El treball de llengua a les escoles de Salt

Page 1

EL TREBALL DE LLENGUA A LES ESCOLES DE SALT https://sites.google.com/a/xtec.cat/llenguasalt/ A partir de l’APIL, el Pla per a l'actualització de la metodologia d'immersió en l'actual context sociolingüístic http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/pil.pdf s’han dut a terme diferents actuacions en xarxa amb els mestres i les mestres de Salt. Curs 2007-08 Es comença el pla d’immersió amb la corresponent formació del SIUL del Departament d’Educació. Curs 2008-09 Es fa un assessorament de llengua oral dels mestres i de les mestres d’educació infantil i cicle inicial dels centres públics de Salt amb l’objectiu de fer els traspassos de la formació del curs anterior als claustres i de posar en comú el treball de llengua oral que porten a terme. Les trobades es feien un cop al mes i cada vegada en una escola diferent per poder fer-ne una observació i una anàlisi de l’organització dels espais, materials, recursos... La coordinació i dinamització de les sessions anava a càrrec dels assessors LIC del SEZ i hi van participar 45 persones. Es va crear un bloc http://blocs.xtec.cat/immersiosalt/ on s’aniria penjant tota la feina feta Hi havia uns blocs teòrics: - L’aprenentatge d’una segona llengua http://www.slideshare.net/francescvilabatalle/francescvilabatalleadquisicil2 - Motivació i actituds en aprendre una segona llengua http://www.slideshare.net/francescvilabatalle/francescvilabatalleactitudsillenguaoral - El tractament de la llengua familiar http://www.slideshare.net/francescvilabatalle/francescvilatractamentllenguesfam iliars - Els usos lingüístics http://www.slideshare.net/francescvilabatalle/usos-lingstics I un treball de les funcions comunicatives de la llengua on es presentaven diferents activitats didàctiques amb les corresponents habilitats lingüístiques i els exponents lingüístics més usuals. Les funcions comunicatives treballades són: - Regular l’acció http://blocs.xtec.cat/immersiosalt/category/regular-laccio/ - Gestió de la comunicació i fórmules socials http://blocs.xtec.cat/immersiosalt/category/formules-socials/ - Informar http://blocs.xtec.cat/immersiosalt/category/informar/ - Obtenir informació http://blocs.xtec.cat/immersiosalt/category/obtenir-informacio/ - Metalingüística http://blocs.xtec.cat/immersiosalt/category/metalinguistica/ Dolors Matilló Agustí i Francesc Vila Batallé Assessors LIC del Servei Educatiu del Gironès


EL TREBALL DE LLENGUA A LES ESCOLES DE SALT https://sites.google.com/a/xtec.cat/llenguasalt/ També es va acordar una prova d’avaluació de la comprensió i de l’expressió oral comuna a tots els centres del municipi que es passa el mes d’octubre i maig per veure l’evolució i el progrés de l’alumne. http://www.slideshare.net/francescvilabatalle/comparativa-resultats-proves-orals La prova és diferent a P3, P4 i P5 i ajuda a veure si hi ha diferencies significatives entre l’alumnat de diferents centres Les tres escoles concertades s’hi van incorporar a final de curs amb una formació específica. A partir d’aquesta dinàmica de treball per al curs 2009-2010 es van organitzar tres grups de treball de les mestres d’educació infantil: un de llengua, un de medi i un de matemàtiques. Curs 2009-10 L’assessor LIC va impartir un curs sobre l’ensenyament de les habilitats lingüístiques a cicle mitjà i superior durant el primer trimestre on van participar unes 30 persones de les diferents escoles de Salt, tant públiques com concertades. La periodicitat era setmanal de manera que la gent està formada al llarg del primer trimestre i pot treballar en aquesta línia durant els 6 mesos restants. A partir de gener, els assessors LIC van anar a les reunions de cicle dels diferents centres per ajudar en la reflexió i l’aplicació d’aquest seminari. Es va treballar: - Ensenyar llengua avui - El reconeixement del bagatge lingüístic i cultural de l’alumnat http://blocs.xtec.cat/recursosdiversitat/ - Comprensió oral - Expressió oral - L’ensenyament de les habilitats cognitivolingüístiques - La comprensió lectora - L’expressió escrita http://www.slideshare.net/francescvilabatalle/lexpressi-escrita - Estratègies organitzatives per donar resposta a la diversitat lingüística de l’alumnat Grup de Treball de les tutores d’AA de les escoles de Salt Aquest grup funciona des del curs 2005-2006 dinamitzat pels assessors LIC i amb l’objectiu de crear, compartir i avaluar documents, materials... en millora de la tasca docent de l’AA http://blocs.xtec.cat/tutoresaasalt/ El curs 2008-2009 es va elaborar una programació de 140 pàgines http://www.slideshare.net/francescvilabatalle/programaci-racons-aules-dacollida-de-salt que es va presentar com una bona pràctica http://www.slideshare.net/francescvilabatalle/bona-practica-aules-dacollida-de-salt El curs 2009-2010 es va fer un recull de recursos digitals per treballar la programació de llengua de l'AA http://blocs.xtec.cat/tutoresaasalt/2010/09/01/grup-de-treball-aulesdacollida-de-salt-recull-de-recursos-tic-a1/ Dolors Matilló Agustí i Francesc Vila Batallé Assessors LIC del Servei Educatiu del Gironès