Page 1

GOODY'S BEST KNOWN FRANCHISOR

WIND FAST GROWTH FRANCHISOR

PISCINES IDEALES BEST FRANCHISE WORKPLACE

WEBWONDERS BEST USE OF TECHNOLOGY

PALMIE BISTRO MOST LOYAL NETWORK

CURVES BEST MASTER FRANCHISE

SO EASY BEST CONCEPT RE - DESIGN

FRESH LINE HIGHEST PRODUCT QUALITY

HOMENTALITY BEST FRANCHISE CREATIVE

COCOMAT SOCIAL RESPONSIBILITY

¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô ™Ô˘‰ÒÓ ∞Ã√¡ BEST INTERNATIONAL EXPANSION

πø∞¡¡∏™ ∏§π∞¢∏™ BEST FRANCHISE LEADER

°ƒ∏°√ƒ∏™ ªπ∫ƒ√°∂Àª∞∆∞ BEST INTERNAL ORGANIZATION

ª¶√À∫∂∆√ ª¶∞§√¡π∞ BEST URBAN FRANCHISE

ª∞•πªπ∞§π¡√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢∏™ ∂π¢π∫∏ ∆πª∏∆π∫∏ ¢π∞∫ƒπ™∏

°πøƒ°√™ ∫√À∆ƒ√À§π∞™ ∂π¢π∫∏ ∆πª∏∆π∫∏ ¢π∞∫ƒπ™∏

202 www.franchise.gr


°π∞ ¶ƒø∆∏ º√ƒ∞ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ∞¡∞¢EI∫¡Y√Àª∂ ∆π™ ∫∞§À∆∂ƒ∂™ ∞§À™π¢∂™ FRANCHISE www.franchise.gr 203


BEST KNOWN FRANCHISOR

∏ GOODY'S ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ï˘Û›‰· ÂÛÙÈ·ÙÔÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‚¿ÛË Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì›· ·fi ÙȘ 15 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙË ÌfiÓË ÂÏÏËÓÈ΋. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ‹‰Ë 30 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜, Ë GOODY'S ‰È·ÌfiÚʈÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì·˙È΋˜ ÂÛÙ›·Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ‰ÂÛÌfi Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ηٷӷψً. ∆Ô ÚÒÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1976 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∆Ô 1981 ÛÙË Ô‰fi ™fiψÓÔ˜ ȉڇÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ì›· ÛÂÈÚ¿ Ó¤ˆÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ™‹ÌÂÚ· 181 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∆Ô 1994, Ë GOODY'S ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ∆Ô 2001, Ë ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÛÙËÓ ¢∂§∆∞ ™Àªª∂∆√Ãø¡ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜. ∞fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006, Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ VIVARTIA ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› fiϘ ÂΛӘ Ù˘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ó¤Ô˘ ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Î·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›·. ∆· ¿ÓÙ· ÛÙË GOODY'S Á˘Ú›˙Ô˘Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ê·ÁËÙfi. ∆Ô ÌÂÓÔ‡ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÔÚ›·. ∂ÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· ÁÈ·Ù› ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ GOODY'S ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ŒÏÏËÓ˜ ÁÈ· ŒÏÏËÓ˜, Ì ¿ıÔ˜ Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙË Á‡ÛË. ¶ÚˆÙÔÔÚ›· ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ GOODY'S ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ÔÙ¤ Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó Ì Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ, Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÏÏÔ› ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ «ÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ· Ù˘ GOODY'S» - ·˘Ùfi ÙÔ ·Î·ıfiÚÈÛÙÔ ÛÙÔȯ›Ô, ÙÔ Û¯Â‰fiÓ Ì·ÁÈÎfi, Ô˘ οÓÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÈÔ ·Ï‹ Á‡ÛË Ï›ÁÔ ÈÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, Ï›ÁÔ ÈÔ È‰È·›ÙÂÚË, Ï›ÁÔ ÈÔ “goodÈ΋”. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÓÔ‡ GOODY'S ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÔÏÏÒÓ Î·È ÛˆÛÙÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹. ∏ ÂÔ›ıËÛË Ù˘ GOODY'S Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô-

™ˆÙ‹Ú˘ ™Â˚Ì·Ó›‰Ë˜ ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ GOODY’S

Ê›ÏÔ˘Ó Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û' ·˘Ù‹Ó. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· GOODY'S Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â›Ó·È Ô ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÈÔ Â˘·›ÛıËÙË ÔÌ¿‰· Ù· ·È‰È¿, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ∏ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ‰ÂηÂÙ›· ÛÙÔ ÙÔ̤· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙË GOODY'S ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ 2002 fiÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ArGOODaki. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› 2.800.000 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ArGOODaki ¤¯ÂÈ ÛÙ·ı› ·ÚˆÁfi˜ Û 7 ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Û ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ¶¿ÙÚ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ™ˆÌ·Ù›ˆÓ / π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ «ª·˙› ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰›». º¤ÙÔ˜, ÙÔ ArGOODaki Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì «∆Ô Ã·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡» Ô˘ Â›Ó·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi˜, ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰·, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û ·Ó¿ÁÎË. ∆Ô ArGOODaki, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì «∆Ô Ã·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡» ı· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ¤Ó· Û›ÙÈ ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ì ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔ ªÔÛ¯¿ÙÔ ∞ÙÙÈ΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÛÈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹. °È· ÙË GOODY'S, ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Ë GOODY'S ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Â›Ó·È Ë ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ë Â˘Ï·‚È΋ ÚÔۋψÛË ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË, Î·È Ë ÂÈÌÂÏ‹˜ Âȉ›ˆÍË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÙ¤ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Â¿Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·' fiÏÔ˘˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ GOODY'S. ∆Ô ÚÔÛˆÈÎfi, ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÎÈfiÏ·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡, Â›Ó·È ‰Â̤ÓÔÈ Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ì›·˜ ·Ï˘Û›‰·˜ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ‹Ù·Ó ÂÙ˘¯Ë̤ÓË, ·ÏÏ¿ ı· ¤Î·Ó ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ͯˆÚÈÛÙ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ Ì·˙› ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜…

√ ™ˆÙ‹Ú˘ ™Â˚Ì·Ó›‰Ë˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1962. ™Ô‡‰·Û ÛÙÔ ∞ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ∫ÔÏϤÁÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (B.Sc. -Business Administration) Î·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ McGill ÛÙÔ ªfiÓÙÚÂ·Ï ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ (M.B.A. - International Business / Marketing). ∆Ô 1989, ÍÂΛÓËÛ ÙË ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ¢∂§∆∞ ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ˆ˜ Project Manager. To 2000, ·Ó¤Ï·‚ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢∂§∆∞ ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ. TÔ 2002 ·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙ· ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ GOODY'S. ªÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Vivartia, ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006, η٤¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∫Ï¿‰Ô˘ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È æ˘¯·ÁˆÁ›·˜. ∂›Ó·È ̤ÏÔ˜ Ù˘ EMRA (European Modern Restaurants Association) fiÔ˘ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ë Goody's Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ IH&RA (International Hotels & Restaurants Association) Î·È ÙÔ˘ Global Food Service Council. ∞fi ÙÔ 2005 Â›Ó·È Â›Û˘ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Advisory Board ÙÔ˘ European Food Service Summit. √ ™ˆÙ‹Ú˘ ™Â˚Ì·Ó›‰Ë˜ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ 3 ·È‰È¿. ªÈÏ¿ÂÈ EÏÏËÓÈο, AÁÁÏÈο Î·È °·ÏÏÈο. 204 www.franchise.gr


