMIMA03 Mantemento electromecánico CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Coristanco 15021974

EFAG Fonteboa

Tel. 981733051

Grao medio 30 prazas

CMAGA02 Produción agropecuaria

Coruña, A 15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Tel. 981210112

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMSAN02 Farmacia e parafarmacia CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia

25 prazas 22 prazas 25 prazas

Grao superior CS19001 CS19002 CS19003 CS19005 CS19006 CS19007

Anatomía patolóxica e citoloxía Saúde ambiental Dietética Hixiene bucodental Imaxe para o diagnóstico Laboratorio de diagnóstico clínico

22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 3 de 35


CS19010 CS20001 CS20003 CS20004 CSSAN01 CSSAN02 CSSSC01 15027897

Radioterapia Animación sociocultural Integración social Interpretación da lingua de signos Audioloxía protésica Próteses dentais Educación infantil

CIFP Paseo das Pontes

12 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas 30 prazas Tel. 981160196

Grao medio CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración CMINA03 Elaboración de produtos alimentarios CMTCP01 Confección e moda

44 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSHOT04 CSHOT05 CSINA02 CSTCP01 15024513

22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Dirección de cociña Dirección de servizos de restauración Procesos e calidade na industria alimentaria Patronaxe e moda

CIFP Someso

Tel. 981282200

Grao medio CM12002 Estética persoal decorativa CMFME01 Mecanizado CMFME02 Soldadura e caldeiraría CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar CMMAM01Carpintaría e moble CMTMV01 Carrozaría CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

22 prazas 22 prazas 22 prazas 44 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CS08003 Realización e plans de obra CSEOC01 Proxectos de edificación CSEOC02 Proxectos de obra civil CSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica CSFME02 Construcións metálicas CSIMP01 Estética integral e benestar CSIMP02 Estilismo e dirección de peiteado CSMAM01 Deseño e amoblamento CSTMV01 Automoción 15027770

IES A Sardiñeira

30 prazas 30 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas Tel. 981247316

Grao medio CM18002 Laboratorio

22 prazas

Grao superior CSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade CSQUI02 Química industrial 15005233

IES Agra do Orzán

22 prazas 44 prazas Tel. 981145932

Grao superior CS02002 Animación de actividades físicas e deportivas

30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 4 de 35


15004204

IES Calvo Sotelo

Tel. 981252600

Grao medio CM05002 Impresión en artes gráficas CMARG02 Preimpresión dixital CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMFME01 Mecanizado CMFME02 Soldadura e caldeiraría CMMAM02Instalación e amoblamento 15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas Tel. 981230643

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

60 prazas 30 prazas

Grao superior CS04002 Secretariado CSADG01 Administración e finanzas CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede CSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 15027800

IES Imaxe e Son

30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas Tel. 981173181

Grao superior CSIMS01 CSIMS02 CSIMS03 CSIMS04 CSIMS05 15005221

22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Produción de audiovisuais e espectáculos Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos Animacións 3D, xogos e contornos interactivos Son para audiovisuais e espectáculos Iluminación, captación e tratamento de imaxe

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

Tel. 981223479

Grao superior CSHOT02 Axencias de viaxes e xestión de eventos CSHOT03 Guía, información e asistencia turísticas 15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

30 prazas 30 prazas Tel. 981203000

Grao medio CM06001 Comercio

60 prazas

Grao superior CS06001 Comercio internacional CS06002 Xestión comercial e márketing 15005269

IES Urbano Lugrís

30 prazas 30 prazas Tel. 981235945

Grao medio CMELE02 Instalacións de telecomunicacións CMIMA03 Mantemento electromecánico

22 prazas 22 prazas

Grao superior CSELE01 CSELE02 CSELE03 CSELE04

Sistemas electrotécnicos e automatizados Sistemas de telecomunicacións e informáticos Automatización e robótica industrial Mantemento electrónico

22 prazas 44 prazas 22 prazas 22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 5 de 35


15004061

CPR Cervantes

Tel. 981204648

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa 15021986

CPR Cruz Roja Española

30 prazas Tel. 981169163

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

30 prazas

Grao superior CS19006 Imaxe para o diagnóstico 15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

30 prazas Tel. 981251090

Grao medio CM06001 Comercio 15004231

CPR Karbo

30 prazas Tel. 981236179

Grao medio 30 prazas

CMADG01 Xestión administrativa 15005488

CPR López Vicuña

Tel. 981206678

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa

30 prazas

Grao superior CSSSC01 Educación infantil 15004356

CPR Nebrija Torre de Hércules

30 prazas Tel. 981259006

Grao medio CM06001 Comercio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMADG01 Xestión administrativa CMSAN02 Farmacia e parafarmacia 15005270

