Page 55

hovi s t odi ver s is cogl icons or r i s icamuf f at iedel l et i pol ogi epi ùvar i e.I os or r i dof el i ce,benchénon l odi aaveder e,al menoaunpr i modi s t r at t ocol pod’ occhi o.Sonof el i ceperi ll uogo,el os onoper l adeci s i onepr es a:vi ver e–per chéancheunos cogl i ovi ve–pas s i vament e.

I lmi oat t i vi s mocompul s i vomis t avas of f ocando.L’ ecces s odipr es enzaer aunvor t i cechemi s pi ngevas empr eal l ’ azi ones ucces s i va.Miveni vanos ot t r at t ef or zechei o,alcont r ar i o,cr edevo dir i cever e.Hoagi t oi npr i mal i nea,i ns econda,i nt er zaoancor api ùgi ù.Nel l er et r ovi ei lcar i co dil avor ocr es ce,noncis onot r egue,l eoper azi onis icompl i cano:por t ar eabuonf i neun’ oper azi one nel l ’ ombr a,s enzapal es ar s i ,vis embr auns cher zet t odanul l a?Quant es embi anzehoas s unt o,enon s ol ament eumane?Sonos t at oques t oequel l ’ ani mal e,ques t oequelveget al e,ques t aequel l acos a. I nquant ef ot os ugi or nal ioi nI nt er net ,i nquant ivi deoof i l ms icont al ami apr es enza,or a os t ent at a,or adi s cr et a,or apal es ement ef ugaceas econdadeicont es t iedel l econt i ngenze?I nquant i di s pacciedocument ir i s er vat is if ai lmi onomever o,vengonoci t at iquel l ii ncodi ceoquel l ideimi ei mol t epl i ciper s onaggi ? Hoi mi t at oper s one.Spes s ohoi nvent at os ogget t ii nes i s t ent iche,gr azi eame,di vent avanor eal i . Unt r as f or mi s t a.Sempr eals er vi zi odigi us t ecaus e,per al t r omais uf f i ci ent iperquant i t àequal i t à, dat el es ci agur at econdi zi onii ncuiver s ai lpi anet a.Unanobi l ecaus aer al apr econdi zi one i r r i nunci abi l eperaccet t ar eor i f i ut ar euni ncar i co.Nons onoi nodor edis ant i t à,ei lp o l i t i c a l l yc o r r e c t appl i cat oconvuot ozel ononf aperme,mamiat t engoapr i nci piacuinoni nt endoder ogar e. Anchenel l avi t apr i vat as eguonor mef er r e.Vol et eunes empi ogr ezzo?Nonmis onomaii nt r odot t o abus i vament enell et t odiunadonna,unuomoount r ans( imi eigus t ii nf at t odis es s os onoal quant o i ndet er mi nat ier i s pecchi anoi lmi opot enzi al emet amor f i co)as s umendol ’ as pet t odel l ’ amant eche nor mal ment eoccupavaquell et t o.Vol evos t r appar euns ì ,s enonpr opr i operl aper s onachei o s ono,al menoperl aper s onachei nquelmoment odi cevodies s er eeche,pervar i eci r cos t anze,

Donna Con Frittata Cine-Taxi  
Donna Con Frittata Cine-Taxi  

Art Catalog