BEST GROWTH FRANCHISOR

∏ WIND ∂ÏÏ¿˜ ȉڇıËΠÙÔ 1992 Î·È Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Weather Investments S.P.A Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Sawiris Î·È ÙÔ˘ Naguib Sawiris ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi fiÌÈÏÔ Orascom, Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 5,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÏ¿Ù˜. ∏ WIND ∂ÏÏ¿˜ Û‹ÌÂÚ· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ù˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÔÙ¤. ªÂ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ·, ›Ù ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘Ì‚fiÏ·È· ÌÂ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ›Ù χÛÂȘ ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ӥ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¢ڢ˙ˆÓÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Internet ·fi ÙËÓ Tellas, Ë WIND ηχÙÂÈ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ˆ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ ÊÔÚ¤·˜. ªÂ 400 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· WIND Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20.000 ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë WIND ∂ÏÏ¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ¿ÓÙÔÙÂ Î·È ·ÓÙÔ‡. Œ¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘Ó¯‹ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë WIND ∂ÏÏ¿˜ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙÔ 2004 ÛÙË ‰È·Ú΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ 3˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· 3G Broadband (HSDPA) ›Ù ·fi ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Â›Ù ·fi ÙÔÓ ÊÔÚËÙfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË data card. ∆Ô Ù¯ÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ WIND ∂ÏÏ¿˜ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ Û fiÏË ÙËÓ

ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÏËı˘ÛÌȷ΋ Î¿Ï˘„Ë 99,3%, ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚˆÈÓfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ·fi ‰È·‰Èηۛ˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÓfi˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È, ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ. ∏ WIND ∂ÏÏ¿˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ «˘‡ı˘ÓÔ˘ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ÔÏ›ÙË», ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ «™ÙËÓ ¶Ú¿ÍË», ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔχÏ¢ÚÔ Ï¿ÓÔ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Û ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜.

™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫ÔÌÈÓ¿Î˘ Chief Executive Officer WIND ∂§§∞™

∏ WIND ∂ÏÏ¿˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈο Â¤ÏÂÍ ӷ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤ۈ franchising, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì¤Û· Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ WIND Û 400. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙËÏÂʈӛ· Î·È ÙÔ Internet. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ WIND ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ franchising Â›Ó·È ¤Ó· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÙÔ ÔÔ›Ô fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ì ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ˘Âڷ͛˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

√ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫ÔÌÈÓ¿Î˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ Stet Hellas ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ 2004 ¤¯ÔÓÙ·˜ 12 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ Û ‰È¢ı˘ÓÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. •ÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÙÔ 1992 ÛÙËÓ Procter & Gamble ∂ÏÏ¿‰·˜ ˆ˜ brand manager Î·È ÙÔ 1996 ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠÛÙËÓ Kraft Jacobs Suchard ˆ˜ marketing manager ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ˙·¯·Úˆ‰ÒÓ fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ countline business Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û ∫ÂÓÙÚÈ΋/ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, ª¤ÛË ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ∞ÊÚÈ΋. √ Î. ∫ÔÌÈÓ¿Î˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ·fi ÙÔ 1998 fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Marketing Manager ÛÙËÓ ÙfiÙ Panafon ∆ËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ ∞.∂.µ.∂. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô Î. ∫ÔÌÈÓ¿Î˘ ÚÔ‹¯ıË Û ı¤ÛÂȘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· marketing Î·È ·fi ÙÔ 2002 ‹Ù·Ó ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Vodafone ∂ÏÏ¿‰·˜ ηıÒ˜ Î·È ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·fi ÙÔ 2003. √ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫ÔÌÈÓ¿Î˘ ¤¯ÂÈ Ù˘¯›Ô ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ Deree ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Â›Ó·È Â›Û˘ οÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (MBA) ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘. °ÓˆÚ›˙ÂÈ ∞ÁÁÏÈο Î·È °·ÏÏÈο. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÙÔ 1968, Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ 1 ·È‰›.

www.franchise.gr 205


BEST FRANCHISE CREATIVE

H Homentality® - The New Real estate Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ Real Estate, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ·fi 20 ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· ÁÚ·Ê›· Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∫‡ÚÔ Ì Ï‹ÚÂȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. √È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì·˜ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ design, construction Î·È after sales ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔÓ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi ÂÏ¿ÙË ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó Ó¤Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ real estate Î·È franchise Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜. ∂Ó·˜ ÎÏ¿‰Ô˜ fiˆ˜ Ë ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË Î¿ı ۇÁ¯ÚÔÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ˘„ËϤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Î·È ·ÓÙÔ¯‹ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‡ÊÂÛ˘, ¯¿ÚË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· franchise ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘¤Ú‚·Û˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È. ªÈ· ÚfiÙ·ÛË Ôχ ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›·.

∏ Homentality® Έ‰ÈÎÔÔÈ› ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ º¿ÎÂÏÔ ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ Ë ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (data base) ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ì ·Î›ÓËÙ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ( photos, video, Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î.·), ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÌʈÓË̤ÓË Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋, ¿Ú· Î·È ÂÌÔÚ‡ÛÈÌË ·Í›·, Î·È ÙË ˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ º¿ÎÂÏÔ “Way of Living”, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο Ù· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘˜. ∏ Homentality® ·Ú¤¯ÂÈ Â›Û˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜, ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜, ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ χÛÂȘ ÚÔÛˆÈ΋˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÌÂ: - ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ - ÌÈÎÚfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ - Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ - ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜.

™Ù¤ÏÏ· ∆˙·ÁηڿÎË °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· HOMENTALITY √ ÛÔ˘‰·›Ô˜ µÔÏÙ¤ÚÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ franchise ¤ÏÂÁ ˆ˜ ·ÔÓ¤ÂÈ ÌÈ· «È‰¤· ÂÏ¢ıÂÚ›·˜», fiˆ˜ Î·È ·Ó ÙÔ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ. ∂Ì›˜ ÛÙË Homentality ÎÚ·Ù¿Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÔ˘‰·›· Ú‹ÛË Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ «Î·ÈÓÔÙÔÌ›·». ∏ Homentality ¤¯ÂÈ fiÚ·Ì· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙfi¯Ô, Â›Ó·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˜ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ηٷӷψً.