CPR Novacaixagalicia

30 prazas 60 prazas 30 prazas 30 prazas Tel. 981236552

Grao superior CS04002 Secretariado CSADG01 Administración e finanzas CSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

60 prazas 30 prazas 30 prazas Tel. 981286299

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

30 prazas

Culleredo 15005749

IES Universidade Laboral

Tel. 981660700

Grao medio CM03003 CM03004 CMELE01 CMELE02 CMIMA01

Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque Pesca e transporte marítimo Instalacións eléctricas e automáticas Instalacións de telecomunicacións Instalacións frigoríficas e de climatización

22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 6 de 35


CS02002 Animación de actividades físicas e deportivas CS03003 Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque CS17004 Prevención de riscos profesionais CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados CSELE04 Mantemento electrónico CSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica CSENA02 Enerxías renovables CSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos CSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos CSMAP02 Transporte marítimo e pesca de altura

25 prazas 22 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Curtis 15022620

IES de Curtis

Tel. 981786100

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas 22 prazas 30 prazas 22 prazas

Fene 15032081

IES de Fene

Tel. 981492067

Grao medio CMFME02 Soldadura e caldeiraría CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización CMIMA03 Mantemento electromecánico CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Ferrol 15006754

CIFP Ferrolterra

Tel. 981333107

Grao medio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMELE02 Instalacións de telecomunicacións CMFME01 Mecanizado CMFME02 Soldadura e caldeiraría CMMAM01Carpintaría e moble CMMAM02Instalación e amoblamento CMTMV01 Carrozaría CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSELE01 CSELE02 CSELE03 CSELE04 CSENA01 CSFME02 CSFME03 CSSSC01 CSTMV01

Sistemas electrotécnicos e automatizados Sistemas de telecomunicacións e informáticos Automatización e robótica industrial Mantemento electrónico Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Construcións metálicas Deseño en fabricación mecánica Educación infantil Automoción

22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 25 prazas 30 prazas 22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 7 de 35


15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Tel. 981321565

Grao medio CM06001 Comercio CMADG01 Xestión administrativa CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

30 prazas 60 prazas 30 prazas

Grao superior CS02002 Animación de actividades físicas e deportivas CS04002 Secretariado CS06002 Xestión comercial e márketing CSADG01 Administración e finanzas CSEOC01 Proxectos de edificación CSEOC02 Proxectos de obra civil CSHOT03 Guía, información e asistencia turísticas CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede CSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 15006742

IES Concepción Arenal

30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas Tel. 981310104

Grao medio CM18002 Laboratorio

22 prazas

Grao superior CS18002 Química ambiental 15021469

IES Leixa

30 prazas Tel. 981328900

Grao medio CM05002 Impresión en artes gráficas CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMARG02 Preimpresión dixital CMSAN02 Farmacia e parafarmacia CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia

22 prazas 50 prazas 22 prazas 22 prazas 25 prazas

Grao superior CS05001 Deseño e produción editorial CS19003 Dietética CS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico 15025645

IES Ricardo Carballo Calero

22 prazas 22 prazas 22 prazas Tel. 981326524

Grao medio CM12002 Estética persoal decorativa CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar

22 prazas 22 prazas

Grao superior CSIMP01 Estética integral e benestar 15006791

IES Saturnino Montojo

22 prazas Tel. 981352169

Grao medio CM07001 Laboratorio de imaxe 15028038

ESCO Náutico-Pesqueira

25 prazas Tel. 981317611

Grao medio CM03003 Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque

22 prazas

Grao superior CS03001 Navegación, pesca e transporte marítimo CS03003 Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque

22 prazas 22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 8 de 35


Melide 15008817

IES de Melide

Tel. 981505162

Grao medio CMMAM01Carpintaría e moble

22 prazas

Muros 15026388

IES Plurilingüe Fontexería

Tel. 981827225

Grao medio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

22 prazas

Narón 15026455

IES Terra de Trasancos

Tel. 981380033

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa

30 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Negreira 15026391

IES Xulián Magariños

Tel. 981885349

Grao medio CM06001 Comercio

30 prazas

Grao superior CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede

30 prazas

Noia 15026731

IES Campo de San Alberto

Tel. 981822800

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

30 prazas 22 prazas

Grao superior CS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico CSADG01 Administración e finanzas 15010812

IES Virxe do Mar

22 prazas 30 prazas Tel. 981820119

Grao medio CM07001 Laboratorio de imaxe 15010769

CPR Plurilingüe María Assumpta

25 prazas Tel. 981820500

Grao medio CM06001 Comercio

30 prazas

Oleiros 15027228

IES María Casares

Tel. 981626344

Grao medio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 9 de 35


Ordes 15027782

IES Nº 1

Tel. 981680922

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas 22 prazas

Ortigueira 15020544

IES de Ortigueira

Tel. 981400100

Grao medio CMMAM01Carpintaría e moble

22 prazas

Padrón 15023090

IES Macías o Namorado

Tel. 981817008

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

30 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSELE03 Automatización e robótica industrial

