Page 90

“Cos as t aif acendo,s t upi do–gl idi s s i–nonpuoimor der t il acoda”.I nvecepot eva.Lopot evaat al punt oche,unbocconedopol ’ al t r of i nìpermangi ar s idas ol o.Sol oal l or acapi iches it r at t ava diunpes cegat t o. Di s per azi one.Ades s o,i lmi oacquar i oer adelt ut t odes er t o.Comeavr eit r as cor s ol emi es er at e? Avr eif i ni t operr i accender el at v?Ques t omai .I nr eal t à,l of ecigi àquel l as er as t es s a.Avr eif at t o dit ut t opurdinonguar dar el ades ol azi onediqueldes er t o.Perol t r eunmes eevi t aiper f i nodi accender el al ucei ns al ot t o. Quandol of eciet r ovaii lcor aggi odidar eun’ occhi at aaquel l eacquepr i vedivi t a,mis t upi inel veder echequal cos as t avagal l eggi ando.Nonvol evocr eder eaimi eiocchi ,mal ’ ogget t oche i nopi nat ament es ier ai nt r odot t onel l ’ acquar i oer apr opr i ounabot t i gl i a,pergi unt adot at adiun appos i t ot appo. Or a,comebens appi amo,unabot t i gl i agal l eggi ant edot at adiappos i t ot appo,s i aes s acol l ocat anel l e acquediunoceanot empes t os ooi nt r appol at anel l es t r et t oi ediunacquar i o,i ndubi t abi l ment e cont i eneunmes s aggi o. Pos s i bi l e?Cer t ocheer apos s i bi l e.Dopoavert ol t oi lt appoeaverar meggi at oconunf er r odacal za, net r as s idel l epagi nes gual ci t eemacchi at edal l as al s edi ne. Dalt es t os cr i t t onededus s ichees s aer as t at al anci at at r aimar os idat alJ .V.Bei ,i lqual es degnat oper i lf at t ochenelmondos iaggi r as s er oal quant imi l l ant at or iches ier anot r uf f al di nament eappr opr i at idel s uos t e s s onome ,s ie r at r as f or mat oi ns c ogl i oc onl ’ obi e t t i vodil as c i ar s imode l l ar edal l eondede l l ’ oc e ano. Chel os cogl i oi nques t i onef os s epr opr i oquel l ocol l ocat oi nf ondoal l ’ acquar i o,er af uordidubbi o es s endoes s ol ’ uni cos cogl i oches iaggi r avaneipar aggi . I lques i t ochevengoor aas ot t opor vi ,car i s s i miami cicheavet eavut ol apazi enzadias col t ar ef i no al l af i neques t ami as t or i a,èi ls eguent e:cos adevof ar e?Devof i nger edinonavert r ovat ol abot t i gl i a el as ci ar equelpr es unt oJ .V.Beiacul l ar s inel l as uai l l us i one?Oppur edevodi r gl ichequel l eche

Donna Con Frittata Cine-Taxi  

Art Catalog

Donna Con Frittata Cine-Taxi  

Art Catalog