∏ ™Ù¤ÏÏ· ∆˙·ÁηڿÎË ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∫›ÂÏÔ Ù˘ ÚÒËÓ ¢˘ÙÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·fi ŒÏÏËÓ˜ ÁÔÓ›˜, Ù· ÚÒÙ· Û¯ÔÏÈο Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó Û ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∫ȤÏÔ˘, fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û 2 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙ›·Û˘. ™Â ËÏÈΛ· 10 ÂÙÒÓ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘ ϤÔÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÔ˘ ¤Ì·ı ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËΠÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. √È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ôχ Ó·ڋ ËÏÈΛ·, ÌfiÏȘ Û ËÏÈΛ· 19 ÂÙÒÓ Î·È ·ÊÔ‡ ÌfiÏȘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·¯ı› ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÍÂÎÈÓ¿ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ˆ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ management ÙÂÏÈο Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙËÓ ÁÔËÙ‡ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÏ·ÂÈ.∞fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 19 ¤ˆ˜ Î·È Ù· 23 ı· ÂÚÁ·ÛÙ› Û ÌÂÁ¿ÏË ÂÙÚÂÏ·˚΋ ÂÙ·ÈÚ›·, fiÔ˘ ηٿÊÂÚ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ À‡ı˘Ó˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, Û' ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ ·Ó‰ÚÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎfi Á·ÏÔ˘¯Â›ÙÂ Î·È Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ó· ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È. ™Â ËÏÈΛ· 24 ÂÙÒÓ ÙËÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ franchise, ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ∂Àƒø°¡ø™∏ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË franchise ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, Û‡ÓÙÔÌ· ·›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Franchise. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Homentality ·fi ÙÔÓ Î. ∏ÏÈ¿‰Ë π‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂Àƒø°ø¡™∏ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ franchise ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È Ë °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Homentality - The New real estate, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ηÈÓÔÙfiÌÔ˘ concept Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙȘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ηٷÌÂÙÚ¿ 21 ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Master Franchise ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∆¤ÏÔ˜ ÂÍÂϤÁË Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Franchise ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008. 206 www.franchise.gr


SOCIAL RESPONSIBILITY

∏ COCO-MAT ȉڇıËΠÙÔ 1989 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ·Ú¯Èο ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ·fi Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο. ∆Ô 1992, Ë ¤‰Ú· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ •¿Óı˘. ∆Ô fiÚ·Ì· ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ Ù˘ COCO-MAT Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜, Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô, ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‡ÓÔ˘ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·È‰Â›·˜, Ô˘ ı· ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ COCO-MAT ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜:

√È ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Î·È ÁψÛÛÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ COCO-MAT, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ÚfiÛÊ˘Á˜. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Â›Û˘, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë COCO-MAT ·Ú¤¯ÂÈ ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ Û ¿ÙÔÌ· Ì «ÂȉÈο ÚÔÛfiÓÙ·». √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ú·Á‰·›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 35 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ franchise, 9 ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, 4 ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È ¤Ó· joint venture ÛÙËÓ ∆˙¤ÓÙ· Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜. ∂›Û˘, ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ΤÓÙÚÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ∫›Ó·, ÛÙËÓ fiÏË Ã·ÓÁÎ˙Ô‡. ∫·Ù¿ Ù· 19 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚Ú·‚›· fiˆ˜ ÙÔ 1Ô ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ EFQM Î·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi µÚ·‚Â›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ∞Ú›ÛÙ¢Û˘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘.

- ¶√π√∆∏∆∞ ¶ƒ√´√¡∆ø¡ - ∂™∆π∞™∏ ™∆√¡ ¶∂§∞∆∏ - π∫∞¡√¶√π∏™∏ ∆ø¡ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ - ∫√π¡ø¡π∫∏ ™À¡∂π™º√ƒ∞ √È ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο, fiˆ˜ ÎÔÎÔÊÔ›ÓÈη˜, Ê˘ÛÈÎfi ηԢÙÛÔ‡Î, Ì·ÏÏ›, ‚·Ì‚¿ÎÈ, ı·Ï¿ÛÛÈ· ʇÎÈ·, ·ÏÔÁfiÙÚȯ·, ÏÈÓfi Î·È Ô‡Ô˘ÏÔ.

¶·‡ÏÔ˜ ∂˘ÌÔÚÊ›‰Ë˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ & ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ COCO-MAT ¶ÈÛÙÔ› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÔ franchising ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·È‰Â›·˜, Ô˘ ı· ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.

°ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ™¿ÚÙË ÙÔ 1958. ∆ÂÏ›ˆÛ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∂›Ó·È Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∞ÓˆÙ¿Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜. ŒÎ·Ó ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∫Ôψӛ·. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠÛÙË Daily Telegraph ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. √ÌÈÏ› ÂÓÓ¤· ÁÏÒÛÛ˜. ∂›Ó·È ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˜. ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ Mirjiam Wiggers, ·Ù¤Ú·˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·È‰ÈÒÓ. §·ÙÚ‡ÂÈ Ù· ÛÔÚ, Â›Ó·È ·ÓÙÈηÓÈÛÙ‹˜ Î·È Ô·‰fi˜ Ù˘ ·ÂÈÊfiÚ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.

www.franchise.gr 207


BEST FRANCHISE WORKPLACE

∏ Piscines Ideales, Ì ‰›ÎÙ˘Ô 26 ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ franchise, Ì 240 ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 7.500 ÂÏ¿Ù˜, Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ȉȈÙÈ΋˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈÛ›Ó·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÌfiÓÔ ÙÔ 2007 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ··Û 1.000 ÈÛ›Ó˜. ∞ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Piscines Ideales Â›Ó·È Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ¶ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Î·È Ó· ÙÈÌ¿ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜. °È' ·˘Ùfi ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘. ∞fi ÙÔ 2000 Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÔÈËı› Ì ISO 9001. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙ˘ ·Í›·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∆Ô 2006 ‰È·ÎÚ›ıËΠˆ˜ Âͤ¯Ô˘Û· ÂˆÓ˘Ì›· (Superbrand), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ 2008. ∂ÈϤÔÓ, Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ‚Ú·‚‡ÙËΠÙÔ 2006 ˆ˜ «Quality Leader of the year». ŸÚ·Ì· Ù˘ Piscines Ideales Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ÀÈÔıÂÙ› Ù· ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· management, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Franchise ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ALBA Î·È ÙÔ˘ ∂π∂¶.

™Ù¤ÏÈÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ & ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ PISCINES IDEALES

∆Ô 2007 ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ EFQM ÁÈ· ÙËÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ∞ÚÈÛÙ›· (4 ·ÛÙ¤ÚÈ·) Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο. ∫˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Piscines Ideales Â›Ó·È ÔÈ ¶ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ, ÁÈ' ·˘Ùfi Î·È ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÂÌÊ·ÙÈο Î·È ÔÏÏ·Ï¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘. ªÂ ÁÓÒÛË Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi, ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÁÓÒÌÔÓ· ¿ÓÙ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î¿ı ¶ÂÏ¿ÙË. ∆Ô 2007 Î·È ÙÔ 2008 ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ, ·fi ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Great Place to Work Institute, «∆Ô ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ∂ÚÁ·ÛÈ·Îfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ» ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ 10 ηχÙÂÚˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (Best Workplaces). ªÂ ·˘ÍË̤ÓË ·ÙÔÌÈ΋ ¢ı‡ÓË, Ë Piscines Ideales ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∆Ô 2007 ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘, ÂÓÒ ÙÔ 2008 Ù˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÙÔ 2Ô ‚Ú·‚Â›Ô √ÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ Piscines Ideales Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (The ECO POOL) Î·È ¤ÙÛÈ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ÔχÙÈÌÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ (ÓÂÚfi, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, η‡ÛÈÌ· Î.·.).

√ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ franchising ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ / ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ·ÚΛ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙȘ ·Á΢ÏÒÛÂȘ Ì·˜ Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·.

√ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, Â›Ó·È ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ∑˘Ú›¯Ë˜, Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙ· √ÈÎÔÓÔÌÈο. ªÈÏ¿ÂÈ ¿Ù·ÈÛÙ· ∞ÁÁÏÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο, °·ÏÏÈο Î·È Î·Ï¿ πÛ·ÓÈο & πÙ·ÏÈο. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∞.°.∂.∆. " ∏ƒ∞∫§∏™ " (1991-1992), ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¢È˘ÏÈÛÙËÚ›ˆÓ ∞ÛÚÔ‡ÚÁÔ˘ (1993), Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ (¢.∂.¶.). ∂›Ó·È ·ÚÈÔ˜ ª¤ÙÔ¯Ô˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ PISCINES IDEALES, Ë ÔÔ›· ÙÔ 2007 Î·È ÙÔ 2008 ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠˆ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙȘ 10 ηχÙÂÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∂›Û˘, Â›Ó·È Î‡ÚÈÔ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ SIGMA-SIGMA, IDEALES ∫∞∆∞™∫∂À∞™∆π∫∏ Î·È IDEALES RESORT. ∂›Ó·È È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Î·È Â› 10ÂÙ›· ¶Úfi‰ÚÔ˜ (1996 - 2005) ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Franchise Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂.µ.∂.∞, Ù˘ ∂∂¢∂ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ∆Ô ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠˆ˜ Ô "Quality Leader of the Year". ∂›Ó·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¢È·ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ Eurocommerce (ÂÎÚÔÛˆ› 6 ÂÎ. ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì 30 ÂÎ. ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜). 208 www.franchise.gr


BEST USE OF TECHNOLOGY

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ȉڇıËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 1998, Ì ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ “webwonders”, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·ÚÔ¯‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÈ·˜ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÚ›·˜, ÙÔ 2003 ÂÓ¤Ù·Í ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ franchise, ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓË ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ı· ¿ÏÏ·˙ ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∏ ‰ڷ›ˆÛ‹ Ù˘ ˆ˜ Ì›·˜ ·fi ÙȘ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2006, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ó¿Ù˘ÍË 200% ÛÙ· franchised ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘. ∆Ë ı¤ÛË Ù˘ ·˘Ù‹ ‰È·ÙËÚ› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ӥ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘. ∏ webwonders ∂ÏÏ¿˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 6.000 Ì·ıËÙ¤˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ Û ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô 50 Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ franchised Î·È licensed ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÔÚ› Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ηÈÓÔÙfi̘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ Û fiÏÔ˘˜, ȉÈÒÙ˜, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ϤÔÓ Â·Ú΋ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ „ËÊȷ΋ ÁÓÒÛË.

Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏ·ÙÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·ÈÓÔÙfi̘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘, Ô˘ ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· Î·È Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ¢È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÛÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙȘ Ï·ÙÊfiÚ̘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÙËÏÂηٿÚÙÈÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÁÓÒÛË Ô˘ Û¿ÂÈ Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ Ë›ڈÓ, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ı·̷ÙÈο Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÎfiÛÙË ÁÈ· ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ∂ȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ËÁÂÙÈ΋˜ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ webwonders ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ webwonders ÛÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Û˘Ó¿ÙÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË.

µ·Û›Ï˘ ∆ÚȯfiÔ˘ÏÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ & ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ webwonders ∏ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ franchise ‚·ÛÈÎfi ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

°ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1972 Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, fiÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘. ∂¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 1984, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 1990 Ì‹Î ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ∆.∂.π. ∞ı‹Ó·˜, fiÔ˘ Î·È ÛÔ‡‰·Û ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1998, ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ webwonders, ÛÙË ¡›Î·È·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2003, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô webwonders Î·È ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÈ Û' ·˘Ùfi Ӥ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚfiÙ·Û˘. ¶ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ ˆ˜ Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ ı· ÚԤ΢Ù ·fi ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙÔ 2005 -ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·- ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÍ' ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ηٷӷψÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ™Â ÙÚ›· ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÈ·, Ô µ·Û›Ï˘ ∆ÚȯfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÓ¤Ù·Í ٷ webwonders ÛÙÔ club ÙˆÓ ÈÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ franchise consepts.

www.franchise.gr 209


BEST INTERNATIONAL EXPANSION

∆Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô ∞Ã√¡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1995 Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÔÏϤ˜ ËÏÈ˘, ·fi 4 ÂÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ. ∆Ô ¢›ÎÙ˘Ô ∞Ã√¡ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÔ̤· ÙˆÓ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÂÎÙ¿ıËΠÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÁÈ· ·È‰È¿, ÂÊ‹‚Ô˘˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∆Ô ¢›ÎÙ˘Ô ÂÂÎÙ¿ıËΠ۠fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ (∞›Á˘ÙÔ˜ , ¶Ôψӛ· , ∞Ï‚·Ó›· , ∆Û¯›·, ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ∫‡ÚÔ). ª¤Û· ÛÙ· 14 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ˙ˆ‹, ʤÚÓÔÓÙ·˜ Ӥ˜ ȉ¤Â˜, Ӥ˜ ·Í›Â˜, Ó¤· ÚˆÙÔÔÚȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË ∂ÏÏËÓÈ΋ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ Ì 350 ΤÓÙÚ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂ 2.500 ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 30.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ηٿ ¤ÙÔ˜.

™‡ÓÙÔÌÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. - 1995-1996: π‰Ú‡ÂÙ·È Ë ∞Ã√¡ Ì 21 ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù·. - 1997-2000: ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È Ù· ΤÓÙÚ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Û 55. - 2001-2002: √ fiÌÈÏÔ˜ ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ISO 9001. - 2003-2004: ¢ÈÂıÓ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. - 2004-2005: ∏ ¶Ôψӛ· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ̤ÏÔ˜ Î·È Ù· ΤÓÙÚ· ·ÚÈıÌÔ‡Ó 160. - 2006-2007: ∏ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ∆Û¯›· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ΤÓÙÚ· ÙÔ˘˜. - 2007-2008: 350 ΤÓÙÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË & ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹.

¶¤ÙÚÔ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ & ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢π∂£¡∂™ ¢π∫∆À√ AXON ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÛÙËÓ Ó¤· ·ÁÔÚ¿, ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ÂÓfi˜ brand Â›Ó·È Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ Î·È ÔÏ˘‰¿·ÓÔ, Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο brand Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ franchise Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.

™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ franchise, fiÏ· Â›Ó·È brand. √È ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ Franchisors ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ¤Ú¢Ó˜ ·ÁÔÚ¿˜, È¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ηٷӷψً, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ÔÈfiÙËÙ·, ÂÈÎfiÓ· Î·È Î‡ÚÔ˜, ÙÔ˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ "·fiÎÙËÛË" ÂÓfi˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. √È ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ Franchisees ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ brand Ô˘ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· Î·È ¤¯Ô˘Ó ‚‚·Èˆı› fiÙÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ªÈ· ·Ï˘Û›‰· franchise ÌÔÚ› Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË, fiÙ·Ó Î¿ı ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿, ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ managers Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÌfiÓË ÂÁÁ‡ËÛË ÂÈÙ˘¯›·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ brand Î·È ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË Â˘ı‡ÓË Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·.