30 prazas 22 prazas

Pobra do Caramiñal, A 15025530

IES da Pobra do Caramiñal

Tel. 981833900

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

25 prazas

Grao superior CS19003 Dietética 15026649

CPR Divino Maestro

22 prazas Tel. 981830011

Grao medio 30 prazas

CMADG01 Xestión administrativa

Ponteceso 15026406

IES de Ponteceso

Tel. 981714477

Grao medio 30 prazas 22 prazas

CMADG01 Xestión administrativa CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

Pontedeume 15025682

IES Fraga do Eume

Tel. 981432004

Grao medio CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría

22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSHOT04 Dirección de cociña

22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 10 de 35


15013461

CPR San José

Tel. 981430063

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa

30 prazas

Pontes de García Rodríguez, As 15021767

IES Castro da Uz

Tel. 981451304

Grao medio CMELE02 Instalacións de telecomunicacións CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

22 prazas 30 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas 15025694

IES Moncho Valcarce

30 prazas Tel. 981451351

Grao superior CSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade

22 prazas

Porto do Son 15027691

IES de Porto do Son

Tel. 981767494

Grao medio CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

22 prazas

Rianxo 15026807

IES Félix Muriel

Tel. 981843700

Grao medio CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia

25 prazas

Ribeira 15014556

CIFP Coroso

Tel. 981870361

Grao medio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización CMIMA02 Instalacións de produción de calor CMINA03 Elaboración de produtos alimentarios CMTMV01 Carrozaría CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados CSTMV01 Automoción 15027711

IES Leliadoura

22 prazas 22 prazas Tel. 981874633

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa

30 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede CSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

30 prazas 30 prazas 30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 11 de 35


15027812

ESCO Oficial Náutico-Pesqueira

Tel. 981874476

Grao medio CM03003 Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque CM03004 Pesca e transporte marítimo

22 prazas 22 prazas

Grao superior CS03003 Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque

22 prazas

Santa Comba 15026030

IES Terra de Xallas

Tel. 981880425

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

30 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Santiago de Compostela 15016000

CIFP Compostela

Tel. 981523140

Grao medio CM05002 Impresión en artes gráficas CMARG02 Preimpresión dixital CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia

22 prazas 22 prazas 44 prazas 30 prazas 22 prazas 25 prazas

Grao superior CSHOT01 CSHOT04 CSHOT05 CSSSC01 15015767

30 prazas 22 prazas 22 prazas 60 prazas

Xestión de aloxamentos turísticos Dirección de cociña Dirección de servizos de restauración Educación infantil

CIFP Politécnico de Santiago

Tel. 981522062

Grao medio CM18002 Laboratorio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMELE02 Instalacións de telecomunicacións CMFME02 Soldadura e caldeiraría CMMAM01Carpintaría e moble CMMAM02Instalación e amoblamento CMTMV01 Carrozaría CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

22 prazas 44 prazas 44 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 44 prazas

Grao superior CS18002 CSELE01 CSELE02 CSELE03 CSELE04 CSFME02 CSQUI01 CSTMV01

Química ambiental Sistemas electrotécnicos e automatizados Sistemas de telecomunicacións e informáticos Automatización e robótica industrial Mantemento electrónico Construcións metálicas Laboratorio de análise e de control de calidade Automoción

22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 12 de 35


15026753

IES A Pontepedriña

Tel. 981530455

Grao medio CM06001 Comercio

30 prazas

Grao superior CS06001 Comercio internacional CS06002 Xestión comercial e márketing CS20001 Animación sociocultural 15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

30 prazas 30 prazas 30 prazas Tel. 981584321

Grao medio CM07001 Laboratorio de imaxe 15027058

IES As Fontiñas

25 prazas Tel. 981573440

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa

30 prazas

Grao superior CS04002 Secretariado CSADG01 Administración e finanzas CSEOC01 Proxectos de edificación CSEOC02 Proxectos de obra civil 15023466

IES Lamas de Abade

30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas Tel. 981592461

Grao medio CM12002 Estética persoal decorativa CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar CMSAN02 Farmacia e parafarmacia

22 prazas 25 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CS19001 CS19002 CS19004 CSIMP01 CSSAN02 15015755

Anatomía patolóxica e citoloxía Saúde ambiental Documentación sanitaria Estética integral e benestar Próteses dentais

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

22 prazas 22 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas Tel. 981569650

Grao superior CS02002 CS11005 CSHOT02 CSHOT03 15021482

Animación de actividades físicas e deportivas Animación turística Axencias de viaxes e xestión de eventos Guía, información e asistencia turísticas

