Page 50

Met t endoi ns i emel edues par i zi oni ,conveni mmochel ’ unaer al acons eguenzadel l ’ al t r a,nels ens o chel eduecos es t avanot r adil or oi nr appor t odi al et t i co( oi nr appor t odif eedbackchedi rs ivogl i a) . Cos ìpens ammoal l or a.Enonvedocos ’ al t r oavr emmopot ut opens ar e. Mar celnonl apr es eaf f at t obene.I omicons ol aiappur andochei nt as caavevoancor al amanci at a dibanconot eche,di s t r at t ament e,avevos ot t r at t oment r eer ai ncor s ol al i bagi onedel l ’ ot t avacai pi r i nha. Conl agener os i t àchemihas empr econt r addi s t i nt o,pagaii oi lcont o. Dopodiche,Mar cels ir i cor dòi mpr ovvi s ament ediaver euni mpegnoconunvet r ai o.Cis epar ammo dandociappunt ament operi lpomer i ggi o,mai ogl idi edibuca. Nonpermal ani mo,ovvi ament e.I lf at t oèchequel l os t es s ogi or noebbiconf er macheer anopr opr i o af f ar idicuor equel l ichemiavevanoi ndot t oar aggi unger el ’ Avana. Ealcuor e,comet ut t is appi amo,nons icomanda. St adif at t ochequel l af ul ’ ul t i mavol t anel l aqual evi dii lmi ovecchi oMar cel . Chi s s àchef i nehaf at t o. I lvecchi oBei ,i nvece,l ’ hoi ncont r at odinuovoaSanPi et r obur goi nunaoccas i oneal quant oi ncons uet a. Cos ai nt endoconques t aes pr es s i one,s ar òi ngr adodidi r l oappenar i us ci r òadandar ci .

Donna Con Frittata Cine-Taxi  
Donna Con Frittata Cine-Taxi  

Art Catalog