210 www.franchise.gr


BEST FRANCHISE LEADER

√È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ Î. ∏ÏÈ¿‰Ë ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ôχ Ó·ڋ ËÏÈΛ·, ÌfiÏȘ Û ËÏÈΛ· 24 ¯ÚÔÓÒÓ ı· ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙËÓ •ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ ∫·ÚÚ¿˜ Î·È Ë Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ì ÎfiÛÌÔ Í‰ÈÏÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ. £· ÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ÒÛÔ˘ Ë ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ «ÂȯÂÈÚ›ӻ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·Ùˆı› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ· ÁÈ· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ. ∆Ô 1996 Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ 3 ȉÈfiÎÙËÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ȉڇÂÙ·È Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∂Àƒø°¡ø™∏ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ franchise. O ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∏ÏÈ¿‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· Ï·ÌÚ‹ ηÚȤڷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Franchise ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˆ˜ π‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ∂Àƒø°¡ø™∏, ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, Ì 250 ΤÓÙÚ· Û‹ÌÂÚ· Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∫‡ÚÔ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ϤÔÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ franchise. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÍÂÎÈÓ¿ ·Ú¿ÏÏËϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ȉڇÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «¢ÈÂıÓ›˜ ÀËÚÂۛ˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘» Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ÂÈϤÔÓ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ Franchise, ÙËÓ «S.F.S - Success Franchise System». ∂ÓÙÔÓfiÙ·ÙË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ›ӷÈ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ı¤ÙÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∂µ∂∞ (ÂÌÔÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ). ª¤Û· ÛÙÔ 2005 Ô Î. ∏ÏÈ¿‰Ë˜, ÂÎϤÁÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Franchise ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ¿ÌÂÛ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. ∆ÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÂÎϤÁÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘.

πˆ¿ÓÓ˘ ∏ÏÈ¿‰Ë˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ & ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ HOMENTALITY ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™À¡¢∂™ª√™ FRANCHISE ∂§§∞¢√™

™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ¿ÂÈÚ˜ ÎÏ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ - franchise, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ηıÒ˜ ۯ‰fiÓ ¿ÓÙ· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¢È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔ ÈÔ ∫·Ï·›ÛıËÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ. ∂ÈϤÔÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È Û ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, fiˆ˜ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ Î·È ÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È, ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ. ÀÈÔıÂÙ› ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ô˘ ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ Ì fiÚ·Ì· Î·È ÌÈ· ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ «ÂȯÂÈÚ›ӻ. √È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ·fi ÌÈ· ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Î·È ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‡„ÈÛÙË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·fi‰ÔÛË. ∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·Ù¿ ISO Û˘Óԉ‡ÂÈ fiϘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘. ªÈ· Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ Î. ∏ÏÈ¿‰Ë, Ë “Poll Position AE”, ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 6 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂϤÙ˘ Î·È ¤Ú¢ӷ˜, ÙÔ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ concept Ù˘ Homentality® ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ Real Estate, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ·fi ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· ÁÚ·Ê›· Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∫‡ÚÔ Ì Ï‹ÚÂȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. √È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ design, construction Î·È after sales ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔÓ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi ÂÏ¿ÙË. ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Homentality® ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÌÈ· ÂÁÁ˘Ë̤ÓË Û˘ÓÙ·Á‹, ηıÒ˜ ÌfiÏȘ Û 1 ó ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÌÂÙÚ¿ 21 ÁÚ·Ê›· franchise ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Master Franchise ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ì ÛÙfi¯Ô Ù· 120 ÁÚ·Ê›·.

H ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ franchising ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ∏ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·˙fiÌÂÓ˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ÚÔÒıËÛ˘, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË - ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ «Ì·ÁÈ΋˜» ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÙ·Á‹˜ Î·È Ë ¤ÓˆÛË fiÏˆÓ ÛÙË ÎÔÈÓ‹ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ¯ÔÔÈË̤ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿. ∆Ô franchising ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ, ÁÈ·Ù› ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈı˘Ì›· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∆Ô franchising Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ì ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ·fiÏ˘Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

www.franchise.gr 211


MOST LOYAL NETWORK

∆· ηÊÂ-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Palmie Bistro, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔÌ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¤Ó· ÔÈÔÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi ¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· «ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜». ∆· Palmie bistro ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÏÔÈfiÓ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÈÔÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ‡ÁÂÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ŒÎÙÔÙ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ‰Ô̤˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ Ï›Á˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ∆· Palmie Bistro Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â¤Ó‰˘Û·Ó Î·È ÙÔ concept ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎÂ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÔÚÁ·ÓÒıËΠ۠fiÏ· Ù· Â›‰·. ∏ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ¿ÁÈÔ Ì¤ÏËÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∆Ô 1985 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Palmie bistro Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫¿Ú·‚ÂÏ.∆Ô 2001 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ franchisees Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Ë Palmie Academy. ∆Ô 2003, ÔÈ È‰Ú˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘, ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÛÙÔ ÍÂοı·ÚÔ concept, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô franchising.

°ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘ÏÈ¿˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ & ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ PALMIE BISTRO

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Palmie bistro ·ÚÈıÌ› 20 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ··Û¯ÔÏ› ÂÚ›Ô˘ 300 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi. ∆Ô 2007 ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Û ȉÈfiÎÙËÙÔ ¯ÒÚÔ 23.000 Ù.Ì. Ì›· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÓ¿‰· catering ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ franchising. ∆Ô franchising ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŸÙ·Ó ÎÚ¿ÙË ÂÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ‹ fiÙ·Ó ÎÔÏÔÛÛÈ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÌËÓ ÂËÚ·ÛÙ› ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ‰›Ô. ∂›Û˘, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·›ÛÙ¢ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· Ì›· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ Palmie ∞.∂. ÙÔ franchising, ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰‡ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘.

√ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· οı ·Ï˘Û›‰·˜ franchise Â›Ó·È ÔÈ ÍÂοı·Ú˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘. ∆fiÛÔ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜, fiÛÔ Î·È Ë Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·Ó ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‰fi¯ÔÈ.

√ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘ÏÈ¿˜, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ª·˘ÚÔÌ¿Ù· ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. ∞fi ÙÔ 1966 ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˙È΋˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ È‰Ú‡ÛÂÈ ‹ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ٷ ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ӷ ÔÓfiÌ·Ù·: Le Foyer, San Lorenzo, Prison, EÈÚËÓÈÎfi˜, ªÂÛfiÁÂÈÔ˜, Bora-Bora, Mercedes, Galea, µ·ÚÂÏ¿‰ÈÎÔ, Envy, Destijl, Tango, Bungalow, Bocca Î.·. ∆Ô 1985 ›‰Ú˘Û ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ηʤ-ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Palmie bistro Î·È ÙÔ 2001, Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘ÏÈ¿, ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ Palmie academy. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Palmie bistro ·ÚÈıÌ› 16 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ··Û¯ÔÏ› ÂÚ›Ô˘ 300 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi. ∆Ô 2007 ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Û ȉÈfiÎÙËÙÔ ¯ÒÚÔ 23.000 m2 Ì›· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÓ¿‰· catering ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘ÏÈ¿˜ Â›Ó·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚˆÓ ∞ıËÓÒÓ-∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ·fi ÙÔ 2002 ¤¯ÂÈ ÂÎϯı› √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∂fiÙ˘ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ˘‹ÚÍ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ¡Ù›ÛÎÔ ∞ıËÓÒÓ. ∂›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÌÈÎÙ¿ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ ÛÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∆Ô˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î.¿. 212 www.franchise.gr