IES San Clemente

30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas Tel. 981580496

Grao medio CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

30 prazas

Grao superior CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede CSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

30 prazas 30 prazas

Vimianzo

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 13 de 35


15026418

IES Terra de Soneira

Tel. 981716376

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa

30 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Zas 15027368

IES Maximino Romero de Lema

Tel. 981719149

Grao medio CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 14 de 35


Lugo Becerreá 27000617

CFEA Alta Montaña

Tel. 982161203

Grao medio CM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural

22 prazas

Grao superior CSAGA01 Xestión forestal e do medio natural

25 prazas

Burela 27013958

IES Monte Castelo

Tel. 982580889

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

25 prazas

Grao superior CS02002 Animación de actividades físicas e deportivas CS19002 Saúde ambiental 27013934

IES Perdouro

30 prazas 22 prazas Tel. 982575098

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE02 Instalacións de telecomunicacións CMFME01 Mecanizado CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar

30 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSELE04 Mantemento electrónico

30 prazas 22 prazas

Castro de Rei 27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Tel. 982310308

Grao superior CSAGA01 Xestión forestal e do medio natural CSAGA02 Paisaxismo e medio rural

22 prazas 22 prazas

Cervo 27016509

IES Marqués de Sargadelos

Tel. 982593100

Grao superior CSQUI02 Química industrial

22 prazas

Chantada 27003175

IES Val do Asma

Tel. 982441602

Grao medio CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 15 de 35


Foz 27020562

IES de Foz

Tel. 982141544

Grao medio CM06001 Comercio CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración

30 prazas 22 prazas 30 prazas

Grao superior CSHOT04 Dirección de cociña

22 prazas

Lugo 27006516

CIFP Politécnico de Lugo

Tel. 982220328

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMELE02 Instalacións de telecomunicacións CMFME01 Mecanizado CMMAM01Carpintaría e moble CMSAN02 Farmacia e parafarmacia

25 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos CSELE04 Mantemento electrónico CSEOC01 Proxectos de edificación CSEOC02 Proxectos de obra civil CSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica CSSAN02 Próteses dentais CSSSC01 Educación infantil 27006528

IES As Mercedes

22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 30 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas 30 prazas Tel. 982221212

Grao medio CM06001 Comercio CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización CMTMV01 Carrozaría CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas 22 prazas 22 prazas 44 prazas

Grao superior CS06002 CSENA01 CSIMA02 CSTMV01 27016704

Xestión comercial e márketing Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos Automoción

IES Leiras Pulpeiro

30 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas Tel. 982203427

Grao superior CSINA02 Procesos e calidade na industria alimentaria 27006531

IES Lucus Augusti

22 prazas Tel. 982220968

Grao medio CM18002 Laboratorio

22 prazas

Grao superior CSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade

22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 16 de 35


27015773

IES Muralla Romana

Tel. 982212010

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar

30 prazas 30 prazas 22 prazas

Grao superior CS04002 Secretariado CSADG01 Administración e finanzas CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede CSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CSIMP01 Estética integral e benestar 27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas 22 prazas Tel. 982220698

Grao superior CS02002 Animación de actividades físicas e deportivas 27016455

IES Sanxillao

30 prazas Tel. 982252016

Grao medio CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración

22 prazas 30 prazas

Grao superior CSHOT04 Dirección de cociña

22 prazas

Mondoñedo 27006966

IES San Rosendo

Tel. 982521034

Grao superior CSAGA01 Xestión forestal e do medio natural

22 prazas

Monforte de Lemos 27015311

IES A Pinguela

Tel. 982403111

Grao medio CM12002 Estética persoal decorativa CMADG01 Xestión administrativa CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar

22 prazas 30 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede 27007247

IES Francisco Daviña Rey

30 prazas 30 prazas Tel. 982400460

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMELE02 Instalacións de telecomunicacións CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

25 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos

22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 17 de 35


27007260

CFEA de Monforte de Lemos

Tel. 982889103

Grao medio CMAGA02 Produción agropecuaria

20 prazas

Monterroso 27016248

IES de Monterroso

Tel. 982377609

Grao medio CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

30 prazas

Ribadeo 27020793

CIFP Porta da Auga

Tel. 982128894

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia CMTMV01 Carrozaría CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas 22 prazas 25 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSSSC01 Educación infantil CSTMV01 Automoción

30 prazas 30 prazas 20 prazas

Sarria 27012036

IES Gregorio Fernández

Tel. 982530030

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMFME01 Mecanizado CMIMA03 Mantemento electromecánico

30 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSIMA03 Mecatrónica industrial 27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

30 prazas 22 prazas Tel. 982531051

Grao medio CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia

25 prazas

Sober 27011718

CPR Belarmino Fernández Iglesias

Tel. 982460469

Grao medio CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración

30 prazas 30 prazas

Vilalba 27013326

IES Lois Peña Novo

Tel. 982510951

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas 22 prazas 22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 18 de 35


Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede

30 prazas 30 prazas

Viveiro 27013636

IES María Sarmiento

Tel. 982560449

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMFME02 Soldadura e caldeiraría CMTMV01 Carrozaría CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados

30 prazas 22 prazas

Xove 27016625

IES Illa de Sarón

Tel. 982592168

Grao medio CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 19 de 35


Ourense Barco de Valdeorras, O 32001725

IES Lauro Olmo

Tel. 988320175

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

25 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Carballiño, O 32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

Tel. 988271122

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Celanova 32016625

IES de Celanova

Tel. 988431565

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

30 prazas 22 prazas

Maceda 32016431

IES San Mamede

Tel. 988463286

Grao medio CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

30 prazas

Ourense 32015050

CIFP A Farixa

Tel. 988236552

Grao medio CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

22 prazas

Grao superior CS02002 Animación de actividades físicas e deportivas CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos CSELE04 Mantemento electrónico CSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica CSEOC01 Proxectos de edificación CSEOC02 Proxectos de obra civil CSHOT02 Axencias de viaxes e xestión de eventos CSHOT03 Guía, información e asistencia turísticas

30 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 20 de 35


CSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos 32016765

CIFP Portovello

22 prazas Tel. 988232649

Grao medio CM06001 Comercio CMADG01 Xestión administrativa CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia

60 prazas 60 prazas 25 prazas

Grao superior CS04002 Secretariado CS06002 Xestión comercial e márketing CS20003 Integración social CSADG01 Administración e finanzas CSSSC01 Educación infantil 32009116

IES 12 de Outubro

30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas 60 prazas Tel. 988213722

Grao medio CM12002 Estética persoal decorativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMFME01 Mecanizado CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar

22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados CSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica CSIMP01 Estética integral e benestar 32008902

IES A Carballeira - Marcos Valcárcel

22 prazas 22 prazas 22 prazas Tel. 988221312

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

25 prazas 30 prazas

Grao superior CS19002 CS19003 CS19007 CSIFC01 CSIFC02 32009131

Saúde ambiental Dietética Laboratorio de diagnóstico clínico Administración de sistemas informáticos en rede Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

IES Universidade Laboral

22 prazas 22 prazas 22 prazas 30 prazas 30 prazas Tel. 988226304

Grao medio CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización CMTMV01 Carrozaría CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

22 prazas 22 prazas 44 prazas

Grao superior CSIMA03 Mecatrónica industrial CSTMV01 Automoción 32015530

CPR Estudios San Martín

22 prazas 22 prazas Tel. 988221990

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMADG01 Xestión administrativa

60 prazas 30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 21 de 35


32009189

CPR Ramón María del Valle- Inclán

Tel. 988366214

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa 32008914

CPR Santo Cristo

30 prazas Tel. 988220588

Grao medio CM06001 Comercio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMADG01 Xestión administrativa CMSAN02 Farmacia e parafarmacia

30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas

Pobra de Trives, A 32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

Tel. 988330302

Grao medio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

22 prazas

Grao superior CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados

22 prazas

Ribadavia 32015475

IES de Ribadavia

Tel. 988471076

Grao medio CMINA02 Aceites de oliva e viños CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

22 prazas 22 prazas

Verín 32013582

IES García-Barbón

Tel. 988410379

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMADG01 Xestión administrativa CMIMA03 Mantemento electromecánico CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

25 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Vilamarín 32016285

IES de Vilamarín

Tel. 988286013

Grao medio CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría

22 prazas 30 prazas 22 prazas

Grao superior CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos CSHOT04 Dirección de cociña CSHOT05 Dirección de servizos de restauración

30 prazas 22 prazas 22 prazas

Xinzo de Limia

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 22 de 35


32014801

IES Cidade de Antioquía

Tel. 988460519

Grao medio CM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural CMADG01 Xestión administrativa

22 prazas 30 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSAGA01 Xestión forestal e do medio natural

30 prazas 22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 23 de 35


Pontevedra Baiona 36019657

IES Primeiro de Marzo

Tel. 986355111

Grao superior CS20001 Animación sociocultural

30 prazas

Bueu 36019463

IES Johan Carballeira

Tel. 986323270

Grao medio CM12002 Estética persoal decorativa CMADG01 Xestión administrativa CMFME02 Soldadura e caldeiraría CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar

22 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSFME02 Construcións metálicas

