Page 57

l ami aus ci t a.Vipar echei l“def i ni t i vo”s i apos s i bi l eperme?I os onounaf i gur adelpos s i bi l e, ment r eci òcheèdef i ni t i voèl ’ es at t ocont r ar i o.Cons i der at emii nvacanza. I nt ant oguar dat evidalpot er e.Anches eguar dar s idalpot er enonès uf f i ci ent e.I os t es s onon hof at t oquel l ocheavr eivol ut o.Permancanzadicor aggi odapar t edeicommi t t ent ieper val ut azi onidicuimir i t engoi ls ol or es pons abi l e.I ndi ver s eoccas i oniavr eipot ut oor gani zzar ei n modoper f et t oepul i t ol ’ el i mi nazi onef i s i cadiques t ooquelpot ent e,nons ol ol as uades t i t uzi one. Sel ’ appar enzadelpot er eèl os ca,l as os t anzaèunpusi mmane,cos ìnaus eabondodadi s i nt egr ar e qual unqueappar at ool f at t i vo.Mal er i vol uzi oninonl ef aunos ol o.Nemmenobas t aundr appel l o diagent it es s i t or if r aipi ùabi l iemot i vat i .Seapr ounaf al l anelpot er e,s pet t apoiadal t r i ampl i ar l a.Fal l enehoaper t e,maper l opi ùs onopas s at ei nos s er vat eos onos t at emal ament e s f r ut t at ef i noavani f i car ei lmi oi mpegno.Pos s omol t omanonpos s oes s er eunacomuni t à.

I lmi or i t i r ohas i cur ament emot i vazi onii deol ogi cheepol i t i che,manons ol o.Al t r er agi onimi hannomes s oconl es pal l ealmur oehodovut oaf f r ont ar emes t es s o,l ami avocecr i t i ca: “Bas t aconl emenzogne!Lat uaf or zacor r os i vas ièat t enuat a,i lt uos ar cas mos iès mus s at o, l et ueambi zi onis onocal at e,it uoides i der is onnecchi ano.E l ’ el encoès i cur ament epar zi al e. Maneggiar mis punt at e.E cheneèdel l at uavenal udi ca,quel l aches pr i gi onavif uor ideidover i pr of es s i onal i ? ”.Cos ìi nf i er i val ami avoce.Noner at ener amacomenones s er ed’ accor doconl ei ? Lemi eener gi enonaf f l ui vanopi ùenemmenot r aboccavanocomeavveni vadis ol i t o.Miavevano vezzeggi at oei oavevovezzeggi at ol or o,maqual cos anel l os cambi os ier aos t r ui t o.Nonpot evo s i mul ar eancor aquelchenoner opi ù. Quant ot empoèpas s at odaquandol oSci amanomihai ns egnat ol ’ ar t edel l amet amor f os i ?La domandaèr et or i ca,avendoi oaccumul at o,daal l or a,unbuongr uzzol odianni .L’ ar t edel l a met amor f os i ,benchés f i ancant e,èpi ùs empl i cediquant os icr eda–ammes s o,beni nt es o,che

Donna Con Frittata Cine-Taxi  
Donna Con Frittata Cine-Taxi  

Art Catalog