Page 1

Tema 1. EL SEGLE XVII I. La crisi de l’Antic Règim. Introducció : el segle XVIII és el més important dels darrers anys per tres motius: a. Marca abans i després, punt inflexió entre dues grans etapes i dues maneres de viure. b. Ésorigen de les formes de vida actual al món occidental. c. Gràcies a un conjunt de canvis i transformacions molt importants...

1. L’EUROPADELSEGLEXVII. a. agricultura senyorial. • •

Senyorial , propietat de la terra, font de riquesa... De subsistència : rendiments baixos, crisis,...

b. Monarquia absoluta. •

Rei poder absolut : parlament assessor i prou...

c. Expansió econòmica. • • •

Periode de pau i equilibri internacional Creixement demogràfic - augment demanda- augment producció... Comerç local i regional , indústria manufacturera i comerç colonial.

d. Societat estamental. • •

Estamental, desigual , i sensemoviment. Tres estaments, i dos grups. Privilegiats i no privilegiats .

2. PENSAMENTIL.LUSTRAT. a. Què és la Il.lustració . o o o o

Moviment que posa en qüestió principis de l’A.R Precedents Locke i Newton Raó unic mitjà per entendre món... Coneixement baseper felicitat , amb educació, progrés i tolerància...

b. El pensament econòmic i el pensament polític. o Il.lustrats defensen principis de la llibertat, igualtat , tolerància, mobilitat social, raó i coneixement... o Dos grups d’idees i dos doctrines: 1. liberalisme econòmic (oposat al mercantilisme...fisiocràcia !, i lliberat econòmica i propietat privada), 2. liberalisme polític Montesquieu, Rousseau,


Voltaire... 3. LA FALLIDADEL’ABSOLUTISMEi A.R: Transformacions

polítiques a Holanda i Gb per limitar poder absolut, i experiències reformistes en d’altres països.... a. El parlamentarisme anglès. o Limitació del poder del rei , després de diferents conflictes i vàries dinasties.....el rei necessita autorització del Parlament...parlamentarisme anglès. Apareixen les primeres llibertats individuals... b. El despotisme il.lustrat . o A Àusria, Prússia, o Rússia o Espanya els monarques provaran solució intermitja....compatibilitzar absolutisme amb les idees de progrés i reforma...Despotisme il.lustrat, “tot pel poble però sensepoble...” o Contradiccions via reformista provocaran insurreccions liberals... 4. LA REVOLUCIÓAMERICANA.El primer gran canvi. a. Significat: primera gran insurrecció i primer estat que posa en pràctica idees liberals o il.lustrades. b. Tretze colònies tracte injust i contradictori amb les idees il.lustrades que arriben d’europa... o Impostos i taxes, monopoli comercial de GBi sense representació al parlament britànic.!! o 4 juliol de 1776 redacció de la Declaració independència dels eua. Principis de llibertat, igualtat, felicitat, i dret inalienable dels pobles... o guerra llarga contra metròpoli...1783GBcau derrotada i Washington primer president del nou Estat. o 1787 es redacta primera Constitució : separació poders, república, estructura deferal,...i declaració de drets....fort impacte posterior en els països europeus...

5. MENTRESA ESPANYALA GUERRADESUCCESSIÓ(1701-1714) a. Arribada dels borbons al tro espanyol. 1700 Carles II mor sensedescendència directa i nomena hereu fill del nebot francès Felip de Borbó. b. Oposició potències europeesi corona Aragó i Catalunya..proposen Arxiduc Carles d’Àustria . c. 1707 batalla Almansa i ocupen València i Aragó. d. 1713 arxiduc hereda corona d’Àustria i , GBi Holanda retiren el seu poder temerosos excès poder i quedem sols davant França i Castella. e. 1713 signa Pau Utrecht reconeix Felip V rei d’Espanya..


(Gibraltar, Menorca i territoris europeus d’espanya donats...) f. Catalans resisteixen, no resignen i segueixen lluita i conflicte contra tropes felipistes... 11 setembre cauen tropes austriacistes. Defensabarcelona Rafel de Casanova.


apunts tema 1. El segle XVIII  

apunts del priemr tema.

apunts tema 1. El segle XVIII  

apunts del priemr tema.

Advertisement