Page 1

REUNIÓ DE PARES DE SEGON CURS DEL CICLE MITJÀ.                                                                                  CURS 2007­08                                                     OBJECTIUS GLOBALS/ PERSONALS : Responsabilitat. .Individual. .Col.lectiva.

                       Flexibilitat .        .Adaptació.      .Ritme de treball.  

   

Sociabilitat.  .Respecte.   .R.Interpersonals.

AUTONOMIA PERSONAL. MADURACIÓ

 OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CURS/ ÀREES INSTRUMENTALS . Llengües;    1.­Augmentar i millorar l’expressió escrita.                      2.­Augmentar i millorar l’expressió oral.                                LECTURA.

Matemàtiques;  1.­Treballar i augmentar el raonament lògic.                                     2.­Continuar amb el treball sistemàtic del càlcul operatiu.                                           (Amb les operacions ja estudiades i les de nova  incorporació durant el curs).

 ACCIÓ TUTORIAL.  •

TUTORIA.       És un treball que es desenvolupa durant totes les jornades lectives   del curs. Engloba tres aspectes;

PLANIFICACIÓ.

RELACIÓ PARES. 1

ATENCIÓ ALUMNES.


• P.A.T. Reunions informatives. • Programa Atenció i Entrevistes personals .                     Memoria. i memòria.   ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA. 

      Individuals.        Col.lectives.  

L’ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA EN UN ALUMNE/A  ÉS UNA EINA  QUE  CONSIDEREM  UNA VEGADA ESTUDIAT EL SEU  CAS PARTICULAR.    Generalment treballem amb; 

REFORÇ INDIVIDUAL.

­Realitza treball adaptat a les seves  dificultats amb el mestre/a .

REFORÇ EN GRUP.

­Realitzen treball adaptat a les dificultats  amb el mestre .                        Max.de 3 ó 4 persones.

                     AULA D’ACOLLIDA.                 Nens amb  necessitats idiomàtiques.

 AVALUACIÓ . AVALUACIÓ.                                (Continua: seguiment diari del procés d’aprenentatge).     INFORMES. 

NOTES FINALS DE CICLE.

     Trimestrals.                                            Compendi de les notes obtingudes en   Valoració de l’evolució personal i              tercer i quart curs. aprenentatges del alumne/a.

 ORGANITZACIÓ  • NORMES DE DISCIPLINA.      ( Pujades/baixades ­  Classe ). 2


• DEURES I ESTUDI.            (Treball sense acabar classe – Àrees instrumentals ) • BIBLIOTECA : CATALÀ             (Llibre complementari de lectura) • AGENDA.            Organització personal de l’alumne/a.            Comunicació família – escola.   ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

• • • • • • • • •

PAI                                   Incrementa el raonament, la concentració i la percepció.  INFORMÀTICA                          Proporciona les eines d’ús informàtic bàsiques. TEATRE                        Treballa l’expressivitat, les emocions i el treball en grup. TALLER DE NOMBRES                  Dóna noves estratègies d’àmbit matemàtic. HAPPY ENGLISH    Complementa a nivell oral continguts curriculars d’anglès.

 ACTIVITATS­SORTIDES  • CURSA – 6 d’Octubre.             TEATRE ANGLÈS – 25 d’Abril.

• • • •

TEATRE – 7 de Febrer. TALLER – Per determinar. COLÒNIES – 9, 10 i 11 d’Abril. CANTÀNIA – Per determinar.

Tutors 4t E.P.

3

REUNIÓ PARES QUART DE PRIMÀRIA  

Reunió de començament de curs amb els pares dels nostres alumnes.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you