Page 65

I sabel l aMazza Pi e dinudis ul l ’ e r ba

Lamor t edel l ef or mi che,t r al ’ al t r o,midi s pi ace,

ar i cor dar mil ’ amat oSud.

s ebbenenonl eabbi amaiamat e,i o,Pet uni a,

Br acci af or t imiabbr acci ano,dalr i pos oal l avegl i a;

f or s epi ùci cal a:api edinudis ul l ’ er ba,evi t odi

nel l apenombr a,i lcor poconos ci ut o,ibagni

cal pes t ar l e.

pubbl i ci ,nuovol uogodicul t o,l edanze,l abi r r a

r es ca. A cas a,dal l as t uoi a,es ceunadil or o,s opr avvi s s ut a f t os ol oor a,t r ais uoibaci :Ogal lèt or nat o. alcor pos t es onelr i pos opomer i di anoealvi aggi o. Hocapi Simuoves ult appet oconnat ur al ezza,nes s un t i mor enels uoi nceder e:s il as ci aguar dar e,r uot a s ul l ezampei r r equi et e,nons inas conde. I o,gr andeei ncombent e,nudaais uoiocchi ,f ar i acces is ulmi ocuor e.Cammi nal ent as ul l amano, s al as uapr es enzaquas ides i der at a,r as s i cur ant e; movi ment ii mper cet t i bi l i ,imi ei ,ut i l ial l as ua s i cur ezza,almi os ens odipi enezza. Sull et t o,appar ei nt ut t al as uagr azi a:l epi ume as s econdanol es uecor s e,s eguonois uoigi r i ,par e i nvol os uimi eipens i er i . Nels onno,s ognodil uce:car r ozzeecaval l il ungo s t r ades enzas bocco,s emaf or ii nt el l i gent ia r egol ar nel avel oci t à,dovunquepr of umodil i mone

Donna Con Frittata Cine-Taxi  

Art Catalog

Donna Con Frittata Cine-Taxi  

Art Catalog