30 prazas 22 prazas

Caldas de Reis 36000417

CPR San Fermín

Tel. 986540075

Grao medio CM06001 Comercio CMADG01 Xestión administrativa

30 prazas 30 prazas

Cambados 36019396

IES Francisco Asorey

Tel. 986520161

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

30 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos 36000481

IES Ramón Cabanillas

30 prazas 22 prazas Tel. 986542950

Grao medio CMINA02 Aceites de oliva e viños

22 prazas

Cangas 36019475

IES de Rodeira

Tel. 986303933

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

30 prazas 22 prazas

Grao superior CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede

30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 24 de 35


36000922

IES María Soliño

Tel. 986301082

Grao superior CS02002 Animación de actividades físicas e deportivas

30 prazas

Cañiza, A 36015101

IES da Cañiza

Tel. 986651347

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas 22 prazas

Estrada, A 36002359

IES Antón Losada Diéguez

Tel. 986570336

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE02 Instalacións de telecomunicacións CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes CMMAM01Carpintaría e moble CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas 22 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Gondomar 36020261

IES Terra de Turonio

Tel. 986384016

Grao medio CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

22 prazas

Grove, O 36019232

IES Monte da Vila

Tel. 986732161

Grao medio CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

22 prazas

Guarda, A 36019244

IES A Sangriña

Tel. 986609015

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes CMTMV01 Carrozaría CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas 30 prazas 20 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Illa de Arousa, A 36020209

IGAFA Instituto Galego de Formación en Acuicultura

Tel. 986527101

Grao medio CM03001 Mergullo a media profundidade CM03002 Operacións de cultivo acuícola

12 prazas 20 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 25 de 35


Grao superior CS03002 Produción acuícola

40 prazas

Lalín 36013758

IES Laxeiro

Tel. 986787051

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSIMA03 Mecatrónica industrial 36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

30 prazas 22 prazas Tel. 986780114

Grao medio 30 prazas

CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

Grao superior CSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web

30 prazas

Marín 36015159

IES Chan do Monte

Tel. 986883305

Grao medio CM06001 Comercio CMADG01 Xestión administrativa CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización

30 prazas 30 prazas 30 prazas 22 prazas

Grao superior CS06002 Xestión comercial e márketing CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede CSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

30 prazas 30 prazas 30 prazas

Moaña 36004745

IES A Paralaia

Tel. 986312217

Grao medio 30 prazas 22 prazas 22 prazas

CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMFME01 Mecanizado

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados

30 prazas 22 prazas

Neves, As 36019402

IES Pazo da Mercé

Tel. 986648455

Grao medio CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 26 de 35


36005671

EFAG A Cancela

Tel. 986648250

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría

30 prazas 30 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

20 prazas

Nigrán 36015184

IES Escolas Proval

Tel. 986369402

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

30 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSELE04 Mantemento electrónico

30 prazas 22 prazas

Poio 36020143

IES de Poio

Tel. 986771295

Grao medio CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

22 prazas

Ponteareas 36007552

CIFP A Granxa

Tel. 986640068

Grao medio CMAGA01 Produción agroecolóxica CMAGA03 Xardinaría e floraría CMINA02 Aceites de oliva e viños

22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSAGA01 Xestión forestal e do medio natural CSAGA02 Paisaxismo e medio rural CSINA01 Vitivinicultura 36014520

IES Pedra da Auga

22 prazas 22 prazas 22 prazas Tel. 986641017

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Pontevedra 36014489

CIFP A Xunqueira

Tel. 986873003

Grao medio CMELE02 Instalacións de telecomunicacións CMMAM01Carpintaría e moble CMMAM02Instalación e amoblamento CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia CMTMV01 Carrozaría

22 prazas 22 prazas 22 prazas 25 prazas 22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 27 de 35


CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

44 prazas

Grao superior CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos CSELE04 Mantemento electrónico CSSSC01 Educación infantil 36020064

CIFP Carlos Oroza

22 prazas 22 prazas 30 prazas Tel. 986847002

Grao medio CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría

44 prazas 30 prazas 22 prazas

Grao superior CSHOT01 CSHOT03 CSHOT04 CSHOT05 36013761

30 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas

Xestión de aloxamentos turísticos Guía, información e asistencia turísticas Dirección de cociña Dirección de servizos de restauración

IES A Xunqueira I

Tel. 986872150

Grao medio CM18002 Laboratorio 36006730

IES Frei Martín Sarmiento

22 prazas Tel. 986852654

Grao medio CM12002 Estética persoal decorativa CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMFME01 Mecanizado CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar

22 prazas 50 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CS19003 CS19007 CSELE01 CSIMP01 36019268

Dietética Laboratorio de diagnóstico clínico Sistemas electrotécnicos e automatizados Estética integral e benestar

IES Gonzalo Torrente Ballester

22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas Tel. 986863612

Grao superior CSEOC01 Proxectos de edificación CSEOC02 Proxectos de obra civil 36018677

