Page 46

Luighi gnò:“Nonnedubi t avo”. Sol oaques t opunt odeci s edipr es ent ar s i :“Capi t anoSegur a”di s s emi mandol apos t ur adel l ’ at t ent i . St avoperpr es ent ar miami avol t a,mal uimif er mò:“Noncen’ èbi s ogno”. Las ci andoconci òi nt ender eches apevagi àquas it ut t odime. “Leil avor anelcampodel l eas pi r apol ver i ? ”midomandòabr uci apel o. “Ni ent ’ af f at t o”r i s pos ii opi ccat o. “Ei nt endef ar l oi nf ut ur o? ”. “Èl ’ ul t i modeimi eipr oponi ment i ”. “Bene.Tut t oci òvaas uomer i t o.As col t ii lmi ocons i gl i o:evi t il eas pi r apol ver i ”. Concor daiconl uichef os s euncons i gl i opi ùcher agi onevol eemiappr es t aiat ogl i er ei ldi s t ur bo. Mai lcapi t anoSegur anonavevaancor af i ni t o:“Honot at oches is t aaggi r andos enzamet aperl aci t t à”. Anches enonc’ er ai lpunt oi nt er r ogat i vo,er aunadomanda. “St os ol oammazzandoi lt empo”r i s pos ii ncaut ament e. “Hal ami api enacompr ens i one–di s s es ogghi gnando–èuncamponelqual ehounacer t aes per i enza. Eci ononos t ant emis ent odii nvi t ar l aadandar eas vol ger eques t as uaat t i vi t àdaqual cheal t r apar t e. Per ché,ades empi o,nonvaadas s i s t er eadunapar t i t aas cacchi ?Lì ,s empr eades empi o,cen’ èuna i ncor s o”.Emii ndi còconl amanol af acci at af i nt obar occadelGr andHot elExcel s i or . Er auni nvi t ochedi f f i ci l ment epot evanones s er eaccol t o. Ri ngr azi ai ,mi maiami avol t al apos t ur adel l ’ at t ent i ,emiavvi aial l avol t adel l ’ Excel s i or ,nonpr i ma diaverpos t oami avol t aunadomanda:“Lei ,capi t ano,èunappas s i onat odis cacchi ? ”. “No,i ogi ocoadama”.Egi r òs uit acchi . Lapar t i t aas cacchis is vol gevanel l ahal ldel l ’ al ber goe,aquant opar eva,avevagi àr i chi amat ouna di s cr et af ol l aches ias s i epavai nt or noaigi ocat or iechemii mpedi val avi s ual edel l as cacchi er a. Sumi ar i chi es t a( edi et r ounal aut amanci a)unboydel l ’ al ber gos idegnòdidar mii nf or mazi onipi ù

Donna Con Frittata Cine-Taxi  

Art Catalog

Donna Con Frittata Cine-Taxi  

Art Catalog