Page 59

i mmedi at ament ei nvi aggi operavver t i r el oSci amano.I nt ant ous avomi l l epr ecauzi oni , pers congi ur ar ei lper i col ochequal cunomis t es s eal l ecal cagna.Or al oSci amanos ièr es o i r r eper i bi l e:nes s unol ot r over àpi ùenes s unoabus er àpi ùdel l as uagener os i t à,nédeipot er i cheegl ipuòt r as met t er e.

Nonos t ant ei oabbi aopt at operl avacanza,pens oal l ei nnumer evol ieancor apos s i bi l imet amor f os i chemiat t endono.Pens oal l es embi anzechepot r eias s umer ef uor idal l es t r et t oi edegl ii ncar i chi pr of es s i onal i .Alpi acer edit r amut ar s ii nal t r ocheder i vadaun’ es per i enzadi s i nt er es s at a. Secondouncens i ment or ecent e,i nt or noanoivis onoquas i9mi l i onidis peci evi vent i( i ns et t ie mammi f er i ,f unghiemuf f e,f i or ieal ber igi gant i ,or gani s miuni cel l ul ar iepl ur i cel l ul ar i ) . L’ 86% del l epi ant eedegl ii ns et t iei l91% del l eal gheedeipes cis onoancor adacat al ogar e. Los ci amano,mi omaes t r oei ni zi at or e,chepur ei gnor adat ieper cent ual iepos s i edeun“al t r o” s aper e,dit ut t oques t oer apr obabi l ment egi àalcor r ent e,peral t r evi e.Ri s pet t oais uoipot er i r i mangounpr i nci pi ant e,maungi or nous ci r òdalmi os cogl i ocomeunaf ar f al l adalbozzol o.

Donna Con Frittata Cine-Taxi  
Donna Con Frittata Cine-Taxi  

Art Catalog