IES Luís Seoane

30 prazas 30 prazas Tel. 986857700

Grao medio CM06001 Comercio CMADG01 Xestión administrativa

30 prazas 30 prazas

Grao superior CS04002 Secretariado CS06001 Comercio internacional CS06002 Xestión comercial e márketing CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 28 de 35


36006419

IES Montecelo

Tel. 986850261

Grao medio CM05002 Impresión en artes gráficas CMARG02 Preimpresión dixital CMSAN02 Farmacia e parafarmacia

22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CS05002 Produción en industrias de artes gráficas CS19001 Anatomía patolóxica e citoloxía 36006717

IES Sánchez Cantón

22 prazas 22 prazas Tel. 986866505

Grao superior CS02002 Animación de actividades físicas e deportivas 36020192

CFEA de Lourizán

30 prazas Tel. 986805088

Grao medio CM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural

30 prazas

Grao superior CSAGA01 Xestión forestal e do medio natural

30 prazas

Porriño, O 36019529

IES Ribeira do Louro

Tel. 986333956

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

30 prazas 22 prazas

Grao superior CS06001 Comercio internacional CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas 30 prazas

Redondela 36019566

IES de Chapela

Tel. 986453330

Grao medio 22 prazas 25 prazas

CMSAN02 Farmacia e parafarmacia CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia

Grao superior CS19003 Dietética CS19004 Documentación sanitaria CSSSC01 Educación infantil 36016656

IES Pedro Floriani

22 prazas 30 prazas 30 prazas Tel. 986401911

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

30 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas 36018033

CPR Vigo

30 prazas Tel. 986400762

Grao medio CM06001 Comercio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

30 prazas 30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 29 de 35


CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas

Salvaterra de Miño 36020337

IES de Salvaterra de Miño

Tel. 986658238

Grao medio CMFME02 Soldadura e caldeiraría

22 prazas

Sanxenxo 36019256

IES de Vilalonga

Tel. 986744953

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

30 prazas 22 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Silleda 36020350

IES Pintor Colmeiro

Tel. 986580904

Grao medio CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural CM06001 Comercio

22 prazas 30 prazas

Grao superior CS06002 Xestión comercial e márketing

30 prazas

Tomiño 36019751

IES de Tomiño

Tel. 986623346

Grao medio CM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

22 prazas 22 prazas

Tui 36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Tel. 986600926

Grao medio CM06001 Comercio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

30 prazas 22 prazas

Grao superior CS06002 Xestión comercial e márketing

30 prazas

Valga 36020362

IES de Valga

Tel. 986559745

Grao medio CMFME02 Soldadura e caldeiraría

22 prazas

Grao superior CSFME02 Construcións metálicas

22 prazas

Vigo

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 30 de 35


36013448

CIFP Manuel Antonio

Tel. 986273800

Grao medio CM18002 Laboratorio CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría CMTCP01 Confección e moda

22 prazas 44 prazas 30 prazas 44 prazas 22 prazas

Grao superior CS18002 CS19001 CS19007 CSHOT01 CSHOT02 CSHOT03 CSHOT04 CSHOT05 CSQUI01 CSQUI02 CSSAN02 CSTCP01 36014568

Química ambiental Anatomía patolóxica e citoloxía Laboratorio de diagnóstico clínico Xestión de aloxamentos turísticos Axencias de viaxes e xestión de eventos Guía, información e asistencia turísticas Dirección de cociña Dirección de servizos de restauración Laboratorio de análise e de control de calidade Química industrial Próteses dentais Patronaxe e moda

CIFP Valentín Paz Andrade

30 prazas 22 prazas 22 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas Tel. 986270904

Grao medio CMFME02 Soldadura e caldeiraría CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización CMMAM01Carpintaría e moble CMTMV01 Carrozaría CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSENA02 Enerxías renovables CSFME02 Construcións metálicas CSFME03 Deseño en fabricación mecánica CSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos CSMAM01 Deseño e amoblamento CSTMV01 Automoción 36011579

IES A Guía

22 prazas 22 prazas 25 prazas 22 prazas 22 prazas 22 prazas Tel. 986375111

Grao medio CM06001 Comercio

60 prazas

Grao superior CS02002 Animación de actividades físicas e deportivas CS06001 Comercio internacional CS06002 Xestión comercial e márketing 36024461

IES Audiovisual de Vigo

30 prazas 30 prazas 30 prazas Tel. 986246834

Grao superior CSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos CSIMS04 Son para audiovisuais e espectáculos 36018173

IES de Teis

22 prazas 22 prazas Tel. 986373811

Grao medio CM12002 Estética persoal decorativa

22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 31 de 35


CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar

30 prazas 22 prazas

Grao superior CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede CSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CSIMP01 Estética integral e benestar 36011634