BEST MASTER FRANCHISE

∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›ˆÓ Curves ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ̤ıÔ‰Ô: «30 ÏÂÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜» ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Curves ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ˘‰Ú·˘ÏÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ù· ¤ÓÙ ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘: ÚÔı¤ÚÌ·ÓÛË, Ì˘˚΋ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË, ηډÈÔ·ÁÁÂȷ΋ ¿ÛÎËÛË, ·ÔıÂÚ·›· Î·È ‰È·Ù¿ÛÂȘ. H Curves ȉڇıËΠ·fi ÙÔÓ Gary Heavin Î·È ÙËÓ Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ Diane ÙÔ 1992 ÛÙȘ ∏.¶.∞, ÂÓÒ ÙÔ 1995 ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛË. ™‹ÌÂÚ· ϤÔÓ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ï˘Û›‰· Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›ˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ì ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È Û 67 ¯ÒÚ˜ ηıÒ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 10.500 ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù·. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ Û ¤Ó· ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi, Ì ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi, ·ÛʷϤ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. √È ÂÏÏËÓ›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·Á·‹ÛÂÈ Ù· Curves Î·È Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ï˘Û›‰· Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ª¤Û· Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹‰Ë 39 ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ÙfiÛÔ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ 2009.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 26 ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Curves ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋: ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·, ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ, ∞ÈÁ¿Ïˆ, µÚÈÏ‹ÛÛÈ·, °·Ï¿ÙÛÈ, °¤Ú·Î·, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi, ∫ÔÚˆ›, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ªÂÏ›ÛÛÈ·, ªÂÓ›‰È, ¡¤· ∂Ú˘ıÚ·›·, ¡¤Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¡¤Ô ∫fiÛÌÔ, ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ, ¶·ÏÏ‹ÓË, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, ÷˚‰¿ÚÈ, ÷ϿӉÚÈ, ÃÔÏ·ÚÁfi. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·: ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, °È·ÓÓÈÙÛ¿, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘, πˆ¿ÓÓÈÓ·, ∫·Ú‰›ÙÛ·, ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿, ∫·ÙÂÚ›ÓË, ∫fiÚÈÓıÔ, ¡·‡ÏÈÔ, ¶¿ÙÚ·, ƒfi‰Ô, ∂‡ÔÛÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ Curves ÛÙËÓ: ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, ¡¤Ô æ˘¯ÈÎfi, ¡¤· πˆÓ›·, Î·È ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ηıÒ˜ Î·È ÕÚÁÔ˜, ¢Ú¿Ì·, ∫·‚¿Ï·, ∫ÔÌÔÙËÓ‹, ™¤ÚÚ˜ Î·È •¿ÓıË.

ª·Ú›Ó· ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î·È Master Licensee ∫‡ÚÔ˜, ∂ÏÏ¿‰·, √˘ÁÁ·Ú›·, ™ÏÔ‚·Î›· CURVES ∆Ô Franchising Î·È È‰›ˆ˜ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Franchise Business fiˆ˜ Ù· Curves, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ϤÔÓ ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÙÚfiÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂͤÏÈ͢ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

∏ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘, °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙˆÓ Curves ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ∂ÏÏ¿‰· Î·È √˘ÁÁ·Ú›·, ‰È·ı¤ÙÂÈ 10 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ ˆ˜ ∞ÓÒÙÂÚÔ ¢È¢ı˘ÓÙÈÎfi ™Ù¤Ï¯Ԙ Û ÂÙ·ÈÚ›˜ «500 Fortune Companies» ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. •ÂΛÓËÛ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi Curves ÛÙÔ New Jersey ÙˆÓ ∏.¶.∞ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¯ÒÓ Î·È ·ÍÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ıÂÛÌfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ∂ÏÏËÓ›‰· Á˘Ó·›Î·. ∆Ô 2004 Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ fiÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÚÒÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ª¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ù· Curves η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙÔ ÓËÛ› Ì ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ. ŒÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ù· Curves ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ ̤۷ ¤Ó· Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÁÈÓ·Ó Ë ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· ·Ï˘Û›‰· ¢ÂÍ›·˜.

www.franchise.gr 213


BEST INTERNAL ORGANIZATION

∆Ô ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· «°ÚËÁfiÚ˘» ¿ÓÔÈÍ ÛÙË ¢¿ÊÓË ÙÔ 1972. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1990 Ì ÂÙ·ÈÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ 1994, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ franchise. ∆Ô 2000 Ô ŸÌÈÏÔ˜ «°ÚËÁfiÚ˘» ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ηʤ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÈÓÔÙfiÌÔ˘ concept city espresso bars "Coffeeright". ªÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 200 ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ Û 4 ¯ÒÚ˜ (∂ÏÏ¿‰·, ∫‡ÚÔ, ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ∞Ï‚·Ó›·), Ë ÂÙ·ÈÚ›· Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ¤Ó· ηÈÓÔÙfiÌÔ concept Ì ‰‡Ô ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ brand names, «°ÚËÁfiÚ˘ ªÈÎÚÔÁ‡̷ٷ» Î·È «Coffeeright», Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ η¬ÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ take-away food Î·È ÙÔ˘ take-away coffee ηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔ¬ÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ -‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ηٷӷ¬ÏˆÙ‹ÁÈ· ÔÈÔÙÈο, Á¢ÛÙÈο ÌÈÎÚÔÁ‡̷ٷ Î·È ÚÔÊ‹Ì·Ù· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Û ΢ÏÈΛ· ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ·, ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·.

Œ¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ fiÚ·Ì· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· ηʤ Î·È ÌÈÎÚÔÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 80.000 ÂÏ¿Ù˜. √È ·Í›Â˜ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ô ŸÌÈÏÔ˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂÛÙ›·Û˘ °ÚËÁfiÚ˘ Â›Ó·È Ë πηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¶ÂÏ·ÙÒÓ, Ë √ÏÈ΋ ¶ÔÈfiÙËÙ·, Ë ∞ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, Ë √Ì·‰È΋ ¢Ú¿ÛË, Ë ∞ÓÔÈÎÙ‹ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ∞ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Ë ∞ÍÈÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ fiψÓ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ, Ô fiÌÈÏÔ˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂÛÙ›·Û˘ °ÚËÁfiÚ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘, Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Î·È ·ÓÙ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘.

µÏ¿ÛÛ˘ °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˜ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ & ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ √ªπ§√™ ∂∆∞πƒ∂πø¡ ∂™∆π∞™∏™ °ƒ∏°√ƒ∏™ ∆Ô Franchising ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· franchisor.