IES Politécnico de Vigo

30 prazas 30 prazas 22 prazas Tel. 986213025

Grao medio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMFME01 Mecanizado CMIMA03 Mantemento electromecánico

22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CS08003 Realización e plans de obra CS17004 Prevención de riscos profesionais CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados CSELE03 Automatización e robótica industrial CSEOC01 Proxectos de edificación CSEOC02 Proxectos de obra civil CSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica CSIMA03 Mecatrónica industrial 36017430

IES Ricardo Mella

30 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas 30 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas Tel. 986253711

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMADG01 Xestión administrativa CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

25 prazas 60 prazas 22 prazas

Grao superior CS04002 Secretariado CS19002 Saúde ambiental CS19006 Imaxe para o diagnóstico CSADG01 Administración e finanzas CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos CSELE04 Mantemento electrónico 36011804

INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico

30 prazas 22 prazas 30 prazas 30 prazas 22 prazas 22 prazas Tel. 986235608

Grao medio CM03003 Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque CM03004 Pesca e transporte marítimo

44 prazas 22 prazas

Grao superior CS03001 Navegación, pesca e transporte marítimo CS03003 Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque 36011622

CPR Aloya

22 prazas 22 prazas Tel. 986420722

Grao superior CS04002 Secretariado CS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico CSADG01 Administración e finanzas CSSSC01 Educación infantil

30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 32 de 35


36013795

CPR CEBEM

Tel. 986419899

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa

30 prazas

Grao superior CS04002 Secretariado CSADG01 Administración e finanzas 36011609

CPR Colegio Hogar Caixanova

30 prazas 30 prazas Tel. 986414311

Grao medio CM05002 Impresión en artes gráficas CM09001 Equipos electrónicos de consumo CMARG02 Preimpresión dixital CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMFME01 Mecanizado CMFME02 Soldadura e caldeiraría

30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas 60 prazas 30 prazas

Grao superior CSELE03 Automatización e robótica industrial CSELE04 Mantemento electrónico CSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica 36011853

CPR Daniel Castelao

30 prazas 30 prazas 30 prazas Tel. 986442121

Grao medio CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

30 prazas 30 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede CSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 36016152

CPR Divino Maestro

30 prazas 30 prazas 30 prazas Tel. 986371686

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMADG01 Xestión administrativa 36010794

CPR Fillas de María Inmaculada

60 prazas 30 prazas Tel. 986423988

Grao medio CM06001 Comercio 36016723

CPR Mendiño

30 prazas Tel. 986293444

Grao medio CM06001 Comercio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMADG01 Xestión administrativa 36011191

CPR Plurilingüe Montecastelo

30 prazas 60 prazas 30 prazas Tel. 986412488

Grao medio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

30 prazas 30 prazas

Grao superior CSELE04 Mantemento electrónico

30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 33 de 35


36011361

CPR San José de la Guía

Tel. 986376153

Grao superior CS20003 Integración social CSSSC01 Educación infantil 36011348

CPR San Miguel

40 prazas 30 prazas Tel. 986221325

Grao medio CM09001 Equipos electrónicos de consumo CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMADG01 Xestión administrativa 36011521

CPR Vivas

30 prazas 60 prazas 30 prazas Tel. 986227085

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMADG01 Xestión administrativa CMSAN02 Farmacia e parafarmacia

30 prazas 30 prazas 30 prazas

Grao superior CSADG01 Administración e finanzas

30 prazas

Vila de Cruces 36020386

IES Marco do Camballón

Tel. 986582251

Grao medio CMFME02 Soldadura e caldeiraría

22 prazas

Vilagarcía de Arousa 36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

Tel. 986512311

Grao medio CM06001 Comercio CMADG01 Xestión administrativa

30 prazas 30 prazas

Grao superior CS04002 Secretariado CS06001 Comercio internacional CS06002 Xestión comercial e márketing CSADG01 Administración e finanzas CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede 36012471

IES Castro Alobre

30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas 30 prazas Tel. 986501000

Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría 36013771

IES Fermín Bouza Brey

25 prazas Tel. 986503800

Grao medio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMIMA03 Mantemento electromecánico CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

22 prazas 22 prazas 22 prazas

Grao superior CSELE03 Automatización e robótica industrial CSIMA03 Mecatrónica industrial

22 prazas 22 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 34 de 35


36018380

IES Miguel Ángel González Estévez

Tel. 986504883

Grao superior CS02002 Animación de actividades físicas e deportivas

30 prazas

Vilanova de Arousa 36019414

IES A Basella

Tel. 986554847

Grao superior CS18002 Química ambiental

30 prazas

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2012-2013 CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior Claves de cores: Nome do ciclo en verde, novo título actualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE. Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE. Páxina 35 de 35

Oferta FP 2012-2013  
Oferta FP 2012-2013  

Oferta FP 2012-2013 por provincias

Advertisement