√ Î. µÏ¿ÛÛ˘ °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1969 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫·Ù¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿, Â›Ó·È ¤ÁÁ·ÌÔ˜ Ì 2 ·È‰È¿ Î·È ÌfiÓÈÌÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ ∞ıËÓÒÓ. ∂›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂). ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ µÏ¿ÛÛË °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ 1991. ªfiÏȘ 22 ¯ÚÔÓÒÓ, Ô ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ù· ËÓ›· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ «°ÚËÁfiÚ˘». ∞Ó·Ì›¯ıËΠÂÓÂÚÁ¿ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ 1992. Àfi ÙË ÁÂÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ µÏ¿ÛÛË °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˘, o ŸÌÈÏÔ˜ «°ÚËÁfiÚ˘» ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙ· µ·ÏοÓÈ· ÙÔ 2000 Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ηʤ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÈÓÔÙfiÌÔ˘ concept city espresso bars "Coffeeright". ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ Ô Î. µÏ¿ÛÛ˘ °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˜, ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, Ô‰‹ÁËÛ Û ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Û ¤Ó·Ó fiÌÈÏÔ ËÁ¤ÙË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Ì·˙È΋˜ ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 214 www.franchise.gr


BEST URBAN FRANCHISE

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ªԢΤÙÔ ª·ÏfiÓÈ· Ì 75 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, 55 shop in shop Î·È 6 ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ Ì Ì·ÏfiÓÈ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙ¿ ›Ûˆ Ù˘ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∆· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ªԢΤÙÔ ª·ÏfiÓÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2001 Î·È Ì¤Û· Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ¿„ÂÈ ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙË ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. µ¤‚·È·, Ë ·Ï˘Û›‰· ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÌfiÓÔ ÙËÓ Â˘ÓÔ˚΋ Û˘Á΢ڛ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ Î·È ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ÌÈ· Ï‹Úˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ Ì Ì·ÏfiÓÈ·. T· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ë ªԢΤÙÔ ª·ÏfiÓÈ·, Ù· ÔÔ›· ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ï˘Û›‰· Ì·ÏÔÓÈÒÓ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ Ù˘ ÚfiÙ·ÛË ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ›ӷÈ: - ∆Ô ÈÛ¯˘Úfi Î·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ηٷӷψً fiÓÔÌ·. - ∆Ô ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ªԢΤÙÔ ª·ÏfiÓÈ· Ì 75 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, 55 shop in shops Î·È 6 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹! - H ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ë Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ¿„ÔÁË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞Ó·ÛÙ·Û¤Ï˘ ÷ÏÎÈfiÔ˘ÏÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ & ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª¶√À∫∂∆√ ª¶∞§√¡π∞

- ∏ Û˘Ó¯‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ Franchisees ÌÂ Û˘Ó¯‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ̤۷ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. - ∏ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜, ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ marketing ¤ÓÙÔÓË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·ÓÂÏÏ·‰Èο (Û˘Ó¯‹˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË). - ∆· ÔÛÔÛÙ¿ ΤډԢ˜, Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ˘„ËÏ¿ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ªԢΤÙÔ ª·ÏfiÓÈ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ Ù˘ ÔÚ›· ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi fiÚ·Ì· ηıÒ˜ ÌÂٷʤÚıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙȘ Ӥ˜ ȉÈfiÎÙËÙ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ fiÔ˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ù· ‰Èο Ù˘ Û¯¤‰È· Û Ì·ÏfiÓÈ· Î·È Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¿ÌÂÛ· οı ··›ÙËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ı· ÌÔÚ› ηıÂÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÌÔÓ¿‰· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ¤ÙÛÈ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ∆¤ÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÓ¿‰· ·Ôı‹Î¢Û˘ - ÂÌÔÚ›·˜, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚԂ› ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ªԢΤÙÔ ª·ÏfiÓÈ· Ì Ӥ˜ ÛÂÈÚ¤˜ Ì ÚˆÙfiÙ˘· ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ, ͯˆÚÈÛÙ¿ ›‰Ë ¿ÚÙÈ Î·È ÌÔÓ·‰Èο ÏÔ‡ÙÚÈÓ·.

∆Ô franchising Â›Ó·È Ì›· Ôχ ηϋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÈ· Ó¤· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰fiÙË, ‰ڷÈÒÓÂÙ·È Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜, Î·È ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ï‹ÙË Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·˘Ù‹ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ôχ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·ÔÙ˘¯›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi.

°ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1963 ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ. ŸÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ‰ÔΛ̷Û οÙÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ›¯Â ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ. ŒÙÛÈ ¤ÁÈÓ franchisee ÁÓˆÛÙ‹˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ∆Ô 1997 ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· ÛÙÔÓ ··ÈÙËÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ÏÈ·ÓÈ΋˜ Ô˘Ï¿ÂÈ ÙË Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘, ÛÙÔ ∞›ÁÈÔ fiÔ˘ Î·È Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÈÌ·. Œ¯ÔÓÙ·˜ ‰ÂÈ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚ›· Ù· ˘¤Ú Î·È Ù· ηٿ ÙÔ˘ franchise ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· Ì·ÏÔÓÈÒÓ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ªԢΤÙÔ ª·ÏfiÓÈ· ¿ÓÙ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÚ·Ì· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·Ï˘Û›‰· ÚÔÛÈÙ‹ ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, Ô˘ ı· ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Û οı ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∆Ô concept ·˘Ùfi ÍÂ¤Ú·Û ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ‰Ô˘, Ì ÙË Ú·Á‰·›· ÙÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™‹ÌÂÚ· Ë ªԢΤÙÔ ª·ÏfiÓÈ· ‰È·ı¤ÙÂÈ 75 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÍÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ηıÒ˜ Î·È 58 shop in shop. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÍÂȉ›Î¢ÛË, ÛÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÙÚfiÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ÁÓˆÛÙfi Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ÈηȈ̷ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ï˘Û›‰· Ì Ì·ÏfiÓÈ·. √ ›‰ÈÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ Â·Ó··‡ÂÙ·È, ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘. £¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ªԢΤÙÔ ª·ÏfiÓÈ· Î·È Û ¿ÏϘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜.

www.franchise.gr 215


BEST CONCEPT RE-DESIGN

√ ŸÌÈÏÔ˜ SO EASY ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 1994 ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ηÈÓÔÙfi̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎÌ¿ıËÛ˘, ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ï‡ÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙËÚ›Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÚ›· brands, Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ So Easy, ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ / „ËÊȷ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Win.Net Î·È ÙË Ì¤ÛË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ∞ÚÂÈÌ¿ÓÈÔ. ªÂ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ϤÔÓ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘, Ì ¢Ú›· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È Ì·ıËÙÔÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ¤ıÂÛ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ·ÚfiÓ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

∆· ∫¤ÓÙÚ· •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ SO EASY®, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÓÒÛÂˆÓ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ÍÂÓfiÁψÛÛË ·È‰Â›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ Ӥ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓ· ÛÙȘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, Û ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ & ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹ ÙÌ‹Ì·Ù·, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘ Î·È ÁÓˆÛÙÈο Â›‰·, ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÁÓÒÛË ÛÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ∞ÁÁÏÈο, °·ÏÏÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο, πÙ·ÏÈο, πÛ·ÓÈο, ∫ÈÓ¤˙Èη, ∞Ú·‚Èο Î·È ∆Ô‡ÚÎÈη. ¶·Ú¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· ͤӷ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÁÈ· ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Ù˘¯›Ô °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓ‰ÔÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÂϯÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÙÔÌ›˜ marketing, management Î·È ˆÏ‹ÛˆÓ.

£Âfi‰ˆÚÔ˜ ∆˙fiÁÈ·˜ ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ √ªπ§√™ SO EASY ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ËıÈ΋ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô˘˜ Ï›ıÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ franchising ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜.

√ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∆˙fiÁÈ·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¡›Î·È· Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, fiÔ˘ Î·È Î·ÙÔÈΛ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÎfiÚ˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ¢›‰·ÛΠ̷ıËÌ·ÙÈο ·fi ÙÔ 1982 ¤ˆ˜ ÙÔ 2004. ∆Ô 1991 ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÙÔ ∞ÚÂÈÌ¿ÓÈÔ. ∆Ô 1995 ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÁÈ· ·È‰È¿ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙÔ Win Kids. ∆Ô 2000 Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î. ¢. ƒ·Ì·ÓÙ˙¿ Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ franchise. ∆Ô 2002 ÔÈ ‰‡Ô ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ So Easy. ™‹ÌÂÚ· η٤¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ So Easy, Ô˘ ·ÚÈıÌ› 130 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ΤÓÙÚ· Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 216 www.franchise.gr


HIGHEST PRODUCT QUALITY

∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Fresh Line ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÈÒÓ· ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ, fiÔ˘ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û·ˆÓÔÔÈ›·˜ Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ‚¿ÛÂȘ Î·È ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÎÏÂÎÙ¿ ‚fiÙ·Ó· Î·È Û¿ÓÈ· Ê˘Ù¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Á˘ Ì ·ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÛÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÁÂÓ¿ Û ÁÂÓ¿. ŒÙÛÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ˆ˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÛÙËÓ Î˘Ú›· ª¿¸Ú· µ·ÁȈӋ - ™Ù·ÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, È‰Ú˘Ù‹ Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ Fresh Line International. ∏ ›‰È·, ·fiÏ˘Ù· ÂÂÈṲ̂ÓË ·fi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Ù˘, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÁÓÒÛË ·˘Ù‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Î·È È‰Ú‡ÂÈ Ùo 1992 ÙËÓ Fresh Line. ∂Î ÙˆÓ ÂÓfiÓÙˆÓ, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ÎÙ›˙ÂÙ·È ‚‹Ì· - ‚‹Ì· Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ Fresh Line, Ë ÔÔ›· ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ ÙÔ 1993 ηٿÊÂÚ ̤۷ Û ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘Ï›·˜, ˘ÔÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÈÌÔÓ‹˜ ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ù˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ì ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Î·È Ì ·ÚÔ˘Û›· 98 ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÈıÌ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 34 Û˘ÓÔÏÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, corner & shop in shops ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÙÂϯȷÎfi Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¿ÍÈÔ˘˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Fresh Line Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 300 ÛËÌ›ˆÓ ÒÏËÛ˘ Ù· ÂfiÌÂÓ· 3 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, ƒˆÛ›·, ™ÂÚ‚›·, ∆Ô˘ÚΛ·, πÓ‰›·, ¡ÙÔ˘Ì¿È Î.·.

M¿¸Ú· µ·ÁȈӋ ™Ù·ÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ & ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ FRESH LINE To franchise Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘. ¢È‡ڢÓÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ó·Î‡ÎψÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ™·Ó ∂ÏÏËÓ›‰· ı· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙÔ franchise ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÙ·È. ŸÛÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÌÈ· ·Ï˘Û›‰· ÙfiÛÔ ‰È¢ڇÓÔÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÂÁÂÓı‡ÓÂÙ·È. ∏ ª¿¸Ú· µ·ÁȈӋ-™Ù·ÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÌËÙ¤Ú· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi- Î·È ·Ù¤Ú· ¤ÌÔÚÔ. ∞fi ÌÈÎÚ‹ ‰Ô‡Ï¢ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÙÔ›ÌˆÓ ÏÂÎÙÒÓ Î·È ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÂÍ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ marketing. ™Â ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 18 ÂÙÒÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙË ‰È΋ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ· Ê·ÛfiÓ ÚÔ‡¯ˆÓ Ô˘ fï˜ ¤¯·Û ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÌÂÁ¿ÏË ˘ÚηÁÈ¿ Ì·˙› Ì ÙÔ ·ÙÚÈÎfi Ù˘ Û›ÙÈ. ∆· fiÓÂÈÚ· ÁÈ· ÌÈ· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ηÚȤڷ ·ÓÂÙÚ¿ËÛ·Ó ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙÔÓ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ¶·‡ÏÔ µ·ÁȈӋ, ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ELCO-µ·ÁȈӋ˜ ∞.∂. Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ·¤ÎÙËÛ ‰‡Ô ÎfiÚ˜. ∆Ô 1990, 1991,1992 ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÌÈ· Ê›ÏË Ù˘ ¤ÁÚ·ÊÂ Î·È Âͤ‰È‰Â ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «√‰ËÁfi˜ ÁÈ· ŒÍ˘Ó˜ & ºıËÓ¤˜ ∞ÁÔÚ¤˜» Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÊÔ‡ οı ¯ÚfiÓÔ Á›ÓÔÓÙ·Ó 25 Â·ÓÂΉÒÛÂȘ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÏÈfi fiÓÂÈÚÔ. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ¿Óˆ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Ì ˘ÏÈο Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ∏ ‚ÔÙ·ÓÔıÂÚ·›· Î·È Ë ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›· ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Á¿Ë Ù˘ Î·È Â› ¯ÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚ· ÌÂÏÂÙÔ‡Û ÙȘ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË Ê‡ÛË. √È ÚÒÙ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ·ÏÈ¿ ‚È‚Ï›· Ô˘ ¤‚ÚÈÛΠÛÂ Û˘ÏÏÂÎÙÈο ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÙˆÓ µÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡. ∆Ô 1992 ȉڇÂÈ ÙËÓ Fresh Line ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó‹ÏÈΘ ÎfiÚ˜ Ù˘ ¶¿ÔÏ· Î·È ¡·Ù·Ï› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¿Ú· Ó· ‰Â›ÍÂÈ Û'fiÏÔ˘˜ ˆ˜ ›¯Â ÔÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· Û¯¤‰È· ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ı· ‰˘Ó¿ÌˆÓ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ Fresh Line Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ª¿¸Ú· µ·ÁȈӋ-™Ù·ÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ Î·È ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˜ ˘Ú‹Ó·˜ ¤ÌÓ¢Û˘, ˙ˆ‹˜, ¯·Ú¿˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜. ∆Ô ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ¯¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ηϋ˜ Ì·Á›ÚÈÛÛ·˜ ÙËÓ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· «Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ» Î·È Ó· ‰È·ÎÔÛÌ› ÙȘ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ì ٷ Û·Ô‡ÓÈ· «ÁÏ˘Î¿» Ù˘ Fresh Line. Ÿˆ˜ .¯. ÙÔ ÂÎ̤ΠηÓÙ·˝ÊÈ, ÙÔ Î¤ÈÎ Ì ÙÔ Á¿Ï· Î·È ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ÙË ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· Ô˘Ù›Áη Î.·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ‰Â ϤÂÈ: «√È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÂÊ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÚÒËÓ ¯ËÌÈÎÔ›. ∂ÁÒ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙË ¯ËÌ›· ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›Íˆ ÙÔ Ì·ÁÂÈÚÈÎfi ÌÔ˘ ٷϤÓÙÔ». ∏ ª¿¸Ú· µ·ÁȈӋ-™Ù·ÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‚¿˙ÂÈ ÙË ÚÔÛˆÈ΋ Ù˘ ÛÊÚ·Á›‰· Î·È ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ìʈӛ˜ Master Franchise. ¢È·ÙËÚ› ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÙÔ˘˜. £ÂˆÚ› ˆ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ú¤Û‚ÂÈÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·ÊÔ‡ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈο ÔÓfiÌ·Ù·, Î·È ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Á˘.

www.franchise.gr 217

FRANCHISE AWARDS 2009  

FRANCHISE AWARDS 2009

FRANCHISE AWARDS 2009  

FRANCHISE AWARDS 2009

Advertisement